SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Oppdragsgiver og bakgrunn MÅL Hovedmål Delmål for dette prosjektet Rammer...4 Forstudiet skal omhandle Gulsvikområdet, fra fjord til fjell Forstudiets avslutning ORGANISERING Prosjektorganisering NÅSITUASJON Beliggenhet og tilbakeblikk Bosetting / folketall Hva har skjedd med en bygd i nedgang? Flå som bostedskommune Flå som hyttekommune Knapphetsfaktor ved hyttebygging i Flå Riksvei Hallingporten Jernbanen NSB Turisme Nåsituasjon oppsummert VERDISKAPING OG RINGVIRKNINGER VED HYTTEUTVIKLING Hyttebruksundersøkelse erfaringstall overført til Flå Nye hytter 1000 hytter Salg av tomter og hytter Verdiskaping ved bygging av 50 hytter i året Oppsummering TRENDER OG TENDENSER Bosetting i mindre lokalsamfunn Fjellhytter SWOT ANBEFALING KONSEPT HYTTEOMRÅDER Skarsdalen Høgevarde 30 9 SCENARIO FOR NÆRINGSUTVIKLING - HALLINGPORTEN Potensielle ringvirkninger fra hytteutbygging RV7 Hallingporten- stoppsted,aktivitet- og næringsområde Gulsvik-bolig, fritidshus og gårds-og utmarksturisme Forslag til tiltak ved Hallingporten med visjonsskisser Produkt - markedsmatrise RISIKOANALYSE Kritiske suksessfaktorer ANBEFALING VEDTAK I STYRINGSGRUPPA DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 2 av 45

3 1 INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn Kommuneplanen I kommuneplanen for Flå for perioden , beskrives strategiske utfordringer og utbyggingsprosjekt, og er som kort oppsummert; Største strategiske utfordringer og mål er å: Stabilisere folketallet, og på sikt få det til å øke Bevare arbeidsplasser og støtte arbeidet med nyskapning og omstilling i næringslivet Skape bo- og arbeidsforhold i kommunen slik at ungdom med høyere utdannelse og fagutdanning finner det attraktivt å bli værende eller flytte tilbake til Flå Utbyggingsprosjekter for perioden: Skarsdalen og Gulsvikfjellet/Høgevarde Tilrettelegging av tomter og boligområder I nordenden av Krøderen, ved Gulsvik, utvikle et aktivt turistområde med etablering av vann, badebaserte og andre aktiviteter Utvikling av servicetilbud og forretninger i Gulsvik Utvikling innenfor primærnæringen for gårdsturisme, jakt/fiske, utleiehytter med mer Konsekvenser ved utbygging av ny r.v.7 trasè Sokna-Ørgenvika Framtidsrettet planlegging Overordnet og langsiktig planlegging er krevende; både tidsmessig, ressurs-, økonomisk- og gjennomføringsmessig. Flå kommune sin målsetting om å planlegge og være i forkant av nye vei prosjekt og utbyggingsplaner som berører bygda, har vært en viktig beslutning. Re-Plan AS, Hemsedal, ble engasjert av Flå kommune til å gjennomføre Forstudiet. En av hovedoppgavene har vært å vurdere potensial for videre utvikling av Flå, med hovedvekt på Gulsvik-området fra fjord til fjell. Prosess og samarbeid En målsetting var å gjennomføre Forstudiet som en åpen prosess. Samarbeidet med styringsgruppa og en rekke andre personer i bygda som har brukt stor grad av egen tid i prosjektet, har gitt veilederne i Re-Plan verdifulle innspill og informasjon om lokale forhold. Vi mener at svært mange har fått ta del i planprosessen, og fått informasjon om planarbeidet. Gjennomføringen av planprosessen har gitt god lokal forankring. Takk Vi ønsker å takke for oppdraget til Flå Kommune ved ordfører Hans Bekken og rådmann Lars Ole Skogen, og for godt samarbeid. Spesiell takk rettes til overingeniør Vidar Seterstøen som har vært prosjektansvarlig og vår nærmeste overordnede i kommunen. Vidar har som flåværing og med lang arbeidserfaring i Flå kommune, veiledet oss gjennom prosessen med stor innsikt og kunnskap om kommunen. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 3 av 45

4 2 MÅL 2.1 Hovedmål Med bakgrunn i Kommuneplanen er det 2 hovedmål for en utviklingsplan for Flå med hovedvekt på Gulsvikområdet. 1. Styrke bosetting og på sikt øke innbyggertallet 2. Styrke eksisterende næringsliv og gi grunnlag for nyetableringer. 2.2 Delmål for dette prosjektet Forstudiet har 2 delmål: 1. Gi en situasjons-, verdiskapings- og mulighetsanalyse ved å beskrive eksisterende nå-situasjon. Med dette som utgangspunkt vurdere potensialet og utfordringer for Gulsvikområdet a. som bosted- og næringsområde b. som reisemål og hytteområde 2. Forstudiet skal avklare de lokale aktørene sin interesse og ønske for å gå videre i en mer omfattende og konkret Utviklingsplan etter at Forstudiet er avsluttet. Dette kan danne beslutningsgrunnlag for forpliktende valg av videre utviklingsstrategier. 2.3 Rammer Prosjektet skal gjennomføres etter PLP- Prosjektlederprosessen innenfor følgende rammer: Forstudiet skal omhandle Gulsvikområdet, fra fjord til fjell Planarbeidets varighet er sommer 2005-februar 2006 Forstudiet har en kontraktfestet avtale med Re-Plan AS om innhold økonomiske rammer. 2.4 Forstudiets avslutning Forstudiet avsluttes med sluttrapport. Sluttrapporten skal gi eventuelle anbefalinger eller frarådinger om Flå med hovedfokus på Gulsvikområdet bør ta skrittet over i neste planfase som vil være et Forprosjekt. Et Forprosjekt er mer omfattende, er mer detaljert, konkret og løsningsorientert, og vil i sin sluttrapport gi anbefalinger på konkrete tiltak. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 4 av 45

5 3 ORGANISERING 3.1 Prosjektorganisering Planarbeidet har fulgt den såkalte PLP-modellen (prosjektlederprosessen) som er utarbeidet og anbefalt av Innovasjon Norge. Denne formen for utviklingsplaner anbefales å følge de 3 plannivåene i PLP. Forstudiet er første nivå, deretter kan planarbeidet videreføres i Forprosjekt som er mer detaljert og løsningsorientert. Siste plannivå er Hovedprosjekt som blir selve gjennomføringsfasen. Prosjektet har vært organisert og gjennomført etter denne modellen: FLÅ KOMMUNE PROSJEKT-EIER INNOVASJON NORGE delfinansiering FLÅ KOMMUNE delfinansiering PROSJEKTANSVARLIG (PA) VIDAR SETERSTØEN PROSJEKTLEDER (PL) RAGNHILD KVERNBERG, RE-PLAN AS STYRINGSGRUPPA (SG) ARBEIDSGRUPPER BOSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING IDEDUGNADS-GRUPPE m/expolygy AS og DBC Arkitektur AS GRUNNEIERMØTE MØTE M BRYGGELAGET GRUNNEIERKONTAKT SKARSDALEN GRUNNEIERKONTAKT HØGEVARDE MEDARBEIDERE I RE-PLAN AS ESPEN ELIASSEN/JAN ERIK DIETRI CHSON DELTAGERE I STYRINGSGRUPPA (SG): Prosjektansvarlig PA Vidar Seterstøen, overingeniør, Flå Kommune Styringsgruppe SG Hans Bekken, ordfører Lars Ole Skogen, rådmann Sissel Barkost Ole Johnny Stavn Karsten Ekeren Bjørn Listøen Herman Gandrudbakken Odd Egil Stavn Tone Endrerud Amund O Gulsvik Mette Østdahl Nilsen Rolf Hilde Ove Geir Andheim(har ikke deltatt i møter) Toini A.H. Ness, Innovasjon Norge, observatør Prosjektleder -PL Ragnhild Kvernberg, Re-Plan AS Prosjektmedarbeidere Espen Eliassen og Jan Erik Dietrichson, Re-Plan AS 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 5 av 45

6 4 NÅSITUASJON 4.1 Beliggenhet og tilbakeblikk Flå ligger som den første kommunen i Hallingdal, Norges største reiselivsregion målt i antall kommersielle gjestedøgn. Kommunen spenner over et vidt omfang av variert natur; fra vannspeilet på Krøderfjorden, via store kornåkre, verdifull tømmerskog, til åser og store høyfjellsområder på begge sider av dalføret. Bygda blir omtalt som Østlandets Hardanger med fruktbart klima for vekster man ikke forbinder med denne landsdelen. Kommunen ligger inn mot Vassfaret, med spennende fauna og gammel historie spesielt knyttet til 2.verdenskrig og motstandsbevegelsen. Mye av dette blir i dag formidlet videre i Bjørneparken på Flå. Hallingdalselva renner som en nerve gjennom hele kommunen. Det er knyttet rik historikk til tømmerfløting i elva og på fjorden. Likeledes var Gulsvik et trafikknutepunkt. Her anløp dampbåtene på fjorden for videre hesteskyss oppover dalen. Haakon Adelsten var den første dampbåten i Bergensbanen fra vest ble fullført fram til Gulsvik i år senere ble banen ferdig for gjennomgående trafikk mellom Oslo og Bergen. Gulsvik var bygdas handelssentrum med jernbanestasjon, restaurant og hotell, sagbruk, post, telefonsentral, smie, snekkerverksted og butikker. Det var hoppbakke som arrangerte nasjonale renn og slalåmløype fram til ca Alt av dette er nedlagt, og handelssentrum er i dag på Flå. Hallingporten er dagens senter i Gulsvik, med kafè, bensinstasjon og båthavn. Bygda har ikke hatt samme turistutvikling som de øvrige kommunene i regionen, til tross for korteste reiseavstand til Oslo/Drammen, og som den eneste av kommunene med vakre Krøderfjorden som sommerattraksjon for fiske, vann-og badeaktiviteter, samt store høyfjellsareal. 4.2 Bosetting / folketall Folketallet går ned; Ca 1200 i i i 2005 v/årskiftet til 2006 var folketallet under Nedgangen er ca 16 % i denne 25-års perioden. Bygda har vært gjennom en 20-års periode med nedgang innenfor næringslivet. Arbeidsplasser i ulike produksjonsbedrifter er nedlagt. Bygda opplevde en større bedriftskonkurs på 1980-tallet, med den konsekvens at lokalbanken ble nedlagt. NSB er ikke lenger en stor arbeidsgiver, stasjonsvirksomheten i Flå og på Gulsvik og servicebedrifter er nedlagt. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 6 av 45

7 Landbruket er redusert. Det er i dag kun èn melkeprodusent i bygda. Noen har sauehold. På Sønsteby drives hest og avl og gamle storferaser, og med aktivt pleie av et vakkert kulturlandskap. Hovedproduksjonen i landbruket er i dag innenfor kornproduksjon, skogbruk har alltid vært en hovednæringsvei for kommunen. Mange arbeider utenfor kommunen, og er uke/dag pendlere. Ungdommen flytter tidlig ut, de færreste flytter tilbake etter endt utdannelse. Nye nisjepregede bedrifter er etablert de siste årene, og gir ny optimisme. (Vedlegg: Pendlingsstrømmer Buskerud 4.kvartal 2004, kilde SSB / Buskerud Fylkeskommune). 4.3 Hva har skjedd med en bygd i nedgang? Flere år med nedgang har en negativ påvirkning for bygdesamfunnet. Det er avdekket ulike reaksjoner, holdninger og utsagn i befolkningen som kort kan gjengis; Husmannsfølelse - indirekte utslag på at vi ikke får til noe i Flå Vil vi klare å komme oss opp igjen? Skal vi bli boende, eller skal vi selge huset og flytte nå mens vi ennå kan få noe for det? En reell fare for at vi foreldre kan påvirke barna negativt med våre holdninger; liten framtid i bygda, lite spennende arbeidsmuligheter, etc. Barna vil vokse opp med de samme holdninger, og ser få muligheter Foreldre synes det er tidlig å slippe barna ved å sende de på hybel/internat etter ungdomsskole, skal vi flytte etter ungene våre? Snevert ungdomsmiljø i små lokalsamfunn Mange unge ønsker å bo/komme tilbake med nærhet til fjord og fjell, men opplever at miljøet er for lite, gir ikke nok utfordringer Få spennende arbeidsplasser Oppgitthet og passivitet hindrer kreativitet - dette preger bygda Men, et viktig men kommer fram, optimismen er gryende. Hytteplanene på fjellområdene gir positive forventninger til vekst i næringslivet, arbeidsplasser og bosetting. 4.4 Flå som bostedskommune Felles oppfatning er at vekst og nyetableringer innen næringslivet er middelet for å skape vekst i folketallet. Boligtomter i Gulsvik Det er ikke knapphet på egnet areal til boligtomter. Flere grunneiere kan være interessert i å legge ut tomter for boliger. Det er tomtemuligheter både nær annen bebyggelse, og mer avsides for liebhabere som søker nærhet til natur med sol, utsikt og usjenert beliggenhet. Flere hus og småbruk står tomme med potensial for utleie. På eiendomsmarkedet er flere hus og tomter lagt ut for salg. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 7 av 45

8 Flå som bostedskommune I forbindelse med møter, både med grunneierne, arbeidsgruppene og i styringsgruppa, formidles gode livskvaliteter med Flå; Trygge oppvekstvilkår for barn God barnehagedekning Godt skolemiljø i nyrenovert skolebygg Som innflytter er det lett å bli integrert i bygda Nærhet til naturen, fjorden og fjellet Kort reiseavstand til Hønefoss og Oslo for shopping og kulturtilbud Akseptabel avstand for dag-pendler til Hønefoss med ny riksvei-trasè Godt tilbud til eldre, og helt nytt pleie- og omsorgstilbud på Flåheimen 4.5 Flå som hyttekommune I likhet med mange andre innenlands kommuner med store fjellareal, er det vekst i etterspørsel og utvikling av private fritidshytter. Kommunen har i dag ca 1000 fritidshytter. Nye hytteplaner Spesiell interesse og forventninger er knyttet til hytteplanene på Reinsjøfjell/Flenten, Høgevarde/Gulsvikfjellet og i Vassfarfjell/Skarsdalen, hvor ca 1100 nye hytter kan bygges. Utbyggingsplanene kan tilføre kommunen verdifullt grunnlag for vekst og nyetablering innenfor næringsliv, arbeidsplasser og bosetting. Arealene langs Krøderfjorden er attraktive. På østsiden av fjorden er det til dels trangt og bratt mellom fjorden og Rv7, og med restriksjoner på nye avkjøringer. På vestsiden er det derimot mer plass. Kravet til 100 meters byggegrense til fjord kan være til hinder for utvikling av de mest attraktive fjordarealene. Fortsatt er det egnete areal til fjordhytter, men det store potensialet ligger i fjellområdene. Nåsituasjon hytter Skarsdalen Høgevarde Reinsjøfjell Øvrig Totalt /Flenten Antall hytter bebygd gamle Antall hytter bebygd nye SUM bebygde hytter Antall tomter godkjent ikke bebygd Totale antall hytter bebygd og antall tomter ubebygd Antall tomter solgt ikke bebygd Hytter under Ingen utover Ingen utover Ikke kjent planlegging komm. plan komm. plan Næringsareal 200 da da. Ingen 200 senger 1200 senger Kilde; Flå kommune, Grunneiere 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 8 av 45

9 Skarsdalen/Vassfaret Beliggenhet, beskaffenhet Hyttene i Skarsdalen ligger pr. i dag i et typisk høyfjellsterreng fra 700 moh. og opp til 1000 moh øst for Gulsvik. Terrenget består av skog i den lavere delen, med overgang til snaufjell. Damtjern ligger i øvre del av dalen. Området har gode solforhold. Utsikten er god, særlig i øvre del av hytteområdene. Området grenser mot Vassfaret og benytter dette varemerket i markedsføringen. Skarsdalen ligger i kort reiseavstand og er i dag et av de nærmeste høyfjellområdene til Oslo/ Akershus, Drammen og Hønefoss. Bebyggelse De eldste hyttene er fra tallet, hvor det ble bygget ca. 90 hytter. På 70 og 80-tallet var det byggestopp, inntil en ny plan for området ble godkjent for ca. 320 enheter i Det er bygget ca. 110 hytter iht. denne planen. I planen ble det opprinnelig godkjent et større næringsareal. Noe av næringsarealet er omregulert til ca. 50 hytter. Det gjenstår et næringsareal på ca 200 da øverst i Skarsdalen, omgitt av hytter, og med beste beliggenhet. Totalt for området er det bygget og planlagt til sammen ca. 460 enheter. For noen av områdene gjenstår det å utarbeide bebyggelsesplaner. Aktiviteter, rekreasjon Skarsdalen er et utpreget turområde sommer som vinter. Det kjøres opp langrennsløyper om vinteren, både nede i dalen og opp på fjellet. Behovet for tilrettelegging av turløyper er fortsatt stort. Det er stor utfart mellom denne delen av fjellet og nordover til Veneli. Vei og organisering Veien fra RV 7 og inn i Skarsdalen er totalt på 17 km. Det er gjort betydelig opprusting av veien finansiert gjennom en årlig hytteavgift, bompengeavgift og grunneierne. Bompengeavgiften dekker pr. i dag ikke fullt ut vegvedlikehold og brøyting. Den årlige kostnaden til veivedlikehold og velforeningsavgift er på kr. 850,- pr. hytte. Det er etablert en velforening i Skarsdalen hvor de fleste er medlemmer. Ved salg av tomter har grunneierne en avtale om å avsette kr ,- til veien. Veiarbeid Skarsdalen foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 9 av 45

10 Utfordring og problemstilling En klarere (aktivitets)profil Etablering og tilrettelegging av aktivitet- og turkonsept o Plassering av aktivitetsområde ved Damtjern o Bruk av næringsareal o Servicesenter o Varme senger Alpin utvikling Damtjern / Skarsdalen foto Re-Plan Grunneiere i Skarsdalen, fra v: Amund Kittilsviken, Jon Erik Wee, Karsten Ekeren Foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 10 av 45

11 Høgevarde Beliggenhet, beskaffenhet Hytteområdene ligger i høyfjellsterreng fra 800 moh. til 1000 moh. Høgevarde ligger vest for Gulsvik og nord for Norefjell. Fjellområdet er storslagent. Hyttefeltene er i hovedsak plassert med sol- og utsiktsforhold i sør-vestlig retning. Området har innslag av gamle stølsområder. Fyrisjøen ligger vest for hytteområdene og danner en flott ramme både som rekreasjon, og som en viktig del av landskapsbildet. Høgevarde er på lik linje med Skarsdalen en av de nærmeste høyfjellsområdene ift. sentrale Østlandet. Mot Høgevarde Foto Høgevarde Bebyggelse Opprinnelig bebyggelse består av ca 30 stølseiendommer og hytter. På bakgrunn av ny kommuneplan og reguleringsplan er det i løpet av de siste to årene reist ca. 20 nye hytter i området. Området er sånn sett et jomfruelig område og representerer på mange måter et helt nytt hytteområde i Hallingdal. Aktiviteter, rekreasjon Det er hovedsakelig tur-mulighetene som danner grunnlaget for aktivitet. I dag kjøres rundløyper opp i området, i tillegg til at sammenbinding mot Norefjell vinterstid. Høgevarde er for mange det ultimate turmålet. Jakt og fiske har tradisjonelt vært en viktig aktivitet i området, og det bør legges opp til at framtidige hytteeiere kan tilbys slike aktiviteter. Planlegging m/grunneierne og Re-Plan; fra v: Trond Gunnerud, Espen Eliassen(Re-Plan), Georg Gulsvik og Hans H Gulsvik 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 11 av 45

12 Vei og organisering Grunneierne har etablert et felles selskap for utvikling av området. Det er nedlagt betydelige utviklingskostnader ifbm. godkjenning av planer og utvikling av vei, vann og avløp. Det er etablert bomstasjon for finansiering av veivedlikehold. Drift og utvikling går parallelt foto Re-Plan Utfordring og problemstilling Profil/ posisjonering Etablering og tilrettelegging av aktiviteter og løyper Valg av veitraséer inne i utbyggingsområder Utvikling av næringsområde o Plassering av servicesenter o Innhold i servicesenter o Plassering av et leikeområde Hyttebygging Høgevarde Foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 12 av 45

13 Reinsjøfjell/ Flenten Det er naturlig å trekke inn dette hytteområdet på grunn av omfanget. Re-Plan har ikke foretatt befaringer da det ligger utenfor Gulsvik-området. Reinsjøfjell ligger innenfor Flå kommune i grense mot Nes og Sigdal kommuner,og vil utgjøre en betydelig utbygging i årene framover. Feltene Reinsjøfjell og Reinsjøfjell øvre utgjør til sammen ca 300 tomter. Disse ligger på hver sin side av veien fra Bromma og over til Haglebu/ Eggedal. Det ene feltet på ca 110 tomter er solgt samlet til en utbygger. Ca 20 av disse tomtene er solgt pr dd. Det andre feltet er på ca. 160 tomter. Av disse er ca 30 solgt. Byggmestere/håndverkere hovedsakelig fra Nes/ Eggedal/ Sigdal. Begge feltene selges med høy standard, bredbånd og kabel TV. I tillegg er det noen mindre, godkjente hyttefelt. Foto fra hjemmesiden til Reisnjøfjell Øvre 4.6 Knapphetsfaktor ved hytteutvikling Felles for alle utbyggingsprosjektene er stor knapphet på lokale leverandører både Innen vare-og tjenesteytende næringer. I all hovedsak er det utenbygds leverandører, entrepenører og håndverkere. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 13 av 45

14 4.7 Riksvei 7 Riksvei 7 er en av de viktigste øst-vest forbindelsene Oslo-Bergen. Regionen har i flere 10-år jobbet for bedre veistandard. I løpet av de siste årene har det vært større forståelse fra politiske vegmyndigheter, som har ført til flere positive beslutninger for Rv7; Rv7 har fått stamveistatus Det er gitt ekstra straksmidler for opprusting og trygging av veien Ny veitrasè fra Sokna til Ørgenvika synes, ved rapportens tidspunkt, endelig å bli en realitet innenfor et tidsperspektiv på 5-6 år Bompengefinansiering er godkjent av besluttende kommuner Debatten om miljøtunneler på Hardangervidda er aktualisert Stortinget vedtok bygging av Hardangerbrua mars Nasjonal samferdselspolitikk og tiltak som vil forsterke Rv7 sin posisjon som stamvei og viktigste øst-vest forbindelse Oslo-Bergen. Pendling Det er en aktuell spørsmålsstilling om kortere reisetid til Hønefoss/Oslo kan gjøre Flå til en bosteds-satellitt for Hønefoss/Ringerike. Kan Flå få etterspørsel fra potensielle nye pendlere som søker bosted med kvaliteter små bygder tilbyr, i tillegg til attraktiv beliggenhet ved fjord og fjell. Trafikktellinger Trafikktellinger ved Gulsvik og Flå viser et gjennomsnitt av alle biler begge veier: Årsdøgntrafikken har gjennomsnittlig ca 3700 biler hver dag hele året Mai- juni- juli passerer gjennomsnittlig ca 4500 biler pr døgn Juli har gjennomsnittlig 5400 biler pr døgn. Tungtransporten (lange biler) utgjorde i 2005 ca 15% av alle biler. Økningen på lange biler er på ca 10 % fra 2002 til Trafikkomfanget er uten tvil en belastning og utfordring for Flå. I all overskuelig framtid kommer Rv7 til å gå gjennom bygda. I dette perspektivet bør man se på trafikken som en ressurs for næringsutvikling. Utfordringen er å få positiv effekt av et så stort antall gjennomreisende, og som etter all sannsynlighet vil øke i årene framover. (Vedlegg: Trafikktellinger på Flå og Gulsvik, kilde Statens Vegkontor) 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 14 av 45

15 4.8 Hallingporten Hallingporten, eller Norolodden, er Gulsvik sitt serviceområde med kafé og bensinstasjon, har flott beliggenhet ut mot Krøderfjorden og nylig anlagt båthavn med utleie av båtplasser. Hallingporten er stoppsted for tungtransport og gjennomreisende. Trafikken svinger med sesongene, og med klare forskjeller på midtuke / helgebesøk. Statoil Gulsvik har positiv vekst etter at butikken ble utvidet for et par år siden. Statoil mener området kan betjene både privatturisme/gjennomreisende og tungtransport. De utfyller hverandre; privatbilisme dominerer i helgene og midtukeomsetning gjenspeiler trailer/tungtrafikk. Statoil Gulsvik har gitt Re-Plan tilgang på tall som viser omsetning og trafikk fordelt hver måned for hele året 2005; Årsomsetning drivstoff ca kr 16 mill Årsomsetning andre varer ca kr 8,2 mill Kunder, hele året ca Tallmaterialet viser klare sesongvariasjoner. Juli er desidert størst, da har stedet hele ca kunder August og mars med ca kunder De andre månedene ligger på ca kunder November har det laveste kundegrunnlaget med 7540 Omsetningen følger besøksstrukturen. Trafikktellingene fra Statens Vegkontor viser tilstrekklig trafikkgrunnlag for fremtidig næringsutvikling, og bør ansees som en ressurs. Kaféen har nå lokalt eierskap med ønske om videreutvikling til et revitalisert service- og næringsområde, primært for hytteeierne og gjennomreisende. Lengst nord ligger et nedlagt sagbruk hvor det foreligger ønske om utvikling til service/turistformål. Området rundt på Hallingporten har areal-begrensninger: arealet er ikke stort, det ligger privatboliger og en hytte inne i utviklingsområdet, riksveien er nærmeste nabo, samt en uavklart jernbanetomt på motsatt side av riksveien. Hallingporten sin sentrale beliggenhet, både langs fjorden, som første stoppsted etter den nye riksveitraseen Sokna-Ørgenvika og som framtidig servicesenter til hyttene og bygdafolk, gjør området spesielt interessant for ett nærstudie av framtidige muligheter. Arealet er en knapphetsfaktor, og kan stille store krav til en helhetlig planlegging av området. Gulsvik Brygge Foto Re-Plan Jorunn på Hallingporten Foto Re-Pla 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 15 av 45

16 4.9 Jernbanen NSB På motsatt side av Hallingporten, på oppsiden av rv 7, ligger stasjonsområdet for NSB. NSB disponerer et stor tomt der det i dag er svært liten aktivitet NSB sine holdninger til framtidig bruk av og behov for dette arealet er ikke avklart. I et langsiktig perspektiv er det interessant å tenke seg en tettere sammenbinding av arealene på begge sider av riksveien der jernbanetomta er omdisponert til annen aktivitet og næringsformål enn i dag Turisme I Flå sentrum ligger Vassfaret Bjørnepark som et spennende aktivitet -og opplevelsesområde hvor bygdas tradisjoner med skog, Vassfaret og bjørn er videreført og levendegjort til de tilreisende. Det er noe utleievirksomhet av enkeltstående hytter, det er noen camping/hytteplasser langs Rv7 og Hallingdalselva, og i sentrum av Flå ligger Vik Gjestgiveri med kro og motell. Den populære TV serien Farmen sin første serie ble tatt opp på Rime Gård i Flå. Utover dette er det liten turisme i bygda Nåsituasjon oppsummert Folketallet fortsetter å gå nedover. Ca 16 % på 25 år. Få ungdommer flytter hjem etter utdannelse Nedlegging av bedrifter Noen nye bedriftsetableringer Nedgangen har gitt pessimisme og liten selvtillit blant innbyggerne Hytteplanene på fjellet gir ny optimisme Noe spredt hytteutleie av enkelthytter og på campingplasser Flå har mange gode kvaliteter å tilby som bostedskommune Ingen knapphet på tomter / hus for fastboende Det er i dag ca 1000 hytter i kommunen Planer i fjellet kan tilføre ca 1100 nye hytter i godkjente planer Hytteutvikling vil gi ny verdiskapning, forutsatt vekst i lokalt næringsliv Rv 7 har fått stamveistatus. Ny trase Sokna-Ørgenvika realiseres Trafikktellinger viser snitt på 3700 biler pr døgn hele året, hvorav 3145 er korte biler (Primært privatbiler) Ca 15% av bilene er lange biler. På 3 år har segmentet økt med ca 10 % Rv 7 befester seg som hovedforbindelse øst-vest Oslo-Bergen Gjennomreisetrafikken må sees som en ressurs i næringssammenheng Aktørene på Hallingporten har ønske om videre utvikling Hallingporten har kvaliteter til å bli et meget godt servicesenter og stoppested langs rv7, med Krøderfjorden som sommerattraksjon Jernbanestasjonen på Gulsvik kan være et framtidig næringsareal Sørbygda i Gulsvik foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 16 av 45

17 5 VERDISKAPING OG RINGVIRKNINGER VED HYTTEUTVIKLING Eksisterende hytter hytter 5.1 Hyttebruksundersøkelse erfaringstall overført til Flå I 2003 ble det gjennomført en kartlegging i Rollag, Sigdal og Hol(Geilo) kommuner i Buskerud. Alle 3 har lange tradisjoner som hyttekommuner. Det er i det følgende er tatt utdrag fra denne omfattende undersøkelsen. Av totalt 8739 hytter, ble 3750 skjema sendt ut, med en svarprosent på 58,9 %. Noen særtrekk ved kommunene i undersøkelsen Rollag og Sigdal har 1-2 timers kjøretid fra sine hovedmarkeder, Hol har 3-4 timer. Bygdestrukturen i Rollag kan sammenlignes med Flå, Sigdal har større utvalg innenfor handel enn Flå, og Hol/Geilo har et betydelig større kommersielt sentrum. Sigdal og Rollag har turterrenget, naturen, hytte-/tomtepriser og reiseavstand som markedsfortrinn. Hol/Geilo er en stor turistdestinasjon. Geilos attraksjonskraft er høy, med tilbud innen alpint, langrenn mangfold av aktiviteter og opplevelser, handelstilbud, spisesteder, innkvarteringsbedrifter after-ski etc. Bruksfrekvens varierer med standard og avstand fra hjemsted til hytta. Områder med stor attraksjonskraft er mindre sårbare for reisetid. Innlagt vann, elektrisitet, og bilvei frem øker bruksfrekvensen. Hytteeiere med reisetid 1,5-3 timer bruker hytta mest til helgeturer. Hol har flest ferieturer blant hytteeierne. Formål og målsetting med hyttebruksundersøkelser Formålet er å kartlegge ringvirkningseffekten av private hytter i og for et lokalsamfunn. Noen kommuner utnytter potensialet for lokal næringsutvikling godt, i andre skjer mye verdiskapningen utenfor vertskapskommunen. Målet med undersøkelser er å bli kjent med en stor og viktig kundegruppe, samt å kunne benytte resultatene til bedre planlegging av hytteområder med infrastruktur, tjenestetilbud og næringsutvikling. Hyttebruk/ antall døgn private hytter Tallene for Flå er stipulerte tall hvor Rollag er brukt som erfaringstall/ sammenligning. Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Hytteeiers eget bruk, antall døgn Andre brukere, antall døgn Samlet antall bruksdøgn Personer pr bruksdøgn 23,4 2,8 26,2 3,7 23,4 2,9 26,3 3,7 30,4 4,2 34,6 4,1 23,4 2,8 26,2 3,7 Antall private hytter i hver kommune Antall gjestedøgn privat bruk pr kommune DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 17 av 45

18 Hyttebruk/antall døgn - firmahytter: Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Firmahytte bruk, antall bruksdøgn Personer pr bruksdøgn 77,9 3,7 77,9 3,7 77,9 4,1 77,9 3,7 Antall firmahytter i hver kommune Antall gjestedøgn firmahytter pr kommune Samlet gjestedøgn private hytter + firmahytter: Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Antall gjestedøgn private hytter + firmahytter Lokal verdiskapning / lokal handel Hvor mye handles lokalt av det totale innkjøpet av mat/ dagligvarer? Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Lengre ferieopphold sommerhalvåret Helgeopphold sommerhalvåret Lengre ferieopphold vinterhalvåret Helgeopphold vinterhalvåret 54% 25% 40% 20% 52% 28% 46% 27% 65% 47% 59% 45% 54% 25% 40% 20% Besøksbetinget forbruk års gjennomsnitt (mat, dagligvare, kafè, bensin, aktiviteter, kulturtilbud, annet) Kommune: Rollag Sigdal Hol Buskerud FLÅ Sum kroner pr gjestedøgn 32,30 37,30 89,10 53,50 32,30 Samlet for alle gjestedøgn, kr Forbruk i investeringsvarer og tjenester (møbler, hvitevarer, redskap, håndverkere, ved, olje/ parafin, tilbygg/ ominnredninger etc) Kommune Rollag Sigdal Hol Buskerud FLÅ Sum kroner pr hytte pr år Samlet for alle hyttene, kr Samlet forbruk (investeringsvarer, tjenester og besøksbetingede forbruksvarer) Kommune: Rollag Sigdal Hol FLÅ Sum oms. fra hyttene pr år, kr Kilde alle tabeller; Fremtidsrettet Hytteutvikling, Brukerundersøkelse blant hytteeiere i Hol, Rollag og Sigdal. Gjennomført av Høgskolen i Buskerud DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 18 av 45

19 5.2 Nye hytter 1100 hytter Det er grunn til å anta at de fleste nye hytter i Flå kommune vil være såkalt fullstandard, dvs. med vei, vann og avløp. Vi ser allerede at grunneierne/ utbyggerne har planlagt både bredbånd og kabel TV i tillegg. Dette tilsier økt bruk av hyttene. Dersom en sammenligner bruksfrekvens mellom Hol/ Geilo og Rollag, vil en se at hyttene brukes ca 50% mer i Hol/ Geilo. Det kan være en god indikasjon på hva attraksjonskraft utgjør. Når en i tillegg vet at hyttefolk er opptatt av reisetid, så sier det enda mer om attraksjonskraften til Hol/ Geilo. For å forenkle en modell for verdiskaping og ringvirkninger for nye hytter, har vi antatt at nye hytter i Flå vil få en økt bruksfrekvens på 30% i forhold til de gamle, og for øvrig benyttet tallgrunnlaget fra tabellene i 5.1. Økning av forbruk dersom bruksfrekvensen øker 30% på de nye hyttene i forhold til de gamle (tallgrunnlag fra 5.1): 1000 nye hytter: Flå Gjestedøgn Besøksbetinget forbruk, kr Forbruk investeringsvarer, kr Samlet forbruk, kr Samlet forbruk pr år på 1000 eksisterende og 1000 nye hytter: 2000 hytter: Flå Gjestedøgn Besøksbetinget forbruk, kr Forbruk investeringsvarer, kr Samlet forbruk, kr I tillegg kommer investeringene knyttet til alle byggekostander. Høst i Sørbygda Foto Re-Plan 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 19 av 45

20 5.3 Salg av tomter og hytter Det ligger store verdier i framtidig salg og utvikling av hytter. Pr i dag er det allerede solgt ca 135 hyttetomter. Det gir en indikasjon på en stor utvikling i årene framover. For Flå ligger utfordringen i å ta del i denne verdiskapingen. Hyttetomter Talleksempel Antall tomter Snittpris pr tomt i salg Kostnad pr. tomt Brutto omsetning. Netto oms. Høgevarde mill 198 mill Skarsdalen mill 104 mill Reinsjøfjell/ mill 140 mill Flenten Totalt mill 442 mill Modellen viser store bidrag fra tomtesalg. Dette er nødvendigvis ikke helt korrekte tall, men sannsynlig heller ikke veldig langt fra sannheten. Netto omsetning i denne sammenheng menes dekningsbidraget fra salg av tomter, dvs. etter at tomtekostnadene er fratrukket (vann, vei, avløp). Utviklingskostnaden kan variere avhengig bl.a. av grunnforhold, avstander mellom tomter, veilengder etc. Det vil selvsagt tilkomme kostnader for drift i salgsperioden, reguleringsplankostnader, konsekvensanalyser, salgsomkostninger, finanskostnader etc. Differansen mellom brutto og netto omsetning i eksempelet over gir tomtekostnader på kr. 249 mill. I hovedsak vedrører slike kostnader bruk av maskin entrepenører, herunder arbeid og varekostnader. Hytter Talleksempel Antall Snitt byggekostnad pr hytte Samlet byggekostnad for hyttene Arbeidskost 1/3 Varekost 2/3 Høgevarde mill 293 mill 587 mill Skarsdalen mill 173 mill 347 mill Reinsjøfjell/ mill 210 mill 420 mill Flenten Totalt mill 676 mill mill Igjen et eksempel på enorme verdier som skal investeres i Flå kommune i årene framover. Delingen mellom arbeidskost og varekost er basert på erfaringstall fra utbyggere. 1. DISKUSJONSUTKAST SLUTTRAPPORT JANUAR 2006 Side 20 av 45

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning?

Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning? Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning? Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier v/ Mathias Neraasen 1. Kort om Ringsaker

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

SØR-TEIGE VEST FOR NOREFJELL

SØR-TEIGE VEST FOR NOREFJELL SØR-TEIGE VEST FOR NOREFJELL Bildet viser Sør-Teige og tomtene REALISER HYTTEDRØMMEN! SØR-TEIGE STORE SELVEIERTOMTER PÅ NOREFJELLS VESTSIDE Mange drømmer om en hytte på fjellet, med uendelige hvite vidder

Detaljer

- Selveiertomter med panoramautsikt mot Krøderen, Norefjell og Sørbølfjell i et av de nærmeste fjellområdene til Oslo.

- Selveiertomter med panoramautsikt mot Krøderen, Norefjell og Sørbølfjell i et av de nærmeste fjellområdene til Oslo. - Selveiertomter med panoramautsikt mot Krøderen, Norefjell og Sørbølfjell i et av de nærmeste fjellområdene til Oslo. www.sorbolfjell.no Tomteprospekt Sørbølfjell AS er et utbyggingsselskap i samarbeide

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk: Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no 1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter www.hogevarde.no Jakt- og fiske vil bli forsøkt tilrettelagt for tomtekjøpere som ønsker dette. Helpreparerte skiløyper rett ved tomtene med

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Prosjektplan utvidet forstudie. Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal

Prosjektplan utvidet forstudie. Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal Prosjektplan utvidet forstudie Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Mål 3. Tilnærming 4. Involvering 5. Utredningstemaer 6. Hovedaktiviteter og resultat 7.

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no 1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter www.hogevarde.no Solrike, luftige tomter med praktfull utsikt mot blant annet Høgevarde-toppen Helpreparerte skiløyper rett ved tomtene med

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016.

Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016. Regionale virkninger Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016. Hensikten med verkstedet var å samle faglig kompetanse innen arealutvikling og reiseliv,

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Page 1 of 5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rita Kirsebom Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 02/00732 KOMMUNEDELPLAN FOR NOREFJELL VEST Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til kommunedelplan for Norefjell Vest legges

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. sept. 5. oktober 2015. Samtlige 960 utenbygds eiere av

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA HISTORIKK STIFTET 19.JAN 1971 13 medlemmer 1 andel = 100 dekar I DAG 26 medlemmer 3 store grunneiere = nesten

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Deltidsinnbyggerne i Flatanger

Deltidsinnbyggerne i Flatanger Deltidsinnbyggerne i Flatanger Valg av strategier og tiltak for å styrke lokalsamfunnsutviklingen i Flatanger kommune Lillehammer, 9. september 2009 1 Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av; undersøkelse

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel Åpent Fjellmøte 2017 Lørdag 15. april kl. 11.00 Spåtind Sport Hotel Hytteforeningen har som hovedmål å informere, skape gode opplevelser og aktivt bidra til en positiv utvikling av Synnfjellet Øst/Synnadalen

Detaljer

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt!

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Trafikk-fritt fjelltun på 950 moh.! Sydvestlig/vestlig vendt; Uslåelig utsikt, Svært høy snøsikkerhet! Fjelltunnel med parkering! Preparert alpintrasé og langrennsløype

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden For samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen 19 november, Notodden Knut Vareide Telemarksforsking 1 NæringsNM Kongsbergregionen har framgang i NæringsNM,

Detaljer

Flekkefjord Sentrum NYE NÆRINGSAREALER. Effektiv og hyggelig handel. ved E39

Flekkefjord Sentrum NYE NÆRINGSAREALER. Effektiv og hyggelig handel. ved E39 Flekkefjord Sentrum NYE NÆRINGSAREALER Effektiv og hyggelig handel ved E39 1 Foto: Harald M. Valderhaug Flekkefjord Flekkefjord er den vestligste av bykommunene langs sørlandskysten. Den ligger bare en

Detaljer

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014.

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. Velkommen til Aure Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. VELKOMMEN TIL AURE 653 km2 3570 innbyggere pr 01.01 2013 Kystkommune med 477 km strandlinje Aure er kommunesenter Aure og Tustna

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringslivets Cool-tur til Skaidi. Håkon Rønbeck 10.02.2012

Næringslivets Cool-tur til Skaidi. Håkon Rønbeck 10.02.2012 Næringslivets Cool-tur til Skaidi Håkon Rønbeck 10.02.2012 Befolkningsutvikling i Finnmark De store blir større og Skaidi er i mellom Befolkningsutvikling bykommuner, Kvalsund og regioner i Finnmark1994-2010

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Ringvirkninger av fritidsboligbygging

Ringvirkninger av fritidsboligbygging østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Ringvirkninger av fritidsboligbygging Regionale planer for villreinfjellene Kongsberg desember 2009 Birgitta Ericsson Former

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil,

Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil, Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil, 270516 Snøskuterleder for fornøyelseskjøring i Trysil Den 16.02.2016 vedtok kommunestyret å utrede en hel rekke punkter før de ønsker å ta stilling til om det

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as Agenda 2 1. Om mulighetsstudien 2. Nåsituasjonen 3. Vurderinger Muligheter generelt Ulike planer som

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as

MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN. Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as MULIGHETSSTUDIE BERGSDALEN Åpent møte på Bergsdalshytta, 13.nov 2017 Ingrid Solberg Sætre, Mimir as Agenda 2 1. Om mulighetsstudien 2. Nåsituasjonen 3. Vurderinger Muligheter generelt Ulike planer som

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

«Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum»

«Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum» Fjellregionen 19.08.15 Prosjektplan «Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum» OPPLYSNINGER OM SØKER Prosjekteier: Regionrådet for Fjellregionen, Aumlivn. 4c, 2500 Tynset Prosjektansvarlig:

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

Lokale og regionale virkninger

Lokale og regionale virkninger Lokale og regionale virkninger Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen-Vågsli Samarbeidsgruppemøte 23.06.16 Lillian Risvaag Metode Gjennomgang av rapporter, eks «Regionale analyser» av regionene i fylket,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Lokale og regionale virkninger

Lokale og regionale virkninger Lokale og regionale virkninger Øyvind Sundfjord og Ingvild Nordtveit, Asplan Viak 1 Lokale og regionale virkninger 2 Metode: Håndbok V712 Synliggjøre hvordan tiltaket kan gi nye muligheter eller begrensninger

Detaljer

Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene?

Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene? Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene? Presentasjon ved Bård Jervan Daglig leder og rådgiver i Mimir as Delprosjektleder i Innovativ Fjellturisme Bedre markedskunnskap

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Program for strategiseminar 2 1400-1410 Åpning av seminaret. 1410-1440 Statusrapport fra parallelle studier 1440-1520 Oppsummering av arbeidet: 1.seminar, SWOT, intervjuer

Detaljer

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse:

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: Leiligheter til salgs på Lofthus Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: 990.000,- til 1.950.000,- 63 m 2 til 102 m 2 2 til 4 Selveier Ulvasand, 5781 Lofthus www.ulvasand.no Med Sørfjorden som nærmeste

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

leiligheter til salgs tyin vang i valdres

leiligheter til salgs tyin vang i valdres leiligheter til salgs tyin vang i valdres Velkommen til det store høyfjellslandskapet Pudderføre i alpinanlegget som i dag har 4 heiser og 13 nedfarter. Omfattende utbygging planlegges. Utsikt fra Tyin

Detaljer