Skoleledelse for fremtiden i Bergen. et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleledelse for fremtiden i Bergen. et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune"

Transkript

1 Skoleledelse for fremtiden i Bergen et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune

2 Styringsgruppe: Anne Marit Presterud Odd Harald Hundvin Torstein Johannessen Prosjektgruppe: Merete Davanger Håvard Strømmen Bjørg Pedersen Kjersti Werner (prosjektleder).

3 Referansegruppe: Charlotte Corneliussen (rektor Mjølkeråen) Helge Monrad Haaland (rektor Kjøkkelvik) Siv Nyegaard (avdelingsleder Skjold) Marit Røine (rektor Storetveit) Per Songstad (avdelingsleder Damsgård) Trude Wedervang, (rektor Haukeland) Grete Ingebrigtsen (UF) Per Moland (NSLF)

4 3 dokumenter: - Prosjektbeskrivelse - Plan for helhetlig kompetanseutvikling - Plan for skoleåret Et verktøy for pedagogisk ledelse: skolevandring (SKV)

5 Prosjektbeskrivelse Skoleledelse for fremtiden i Bergen et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune

6 Forankring og forpliktelse B-sak 9/2010: Målsettingen med en endret ledelsesmodell er å skape større handlingsrom for pedagogisk ledelse og å legge til rette for en lærende organisasjon der ledelse er delegert i større grad enn i dag. Ledelsen skal ha tettere oppfølging av skolens lærere ved observasjon og veiledning i daglig praksis. Byrådet mener at en desentralisert ledelse vil gi større gjennomføringskraft, distribuere resultatoppfølgingen ut i større grad og dermed øke læringsutbyttet.

7 Et hovedmål med den nye ledelsesmodellen er å øke den pedagogiske ledelsen for å kunne oppnå et større læringstrykk og større læringsutbytte. Byrådet mener at pedagogisk ledelse og det å forbedre elevenes læring bør være en skoleleders førsteprioritet. Byrådet ønsker samtidig å sette pedagogisk ledelse i sammenheng med et kontinuerlig fokus på skolen som en lærende organisasjon.

8 Fire grunnleggende prinsipper for god skoleledelse: 1. Den pedagogiske delen av skolelederjobben må prioriteres i sterkere grad samtidig som det settes et kontinuerlig fokus på skolen som en lærende organisasjon. 2. Oppmerksomhet mot samhandlingsrommet man kan utvikle på den enkelte skole og mellom de ulike nivåene i skolesystemet. 3. Et helhetlig syn på ledelse der funksjonen som pedagogisk leder og pedagogisk ledelse sees i sammenheng med de øvrige ledelsesfunksjonene: administrasjon, økonomi og personalledelse. 4. Ledelse som teamarbeid. Den kollektive dimensjonen ved skoleledelse må styrkes gjennom en større grad av delegert ledelse.

9 Sentrale begreper: Pedagogisk ledelse Lærende organisasjoner Delegert / distribuert ledelse Ledelse som teamarbeid Samhandlingsrom Tettere oppfølging observasjon og veiledning i daglig praksis Større læringstrykk og økt læringsutbytte

10 Kritiske faktorer Økt avstand mellom rektor og lærerne Problemer med kollegialitet/ lojalitet Vansker med ansvarsplassering og oppgavefordeling

11 Prosjektgruppen ønsker å legge til rette for en kompetanseutvikling som er: Helhetlig Prosessorientert Dialogisk / mangestemmig

12 Delmål: Bidra til utvikling av ledernes rolleforståelse og identitet som skoleledere Bidra til utvikling av lederteamet ved den enkelte skole Bidra til at skolen som helhet utvikles som lærende organisasjon Bidra til tydelig ansvars- og oppgavefordeling Bidra til god personalledelse Bidra til økt strategisk ledelse Bidra til økt kompetanse innen administrasjon og forvaltning Få kjennskap til og prøve ut aktuelle ledelsesverktøy for pedagogisk ledelse

13 Delmål: Bidra til utvikling av ledernes rolleforståelse og identitet som skoleledere Bidra til utvikling av lederteamet ved den enkelte skole Bidra til at skolen som helhet utvikles som lærende organisasjon Bidra til tydelig ansvars- og oppgavefordeling Bidra til god personalledelse Bidra til økt strategisk ledelse Bidra til økt kompetanse innen administrasjon og forvaltning Få kjennskap til og prøve ut aktuelle ledelsesverktøy for pedagogisk ledelse

14 Styrking av ledelsesfunksjonen på alle nivå Omlegging av ledelsesstrukturen i skolene skjer parallelt med at stillingene som oppvekstrådgivere omgjøres til formelle lederstillinger med delegerte fullmakter. Byrådsavdelingen har også hatt et økt fokus på klasseledelse i den senere tiden. Omleggingen av ledelsesstrukturen på skolene inngår dermed i en helhetlig tenkning omkring ledelse.

15 Evaluering Underveisevaluering våren 2011 Sluttevaluering våren 2013.

16 PLAN FOR HELHETLIG KOMPETANSEUTVIKLING FOR SKOLELEDERE I BERGEN KOMMUNE Elementer: Felles kursdager for alle skoleledere Områdemøter med aktuelle tema og erfaringsdeling Grunnpakke 1 Konsern - fra HR-seksjonen. Diverse kurstilbud Kompetansegivende studier i skoleledelse Mentorordning for nye rektorer Coaching / veiledning / konsulenthjelp Kunnskapsfrokost

17 Felles kursdager / fagdager Innholdet i felles kursdager/ fagdager for lederne vil bli knyttet opp mot implementering av ny ledelsesmodell. Skoleåret vektlegges pedagogisk ledelse, teamledelse og utvikling av skolen som lærende organisasjon. Høsten 2011 flyttes fokus bl.a. mot ulike sider ved personalledelse. Det vil fremgå av invitasjonen hvem som er målgruppe for de ulike kursene og møtene, - bare rektor, rektor og avdelingsledere skole eller hele lederteamet inkludert avdelingsleder SFO/ daglig leder SFO.

18 Områdemøter Områdemøtene skoleåret vil ha implementering av ny ledelsesmodell som sitt hovedfokus... hele eller deler av dagen Dette gjøres gjennom faglige innspill/ forelesninger, diskusjoner og erfaringsdeling. Det blir lagt til rette for videreføring av prosessen på egen skole gjennom individuelt og teambasert mellomarbeid. Målgruppe: som for felles kursdager/ fagdager.

19 Grunnpakke 1 - KONSERN Kurspakke på fem kurs Rettet inn mot alle nye ledere i kommunen Gjennomføres i løpet av de to første årene som leder i kommunen Arrangeres av HR-seksjonen, tilbys 2 ganger pr år. Påmelding på kursbørsen Innhold: - Bergen kommunes historie og kulturbygging i en organisasjon. - Jus og arbeids- og personalreglement for Bergen kommune (arbeidsrett m.m.) - Verdier, HR-strategi og etikk i Bergen kommune - Ledelse i Bergen kommune - Økonomistyring

20 Kurstilbud via kursbørsen / i egne skriv til skolene HR-seksjonen arrangerer en rekke kurs som tilbud til alle ansatte eller spesifikt rettet mot ledere. Hvert kurs kjøres vanligvis ca 2 ggr pr år. I tillegg har BBS bestilt en del kurs øremerket skoleledere. Kursene tilbys dels via kursbørsen og dels i egne skriv til skolene.

21 Agresso Extens Lønn Lover Avtaleverk Personal Introduksjonskurs, bestilling, utgående faktura, økonomistyring.. Autorisasjonskurs, personal/lønn, fag- og aktivitet m.fl GP Untis (timeplan) grunnkurs og viderekommende Ansiennitetsberegning og lønnsinnplassering Arbeidsmiljøloven Opplæringsloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Ferieloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Avtaleverket i skolen Personal- og arbeidsreglement for Bergen kommune Etikk og varsling Tilsettingsprosedyrer og intervjuteknikk Bedriftsintern attføring Konflikthåndtering Veiledning

22 Kompetansegivende studier. 1.Studium for avdelingsledere (45 stp) Samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet 45 stp studium i skoleledelse Målgruppe: avdelingsledere. Deltidsstudium over 1 ½ år Oppstart jan Søknadsfrist: 20 sept. (Mail til skolene 30.juni 2010) Innhold i studiet: Modul 1: Kandidaten som fremtidig leder Modul 2: Skolelederens fremtidige forvaltningsrolle Modul 3: Skolelederen som pedagogisk leder.

23 2. Nasjonalt utdanningsprogram for rektorer Rektorutdanningen (30 stp) Åpent åpent for rektorer og andre skoleledere som har rektorfunksjoner. Nytilsatte rektorer blir prioritert. Tilrettelagt som deltidsstudium over halvannet år. Søknadsfrist: 5.sept. Hovedområder i studiet: Elevenes læringsresultat og læringsmiljø Styring og administrasjon Samarbeid og organisasjonsbygging Veiledning av lærere Utvikling og endring Forhold til lederrollen

24 3. Master i skoleledelse Tilbud om noen studieplasser på masterstudium i skoleledelse årlig Etter innføring av det nasjonale studieprogrammet for rektorer tilbys masterstudiet som påbygning.

25 Mentorordning Målgruppe: rektorer som er nye i rollen eller som er nye i bergensskolen. Programmet er beskrevet i en egen håndbok Områdeleder er ansvarlig for at nye rektorer kommer inn i mentorprogrammet.

26 Coaching / veiledning / konsulenthjelp Konsulentnettverket (tidligere LØFT- / coachnettverket) tilbyr ulike former for lederstøtte og utviklingsstøtte, bl.a. individuell coaching og gruppecoaching knyttet til teamutvikling.

27 Kunnskapsfrokost Tilbud til skoleledere om faglig påfyll i form av kortere forelesninger innen aktuelle lederfaglige emner. Invitasjon med informasjon om tema og foreleser blir sendt ut i forkant av møtene.

28 Plan for skoleåret Den røde tråden i planen dette året: Ledelse i bergensskolen skal være teamarbeid og pedagogisk ledelse skal sees i sammenheng med utvikling av skolen som lærende organisasjon.

29 Plan for skoleåret Den røde tråden i planen dette året: Ledelse i bergensskolen skal være teamarbeid og pedagogisk ledelse skal sees i sammenheng med utvikling av skolen som lærende organisasjon. Konkretiseres ved et felles fokus på skolevandring som ledelsesverktøy.

30 Skolevandring (SKV) et redskap for pedagogisk lederskap

31 11.08 Ledermøte / Kick off Rektor og avd.leder skole * Identitet og Rolleforståelse v/ Reidulv Dyrkorn Kunnskapsfrokost Ledere * Skolevandring / SKV v/ Jan Eide 01.09/08.09 Områdemøter Rektor og avd.leder * Presentasjon av helhetlig plan * Teamet v/jørn Arild Mikkelsen Fagdag Rektor, avd.led.skole * Skolevandring / SKV v/ Laila Lerum og NN /20.10 Områdemøte Rektor * Den nye rektorrollen * Videre arbeid med SKV Ledermøte Rektor og avd.leder * Etikk og lojalitet v/ Anna Milde Thorbjørnsen 17.11/24.11 Områdemøte Rektor og avd.leder skole 12.01/ Områdemøte Rektor og avd.leder skole 4. el Ledersamling Rektor 13.04/27.04 Områdemøte Rektor og avd.leder skole 11.05/18.05 Områdemøte * SKV og lærende team v/ Jørn Arild Mikkelsen Verktøy knyttet til SKV: * Observasjon * Coaching / samtaleteknikk. * Lærende møter * SKV - status og erfaringsdeling

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003 Ola Erstad og Trude Haram Frølich 1 Bakgrunn PILOT står for Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi.

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer