Budsjett Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no"

Transkript

1 Budsjett 2012 Økonomiplan

2 Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer Tilbakeblikk på årene og utviklingen i økonomiplanperioden Netto driftsresultat Brutto driftsresultat Utviklingen av frie driftsfond Utfordringer i økonomiplanperioden Nærmere om endringer i sektorbudsjettene Økonomiplan Driftsbudsjett 2012 og økonomiplan Investeringsbudsjettet med finansiering Spesielle temaer Viktige budsjetteringsprinsipper Prosjekt Handlingsrom Disponering av økt rammetilskudd «øremerket» til fylkesveger Manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst Pensjonsutgifter og premieavvik Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester/oppgaver Eiendomsforvaltningen Regionalt utviklingsfond Regionalsektoren Presentasjon av regionalsektoren Driftsbudsjettet Prosjekt Handlingsrom Regional planlegging og næringsutvikling Presentasjon av området Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Rollen som regional utviklingsaktør Tilgangen til regionale utviklingsmidler Kompetansefond EU-prosjekter Klima og miljø Tilskudd til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Regional planlegging Budsjett regional planlegging og næringsutvikling Resultatmål Spesielle temaer Regional planstrategi Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Høyere undervisning og forskning Sandefjord Lufthavn Torp Kollektivtrafikk Presentasjon av området Budsjett 2012 og økonomiplan Side 1

3 4.2 Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Nasjonal standard for elektronisk billettering for kollektivtransport Budsjett kollektivtransport Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål Fylkesveger Presentasjon av området Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Budsjett fylkesveger Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål fylkesveger Videregående opplæring Presentasjon av utdanningssektoren Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Hovedutfordringer Budsjett utdanningssektoren Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål Spesielle temaer Elevtallsutvikling Fagopplæring Ressurskrevende elever Kompetanseutvikling Strategisk plan for videregående opplæring og God Oppvekst Ny GIV Kultursektoren Presentasjon av sektoren Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Budsjett kultursektoren Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Resultatmål Spesielle temaer Hvalfangstmuseet Samordnet plan for bruk og utvikling av Slottsfjellområdet Vestfoldmuseene IKS Tannhelsetjenesten Presentasjon av tannhelsesektoren Dagens situasjon Budsjett 2012 og økonomiplan Side 2

4 8.3 Utfordringer og forslag til prioriteringer Budsjett tannhelsetjenesten Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Resultatmål Spesielle temaer Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS (TKS) Tannhelsetilbud til pasienter med angst for tannbehandling (odontofobi) Fellesformål Presentasjon av sektoren Dagens situasjon Utfordringer og forslag til prioriteringer Sektorbudsjettet Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Sektorovergripende resultatmål Spesielle temaer Handlingsrom 2014 sektorovergripende tiltak Østre Bolæren Frie inntekter og generelle rammebetingelser De frie hovedinntektene Rammetilskudd Skatt og inntektsutjevning Mva - kompensasjon fra investeringer mv Andre statstilskudd Andre inntekter Budsjettreserver Pensjonskostnad og premieavvik Nærmere om pensjonsutgifter og premieavvik Felles pensjonskostnader Sektorenes pensjonskostnader Finans renter og avdrag, lånegjeld Renteinntekter Aksjeutbytte Sandefjord Lufthavn Rente- og avdragsutgifter Låneopptak og lånegjeld Spesielle temaer Rentenivå Disposisjoner Disposisjonsfond Bufferfondet Sektorfond Fond Premieavvik Regionalt utviklingsfond Overføring til investeringsbudsjettet Ubundet investeringsfond (kapitalfondet) Budsjett 2012 og økonomiplan Side 3

5 12.4 Regnskapsmessig overskudd/underskudd Vedlegg 1 - Forskriftenes budsjettskjema Vedlegg 2 - Budsjettreglement Vedlegg 3 - Finansreglementet Vedlegg 4 Endringer i sektorenes budsjettrammer Budsjett 2012 og økonomiplan Side 4

6 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer Forslaget til økonomiplanen legger grunnlag for en krevende, men forsvarlig økonomisk utvikling i Vestfold fylkeskommune med følgende hovedstørrelser: Hovedstørrelser (mill kroner) B2011 Prog Frie inntekter Sektorenes netto driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Herav: Overført til inv.regnskapet Nye investeringer Gjeld Det ambisiøse investeringsomfanget i fjorårets økonomiplan videreføres i denne økonomiplanen, med bl a investeringer i ny Færder vgs (totalt 623 mill kr, hvorav 507 mill kroner i økonomiplanperioden) og fylkesveger (326 mill kr). Samtidig er det avsatt 107 mill kroner til oppgradering av øvrige skolebygg. Bygging av en ny Horten vgs er planlagt å skje etter ferdigstillelse av Færder vgs og det er i 2015 avsatt midler til forprosjekt for dette neste store skoleprosjektet. Samlede investeringer i økonomiplanperioden er på mill kroner. De omfattende investeringsplanene gjør det nødvendig med økt fokus på effektiv drift og kostnadsreduksjoner. I forrige økonomiplan vedtok derfor fylkestinget igangsetting av innsparingsprosjektet Handlingsrom 2014 med mål om over 70 mill kroner i kostnadsreduksjoner fom Sentralt i årets økonomiplanarbeid har derfor vært å gi prosjektet et konkret og realistisk innhold, uten at tjenestekvalitet og omfang skal bli vesentlig redusert. Av innsparingsmålet på over 70 mill kroner realiseres 35,7 mill kroner ved at kostnadskutt i budsjettet for 2011 blir videreført på varig basis. Gjenstående innsparingstiltak på 35,3 mill kroner fremgår i de enkelte sektorkapitler. For å tilrettelegge for bygging av Horten vgs. er det i 2015 innarbeidet ytterligere kostnadsreduksjoner slik at samlet kostnadsreduksjoner frem til 2016 er 80 mill kroner fra Stort gjeldsnivå medfører usikkerhet. Denne usikkerheten er håndtert gjennom rentesikring av gjelden, styrking av netto driftsresultat og oppbygging av disposisjonsfond. I sum medfører dette at budsjettet vurderes som balansert mellom hensyn til en tilstrekkelig forutsigbar og robust drift samtidig som nødvendige investeringer gjennomføres. Fylkeskommunene er i statsbudsjettet for 2012 tilført 600 mill kroner i økte frie inntekter, hvorav 400 mill kroner er begrunnet i at regjeringen ønsker å styrke innsatsen på fylkesveger. VFKs Budsjett 2012 og økonomiplan Side 5

7 andel av denne inntektsøkningen rettet mot vegsektoren er beregnet til 17 mill kroner. I budsjettet er drifts- og vedlikeholdsrammer til fylkesveger økt med 8 mill kroner. Når fylkesrådmannen ikke har sett det som mulig med større styrking av fylkesvegbudsjettet, må dette sees på bakgrunn av at regjeringens økonomiske opplegg for 2012 ikke kompenserer fylkeskommunene for faktisk kostnadsvekst. I sum betyr statsbudsjettet en realvekst for Vestfold fylkeskommune på 44 mill kroner. Store deler av denne «realveksten» har medgått til å dekke inn kostnader som det ikke er gitt kompensasjon for i regjeringens opplegg. Rammene for kollektivtransport og fylkesveger er varig kompensert med til sammen 15 mill kroner for ekstraordinær prisøkning. Dessuten er videregående opplæring kompensert for økte utgifter til ressurskrevende elever og til voksenopplæring, med 7 mill kroner i 2012 og økende til 13 mill kroner i Disse kostnadskompensasjonene svekker driftsbalansen og øker den økonomiske sårbarheten for fylkeskommunen. Fylkeskommunen har derfor utfordringer knyttet til å møte nye kostnadsøkninger i sektorene. I tillegg til forannevnte kostnadsøkninger kommer en betydelig økning i pensjonskostnadene for 2011 og Gjennom regnskapsforskriftene pålegges fylkeskommunene å bokføre lavere pensjonskostnader enn hva som faktisk er utbetalt. Differansen kalles premieavvik og dette premieavviket skal så utgiftsføres over de neste 10 år. Fylkesrådmannen forventer at akkumulert premieavvik vil øke til 200 mill kroner ved økonomiplanens utløp. Økonomiplanforslaget prioriterer derfor å nøytralisere premieavviket gjennom avsetninger til Fond Premieavvik slik at det ved økonomiplanens utløp er samsvar mellom akkumulert premieavvik og Fond Premieavvik, jfr nærmere omtale i avsnitt For fylkesvegene kan fylkeskommunen i årene fremover stå overfor større kostnadsutfordringer enn hva det i denne økonomiplanen er gitt kompensasjon for. Utfordringen knytter seg i hovedsak til at fornyelse av vegvesenets kontrakter for drift- og vedlikehold (kalt funksjonskontrakter) har gitt en kraftig prisøkning. Denne prisveksten ser man over hele landet og er altså ikke spesiell for Vestfold. I dette ligger en fare for at nivået på drift- og vedlikehold av fylkesvegene ikke vil kunne opprettholdes som forutsatt i økonomiplanen, med bl a et mulig økt vedlikeholdsetterslep som resultat. Fylkesrådmannen tar sikte på å fremlegge en egen fylkestingssak med vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes for å unngå eller begrense kostnadsveksten, for på den måten å skjerme bl a vegvedlikeholdet mot reduksjoner. Fylkesrådmannen har i sitt budsjettforslag på vanlig måte kompensert sektorbudsjettene med virkningen av lønnsoppgjøret for Det er videre avsatt en lønnsreserve for 2012-oppgjøret i tråd med regjeringens lønnsvekstanslag på 4,0%. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 6

8 Resultatmålene er sentrale i styringen. Ut fra de signaler som er mottatt fra Fylkesutvalget og Fylkestinget er resultatmålene revidert i Fylkesrådmannens forslag til justerte resultatmål er en viktig del av budsjettet og i de periodiske rapporteringene. 1.1 Tilbakeblikk på årene og utviklingen i økonomiplanperioden Fylkeskommunen har i årene hatt følgende regnskapsutvikling: (Mill kr) P 2011 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Årets mindreforbruk Som det fremgår av tabellen har fylkeskommunen hatt gode resultater og årlige mindreforbruk Netto driftsresultat Både kommunaldepartementet og KS vektlegger at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 3 % av driftsinntektene. Diagram 1 viser at netto driftsresultat (blå linje) har en fallende tendens. Fra 2014 skal ikke mva-kompensasjonen fra investeringer føres i driftsregnskapet. Korrigert for dette forholdet fremkommer de røde søylene som viser at sammenlignbare tall for netto driftsresultat bedres i økonomiplanperioden. Netto driftsresultat viser fylkeskommunens evne til å egenfinansiere investeringer og hvilken økonomisk buffer fylkeskommunen har til å møte uforutsette forhold og påregnelige avvik. Ønsket nivå på netto driftsresultat må vurderes i forhold til nivået på frie fond og gjeldssituasjonen. Noen forhold tilsier at Vestfold fylkeskommune burde arbeide for å oppnå et bedre netto driftsresultat enn normen på 3 %. Høyt gjeldsnivå Høye krav til kostnadskutt (Handlingsrom 2014) Svakere arbeidskapital enn ønskelig Begrenset handlefrihet knyttet til lave frie fond (bufferfond) Forvaltningsreformen. Det tar tid før renter og avdrag knyttet til investeringer fremkommer i regnskapet. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 7

9 Diagram 1: Netto driftsresultat som prosent av driftsinntekter. Prognose 2011, samt regnskap Vestfold hadde et lavt netto driftsresultat i 2010 sammenlignet med øvrige fylkeskommuner. Diagram 2: Netto driftsresultat 2010 pr fylkeskommune, som prosent av driftsinntekter. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 8

10 1.1.2 Brutto driftsresultat Driftsinntektene fratrukket driftskostnader inkl. avskrivninger utgjør brutto driftsresultat. Dette er en sentral resultatstørrelse og viser fylkeskommunens evne til å betale renter og avdrag, samt økonomisk buffer for å møte uforutsette forhold og påregnelige avvik (netto driftsresultat). Avskrivninger erstattes av avdrag på gjeld når kontantstrømmen beregnes. Diagram 3 viser at brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger er styrket og blir ytterligere styrket frem til Imidlertid øker utbetalingene til renter og avdrag i samme grad. Resultatet av dette er at kontantstrømmen etter betaling av renter og avdrag er svak i perioden. Det har derfor vært nødvendig å rentesikre låneporteføljen for å oppnå en risikoprofil i økonomiplanen som er forsvarlig. Diagram 3: Bedret kontantstrøm (blå stiplet linje) og økt utbetaling til renter og avdrag. Det bør bemerkes at det er forutsatt kostnadsreduksjoner på 80 mill kroner (Handlingsrom 2014 og ytterligere kostnadskutt i 2015). Diagrammet viser at planlagte kostnadskutt i hovedsak må benyttes til betjening av økte renter og avdrag i planperioden. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 9

11 1.1.3 Utviklingen av frie driftsfond I fylkeskommunens regnskap er det 4 frie disposisjonsfond: Bufferfondet Fond Premieavvik Regionalt utviklingsfond Sektorfondet Sektorfondet er et regnskapsteknisk fond som benyttes ifm regnskapsavslutning til avsetning av sektorenes mer- og mindreforbruk. Regionalt utviklingsfond er først og fremst en finansieringskilde for regionalpolitiske tiltak, jfr nærmere omtale i avsnitt Det er Bufferfondet og Fond Premieavvik som utgjør fylkeskommunens viktigste driftsreserver og disse to fondene må sees i sammenheng Fond Premieavvik, etablert i 2010, bygges i økonomiplanperioden opp fra dagens saldo på 69 mill kroner til vel 200 mill kroner i Målet med Fond Premieavvik er å nøytralisere det såkalte premieavviket, jfr nærmere omtale i avsnitt 1.4.5, slik at størrelsen på Bufferfondet skal gi et reelt uttrykk for hva fylkeskommunen har til disposisjon for å møte kortsiktige økonomiske utfordringer. Fylkesrådmannen har derfor i økonomiplanen prioritert først å øke Fond Premieavvik, ved at fondet i løpet av bygges opp til fullt ut nøytraliserer premieavviket. Bufferfondet er deretter i 2014 og 2015 bygget opp til om lag 100 mill kroner, fra forventet 2011-nivå på 60 mill kroner. Bufferfondet bør ut fra gjeldsnivået ytterligere styrkes i årene etter økonomiplanens utløp. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 10

12 Nedenstående diagrammer illustrerer oppbyggingen av de to fondene: Diagram 4: Utviklingen i Bufferfondet og Fond Premieavvik. (kr ) 1.2 Utfordringer i økonomiplanperioden Hovedutfordringene er knyttet til: Inntektsveksten holder ikke tritt med kostnadsveksten Store kostnadsøkninger på funksjonskontrakter på fylkesvegene Stor økning i gjelden Økte kostnader til pensjon Økning i antall og ressursbruk til ressurskrevende elever Inntektsveksten holder ikke tritt med kostnadsveksten Inntektssystemet har de seinere årene gitt Vestfold fylkeskommune en sterkere økning i rammetilskuddet enn landsgjennomsnittet. Det er kriteriedataene for antall åringer som særlig bidrar til dette. Fylkesrådmannen har på denne bakgrunn funnet det forsvarlig å legge til grunn i økonomiplanen en realvekst i frie inntekter frem til 2015 på 74 mill kroner ift 2011, fordelt slik: kr 44 mill i 2012 kr 54 mill i 2013 kr 64 mill i 2014 kr 74 mill i 2015 Budsjett 2012 og økonomiplan Side 11

13 Selv med en sterkere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet er inntektsveksten for svak til å dekke faktisk pris- og kostnadsvekst, jfr nærmere omtale i avsnitt og nedenfor. Store kostnadsøkninger på funksjonskontrakter på fylkesvegene Vestfold har i likhet med øvrige fylkeskommuner erfart en stor økning i kostnadene ved fornyelse av funksjonskontraktene. Denne kostnadsøkningen er betydelig over de økte bevilgningene fra staten. Situasjonen er ikke holdbar idet denne utviklingen over tid kan medføre et redusert tilbud og kvalitet til innbyggerne i Vestfold. Fylkesrådmannen vil derfor sammen med Statens vegvesen vurdere aktuelle tiltak. Resultatet av dette arbeidet vil bli lagt fram for fylkestinget i en egen sak. Stor økning i gjelden Investeringsbudsjettet medfører at samlet gjeld øker og diagram 5 viser gjeldsutviklingen: Diagram 5: Utviklingen i samlet gjeld. Horten vgs er innarbeidet i perioden Dette medfører en betydelig finansiell risiko og lånegjelden er derfor rentesikret. Gjennom rentekompensasjon og rentesikring av gjelden er derfor risikoen betydelig redusert og i hovedsak knyttet til ny gjeld knyttet til nye investeringer. Diagram 6 illustrerer risikoen og som eksempel er en renteøkning på 2 % benyttet. I økonomiplanen vil en slik renteøkning gi en begrenset kostnadsøkning og kan ytterligere reduseres ved at nye lån knyttet til Færder vgs. rentesikres. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 12

14 Diagram 6: Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2% Økte kostnader til pensjon Fylkeskommunen vil få betydelig økte pensjonskostnader i 2011 og 2012, med tilhørende store premieavvik. For nærmere omtale vises til avsnitt Økning i antall ressurskrevende elever Fylkeskommunen har opplevd en stor vekst i antallet ressurskrevende elever i perioden 2006 til Dette er elever med sterke lovmessige rettigheter, og fylkeskommunen er forpliktet til å gi disse elevene et tilfredsstillende tilbud. Fra 2006 har det vært en omfordeling av ressurser fra ordinære elever til ressurskrevende elever. Det er fortsatt en vekst i antall ressurskrevende elever i Fylkesrådmannen vil i løpet av vårhalvåret-2012 belyse dette nærmere i en egen fylkestingssak Nærmere om endringer i sektorbudsjettene I tabellen på neste side er det gitt en oppsummering av fylkesrådmannens forslag til endrede sektorrammer. Rammeendringene domineres av innsparingstiltakene knyttet til Handlingsrom 2014 og ytterligere innsparingstiltak i Disse tiltakene er nærmere presentert i avsnitt og i sektorkapitlene. Det er også funnet rom for å prioritere enkelte rammestyrkinger, bl a: Fylkesveger er gitt en kompensasjon på 8 mill kroner for ekstra-ordinær prisvekst knyttet til driftsavtaler. Kollektivtrafikk er gitt en kompensasjon på 7 mill kroner for ekstra-ordinær prisvekst knyttet til lønnsvekst, drivstoffpriser og økt omfang av skoleskyss Budsjett 2012 og økonomiplan Side 13

15 Driftsbidrag på il Vestfold Klima- og Energiforum Videregående opplæring er styrket med 7 mill kroner for å fange opp økte kostnader til voksenopplæring og ressurskrevende elever Økt tilskudd til Teater Ibsen med som kompensasjon for at Tønsberg kommune har trukket seg som eier Satsing på Unesco-verdensarvstatus for skipshaugene i Vestfold med Driftsbidrag på til Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS Tannhelsetjenesten er styrket med 1,5 mill kroner for å stabilisere bemanningen Fellesformål er styrket med i 2012, økende til i 2014, for å dekke økte kostnader til felles IT-systemer De ulike tiltakene er nærmere omtalt i det enkelte sektorkapittel. For øvrig er alle sektorer gitt kompensasjon for faktisk lønnsvekst i 2011 og for forventet prisvekst i Det er videre satt av midler til lønnsoppgjøret i 2012 i tråd med statsbudsjettets lønnsvekstforutsetninger og til pensjonsutgifter i tråd med oppgaver fra fylkeskommunens pensjonsleverandører. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 14

16 Hovedtallene for sektorene: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr Sektorrammer i hele 1000 kr Regional utvikling Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Regional utvikling Videregående opplæring Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Videregående opplæring Kultur Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Tannhelse Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Tannhelse Fellesformål Sektorramme B Lønns- og prisstigning Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Ny budsjettramme Fellesformål Lønnsreserve Pensjonsreserve mv Sektorene i alt Sektorramme B Lønns- og prisstigning, inkl lønnsreserve Pensjonsreserve mv Tekniske endringer Rammeendring ekskl nye innsparingstiltak Nye innsparingstiltak Sum nye budsjettrammer Budsjett 2012 og økonomiplan Side 15

17 1.3 Økonomiplan Driftsbudsjett 2012 og økonomiplan Med gjennomførte innsparingstiltak i 2011 og forutsatte tiltak i prosjektet Handlingsrom 2014 forventes følgende utviklingen i brutto- og netto driftsresultat. Tabellen viser også utviklingen i bufferfond etter foreslåtte overføringer til investeringsregnskapet og bruk/avsetning til fond, jfr. innstilling pkt. 1. ØKONOMIPLAN kr 2011-kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr DRIFTSBUDSJETT i mill kr B2011 Prognose Skatt og inntektsutjamning 1 056, , , , , ,5 Statlig rammetilskudd 938,4 939,4 973,7 983,7 993, ,7 Rentestøtte skole- og veiprosjekter 11,4 13,1 14,0 17,2 20,5 23,3 Tilskudd regional utvikling m.m 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Mva-kompensasjon 36,3 46,1 68,3 56,0 0,0 0,0 Andre inntekter 0,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 A SUM HOVEDINNTEKTER 2 051, , , , , ,3 Sektorenes netto driftsutgifter Regionalsektoren -452,7-455,8-463,6-459,2-456,6-454,4 Videregående opplæring , , , , , ,2 Kultur -80,0-82,6-82,8-82,6-82,9-82,5 Tannhelse -74,3-77,4-78,2-78,0-77,8-77,4 Fellesformål -93,1-96,9-95,0-94,9-93,9-94,4 Avsetninger lønn mv -20,5-12,9-38,5-38,5-38,5-38,5 Felles pensjonskostnader -22,1-0,5-18,2-23,9-26,8-29,6 B NETTO SEKTORUTGIFT , , , , , ,1 Avskrivninger -92,0-98,0-103,6-108,0-115,0-122,0 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 81,8 98,2 149,3 152,8 109,5 120,2 Renteinntekter 6,7 10,4 11,6 13,7 15,2 15,1 Aksjeutbytte 5,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Renteutgifter -85,6-82,6-92,3-100,7-109,0-110,6 Avdrag -65,0-65,0-69,8-76,5-82,5-87,5 E NETTO FINANSUTGIFTER -138,0-131,7-144,4-157,5-170,3-176,9 Avskrivninger (motpost) 92,0 98,0 103,6 108,0 115,0 122,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 35,8 64,5 108,5 103,3 54,2 65,3 Bruk av disposisjonsfond 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning til disposisjonsfond -11,9-53,5-40,2-47,3-37,2-46,8 Tidligere års overskudd/underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsbudsjettet -23,9-33,3-68,3-56,0-17,0-18,5 SUM DISPOSISJONER -35,8-58,6-108,5-103,3-54,2-65,3 DRIFTSBUDSJ. BALANSE 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 BUFFERFOND PR ,7 60,4 60,4 60,4 61,0 99,8 FOND PREMIEAVVIK PR ,1 83,9 120,6 164,4 197,4 201,9 Premieavvik pr ,5 138,6 180,0 190,2 197,4 201,9 Budsjett 2012 og økonomiplan Side 16

18 1.3.2 Investeringsbudsjettet med finansiering I budsjett og økonomiplan er det innarbeidet følgende forslag til investeringer: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr INVESTERINGER i mill kr Investeringsreserve 5,0 5,0 5,0 5,0 IKT-infrastruktur 5,0 5,0 5,0 5,0 IKT - oppgradering datalinjer 4,0 0,0 0,0 0,0 IKT - oppgradering datalagring 2,5 0,0 0,0 0,0 SUM Fellestiltak 16,5 10,0 10,0 10,0 Investeringer - diverse skoleprosjekter 4,5 7,5 7,5 7,5 Sandefjord vgs erstatningsbygg 40,0 0,0 0,0 0,0 Nøtterøy vgs HMS 20,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs - ridehall II 13,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs HMS 0,0 15,0 0,0 0,0 Horten vgs rehabilitering 5,0 5,0 0,0 0,0 Færder vgs 200,0 200,0 107,5 0,0 Færder vgs - prisstigningsreserve ,0 9,0 4,7 0,0 Horten vgs 0,0 0,0 0,0 5,0 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter 0,0 0,0 45,0 0,0 SUM Utdanning 291,5 236,5 164,7 12,5 Investeringer - lokaler og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM Tannhelse 5,0 5,0 5,0 5,0 Haugar Vestfold kunstmuseeum utvidelse 5,3 0,0 0,0 0,0 Formidlingssenter Kaupang 0,0 0,0 22,0 0,0 SUM Kultur 5,3 0,0 22,0 0,0 Diverse veginvesteringer inkl trafikksikkerhet 81,5 81,5 81,5 81,5 Bompengefinansierte vegprosjekter 8,0 9,0 0,0 0,0 SUM Samferdsel 89,5 90,5 81,5 81,5 SUM INVESTERINGER 407,8 342,0 283,2 109,0 Samlede investeringer i beløper seg til mill kroner og er i hovedsak en videreføring av nåværende økonomiplan med følgende endringer: Færder vgs. Investeringsrammen er økt etter FT s vedtak i desember 2010 med kr 44 mill kroner, fra 579 mill kroner til 623 mill kroner o Investeringsrammen inkluderer idrettshall. o I tillegg har budsjettet en sikkerhetsavsetning 45 mill kroner og en prisstigningsreserve 22,7 mill kroner HMS tiltak 45 mill kroner. Dette var inntatt i driftsbudsjettet i nåværende økonomiplan, men foreslås nå overført til investeringsregnskapet o Nøtterøy vgs 20 mill kroner i 2012 o Melsom vgs 15 mill kroner i 2013 o Horten vgs 5 mill kroner i både 2012 og 2013 Melsom vgs Ridehall II 13 mill kroner Haugar Vestfold Kunstmuseum 5,3 mill kroner Budsjett 2012 og økonomiplan Side 17

19 IKT o Datalagring 2,5 mill kroner i 2012 o Oppgradering av nettverk 4,0 mill kroner i 2012 Årlig investeringsreserve 5 mill kroner Oppstarten av et forprosjekt for bygging av ny Horten vgs er inntatt i investeringsbudsjettet for For å sikre god oversikt over den økonomiske situasjonen ønsker fylkesrådmannen å fullføre utbyggingen av Færder vgs før nye store prosjekter, som byggeprosjektet i Horten, blir igangsatt. Nærmere omtale av de enkelte investeringsprosjektene er gitt i de respektive sektorkapitler. Investeringsprosjekter som er vurdert, men ikke innarbeidet i økonomiplan, kommenteres også i sektorkapitlene. Fylkesrådmannens forslag til finansiering av investeringsbudsjettet er som følger: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr FINANSIERING i mill kr Låneopptak 301,7 275,3 224,6-47,2 Investeringstilskudd 14,5 11,5 0,0 5,0 Avsetning til investeringsfond -21,7-0,8 0,0 0,0 Bruk av investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer 68,3 56,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - annet 0,0 0,0 17,0 18,5 Mva-kompensasjon 0,0 0,0 41,6 12,7 Salg av fast eiendom 45,0 0,0 0,0 120,0 SUM FINANSIERING 407,8 342,0 283,2 109,0 Samlet låneopptak i 4-årsperioden er 754 mill kr. Det er budsjettert med overføring av all mva kompensasjon knyttet til investeringer fra driftsbudsjettet Salg av eiendommer er 165 mill kr. i økonomiplanperioden. Det er ikke forutsatt bruk av investeringsfond i perioden. I økonomiplanen er det lagt til grunn slikt salg av eiendommer (mill kr): ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr EIENDOMSSALG i mill kr Færder vgs - Teie 55,0 Færder vgs - Slottsfjellet 24,0 Færder vgs - Maritime skole 65,0 Skjerpe 6,0 Grefsrud 15,0 SUM EIENDOMSSALG 45,0 0,0 0,0 120,0 Budsjett 2012 og økonomiplan Side 18

20 1.4 Spesielle temaer Viktige budsjetteringsprinsipper Budsjett og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune er i likhet med tidligere år utarbeidet med basis i et sett med grunnleggende prinsipper: Inntektsrammen i budsjettet følger statsbudsjettets forutsetninger. Lønns- og prisvekst budsjetteres iht statsbudsjettets forutsetninger. Sektorenes budsjetter justeres for faktisk lønns- og prisvekst. Endringer i økonomiske rammer som følge av oppgaveendringer og endringer i øremerkede tilskudd legges uavkortet inn i sektorenes rammer. All momskompensasjonsinntekt fra investeringer tilbakeføres fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Renteforutsetningene for det kommende budsjettåret baseres på markedssituasjonen på budsjetteringstidspunktet. Kommunalbanken gir en anbefaling som fylkeskommunen har lagt til grunn. Renteforutsetningen videre i økonomiplanperioden er basert på følgende årsrente: År Rente % ,50 % ,00 % ,50 % ,50 % Prosjekt Handlingsrom 2014 I 2011 er prosjekt Handlingsrom 2014 gjennomført for å konkretisere kostnadsreduserende tiltak for å kunne skape rom for de økte utbetalingene til renter og avdrag. Diagrammet viser profilen på forbedringstiltakene. Vurderingene av tiltak og konsekvenser fremgår av hvert sektorkapittel. Budsjett 2012 og økonomiplan Side 19

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer