Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan Master i organisasjon og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse"

Transkript

1 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan Master i organisasjon og ledelse 0

2 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan generell del Studieprogrammet er vedtatt av Styret ved NTNU (S-sak 27/05). Studieplanen er vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse med endringer senest Det erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse er et tverrfakultært studieprogram på 90 studiepoeng som tilbys av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med sistnevnte som vertsfakultet. 1. LÆRINGSMÅL NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse er satt sammen av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag. Programmet bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati. Visjon Deltakerne skal etter endt masterstudium ha oppnådd faglig fortrolighet og trygghet for å kunne spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon. Læringsmål for programmet Etter fullført studieprogram skal kandidaten ha generell organisasjonsforståelse ha innsikt i ledelsesutfordringer under ulike rammebetingelser ha oppnådd faglig fordypning innenfor et avgrenset fagområde kunne beherske vitenskapelig arbeidsmåte og akademisk skriving og formidling, kunne kritisk vurdere relevant faglitteratur, kunne reflektere kritisk og analytisk over valg av modell og metode og over det empiriske grunnlaget for analysen og konklusjonene kunne anvende teoretisk kunnskap i et selvstendig analyse- eller utviklingsarbeid, fortrinnsvis i egen virksomhet være kvalifisert for spesialist-, rådgiver- og lederoppgaver innenfor det fagfeltet kandidaten har valgt å spesialisere seg i 2. MÅLGRUPPE Målgrupper for masterprogrammet: Kandidater som har utdanning fra universitet eller høyskole og ønsker videreutdanning innenfor organisasjon og ledelse som kan gi en erfaringsbasert mastergrad. Kandidater som ønsker ny kunnskap innenfor et spesielt fagområde og/eller egenutvikling for å stå bedre rustet for nåværende eller fremtidige arbeidsoppgaver. Enkeltkurs og spesialiseringer kan ha anbefalte forkunnskaper eller et faglig innhold som gjør at målgruppen er noe mer spesifikt definert. Dette er beskrevet i emnebeskrivelsene og i beskrivelsen av den enkelte spesialisering. 3. OPPTAKSKRAV 3.1. Opptakskrav til masterprogrammet a) Minst 180 studiepoeng (normalt 3 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (eks.: bachelor, cand.mag. eller 3-årig høgskoleutdanning). De som har 180 studiepoeng (60 vekttall), men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle. 1

3 Generell del b) Minimum to års relevant yrkeserfaring. Med dette menes at arbeidserfaringen må være relevant i forhold til den utdanningen man søker. Det er ønskelig med tilknytning til en bedrift eller en organisasjon som kan bidra med case i forbindelse med masteroppgaven, men dette er ikke et krav. Det kan søkes om fritak fra deler av kravet i punkt a) om avlagte studiepoeng og/eller avsluttet grad med grunnlag i realkompetanse. I hvert enkelt tilfelle foretas en helhetlig vurdering av søkerens samlede utdanning, organisasjonsog arbeidserfaring. Det gis normalt ikke fritak for mer enn 60 studiepoeng. For å søke opptak må eventuell realkompetansevurdering være innvilget. Alle kurs/emner som inngår i mastergraden må være fullført før det gis opptak til masteroppgaven. Dette innebærer normalt at fire av fem emner i basismodulen og fire emner i en spesialiseringsmodul skal være avlagt. Dispensasjon kan gis for inntil ett emne i basismodulen (7,5 sp), og etter søknad for ett emne i spesialiseringen. Det gjøres en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Masteroppgavens tema må ligge faglig utenfor de emnene man mangler. Det kan søkes om fritak for emner i basismodulen og/eller spesialiseringsmodulene med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller annen utdanningsinstitusjon (jf. 15 og 16 i NTNUs studieforskrift). For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (jf. 43 i NTNUs studieforskrift). For å søke opptak må eventuelle fritak for emner være innvilget Opptakskrav til enkeltemner Forkunnskapskravene til de enkelte emnene er normalt generell studiekompetanse. Noen emner kan ha tilleggskrav, men ikke strengere enn opptakskravet til selve mastergraden. Forkunnskapskrav samt anbefalte forkunnskaper er beskrevet i emnebeskrivelsen for de enkelte emnene. 4. OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING AV MASTERPROGRAMMET Masterprogrammet i organisasjon og ledelse består av tre moduler, til sammen 90 studiepoeng: Basismodul (30 studiepoeng) Spesialiseringsmodul (30 studiepoeng) Masteroppgave (30 studiepoeng) Basis- og spesialiseringsmodul består normalt av emner med et omfang på 7,5 studiepoeng. Emnene undervises regelmessig. Enkeltemnene kan gjennomføres i den rekkefølgen deltakeren ønsker, men en generell anbefaling er at basismodulen gjennomføres før spesialiseringsmodulen for å få maksimalt utbytte av undervisningen. Noen av spesialiseringene har anbefalinger når det gjelder rekkefølge og sammensetning av kurs, eller har krav om at bestemte kurs i basismodulen skal være avlagt. Dette er nærmere beskrevet under den enkelte spesialisering. Masterprogrammet er tilpasset deltidsstudier. Normal progresjon for gjennomføring av modulene er inntil 15 sp pr semester. Studieplanen revideres hvert studieår. Det tas derfor forbehold om endringer i kursporteføljen. I den grad studieplanrevisjonen har konsekvenser for studenter som har startet på masterprogrammet, vil det lages overgangsordninger. Studieplanrevisjoner vil normalt ikke medføre større endringer. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for ordinær gjennomføring av enkeltemner. Ved færre enn sju påmeldte deltakere kan det bli aktuelt med alternativ gjennomføring. Alternativ gjennomføring kan være å tilby emnet i en enklere form til en lavere pris, for eksempel nettbaserte varianter (uten samlinger), ledet selvstudium, eller at studenten gjennomfører en større oppgave under utvidet veiledning. En annen mulighet er at det tilbys andre relevante emner. Beslutning om alternativ gjennomføring gjøres av faglærer og ansvarlig institutt i samråd 2

4 Generell del med programkoordinator og søkerne til kurset. Søkere som ikke ønsker en alternativ gjennomføring vil få refundert eventuell innbetalt kursavgift. Hvis det er flere søkere enn antall plasser, prioriteres søkere som allerede har gjennomført emner i den aktuelle modulen. Deretter prioriteres søkere som har tatt kurs i studieprogrammet foran nye søkere. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at søkeren har meldt seg på innen gjeldende frister Basismodulen Basismodulen er på 30 studiepoeng. Det gis tilbud om fem emner à 7,5 studiepoeng, og deltakeren skal velge fire av disse. Læringsmål for basismodulen Etter endt basismodul skal kandidaten ha oversikt over ulike perspektiver knyttet til forståelse av organisasjoner og ledelsesfunksjoner ha teoretisk forankret handlingskompetanse innenfor fire av følgende fem områder: økonomi, strategi og ledelse, prosjektarbeid, endring i organisasjoner, og om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og samfunnsendring kunne beskrive og sammenligne sentrale teorier, metoder og verktøy innenfor de ulike fagområdene, og kunne relatere disse til egen arbeidssituasjon Emner i basismodulen Emnekode Emnenavn Sp Undervises høst 2014 Undervises vår 2015 PK6200 Praktisk prosjektledelse 7,5 X X IPK PK6203 Praktisk prosjektledelse 7,5 X X IPK SOS6501 Teknologiendring og 7,5 X X ISS samfunnsutvikling SOS6502 Organisasjon og endring 7,5 X X ISS IØ6501 Ledelse og strategi 7,5 X X IØT IØ6502 Økonomi og verdiskaping 7,5 X X IØT Se under den enkelte emnebeskrivelse for fagspesifikke læringsmål. Emnene i basismodulen undervises normalt hvert semester. Ansvarlig enhet 4.2. Spesialiseringsmodulen Hver spesialisering er på til sammen 30 studiepoeng og består normalt av fire emner à 7,5 studiepoeng. Den valgte spesialiseringen er utgangspunktet for fordypningen i masteroppgaven, men vil også kunne avlegges separat. Det undervises normalt i to emner i hver spesialiseringsmodul per semester. Se beskrivelse av den enkelte spesialisering for detaljer. For å få godkjent spesialiseringsmodulen må deltakeren normalt avlegge tre av de studieplanfestede emnene. Deltakeren kan erstatte det resterende fjerde emnet med et relevant emne fra en av de andre spesialiseringene. Flere institutter kan samarbeide om en spesialisering, men ett institutt har overordnet ansvar for helheten. Det faglige ansvaret for enkeltemner fremgår av emnebeskrivelsene. 3

5 Generell del I samarbeid med bedrifter, etater eller organisasjoner kan det legges til rette for særskilt tilpassede spesialiseringer, med mulighet for videreføring til masteroppgave. Læringsmål for spesialiseringsmodulen Etter endt spesialisering skal kandidaten kunne knytte forskningsbasert kunnskap innenfor et avgrenset fagfelt til egen organisatorisk erfaring og bruke kunnskapen kritisk og konstruktiv i konkrete eksempler være kjent med kunnskapsfronten og sentrale problemstillinger innen fagområdet kunne bruke kunnskapen aktivt; beherske fagområdets terminologi, delta i faglig baserte diskusjoner og formidle egne faglige vurderinger Se under de enkelte spesialiseringene for fagspesifikke læringsmål. Spesialiseringer og emner Emnekode Emnenavn Sp Undervises høst 2014 Undervises vår 2015 Ansvarlig institutt Prosjektledelse PK6206 Fra behov til prosjekt 7,5 X IPK PK6207 Ledelse og organisering av prosjektarbeid 7,5 X IPK BA6202 Risikostyring i prosjekter 7,5 X BAT IØ6203 Strategier for program- og 7,5 X IØT porteføljestyring Innovasjon og endringsledelse SOS6505 Innovasjon og innovasjonsledelse 7,5 X ISS SOS6509 Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 7,5 X ISS SOS6507 Samhandling, sosiale nettverk og nye 7,5 X medier SOS6520 Sikkerhet og organisasjon 7,5 X ISS Strategi og forretningsutvikling IØ6029 Strategi og teknologiledelse 7,5 X IØT IØ6015 Finansiering av forretningsutvikling 7,5 X IØT IØ6018 Markedsføring og internasjonalisering 7,5 X IØT Logistikk- og innkjøpsledelse IØ6512 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 7,5 X IØT IØ6513 Ledelse av leverandørrelasjoner og 7,5 X IØT nettverk PK6023 Lean produksjon 7,5 X IPK PK6004* Produksjonslogistikk og IKT 7,5 IPK PK6008* Verdikjeder: Analyse, design og styring 7,5 IPK Relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon RAD6501 Lederstil og teamutvikling 7,5 X IVR RAD6502 Coaching og veiledning som ledelsesverktøy 7,5 X IVR RAD6505 Lederutvikling og organisasjonsendring 7,5 X IVR PED6503 Selvoppfatning og egenutvikling 7,5 X PED Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold PK6017 Risikoanalyse 7,5 X IPK PK6018 Industriell sikkerhet og pålitelighet 7,5 X IPK PK6019 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 7,5 X IPK 4

6 Generell del PK6021 Vedlikeholdsoptimalisering 7,5 X IPK PK6022 Pålitelighet av sikkerhetskritiske systemer 7,5 X IPK PK6024 Teknisk sikkerhet 7,5 X IPK SOS6520 Sikkerhet og organisasjon 7,5 X ISS PSY6030 Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 7,5 X PSY Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter PK6300 Strategisk samhandling med eksterne 7,5 X IPK aktører i prosjekter PK6301 Bærekraft og etikk i prosjekter 7,5 X IPK PK6303 Ekstern kommunikasjon i prosjekter 7,5 X IPK presse- og mediestrategi PK6302 Globale prosjekter og suksessfaktorer 7,5 X IPK *Undervises ikke Emnebeskrivelser er ikke med i studieplanen Masteroppgaven Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng og er en fordypning innenfor spesialiseringen man har valgt. Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres på ett år. Det gis ingen garanti for veiledning utover denne perioden dersom ikke forsinkelsen skyldes forhold som er regulert i henhold til lover og forskrifter. I forbindelse med oppstart av masteroppgaven arrangeres et oppstartseminar over tre dager. Seminaret er obligatorisk dersom kandidaten ikke kan dokumentere kompetanse i vitenskapelig arbeidsmåte og forskningsmetode. Veiledning er også en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven. Faglig koordinator for hver spesialiseringsmodul finner i samråd med instituttet veileder for studenten. Hovedveileder skal være tilknyttet instituttet der oppgaven skal leveres. Det skal inngås en egen masteravtale som signeres av student, veileder og institutt. Emnekode Emnenavn Studiepoeng Ansvarlig enhet Masteroppgaven PK6901 Masteroppgave spesialisering i 30 IPK/IØT/BAT IØ6901 BA6901 prosjektledelse IØ6901 Masteroppgave spesialisering i strategi og 30 IØT forretningsutvikling PK6901 Masteroppgave spesialisering i logistikk- og 30 IPK/IØT IØ6901 innkjøpsledelse PK6901 Masteroppgave spesialisering i sikkerhet, 30 IPK pålitelighet og vedlikehold SOS6901 Masteroppgave spesialisering i innovasjon 30 ISS PED6901 RAD6901 IØ6901 PK6901 og endringsledelse Masteroppgave spesialisering i relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon Masteroppgave spesialisering i strategisk HR-ledelse Masteroppgave spesialisering i strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter 30 PED/IVR 30 IØT 30 IPK 5

7 Basismodulen Organisering og ansvar Basismodulen er et samarbeid mellom alle instituttene som er involvert i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnene som tilbys studieåret gis av Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Beskrivelse I basismodulen velger studentene fire av fem emner à 7,5 studiepoeng. Emnene representerer ulike innfallsvinkler til organisasjon og ledelse som fagfelt. Det er basismodulen som skal ivareta den faglige bredden i masterprogrammet. Emnene er valgt ut fra en forståelse av hvilke kompetanseområder som vil kunne gi grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. I bunnen ligger en forståelse av at verdier skapes med kunnskap - i samspillet mellom mennesker, samfunn og teknologi. Læringsmål Etter endt basismodul skal deltakeren ha oversikt over ulike perspektiver knyttet til forståelse av organisasjoner og ledelsesfunksjoner ha teoretisk forankret handlingskompetanse innenfor fire av følgende fem områder: økonomi, strategi og ledelse, prosjektarbeid, endring i organisasjoner, og om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og samfunnsendring kunne beskrive og sammenligne sentrale teorier, metoder og verktøy innenfor de ulike fagområdene, og kunne relatere disse til egen arbeidssituasjon Alle emnene som inngår i basismodulen har egne læringsmål. Se de enkelte emnebeskrivelsene. Målgruppe Den primære målgruppen er kandidater som er kvalifisert for, og ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet. I tillegg vil enkeltemnene som inngår i modulen være åpne for studenter med generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse som har et ønske om å tilegne seg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer. Oppbygging og struktur I basismodulen velges fire av fem emner. Kurset Praktisk prosjektledelse finnes i to varianter (PK6200 og PK6203), og man velger ett av disse dersom man ønsker å ta dette emnet. Hvert av emnene er på 7,5 studiepoeng og gjennomføres normalt på to samlinger à to til tre dagers varighet innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Alle emnene har hjemmeeksamen. Emnene undervises normalt hvert semester. 6

8 Undervisningsplan Emnekode Emnenavn Sp Undervises høst Undervises vår Ansvarlig institutt Basismodul PK6200 Praktisk prosjektledelse 7,5 X X IPK PK6203 Praktisk prosjektledelse 7,5 X X IPK IØ6501 Ledelse og strategi 7,5 X X IØT IØ6502 Økonomi og verdiskaping 7,5 X X IØT SOS6501 Teknologiendring og samfunnsutvikling 7,5 X X ISS SOS6502 Organisasjon og endring 7,5 X X ISS Andre relevante opplysninger Bestemte emner i basismodulen kan være anbefalte forkunnskaper for emner i spesialiseringene. Dette fremgår av beskrivelsen av spesialiseringene, og emnebeskrivelsene. Overgangsordninger og studiepoengreduksjoner Emnet Praktisk prosjektledelse (PK6200 og PK6203) tilsvarer de tidligere emnene Praktisk prosjektstyring og Prosjektledelse. Studiepoengreduksjoner: Emne Emne Antall studiepoeng overlapp SOS6501 SOS1011 7,5 sp 7

9 Basismodulen Emnekode Ansvarlig faglærer Institutt og fakultet PK6200 Førsteamanuensis Bassam Hussein Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, IPK Antall studiepoeng 7,5 Undervisning Emnets navn (bokmål) Emnets navn (engelsk) Modul Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Læringsmål Høst og vår Praktisk prosjektledelse Project Management Basismodulen Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Utdanning fra høgskole/universitet og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskrav til masterprogrammet i organisasjon og ledelse). Emnet passer for personer som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kan være personer som arbeider med prosjektstyring, eller prosjektledelse ved større prosjekter eller som har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsakelig rettet mot leveranseprosjekter. Kunnskap Etter fullført kurs kan deltakeren: Identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter. Gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser. Beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS). Kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering Identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/ risk management-prosess. Beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser Beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging. Beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene. Ferdigheter Etter fullført kurs kan deltakeren: Utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier. Utarbeide en interessentanalyse. Illustrere hvordan WBS kan etableres. Beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess. Sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket. 8

10 Basismodulen Løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk. Bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidigprognoser. Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/ eksamen Karakterskala for vurdering Dataverktøy el. programvare som benyttes Generell kompetanse Etter fullført kurs kan deltakeren: Erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak. Vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet. Analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet. Vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet. Erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar). Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker. Temaer: Prosjektet som arbeidsform Organisering og strukturering av prosjekter Anskaffelser og kontrakter Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Deltakelse på begge samlingene og fire øvingsoppgaver mellom samlingene. Skriftlig hjemmeeksamen. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle skriftlige hjelpemidler og alle kalkulatorer er tillatt. A F itslearning 9

11 Basismodulen Emnekode Emneansvarlig Institutt og fakultet PK6203 Førsteamanuensis II Jan Alexander Langlo Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, IPK Antall studiepoeng 7,5 Undervisning Emnets navn (bokmål) Emnets navn (engelsk) Modul Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Læringsmål Høst og vår Praktisk prosjektledelse Project Management Basismodulen Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Utdanning fra høgskole/universitet, og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskrav til masterprogrammet i organisasjon og ledelse). Emnet passer for personer som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kan være personer som arbeider med prosjektstyring, eller prosjektledelse ved større prosjekter eller som har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsakelig rettet mot leveranseprosjekter. Kunnskap Etter fullført kurs kan deltakeren: Identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter. Gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser. Beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS). Kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering Identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/ risk management-prosess. Beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser Beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging. Beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene. Ferdigheter Etter fullført kurs kan deltakeren: Utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier. Utarbeide en interessentanalyse. Illustrere hvordan WBS kan etableres. Beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess. Sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket. 10

12 Basismodulen Løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk. Bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidigprognoser. Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/ eksamen Karakterskala for vurdering Dataverktøy el. programvare som benyttes Generell kompetanse Etter fullført kurs kan deltakeren: Erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak. Vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet. Analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet. Vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet. Erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar). Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker. Temaer: Prosjektet som arbeidsform Organisering og strukturering av prosjekter Anskaffelser og kontrakter Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Deltakelse på begge samlingene og fire øvingsoppgaver mellom samlingene. Skriftlig hjemmeeksamen. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle skriftlige hjelpemidler og alle kalkulatorer er tillatt. A F itslearning 11

13 Basismodulen Emnekode Emneansvarlig Institutt og fakultet IØ6501 Professor Elsebeth Holmen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, SVT Antall studiepoeng 7,5 Undervisning Emnets navn (bokmål) Emnets navn (engelsk) Modul Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Læringsmål Faglig innhold Høst og vår Ledelse og strategi Leadership and Strategy Basismodulen Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse Utdanning fra høgskole/universitet, og minst to års relevant arbeidserfaring (jf. opptakskrav til masterprogrammet i organisasjon og ledelse) Som for masterprogrammet i organisasjon og ledelse Etter fullført kurs har deltakeren: Oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi, herunder spesielt: o Strategiprosesser, strategiinnhold, strategiens kontekst, og strategisk formål o Organisasjoner og makt o Endrings- og kunnskapsledelse Teoretisk forankret kompetanse til å håndtere ledelsesmessige og strategiske utfordringer i organisasjoner. Ferdigheter i å kunne beskrive og sammenligne sentrale teorier og rammeverk innen fagområdene ledelse og strategi, og relatere disse til egen arbeidssituasjon. Emnet gir deltagerne innsikt i og oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Å jobbe med strategi innebærer at man må reflektere over hva som er eller skal være organisasjonens strategi, men også hvordan strategier skapes og endres, og hvilke faktorer som setter rammer for strategiarbeidet. Vi setter fokus på noen av de mest sentrale spørsmålene innen strategiarbeid, herunder: Hvordan tenke strategisk kreativt eller logisk? Hvordan forme strategien langsiktige planer eller læring underveis? Hvordan foreta strategisk fornyelse radikale endringer eller mange småforbedringer? Forretningsenhetsstrategi skal vi legge vekt på markedsmuligheter eller interne ressurser? Konsernstrategi felles kjernekompetanser eller selvstyrende enheter? Nettverksstrategi samarbeide eller konkurrere? Strategiens organisatoriske kontekst lederskap eller dynamisk selvorganisering? Strategiens internasjonale kontekst globale standarder eller lokale tilpasninger? 12

14 Basismodulen Organisasjonens formål og visjon bare profitt eller også samfunnsansvar? Strategiarbeid innebærer ofte å etablere strategiske mål og metoder for å nå disse målene. Ikke sjelden er det store avvik mellom strategiske mål og den retningen bedriften tar. For å lede godt er det essensielt å forstå den organisatoriske konteksten som påvirker de grep du som leder ønsker å gjennomføre. Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala for vurdering Dataverktøy el. programvare som benyttes Både ledere og ansatte bidrar gjennom sitt arbeid til å operasjonalisere en organisasjons strategi. I kurset skal vi jobbe for å forstå sammenhengen mellom strategiske mål og de utfall operasjonalisering av disse kan få. Vi legger vekt på den organisatoriske konteksten og hvordan denne legger til rette for eller hindrer strategisk måloppnåelse. Viktige tema er: Ulike perspektiver på organisasjoner Makt og maktfaktorer i organisasjoner Ledelse av endringsprosesser Ledelse av kunnskap og kunnskapere Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Semesteroppgaver utføres individuelt eller i grupper. Det skal skrives to semesteroppgaver - en med fokus på strategi og en med fokus på ledelse. Hver oppgave skal være på ca ord. Det er anledning til å få veiledning på semesteroppgavene, innen gitte frister for innlevering av utkast. Det leveres to semesteroppgaver i faget. Eksamenskarakteren fremkommer som summen av semesteroppgavene, hvor hver av oppgavene teller 50 %. A F itslearning 13

15 Basismodulen Emnekode Emneansvarlig Institutt og fakultet IØ6502 Professor Kjetil Fagerholt Faglærere: Kjell Banken og Ola Ottesen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, SVT Antall studiepoeng 7,5 Undervisning Emnets navn (bokmål) Emnets navn (engelsk) Modul Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Læringsmål Høst og vår Økonomi og verdiskaping Managerial economics and financial accounting Basismodulen Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse Utdanning fra høgskole/universitet, og minst to års relevant arbeidserfaring (jf. opptakskrav til masterprogrammet i organisasjon og ledelse). Som for masterprogrammet i organisasjon og ledelse Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren ha generell oversikt over en virksomhets økonomiske sirkulasjon, og hvilke hovedoppgaver som må ivaretas for å skape økonomisk verdi ha innsikt i egnede teorier, modeller og metoder for styring av økonomisk verdiskaping Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren ha evne til å bruke egnede teorier, modeller og metoder i analyse og vurdering av økonomisk utvikling og tilstand i egen arbeidssituasjon Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala for vurdering Dataverktøy el. programvare som benyttes Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren ha styrket sin evne til kommunikasjon og samhandling innenfor det økonomisk-administrative fagområdet Temaer: Bedriftsøkonomisk sirkulasjon, verdiskaping og styring Strategiske rammebetingelser for økonomisk virksomhet Oppbygning av virksomhetens regnskap Analyse av virksomhetens økonomiske utvikling og tilstand Investering og økonomisk merverdi Styring av verdiskaping, mer enn tradisjonell bedriftsøkonomi Symptomer på økonomisk virksomhet i motgang Det gis undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Mellom samlingene er det selvstudier og en obligatorisk, individuell øvingsoppgave. Godkjent øvingsoppgave. Obligatorisk oppmøte på samlingene. Individuell hjemmeeksamen (fem dager). A F itslearning 14

16 Basismodulen Emnekode Emneansvarlig Institutt og fakultet SOS6501 Professor Arne Krokan Institutt for sosiologi og statsvitenskap, SVT Antall studiepoeng 7,5 Undervisning Emnets navn (bokmål) Emnets navn (engelsk) Modul Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Høst og vår Teknologiendring og samfunnsutvikling Technological change and societal development Basismodulen Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse Utdanning fra høgskole/universitet, og minst to års relevant arbeidserfaring (jf. opptakskrav til masterprogrammet i organisasjon og ledelse) Som for masterprogrammet i organisasjon og ledelse Læringsmål Etter fullført kurs skal deltakerenha kunnskap om hvordan teknologiutvikling endrer samfunnet på ulike nivåer og i ulike dimensjoner forstå hvordan sentrale mekanismer i den digitale økonomien har betydning for utvikling av digitale tjenester, forretningsmodeller og organisasjoner skjønne hvilke konsekvenser digitalisering har for strategiske valg og utvikling av nye digitale tjenester ha videreutviklet ferdigheter og digital kompetanse gjennom praktisk bruk av digitale tjenester for samarbeid og kunnskapsdeling Faglig innhold Emnet gir grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendringer. Det legges særlig vekt på sammenhengene mellom utvikling av digitale tjenester, samfunns- og organisasjonsendring og endringer i økonomien. I faget drøftes det hvordan utviklingen av nye digitale tjenester endrer betingelsene for økonomisk aktivitet, som globalisering, nye distribusjonsformer og utvikling av nye tjeneste- og forretningsmodeller. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker? Temaer: Læringsformer og aktiviteter Fra fysisk til immateriell økonomi Digital økonomi, nettverksøkonomi og transaksjonskostnader Hvordan oppmerksomhet og opplevelser blir økonomiske størrelser Nye medier og utfordringer for publiseringsindustrien Fra fysiske produkter til digitale tjenester, eks musikk- og boksektoren Teknologisk konvergens og disruptive teknologier Forretningsmodeller for digitale tjenester Effekter av teknologiendringer på ulike samfunnsnivåer Industrielle teknologiers betydning for samfunnsutviklingen Teknologiutvikling som grunnlag for økt konkurransekraft Digitale skiller og sosial inkludering Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Deltakerne skal i kurset 15

17 Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala for vurdering Dataverktøy el. programvare som benyttes Basismodulen selv ta i bruk ulike digitale tjenester for å samarbeide og dele kunnskap med hverandre og skrive en prosjektoppgave. Godkjente øvinger Hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Det er også anledning til å skrive individuelle oppgaver. Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks ord). A F Læringsplattform, Wiki, blogger, twitter og andre sosiale medier 16

18 Basismodulen Emnekode Emneansvarlig Institutt og fakultet SOS6502 Professor II Jan Thorsvik Institutt for sosiologi og statsvitenskap, SVT Antall studiepoeng 7,5 Undervisning Emnets navn (bokmål) Emnets navn (engelsk) Modul Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Læringsmål Høst og vår Organisasjon og endring Organization and Change Basismodulen Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse Utdanning fra høgskole/universitet, og minst to års relevant arbeidserfaring (jf. opptakskrav til masterprogrammet i organisasjon og ledelse) Som for masterprogrammet i organisasjon og ledelse Det overordnede målet er at deltakerne etter å ha gjennomført emnet skal ha en god forståelse for organisasjonsteori og kunne bruke teori for å beskrive og forklare hvordan organisasjoner fungerer. Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren ha god kunnskap om ulike perspektiver på organisasjon og ledelse. Deltakeren skal ha særlig kunnskap om teori som er relevant for å studere endringsprosesser i organisasjoner. Faglig innhold Ferdigheter: Deltakerne skal kunne benytte faglige begreper, analytiske kategorier og teoretiske modeller for å beskrive og forklare ulike typer av organisasjonsmessige forhold. I emnet gis det en systematisk innføring i teori som beskriver og forklarer hvordan organisasjoner fungerer. Det legges særlig vekt på hvordan utforming av organisasjonsstruktur kan påvirke de ansattes tenkning og atferd, og hvordan kultur som oppstår og utvikles blant medarbeiderne både kan forsterke og svekke effektene av struktur, og hvordan organisasjonskultur kan ha en direkte effekt på arbeidet til de ansatte. I tillegg går vi i dybden på læring og reformer og endringsarbeid i organisasjoner. Vi analyserer hva som kjennetegner læring i organisasjoner, og drøfter hva som kreves for å utvikle en såkalt "lærende organisasjon". Vi drøfter hva som kan endres i organisasjoner, og presiserer hva man må ta hensyn til når det legges opp til reformer og endringsarbeid i organisasjoner. Temaer: Organisasjonsteori i historisk perspektiv Organisasjoners oppgaver Organisasjonsstruktur Kulturell analyse av organisasjoner Makt, avhengighet og konflikt Organisasjonens forhold til sine omgivelser Organisasjon og teknologi 17

19 Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala for vurdering Dataverktøy el. programvare som benyttes Basismodulen Organisasjonens individer Kommunikasjonsprosesser Beslutningsprosesser og rasjonalitet Organisasjonslæring Ledelsesutfordringer Medvirkning og organisasjonsdemokrati Endring av organisasjoner Metoder for endring av organisasjoner Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager, mens øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave som kan skrives individuelt eller i gruppe. Oppgaven skal skrives i perioden mellom første og andre samling. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått, og studentene får tilbakemelding på besvarelsen. Eksamen er en hjemmeeksamen som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer. A F itslearning 18

20 Spesialisering i prosjektledelse Organisering og ansvar Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk har overordnet ansvar for spesialiseringen. Spesialiseringen er et samarbeid mellom fagmiljøene ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, Institutt for bygg, anlegg og transport og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Det faglige ansvaret for enkeltemner fremgår av emnebeskrivelsene. Beskrivelse Spesialiseringen gir deg oversikt over ulike perspektiver, metoder og verktøy i prosjektledelse. Kursene gir deg kompetanse til å delta i, planlegge, følge opp og lede prosjekter. Du blir i stand til å reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, og om sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål. Spesialiseringen er tilpasset leveranseprosjekter og virksomheter med en teknologisk profil. Nesten alt arbeid vi gjør er prosjekter. Skal du pusse opp leiligheten er det et miniprosjekt. Skal Norge arrangere OL er det et kjempeprosjekt. Disse to prosjektene er veldig forskjellige, men har likevel mange fellestrekk. Begge skal levere en unik vare eller tjeneste. Begge krever ressurser, planlegging og oppfølging. Begge er avgrenset i tid og har en organisasjon som oppløses ved prosjektets slutt. Sentrale tema for emnene i spesialiseringsmodulen: Prosjektet som arbeidsform og ledelsesverktøy Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging Fra behov til løsning (kravledelse i prosjekter) Vurdering av konsepter i tidlig fase Prosjektøkonomi Risiko i prosjekter Modeller for prosjektgjennomføring Porteføljestyring Prosjektorganisering Kompetanseledelse Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter. Målgruppe Emnene er rettet mot alle som jobber prosjektorientert, men spesielt prosjektledere og ledere for delprosjekter i næringsliv og offentlige virksomheter. Spesialiseringen er tilpasset prosjekter med en teknologisk profil. Læringsmål Kunnskaper Etter fullført spesialisering i prosjektledelse skal deltakeren ha oversikt over ulike perspektiver, metoder og verktøy i prosjektledelse kjenne til både etablerte prinsipper i prosjektfaget og kunnskapsfronten Ferdigheter Etter fullført spesialisering i prosjektledelse skal deltakeren kunne planlegge, følge opp og lede prosjekter, og være konstruktiv deltaker i prosjekter 19

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Førsteklasses videreutdanning Masterprogram i organisasjon og ledelse Master of Management

Førsteklasses videreutdanning Masterprogram i organisasjon og ledelse Master of Management Førsteklasses videreutdanning Masterprogram i organisasjon og ledelse Master of Management NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU Et spennende fag, som jeg på forhånd mente ikke kunne være så viktig,

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS)

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse INNLEDNING Masterstudiet i HMS (MHMS) for realfagsstudenter

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 NTNU KOMPiS//HiST Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studiet gis i et samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Rev. september 2012 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er

Detaljer

Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU

Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU Hanne Hægh, VISKOM (tlf Arne Krokan, NTNU (tlf 970 11 835) Kontaktperson NTNU Sjur Larsen sjur.larsen@ntnu.no tlf 958 52 913 Programmet

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha økt bredde- og dybdekompetanse for undervisning i restaurant-

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer