Budsjett Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no"

Transkript

1 Budsjett 2012 Økonomiplan

2 Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer Tilbakeblikk på årene og utviklingen i økonomiplanperioden Netto driftsresultat Brutto driftsresultat Utviklingen av frie driftsfond Utfordringer i økonomiplanperioden Nærmere om endringer i sektorbudsjettene Økonomiplan Driftsbudsjett 2012 og økonomiplan Investeringsbudsjettet med finansiering Spesielle temaer Viktige budsjetteringsprinsipper Prosjekt Handlingsrom Disponering av økt rammetilskudd «øremerket» til fylkesveger Manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst Pensjonsutgifter og premieavvik Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester/oppgaver Eiendomsforvaltningen Regionalt utviklingsfond Regionalsektoren Presentasjon av regionalsektoren Driftsbudsjettet Prosjekt Handlingsrom Regional planlegging og næringsutvikling Presentasjon av området Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Rollen som regional utviklingsaktør Tilgangen til regionale utviklingsmidler Kompetansefond EU-prosjekter Klima og miljø Tilskudd til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Regional planlegging Budsjett regional planlegging og næringsutvikling Resultatmål Spesielle temaer Regional planstrategi Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Høyere undervisning og forskning Sandefjord Lufthavn Torp Kollektivtrafikk Presentasjon av området Budsjett 2012 og økonomiplan Side 1

3 4.2 Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Nasjonal standard for elektronisk billettering for kollektivtransport Budsjett kollektivtransport Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål Fylkesveger Presentasjon av området Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Budsjett fylkesveger Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål fylkesveger Videregående opplæring Presentasjon av utdanningssektoren Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Hovedutfordringer Budsjett utdanningssektoren Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål Spesielle temaer Elevtallsutvikling Fagopplæring Ressurskrevende elever Kompetanseutvikling Strategisk plan for videregående opplæring og God Oppvekst Ny GIV Kultursektoren Presentasjon av sektoren Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Budsjett kultursektoren Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål Spesielle temaer Hvalfangstmuseet Samordnet plan for bruk og utvikling av Slottsfjellområdet Vestfoldmuseene IKS Tannhelsetjenesten Presentasjon av tannhelsesektoren Dagens situasjon Budsjett 2012 og økonomiplan Side 2

4 8.3 Utfordringer og forslag til prioriteringer Budsjett tannhelsetjenesten Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Resultatmål Spesielle temaer Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS (TKS) Tannhelsetilbud til pasienter med angst for tannbehandling (odontofobi) Fellesformål Presentasjon av sektoren Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Sektorbudsjettet Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Sektorovergripende resultatmål Spesielle temaer Handlingsrom 2014 sektorovergripende tiltak Østre Bolæren Frie inntekter og generelle rammebetingelser De frie hovedinntektene Rammetilskudd Skatt og inntektsutjevning Mva - kompensasjon fra investeringer mv Andre statstilskudd Andre inntekter Budsjettreserver Pensjonskostnad og premieavvik Nærmere om pensjonsutgifter og premieavvik Felles pensjonskostnader Sektorenes pensjonskostnader Finans renter og avdrag, lånegjeld Renteinntekter Aksjeutbytte Sandefjord Lufthavn Rente- og avdragsutgifter Låneopptak og lånegjeld Spesielle temaer Rentenivå Disposisjoner Disposisjonsfond Bufferfondet Sektorfond Fond Premieavvik Regionalt utviklingsfond Overføring til investeringsbudsjettet Ubundet investeringsfond (kapitalfondet) Budsjett 2012 og økonomiplan Side 3

5 12.4 Regnskapsmessig overskudd/underskudd Vedlegg 1 - Forskriftenes budsjettskjema Vedlegg 2 - Budsjettreglement Vedlegg 3 - Finansreglementet Vedlegg 4 Endringer i sektorenes budsjettrammer Budsjett 2012 og økonomiplan Side 4

6 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer Forslaget til økonomiplanen legger grunnlag for en krevende, men forsvarlig økonomisk utvikling i Vestfold fylkeskommune med følgende hovedstørrelser: Hovedstørrelser (mill kroner) B2011 Prog Frie inntekter Sektorenes netto driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Herav: Overført til inv.regnskapet Nye investeringer Gjeld Det ambisiøse investeringsomfanget i fjorårets økonomiplan videreføres i denne økonomiplanen, med bl a investeringer i ny Færder vgs (totalt 623 mill kr, hvorav 507 mill kroner i økonomiplanperioden) og fylkesveger (326 mill kr). Samtidig er det avsatt 107 mill kroner til oppgradering av øvrige skolebygg. Bygging av en ny Horten vgs er planlagt å skje etter ferdigstillelse av Færder vgs og det er i 2015 avsatt midler til forprosjekt for dette neste store skoleprosjektet. Samlede investeringer i økonomiplanperioden er på mill kroner. De omfattende investeringsplanene gjør det nødvendig med økt fokus på effektiv drift og kostnadsreduksjoner. I forrige økonomiplan vedtok derfor fylkestinget igangsetting av innsparingsprosjektet Handlingsrom 2014 med mål om over 70 mill kroner i kostnadsreduksjoner fom Sentralt i årets økonomiplanarbeid har derfor vært å gi prosjektet et konkret og realistisk innhold, uten at tjenestekvalitet og omfang skal bli vesentlig redusert. Av innsparingsmålet på over 70 mill kroner realiseres 35,7 mill kroner ved at kostnadskutt i budsjettet for 2011 blir videreført på varig basis. Gjenstående innsparingstiltak på 35,3 mill kroner fremgår i de enkelte sektorkapitler. For å tilrettelegge for bygging av Horten vgs. er det i 2015 innarbeidet ytterligere kostnadsreduksjoner slik at samlet kostnadsreduksjoner frem til 2016 er 80 mill kroner fra Stort gjeldsnivå medfører usikkerhet. Denne usikkerheten er håndtert gjennom rentesikring av gjelden, styrking av netto driftsresultat og oppbygging av disposisjonsfond. I sum medfører dette at budsjettet vurderes som balansert mellom hensyn til en tilstrekkelig forutsigbar og robust drift samtidig som nødvendige investeringer gjennomføres. Fylkeskommunene er i statsbudsjettet for 2012 tilført 600 mill kroner i økte frie inntekter, hvorav 400 mill kroner er begrunnet i at regjeringen ønsker å styrke innsatsen på fylkesveger. VFKs Budsjett 2012 og økonomiplan Side 5

7 andel av denne inntektsøkningen rettet mot vegsektoren er beregnet til 17 mill kroner. I budsjettet er drifts- og vedlikeholdsrammer til fylkesveger økt med 8 mill kroner. Når fylkesrådmannen ikke har sett det som mulig med større styrking av fylkesvegbudsjettet, må dette sees på bakgrunn av at regjeringens økonomiske opplegg for 2012 ikke kompenserer fylkeskommunene for faktisk kostnadsvekst. I sum betyr statsbudsjettet en realvekst for Vestfold fylkeskommune på 44 mill kroner. Store deler av denne «realveksten» har medgått til å dekke inn kostnader som det ikke er gitt kompensasjon for i regjeringens opplegg. Rammene for kollektivtransport og fylkesveger er varig kompensert med til sammen 15 mill kroner for ekstraordinær prisøkning. Dessuten er videregående opplæring kompensert for økte utgifter til ressurskrevende elever og til voksenopplæring, med 7 mill kroner i 2012 og økende til 13 mill kroner i Disse kostnadskompensasjonene svekker driftsbalansen og øker den økonomiske sårbarheten for fylkeskommunen. Fylkeskommunen har derfor utfordringer knyttet til å møte nye kostnadsøkninger i sektorene. I tillegg til forannevnte kostnadsøkninger kommer en betydelig økning i pensjonskostnadene for 2011 og Gjennom regnskapsforskriftene pålegges fylkeskommunene å bokføre lavere pensjonskostnader enn hva som faktisk er utbetalt. Differansen kalles premieavvik og dette premieavviket skal så utgiftsføres over de neste 10 år. Fylkesrådmannen forventer at akkumulert premieavvik vil øke til 200 mill kroner ved økonomiplanens utløp. Økonomiplanforslaget prioriterer derfor å nøytralisere premieavviket gjennom avsetninger til Fond Premieavvik slik at det ved økonomiplanens utløp er samsvar mellom akkumulert premieavvik og Fond Premieavvik, jfr nærmere omtale i avsnitt For fylkesvegene kan fylkeskommunen i årene fremover stå overfor større kostnadsutfordringer enn hva det i denne økonomiplanen er gitt kompensasjon for. Utfordringen knytter seg i hovedsak til at fornyelse av vegvesenets kontrakter for drift- og vedlikehold (kalt funksjonskontrakter) har gitt en kraftig prisøkning. Denne prisveksten ser man over hele landet og er altså ikke spesiell for Vestfold. I dette ligger en fare for at nivået på drift- og vedlikehold av fylkesvegene ikke vil kunne opprettholdes som forutsatt i økonomiplanen, med bl a et mulig økt vedlikeholdsetterslep som resultat. Fylkesrådmannen tar sikte på å fremlegge en egen fylkestingssak med vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes for å unngå eller begrense kostnadsveksten, for på den måten å skjerme bl a vegvedlikeholdet mot reduksjoner. Fylkesrådmannen har i sitt budsjettforslag på vanlig måte kompensert sektorbudsjettene med virkningen av lønnsoppgjøret for Det er videre avsatt en lønnsreserve for 2012-oppgjøret i tråd med regjeringens lønnsvekstanslag på 4,0%. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 6

8 Resultatmålene er sentrale i styringen. Ut fra de signaler som er mottatt fra Fylkesutvalget og Fylkestinget er resultatmålene revidert i Fylkesrådmannens forslag til justerte resultatmål er en viktig del av budsjettet og i de periodiske rapporteringene. 1.1 Tilbakeblikk på årene og utviklingen i økonomiplanperioden Fylkeskommunen har i årene hatt følgende regnskapsutvikling: (Mill kr) P 2011 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Årets mindreforbruk Som det fremgår av tabellen har fylkeskommunen hatt gode resultater og årlige mindreforbruk Netto driftsresultat Både kommunaldepartementet og KS vektlegger at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 3 % av driftsinntektene. Diagram 1 viser at netto driftsresultat (blå linje) har en fallende tendens. Fra 2014 skal ikke mva-kompensasjonen fra investeringer føres i driftsregnskapet. Korrigert for dette forholdet fremkommer de røde søylene som viser at sammenlignbare tall for netto driftsresultat bedres i økonomiplanperioden. Netto driftsresultat viser fylkeskommunens evne til å egenfinansiere investeringer og hvilken økonomisk buffer fylkeskommunen har til å møte uforutsette forhold og påregnelige avvik. Ønsket nivå på netto driftsresultat må vurderes i forhold til nivået på frie fond og gjeldssituasjonen. Noen forhold tilsier at Vestfold fylkeskommune burde arbeide for å oppnå et bedre netto driftsresultat enn normen på 3 %. Høyt gjeldsnivå Høye krav til kostnadskutt (Handlingsrom 2014) Svakere arbeidskapital enn ønskelig Begrenset handlefrihet knyttet til lave frie fond (bufferfond) Forvaltningsreformen. Det tar tid før renter og avdrag knyttet til investeringer fremkommer i regnskapet. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 7

9 Diagram 1: Netto driftsresultat som prosent av driftsinntekter. Prognose 2011, samt regnskap Vestfold hadde et lavt netto driftsresultat i 2010 sammenlignet med øvrige fylkeskommuner. Diagram 2: Netto driftsresultat 2010 pr fylkeskommune, som prosent av driftsinntekter. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 8

10 1.1.2 Brutto driftsresultat Driftsinntektene fratrukket driftskostnader inkl. avskrivninger utgjør brutto driftsresultat. Dette er en sentral resultatstørrelse og viser fylkeskommunens evne til å betale renter og avdrag, samt økonomisk buffer for å møte uforutsette forhold og påregnelige avvik (netto driftsresultat). Avskrivninger erstattes av avdrag på gjeld når kontantstrømmen beregnes. Diagram 3 viser at brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger er styrket og blir ytterligere styrket frem til Imidlertid øker utbetalingene til renter og avdrag i samme grad. Resultatet av dette er at kontantstrømmen etter betaling av renter og avdrag er svak i perioden. Det har derfor vært nødvendig å rentesikre låneporteføljen for å oppnå en risikoprofil i økonomiplanen som er forsvarlig. Diagram 3: Bedret kontantstrøm (blå stiplet linje) og økt utbetaling til renter og avdrag. Det bør bemerkes at det er forutsatt kostnadsreduksjoner på 80 mill kroner (Handlingsrom 2014 og ytterligere kostnadskutt i 2015). Diagrammet viser at planlagte kostnadskutt i hovedsak må benyttes til betjening av økte renter og avdrag i planperioden. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 9

11 1.1.3 Utviklingen av frie driftsfond I fylkeskommunens regnskap er det 4 frie disposisjonsfond: Bufferfondet Fond Premieavvik Regionalt utviklingsfond Sektorfondet Sektorfondet er et regnskapsteknisk fond som benyttes ifm regnskapsavslutning til avsetning av sektorenes mer- og mindreforbruk. Regionalt utviklingsfond er først og fremst en finansieringskilde for regionalpolitiske tiltak, jfr nærmere omtale i avsnitt Det er Bufferfondet og Fond Premieavvik som utgjør fylkeskommunens viktigste driftsreserver og disse to fondene må sees i sammenheng Fond Premieavvik, etablert i 2010, bygges i økonomiplanperioden opp fra dagens saldo på 69 mill kroner til vel 200 mill kroner i Målet med Fond Premieavvik er å nøytralisere det såkalte premieavviket, jfr nærmere omtale i avsnitt 1.4.5, slik at størrelsen på Bufferfondet skal gi et reelt uttrykk for hva fylkeskommunen har til disposisjon for å møte kortsiktige økonomiske utfordringer. Fylkesrådmannen har derfor i økonomiplanen prioritert først å øke Fond Premieavvik, ved at fondet i løpet av bygges opp til fullt ut nøytraliserer premieavviket. Bufferfondet er deretter i 2014 og 2015 bygget opp til om lag 100 mill kroner, fra forventet 2011-nivå på 60 mill kroner. Bufferfondet bør ut fra gjeldsnivået ytterligere styrkes i årene etter økonomiplanens utløp. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 10

12 Nedenstående diagrammer illustrerer oppbyggingen av de to fondene: Diagram 4: Utviklingen i Bufferfondet og Fond Premieavvik. (kr ) 1.2 Utfordringer i økonomiplanperioden Hovedutfordringene er knyttet til: Inntektsveksten holder ikke tritt med kostnadsveksten Store kostnadsøkninger på funksjonskontrakter på fylkesvegene Stor økning i gjelden Økte kostnader til pensjon Økning i antall og ressursbruk til ressurskrevende elever Inntektsveksten holder ikke tritt med kostnadsveksten Inntektssystemet har de seinere årene gitt Vestfold fylkeskommune en sterkere økning i rammetilskuddet enn landsgjennomsnittet. Det er kriteriedataene for antall åringer som særlig bidrar til dette. Fylkesrådmannen har på denne bakgrunn funnet det forsvarlig å legge til grunn i økonomiplanen en realvekst i frie inntekter frem til 2015 på 74 mill kroner ift 2011, fordelt slik: kr 44 mill i 2012 kr 54 mill i 2013 kr 64 mill i 2014 kr 74 mill i 2015 Budsjett 2012 og økonomiplan Side 11

13 Selv med en sterkere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet er inntektsveksten for svak til å dekke faktisk pris- og kostnadsvekst, jfr nærmere omtale i avsnitt og nedenfor. Store kostnadsøkninger på funksjonskontrakter på fylkesvegene Vestfold har i likhet med øvrige fylkeskommuner erfart en stor økning i kostnadene ved fornyelse av funksjonskontraktene. Denne kostnadsøkningen er betydelig over de økte bevilgningene fra staten. Situasjonen er ikke holdbar idet denne utviklingen over tid kan medføre et redusert tilbud og kvalitet til innbyggerne i Vestfold. Fylkesrådmannen vil derfor sammen med Statens vegvesen vurdere aktuelle tiltak. Resultatet av dette arbeidet vil bli lagt fram for fylkestinget i en egen sak. Stor økning i gjelden Investeringsbudsjettet medfører at samlet gjeld øker og diagram 5 viser gjeldsutviklingen: Diagram 5: Utviklingen i samlet gjeld. Horten vgs er innarbeidet i perioden Dette medfører en betydelig finansiell risiko og lånegjelden er derfor rentesikret. Gjennom rentekompensasjon og rentesikring av gjelden er derfor risikoen betydelig redusert og i hovedsak knyttet til ny gjeld knyttet til nye investeringer. Diagram 6 illustrerer risikoen og som eksempel er en renteøkning på 2 % benyttet. I økonomiplanen vil en slik renteøkning gi en begrenset kostnadsøkning og kan ytterligere reduseres ved at nye lån knyttet til Færder vgs. rentesikres. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 12

14 Diagram 6: Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2% Økte kostnader til pensjon Fylkeskommunen vil få betydelig økte pensjonskostnader i 2011 og 2012, med tilhørende store premieavvik. For nærmere omtale vises til avsnitt Økning i antall ressurskrevende elever Fylkeskommunen har opplevd en stor vekst i antallet ressurskrevende elever i perioden 2006 til Dette er elever med sterke lovmessige rettigheter, og fylkeskommunen er forpliktet til å gi disse elevene et tilfredsstillende tilbud. Fra 2006 har det vært en omfordeling av ressurser fra ordinære elever til ressurskrevende elever. Det er fortsatt en vekst i antall ressurskrevende elever i Fylkesrådmannen vil i løpet av vårhalvåret-2012 belyse dette nærmere i en egen fylkestingssak Nærmere om endringer i sektorbudsjettene I tabellen på neste side er det gitt en oppsummering av fylkesrådmannens forslag til endrede sektorrammer. Rammeendringene domineres av innsparingstiltakene knyttet til Handlingsrom 2014 og ytterligere innsparingstiltak i Disse tiltakene er nærmere presentert i avsnitt og i sektorkapitlene. Det er også funnet rom for å prioritere enkelte rammestyrkinger, bl a: Fylkesveger er gitt en kompensasjon på 8 mill kroner for ekstra-ordinær prisvekst knyttet til driftsavtaler. Kollektivtrafikk er gitt en kompensasjon på 7 mill kroner for ekstra-ordinær prisvekst knyttet til lønnsvekst, drivstoffpriser og økt omfang av skoleskyss Budsjett 2012 og økonomiplan Side 13

15 Driftsbidrag på il Vestfold Klima- og Energiforum Videregående opplæring er styrket med 7 mill kroner for å fange opp økte kostnader til voksenopplæring og ressurskrevende elever Økt tilskudd til Teater Ibsen med som kompensasjon for at Tønsberg kommune har trukket seg som eier Satsing på Unesco-verdensarvstatus for skipshaugene i Vestfold med Driftsbidrag på til Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS Tannhelsetjenesten er styrket med 1,5 mill kroner for å stabilisere bemanningen Fellesformål er styrket med i 2012, økende til i 2014, for å dekke økte kostnader til felles IT-systemer De ulike tiltakene er nærmere omtalt i det enkelte sektorkapittel. For øvrig er alle sektorer gitt kompensasjon for faktisk lønnsvekst i 2011 og for forventet prisvekst i Det er videre satt av midler til lønnsoppgjøret i 2012 i tråd med statsbudsjettets lønnsvekstforutsetninger og til pensjonsutgifter i tråd med oppgaver fra fylkeskommunens pensjonsleverandører. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 14

16 Hovedtallene for sektorene: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr Sektorrammer i hele 1000 kr Regional utvikling Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Regional utvikling Videregående opplæring Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Videregående opplæring Kultur Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Tannhelse Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Tannhelse Fellesformål Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Fellesformål Lønnsreserve Pensjonsreserve mv Sektorene i alt Sektorramme B Lønns- og prisstigning, inkl lønnsreserve Pensjonsreserve mv Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Sum nye budsjettrammer Budsjett 2012 og økonomiplan Side 15

17 1.3 Økonomiplan Driftsbudsjett 2012 og økonomiplan Med gjennomførte innsparingstiltak i 2011 og forutsatte tiltak i prosjektet Handlingsrom 2014 forventes følgende utviklingen i brutto- og netto driftsresultat. Tabellen viser også utviklingen i bufferfond etter foreslåtte overføringer til investeringsregnskapet og bruk/avsetning til fond, jfr. innstilling pkt. 1. ØKONOMIPLAN kr 2011-kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr DRIFTSBUDSJETT i mill kr B2011 Prognose Skatt og inntektsutjamning 1 056, , , , , ,5 Statlig rammetilskudd 938,4 939,4 973,7 983,7 993, ,7 Rentestøtte skole- og veiprosjekter 11,4 13,1 14,0 17,2 20,5 23,3 Tilskudd regional utvikling m.m 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Mva-kompensasjon 36,3 46,1 68,3 56,0 0,0 0,0 Andre inntekter 0,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 A SUM HOVEDINNTEKTER 2 051, , , , , ,3 Sektorenes netto driftsutgifter Regionalsektoren -452,7-455,8-463,6-459,2-456,6-454,4 Videregående opplæring , , , , , ,2 Kultur -80,0-82,6-82,8-82,6-82,9-82,5 Tannhelse -74,3-77,4-78,2-78,0-77,8-77,4 Fellesformål -93,1-96,9-95,0-94,9-93,9-94,4 Avsetninger lønn mv -20,5-12,9-38,5-38,5-38,5-38,5 Felles pensjonskostnader -22,1-0,5-18,2-23,9-26,8-29,6 B NETTO SEKTORUTGIFT , , , , , ,1 Avskrivninger -92,0-98,0-103,6-108,0-115,0-122,0 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 81,8 98,2 149,3 152,8 109,5 120,2 Renteinntekter 6,7 10,4 11,6 13,7 15,2 15,1 Aksjeutbytte 5,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Renteutgifter -85,6-82,6-92,3-100,7-109,0-110,6 Avdrag -65,0-65,0-69,8-76,5-82,5-87,5 E NETTO FINANSUTGIFTER -138,0-131,7-144,4-157,5-170,3-176,9 Avskrivninger (motpost) 92,0 98,0 103,6 108,0 115,0 122,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 35,8 64,5 108,5 103,3 54,2 65,3 Bruk av disposisjonsfond 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning til disposisjonsfond -11,9-53,5-40,2-47,3-37,2-46,8 Tidligere års overskudd/underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsbudsjettet -23,9-33,3-68,3-56,0-17,0-18,5 SUM DISPOSISJONER -35,8-58,6-108,5-103,3-54,2-65,3 DRIFTSBUDSJ. BALANSE 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 BUFFERFOND PR ,7 60,4 60,4 60,4 61,0 99,8 FOND PREMIEAVVIK PR ,1 83,9 120,6 164,4 197,4 201,9 Premieavvik pr ,5 138,6 180,0 190,2 197,4 201,9 Budsjett 2012 og økonomiplan Side 16

18 1.3.2 Investeringsbudsjettet med finansiering I budsjett og økonomiplan er det innarbeidet følgende forslag til investeringer: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr INVESTERINGER i mill kr Investeringsreserve 5,0 5,0 5,0 5,0 IKT-infrastruktur 5,0 5,0 5,0 5,0 IKT - oppgradering datalinjer 4,0 0,0 0,0 0,0 IKT - oppgradering datalagring 2,5 0,0 0,0 0,0 SUM Fellestiltak 16,5 10,0 10,0 10,0 Investeringer - diverse skoleprosjekter 4,5 7,5 7,5 7,5 Sandefjord vgs erstatningsbygg 40,0 0,0 0,0 0,0 Nøtterøy vgs HMS 20,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs - ridehall II 13,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs HMS 0,0 15,0 0,0 0,0 Horten vgs rehabilitering 5,0 5,0 0,0 0,0 Færder vgs 200,0 200,0 107,5 0,0 Færder vgs - prisstigningsreserve ,0 9,0 4,7 0,0 Horten vgs 0,0 0,0 0,0 5,0 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter 0,0 0,0 45,0 0,0 SUM Utdanning 291,5 236,5 164,7 12,5 Investeringer - lokaler og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM Tannhelse 5,0 5,0 5,0 5,0 Haugar Vestfold kunstmuseeum utvidelse 5,3 0,0 0,0 0,0 Formidlingssenter Kaupang 0,0 0,0 22,0 0,0 SUM Kultur 5,3 0,0 22,0 0,0 Diverse veginvesteringer inkl trafikksikkerhet 81,5 81,5 81,5 81,5 Bompengefinansierte vegprosjekter 8,0 9,0 0,0 0,0 SUM Samferdsel 89,5 90,5 81,5 81,5 SUM INVESTERINGER 407,8 342,0 283,2 109,0 Samlede investeringer i beløper seg til mill kroner og er i hovedsak en videreføring av nåværende økonomiplan med følgende endringer: Færder vgs. Investeringsrammen er økt etter FT s vedtak i desember 2010 med kr 44 mill kroner, fra 579 mill kroner til 623 mill kroner o Investeringsrammen inkluderer idrettshall. o I tillegg har budsjettet en sikkerhetsavsetning 45 mill kroner og en prisstigningsreserve 22,7 mill kroner HMS tiltak 45 mill kroner. Dette var inntatt i driftsbudsjettet i nåværende økonomiplan, men foreslås nå overført til investeringsregnskapet o Nøtterøy vgs 20 mill kroner i 2012 o Melsom vgs 15 mill kroner i 2013 o Horten vgs 5 mill kroner i både 2012 og 2013 Melsom vgs Ridehall II 13 mill kroner Haugar Vestfold Kunstmuseum 5,3 mill kroner Budsjett 2012 og økonomiplan Side 17

19 IKT o Datalagring 2,5 mill kroner i 2012 o Oppgradering av nettverk 4,0 mill kroner i 2012 Årlig investeringsreserve 5 mill kroner Oppstarten av et forprosjekt for bygging av ny Horten vgs er inntatt i investeringsbudsjettet for For å sikre god oversikt over den økonomiske situasjonen ønsker fylkesrådmannen å fullføre utbyggingen av Færder vgs før nye store prosjekter, som byggeprosjektet i Horten, blir igangsatt. Nærmere omtale av de enkelte investeringsprosjektene er gitt i de respektive sektorkapitler. Investeringsprosjekter som er vurdert, men ikke innarbeidet i økonomiplan, kommenteres også i sektorkapitlene. Fylkesrådmannens forslag til finansiering av investeringsbudsjettet er som følger: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr FINANSIERING i mill kr Låneopptak 301,7 275,3 224,6-47,2 Investeringstilskudd 14,5 11,5 0,0 5,0 Avsetning til investeringsfond -21,7-0,8 0,0 0,0 Bruk av investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer 68,3 56,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - annet 0,0 0,0 17,0 18,5 Mva-kompensasjon 0,0 0,0 41,6 12,7 Salg av fast eiendom 45,0 0,0 0,0 120,0 SUM FINANSIERING 407,8 342,0 283,2 109,0 Samlet låneopptak i 4-årsperioden er 754 mill kr. Det er budsjettert med overføring av all mva kompensasjon knyttet til investeringer fra driftsbudsjettet Salg av eiendommer er 165 mill kr. i økonomiplanperioden. Det er ikke forutsatt bruk av investeringsfond i perioden. I økonomiplanen er det lagt til grunn slikt salg av eiendommer (mill kr): ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr EIENDOMSSALG i mill kr Færder vgs - Teie 55,0 Færder vgs - Slottsfjellet 24,0 Færder vgs - Maritime skole 65,0 Skjerpe 6,0 Grefsrud 15,0 SUM EIENDOMSSALG 45,0 0,0 0,0 120,0 Budsjett 2012 og økonomiplan Side 18

20 1.4 Spesielle temaer Viktige budsjetteringsprinsipper Budsjett og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune er i likhet med tidligere år utarbeidet med basis i et sett med grunnleggende prinsipper: Inntektsrammen i budsjettet følger statsbudsjettets forutsetninger. Lønns- og prisvekst budsjetteres iht statsbudsjettets forutsetninger. Sektorenes budsjetter justeres for faktisk lønns- og prisvekst. Endringer i økonomiske rammer som følge av oppgaveendringer og endringer i øremerkede tilskudd legges uavkortet inn i sektorenes rammer. All momskompensasjonsinntekt fra investeringer tilbakeføres fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Renteforutsetningene for det kommende budsjettåret baseres på markedssituasjonen på budsjetteringstidspunktet. Kommunalbanken gir en anbefaling som fylkeskommunen har lagt til grunn. Renteforutsetningen videre i økonomiplanperioden er basert på følgende årsrente: År Rente % ,50 % ,00 % ,50 % ,50 % Prosjekt Handlingsrom 2014 I 2011 er prosjekt Handlingsrom 2014 gjennomført for å konkretisere kostnadsreduserende tiltak for å kunne skape rom for de økte utbetalingene til renter og avdrag. Diagrammet viser profilen på forbedringstiltakene. Vurderingene av tiltak og konsekvenser fremgår av hvert sektorkapittel. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 19

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Arkivsak-dok. 201102434-1 Arkivkode 124 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 29.11.2011 21/11 Fylkesutvalget 29.11.2011

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Fylkesrådmannens forslag. www.vfk.no

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Fylkesrådmannens forslag. www.vfk.no Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.vfk.no Arkivsak-dok. 201208658-1 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg»

Økonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg» Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Forsterket satsing på «grønne valg» Kort om budsjettprosessen 2016 Kommuneproposisjonen 2017 signaliserte en liten økning i rammetilskuddet. Utfordringsnotatet signaliserte

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Notat 1 av 18. Dato

Notat 1 av 18. Dato Notat 1 av 18 Stabsavdelingen Økonomiseksjonen Saksbehandler Dag Roar Nilsen / 33344268 Til Fylkestinget i Vestfold Fylkestingets redigerte budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter Dette notatet gir

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

NOTAT 1 av 18. Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter -

NOTAT 1 av 18. Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter - Stabsavdelingen ØKONOMISEKSJONEN NOTAT 1 av 18 Dato: 201314114-20 Saksbehandler: Dag Roar Nilsen 33344268 Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter - Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Arkivsak 201004746-1 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget 14.12.2010 74/10 Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Fylkesrådmannens

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Arkivsak-dok. 201507147-1 Arkivkode Saksbehandler Dag Roar Nilsen

Arkivsak-dok. 201507147-1 Arkivkode Saksbehandler Dag Roar Nilsen Arkivsak-dok. 201507147-1 Arkivkode Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr Vestfold Eldreråd 11.11.2015 15/15 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 12.11.2015 14/15 Hovedutvalg

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Endringer i forhold til rådmannens forslag. Fylkestinget vedtok slike endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådmannens forslag.

Endringer i forhold til rådmannens forslag. Fylkestinget vedtok slike endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådmannens forslag. Stabsavdelingen ØKONOMISEKSJONEN NOTAT 1 av 17 Dato: 201208658-20 Saksbehandler: Dag Roar Nilsen 33344268 Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter - Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer