MPA Master of Public Administration 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MPA Master of Public Administration 2009"

Transkript

1 MPA Master of Public Administration 2009

2 Innhold Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid 3 Lederskapets utfordringer 3 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring 4 Et kompetanse- og lederutdanningsprogram i Indre Skandinavia 4 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring 6 Om organisering og gjennomføring av studiet 8 Konferanser, sommerskole og åpne forelesninger 8 Samlinger og selvstudium 9 Undervisningsform 9 MPA-kulturen 9 Eksamen 9 Opptak og opptakskrav 9 Usedvanlige resultater 10 Studiestart 10 Utgifter 10 Ytterligere opplysninger 10 2

3 MPA Master of Public Admininstration Exective Program. Lederutdanning på høgt nivå for den som er midt i karrieren. Forvaltningsproblem behandles i globalt, europeisk, regionalt og lokalt perspektiv. Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der forandring og fornyelse er en grunnleggende forutsetning for de fleste organisasjoner. Moderniseringen av den offentlige sektor pågår, og grenser mellom offentlige og private virksomheter brytes gradvis ned. Nye styringsformer introduseres fortløpende. Samtidig øker kravene om direkte innflytelse fra ulike brukergrupper. Alt dette stiller store krav til offentlig sektor og til private virksomheter og frivillige organisasjonene som arbeider opp mot offentlig sektor. De utfordringer som den offentlige sektor står ovenfor i dag er av en slik karakter at det fordres samarbeid mellom offentlige institusjoner og andre samfunnskrefter for at man skal bli framgangsrik. Samfunnsproblemene synes å bli mer komplekse, liksom den offentlige organiseringen. Det må tas hensyn til flere politiske nivåer internasjonalt (EU), statlig, regionalt, kommunalt og lokalt. All offentlig virksomhet vil også være forankret i noen grunnleggende verdier. Det er viktig å være seg disse bevisst og diskutere etikk og verdiproblemer knyttet til fellesskapets institusjoner og tjenester. Lederskapets utfordringer Å være sjef og leder i offentlig sektor i dag, kan være en utsatt posisjon. Man står overfor krav om å kunne gjennomføre store utviklingsprosjekter - ofte kombinert med kostnadsreduksjoner. Politikerne synes å ha blitt mer utålmodige med hensyn til å få sine programmer gjennomført. Relasjonen mellom politikkens majoritet og opposisjon og mellom administrative ledere og ledende politikere, krever betydelig rolleforståelse og innsikt i hvordan demokratiske institusjoner styres og ledes. Dagens offentlig forvaltning utgjøres av organisasjonsteoretiske hybrider. Til grunn ligger ofte en blanding av prinsipper og verdier. Disse bør man som leder kjenne og være seg bevisst. En sentral utfordring for en utdanning i ledelse og styring av offentlig sektor, vil være å belyse disse ledelsesutfordringene samlet og diskutere dilemmaer og handlingsvalg. Skal man få en full forståelse, må dette også settes inn i et historisk perspektiv og holdes opp mot løpende trender i tiden. Ledere i offentlige virksomheter trenger kompetanse til å kunne løse konkrete utfordringer og løpende oppgaver. Men de må også være aktive bidragsytere inn i en lærende organisasjon, og etablere nye relasjoner og framtidsorienterte løsninger. For at de skal få den legitimitet som er nødvendige for å kunne endre og utvikle offentlige virksomheter, trenger man forankring og deltakelse i ulike diskurser. MPA-utdanningen er både yrkesorienterende og forskningsforberedende, og den formidler en bred forståelse av utfordringer og løsninger knyttet til offentlig ledelse, og mer generelt til styringsproblematikker og samvirke til beste for fellesskapet. En slik forståelse og innsikt skal bygges på en etablert kunnskapsbase, og i tillegg ha støtte i erfaring og praksis. Gjennom dette utdanningsprogrammet ønsker vi å bygge en kompetanseplattform for ledende stillinger i offentlig sektor og i virksomheter som samhandler med det offentlige. Det er i den senere tid utviklet en omfattende teoridannelse som er rettet inn mot å forklare og forstå de svært komplekse sammenhenger og prosesser 3

4 som offentlige virksomheter i dag er involvert i. Ved å ta dybdemaster på 120 studiepoeng åpner man også for doktorgrads studium og forskningskarriere. Masterutdanning i offentlig lederskap og styring Utdanningen er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fleksibilitet i sin virksomhet. Et kompetanse- og lederutdanningsprogram i Indre Skandinavia Master of Public Administration er en etablert internasjonal tittel for lederutdanning på høgt akademisk nivå. Karlstads universitet og Høgskolen i Hedmark har sammen utviklet en masterutdanning som retter seg mot de som har eller er på vei mot en ledende stilling - og som ønsker å bygge ut sin universitets- eller høgskoleutdanning med en mastergrad. Studiet tilbys nå gjennom årlige opptak. Samlet har ca 130 studenter gjennomført programmet med svært gode resultater, og vel 50 studenter er i gang med sine studier. Høgskolen i Hedmark har nå egen akkreditering for både 120 studiepoengs dybdemaster og for 90 studiepoengs erfaringsmaster. Vi samarbeider med Karlstads universitet, og vi vil ha både norske og svenske studenter/ ledere i programmet. Etter spesiell avtale kan man søke inn på enkeltemner og følge disse. Vi ser for oss at en ledergruppe i en kommune eller i en offentlig institusjon kan velge å gjøre dette som en felles kompetansebyggende lederutdanning eller knyttet til et utviklingsprosjekt. Utdanningen har et profesjonspreg, og er et forankret i tre kjernefag Organisasjon, ledelse og strategi, Statsvitenskap og Forvaltningsøkonomi. Studiet gjennomføres som et deltidsprogram og går over fire år (tre år for 90 studiepoeng) og har brede faglige innganger. Studiet er knyttet til et internasjonalt nettverk av universiteter fra bl.a Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland og Danmark. Utdanningen er et tilbud innen Prosjekt Innlandsuniversitetet, og tilbys innen Universitetsalliansen Indre Skandinavia (UNISKA). Utdanningen gir den som er midt i karrieren en videreutdanning på høgt akademisk nivå som gjør det mulig å leve opp til dagens og framtidens utfordringer og krav.for nyutdannede BA-kandidater er dette et masterstudium som gjennomføres i et særlig stimulerende studiemiljø. Undervisningen går vekselvis ved Høgskolen i Hedmark og ved Karlstads universitet. Vi samarbeider også med Högskolan i Dalarna og prosjekt Innlandsuniversitet. Utdanningen bygger videre på deltakernes bakgrunn og erfaring. Den internasjonale dimensjonen som er viktig i alle MPA-utdanninger løftes fram gjennom erfaringsutveksling, samarbeid og kompetanseutvikling over den norsk-svenske grensen, og gjennom studiereise og sommerskole i Europa. Slik sett vil forvaltningsproblem kunne belyses i et globalt, europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. 4

5 I spenningsfeltet mellom teori og praksis, lærer deltakerne å forstå og handle i forhold til politiske prosesser, å utvikle sin lederrolle og kombinere ressurser og kompetanse på en målrettet måte. Dessuten legges grunnlaget for et regionalt partnerskap gjennom det nettverket som oppstår når nøkkelpersonell møtes og arbeider sammen på tvers av forvaltningsgrenser og land. Utdanningen kan betraktes som en investering i lederskap og kompetanse både for deltakerne og for virksomheten hvor deltakerne er tilsatt. 5

6 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring Studieinnhold MPA-utdanningens kjernefag er Organisasjonsteori og strategi, Statsvitenskap, Forvaltningsøkonomi og International Governance eller andre valgemner. I tillegg behandler man vitenskapsteori og forskningsmetode. Et selvstendig forskningsarbeid avslutter studiet. Studieplanen er i hovedsak sammenfallende med MPA-studier i Europa. Det faktum at utdanningen foregår over en riksgrense gir utdanningen en unik profil. Man vektlegger at studiet og fag kan integreres i studentenes arbeid, og at relevante case fra jobben tas med til drøfting på samlingene. Faglig grunnlag for godt lederskap. Dybdemaster i offentlig ledelse og styring 120 studiepoeng 1. år Statsvitenskap (15 studiepoeng) Forvaltningsøkonomi (15 studiepoeng) Organisasjonsteori og strategi (15 studiepoeng over to semestre) 2. år Valgemne (10 studiepoeng) Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode (20 studiepoeng) år Masteroppgave (45 studiepoeng) Vitenskapelig fundert ledelsesprogram. Erfaringsbasert master i offentlig ledelse og styring 90 studiepoeng 1. år Statsvitenskap (15 studiepoeng) Forvaltningsøkonomi (10 studiepoeng) Organisasjonsteori og strategi (15 studiepoeng over to semestre) 2. år Valgemne (10 studiepoeng) Forskningsmetode (10 studiepoeng) 3. år Masteroppgave (30 studiepoeng) 6

7 Innholdet i de viktigste fagene er: ORGANISASJONSTEORI OG STRATEGI 15 studiepoeng Her formidles organisasjonsteoriens begreper, teorier og modeller. Det legges stor vekt på å diskutere det som særpreger de ulike organisasjonsformene, deres styrker og svakheter samt mulighetene for å endre og omstille. Ulike valg av organisasjons- og lederskapsløsninger i Sverige, Norge og internasjonalt diskuteres og analyseres. Systemtenkning, strukturelle perspektiv, menneskelige ressurser, organisasjonskultur samt makt og konflikter, ledelse og organisasjonsatferd gjennomgås. De ulike perspektivene og tolkningsrammene kombineres mot virkeligheten med hensikt på å utvikle lederskap. Modulen vektlegger også strategi, strategisk ledelse, endring og omstilling. Forholdet mellom løsninger for privat og offentlige virksomheter diskuteres. STATSVITENSKAP - offentlig politikk og forvaltning 15 studiepoeng Her fokuserer man velferdsstatens utforming, funksjonsmåte og endring, relasjonen mellom statlig, regionalt og lokalt nivå. Hvor godt passer de styringsmetoder som er utviklet for private foretak (NPM) i den offentlige sektoren? Det offentlige lederskapet behandles, med fokus på relasjonen til politikere, profesjonelle grupper, brukere og media. Spenningen mellom forandringene som skjer i samfunnet og kravene som stilles til den offentlige sektoren behandles med utgangspunkt i kulturteori. Det blir lagt særlig vekt på styringsvilkår for offentlig sektor og de grunnleggende antakelser sektoren hviler på. Problematikk knyttet til iverksettelse og gjennomføring løftes fram. Målet er å trene deltakerne i å forstå og kunne håndtere motstridende krav og forventninger. FORVALTNINGSØKONOMI 10 eller 15 studiepoeng Faget omfatter både samfunnsøkonomiske emner og økonomisk styring. Fokus ligger på mikroteori. Noen grunnleggende samfunnsøkonomiske spørsmål diskuteres. Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring, budsjetteori samt balansert målstyring vektlegges særlig, og problemstillinger knyttet til effektivitet, besparingspolitikk, markedsorientering og konkurranseutsetting belyses. INTERNATIONAL GOVERNANCE 10 studiepoeng (Valgemne) Kurset er forankret i statsvitenskap. Det har til hensikt å formidle kunnskap om beslutningsnivåer utenfor nasjonalstaten og det institusjonelle grunnlaget for internasjonalt samarbeid. Man drøfter hvordan Indre Skandinavia påvirkes av ytre systemer og strukturer. Nettverksteori, governance-teori, flernivåproblematikk samt kunnskaper om EU og andre internasjonale institusjoner tas opp. Ulike velferdsmodeller sammenlignes. Internasjonal sommerskole og internasjonal studiereise er en obligatorisk del av studiet. 7

8 Andre mulige valgemner*: Internasjonale konflikter, konfliktløsning 10 studiepoeng Forvaltningsrett 10 studiepoeng Knowledge management 10 studiepoeng Ledelse av servicevirksomheter 10 studiepoeng *Tilbys under forutsetning av tilstrekkelig søkning FORSKNINGSMETODE 10 studiepoeng Studentene tilegner seg kunnskaper om de grunnleggende metoder i samfunnsvitenskapelig forskning. Hvordan gjennomføre samfunnsvitenskapelige undersøkelser, utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign, datainnsamling, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data, slutningsstatistikk. er emner som blir gjennomgått. VITENSKAPSTEORI MED UTDYPING AV FORSKNINGSMETODE 20 studiepoeng Man går i dybden på de vitenskapsteoretiske problemstillinger. Kvantitative og kvalitative metoder utdypes og etiske spørsmål omkring forskning drøftes. Noen grunnleggende forskningstemaer gjennomgås. Kurset tas i forbindelse med dybdemaster på 120 studiepoeng. MASTEROPPGAVE 30 studiepoeng for erfaringsbasert master og 45 studiepoeng for dybdemaster Masteravhandlingen kan være en undersøkelse, et utviklingsarbeid eller et teoretisk studium der aktuelle problemstillinger innen offentlig lederskap, drift eller utvikling av institusjoner eller virksomheter belyses. Om organisering og gjennomføring av studiet: Konferanser, sommerskole og åpne forelesninger To ganger per år arrangeres samlingene som en konferanse med et bredt og aktuelt program. Konferansen er åpen for utenforstående deltakere og deltakerne/studentene oppfordres til å by inn kollegaer fra egen virksomhet. I tillegg tilrettelegger vi åpne forelesninger på hver samling. Den internasjonale sommerskolen har vært lagt til København. 8

9 Samlinger og selvstudium Studiet er samlingsbasert med konsentrert undervisning. Samlingene legges i regel hver femte uke, og har et omfang på inntil 18 timer. De går fra torsdag kl 1200 til lørdag kl 1200 og legges vekselvis til Norge og Sverige. Mellom samlingene arbeider man med selvstudier og prosjektoppgaver. Det tilrettelegges for overnatting til avtalepriser også lavpris. Undervisningsform Undervisningen består av forelesninger, arbeid i grupper og diskusjoner. Det legges stor vekt på å integrere og tematisere på tvers av fag, og å knytte undervisningen til deltakernes arbeidssituasjon. Mellom studiesamlingene arbeider studentene med selvstudier og prosjektoppgaver og har kontakt med øvrige deltakere og forelesere per e-post og et webbasert studiestøttesystem. Faste studiegrupper og partnerskap for læring anbefales. For å lykkes med studiene og oppnå en effektiv læring, anbefaler vi at litteraturstudier, forelesninger og diskusjoner kombineres med syntetisering og refleksjon gjennom egen skriving. Erfaringer fra prosjekt- og gruppearbeid bearbeides i notater. Praktiske problemer skal bearbeides gjennom nye teorier og erfaringsutbytte. MPA-kulturen Erfaringer fra tidligere MPA-kull forteller oss at det sosiale samholdet og fellesskapet i gruppa er av stor betydning. En åpen, inkluderende og sjenerøs holdning kombinert med aktivitet og faglige ambisjoner - er en kultur vi etterstreber. Det er et godt grunnlag for å videreutvikle gode holdninger og lederskap, og det gir oss alle muligheter til å bygge nettverk og etablere spennende relasjoner. Eksamen Eksamensformene består i hovedsak av hjemmeeksamener hvor studentene analyserer og belyser praktiske problemstillinger og cases. Det holdes eksamener i samtlige semester. Opptak og opptakskrav Dybdemaster, 120 studiepoeng: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang med fordypning innen offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse, statsvitenskap og planlegging eller andre typer organisasjonsfag. Erfaringsbasert, 90 studiepoeng: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minimum to års relevant praksis. Det tas opp ca 40 deltakere. Vi ser gjerne at det blir med deltakere fra land og kulturer uten for Norden. Søknadsfrist er 1. mars

10 Gode lese- og taleferdigheter på engelsk er en fordel. Deltakere som fra før har master/hovedfag, embetseksamen og/eller dr.grad på andre fagområder vil ha stort utbytte av å ta dette som en lederutdanning. Usedvanlige resultater Dette blir det femte MPA-kullet vi gjennomfører i samarbeid med Karlstads universitet. Erfaringene fra de tidligere utdanningene er sjeldent gode, og våre studenter har lykkes godt i arbeidsmarkedet. Gjennom evalueringer og innspill fra studentene videreutvikler vi utdanningen hele tiden. Vi formidler gjerne referansekontakt med tidligere studenter. Studiestart Studiestart er august/september Utgifter Dette er et ordinært studium og det er ingen avgifter, utover semesteravgiften. Deltakerne må påregne utgifter knyttet til reise og overnatting i forbindelse med samlingene og kostnader til litteratur og studiemateriell. Ytterligere opplysninger Høgskolen i Hedmark Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Postboks 104 N-2451 Rena Tel: Faks: E-post: Nettadresse: 10

11 Bilder: Colourbox Grafisk design og utforming: Christoffer Horsfjord Nilsen Trykk: Flisa Trykkeri Opplag: 5.000

12 Karlstads universitet erbjuder utbildningar inom humaniora, samhälls vetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård. Vid universitetet är det Avdelningen för samhälls- och livsvetenskaper Som ansvarer för utbildningsprogrammen på avancerad nivå: Offentlig lederskap, styrning och samverkan Master of Public Aministration and Governance. Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax E-post: Internett: Høgskolen i Hedmark tilbyr utdanninger i økonomi, organisasjonsfag og informatikk, lærerutdanning, sykepleierutdanning, skog-, landbruks- og naturvitenskapelige fag. Ved høgskolen er det Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk som tilbyr: Master i offentlig ledelse og styring - 90 og 120 studiepoeng Master of Public Administration Høgskolen i Hedmark Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 2450 Rena Tlf Faks: E-post: Internett:

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011

Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011 Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011 En systematisk forskningskartlegging av Hanna Bjørnøy Sommersel Stinna Vestergaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Detaljer