SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Oppdragsgiver og bakgrunn MÅL Hovedmål Delmål for dette prosjektet Rammer...4 Forstudiet skal omhandle Gulsvikområdet, fra fjord til fjell Forstudiets avslutning ORGANISERING Prosjektorganisering NÅSITUASJON Beliggenhet og tilbakeblikk Bosetting / folketall Hva har skjedd med en bygd i nedgang? Flå som bostedskommune Flå som hyttekommune Knapphetsfaktor ved hyttebygging i Flå Riksvei Hallingporten Jernbanen NSB Turisme Nåsituasjon oppsummert VERDISKAPING OG RINGVIRKNINGER VED HYTTEUTVIKLING Hyttebruksundersøkelse erfaringstall overført til Flå Nye hytter 1000 hytter Salg av tomter og hytter Verdiskaping ved bygging av 50 hytter i året Oppsummering TRENDER OG TENDENSER Bosetting i mindre lokalsamfunn Fjellhytter SWOT ANBEFALING KONSEPT HYTTEOMRÅDER Skarsdalen Høgevarde 30 9 SCENARIO FOR NÆRINGSUTVIKLING - HALLINGPORTEN Potensielle ringvirkninger fra hytteutbygging RV7 Hallingporten- stoppsted,aktivitet- og næringsområde Gulsvik-bolig, fritidshus og gårds-og utmarksturisme Forslag til tiltak ved Hallingporten med visjonsskisser Produkt - markedsmatrise RISIKOANALYSE Kritiske suksessfaktorer ANBEFALING VEDTAK I STYRINGSGRUPPA DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 2 av 45

3 1 INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn Kommuneplanen I kommuneplanen for Flå for perioden , beskrives strategiske utfordringer og utbyggingsprosjekt, og er som kort oppsummert; Største strategiske utfordringer og mål er å: Stabilisere folketallet, og på sikt få det til å øke Bevare arbeidsplasser og støtte arbeidet med nyskapning og omstilling i næringslivet Skape bo- og arbeidsforhold i kommunen slik at ungdom med høyere utdannelse og fagutdanning finner det attraktivt å bli værende eller flytte tilbake til Flå Utbyggingsprosjekter for perioden: Skarsdalen og Gulsvikfjellet/Høgevarde Tilrettelegging av tomter og boligområder I nordenden av Krøderen, ved Gulsvik, utvikle et aktivt turistområde med etablering av vann, badebaserte og andre aktiviteter Utvikling av servicetilbud og forretninger i Gulsvik Utvikling innenfor primærnæringen for gårdsturisme, jakt/fiske, utleiehytter med mer Konsekvenser ved utbygging av ny r.v.7 trasè Sokna-Ørgenvika Framtidsrettet planlegging Overordnet og langsiktig planlegging er krevende; både tidsmessig, ressurs-, økonomisk- og gjennomføringsmessig. Flå kommune sin målsetting om å planlegge og være i forkant av nye vei prosjekt og utbyggingsplaner som berører bygda, har vært en viktig beslutning. Re-Plan AS, Hemsedal, ble engasjert av Flå kommune til å gjennomføre Forstudiet. En av hovedoppgavene har vært å vurdere potensial for videre utvikling av Flå, med hovedvekt på Gulsvik-området fra fjord til fjell. Prosess og samarbeid En målsetting var å gjennomføre Forstudiet som en åpen prosess. Samarbeidet med styringsgruppa og en rekke andre personer i bygda som har brukt stor grad av egen tid i prosjektet, har gitt veilederne i Re-Plan verdifulle innspill og informasjon om lokale forhold. Vi mener at svært mange har fått ta del i planprosessen, og fått informasjon om planarbeidet. Gjennomføringen av planprosessen har gitt god lokal forankring. Takk Vi ønsker å takke for oppdraget til Flå Kommune ved ordfører Hans Bekken og rådmann Lars Ole Skogen, og for godt samarbeid. Spesiell takk rettes til overingeniør Vidar Seterstøen som har vært prosjektansvarlig og vår nærmeste overordnede i kommunen. Vidar har som flåværing og med lang arbeidserfaring i Flå kommune, veiledet oss gjennom prosessen med stor innsikt og kunnskap om kommunen. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 3 av 45

4 2 MÅL 2.1 Hovedmål Med bakgrunn i Kommuneplanen er det 2 hovedmål for en utviklingsplan for Flå med hovedvekt på Gulsvikområdet. 1. Styrke bosetting og på sikt øke innbyggertallet 2. Styrke eksisterende næringsliv og gi grunnlag for nyetableringer. 2.2 Delmål for dette prosjektet Forstudiet har 2 delmål: 1. Gi en situasjons-, verdiskapings- og mulighetsanalyse ved å beskrive eksisterende nå-situasjon. Med dette som utgangspunkt vurdere potensialet og utfordringer for Gulsvikområdet a. som bosted- og næringsområde b. som reisemål og hytteområde 2. Forstudiet skal avklare de lokale aktørene sin interesse og ønske for å gå videre i en mer omfattende og konkret Utviklingsplan etter at Forstudiet er avsluttet. Dette kan danne beslutningsgrunnlag for forpliktende valg av videre utviklingsstrategier. 2.3 Rammer Prosjektet skal gjennomføres etter PLP- Prosjektlederprosessen innenfor følgende rammer: Forstudiet skal omhandle Gulsvikområdet, fra fjord til fjell Planarbeidets varighet er sommer 2005-februar 2006 Forstudiet har en kontraktfestet avtale med Re-Plan AS om innhold økonomiske rammer. 2.4 Forstudiets avslutning Forstudiet avsluttes med sluttrapport. Sluttrapporten skal gi eventuelle anbefalinger eller frarådinger om Flå med hovedfokus på Gulsvikområdet bør ta skrittet over i neste planfase som vil være et Forprosjekt. Et Forprosjekt er mer omfattende, er mer detaljert, konkret og løsningsorientert, og vil i sin sluttrapport gi anbefalinger på konkrete tiltak. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 4 av 45

5 3 ORGANISERING 3.1 Prosjektorganisering Planarbeidet har fulgt den såkalte PLP-modellen (prosjektlederprosessen) som er utarbeidet og anbefalt av Innovasjon Norge. Denne formen for utviklingsplaner anbefales å følge de 3 plannivåene i PLP. Forstudiet er første nivå, deretter kan planarbeidet videreføres i Forprosjekt som er mer detaljert og løsningsorientert. Siste plannivå er Hovedprosjekt som blir selve gjennomføringsfasen. Prosjektet har vært organisert og gjennomført etter denne modellen: FLÅ KOMMUNE PROSJEKT-EIER INNOVASJON NORGE delfinansiering FLÅ KOMMUNE delfinansiering PROSJEKTANSVARLIG (PA) VIDAR SETERSTØEN PROSJEKTLEDER (PL) RAGNHILD KVERNBERG, RE-PLAN AS STYRINGSGRUPPA (SG) ARBEIDSGRUPPER BOSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING IDEDUGNADS-GRUPPE m/expolygy AS og DBC Arkitektur AS GRUNNEIERMØTE MØTE M BRYGGELAGET GRUNNEIERKONTAKT SKARSDALEN GRUNNEIERKONTAKT HØGEVARDE MEDARBEIDERE I RE-PLAN AS ESPEN ELIASSEN/JAN ERIK DIETRI CHSON DELTAGERE I STYRINGSGRUPPA (SG): Prosjektansvarlig PA Vidar Seterstøen, overingeniør, Flå Kommune Styringsgruppe SG Hans Bekken, ordfører Lars Ole Skogen, rådmann Sissel Barkost Ole Johnny Stavn Karsten Ekeren Bjørn Listøen Herman Gandrudbakken Odd Egil Stavn Tone Endrerud Amund O Gulsvik Mette Østdahl Nilsen Rolf Hilde Ove Geir Andheim(har ikke deltatt i møter) Toini A.H. Ness, Innovasjon Norge, observatør Prosjektleder -PL Ragnhild Kvernberg, Re-Plan AS Prosjektmedarbeidere Espen Eliassen og Jan Erik Dietrichson, Re-Plan AS 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 5 av 45

6 4 NÅSITUASJON 4.1 Beliggenhet og tilbakeblikk Flå ligger som den første kommunen i Hallingdal, Norges største reiselivsregion målt i antall kommersielle gjestedøgn. Kommunen spenner over et vidt omfang av variert natur; fra vannspeilet på Krøderfjorden, via store kornåkre, verdifull tømmerskog, til åser og store høyfjellsområder på begge sider av dalføret. Bygda blir omtalt som Østlandets Hardanger med fruktbart klima for vekster man ikke forbinder med denne landsdelen. Kommunen ligger inn mot Vassfaret, med spennende fauna og gammel historie spesielt knyttet til 2.verdenskrig og motstandsbevegelsen. Mye av dette blir i dag formidlet videre i Bjørneparken på Flå. Hallingdalselva renner som en nerve gjennom hele kommunen. Det er knyttet rik historikk til tømmerfløting i elva og på fjorden. Likeledes var Gulsvik et trafikknutepunkt. Her anløp dampbåtene på fjorden for videre hesteskyss oppover dalen. Haakon Adelsten var den første dampbåten i Bergensbanen fra vest ble fullført fram til Gulsvik i år senere ble banen ferdig for gjennomgående trafikk mellom Oslo og Bergen. Gulsvik var bygdas handelssentrum med jernbanestasjon, restaurant og hotell, sagbruk, post, telefonsentral, smie, snekkerverksted og butikker. Det var hoppbakke som arrangerte nasjonale renn og slalåmløype fram til ca Alt av dette er nedlagt, og handelssentrum er i dag på Flå. Hallingporten er dagens senter i Gulsvik, med kafè, bensinstasjon og båthavn. Bygda har ikke hatt samme turistutvikling som de øvrige kommunene i regionen, til tross for korteste reiseavstand til Oslo/Drammen, og som den eneste av kommunene med vakre Krøderfjorden som sommerattraksjon for fiske, vann-og badeaktiviteter, samt store høyfjellsareal. 4.2 Bosetting / folketall Folketallet går ned; Ca 1200 i i i 2005 v/årskiftet til 2006 var folketallet under Nedgangen er ca 16 % i denne 25-års perioden. Bygda har vært gjennom en 20-års periode med nedgang innenfor næringslivet. Arbeidsplasser i ulike produksjonsbedrifter er nedlagt. Bygda opplevde en større bedriftskonkurs på 1980-tallet, med den konsekvens at lokalbanken ble nedlagt. NSB er ikke lenger en stor arbeidsgiver, stasjonsvirksomheten i Flå og på Gulsvik og servicebedrifter er nedlagt. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 6 av 45

7 Landbruket er redusert. Det er i dag kun èn melkeprodusent i bygda. Noen har sauehold. På Sønsteby drives hest og avl og gamle storferaser, og med aktivt pleie av et vakkert kulturlandskap. Hovedproduksjonen i landbruket er i dag innenfor kornproduksjon, skogbruk har alltid vært en hovednæringsvei for kommunen. Mange arbeider utenfor kommunen, og er uke/dag pendlere. Ungdommen flytter tidlig ut, de færreste flytter tilbake etter endt utdannelse. Nye nisjepregede bedrifter er etablert de siste årene, og gir ny optimisme. (Vedlegg: Pendlingsstrømmer Buskerud 4.kvartal 2004, kilde SSB / Buskerud Fylkeskommune). 4.3 Hva har skjedd med en bygd i nedgang? Flere år med nedgang har en negativ påvirkning for bygdesamfunnet. Det er avdekket ulike reaksjoner, holdninger og utsagn i befolkningen som kort kan gjengis; Husmannsfølelse - indirekte utslag på at vi ikke får til noe i Flå Vil vi klare å komme oss opp igjen? Skal vi bli boende, eller skal vi selge huset og flytte nå mens vi ennå kan få noe for det? En reell fare for at vi foreldre kan påvirke barna negativt med våre holdninger; liten framtid i bygda, lite spennende arbeidsmuligheter, etc. Barna vil vokse opp med de samme holdninger, og ser få muligheter Foreldre synes det er tidlig å slippe barna ved å sende de på hybel/internat etter ungdomsskole, skal vi flytte etter ungene våre? Snevert ungdomsmiljø i små lokalsamfunn Mange unge ønsker å bo/komme tilbake med nærhet til fjord og fjell, men opplever at miljøet er for lite, gir ikke nok utfordringer Få spennende arbeidsplasser Oppgitthet og passivitet hindrer kreativitet - dette preger bygda Men, et viktig men kommer fram, optimismen er gryende. Hytteplanene på fjellområdene gir positive forventninger til vekst i næringslivet, arbeidsplasser og bosetting. 4.4 Flå som bostedskommune Felles oppfatning er at vekst og nyetableringer innen næringslivet er middelet for å skape vekst i folketallet. Boligtomter i Gulsvik Det er ikke knapphet på egnet areal til boligtomter. Flere grunneiere kan være interessert i å legge ut tomter for boliger. Det er tomtemuligheter både nær annen bebyggelse, og mer avsides for liebhabere som søker nærhet til natur med sol, utsikt og usjenert beliggenhet. Flere hus og småbruk står tomme med potensial for utleie. På eiendomsmarkedet er flere hus og tomter lagt ut for salg. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 7 av 45

8 Flå som bostedskommune I forbindelse med møter, både med grunneierne, arbeidsgruppene og i styringsgruppa, formidles gode livskvaliteter med Flå; Trygge oppvekstvilkår for barn God barnehagedekning Godt skolemiljø i nyrenovert skolebygg Som innflytter er det lett å bli integrert i bygda Nærhet til naturen, fjorden og fjellet Kort reiseavstand til Hønefoss og Oslo for shopping og kulturtilbud Akseptabel avstand for dag-pendler til Hønefoss med ny riksvei-trasè Godt tilbud til eldre, og helt nytt pleie- og omsorgstilbud på Flåheimen 4.5 Flå som hyttekommune I likhet med mange andre innenlands kommuner med store fjellareal, er det vekst i etterspørsel og utvikling av private fritidshytter. Kommunen har i dag ca 1000 fritidshytter. Nye hytteplaner Spesiell interesse og forventninger er knyttet til hytteplanene på Reinsjøfjell/Flenten, Høgevarde/Gulsvikfjellet og i Vassfarfjell/Skarsdalen, hvor ca 1100 nye hytter kan bygges. Utbyggingsplanene kan tilføre kommunen verdifullt grunnlag for vekst og nyetablering innenfor næringsliv, arbeidsplasser og bosetting. Arealene langs Krøderfjorden er attraktive. På østsiden av fjorden er det til dels trangt og bratt mellom fjorden og Rv7, og med restriksjoner på nye avkjøringer. På vestsiden er det derimot mer plass. Kravet til 100 meters byggegrense til fjord kan være til hinder for utvikling av de mest attraktive fjordarealene. Fortsatt er det egnete areal til fjordhytter, men det store potensialet ligger i fjellområdene. Nåsituasjon hytter Skarsdalen Høgevarde Reinsjøfjell Øvrig Totalt /Flenten Antall hytter bebygd gamle Antall hytter bebygd nye SUM bebygde hytter Antall tomter godkjent ikke bebygd Totale antall hytter bebygd og antall tomter ubebygd Antall tomter solgt ikke bebygd Hytter under Ingen utover Ingen utover Ikke kjent planlegging komm. plan komm. plan Næringsareal 200 da da. Ingen 200 senger 1200 senger Kilde; Flå kommune, Grunneiere 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 8 av 45

9 Skarsdalen/Vassfaret Beliggenhet, beskaffenhet Hyttene i Skarsdalen ligger pr. i dag i et typisk høyfjellsterreng fra 700 moh. og opp til 1000 moh øst for Gulsvik. Terrenget består av skog i den lavere delen, med overgang til snaufjell. Damtjern ligger i øvre del av dalen. Området har gode solforhold. Utsikten er god, særlig i øvre del av hytteområdene. Området grenser mot Vassfaret og benytter dette varemerket i markedsføringen. Skarsdalen ligger i kort reiseavstand og er i dag et av de nærmeste høyfjellområdene til Oslo/ Akershus, Drammen og Hønefoss. Bebyggelse De eldste hyttene er fra tallet, hvor det ble bygget ca. 90 hytter. På 70 og 80-tallet var det byggestopp, inntil en ny plan for området ble godkjent for ca. 320 enheter i Det er bygget ca. 110 hytter iht. denne planen. I planen ble det opprinnelig godkjent et større næringsareal. Noe av næringsarealet er omregulert til ca. 50 hytter. Det gjenstår et næringsareal på ca 200 da øverst i Skarsdalen, omgitt av hytter, og med beste beliggenhet. Totalt for området er det bygget og planlagt til sammen ca. 460 enheter. For noen av områdene gjenstår det å utarbeide bebyggelsesplaner. Aktiviteter, rekreasjon Skarsdalen er et utpreget turområde sommer som vinter. Det kjøres opp langrennsløyper om vinteren, både nede i dalen og opp på fjellet. Behovet for tilrettelegging av turløyper er fortsatt stort. Det er stor utfart mellom denne delen av fjellet og nordover til Veneli. Vei og organisering Veien fra RV 7 og inn i Skarsdalen er totalt på 17 km. Det er gjort betydelig opprusting av veien finansiert gjennom en årlig hytteavgift, bompengeavgift og grunneierne. Bompengeavgiften dekker pr. i dag ikke fullt ut vegvedlikehold og brøyting. Den årlige kostnaden til veivedlikehold og velforeningsavgift er på kr. 850,- pr. hytte. Det er etablert en velforening i Skarsdalen hvor de fleste er medlemmer. Ved salg av tomter har grunneierne en avtale om å avsette kr ,- til veien. Veiarbeid Skarsdalen foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 9 av 45

10 Utfordring og problemstilling En klarere (aktivitets)profil Etablering og tilrettelegging av aktivitet- og turkonsept o Plassering av aktivitetsområde ved Damtjern o Bruk av næringsareal o Servicesenter o Varme senger Alpin utvikling Damtjern / Skarsdalen foto Re-Plan Grunneiere i Skarsdalen, fra v: Amund Kittilsviken, Jon Erik Wee, Karsten Ekeren Foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 10 av 45

11 Høgevarde Beliggenhet, beskaffenhet Hytteområdene ligger i høyfjellsterreng fra 800 moh. til 1000 moh. Høgevarde ligger vest for Gulsvik og nord for Norefjell. Fjellområdet er storslagent. Hyttefeltene er i hovedsak plassert med sol- og utsiktsforhold i sør-vestlig retning. Området har innslag av gamle stølsområder. Fyrisjøen ligger vest for hytteområdene og danner en flott ramme både som rekreasjon, og som en viktig del av landskapsbildet. Høgevarde er på lik linje med Skarsdalen en av de nærmeste høyfjellsområdene ift. sentrale Østlandet. Mot Høgevarde Foto Høgevarde Bebyggelse Opprinnelig bebyggelse består av ca 30 stølseiendommer og hytter. På bakgrunn av ny kommuneplan og reguleringsplan er det i løpet av de siste to årene reist ca. 20 nye hytter i området. Området er sånn sett et jomfruelig område og representerer på mange måter et helt nytt hytteområde i Hallingdal. Aktiviteter, rekreasjon Det er hovedsakelig tur-mulighetene som danner grunnlaget for aktivitet. I dag kjøres rundløyper opp i området, i tillegg til at sammenbinding mot Norefjell vinterstid. Høgevarde er for mange det ultimate turmålet. Jakt og fiske har tradisjonelt vært en viktig aktivitet i området, og det bør legges opp til at framtidige hytteeiere kan tilbys slike aktiviteter. Planlegging m/grunneierne og Re-Plan; fra v: Trond Gunnerud, Espen Eliassen(Re-Plan), Georg Gulsvik og Hans H Gulsvik 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 11 av 45

12 Vei og organisering Grunneierne har etablert et felles selskap for utvikling av området. Det er nedlagt betydelige utviklingskostnader ifbm. godkjenning av planer og utvikling av vei, vann og avløp. Det er etablert bomstasjon for finansiering av veivedlikehold. Drift og utvikling går parallelt foto Re-Plan Utfordring og problemstilling Profil/ posisjonering Etablering og tilrettelegging av aktiviteter og løyper Valg av veitraséer inne i utbyggingsområder Utvikling av næringsområde o Plassering av servicesenter o Innhold i servicesenter o Plassering av et leikeområde Hyttebygging Høgevarde Foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 12 av 45

13 Reinsjøfjell/ Flenten Det er naturlig å trekke inn dette hytteområdet på grunn av omfanget. Re-Plan har ikke foretatt befaringer da det ligger utenfor Gulsvik-området. Reinsjøfjell ligger innenfor Flå kommune i grense mot Nes og Sigdal kommuner,og vil utgjøre en betydelig utbygging i årene framover. Feltene Reinsjøfjell og Reinsjøfjell øvre utgjør til sammen ca 300 tomter. Disse ligger på hver sin side av veien fra Bromma og over til Haglebu/ Eggedal. Det ene feltet på ca 110 tomter er solgt samlet til en utbygger. Ca 20 av disse tomtene er solgt pr dd. Det andre feltet er på ca. 160 tomter. Av disse er ca 30 solgt. Byggmestere/håndverkere hovedsakelig fra Nes/ Eggedal/ Sigdal. Begge feltene selges med høy standard, bredbånd og kabel TV. I tillegg er det noen mindre, godkjente hyttefelt. Foto fra hjemmesiden til Reisnjøfjell Øvre 4.6 Knapphetsfaktor ved hytteutvikling Felles for alle utbyggingsprosjektene er stor knapphet på lokale leverandører både Innen vare-og tjenesteytende næringer. I all hovedsak er det utenbygds leverandører, entrepenører og håndverkere. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 13 av 45

14 4.7 Riksvei 7 Riksvei 7 er en av de viktigste øst-vest forbindelsene Oslo-Bergen. Regionen har i flere 10-år jobbet for bedre veistandard. I løpet av de siste årene har det vært større forståelse fra politiske vegmyndigheter, som har ført til flere positive beslutninger for Rv7; Rv7 har fått stamveistatus Det er gitt ekstra straksmidler for opprusting og trygging av veien Ny veitrasè fra Sokna til Ørgenvika synes, ved rapportens tidspunkt, endelig å bli en realitet innenfor et tidsperspektiv på 5-6 år Bompengefinansiering er godkjent av besluttende kommuner Debatten om miljøtunneler på Hardangervidda er aktualisert Stortinget vedtok bygging av Hardangerbrua mars Nasjonal samferdselspolitikk og tiltak som vil forsterke Rv7 sin posisjon som stamvei og viktigste øst-vest forbindelse Oslo-Bergen. Pendling Det er en aktuell spørsmålsstilling om kortere reisetid til Hønefoss/Oslo kan gjøre Flå til en bosteds-satellitt for Hønefoss/Ringerike. Kan Flå få etterspørsel fra potensielle nye pendlere som søker bosted med kvaliteter små bygder tilbyr, i tillegg til attraktiv beliggenhet ved fjord og fjell. Trafikktellinger Trafikktellinger ved Gulsvik og Flå viser et gjennomsnitt av alle biler begge veier: Årsdøgntrafikken har gjennomsnittlig ca 3700 biler hver dag hele året Mai- juni- juli passerer gjennomsnittlig ca 4500 biler pr døgn Juli har gjennomsnittlig 5400 biler pr døgn. Tungtransporten (lange biler) utgjorde i 2005 ca 15% av alle biler. Økningen på lange biler er på ca 10 % fra 2002 til Trafikkomfanget er uten tvil en belastning og utfordring for Flå. I all overskuelig framtid kommer Rv7 til å gå gjennom bygda. I dette perspektivet bør man se på trafikken som en ressurs for næringsutvikling. Utfordringen er å få positiv effekt av et så stort antall gjennomreisende, og som etter all sannsynlighet vil øke i årene framover. (Vedlegg: Trafikktellinger på Flå og Gulsvik, kilde Statens Vegkontor) 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 14 av 45

15 4.8 Hallingporten Hallingporten, eller Norolodden, er Gulsvik sitt serviceområde med kafé og bensinstasjon, har flott beliggenhet ut mot Krøderfjorden og nylig anlagt båthavn med utleie av båtplasser. Hallingporten er stoppsted for tungtransport og gjennomreisende. Trafikken svinger med sesongene, og med klare forskjeller på midtuke / helgebesøk. Statoil Gulsvik har positiv vekst etter at butikken ble utvidet for et par år siden. Statoil mener området kan betjene både privatturisme/gjennomreisende og tungtransport. De utfyller hverandre; privatbilisme dominerer i helgene og midtukeomsetning gjenspeiler trailer/tungtrafikk. Statoil Gulsvik har gitt Re-Plan tilgang på tall som viser omsetning og trafikk fordelt hver måned for hele året 2005; Årsomsetning drivstoff ca kr 16 mill Årsomsetning andre varer ca kr 8,2 mill Kunder, hele året ca Tallmaterialet viser klare sesongvariasjoner. Juli er desidert størst, da har stedet hele ca kunder August og mars med ca kunder De andre månedene ligger på ca kunder November har det laveste kundegrunnlaget med 7540 Omsetningen følger besøksstrukturen. Trafikktellingene fra Statens Vegkontor viser tilstrekklig trafikkgrunnlag for fremtidig næringsutvikling, og bør ansees som en ressurs. Kaféen har nå lokalt eierskap med ønske om videreutvikling til et revitalisert service- og næringsområde, primært for hytteeierne og gjennomreisende. Lengst nord ligger et nedlagt sagbruk hvor det foreligger ønske om utvikling til service/turistformål. Området rundt på Hallingporten har areal-begrensninger: arealet er ikke stort, det ligger privatboliger og en hytte inne i utviklingsområdet, riksveien er nærmeste nabo, samt en uavklart jernbanetomt på motsatt side av riksveien. Hallingporten sin sentrale beliggenhet, både langs fjorden, som første stoppsted etter den nye riksveitraseen Sokna-Ørgenvika og som framtidig servicesenter til hyttene og bygdafolk, gjør området spesielt interessant for ett nærstudie av framtidige muligheter. Arealet er en knapphetsfaktor, og kan stille store krav til en helhetlig planlegging av området. Gulsvik Brygge Foto Re-Plan Jorunn på Hallingporten Foto Re-Pla 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 15 av 45

16 4.9 Jernbanen NSB På motsatt side av Hallingporten, på oppsiden av rv 7, ligger stasjonsområdet for NSB. NSB disponerer et stor tomt der det i dag er svært liten aktivitet NSB sine holdninger til framtidig bruk av og behov for dette arealet er ikke avklart. I et langsiktig perspektiv er det interessant å tenke seg en tettere sammenbinding av arealene på begge sider av riksveien der jernbanetomta er omdisponert til annen aktivitet og næringsformål enn i dag Turisme I Flå sentrum ligger Vassfaret Bjørnepark som et spennende aktivitet -og opplevelsesområde hvor bygdas tradisjoner med skog, Vassfaret og bjørn er videreført og levendegjort til de tilreisende. Det er noe utleievirksomhet av enkeltstående hytter, det er noen camping/hytteplasser langs Rv7 og Hallingdalselva, og i sentrum av Flå ligger Vik Gjestgiveri med kro og motell. Den populære TV serien Farmen sin første serie ble tatt opp på Rime Gård i Flå. Utover dette er det liten turisme i bygda Nåsituasjon oppsummert Folketallet fortsetter å gå nedover. Ca 16 % på 25 år. Få ungdommer flytter hjem etter utdannelse Nedlegging av bedrifter Noen nye bedriftsetableringer Nedgangen har gitt pessimisme og liten selvtillit blant innbyggerne Hytteplanene på fjellet gir ny optimisme Noe spredt hytteutleie av enkelthytter og på campingplasser Flå har mange gode kvaliteter å tilby som bostedskommune Ingen knapphet på tomter / hus for fastboende Det er i dag ca 1000 hytter i kommunen Planer i fjellet kan tilføre ca 1100 nye hytter i godkjente planer Hytteutvikling vil gi ny verdiskapning, forutsatt vekst i lokalt næringsliv Rv 7 har fått stamveistatus. Ny trase Sokna-Ørgenvika realiseres Trafikktellinger viser snitt på 3700 biler pr døgn hele året, hvorav 3145 er korte biler (Primært privatbiler) Ca 15% av bilene er lange biler. På 3 år har segmentet økt med ca 10 % Rv 7 befester seg som hovedforbindelse øst-vest Oslo-Bergen Gjennomreisetrafikken må sees som en ressurs i næringssammenheng Aktørene på Hallingporten har ønske om videre utvikling Hallingporten har kvaliteter til å bli et meget godt servicesenter og stoppested langs rv7, med Krøderfjorden som sommerattraksjon Jernbanestasjonen på Gulsvik kan være et framtidig næringsareal Sørbygda i Gulsvik foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 16 av 45

17 5 VERDISKAPING OG RINGVIRKNINGER VED HYTTEUTVIKLING Eksisterende hytter hytter 5.1 Hyttebruksundersøkelse erfaringstall overført til Flå I 2003 ble det gjennomført en kartlegging i Rollag, Sigdal og Hol(Geilo) kommuner i Buskerud. Alle 3 har lange tradisjoner som hyttekommuner. Det er i det følgende er tatt utdrag fra denne omfattende undersøkelsen. Av totalt 8739 hytter, ble 3750 skjema sendt ut, med en svarprosent på 58,9 %. Noen særtrekk ved kommunene i undersøkelsen Rollag og Sigdal har 1-2 timers kjøretid fra sine hovedmarkeder, Hol har 3-4 timer. Bygdestrukturen i Rollag kan sammenlignes med Flå, Sigdal har større utvalg innenfor handel enn Flå, og Hol/Geilo har et betydelig større kommersielt sentrum. Sigdal og Rollag har turterrenget, naturen, hytte-/tomtepriser og reiseavstand som markedsfortrinn. Hol/Geilo er en stor turistdestinasjon. Geilos attraksjonskraft er høy, med tilbud innen alpint, langrenn mangfold av aktiviteter og opplevelser, handelstilbud, spisesteder, innkvarteringsbedrifter after-ski etc. Bruksfrekvens varierer med standard og avstand fra hjemsted til hytta. Områder med stor attraksjonskraft er mindre sårbare for reisetid. Innlagt vann, elektrisitet, og bilvei frem øker bruksfrekvensen. Hytteeiere med reisetid 1,5-3 timer bruker hytta mest til helgeturer. Hol har flest ferieturer blant hytteeierne. Formål og målsetting med hyttebruksundersøkelser Formålet er å kartlegge ringvirkningseffekten av private hytter i og for et lokalsamfunn. Noen kommuner utnytter potensialet for lokal næringsutvikling godt, i andre skjer mye verdiskapningen utenfor vertskapskommunen. Målet med undersøkelser er å bli kjent med en stor og viktig kundegruppe, samt å kunne benytte resultatene til bedre planlegging av hytteområder med infrastruktur, tjenestetilbud og næringsutvikling. Hyttebruk/ antall døgn private hytter Tallene for Flå er stipulerte tall hvor Rollag er brukt som erfaringstall/ sammenligning. Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Hytteeiers eget bruk, antall døgn Andre brukere, antall døgn Samlet antall bruksdøgn Personer pr bruksdøgn 23,4 2,8 26,2 3,7 23,4 2,9 26,3 3,7 30,4 4,2 34,6 4,1 23,4 2,8 26,2 3,7 Antall private hytter i hver kommune Antall gjestedøgn privat bruk pr kommune DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 17 av 45

18 Hyttebruk/antall døgn - firmahytter: Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Firmahytte bruk, antall bruksdøgn Personer pr bruksdøgn 77,9 3,7 77,9 3,7 77,9 4,1 77,9 3,7 Antall firmahytter i hver kommune Antall gjestedøgn firmahytter pr kommune Samlet gjestedøgn private hytter + firmahytter: Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Antall gjestedøgn private hytter + firmahytter Lokal verdiskapning / lokal handel Hvor mye handles lokalt av det totale innkjøpet av mat/ dagligvarer? Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Lengre ferieopphold sommerhalvåret Helgeopphold sommerhalvåret Lengre ferieopphold vinterhalvåret Helgeopphold vinterhalvåret 54% 25% 40% 20% 52% 28% 46% 27% 65% 47% 59% 45% 54% 25% 40% 20% Besøksbetinget forbruk års gjennomsnitt (mat, dagligvare, kafè, bensin, aktiviteter, kulturtilbud, annet) Kommune: Rollag Sigdal Hol Buskerud FLÅ Sum kroner pr gjestedøgn 32,30 37,30 89,10 53,50 32,30 Samlet for alle gjestedøgn, kr Forbruk i investeringsvarer og tjenester (møbler, hvitevarer, redskap, håndverkere, ved, olje/ parafin, tilbygg/ ominnredninger etc) Kommune Rollag Sigdal Hol Buskerud FLÅ Sum kroner pr hytte pr år Samlet for alle hyttene, kr Samlet forbruk (investeringsvarer, tjenester og besøksbetingede forbruksvarer) Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Sum oms. fra hyttene pr år, kr Kilde alle tabeller; Fremtidsrettet Hytteutvikling, Brukerundersøkelse blant hytteeiere i Hol, Rollag og Sigdal. Gjennomført av Høgskolen i Buskerud DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 18 av 45

19 5.2 Nye hytter 1100 hytter Det er grunn til å anta at de fleste nye hytter i Flå kommune vil være såkalt fullstandard, dvs. med vei, vann og avløp. Vi ser allerede at grunneierne/ utbyggerne har planlagt både bredbånd og kabel TV i tillegg. Dette tilsier økt bruk av hyttene. Dersom en sammenligner bruksfrekvens mellom Hol/ Geilo og Rollag, vil en se at hyttene brukes ca 50% mer i Hol/ Geilo. Det kan være en god indikasjon på hva attraksjonskraft utgjør. Når en i tillegg vet at hyttefolk er opptatt av reisetid, så sier det enda mer om attraksjonskraften til Hol/ Geilo. For å forenkle en modell for verdiskaping og ringvirkninger for nye hytter, har vi antatt at nye hytter i Flå vil få en økt bruksfrekvens på 30% i forhold til de gamle, og for øvrig benyttet tallgrunnlaget fra tabellene i 5.1. Økning av forbruk dersom bruksfrekvensen øker 30% på de nye hyttene i forhold til de gamle (tallgrunnlag fra 5.1): 1000 nye hytter: Flå Gjestedøgn Besøksbetinget forbruk, kr Forbruk investeringsvarer, kr Samlet forbruk, kr Samlet forbruk pr år på 1000 eksisterende og 1000 nye hytter: 2000 hytter: Flå Gjestedøgn Besøksbetinget forbruk, kr Forbruk investeringsvarer, kr Samlet forbruk, kr I tillegg kommer investeringene knyttet til alle byggekostander. Høst i Sørbygda Foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 19 av 45

20 5.3 Salg av tomter og hytter Det ligger store verdier i framtidig salg og utvikling av hytter. Pr i dag er det allerede solgt ca 135 hyttetomter. Det gir en indikasjon på en stor utvikling i årene framover. For Flå ligger utfordringen i å ta del i denne verdiskapingen. Hyttetomter Talleksempel Antall tomter Snittpris pr tomt i salg Kostnad pr. tomt Brutto omsetning. Netto oms. Høgevarde mill 198 mill Skarsdalen mill 104 mill Reinsjøfjell/ mill 140 mill Flenten Totalt mill 442 mill Modellen viser store bidrag fra tomtesalg. Dette er nødvendigvis ikke helt korrekte tall, men sannsynlig heller ikke veldig langt fra sannheten. Netto omsetning i denne sammenheng menes dekningsbidraget fra salg av tomter, dvs. etter at tomtekostnadene er fratrukket (vann, vei, avløp). Utviklingskostnaden kan variere avhengig bl.a. av grunnforhold, avstander mellom tomter, veilengder etc. Det vil selvsagt tilkomme kostnader for drift i salgsperioden, reguleringsplankostnader, konsekvensanalyser, salgsomkostninger, finanskostnader etc. Differansen mellom brutto og netto omsetning i eksempelet over gir tomtekostnader på kr. 249 mill. I hovedsak vedrører slike kostnader bruk av maskin entrepenører, herunder arbeid og varekostnader. Hytter Talleksempel Antall Snitt byggekostnad pr hytte Samlet byggekostnad for hyttene Arbeidskost 1/3 Varekost 2/3 Høgevarde mill 293 mill 587 mill Skarsdalen mill 173 mill 347 mill Reinsjøfjell/ mill 210 mill 420 mill Flenten Totalt mill 676 mill mill Igjen et eksempel på enorme verdier som skal investeres i Flå kommune i årene framover. Delingen mellom arbeidskost og varekost er basert på erfaringstall fra utbyggere. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 20 av 45

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET

11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET 11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET Denne katalogen er utgitt med finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd og Grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Innholdet i katalogen

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer