Foretaksprotokoll 14. januar Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF"

Transkript

1 Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for Sak 4 Resultatkrav og oppfølging for Resultatkrav for Styring og oppfølging i Investeringer og kapitalforvaltning... 4 Sak 5 Organisatoriske krav og rammer for Endringer i lov om helseforetak m.v Videreutvikling av nasjonalt samarbeid Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Tiltak på personalområdet Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet - utgår Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet Regjeringens eierskapspolitikk Kjøp av helsetjenester fra ideelle institusjoner - utgår Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser - utgår Utvikling av nødmeldetjenesten Barn som tolk Sak 6 Øvrige styringskrav for Rapportering til Norsk pasientregister - utgår System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten Sak 7 Endringer i vedtektene 7, 9, 13 og

3 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I AMBULANSE MIDT-NORGE HF Torsdag 14. februar 2013 kl.13:30 ble det avholdt foretaksmøte i Ambulanse Midt-Norge HF i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandveien 1, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for 2013 Sak 4 Resultatkrav og oppfølging for 2013 Sak 5 Organisatoriske krav og rammer for 2013 Sak 6 Øvrige styringskrav for 2013 Sak 7 Endringer i vedtektene Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Marthe Styve Holte Administrerende direktør Daniel Haga Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Fra Ambulanse Midt-Norge HF møtte Styreleder Petter Bjørdal Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styremedlem Hilde Susanne Holst Også tilstede Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF Sign: PB: DH: Side 1

4 Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Marthe Styve Holte, som øverste eiermyndighet og møteleder, ønsket velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Marthe Styve Holte foreslo at Ambulanse Midt-Norge HFs styreleder Petter Bjørdal og administrerende direktør Daniel Haga ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette. Foretaksmøtet vedtok: Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden Foretaksmøtet vedtok: Dagsorden er godkjent. Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for 2013 Helse Midt-Norge RHFs styreleder gjennomgikk forventninger og krav til styrene. Hun la bl.a. vekt på: Det regionale helseforetaket og helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er sentrale virksomheter i det norske samfunn. Styret har overordnet ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret har også ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt og for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp. Styret skal ivareta interessene i sitt område og også bidra til utvikling av spesialisthelsetjenesten. Styret skal forsikre seg om at helseforetaket har en ledelse med rett kompetanse og at det utvikles gode rutiner for å holde ledelsen i helseforetaket ansvarlig for god sykehusdrift og god personalledelse. Det er stor oppmerksomhet om spesialisthelsetjenestetilbudet i hele landet. Saker bør følges opp av styreleder og lokal ledelse som har best kjennskap til sakene. Saker av større betydning skal via det regionale helseforetaket forelegges departementet. Det vises til endringene i 30 i helseforetaksloven der det blir presisert hvilke saker som skal forelegges departementet. Foretaksmøtet presiserte at tidligere stilte eierkrav fortsatt gjelder, uten at disse gis særskilt omtale og stilles rapporteringskrav til i Foretaksmøtet viste til omtalen av Strategi 2020 i styringsdokumentet og ba helseforetaket legge dette til grunn. Foretaksmøtet vedtok: Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i Sign: PB: DH: Side 2

5 Sak 4 Resultatkrav og oppfølging for Resultatkrav for 2013 Foretaksmøtet viste til at resultatkrav og aktivitetsbestilling fremgår av kap. 2 og 3 i styringsdokumentet for 2013 og ba helseforetaket legge dette til grunn. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Foretaksmøtet understreket at god ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Det er videre viktig at helseforetaket har en ledelse som kan representere foretaket i møte med offentlighetens interesse. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder for helseforetak. Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer. Omstillinger i helseforetaket kan, selv etter gode interne prosesser, medføre offentlig kritikk fra egne ansatte. Utgangspunktet er at det skal mye til før slike ytringer er i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver. De ansatte og ledelsen har et felles ansvar for å bidra til å sikre tillit til tjenesten og et godt omdømme. Helseforetaket skal ha etablert melde- og varslingsrutiner som ivaretar de ansattes rettigheter på en god måte. Foretaksmøtet viste til at helseforetaket i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnader på linje med andre kostnader. Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2013 er under utarbeidelse og det samlede kostnadsnivået for helseforetaket foreligger derfor ikke. Dersom det viser seg at det blir større endringer i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S ( ), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen. Foretaksmøtet forutsatte at: - Ambulanse Midt-Norge HF skal gå i balanse i 2013 og sikre at den samlede ressursbruken til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor vedtatte rammer og resultatkrav Endringer i driftskredittrammen i 2013 I Prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at pensjonspremien er lavere enn pensjonskostnaden i Basert på disse anslagene, skal samlet ramme for driftskreditt reduseres med 370 mill. kroner fra mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Helse Midt-Norge RHF sin andel av denne nedjusteringen utgjør 53 mill. kroner. HOD har bestemt at driftskredittramme for helseregionene skal fordeles i henhold til ordinær inntektsfordeling. Innfasingen skal skje over en periode på tre år med oppstart i Helse Midt- Norge RHF vil som følge av omfordelingen få redusert sin ramme for driftskreditt med 240 mill kroner i Samlet vil Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt settes ned med 293 mill. kroner i 2013, og vil utgjøre mill. kroner ved utgangen av Driftskredittrammen vil justeres månedlig. Dette ivaretas gjennom årlig overskudd til nedbetaling av driftskreditt i regionen. Foretakenes driftskredittrammer beregnes med bakgrunn i inngående saldo på driftskreditt, likviditet fra resultatbudsjett, tilført likviditet til investeringer, lån og avdrag, avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad og salgsinntekter. Tildelt ramme vil derfor forutsette at drift og investeringer holdes innenfor budsjetterte rammer i Foretaksmøtet la til grunn at Ambulanse Midt-Norge HF skal holde seg innenfor en driftskredittramme på 50 mill. kroner pr. 31. desember Sign: PB: DH: Side 3

6 4.2 Styring og oppfølging i Det skal gis samlet tilbakemelding på styringskrav gitt i styringsdokument og foretaksprotokoll i årlig melding for I tillegg skal det rapporteres i tråd med vedlegg 1. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF starter forberedelsene av integreringen av ambulansetjenesten i sykehusforetakene og legger fram en plan for integrasjonsprosessen i løpet av 4.kvartal HMN RHF vil i eget brev beskrive forventninger mht innhold og detaljeringsnivå for en slik plan. - Foretaksmøtet ba om at foretaket i 2013 har hovedfokus på å fortsette det gode arbeidet med å utvikle ambulansetjenesten til en integrert del av spesialisthelsetjenesten i vår region. 4.3 Investeringer og kapitalforvaltning Låneopptak Lån til investeringer kan kun tas opp gjennom låneordningen som administreres av Helse- og omsorgsdepartementet. Foretaksmøtet vedtok: Resultatkrav og krav til oppfølging for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sak 5 Organisatoriske krav og rammer for Endringer i lov om helseforetak m.v. Foretaksmøtet viste til endringene i lov om helseforetak jf. Prop. L 120 ( ) og Innst. 62 L ( ), som trådte i kraft 1. januar Som følge av endringene, fastsettes det nye vedtektsbestemmelser for oppnevning av styremedlemmer i helseforetak og vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. Endringer i vedtektene framgår av sak 7. Departementet arbeider med endring av forskriften om valg av ansattes representanter. Forskriften vil bli sendt på høring. - Foretaksmøtet ba helseforetaket foreta nødvendige tilpasninger for å følge opp endringene i lov om helseforetak, jf. Prop. L 120 ( ) og Innst. 62 L ( ). 5.2 Videreutvikling av nasjonalt samarbeid Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 1 S ( ) hvor det blir omtalt at departementet vil vurdere nye krav til felles nasjonale løsninger innenfor IKT, innkjøp og bygg. Foretaksmøtet understreket at helseforetakene skal bidra til å identifisere felles utfordringer i spesialisthelsetjenesten, og bidra ved vurderinger om etablering og videreutvikling av felles tiltak eller organisasjoner for å løse disse. Foretaksmøtet informerte om at de regionale helseforetakene er bedt om å utrede etablering av et nasjonalt helseforetak for planlegging, utvikling og drift av sykehusbygg. Kunnskap om forvaltning og drift er en forutsetning for å kunne planlegge gode nye sykehusbygg. Et nytt nasjonalt foretak skal bistå i kunnskapsoverføring mellom helseforetak, i utvikling og forvaltning av eiendomsmassen og Sign: PB: DH: Side 4

7 planlegging av byggeprosjekter. Foretaket skal videre ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde metoder og verktøy for strategisk analyse på området. Utredningen skal bygge på eksisterende samarbeid innen eiendomsområdet. Etablering av foretaket skal ikke endre etablerte eier- og ansvarsforhold for forvaltning og utvikling av eiendommene. Helse Sør-Øst RHF er bedt om å lede arbeidet. Departementet skal delta som observatør. Utredningen skal være ferdigstilt innen 1. oktober Foretaksmøtet informerte videre om at de regionale helseforetakene er bedt om å vurdere fellesløsninger som legger til rette for mer effektive og innovative innkjøp og bruk av IKT i spesialisthelsetjenesten og melde tilbake til departementet om dette innen 1.oktober Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) IKT-strategi i Helse Midt-Norge I 2012 har Helse Midt-Norge arbeidet med en revidering av den regionale IKT-strategien. Økt pasientsikkerhet er et fundament for arbeidet og de vedtatte strategiske hovedmålsettingene er følgende: Standardisering Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte til klinisk aktivitet Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport Bedre prioriterings- og gjennomføringsevne I 2013 skal handlingsplaner med tilhørende tiltak forelegges HF-styrer og RHF-styret til vedtak. Det forutsettes at handlingsplanen vil gi føringer om videreutvikling og/eller utskifting av sentrale systemer innen Helse Midt-Norges systemportefølje. - Foretaksmøtet ba Ambulanse Midt-Norge HF om å bidra videre i arbeidet med ferdigstilling av IKT-strategi Del II Handlingsplan. Ett av de fem strategiske hovedmålene uttrykt ved Bedre prioriterings- og gjennomføringsevne fordrer at Helse Midt-Norge reorganiserer og tydeliggjør ansvar og roller i hele IKT-kjeden. IKT-systemutvikling og prioriteringsprosessen Det vil bli videreført en regional prioriteringsgruppe for IKT-systemutviklingsprosjekter som innstiller til Helse Midt-Norge RHF. Innstillingen forelegges direktørmøtet til uttalelse før endelig beslutning. Lokale planer i helseforetakene for innføring av prioriterte systemer i regionen må legge felles prioritering til grunn. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF i sitt arbeid med å organisering av IKT-kjeden legger til rette for gode interne prioriteringsprosesser med nødvendig forankring i egen organisasjon slik at foretaket gir tydelige og begrunnede innspill til den regionale prioriteringsgruppen for IKT- systemutviklingsprosjekter. - Foretaksmøtet forutsatte videre at Ambulanse Midt-Norge HF legger til rette for en samlet prioritering av såkalt småskrittsutvikling og mindre IKT-oppgaver som bestilles via oppdragsprosessen til HEMIT, slik at også denne utviklingen holdes innenfor vedtatte rammer (økonomi og utviklingsressurser) og at prioriteringen av disse ses i sammenheng med de regionale IKT-systemutviklingsprosjekter, samt understøtter de langsiktige, strategiske hovedmålsettingene. Sign: PB: DH: Side 5

8 - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF legger til grunn felles prioriteringer i IKT innføringsplaner. IKT-systemutvikling og fasene for spesifisering, test og innføring av prioriterte systemutviklingsprosjekter. Utvikling av IKT-systemer skal understøtte gode arbeidsprosesser i all vår virksomhet og innføring av endrede eller nye IKT-løsninger fordrer en forutgående organisasjonsutviklingsprosess. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF videreutvikler egen kompetanse og kapasitet mht å delta i spesifisering og testing av ulike systemutviklingsprosjekter, samt i innføringsfasen. Foretaket skal i dette arbeidet legge til grunn at det skal skje en integrering av ambulansetjenesten i de tre sykehusforetakene og tiltakene må tilpasses dette både mht omfang og tidshorisont. HEMIT Hemit er Helse Midt-Norges felles interne IKT-enhet som er organisert som en egen avdeling i Helse Midt-Norge RHF. I 2013 vil det bli oppnevnt et driftsstyre for Hemit og Helse Midt-Norge RHF leder prosessen som skal sluttføres innen 1. mai Det bes om en særskilt rapportering med en beskrivelse av IKT-funksjonen i Ambulanse Midt-Norge HF med tilhørende ansvar innen samme dato. Oppfølging av stortingsmeldingen om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Foretaksmøtet informerte om at de regionale helseforetakene er bedt om å bidra i oppfølgingen av Meld. St. 9 ( ) Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Stortingsmeldingen peker på behovet for økt nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen, og styrket samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Stortingsmeldingen varsler at det skal igangsettes et arbeid med én journal på landsbasis. De regionale helseforetakene må ta ansvar for økt samarbeid med primærhelsetjenesten på IKTområdet, og bistå Helsedirektoratet i det nasjonale arbeidet med utredning av én journal. Som en del av utredningen av én journal, er Helse Midt-Norge utpekt som en egnet region for regional utprøving. Helse Midt-Norge RHF skal i samarbeid med Helsedirektoratet, Norsk Helsenett SF og de andre regionale helseforetakene utarbeide forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal innen 1. juli Arbeidet skal skje i samarbeid med KS, kommuner og primærhelsetjenesten i regionen. Det skal legges til rette for at arbeidet kan følges av forskningsaktivitet og innovasjon. Den regionale utprøvingen skal sees i sammenheng med det nasjonale arbeidet for utredning av én journal. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF bidrar inn i arbeidet med én journal. Det vil bli igangsatt etter ferdigstilt utredning, tidligst i august Det ble lagt til grunn at Ambulanse Midt-Norge HF gir innspill til og bidrar til å videreutvikle tjenesten helsenorge.no, herunder tjenester for informasjon om sykdom, behandling og kvalitet. HMN RHF koordinerer arbeidet med helsenorge.no på vegne av regionen. Felles nasjonalt målbilde for utvikling av helseforetakenes informasjonskanaler på web, betyr skifte av publiseringsløsning i Helse Midt- Norge og helseforetakene forutsettes å delta i dette arbeidet. Metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring Sign: PB: DH: Side 6

9 Foretaksmøtet viste til tidligere føringer om helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring. Det skal utvikles metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring i foretaksgruppen. Målet er å effektivisere den løpende virksomhetsstyringen og rapporteringen slik at målene i styringsdokument og foretaksprotokoll nås og kostnadene ved rapportering går ned. Det skal etableres en helhetlig og gjennomgående presentasjon av resultatene i foretaksgruppen. Det skal legges til grunn en standardisering og automatisering av datahåndteringen uten at en fratar det enkelte helseforetak å være ansvarlig for oppnåelse av sine mål. Ev anskaffelse av analyseverktøy må skje innenfor tilgjengelige rammer i IKT investeringsbudsjett. Helse Nord-Trøndelag HF er bedt om å ta et regionalt ansvar for utvikling av metodikk og IKT verktøy. Det skal utarbeides forslag til prosjektplan som innbefatter mål, virkemidler og prosess for gjennomføring, som skal legges fram for Helse Midt-Norge RHF innen Arbeidet skal skje i nær tilknytning til Helse Midt-Norge RHF, Hemit og ledelsen i alle helseforetak i regionen. - Foretaksmøtet forutsatte at ledelsen i helseforetaket aktivt bidrar i arbeidet med utvikling av metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring i foretaksgruppen. 5.4 Tiltak på personalområdet Ledelse Foretaksmøtet viste til at det i Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene er gitt retning for videre arbeid med ledelse nær pasienter og brukere, rammeverk for ledere, livsløpsperspektiv på ledelse og ledelse i profesjonsutdanningene. Foretaksmøtet viste også til at det pågår et arbeid for å samordne krav for ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Foretaksmøtet understreket at øverste leder og aktuelle linjeledere har ansvar for å sørge for at pasienter får kvalitativt gode og forsvarlige helsetjenester og for å følge opp avvik med egnede tiltak som kan være å skjerpe rutiner, avklare ansvarsforholdene ved samhandling på tvers av enheter eller mot eksterne aktører. Foretaksmøtet understreket viktigheten av å styrke ledere i førstelinjen gjennom opplæring, videreutvikling, evaluering og oppfølging. Ledere i førstelinjen må skape et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte og sikre gode rutiner slik at medarbeiderne vet hva som er god faglig praksis. De skal støtte kompetanse- og fagutvikling og bidra til god organisering, effektiv ressursbruk og god oppgaveløsning. - Foretaksmøtet ba helseforetaket å legge til rette for at ledere i førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. Krav til tilsettingsforhold Arbeidet med å øke andelen faste stillinger og redusere bruken av deltid videreføres. Helseforetaket skal delta i utvikling av kunnskapsgrunnlaget og samarbeide med andre helseforetak om tiltak for å øke andelen faste stillinger og redusere bruken av deltid i samarbeid med tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjoner. - Foretaksmøtet ba helseforetaket arbeide med å øke andelen faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger, samt utvikle kunnskapsgrunnlaget på området - Foretaksmøtet ba om at det rapporteres månedlig på endring i gjennomsnittlig stillingsprosent som en del av statusrapporteringen Flere lærlingplasser Sign: PB: DH: Side 7

10 Foretaksmøtet viste til at partene i arbeidslivet har inngått en samfunnskontrakt for å sikre flere lærlingplasser på flere fagområder. Helseforetakene er store arbeidsgivere i det norske samfunnet og det er viktig at disse bidrar til å sikre samfunnets behov for fagarbeidere med høye kvalifikasjoner gjennom å tilrettelegge for lærlingplasser, både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører. - Foretaksmøtet ba helseforetaket bidra til å sikre flere lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Helsepersonells bierverv Foretaksmøtet viste til at det er innført retningslinjer og systemer for rapportering og kontroll av ansattes bierverv. Helsepersonell har etter helsepersonelloven 19 plikt til på eget tiltak, varsle arbeidsgiver om bierverv, engasjement, eierinteresser m.v. Forvaltningsloven gjelder for helseforetakenes virksomhet, jf. helseforetaksloven 5, og foretaksmøtet pekte spesielt på lovens kapittel 2 om habilitet. Foretaksmøtet forutsatte at eventuelle brudd på retningslinjer, orienteringsplikt, habilitetsregler m.v., blir fulgt opp av det enkelte foretak som arbeidsgiver. Bestemmelsene bør ha klare regler om sanksjoner. Helseforetaket skal sørge for at bestemmelsene blir håndhevet. - Foretaksmøtet ba om at helseforetaket påser at rutiner for bierverv følges og at det rapporteres om status for antall bierverv pr i årlig melding. Oppfølging av arbeidsmiljøloven Foretaksmøtet viste til at etterlevelse av arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid er en viktig forutsetning for å opprettholde robuste fagmiljøer og et godt arbeidsmiljø. Foretaksmøtet viste til det positive arbeidet helseforetaket har igangsatt for å øke kunnskapsgrunnlaget og redusere avvik knyttet til etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene. Foretaksmøtet viste videre til styresak 72/12 i Helse Midt-Norge RHF, hvor det ble lagt til grunn at det i det videre utviklingsarbeidet tas høyde for tiltak som sikrer robuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i rapporten Kompetanse og kapasitet. - Foretaksmøtet ba om at helseforetaket i det videre utviklingsarbeidet tar høyde for tiltak som sikrer robuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i rapporten Kompetanse og kapasitet (jfr. styresak 72/12 styret for Helse Midt-Norge RHF). - Foretaksmøtet ba spesielt om at helseforetaket fortsetter det positive arbeidet som er igangsatt med å redusere avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. Oppfølging av IA-avtalen Foretaksmøtet viser til at øvrige foretak har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Avtaleperioden utløper i Foretaksmøtet la til grunn at helseforetaket arbeider kontinuerlig og systematisk med å etablere tiltak som sikrer at IA - avtalens mål nås også for Ambulanse Midt-Norge HF. 5.5 Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Foretaksmøtet viste til arbeidet med å kartlegge omfanget av tidsbruk på dokumentasjon, registrering og rapportering i spesialisthelsetjenesten og vurdering av i hvilken grad det er mulig å gjøre effektiviseringer. De regionale helseforetakene og helseforetakene skal i samarbeid med Helsedirektoratet bidra til kartleggingen. Sign: PB: DH: Side 8

11 - Foretaksmøtet ba Ambulanse Midt-Norge HF bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. 5.6 Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet - utgår 5.7 Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet 1. juli 2012 overtok Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten forvaltningen av meldeordningen for spesialisthelsetjenesten jf. spesialisthelsetjenesteloven 3-3. Flere helseforetak har fortsatt ikke et tilfredsstillende elektronisk system på plass for å kunne sende meldinger til og motta tilbakemeldinger fra Kunnskapssenteret. - Foretaksmøtet forutsatte at det elektroniske systemet for melding om uønskede hendelser er på plass innen 1. juli Systemet skal være integrert i foretakets avvikssystem. Kunnskapssenteret skal både kunne motta meldinger og gi tilbakemeldinger i systemet. 5.8 Regjeringens eierskapspolitikk Mangfold og likestilling I Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi omtales mangfold og likestilling som en del av samfunnsansvaret. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF er kjent med kravene til samfunnsansvar, også på områdene mangfold og likestilling, og fremmer samfunnsansvarlig atferd i hele organisasjonen. Lønnsutviklingen i helseforetakene Foretaksmøtet viste til tidligere føringer om at helseforetaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene og skal være kjent med og følge retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper av 31. mars Foretaksmøtet understreket at endringene i retningslinjene ikke åpner for større fleksibilitet når det gjelder ansettelsesvilkår for ledere i helseforetak. Riksrevisjonens lederlønnsundersøkelse (Dok. 3:2 ( )) viser blant annet at lederne i de regionale helseforetakene og helseforetakene har hatt sterkere lønnsvekst enn øvrige ansatte i foretakene. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF har oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. 5.9 Kjøp av helsetjenester fra ideelle institusjoner - utgår 5.10 Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser - utgår 5.11 Utvikling av nødmeldetjenesten Nødmeldetjenesten må utvikles på en god måte, i samsvar med krav i lov og regelverk. Foretaksmøtet viste til evalueringsrapportene om 22. juli 2011 som peker på svakheter i IKTsystemer i den akuttmedisinske kjede, og til Stortingets vedtak om landsdekkende utbygging av det nye digitale nødsambandet. Sign: PB: DH: Side 9

12 - Foretaksmøtet ba om at helseforetaket bidrar i den videre utbyggingen av Nødnett Barn som tolk Foretaksmøtet viste til føringer i Meld. St. 30 ( )Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk om at barn av foreldre med rusproblemer ikke skal brukes som tolk. - Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF iverksetter nødvendige tiltak som medvirker til at ingen barn under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Foretaksmøtet vedtok: Organisatoriske krav og rammer for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sak 6 Øvrige styringskrav for Rapportering til Norsk pasientregister - utgår 6.2 System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten Det er under etablering et nasjonalt system for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å implementere systemet i samarbeid med Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Innføring av ny teknologi eller metode omfatter også nye legemidler. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet vil ha en viktig rolle i denne sammenhengen, blant annet ved gjennomføring av prisforhandlinger. Forankring av systemet i foretaksstrukturen er en forutsetning for at systemet skal bli et viktig hjelpemiddel for beslutningstakerne. Foretaksmøtet vedtok: Øvrige styringskrav for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sak 7 Endringer i vedtektene 7, 9, 13 og 14 I henhold til helseforetaksloven 12 og vedtektene 18, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Det vises til Stortingets behandling av Prop. L 120 ( ), jf. Innst. 62 L ( ) Endringer i helseforetaksloven. Som følge av lovendringene vedtas det endringer i vedtektene 7 og 8. Ny 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak vedtas som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for oppnevning av styremedlemmer. Ny 7a fastsettes til: Sign: PB: DH: Side 10

13 7a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak. Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetak, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk, partipolitisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. Som en følge av endringene i helseforetaksloven 30, fastsettes det nye vedtektsbestemmelser som presiserer hvilke vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. 9 endres fra: 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge RHF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetakslovens 30. Det gjelder blant annet saker som: 1. utskilling av større deler av virksomheten 2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 3. omfattende endringer i tjenestetilbudet Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF, jf. helseforetakslovens 31. Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd til Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes. Ny 9 fastsettes til: 9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. For helseforetaket gjelder dette blant annet saker som: 1. Vedtak om nedleggelse av ambulansestasjon 2. Utskilling av større deler av virksomheten 3. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetaket Sign: PB: DH: Side 11

14 6. Deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i eksisterende samarbeid. Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av ambulansevirksomhet skal også treffes i foretaksmøte, jf. helseforetakslovens 31 og 32. Styret skal oversende saker som er nevnt i første og annet ledd, til styret i Helse Midt-Norge RHF. Styret må sikre at det forelegger styret i Helse Midt-Norge RHF alle saker som det etter lov eller vedtekter har plikt til å forelegge foretaksmøtet. Det kreves ikke lenger at melding fra pasientombudene skal legges ved Årlig melding. 13 endres fra 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Midt- Norge RHF, jf. 14. Ny 13 fastsettes til 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Styret må også påse at samiske organisasjoner, minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner blir hørt. Rapportering fra Ambulanse Midt-Norge HF består av mer enn Årlig melding, så to ledd om annen rapportering legges til. 14 endres fra 14 Melding til Helse Midt-Norge RHF Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF Sign: PB: DH: Side 12

15 som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Ambulanse Midt-Norge HFs plandokument. Ny 14 fastsettes til 14 Rapportering til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter: - styrets plandokument for virksomheten - styrets rapport for foregående år Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helse Midt-Norge RHFs plandokument. Annen rapportering Ambulanse Midt-Norge HF forplikter seg til å rapportere til Helse Midt-Norge RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Midt-Norge RHF har definert. Styret plikter straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Midt-Norge RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav. Foretaksmøtet vedtok: Foretaksmøtet fastsetter nye 7, 9, 13 og 14 i vedtektene. Sign: PB: DH: Side 13

16 Ambulanse Midt-Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene. Møtet ble hevet kl Stjørdal, 14. februar 2013 Daniel Haga Petter Bjørdal Sign: PB: DH: Side 14

17 Vedlegg 1 Oversikt over rapporteringskrav og tidsfrister Sak Omtale i årlig melding Minimum tertialvis oppdatering i virksomhetsportalen Særskilt rapportering 4 Resultatkrav og oppfølging for Resultatkrav for 2013 x Det vises til styringsdokumentet for 2013 for spesifisering av styringsparametrene 4.2 Styring og oppfølging i 2013 x 4.3 Investeringer og kapitalforvaltning 5 Organisatoriske krav og rammer for Endringer i lov om helseforetak x 5.2 Videreutvikling av nasjonalt samarbeid 5.3 Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 5.4 Tiltak på personalområdet x 5.5 Kartlegging av rapportering i x spesialisthelsetjenesten 5.6 Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet 5.7 Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet x x Status rapporteres tertialvis i AD-rapport Rapportere at rutiner ved intern henvisning i spesialisthelsetjenesten er i tråd med gjeldende rett per 1. tertial 5.8 Regjeringens eierskapspolitikk x Retningslinjer lederlønn 5.9 Kjøp av helsetjenester fra ideelle organisasjoner 5.10 Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser 5.11 Utvikling av nødmeldetjenesten x 5.12 Barn som tolk x 6 Øvrige styringskrav for Rapportering til Norsk Pasientregister 6.2 System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten Sign: PB: DH: Side 15

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer