Foretaksprotokoll 14. januar Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF"

Transkript

1 Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for Sak 4 Resultatkrav og oppfølging for Resultatkrav for Styring og oppfølging i Investeringer og kapitalforvaltning... 4 Sak 5 Organisatoriske krav og rammer for Endringer i lov om helseforetak m.v Videreutvikling av nasjonalt samarbeid Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Tiltak på personalområdet Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet - utgår Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet Regjeringens eierskapspolitikk Kjøp av helsetjenester fra ideelle institusjoner - utgår Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser - utgår Utvikling av nødmeldetjenesten Barn som tolk Sak 6 Øvrige styringskrav for Rapportering til Norsk pasientregister - utgår System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten Sak 7 Endringer i vedtektene 7, 9, 13 og

3 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I AMBULANSE MIDT-NORGE HF Torsdag 14. februar 2013 kl.13:30 ble det avholdt foretaksmøte i Ambulanse Midt-Norge HF i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandveien 1, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for 2013 Sak 4 Resultatkrav og oppfølging for 2013 Sak 5 Organisatoriske krav og rammer for 2013 Sak 6 Øvrige styringskrav for 2013 Sak 7 Endringer i vedtektene Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Marthe Styve Holte Administrerende direktør Daniel Haga Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Fra Ambulanse Midt-Norge HF møtte Styreleder Petter Bjørdal Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styremedlem Hilde Susanne Holst Også tilstede Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF Sign: PB: DH: Side 1

4 Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Marthe Styve Holte, som øverste eiermyndighet og møteleder, ønsket velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Marthe Styve Holte foreslo at Ambulanse Midt-Norge HFs styreleder Petter Bjørdal og administrerende direktør Daniel Haga ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette. Foretaksmøtet vedtok: Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden Foretaksmøtet vedtok: Dagsorden er godkjent. Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for 2013 Helse Midt-Norge RHFs styreleder gjennomgikk forventninger og krav til styrene. Hun la bl.a. vekt på: Det regionale helseforetaket og helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er sentrale virksomheter i det norske samfunn. Styret har overordnet ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret har også ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt og for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp. Styret skal ivareta interessene i sitt område og også bidra til utvikling av spesialisthelsetjenesten. Styret skal forsikre seg om at helseforetaket har en ledelse med rett kompetanse og at det utvikles gode rutiner for å holde ledelsen i helseforetaket ansvarlig for god sykehusdrift og god personalledelse. Det er stor oppmerksomhet om spesialisthelsetjenestetilbudet i hele landet. Saker bør følges opp av styreleder og lokal ledelse som har best kjennskap til sakene. Saker av større betydning skal via det regionale helseforetaket forelegges departementet. Det vises til endringene i 30 i helseforetaksloven der det blir presisert hvilke saker som skal forelegges departementet. Foretaksmøtet presiserte at tidligere stilte eierkrav fortsatt gjelder, uten at disse gis særskilt omtale og stilles rapporteringskrav til i Foretaksmøtet viste til omtalen av Strategi 2020 i styringsdokumentet og ba helseforetaket legge dette til grunn. Foretaksmøtet vedtok: Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i Sign: PB: DH: Side 2

5 Sak 4 Resultatkrav og oppfølging for Resultatkrav for 2013 Foretaksmøtet viste til at resultatkrav og aktivitetsbestilling fremgår av kap. 2 og 3 i styringsdokumentet for 2013 og ba helseforetaket legge dette til grunn. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Foretaksmøtet understreket at god ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Det er videre viktig at helseforetaket har en ledelse som kan representere foretaket i møte med offentlighetens interesse. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder for helseforetak. Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer. Omstillinger i helseforetaket kan, selv etter gode interne prosesser, medføre offentlig kritikk fra egne ansatte. Utgangspunktet er at det skal mye til før slike ytringer er i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver. De ansatte og ledelsen har et felles ansvar for å bidra til å sikre tillit til tjenesten og et godt omdømme. Helseforetaket skal ha etablert melde- og varslingsrutiner som ivaretar de ansattes rettigheter på en god måte. Foretaksmøtet viste til at helseforetaket i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnader på linje med andre kostnader. Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2013 er under utarbeidelse og det samlede kostnadsnivået for helseforetaket foreligger derfor ikke. Dersom det viser seg at det blir større endringer i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S ( ), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen. Foretaksmøtet forutsatte at: - Ambulanse Midt-Norge HF skal gå i balanse i 2013 og sikre at den samlede ressursbruken til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor vedtatte rammer og resultatkrav Endringer i driftskredittrammen i 2013 I Prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at pensjonspremien er lavere enn pensjonskostnaden i Basert på disse anslagene, skal samlet ramme for driftskreditt reduseres med 370 mill. kroner fra mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Helse Midt-Norge RHF sin andel av denne nedjusteringen utgjør 53 mill. kroner. HOD har bestemt at driftskredittramme for helseregionene skal fordeles i henhold til ordinær inntektsfordeling. Innfasingen skal skje over en periode på tre år med oppstart i Helse Midt- Norge RHF vil som følge av omfordelingen få redusert sin ramme for driftskreditt med 240 mill kroner i Samlet vil Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt settes ned med 293 mill. kroner i 2013, og vil utgjøre mill. kroner ved utgangen av Driftskredittrammen vil justeres månedlig. Dette ivaretas gjennom årlig overskudd til nedbetaling av driftskreditt i regionen. Foretakenes driftskredittrammer beregnes med bakgrunn i inngående saldo på driftskreditt, likviditet fra resultatbudsjett, tilført likviditet til investeringer, lån og avdrag, avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad og salgsinntekter. Tildelt ramme vil derfor forutsette at drift og investeringer holdes innenfor budsjetterte rammer i Foretaksmøtet la til grunn at Ambulanse Midt-Norge HF skal holde seg innenfor en driftskredittramme på 50 mill. kroner pr. 31. desember Sign: PB: DH: Side 3

6 4.2 Styring og oppfølging i Det skal gis samlet tilbakemelding på styringskrav gitt i styringsdokument og foretaksprotokoll i årlig melding for I tillegg skal det rapporteres i tråd med vedlegg 1. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF starter forberedelsene av integreringen av ambulansetjenesten i sykehusforetakene og legger fram en plan for integrasjonsprosessen i løpet av 4.kvartal HMN RHF vil i eget brev beskrive forventninger mht innhold og detaljeringsnivå for en slik plan. - Foretaksmøtet ba om at foretaket i 2013 har hovedfokus på å fortsette det gode arbeidet med å utvikle ambulansetjenesten til en integrert del av spesialisthelsetjenesten i vår region. 4.3 Investeringer og kapitalforvaltning Låneopptak Lån til investeringer kan kun tas opp gjennom låneordningen som administreres av Helse- og omsorgsdepartementet. Foretaksmøtet vedtok: Resultatkrav og krav til oppfølging for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sak 5 Organisatoriske krav og rammer for Endringer i lov om helseforetak m.v. Foretaksmøtet viste til endringene i lov om helseforetak jf. Prop. L 120 ( ) og Innst. 62 L ( ), som trådte i kraft 1. januar Som følge av endringene, fastsettes det nye vedtektsbestemmelser for oppnevning av styremedlemmer i helseforetak og vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. Endringer i vedtektene framgår av sak 7. Departementet arbeider med endring av forskriften om valg av ansattes representanter. Forskriften vil bli sendt på høring. - Foretaksmøtet ba helseforetaket foreta nødvendige tilpasninger for å følge opp endringene i lov om helseforetak, jf. Prop. L 120 ( ) og Innst. 62 L ( ). 5.2 Videreutvikling av nasjonalt samarbeid Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 1 S ( ) hvor det blir omtalt at departementet vil vurdere nye krav til felles nasjonale løsninger innenfor IKT, innkjøp og bygg. Foretaksmøtet understreket at helseforetakene skal bidra til å identifisere felles utfordringer i spesialisthelsetjenesten, og bidra ved vurderinger om etablering og videreutvikling av felles tiltak eller organisasjoner for å løse disse. Foretaksmøtet informerte om at de regionale helseforetakene er bedt om å utrede etablering av et nasjonalt helseforetak for planlegging, utvikling og drift av sykehusbygg. Kunnskap om forvaltning og drift er en forutsetning for å kunne planlegge gode nye sykehusbygg. Et nytt nasjonalt foretak skal bistå i kunnskapsoverføring mellom helseforetak, i utvikling og forvaltning av eiendomsmassen og Sign: PB: DH: Side 4

7 planlegging av byggeprosjekter. Foretaket skal videre ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde metoder og verktøy for strategisk analyse på området. Utredningen skal bygge på eksisterende samarbeid innen eiendomsområdet. Etablering av foretaket skal ikke endre etablerte eier- og ansvarsforhold for forvaltning og utvikling av eiendommene. Helse Sør-Øst RHF er bedt om å lede arbeidet. Departementet skal delta som observatør. Utredningen skal være ferdigstilt innen 1. oktober Foretaksmøtet informerte videre om at de regionale helseforetakene er bedt om å vurdere fellesløsninger som legger til rette for mer effektive og innovative innkjøp og bruk av IKT i spesialisthelsetjenesten og melde tilbake til departementet om dette innen 1.oktober Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) IKT-strategi i Helse Midt-Norge I 2012 har Helse Midt-Norge arbeidet med en revidering av den regionale IKT-strategien. Økt pasientsikkerhet er et fundament for arbeidet og de vedtatte strategiske hovedmålsettingene er følgende: Standardisering Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte til klinisk aktivitet Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport Bedre prioriterings- og gjennomføringsevne I 2013 skal handlingsplaner med tilhørende tiltak forelegges HF-styrer og RHF-styret til vedtak. Det forutsettes at handlingsplanen vil gi føringer om videreutvikling og/eller utskifting av sentrale systemer innen Helse Midt-Norges systemportefølje. - Foretaksmøtet ba Ambulanse Midt-Norge HF om å bidra videre i arbeidet med ferdigstilling av IKT-strategi Del II Handlingsplan. Ett av de fem strategiske hovedmålene uttrykt ved Bedre prioriterings- og gjennomføringsevne fordrer at Helse Midt-Norge reorganiserer og tydeliggjør ansvar og roller i hele IKT-kjeden. IKT-systemutvikling og prioriteringsprosessen Det vil bli videreført en regional prioriteringsgruppe for IKT-systemutviklingsprosjekter som innstiller til Helse Midt-Norge RHF. Innstillingen forelegges direktørmøtet til uttalelse før endelig beslutning. Lokale planer i helseforetakene for innføring av prioriterte systemer i regionen må legge felles prioritering til grunn. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF i sitt arbeid med å organisering av IKT-kjeden legger til rette for gode interne prioriteringsprosesser med nødvendig forankring i egen organisasjon slik at foretaket gir tydelige og begrunnede innspill til den regionale prioriteringsgruppen for IKT- systemutviklingsprosjekter. - Foretaksmøtet forutsatte videre at Ambulanse Midt-Norge HF legger til rette for en samlet prioritering av såkalt småskrittsutvikling og mindre IKT-oppgaver som bestilles via oppdragsprosessen til HEMIT, slik at også denne utviklingen holdes innenfor vedtatte rammer (økonomi og utviklingsressurser) og at prioriteringen av disse ses i sammenheng med de regionale IKT-systemutviklingsprosjekter, samt understøtter de langsiktige, strategiske hovedmålsettingene. Sign: PB: DH: Side 5

8 - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF legger til grunn felles prioriteringer i IKT innføringsplaner. IKT-systemutvikling og fasene for spesifisering, test og innføring av prioriterte systemutviklingsprosjekter. Utvikling av IKT-systemer skal understøtte gode arbeidsprosesser i all vår virksomhet og innføring av endrede eller nye IKT-løsninger fordrer en forutgående organisasjonsutviklingsprosess. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF videreutvikler egen kompetanse og kapasitet mht å delta i spesifisering og testing av ulike systemutviklingsprosjekter, samt i innføringsfasen. Foretaket skal i dette arbeidet legge til grunn at det skal skje en integrering av ambulansetjenesten i de tre sykehusforetakene og tiltakene må tilpasses dette både mht omfang og tidshorisont. HEMIT Hemit er Helse Midt-Norges felles interne IKT-enhet som er organisert som en egen avdeling i Helse Midt-Norge RHF. I 2013 vil det bli oppnevnt et driftsstyre for Hemit og Helse Midt-Norge RHF leder prosessen som skal sluttføres innen 1. mai Det bes om en særskilt rapportering med en beskrivelse av IKT-funksjonen i Ambulanse Midt-Norge HF med tilhørende ansvar innen samme dato. Oppfølging av stortingsmeldingen om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Foretaksmøtet informerte om at de regionale helseforetakene er bedt om å bidra i oppfølgingen av Meld. St. 9 ( ) Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Stortingsmeldingen peker på behovet for økt nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen, og styrket samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Stortingsmeldingen varsler at det skal igangsettes et arbeid med én journal på landsbasis. De regionale helseforetakene må ta ansvar for økt samarbeid med primærhelsetjenesten på IKTområdet, og bistå Helsedirektoratet i det nasjonale arbeidet med utredning av én journal. Som en del av utredningen av én journal, er Helse Midt-Norge utpekt som en egnet region for regional utprøving. Helse Midt-Norge RHF skal i samarbeid med Helsedirektoratet, Norsk Helsenett SF og de andre regionale helseforetakene utarbeide forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal innen 1. juli Arbeidet skal skje i samarbeid med KS, kommuner og primærhelsetjenesten i regionen. Det skal legges til rette for at arbeidet kan følges av forskningsaktivitet og innovasjon. Den regionale utprøvingen skal sees i sammenheng med det nasjonale arbeidet for utredning av én journal. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF bidrar inn i arbeidet med én journal. Det vil bli igangsatt etter ferdigstilt utredning, tidligst i august Det ble lagt til grunn at Ambulanse Midt-Norge HF gir innspill til og bidrar til å videreutvikle tjenesten helsenorge.no, herunder tjenester for informasjon om sykdom, behandling og kvalitet. HMN RHF koordinerer arbeidet med helsenorge.no på vegne av regionen. Felles nasjonalt målbilde for utvikling av helseforetakenes informasjonskanaler på web, betyr skifte av publiseringsløsning i Helse Midt- Norge og helseforetakene forutsettes å delta i dette arbeidet. Metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring Sign: PB: DH: Side 6

9 Foretaksmøtet viste til tidligere føringer om helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring. Det skal utvikles metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring i foretaksgruppen. Målet er å effektivisere den løpende virksomhetsstyringen og rapporteringen slik at målene i styringsdokument og foretaksprotokoll nås og kostnadene ved rapportering går ned. Det skal etableres en helhetlig og gjennomgående presentasjon av resultatene i foretaksgruppen. Det skal legges til grunn en standardisering og automatisering av datahåndteringen uten at en fratar det enkelte helseforetak å være ansvarlig for oppnåelse av sine mål. Ev anskaffelse av analyseverktøy må skje innenfor tilgjengelige rammer i IKT investeringsbudsjett. Helse Nord-Trøndelag HF er bedt om å ta et regionalt ansvar for utvikling av metodikk og IKT verktøy. Det skal utarbeides forslag til prosjektplan som innbefatter mål, virkemidler og prosess for gjennomføring, som skal legges fram for Helse Midt-Norge RHF innen Arbeidet skal skje i nær tilknytning til Helse Midt-Norge RHF, Hemit og ledelsen i alle helseforetak i regionen. - Foretaksmøtet forutsatte at ledelsen i helseforetaket aktivt bidrar i arbeidet med utvikling av metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring i foretaksgruppen. 5.4 Tiltak på personalområdet Ledelse Foretaksmøtet viste til at det i Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene er gitt retning for videre arbeid med ledelse nær pasienter og brukere, rammeverk for ledere, livsløpsperspektiv på ledelse og ledelse i profesjonsutdanningene. Foretaksmøtet viste også til at det pågår et arbeid for å samordne krav for ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Foretaksmøtet understreket at øverste leder og aktuelle linjeledere har ansvar for å sørge for at pasienter får kvalitativt gode og forsvarlige helsetjenester og for å følge opp avvik med egnede tiltak som kan være å skjerpe rutiner, avklare ansvarsforholdene ved samhandling på tvers av enheter eller mot eksterne aktører. Foretaksmøtet understreket viktigheten av å styrke ledere i førstelinjen gjennom opplæring, videreutvikling, evaluering og oppfølging. Ledere i førstelinjen må skape et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte og sikre gode rutiner slik at medarbeiderne vet hva som er god faglig praksis. De skal støtte kompetanse- og fagutvikling og bidra til god organisering, effektiv ressursbruk og god oppgaveløsning. - Foretaksmøtet ba helseforetaket å legge til rette for at ledere i førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. Krav til tilsettingsforhold Arbeidet med å øke andelen faste stillinger og redusere bruken av deltid videreføres. Helseforetaket skal delta i utvikling av kunnskapsgrunnlaget og samarbeide med andre helseforetak om tiltak for å øke andelen faste stillinger og redusere bruken av deltid i samarbeid med tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjoner. - Foretaksmøtet ba helseforetaket arbeide med å øke andelen faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger, samt utvikle kunnskapsgrunnlaget på området - Foretaksmøtet ba om at det rapporteres månedlig på endring i gjennomsnittlig stillingsprosent som en del av statusrapporteringen Flere lærlingplasser Sign: PB: DH: Side 7

10 Foretaksmøtet viste til at partene i arbeidslivet har inngått en samfunnskontrakt for å sikre flere lærlingplasser på flere fagområder. Helseforetakene er store arbeidsgivere i det norske samfunnet og det er viktig at disse bidrar til å sikre samfunnets behov for fagarbeidere med høye kvalifikasjoner gjennom å tilrettelegge for lærlingplasser, både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører. - Foretaksmøtet ba helseforetaket bidra til å sikre flere lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Helsepersonells bierverv Foretaksmøtet viste til at det er innført retningslinjer og systemer for rapportering og kontroll av ansattes bierverv. Helsepersonell har etter helsepersonelloven 19 plikt til på eget tiltak, varsle arbeidsgiver om bierverv, engasjement, eierinteresser m.v. Forvaltningsloven gjelder for helseforetakenes virksomhet, jf. helseforetaksloven 5, og foretaksmøtet pekte spesielt på lovens kapittel 2 om habilitet. Foretaksmøtet forutsatte at eventuelle brudd på retningslinjer, orienteringsplikt, habilitetsregler m.v., blir fulgt opp av det enkelte foretak som arbeidsgiver. Bestemmelsene bør ha klare regler om sanksjoner. Helseforetaket skal sørge for at bestemmelsene blir håndhevet. - Foretaksmøtet ba om at helseforetaket påser at rutiner for bierverv følges og at det rapporteres om status for antall bierverv pr i årlig melding. Oppfølging av arbeidsmiljøloven Foretaksmøtet viste til at etterlevelse av arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid er en viktig forutsetning for å opprettholde robuste fagmiljøer og et godt arbeidsmiljø. Foretaksmøtet viste til det positive arbeidet helseforetaket har igangsatt for å øke kunnskapsgrunnlaget og redusere avvik knyttet til etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene. Foretaksmøtet viste videre til styresak 72/12 i Helse Midt-Norge RHF, hvor det ble lagt til grunn at det i det videre utviklingsarbeidet tas høyde for tiltak som sikrer robuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i rapporten Kompetanse og kapasitet. - Foretaksmøtet ba om at helseforetaket i det videre utviklingsarbeidet tar høyde for tiltak som sikrer robuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i rapporten Kompetanse og kapasitet (jfr. styresak 72/12 styret for Helse Midt-Norge RHF). - Foretaksmøtet ba spesielt om at helseforetaket fortsetter det positive arbeidet som er igangsatt med å redusere avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. Oppfølging av IA-avtalen Foretaksmøtet viser til at øvrige foretak har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Avtaleperioden utløper i Foretaksmøtet la til grunn at helseforetaket arbeider kontinuerlig og systematisk med å etablere tiltak som sikrer at IA - avtalens mål nås også for Ambulanse Midt-Norge HF. 5.5 Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Foretaksmøtet viste til arbeidet med å kartlegge omfanget av tidsbruk på dokumentasjon, registrering og rapportering i spesialisthelsetjenesten og vurdering av i hvilken grad det er mulig å gjøre effektiviseringer. De regionale helseforetakene og helseforetakene skal i samarbeid med Helsedirektoratet bidra til kartleggingen. Sign: PB: DH: Side 8

11 - Foretaksmøtet ba Ambulanse Midt-Norge HF bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. 5.6 Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet - utgår 5.7 Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet 1. juli 2012 overtok Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten forvaltningen av meldeordningen for spesialisthelsetjenesten jf. spesialisthelsetjenesteloven 3-3. Flere helseforetak har fortsatt ikke et tilfredsstillende elektronisk system på plass for å kunne sende meldinger til og motta tilbakemeldinger fra Kunnskapssenteret. - Foretaksmøtet forutsatte at det elektroniske systemet for melding om uønskede hendelser er på plass innen 1. juli Systemet skal være integrert i foretakets avvikssystem. Kunnskapssenteret skal både kunne motta meldinger og gi tilbakemeldinger i systemet. 5.8 Regjeringens eierskapspolitikk Mangfold og likestilling I Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi omtales mangfold og likestilling som en del av samfunnsansvaret. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF er kjent med kravene til samfunnsansvar, også på områdene mangfold og likestilling, og fremmer samfunnsansvarlig atferd i hele organisasjonen. Lønnsutviklingen i helseforetakene Foretaksmøtet viste til tidligere føringer om at helseforetaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene og skal være kjent med og følge retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper av 31. mars Foretaksmøtet understreket at endringene i retningslinjene ikke åpner for større fleksibilitet når det gjelder ansettelsesvilkår for ledere i helseforetak. Riksrevisjonens lederlønnsundersøkelse (Dok. 3:2 ( )) viser blant annet at lederne i de regionale helseforetakene og helseforetakene har hatt sterkere lønnsvekst enn øvrige ansatte i foretakene. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF har oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. 5.9 Kjøp av helsetjenester fra ideelle institusjoner - utgår 5.10 Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser - utgår 5.11 Utvikling av nødmeldetjenesten Nødmeldetjenesten må utvikles på en god måte, i samsvar med krav i lov og regelverk. Foretaksmøtet viste til evalueringsrapportene om 22. juli 2011 som peker på svakheter i IKTsystemer i den akuttmedisinske kjede, og til Stortingets vedtak om landsdekkende utbygging av det nye digitale nødsambandet. Sign: PB: DH: Side 9

12 - Foretaksmøtet ba om at helseforetaket bidrar i den videre utbyggingen av Nødnett Barn som tolk Foretaksmøtet viste til føringer i Meld. St. 30 ( )Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk om at barn av foreldre med rusproblemer ikke skal brukes som tolk. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF iverksetter nødvendige tiltak som medvirker til at ingen barn under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Foretaksmøtet vedtok: Organisatoriske krav og rammer for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sak 6 Øvrige styringskrav for Rapportering til Norsk pasientregister - utgår 6.2 System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten Det er under etablering et nasjonalt system for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å implementere systemet i samarbeid med Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Innføring av ny teknologi eller metode omfatter også nye legemidler. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet vil ha en viktig rolle i denne sammenhengen, blant annet ved gjennomføring av prisforhandlinger. Forankring av systemet i foretaksstrukturen er en forutsetning for at systemet skal bli et viktig hjelpemiddel for beslutningstakerne. Foretaksmøtet vedtok: Øvrige styringskrav for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sak 7 Endringer i vedtektene 7, 9, 13 og 14 I henhold til helseforetaksloven 12 og vedtektene 18, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Det vises til Stortingets behandling av Prop. L 120 ( ), jf. Innst. 62 L ( ) Endringer i helseforetaksloven. Som følge av lovendringene vedtas det endringer i vedtektene 7 og 8. Ny 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak vedtas som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for oppnevning av styremedlemmer. Ny 7a fastsettes til: Sign: PB: DH: Side 10

13 7a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak. Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetak, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk, partipolitisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. Som en følge av endringene i helseforetaksloven 30, fastsettes det nye vedtektsbestemmelser som presiserer hvilke vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. 9 endres fra: 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge RHF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetakslovens 30. Det gjelder blant annet saker som: 1. utskilling av større deler av virksomheten 2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 3. omfattende endringer i tjenestetilbudet Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF, jf. helseforetakslovens 31. Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd til Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes. Ny 9 fastsettes til: 9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. For helseforetaket gjelder dette blant annet saker som: 1. Vedtak om nedleggelse av ambulansestasjon 2. Utskilling av større deler av virksomheten 3. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetaket Sign: PB: DH: Side 11

14 6. Deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i eksisterende samarbeid. Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av ambulansevirksomhet skal også treffes i foretaksmøte, jf. helseforetakslovens 31 og 32. Styret skal oversende saker som er nevnt i første og annet ledd, til styret i Helse Midt-Norge RHF. Styret må sikre at det forelegger styret i Helse Midt-Norge RHF alle saker som det etter lov eller vedtekter har plikt til å forelegge foretaksmøtet. Det kreves ikke lenger at melding fra pasientombudene skal legges ved Årlig melding. 13 endres fra 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Midt- Norge RHF, jf. 14. Ny 13 fastsettes til 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Styret må også påse at samiske organisasjoner, minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner blir hørt. Rapportering fra Ambulanse Midt-Norge HF består av mer enn Årlig melding, så to ledd om annen rapportering legges til. 14 endres fra 14 Melding til Helse Midt-Norge RHF Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF Sign: PB: DH: Side 12

15 som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Ambulanse Midt-Norge HFs plandokument. Ny 14 fastsettes til 14 Rapportering til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter: - styrets plandokument for virksomheten - styrets rapport for foregående år Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helse Midt-Norge RHFs plandokument. Annen rapportering Ambulanse Midt-Norge HF forplikter seg til å rapportere til Helse Midt-Norge RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Midt-Norge RHF har definert. Styret plikter straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Midt-Norge RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav. Foretaksmøtet vedtok: Foretaksmøtet fastsetter nye 7, 9, 13 og 14 i vedtektene. Sign: PB: DH: Side 13

16 Ambulanse Midt-Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene. Møtet ble hevet kl Stjørdal, 14. februar 2013 Daniel Haga Petter Bjørdal Sign: PB: DH: Side 14

17 Vedlegg 1 Oversikt over rapporteringskrav og tidsfrister Sak Omtale i årlig melding Minimum tertialvis oppdatering i virksomhetsportalen Særskilt rapportering 4 Resultatkrav og oppfølging for Resultatkrav for 2013 x Det vises til styringsdokumentet for 2013 for spesifisering av styringsparametrene 4.2 Styring og oppfølging i 2013 x 4.3 Investeringer og kapitalforvaltning 5 Organisatoriske krav og rammer for Endringer i lov om helseforetak x 5.2 Videreutvikling av nasjonalt samarbeid 5.3 Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 5.4 Tiltak på personalområdet x 5.5 Kartlegging av rapportering i x spesialisthelsetjenesten 5.6 Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet 5.7 Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet x x Status rapporteres tertialvis i AD-rapport Rapportere at rutiner ved intern henvisning i spesialisthelsetjenesten er i tråd med gjeldende rett per 1. tertial 5.8 Regjeringens eierskapspolitikk x Retningslinjer lederlønn 5.9 Kjøp av helsetjenester fra ideelle organisasjoner 5.10 Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser 5.11 Utvikling av nødmeldetjenesten x 5.12 Barn som tolk x 6 Øvrige styringskrav for Rapportering til Norsk Pasientregister 6.2 System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten Sign: PB: DH: Side 15

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014 Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Krav og rammer m.v. for 2014 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 14.02.2014. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Vedtatt 13. desember 2001 Revidert etter foretaksmøtet 18. februar 2013

VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Vedtatt 13. desember 2001 Revidert etter foretaksmøtet 18. februar 2013 VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Vedtatt 13. desember 2001 Revidert etter foretaksmøtet 18. februar 2013 VEDTEKTER FOR ST.OLAVS HOSPITAL HF Den 13.desember 2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for St.

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Vedtekter St. Olavs Hospital HF. Revidert 13.februar 2014

Vedtekter St. Olavs Hospital HF. Revidert 13.februar 2014 Vedtekter St. Olavs Hospital HF Revidert 13.februar 2014 VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Den 13.desember 2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for St. Olavs Hospital HF som er et helseforetak i medhold

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF

VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Vedtatt 13. desember 2001 Revidert etter foretaksmøtet 15. februar 2012 VEDTEKTER FOR ST.OLAVS HOSPITAL HF Den 13.desember 2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for St.

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF

Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF Sentral stab Økonomiavdelingen Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 12/1483-5/STIASA1 010 24.05.2012 Oppgis ved henvendelse Eiers samlede styringskrav St.

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Nord RHF. 2 Eier Helse Nord RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Nord RHF.

Detaljer

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 11. mai 2007

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 11. mai 2007 Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 11. mai 2007 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Sør-Øst RHF. 2 Eier Helse Sør-Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Nordlandssykehuset HF vedtekter

Nordlandssykehuset HF vedtekter Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: 2015/22-5/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.2.2016 Nordlandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 2 Eier Nordlandssykehuset

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK STIFTELSESPROTOKOLL FOR NASJONAL IKT HELSEFORETAK Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Nasjonal

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Foretaksmøte 11. september 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Oppdragsdokument 2015 tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015), endringer

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF

Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2010/228-28/011 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.5.2014 Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv. Foretaksmøteprotokoll 19. desember 2014 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14

Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rødvei/Paulke, 75 51 29 00 Bodø, 13.9.2013 Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven 12

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 1 PROTOKOLL

Detaljer

Fra foretaksmøte med Rusbehandling Midt-Norge HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med Rusbehandling Midt-Norge HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med Rusbehandling Midt-Norge HF, heretter kalt helseforetaket Torsdag den 08.mars 2007 kl 0830 ble det avholdt foretaksmøte i helseforetaket. Saksliste: 1. Foretaksmøtet konstitueres.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 56/13 Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Venke Reiten Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/561 Dato for styremøte 21.6.2013 Forslag til

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 14. januar 2015

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 14. januar 2015 Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF www.nhn.no Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 14. januar 2015 Krav og rammer m.v. for 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 1 PROTOKOLL

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Vestre Viken HF Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Tilstede

Detaljer

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv.

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF Torsdag 20. februar 2012 kl. 13.15 blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF per telefon. Saksliste: Føretaksmøtet blir konstituert Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nordmøre og Romsdal HF 10.februar 2010

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nordmøre og Romsdal HF 10.februar 2010 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nordmøre og Romsdal HF 10.februar 2010 Krav og rammer for 2010 Innhold 1. Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 3 2. Sak 2 Dagsorden... 4 3. Sak 3 Helse Midt-Norge RHFs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte. Krav og rammer m.v. for Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte. Krav og rammer m.v. for Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2014 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2014 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Helse Møre og Romsdal HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Helse Møre og Romsdal HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Helse Møre og Romsdal HF Den 3. mars 2011 ble det i Stjørdal avholdt stiftelsesmøte for Helse Møre og Romsdal HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

VEDTEKTENES 9 LÅNERAMMER, JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN RAMMER OG FØRINGER

VEDTEKTENES 9 LÅNERAMMER, JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN RAMMER OG FØRINGER Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf.75 51 29 21 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 200800807-29 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2010

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Pasientreiser

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD-TRØNDELAG HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD-TRØNDELAG HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD-TRØNDELAG HF Den 13.12. 2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nord-Trøndelag HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93 i

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR.

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/4 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets

Detaljer

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 15. september 2016 Side 1 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehusapotekene HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Styreinstruks for Helse Stavanger HF

Styreinstruks for Helse Stavanger HF Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Stavanger HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekker de ytre rammene for styret sitt arbeid og bygger på lov om helseforetak og vedtektene for Helse Stavanger HF.

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Sak 65/13 ble lagt ut sammen med nytt vedlegg til sak 66/13. Vedlegg til sak 64/13 Drøftingsprotokoll ble lagt ut

Sak 65/13 ble lagt ut sammen med nytt vedlegg til sak 66/13. Vedlegg til sak 64/13 Drøftingsprotokoll ble lagt ut Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 29.08.13 kl08.30 - kl 1245 Møtested: Fosen DMS, Brekstad Saksnr.:61/13 70/13 Arkivsaksnr.: 2012/561 Møtende medlemmer:

Detaljer