NTNU Master i organisasjon og ledelse SOS Innovasjon og innovasjonsledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU Master i organisasjon og ledelse SOS6505 - Innovasjon og innovasjonsledelse"

Transkript

1 NTNU Master i organisasjon og ledelse SOS Innovasjon og innovasjonsledelse Eksamensoppgave: Hva kan Norske Skog Saugbrugs AS oppnå gjennom innovasjon av rekrutterings- og ansettelsesprosessen? The traditional view of the product innovation process is flawed. In the traditional view, companies get too much credit for product innovation and users get too little Eric von Hippel, MIT Sloan Management Review, Sept Studentnummer: og Innleveringsdato: 26. November 2011 Antall sider tekst: 19 sider (Eksklusiv forside, sammendrag, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg)

2 Sammendrag Utgangspunktet for vår oppgave hentet vi fra oppgaveteksten: Innovasjonsarbeid i egen virksomhet. For at vi skulle lære mest mulig selv, la vi vekt på å finne en oppgave der vi kunne vurdere flere ulike innovasjonsdimensjoner og gjerne ta i bruk flere innovasjonsstrategier. Som ramme for oppgaven har vi brukt Tidd og Bessants (2009), samt Aasen og Amundsens (2011) forenklede modeller for innovasjonsprosessen: Søk og idéutvikling, via valg og utvikling til vellykket introduksjon av løsningen. Vi har valgt åpen innovasjon som strategisk tilnærming. Etter å ha søkt etter og vurdert ulike alternativer, valgte vi å studere hva Norske Skog Saugbrugs AS kan oppnå gjennom innovasjon av rekrutterings- og ansettelsesprosessen? Vi har valgt Norske Skog Saugbrugs som casebedrift fordi bedriften allerede er godt i gang med å innovere rekrutteringsprosessen. Vi ønsket derfor å vurdere det som er gjort, gå litt tilbake i tid og så analysere prosessen i forhold til teoriene i dette kurset. Vi har også ønsket å søke etter nye muligheter bedriften kan jobbe videre med. Vi har løst oppgaven gjennom å analysere de fire del-områdene; rekruttering som tjeneste og prosess, kompetanse, teknologi og paradigme. Først gjennom å avklare nå - situasjonen, deretter beskrive hva som kan oppnås, finne ut om det er et gap mellom nå-situasjonsanalysen og målet og til sist hva vi bør gjøre for å fylle dette tomrommet. Vi fant at det var potensial for å gjøre rekruttering på en ny måte og derved oppnå høyere grad av profesjonalitet til reduserte kostnader. Siden virksomheten ikke oppfattet at det var et problem å gjøre ting på gammelmåten, valgte vi åpen innovasjon som tilnærming for å bringe inn kunnskap om nye muligheter. I tillegg ville bruk av teknologi kunne gi radikale endringer innen deler av prosessen. Til sist har vi vurdert hva en kan oppnå og har oppnådd av resultater med vekt på læring atferdsendring. Her mener vi at samarbeid med leverandører og utnyttelse av leverandørers teknologi, vil føre til og har allerede ført til at HR rådgiverne arbeider på en ny måte. Samtidig har de interne oppdragsgiverne fått positiv opplevelse av ny prosess, blitt mer aktive og tilbøyelige til å stille større krav. Læringen har også åpnet for muligheter i bruk av digitaleog sosiale medier i rekruttering og markedsføring av bedriften. Innovasjonsarbeidet har også ført til større oppmerksomhet omkring muligheter som ligger i interorganisatorisk samarbeid. Vår vurdering er ellers at det er for tidlig å konkluderer hvorvidt det har skjedd endringer i det grunnleggende tankesettet paradigmet. 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Bakgrunn for oppgaven... 4 Modell for vårt innovasjonsarbeid... 5 Søk og idéutvikling (#1 Search)... 5 Seleksjon og avgrensing av oppgaven (#2 Select)... 6 Problemstillingen og casebeskrivelse... 7 Teoridelen... 9 Innledning... 9 Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) Brukerdrevet innovasjon Åpen innovasjon Analysedelen utvikling og implementering Innledning Beskrivelse av nå - situasjonen Rekruttering og ansettelse på Saugbrugs Kompetanse Teknologi og verktøy Paradigmet Målet, hva kan bedriften oppnå? Hva har bedriften gjort eller må gjøre for å nå målet? (#3 Implement) Hvordan oppnå resultat, læring/atferdsendring? (#4 Capture) Tjenesten, prosessen og kompetansen Teknologi og verktøy Paradigmet Konklusjon Referanseliste Vedlegg Vedlegg Vedlegg

4 2000=100 Eksamenskode: SOS6505 Innledning Bakgrunn for oppgaven De fleste bedrifter og virksomheter blir i de nærmeste årene stilt overfor store utfordringer hva gjelder å skaffe og beholde kompetent arbeidskraft. De demografiske utfordringene med store barnekull født fra 1946 til ca 1963, Seniorbølgen, fører til at svært mange vil gå ut av arbeidslivet de nærmeste 3 8 år. (Dychtwald, Erickson, Morison, 2006: 4). Dette problemet blir forsterket av lave fødselstall fra ca 1970 og fremover. Konsekvensen av at mange vil gå i pensjon i løpet av få år vil føre til at kampen om arbeidskraft øker. Figur 1 beskriver utviklingen i alderssammensetningen i Norge. I denne situasjonen er det svært viktig at bedrifter håndterer rekrutteringsog ansettelsesprosessen på en fremtidsrettet og profesjonell måte. Se også vedlegg 1 som viser Utviklingen i antall personer i ulike aldersgrupper år år år 67+ år Figur 1 År aldersfordeling ved Norske Skog Saugbrugs AS. Utfordring ligger spesielt i aldergruppen + 56 år, pga at det i løpet av 6 år er ca 130 potensielle pensjonister i bedriften. Her forutsetter vi at ca 90 % tar tidligpensjon ved 62 år. Når denne lokale trenden sammenlignes med den nasjonale utviklingen, er det rimelig klart at det kommer til å bli mangel på kompetent arbeidskraft. Utgangspunktet for vår oppgave henter vi fra oppgaveteksten: Innovasjonsarbeid i egen virksomhet. Vi jobber begge i industrien, hos Metso Minerals Norway AS og i Norske Skog. Metso Corp sysselsetter ca personer i over 50 land. Forretningsområdet Mining & Construction Technology i Metso Corp er blant verdens ledende produsenter av maskiner, utstyr og teknologi til prosess-, berg- og mineralindustrien. Norske Skog Saugbrugs AS (NSS) er et aksjeselskap i Norske Skogindustrier ASA. Bedriften har 560 fast ansatte, samt 45 lærlinger. NSS eksporterer 100 % av sine produkter og leverer magasinpapir til hovedmarkedene Europa og USA. 4

5 Modell for vårt innovasjonsarbeid Vi har valgt en forenklet kombinert modell for innovasjonsprosessen. (Tidd og Bessant, 2009: fig 1.7: 44, samt Aasen og Amundsen, 2011: figur 3.2: 44) John Wiley & Sons Ltd. Idesøk og ideutvikling Seleksjon Utvikling Introduksjon Optimalisere gevinst Innovasjonsprosessen Figur 2: Kombinert modell for innovasjon Prosessen starter med søk og idéutvikling, går via valg av det som skal gjøres og utvikling til vellykket introduksjon av løsningen. Søk og idéutvikling (#1 Search) Dette prosjektarbeidet startet med søk i våre bedrifter etter områder med muligheter for innovasjon. Vi har benyttet modellen The 4Ps of Innovation Space (Tidd og Bessant, 2009: 22) som guide. Vi har søkt etter områder der vi kan finne innovasjonspotensial innen flere av P ene, samt om det finnes Innovasjoner som kan slå ut i valg langs skalaen moderat til radikal: P1: Produkt/tjeneste (innovasjon i selve produktet eller tjenesten som skal leveres) P2: Prosesser (innovasjon i måten en jobber på eller tar frem produktet og tjenesten) P3: Paradigme (innovasjon i tankesettet en driver etter) P4: Posisjon (innovasjon i konteksten 2009 John Wiley & Sons Ltd. til hvordan tjenesten eller produktet blir introdusert i markedet) Figur 3: The 4 P s of innovation space 5

6 Under prosjektarbeidet har vi merket oss at innovasjon ikke bare handler om teknologi, men at det også kan være innovasjon i hvordan teknologien brukes. I tillegg kan det være innovasjon i arbeidsprosesser, forretningsmodeller og ledelsestenking. (Aasen og Amundsen, 2011: 35). Seleksjon og avgrensing av oppgaven (#2 Select) For oss ble det viktig å finne områder der våre bedrifter, til tross for ulike størrelser og egenart, hadde innovasjonsutfordringer som var av tilnærmet samme karakter. Styrende for valget har vært å finne områder som egnet seg for gjennomføring som en kollektiv prosess. Hovedgrunnen til at vi ønsker å fokusere på den kollektive prosessen, er at vi ser et større potensial for læring og idéskapning gjennom at flere kloke hoder tenker bedre enn et. Etter å ha vurdert flere alternativer for innovasjon, velger vi å avgrense oppgaven til å analysere temaet: Rekruttering og ansettelse. Vår erfaring viser at det i begge bedriftene er et stort potensial i å innovere rekrutteringen. Selv om dette er kjent kunnskap, satt sammen på en kjent måte (Abernathy og Utterback (1978), beskrevet i Aasen og Amundsen, 2011: 46-47), er kunnskapen ny for de to bedriftene. Vi mener det er mye å hente gjennom økt kvalitet på rekrutteringen. Kvalitet som kan omsettes i kundetilfredshet ved at bedriftene får støtte til å få ansatt rett kompetanse som grunnlag for bedriftenes verdiskapning. Vi ønsker derfor å ta for oss følgende innovasjonsdimensjoner (se figur 3) Tjeneste (service) innovasjon (P1): HVA rekruttering kan være og hvordan tjenesten kan utvikles, markedsføres og presenteres (selges) til kundene. Prosessinnovasjon (P2): HVORDAN rekrutteringen foregår. Paradigme/Tankesett (P3): Om det kan være potensial i å endre fra mer kortsiktig erstatningsplanlegging til mer strategisk Human Resources Management. Dette kan igjen føre til endring i de underliggende mentale modeller som setter rammen for det organisasjonen gjør (Tidd og Bessant, 2009: Ny kunnskap 21). Inspirasjon Etterspørsel I tillegg finnes det er mange andre kilder til Imitasjon Kilder til innovasjon Funksjoner/ roller innovasjon. (Aasen og Amundsen, 2011: 58). F. eks kan ny kunnskap om rekrutterings- Sjokk Latente behov prosessen og kunnskap om tilgjengelig Rekombinasj on 6 Figur 4: Kilder til innovasjon

7 teknologi, føre til spørsmål om tingenes tilstand. Her vil imitasjon og å lære av de beste, kunne føre til at egne produkter og prosesser blir enda bedre. Vi ser også at det er etterspørsel etter mer profesjonell støtte og at en derfor kan få endring i funksjoner og roller. Et eksempel kan være at egen personalavdeling endres fra å være en ren administrativ funksjon, til å bli en offensiv tjenesteleverandør og/eller rådgiver. Dette samtidig med at de personalansvarlige lederne i bedriftene blir sett på som kunder. Ved å peke på forhold som brukerne selv ikke er klar over, kan latente behov komme til overflaten. Som alt i alt kan føre til innovasjoner. Problemstillingen og casebeskrivelse Gjennom søk, valg og begrensing av oppgave, blir vårt forskningsspørsmål derfor: Hva kan Norske Skog Saugbrugs AS oppnå gjennom innovasjon av rekrutterings- og ansettelsesprosessen? Vi ønsker å vurdere kundebehov, bedriftens egen kunnskap, leverandørers kunnskap og bruk av teknologi for å fremme mulige organisasjonsmessige endringer. Endringer som skal gi kundene opplevelse av en mer profesjonell rekruttering og økt verdiskapning gjennom å finne riktig kandidat og derved unngå en kostbar feilansettelse. Vi har valgt Norske Skog Saugbrugs som casebedrift fordi bedriften allerede er godt i gang med å innovere rekrutteringsprosessen. Vi ønsker derfor å vurdere det som er gjort, gå litt tilbake i tid og så analysere prosessen i forhold til teoriene i dette kurset, samt å finne nye muligheter bedriften kan jobbe videre med. Slik vi ser tjenesten rekruttering, involverer dette mer typisk kunnskapsarbeid og ikke tradisjonell produksjon. Vi mener at aktivitetene krever et relativt høyt kunnskapsnivå, spesialisert kompetanse og kreativitet (Aasen og Amundsen, 2011: 161). Kjøp og salg av kunnskap kan i denne sammenhengen være særlig interessant. Kunnskap er innsikt om rekruttering og ansettelse som en tjeneste og forståelse av hvordan dette kan gjøres. Vi ser for oss at kjøp av kunnskap og teknologi fra eksterne leverandører vil gi bedriften større mulighet til å innovere egen virksomhet (Aasen og Amundsen, 2011: 123). Tushman og O Reilly (1997) beskriver 10 stk Lessons learned som alle er interessante tilnærminger. Innledningsvis peker vi på Lesson #3 : Without a performance gap, innovation is unlikely. Siden Saugbrugs har jobbet med problemstillingen noen år, fant de tidlig ut at det var et prestasjonsgap mellom nå situasjonen og hva som kunne være mulig å få til. De interne kundene hadde f. eks ingen klar oppfatning av hvordan rekrutteringen kunne gjøres 7

8 mer profesjonelt. De hadde med andre ord en relativt lav forventing både til tjenesten og til egen deltagelse og ansvarstaking. Vår tilnærming til problemstillingen går mer på å finne muligheter, enn å løse et konkret problem. Det er likevel et Performance gap, et prestasjons gap og potensialet for innovasjon er åpenbar. De som i dag leverer tjenesten kan enten være eksterne rekrutteringsfirma eller ansatte i personalavdelingen, dvs. de interne HR (Human Resource) rådgivere. Vi legger som en forutsetning i oppgaven vår at det skal stilles samme krav til tjenesten uansett leverandør og at selve rekrutteringsprosessen bør kunne gjennomføres tilnærmet likt. Under søk og valg av problemstilling, har vi funnet at aktørene i innovasjonsprosessen er (se fig 5): Pådrivere for nytenking. HR sjefen ved bedriften den som kan beskrives både som innovasjonsutforsker og innovasjonsmisjonær (Chesbrough, 2011) Underleverandører til HR avdelingen HR avdelingen med HR rådgivere Kandidatene Kundene, dvs. lederne i virksomheten og bedriften som hele Andre bedrifter som potensielle interorganisatoriske aktører (Forelesningsnotater SOS 6505) Figur 5: Aktørene 8

9 Gjennom å innovere rekrutteringen, skal det også være mulig å endre tankesettet fra kortsiktighet og litt venstrehåndsarbeide, til å bli et strategisk viktig virkemiddel for virksomhetens verdiskapning. For å få en mer gjennomarbeidet struktur, ønsker vi å analysere følgende del-områder: 1. Rekruttering og ansettelsesprosessen på Saugbrugs. 2. Kompetanse hos aktørene og betydning for innovasjon. 3. Teknologi, verktøy og de mulighetene som teknologi og ulike verktøy skaper. 4. Den strategiske tilnærmingen til Human Resources Management 1 med vekt på rekruttering. Gjennom å innovere både tjenesten og prosessen har vi definert følgende hovedmål: 1. At HR rådgiverne på Saugbrugs skal bli sett på som attraktive samarbeidspartnere internt og et ressurssenter som skal levere verdiskapende tjenester til fornøyde kunder. Målet er å få rett person på rett plass. 2. At Time to Hire (TTH) reduseres radikalt samtidig med at kostnadene og ressursbruken reduseres. Målet er å få kandidaten på plass til rett tid. TTH er tiden det tar fra en stilling blir ledig til ny ansatt er på plass i avdelingen. 3. At rekruttering blir sett på som en strategisk viktig prosess for bedriften. Teoridelen Innledning Innen innovasjonslitteraturen finnes det et uttall teorier som er blitt beskrevet av like mange forfattere. Innovasjonsstudienes gudfar var østerrikeren Josef Schumpeter ( ). I 1911 utga han boken The theory of economic development. Hans forskning baserte seg bl.a. på økonomi og kapitalisme, og populariserte og utviklet bl.a. det økonomiske begrepet kreativ destruksjon. Dette begrepet beskrives som en utviklingsprosess som bl.a. kan gi økt produktivitet og dermed økt resultat. 1 (According to: Human Resource Management. Key concepts and skills. P.B. Beaumont. SAGE Publications Page 10: A policy that consider employees as a valuable resource (rather than a cost to be minimized) and which, if managed (rather than administrated) effectively from a strategic point of view, will contribute significantly to organizational effectiveness and thus be a source of competitive advantage to the organization concerned. ) 9

10 Abernathy og Utterback sin modell fra 1978 (Aasen og Amundsen, fig 3.3: 46) beskriver en typologi for innovasjon. Denne modellen består av fire typer for innovasjon eller det vi beskriver som strategier; 1. Arkitektonisk Basiskunnskapen er kjent, men måten denne kombineres på er ny. Aasen refererer til Henderson og Clark s (1990) eksemplifisering av dette med utviklingen av bordplassert vifte som alternativ til takmontert vifte. 2. Radikal Kan sammenstilles med C. Christensens disruptiv innovasjon, hvor ny kunnskap settes sammen på en ny og bedre måte enn tidligere. 3. Inkrementell Er videreutvikling av noe allerede eksisterende, dvs. kjent kunnskap satt sammen på en kjent måte. 4. Modulær Tidd og Bessant (2009) eksemplifiserer dette med utvikling fra analog- til digital telefon (videreutvikling av et allerede kjent produkt). Modellen er bygget opp slik Aasen og Amundsen (2011: 45-46) beskriver med koplinger mellom kunnskapselementer, dvs. om innovasjonen er basert på kjent kunnskap og om modellen har forandring i kjernekonseptet, dvs. om kunnskapen for den nye løsningen er endret. Figur 6. Abernathy-Utterback typologi Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) Kjernen i MDI er troen på at de ansatte har kunnskap, ideer og erfaringer som kan brukes på en bedre måte slik at dette bidrar til innovasjon. Forutsetninger for suksess med MDI er i følge Aasen og Amundsen (2011) og Ulhøi m.fl (2008) avhengig av bl.a. støttende ledelse, autonomi, samarbeid og organisatoriske normer for eksplorering (utviklingsorientering). Støttende ledelse er viktig for de ansatte i begynnelsen av innovasjonsarbeid, slik at de får tillit og rom til å utvikle egne ideer. Senere i prosessen er det viktig at nok ressurser er 10

11 tilgjengelig. Autonomi kan bl.a. tolkes som deltagelse, frihet, desentralisering eller handlekraft. Dette innebærer at de ansatte selv får bestemme og gis handlingsrom uten å bli kontrollert. Studier har vist at samarbeid utkonkurrerer individuelt arbeid når det gjelder problemløsning, ide generering og beslutningsprosesser. Organisasjoner som har en kultur eller internt klima for innovasjon, gir de ansatte grunnlag for eget engasjement i innovasjonsarbeid. Tidd og Bessant (2009) introduserer High involvement in Innovation (HII) som kan sammenlignes med MDI. Brukerdrevet innovasjon Brukerdrevet innovasjon beskrives som en prosess der kunden er sentral som innovasjonskilde. Kunderelasjoner kan derfor ses på som en form for kapital som bedriften kan trekke på, Aasen og Amundsen (2011). I brukerdrevet innovasjon kan kundene selv erfare at produktet ikke er kundetilpasset nok og at de derfor selv vil gjøre endringer. Lead Users er også viktige kilder nevnt av samme forfattere. Dette er brukere som ligger lengst fremme og som både er forberedt på å eksperimentere og på å tåle fiaskoer. Von Hippel (2005) peker også på at det er viktig for produsentene å få tilgang til en kompetanse de selv ikke besitter. Det vil være naturlig at brukerdrevet innovasjon også kan kombineres med åpen innovasjon. Åpen innovasjon Åpen innovasjon beskrives som prosesser som omhandler samhandling mellom virksomheter, basert på tilgang til hverandres kunnskap. Kunsten blir å kombinere flyten (inn og ut) av kunnskap til best mulig læring og nytte for kunder, for leverandører og for bedriften. En innser at alle de kloke hodene jobber ikke hos deg (Aasen og Amundsen, 2011: 121), bl.a. med henvisning til Chesbroughs innovasjonstrakt, se figur 7. Figur 7; Chesbroughs innovasjonstrakt 11

12 For å få tilgang til hverandres kunnskap må det bygges relasjoner på ulike nivåer, og tillit og respekt må etableres. Meningsfull kommunikasjon og mekanismer for informasjonsutveksling er forutsetninger for at åpen innovasjon skal skje. Åpen innovasjon kan legge til rette for nye forretningsmodeller og måter å jobbe på. Det kan gjøres gjennom å koble ideer, teknologi og organisering, slik at det gir rimelig økonomisk utbytte for alle parter. I en verden av globalisering og sterk konkurranse, vil virksomheter som ønsker å utvikle seg alene, neppe ha livets rett. I denne sammenheng kan økt grad av samarbeid i etablerte verdikjeder være interessant. Dette kan også gjelde mellom konkurrenter i en etablert bransje eller industri, som kan se nytten av å samarbeide innen områder som ikke begrenses av konkurranselovgivningen. Innovasjon der nye forretningsmodeller kan utvikles, må alltid ta utgangspunkt i markedets og kundenes nåværende og fremtidige ønsker, krav og behov. Dette innebærer at innovasjonen kan ha et kommersielt tilsnitt, basert på etterspørsel eller problemer som ikke er løst. Åpen- og brukerdrevet innovasjon kan bidra til: Kunnskapsutvikling gjennom samhandling forutsetter at ideer diskuteres og at en knytter sammen ulik og komplementær kompetanse. Dess mer kunnskapen brukes, dess mer utvikles den. Her viser vi til ordtaket om at to kloke hoder tenker bedre enn et. Det kan være naturlig å tenke seg kunnskapsutvikling som utvikling av humankapitalen, eller som kunnskaps- og relasjonskapital. Kunnskapskapital er verdien av individers kunnskaper, ulike erfaringer og hvordan en er skrudd sammen som menneske. Relasjonskapital kan beskrives som verdien og styrken i interne og eksterne relasjoner. Når kunnskap utvikles som et produkt av flere kjernekunnskaper kan dette benevnes kapabilitet. Gunnar Wille (1996: 41) sier at dette er et sett av kritiske forretningsprosesser som på en konsistent måte leder til overlegen verdi for kundene, dvs. en eller annen form for kollektiv prestasjon. Organisasjonsutvikling skjer først og fremste gjennom at individene lærer, samhandler med andre og at læringen settes inn i en eller annen form for struktur eller system. Argyris og Schön (1996: xxii) sier at læringen til individer som samhandler med hverandre, er essensiell for organisasjonsmessig læring. Peter Senge (1994: 139) har selvsagt studert de overnevnte herrer og sier selv: Organisasjoner lærer kun gjennom at individene lærer, men individuell læringen er ingen garanti for organisasjonsmessig læring. Men likevel er det slik at uten individuell læring vil ikke organisasjonsmessig læring skje. Slik vi tolker dette må en kritisk masse endre atferd før en kan si at organisasjonen har utviklet seg. Vi viser til en definisjon av 12

13 læring som relativt varig endring av atferd, dvs. at når atferd er endret, har det skjedd en utvikling. Dersom hele eller deler av en organisasjon endrer atferd, har organisasjonen utviklet seg. Likevel er det slik at organisasjonsmessig læring er meget komplisert. Poenget er at læringen må være målrettet hvis bedriften skal endre atferd og prestere bedre etter læringen. Verdiskaping er sluttresultatet av både åpen- og brukerdrevet innovasjon, først og fremst ved økonomisk verdi for aktørene i prosessen. Både i forhold til bedre produkter og tjenester, og i forhold til bedring av konkurransesituasjonen generelt. I tillegg vil det skapes verdi og vekst i human kapitalen. Problemet er å måle det siden produksjon og konsumpsjon skjer i samme øyeblikk, i selve samhandlingen. Resultatet er avhengig av hvor god kommunikasjonen er. Kvaliteten i relasjonen blir derfor selve nøkkelen til denne form for verdiskapning, noe som typisk skjer ved leveranse av tjenester. Vi mener at virksomheter som utvikler kapabiliteter vil kunne få konkurransefortrinn og økt verdiskapning fordi kapabiliteter så å si er umulig for konkurrenter å kopiere. Selve produktet kan kopieres, men ikke måten det tas frem på. Analysedelen utvikling og implementering Innledning Vi velger å analysere hvert av del-områdene først gjennom å avklare nå-situasjonen. Så vil vi beskrive målet, for så å finne ut om det er et faktisk gap mellom nå-situasjonsanalysen og målet. Deretter vil vi analyserer hva som bør gjøres for å fylle dette tomrommet. Til sist vil vi analyserer hva vi kan oppnå av resultater med vekt på læring atferdsendring. Vi vil bruke åpen innovasjon som strategisk tilnærming og vil undersøke hvordan involvering av tjenesteleverandørene, kunder og underleverandører kan bidra slik at målene nås. Vi mener at løsningene blir bedre dersom de tas frem som en kollektiv prosess. Vi har valgt bort alternativet med bruker eller medarbeiderdrevet innovasjon. Grunnen til det er at brukerne på grunn av manglende kunnskap, er lite aktuelle som innovasjonskilde. Det kunne vært mulig å kombinere åpen innovasjon med en medarbeiderdrevet tilnærming, men vår vurdering er at det ville tatt for lang tid pga. lite behov for nytenking og pga lav formell kunnskap om temaet hos de interne aktørene. Vi mener det må et visst press til for å gjennomføre innovasjonen og at ikke alle innvendinger mot endringer er like relevante. 13

14 Beskrivelse av nå - situasjonen Rekruttering og ansettelse på Saugbrugs På grunn av tøff internasjonal konkurranse, har det på Saugbrugs vært tvingende nødvendig å redusere faste kostnader. Saugbrugs har derfor måttet kontinuerlig redusere bemanning og har kun i begrenset grad rekruttert eksternt. Unntaket er ansettelser av fagarbeidere som har blitt rekruttert gjennom lærlingordningen. Denne type ansettelse skjer i stor grad etter de prosedyrer som gjelder mellom partene i arbeidslivet. Øvrige ansettelser har i all hovedsak blitt initiert av avdelingene og med avdelingsleder som pådriver. HR rådgiverne i personalavdelingen har heller ikke sett på rekruttering og ansettelser som en tjeneste som skal selges til kunden (linja). HR avdelingen har også i mindre grad blitt sett på som proaktiv og profesjonelle nok som rekrutteringsrådgiver. Dette har ført til at de personalansvarlige lederne i perioder har brukt HR rådgiverne som postkasse. Med det menes at de tar i mot og sorterer søknader, men i mindre grad lager innstillinger og leverer tjenesten til linja. De deltar likevel i intervju, bidrar både som intervjuere og samtalepartner, men mer på intuisjon og erfaring, enn på dokumentert kunnskap. Kostnadene ved ansettelse blir i liten grad vurdert og behovet for å endre tjenesten oppfattes ikke som et direkte problem. Behovet for å gjøre ting annerledes blir derfor ikke særlig påtrengende. Det tas ingen initiativ til å fornye og til å gjøre prosessen og tjenesten annerledes. Personalansvaret ligger i linja, men det er uklart hva dette innebærer. Vi viser her til beskrivelse av en ansettelsesprosess (Se vedlegg 2). Annonsering skjer med annonser i dagspressen. Grunnlaget for annonsene er laget ved en diskusjon med sjef og personalsekretær, som har engasjert et eksternt PR byrå for å utforme annonse. I de eksterne annonsene har søkerne i hovedsak blitt bedt om å sende en papirsøknad i posten eller alternativt i en e post. De fleste stillinger som blir ledige og som en ikke ønsker ekstern annonsering på, blir lagt ut som en melding på intranett. Søkerne bruker da et formular som de fyller ut og leverer gjennom intern-posten. Personalsekretær eller resepsjonisten samler, sorterer og skriver søkerlister. Brev om mottatt søknad skrives og sendes kandidatene. I tillegg er det er mange som leverer åpne søknader som stort sett arkiveres. Søkerlistene sendes HR konsulent som vurderer søkerne og kaller inn til intervju sammen med operativ sjef. Konklusjon: Time to Hire (frastilling ledig til ansatt) tar generelt lang tid. For mange er involvert i for mye papirarbeid. Kostnadsnivået i den administrative ansettelsesprosessen er 14

15 for høy. Se vedlegg 3 hvor vi har gjort en beregning av ressurs og kostnadsbruk i den administrative rekrutteringsprosessen. Kompetanse Vi definerer handlingskompetanse som; Produktet av kunnskap * erfaring * holdning. Kunnskap * erfaring defineres som evne og holdning kan beskrives som vilje. I tillegg legger vi på individuelt nivå vekt på egnethet gjennom å ha passende personprofil. Med profil mener vi hvordan vi som mennesker er skrudd sammen. Handlingskompetansen er altså den konkrete atferden som fører til forventet prestasjon. HR avdelingen har en gjennomsnittsalder på 57 år. Med unntak av HR sjefen som har utdanning på masternivå, har de to HR rådgiverne formell utdanning på videregående skole nivå. HR sjefen kom til Saugbrugs for tre år siden, mens HR rådgiverne er rekruttert fra ulike stilinger i virksomheten. Det har ikke vært drevet systematisk og målrettet videreutdanning i HR fag ved bedriften. HR rådgiverne har imidlertid mange års praksis i å håndtere tildels vanskelig personalspørsmål og har sterkt fokus på sykefraværsoppfølging. Hva gjelder rekruttering har det i all hovedsak vært knyttet til erstatning fra egne rekker, men også sporadisk gjennom eksterne ansettelser. Det er heller sjeldent at ansettelse har skjedd gjennom en full prosess som nevnt over. De har heller ikke solgt rekruttering som tjeneste til de interne kundene. Generell datakompetanse og bruk av digitale webbaserte verktøy eller sosiale medier, et på et begynnernivå og brukes derfor kun i meget begrenset grad. Kundene eller de personalansvarlige sjefene, er generelt operative, handlings- og fagorienterte. De har mange års erfaring i å håndtere mennesker, men lav formell akademisk/teoretisk kunnskap i HR faget. De søker hjelp og støtte og vil helst at HR avdelingen skal gjøre all jobb og ta beslutninger i personal saker, herunder ansettelser. Imidlertid er det slik at personalansvaret ligger i linja og de har derfor et personlig ansvar for å velge dem de vil ha. Potensielle underleverandører er de med mest kunnskap om rekruttering og ansettelse. For Saugbrugs del kan det være rekrutterings og bemanningsleverandører, reklamebyrå som setter opp annonser, finn.no, aviser og tidsskrifter. Leverandører av verktøy for kartlegging av personprofiler, besitter mye kunnskap om hvordan en kan finne egnede kandidater og det å kunne forutsi arbeidsatferd hos kandidater. Konklusjon: Kunnskapsnivået om ansettelse og strategisk HR er lavt, med liten eller ingen erfaring i å håndtere en A Å ansettelsesprosess. Kunnskap og erfaring i bruk av data og 15

16 digitale verktøy samt sosiale medier er på nybegynnernivå for flere i HR avdelingen. Kundene internt er ikke spesielt krevende, men likevel signaliserer de et klart behov for mer profesjonell støtte og bruk av moderne teknologi i avdelingen. Gjennom bruk av åpen innovasjon er det av avgjørende betydning at Saugbrugs er åpne for underleverandørenes kompetanse. Det blir derfor kritisk viktig for innovasjonen at Saugbrugs sammen med leverandørene utvikler både produktet, teknologien og prosessen (von Hippel, 2005). Bedriften må nødvendigvis ikke selv ha ideene, så lenge de gjennom samhandling med leverandører, samarbeidspartnere og kunder kan få gode resultater. Teknologi og verktøy Databaserte HR system med organisasjons og kompetansemodul finnes i SAP, men det er kun lønnsystemet som er i bruk. Det har ikke vært mulig å få til en felles bruk av systemet innen Norske Skog med bakgrunn i to hovedårsaker: Det ene er at det ikke har vært fokus på strategisk HR, men på tradisjonelt personalarbeid med vekt på lønn, service og støtte. Det andre er at gjeldende SAP versjon ikke oppfattes som brukervennlig. Konsekvensen har derfor blitt at flere av bedriftene i konsernet har valgt MS Access baserte, hjemmesnekrede system i stedet for å bruke SAP. Som nevnt i punktet beskrivelse av ansettelsesprosessen, skjer mesteparten av prosessen manuelt. E post brukes riktignok, men da som postkasse. Konklusjon: De databaserte eller digitale webbaserte verktøyene som er tilgjengelig, brukes i liten grad. Det ligger likevel her et meget stort potensial i å utnytte disse i større grad og mer effektivt. Paradigmet Saugbrugs er som organisasjon sterkt preget av tøffe tilpasninger til det internasjonale konkurransebildet. Langsiktig bemanningsplanlegging har vært erstattet av kortsiktige behov for å redusere kostnader. Dette har ført til flere omfattende nedbemanningsprosjekt og til kortsiktige strengt prioriterte erstatninger. Planleggingshorisonten er ca et år. Hovedvirkemidlet har vært å gjennomføre en nedbemanning ved å ikke erstatte dem som har gått av med pensjon. Det har tidligere ikke vært gjennomført fremskriving av bemanning i en 5 8 års horisont og det har heller ikke vært sett opp mot demografiske endinger i samfunnet for øvrig. Saugbrugs har likevel de siste par år jobbet mer systematisk med både analyse av tilgang på arbeidskraft i markedet og samfunnet forøvrig og fremskrivning av aldersutviklingen i bedriften. 16

17 Konklusjon: Bransjens vanskelige konkurransesituasjon har ført til kortsiktighet av strategiske vurderinger og valg. Likevel er det en begynnende forståelse for at demografiske forhold vil virke sterkt inn på bedriftens mulighet til å beholde og skaffe kvalifisert arbeidskraft de neste 3 5 år. Det er sterk motivasjon i organisasjonen for å jobbe langsiktig med ressursplanlegging og kompetansebygging. Målet, hva kan bedriften oppnå? Tjenesten, prosessen og kompetansen Vi ønsker at Saugbrugs skal oppleve at tiden som brukes til administrativ søknadsbehandling skal reduseres med 80 %, Time to Hire skal reduseres med 50 % og papirbaserte søknader skal bort. I tillegg: Fornøyde ledere som får rett kandidat på plass til rett tid, fornøyde kandidater som får en positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen og fornøyd finalekandidat som blir valgt som den rette. Vi ønsker også at Saugbrugs skal oppleve at HR rådgiverne skal bli sett på som attraktive samarbeidspartnere, både gjennom å bli etterspurt samt gjennom eget aktivt salg og påvirkning. Teknologi og verktøy At bruk av HR datasystem og digitale rekrutteringsportaler skal bidra til radikale endring av tidsbruk og samtidig til å profesjonalisere rådgiverne. At bruk av verktøy som lager personprofiler, både skal bidra til å øke autoriteten til HR rådgiverne og samtidig redusere risikoen for feilansettelse. Paradigmet At kulturen og praksisen endres fra kortsiktig erstatningsplanlegging, til mer strategisk Human Resources Management. Vi vil at de skal bli bevisste på at fremtidig behov for rett kompetanse, blir en forutsetning for bedriftens verdiskapning. Hva har bedriften gjort eller må gjøre for å nå målet? (#3 Implement) Vi nevnte tidlig i oppgaven at Saugbrugs i et par år har arbeidet med å endre og utvikle rekrutteringsprosessen. I implementeringsdelen vil vi beskrive hva som allerede er gjort og hva som kan gjøres videre. Vi har gjennom arbeidet med oppgaven oppdaget flere muligheter som vi kommer tilbake til. 17

18 Kunnskap og teknologi Under analysen av nå-situasjonen beskrev vi at måten rekruttering har blitt gjennomført på, til nå ikke har blitt oppfattet som et problem. Det ble viktig å presentere ulike muligheter for å bli bedre. Et alternativt til forbedring er tilførsel av kunnskap om rekruttering og muligheter som bruk av ulik teknologi kan gi, f. eks å redusere den administrative tidsbruken radikalt. Dette klarer ikke bedriften å gjøre alene, men har søkt i markedet for å finne leverandører som kan tilføre kunnskap og som eventuelt også har teknologi tilgjengelig. Etter vurdering av flere ulike leverandører har Saugbrugs valgt WebCruiter som teknologi leverandør og samarbeidspartner. WebCruiter er et webbasert og digitalt verktøy for å håndtere deler av rekrutterings og ansettelsesprosessen. Det lages annonser i systemet og publisering kan gjøres digital direkte til de medier en har avtale med, f. eks på intranett, på egen hjemmeside, finn.no og NAV. Kandidatene må selv registrere CV og søknad. Kommunikasjon med kandidatene genereres stort sett automatisk. Ved bruk av ulike funksjoner kan søkerlister sortert etter forhåndbestemte kriterier, tas rett ut av systemet. Et annet viktig forhold ved valg av leverandør var at leverandørens representant og HR sjefen kjente hverandre fra før. De har en profesjonell relasjon fra å jobbe med tilsvarende system tidligere. I åpen innovasjon er det viktig at det er nødvendig tillit mellom partene. I denne sammenheng var nødvendig tillit allerede på plass, åpenhet omkring rollene var klare og det ble derfor et godt grunnlag for samhandling. Det ble arrangert utviklingsseminar med leverandørene der kunnskap ble utvekslet. Spesielt viktig var tilføring av kunnskap om hvordan den administrative prosessen kunne effektiviseres. Det var helt nytt for HR rådgiverne og for bedriften ellers å jobbe med webbaserte digitalisert system. Bedriften bestemte at de fra et gitt tidspunkt ikke ville ta i mot og behandle papirbaserte søknader. Dette har redusert håndteringen av papirsøknader til nesten null. Siden bedriften også behandler interne søknader i systemet, får de en tilleggseffekt i at den digitale kompetansen hos søkerne økes. Til å begynne med ønsket søkerne å ha mulighet til å bruke papirsøknader. Dette ble avvist, men brukerprosedyre ble mangfoldiggjort og direkte støtte ble gjort tilgjengelig. Bedriften har også lært av bl.a. finn.no hva gjelder automatisert annonsering og hvilke muligheter som finnes og hvordan finn.no systemet fungerer. Nå må HR rådgiverne nå selv gjøre ferdig annonsegrunnlaget i nært samarbeid med kundene, og selv håndtere søkere og søkerlister. Dette har ført til endring i oppgavene på sekretærnivå. Disse oppgavene er nå 18

19 borte og rollene til sekretærene er blitt sterkt endret. En endring er at en av dem nå er teknisk superbruker på systemet og fungerer som støtte for aktørene. Siden systemet beskriver en prosess, der output er helt avhengig av korrekt input, må de interne kundene på en helt ny måte ta del i prosessen fra start til slutt. I selve utvelgelsesprosessen har bedriften i stadig større grad ønsket å også vurdere personlig egnethet på kandidatene. Til nå har vurdering av formell utdanning og erfaring, samt et intervju og referansesjekk vært grunnlag for beslutning om ansettelse. Usikkerheten ligger likevel i å kunne bli trygg på fremtidig arbeidsatferd, dvs. hvordan den enkelte bruker sin kunnskap og erfaring. Det finnes mange verktøy og metoder i markedet og bedriften valgte Cubiks Norge som leverandør av PAPI personprofiler. Mest fordi HR sjefen allerede var sertifisert gjennom flere års utdanning og erfaring med verktøyet. For å øke kunnskap om denne delen av rekrutteringen, ble en av HR rådgiverne satt på utdanning hos leverandørene og ble sertifisert som bruker. Hvilke andre muligheter finnes? Det er nærliggende å utforske hvilke muligheter som finnes for å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanaler. Både for å promotere bedriften og for direkte søk etter kandidater. I rapporten til BCG (BCG, 2011) pekes det på ulike muligheter som sosiale medier gir: Kunnskapsdeling, som kanal for meningsdanning, som intern kommunikasjonskanal og som middel for engasjement. Rapporten peker likevel på en rekke risikofaktorer som må tas i betraktning. Blant annet nevnes forholdet til konfidensialitet, misbruk av informasjon og at konkurrenter kan finne hvem som jobber hvor og derved lettere få tilgang på verdifull kompetanse. En annen mulighet ligger i å utvikle rekruttering og kunnskapen for kommersialisering. Dvs. å selge tjenesten eksternt. For å komme dit må det formelle kunnskapsnivået på HR rådgiverne styrkes, herunder kunnskap i å markedsføre og selge tjenesten som kunnskap. En tredje mulighet er å videreutvikle samarbeidet med andre store produksjonsbedrifter i nærområdet, særlig siden alle har behov for rett kompetanse og vil blir rammet av seniorbølgen. Det er allerede en tendens til at bedriftene utkonkurrerer hverandre om arbeidskraft og samtidig erfarer en lønnsdrivende effekt. Muligheten ligger i mer formell interorganisatorisk samarbeid mellom lokale bedrifter/aktører, der et tiltak kan være å etablere en form for felles rekrutteringssamarbeid. Interorganisatorisk samarbeid kan igjen utvikles til 19

20 å bli en driver i en ny organisasjonslogikk (Forelesningsnotat 2011 om åpen innovasjon) som kan gi ringvirkninger innen flere andre områder. En fjerde mulighet er å delegere enda mer av prosessen til de personalansvarlige sjefene. WebCruiter er konstruert slik at de kan håndtere hele den administrative prosessen selv. I alle fall de interne rekrutteringsprosessene. Dette kan utvikles og implementeres når læringen har kommet på et høyere nivå og forholdene er lagt til rette, f. eks. gjennom å bygge opp annonsemaler for ulike stillinger. Hvordan oppnå resultat, læring/atferdsendring? (#4 Capture) Tjenesten, prosessen og kompetansen Endring av atferd har kommet både hos HR rådgivere og de personalansvarlige lederne. Gjennom å ha samarbeidet med leverandørene og fått positiv opplevelse av både den administrative prosessen og av intervjusituasjonen, har kundene blitt mer aktive og tilbøyelige til å stille større krav. De har også lært at dem som hersket over de administrative arbeidsoppgavene opplevde å bli satt på sidelinjen. Etter at rollene er redefinert mer mot superbrukere opplever de mer spennende og interessante jobber og har samtidig blitt kvitt kjedelige rutineoppgaver. HR sjefen opplever en større grad av riktig arbeidsdeling i avdelingen og gis større rom til å drive strategisk utvikling og påvirkning av sjefene. Muligheten til å kunne selge rekruttering utenfor egen bedrift, åpner for nye relasjoner, nye og annerledes opplevelse og sterkere fokus mot å levere kvalitet. Teknologi og verktøy I tillegg er det helt klart at bruk av digital teknologi gjennom bruk av nettportaler har tvunget kandidater og andre aktører til å handle annerledes. Atferden er endret og det har derved skjedd en læring. Vi viser her til teoridelen under åpen innovasjon, organisasjonsutvikling, der vi hevder at: En kritisk masse må endre atferd før en kan si at organisasjonen har utviklet seg. Ibruktaking av digital webbaserte plattformer har vært forutsetning for den læring og atferdsforandring som har skjedd. Kostnadsbesparelsen som er oppnådd gjennom bruk av teknologi er betydelig. I tillegg kan nevnes at denne bruken av digitale verktøy, har åpnet for diskusjon om andre databaserte verktøy større grad skal kunne brukes til å endre atferd 20

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Idegenerering i IT-bedrifter

Idegenerering i IT-bedrifter Handelshøgskolen Idegenerering i IT-bedrifter Åpenhet og nettverks betydning for idegenerering. Tony Andreas Liafjell Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked - Mai 2014 FORORD Det er med stor glede

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim SNF-RAPPORT NR. 28/2000 Samarbeid mellom bedrifter innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting: Teoretiske perspektiver og et case av Torstein Nesheim SNF- prosjekt nr.: 6215 "Hvordan skape

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer