Årsrapport Program Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart"

Transkript

1 Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart

2 Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge. I den grad foreningens ressurser tillater det, bør det også drives praktiske faglige aktiviteter på de nevnte områdene. 2. Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Alle avgjørelser fattes ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Det kan kun stemmes over saker som er anført på dagsorden. 3. Styret har foreningens daglige ledelse. Det velges for ett år av gangen og består av formann, sekretær, kasserer, informasjonsleder, bibliotekar, dataadministrator, observatorieleder og opptil 4 andre styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges revisor som ikke er medlem av styret. Før generalforsamlingen velger nytt styre, bør avgående styre legge frem forslag til etterfølgende styre. 4. Foreningen har tre medlemskapskategorier: Type 1 for ekstra aktivt medlemskap, Type 2 for normalt medlemskap og Type 3 for husstandsmedlemskap. Alle personlige medlemmer av de to førstnevnte kategoriene mottar medlemsbladet og all annen informasjon som tilhører deres medlemskategori, i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Skoler, biblioteker, institusjoner osv kan tegne seg som abonnenter på medlemsbladet. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som Type 2, men mottar normalt ikke egen informasjon, da denne fås gjennom hovedmedlemmet i husstanden. 5. Arrangementer, så som medlemsmøter, ekskursjoner, observasjoner og kongresser, avholdes minst åtte ganger i året. 6. Foreningen bør søke å drive et eget medlemsblad, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre foreninger. Styret utnevner en hovedredaktør som står til ansvar for styret dersom foreningen utgir bladet på egen hånd. Dersom utgivelsen er et samarbeid med andre foreninger, utnevner styret i stedet en representant til redaksjonsledelsen. Hovedredaktøren/redaksjonsledelsen rekrutterer redaksjonsmedarbeidere etter behov. 7. Foreningen bør søke å drive et eget observatorium. Observatorielederen rekrutterer medlemmer til deltakelse i en observatoriestab etter behov. Staben står for den daglige drift av observatoriet. 8. Betaling av kontingenten skal skje innen to måneder etter generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta minst to purringer. Medlemmer som ikke har betalt én måned etter mottakelse av siste purring, kan strykes. 9. Foreningen kan oppløses dersom 3/4 av medlemmene forlanger det. En slik beslutning kan kun fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det skal her velges et interimstyre som i løpet av 6 måneder skal avvikle foreningens aktiviteter i samsvar med de avtaler som er inngått. Observatoriet søkes fristilt og drevet etter samme prinsipper som en stiftelse. Så langt råd er skal foreningens annen eiendom og rettigheter, som ikke naturlig hører inn under eller ønskes overført til observatoriet, fordeles mellom Norsk Astronomisk Selskap og Norsk Astronautisk Forening etter deres respektive interessefelter. 2

3 Innhold FORENINGENS LOVER... 2 FORENINGENS ØKONOMI... 4 STYRE OG STELL... 8 ÅRSRAPPORT PROGRAM ARRANGEMENTER ÅRSRAPPORT PROGRAM ASTRO RAPPORT ÅRSRAPPORT PROGRAM AKTIVITETSGRUPPENE ÅRSRAPPORT PROGRAM NOVA ÅRSRAPPORT PROGRAM BIBLIOTEKET ÅRSRAPPORT PROGRAM INFORMASJONSVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT PROGRAM

4 Foreningens økonomi Per Morten Johnsen REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2012 BUDSJETT 2012 Arrangementer , , Astro Rapport , , NOVA 3 762, , Aktivitetsgruppene 0,00 0, Informasjonsvirksomhet 2 450, , Bibliotek 0,00 0, Kontor 625, , Kontingent ,00 0, Diverse , , NOVA-fondet 6 695,49 0, Overskudd , , SUM , , STATUS BEHOLDNING Teleskoper/utstyr ,11 0,00 Kasse 1 553, ,50 Postbanken 3 515, ,14 Nordea 692,08 0,00 Bank Astro Rapport , ,34 Bank driftskonto , ,44 Sparebank ,00 297,00 NOVA-fondet , ,00 Kundefordringer , ,00 SUM (eiendeler) , ,42 Egenkapital , ,77 Phoenix-fondet 0,00 0,00 Sirius-fondet 0,00 0,00 NOVA-fondet , ,00 Leverandørgjeld , ,65 Ekspedisjoner 0,00 0,00 Vega-andeler , ,00 SUM , ,42 4

5 KASSERERS KOMMENTARER Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr samt finansposter på kr totalt kr Støtte fra Sandefjord kommune og Telenor utgjør i 2012 kr Fra 2007 ble nye teleskoper/utstyr til VEGA bokført som eiendeler og det er i 2012 foretatt en ytterligere nedskriving av disse på 100 %, kr til gjenværende saldo kr 0. Nye investeringer på NOVA er kostnadsført i sin helhet i Nytt system for regnskap og medlemsregister er blitt innført i løpet av Forsinkelser i implementering har ført til at siste runde med kontingenter har gått over årsskiftet, med kr registrert som utestående pr og litt over ble innbetalt i løpet av januar. Derfor har budsjettet for 2013 en estimert kostnad på for korreksjon i forbindelse med sletting av medlemmer. Det er i 2012 kostnadsført et tap på kr knyttet til to gamle fordringer. Øvrige utestående fordringer er knyttet til Astro Rapport nr Leverandørgjeld består av medlemmers utlegg høsten 2012 og regninger betalt i januar Foreningen har utgitt 3 nr. av Astro Rapport i 2012, slik at inntekter og kostnader ved nr kommer i REGNSKAP 2012 KONTINGENT Type ,00 0,00 Type ,00 0,00 Type ,00 0,00 Abonnementer 350,00 0,00 Kontingent, tilbud 2 100,00 0,00 SUM ,00 0,00 REGNSKAP 2012 DIVERSE Uspesifiserte innbetalinger 40,00 0,00 Diverse 0, ,00 Støtte/gaver ,00 500,00 Porto 0,00 341,00 Bank- og kortgebyrer 0,00 203,50 Renteinntekter 6 259,83 0,00 Utbytte etc. 605,00 0,00 NOVA-fondet 5 040,49 SUM , ,99 Fra Sandefjord Kommune har vi fått kr i støtte. I tillegg fikk vi en uventet ekstra støtte på kr 5000 fra Telenor. Denne stønaden er svært viktig for driften av foreningen. 5

6 NOVA-FONDET Loddsalg 1 655,00 0,00 Renteinntekter 0,00 0,00 Bevilgning fra DSE 5 040,49 0,00 Gaver 0,00 0,00 SUM 6 695,49 0,00 Når det gjelder andre poster, så er de omtalt nærmere i egne kapitler. REGNSKAPKONTROLLØRS BERETNING Undertegnede har gjennomgått regnskapet til foreningen (DSE) for Det er i alt 468 bilag som er ført for Det er 41 flere bilag i forhold til året før. Foreningen DSE har en god og sunn økonomi. For året 2012 ble det noe høyere overskudd enn beregnet, men siden Astro Rapport nr. 4/2012 ikke ble ferdig i 2012, vil noe av dette overskuddet gå til bladet. Foreningen har mange aktiviteter på NOVA, og det ble gjennomført en ekspedisjon for å se på en solformørkelse i Australia. Vi har fortsatt besøk av skoleklasser på NOVA. Medlemskontingenten kom sent inn på grunn av overgang til nytt regnskapssystem. De fleste har betalt denne på slutten av året og i begynnelsen av Siden regnskapet ble levert én uke før årsmøtet, ble ikke kontrollen av regnskapet ferdig før slutten av februar 1. Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og funnet i orden. Sandefjord, 27. februar 2013 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør Sandefjord, 9. februar 2013 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør 1 Årsrapport 2012 og Program 2013 ble godkjent av generalforsamlingen i DSE 9. februar 2013 med det forbehold at regnskapet ville bli funnet i orden av regnskapskontrollør innen utgangen av februar. Dette kravet er hermed oppfylt. 6

7 BUDSJETT 2013 Arrangementer Astro Rapport NOVA Aktivitetsgruppene Informasjonsvirksomhet Bibliotek Kontor Kontingent Diverse NOVA-fondet Overskudd/underskudd 0 0 SUM STYRETS KOMMENTARER Kontingentsatsene ble satt opp i 2011 for å dekke inn ekstra utgifter til nytt regnskapsprogram og medlemsregister samt videreutvikling av Astro Rapport. Disse tiltakene er nå implementert. Foreningen har en god økonomi og vi ser heller ikke for oss noen ekstraordinær økning i utgiftene i Kontingentsatsene foreslås derfor holdt uendret. Satsene er: Type 1: 525 kr Type 2: 350 kr Type 3: 80 kr Abonnenter (institusjoner) betaler samme takst som Type-2-medlemmer, men har foruten Astro Rapport ikke tilgang til noen av foreningens øvrige tilbud. BUDSJETT 2013 DIVERSE Støtte Renter Gebyr NOVA-fondet SUM Støtteposten representerer antatt støtte fra Sandefjord kommune. 7

8 Styre og stell Ragnvald Irgens ÅRSRAPPORT 2012 STYRET FOR 2012 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Per Morten Johnsen Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Vidar Lund Iversen (kassererstøtte) Petter Moe Det ble avholdt 6 styremøter i Første møte 15. januar var en styredag for hovedsakelig å planlegge foreningens aktiviteter i 2012, detaljplanlegge vårhalvåret og forberede årsmøtet. Andre styremøte fant sted 25. mars og vi fikk her en gjennomgang av mulighetene ved vårt nye regnskaps- og medlemssystem. Vi jobbet også med ekspedisjonen til Australia. Tredje styremøte fant sted 1. juli. Dette var et kombinert styremøte og dugnad, og det ble gjort en stor innsats i å rydde opp på kontoret, få orden på lageret av gamle Astro rapport og oppdatere biblioteksregisteret, for å nevne noe. Neste styremøte, 26. august, ble holdt på Holms kafeteria. Her konsentrerte vi oss om oppdatering av styrehåndboken. Arbeidet er ikke ferdig ennå, men vi kom et godt stykke på vei. Styrehåndboken beskriver styremedlemmenes oppgaver og trenger oppdatering nå som vi har modernisert driften av foreningen. Årets femte styremøte, 27. september, var et telefonmøte. Dessverre var det tekniske problemer med konferansesystemet den dagen, slik at vi ikke dessverre fikk noe særlig ut av dette møtet. Årets siste styremøte var 16. desember. Her tok vi blant annet en status over innbetalingene av medlemskontingenten for 2012 samt fastla tidspunktene for arrangementene i januar og februar. 15. januar: Styredag, Flykafeen 25. mars: Styremøte, Horten (PMJ) 1. juli: Styremøte/kontordugnad, DSEs kontor, Sandefjord 26. august: Styremøte, Holms kafeteria 27. september: Styremøte, telefonmøte 16. desember: Styremøte, Horten (VLI) I tillegg til fysiske styremøter har styret vært i jevnlig kontakt gjennom året, via telefon og e-post. Saker har slik kunnet avklares etter hvert som de har oppstått, uten at det har vært nødvendig å møtes ansikt til ansikt. Styrets ordinære arbeid i 2012 inkluderte å skaffe foredragsholdere til medlemsmøtene, forberede Åpent Hus, planlegge og arrangere observasjonskvelder på NOVA, ekspedisjonen til Australia og New Zealand og Stjernetreffet, utsendelse av invitasjoner og annet materiell til medlemmene, diverse sekretæroppgaver, vedlikehold av medlemsregisteret, regnskapsføring, oppfølging av NOVA, drift av biblioteket, vedlikehold av websidene og elektroniske tjenester, innføringen av nytt regnskapssystem samt gjennomføring av informasjonsvirksomhet. 8

9 REGNSKAP 2012 Postboks 0, ,00 Styret 0, ,80 Porto 0,00 0,00 Telefon 0, ,75 Konvolutter 0,00 0,00 Kopiering 0,00 0,00 Rekvisita 0, ,60 Regnsk.prog. 625, ,50 Gaver 0,00 150,00 Annet 0,00 135,00 SUM 625, ,65 9

10 PROGRAM 2013 Følgende styre ble valgt inn av generalforsamlingen den 9. februar 2013: STYRET FOR 2013 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentanter: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg (med støtte fra PMJ) Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Per Morten Johnsen (kassererstøtte) Vidar Lund Iversen Petter Moe Foreningens tilbud og aktiviteter krever at flere enn de som er i styret og i staben ved NOVA engasjerer seg. Bidragsytere i denne delen av foreningen betegnes som Øvrig administrasjon, der enkeltpersoner har ansvar for forskjellige tilbud og aktiviteter. Vervene i den øvrige administrasjonen besettes ved at styret verver personer blant medlemmene som er egnet og interessert. Den øvrige administrasjonen er ment å være fleksibel i størrelse og sammensetning og endres derfor raskt etter behov. Ved årsskiftet består den av: Nettserver-ansvarlig (programvare): Kristian André Gallis Nettserver-ansvarlig (maskinvare): Roar Almås Disse fungerer som støtte for IT-ansvarlig i styret. I den øvrige administrasjon regnes også staben ved NOVA, som er beskrevet under kapitlet om NOVA. Hovedoppgaven for styret i 2013 er å gjennomføre arrangementer og annet i programdelen av denne rapporten. BUDSJETT 2013 Postboks Styret Porto Telefon Konvolutter Vedlikehold Rekvisita Regnskapsprogram SUM

11 Arrangementer Petter Lohne ÅRSRAPPORT 2012 Det var stor aktivitet i foreningen i 2012 med flere foredrag, åpne hus og ikke minst observasjoner. Årets høydepunkt, i alle fall for de som hadde råd og anledning til å delta, var solformørkelsesekspedisjonen til Australia og New Zealand. Et annet høydepunkt var årets venuspassasje som fra vårt distrikt ble meget vellykket. Dette året vil vi også huske for Curiousitys spektakulære landing på Mars. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG 4. februar Årsmøte: Professor Øyvind Grøn holdt innledningsforedraget om supernovaer. Deretter ønsket Ragnvald velkommen til de 21 deltagerne som hadde funnet veien til årsmøtet. Han gikk deretter igjennom fjorårets arrangementer, Årsrapporten ble lagt fram, nytt styre valgt og budsjettet vedtatt. Etter festmiddagen holdt Kristian André foredrag om Mars Science Laboratory hva kan vi vente oss? Til slutt spiste vi kosmoskake. 14. mars Romovervåkning hva skjer der ute og her nede? Dette foredraget ble holdt av Terje Wahl fra Norsk Romsenter. Han pratet om overvåkningssatellitter av forskjellige slag, både til overvåkning av det som foregår på bakken, men også overvåkning av farlige asteroider og solstormer. 13 medlemmer kom på dette møtet. 9. mai Utforskningen av Mars: Denne gangen var foredragsholderen Erik Tandberg. Han startet foredraget med historiske tilbakeblikk omkring utforskningen av Mars med både vellykkede og mislykkede ferder. Han pratet også om Mars Science Laboratory og fremtidig utforskning av planeten. Han trakk hele 23 medlemmer til dette møtet. 5. september De første resultatene fra Curiousity: Denne gangen ble møtet holdt på Holms Motell og foredragsholderen var Kristian André Gallis. Han viste først et filmopptak av Curiousitys kompliserte og vellykkede landing på Mars. Deretter tok han for seg de første resultater av arbeidet som denne marsbilen har rukket etter landingen. Hele 21 medlemmer hadde funnet veien til dette møtet. ÅPENT HUS -MEDLEMSMØTER 17. februar: Årets første åpent hus møte ble holdt hos Eli og Trond Erik på Barkåker. Her var tittelen: Planeter og tynne månesigder. De ti deltagerne som kom delte erfaringer med objekter i vårt nærområde. 13. april: Det neste åpent hus møtet ble holdt hos Vidar i Borre. Temaet her var intet mindre enn ekspedisjoner og ekskursjoner til fjern og nær. Dette er noe det er stor interesse for i foreningen, så de ni deltagerne kom med en rekke interessante forslag. 29. juni: Så var det tid for årets sommeravslutning, som også denne gangen fant sted hos Line på Verningen. Hun hadde gjort grillene klare for tilbereding av medbrakt grillmat. Etter å ha spist oss gode og mette, ble det pratet om høsthalvårets mulige aktiviteter. 24. august: Nå er observasjonssesongen i gang igjen og derfor handlet høsthalvårets første åpent husmøte om praktisk amatørastronomi. Det fant sted hjemme hos Sveinung i Larvik, som er en erfaren observatør. Det ble en hyggelig og lærerik kveld for de 10 medlemmene som kom på dette møtet. 11

12 7. desember: Årets siste åpent hus, som også var juleavslutningen, fant sted hos Cathrine og Einar på Tolvsrød. De serverte to forskjellige gryteretter til de 13 medlemmene som kom på dette møtet. Det var ikke noe fast tema for dette møtet, men det ble pratet noe om det som har foregått dette året og hva vi kan gjøre i OBSERVASJONER 24. (25) februar. På årets første observasjonskveld var det komet Garradd som var hovedattraksjonen. Ellers skulle vi fortsette med objekter bl. a fra Caldwell-katalogen, der vi slapp på foregående observasjonskveld. 23. (24) mars. Denne observasjonskvelden var viet planetene som var godt synlige nå, både Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Komet Garradd var også fortsatt synlig. De som hadde tatt turen opp på denne milde marsnatten, fortsatte også med objekter videre ut i Caldwellkatalogen. 27. (28) april. Under tvil ble fredagen valgt selv om vi kjørte opp til NOVA i tåke og yr. Ca. kl klarnet det opp og vi kunne observere både planeter og fjernere objekter når det ble mørkt nok. Vi var noe plaget med fuktighet. 6 personer deltok denne kvelden 6. juni. Denne dagen var det århundrets siste venuspassasje. DSE hadde arrangement på NOVA, Mokollen i Sandefjord, Slottsfjellet i Tønsberg og Mesterfjellet i Larvik. Været var meget bra og det var mange som kom på arrangementene i byene. 10. (11) august. Høsthalvårets observasjonssesong ble innledet med meteorobservasjoner, da av meteorsvermen Perseidene. Det ble også observert fjernere objekter gjennom teleskopene. Denne gangen ble lørdagen valgt da det var litt bedre vær da enn fredag. 10 medlemmer tok turen opp denne varme sensommerkvelden. 14. (15) september. Nå var de mørke nettene tilbake for alvor. Nå var det bare Mars og Saturn som var synlige på kvelden, mens desto flere deep sky objekter kunne sees en større del av kvelden. Observasjonskvelden fant sted på fredagen, dagen etter var det veddugnad. 12. (13) oktober. Dette er den beste tiden på året for observasjoner av svake objekter da himmelen er mørk uten for mye iskrystaller. Av planeter var Merkur og Jupiter synlige. Været var dårlig både fredag og lørdag så denne observasjonshelgen ble avlyst. 16. (17) november. Nå var det nok en gang mulig å kombinere en observasjonskveld med en meteorsverm, nemlig Leonidene. Det var også foreslått i innbydelsen en rekke deep sky objekter, men nok en gang var det for dårlig vær både fredag og lørdag så observasjonshelgen ble avlyst. 14. (15) desember. Så fikk vi en ny sjanse til å kombinere en observasjonskveld med en meteorsverm. Denne gangen var det Geminidene. Av planeter var det bare Jupiter som stod gunstig til, ellers var det foreslått en rekke deep sky objekter. Dessverre sviktet været denne helgen også så vi måtte avlyse. ANDRE ARRANGEMENTER oktober. Stjernetreff: Årets stjernetreff samlet 26 deltagere, men alle var ikke der under hele treffet. Det ble som vanlig holdt på Gavelstad Hotell utenfor Svarstad. Vi fikk høre en rekke interessante foredrag, det var teleskopparade og vi hadde to diskusjonsgrupper med følgende temaer: Fremtidige ekspedisjoner de neste fem årene og hvordan styrke miljøet for visuelle observasjoner. På lørdagskvelden ble det klarvær og sterkt måneskinn, så 6 av medlemmene dro til NOVA. (4) 9 20 (27). november: Solformørkelsesekspedisjon til Australia og New Zealand: Årets ekspedisjon bestod av tre deler med en kjernetur fra november med mulighet for å besøke Australias Red Center før denne og eventuelt New Zealand til slutt. Det var 17 påmeldte på denne turen, men tre måtte melde avbud. Det var derfor 14 som til slutt reiste. Selve formørkelsen ble meget vellykket. Den ble observert fra Maitland Downs som ligger i innlandet fra Cairns. 12

13 REGNSKAP 2012 Medlemsmøter 3 312, ,60 Årsmøtet 8 580, ,00 Stjernetreff , ,00 Ekskursjon 0,00 0,00 Ekspedisjon , ,00 Porto 0, ,00 Gaver 0,00 219,00 SUM , ,60 PROGRAM 2013 Arrangementene som er foreslått nedenfor, er ment som en liste man kan velge fra. I praksis vil det ikke være mulig å avholde så mange arrangementer. I mange tilfeller er foredragsholderne som nevnes heller ikke forespurt, slik at disse kun må oppfattes som forslag. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG Planck Frode Hansen Kometer Bjørn Håkon Granslo Videre utforskning av Mars Norsk Romsenter/Tandberg Bemannet romfart i USA etter romfergene v/erik Tandberg/Ivar Johansen Atmosfære eller ikke/terraforming v/ragnvald Irgens Astronomiens historie v/anders Rønningen Barnemøte v/eirik Newth Fremtidsperspektiver i astronomi og romfart v/eirik Newth Galileoprosjektet. Hva vi har lært om Jupiter og dens måner? Meteoritter v/gunnar Råde Hva CERN har lært oss om kosmologi v/bernt Olav Rostad Andøya, Svalsat og Trollsat, v/norsk Romsenter. Om utforskningen av Venus og Merkur, v/øyvind Gulbrandsen Nye romsonder for å studere Sola, v/pål Brekke På vei mot operativ varsling av romværet, v/pål Brekke Hvem kommer først tilbake til Månen? v/terje Wahl ÅPENT HUS MEDLEMSMØTER Hva skjer på stjernehimmelen? Stjernekveld. Ta med ditt eget teleskop. Aktiviteter i en mulig gruppe for visuell astronomi. En rundreise i astronomiens og romfartens historie i det nordlige Europa Hva foregår i gruppen for astrofysiske observasjoner ved NOVA? Hva foregår i gruppen for astrofoto ved NOVA? Filmkveld Astrofoto fra NOVA på storskjerm Observasjoner av meteorsvermer Observasjoner av ISS 13

14 EKSKURSJONER Natursenteret i Horten Observatoriet på Harestua Det gamle observatoriet i Oslo Inspiria Science Center, Sarpsborg Nordlysobservatoriet i Tromsø Satellittstasjonen i Nittedal for telekommunikasjon Norsk Regnesentral for satellittobservasjoner av Jorden Rakettoppskytning i Trysil i regi av NEAR Statisk test av faststoffrakettmotor i regi av NEAR Utflukt til amatørobservatorium Astronomiforeninger i Sverige eller Danmark Andøya rakettskytefelt og ALOMAR Kiruna, ESRANGE OBSERVASJONER Cirka 8 observasjonskvelder med invitasjon og program. ANDRE ARRANGEMENTER Stjernetreff, oktober Kulturnatta i Larvik 9. november Diverse kurs Ekspedisjon til Nord-Europa? BUDSJETT 2013 Medlemsmøter Årsmøtet Stjernetreff Ekskursjon 0 0 Ekspedisjon 0 0 Porto Gaver SUM

15 Astro Rapport Ragnvald J. Irgens ÅRSRAPPORT 2012 Arbeidet med Astro Rapport er nok noe av det mest tids- og ressurskrevende vi gjør i foreningen vår. Bladet kommer ordinært ut i fire utgaver hvert år, og publiseres både i en papirversjon samt elektronisk på våre hjemmesider. For å få tilgang til den elektroniske versjonen trenger man et brukernavn og passord. Dette endres jevnlig. Gyldig brukernavn/passord står alltid oppført i siste nummer av papirutgaven av bladet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på bladet i 2012, og det gleder redaksjonen som legger ned en betydelig innsats og tid i arbeidet med bladet. Alt arbeid skjer på frivillig basis uten noen form for økonomisk kompensasjon. Det kan derfor til tider oppstå utfordringer når andre aktiviteter (som jobb og familie) krever sitt. I 2012 holdt vi skjemaet tålelig bra helt frem til høsten. Da hadde vi dessverre en periode med en del sykdom blant redaksjonsmedarbeiderne. Siden vi ikke har noe slingringsmonn når det gjelder bemanningen i redaksjonen, leder slikt lett til forsinkelser, og vi fikk da heller ikke ut nummer 4 før årsskiftet. Vi må derfor satse på å ta igjen dette i inneværende år. Det at vi fikk gitt ut færre blader enn planlagt gjør at vi får et større overskudd enn budsjettert. Dette blir imidlertid oppveid av høyere utgifter ved trykking av flere nummer i Utgivelsen av Astro Rapport skjer som et samarbeid mellom DSE, Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GoTAF), Bergen Astronomiske Forening (BAF), Astronomiforeningen i Agder (AiA) og Haugaland Astronomiske Forening (HAF). Redaksjonen har vært stabil og har i 2012 bestått av hovedredaktør, spalteredaktørene og spaltemedarbeiderne. Spaltemedarbeidernes hovedoppgave er å støtte spalteredaktørenes arbeid, spesielt ved å gjennomgå stoffet mht. språk og grammatikk. REDAKSJONEN 2012 Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Spaltemedarbeidere: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Abonnementsregister: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Michael P. Holgate Cathrine Hallberg Einar Hallberg Solveig Søvik Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Henning Holen Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Petter Lohne 15

16 DISTRIBUSJON ASTRO RAPPORT 4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 (medl. type I og II) Gjøvik og Toten Astronomiske Forening Bergen Astronomiske Forening Astronomiforeningen i Agder Haugaland Astronomiske Forening Abonnenter Totalt antall eksemplarer REGNSKAP 2012 Trykking 0, ,00 Annonser ,00 0,00 Distribusjon GoTAF 5 016,00 0,00 Distribusjon BAF 2 793,00 0,00 Distribusjon AiA 4 788,00 0,00 Distribusjon HAF 1 197,00 0,00 Løssalg 235,00 0,00 Salg av AR i permer 0,00 0,00 Utsendelse 0, ,79 Kontorrekvisita 0, ,00 Porto 0,00 0,00 SUM , ,79 16

17 PROGRAM 2013 I 2013 vil vi fortsette arbeidet med å gjøre tidligere utgaver av Astro Rapport tilgjengelig elektronisk. I tillegg gjør vi en endring i redaksjonen for å avlaste hovedredaktør, som også har hatt ansvaret for nyhetsspalten i bladet. Redaksjonsmedlemmene vil være i jevnlig kontakt og vil arbeide for å få ut alle årets utgaver. Vi innser imidlertid at vi også i år vil være svært sårbare ved frafall av enkeltmedlemmer i redaksjonen. I 2012 hadde vi flere flotte bidrag fra våre egne medlemmer og også fra samarbeidsforeningene. Vi håper denne trenden vil vedvare også i Det vi setter aller størst pris på i bladet er egenprodusert materiale. Det er viktig at Astro Rapport fortsatt fyller nisjen til de som vil lese litt dypere artikler enn de man finner i liknende blader. Det er dessuten viktig at de samarbeidende foreningene aktivt bidrar med stoff som på en levende måte informerer om foreningsaktivitetene. Den største langsiktige utfordringen ligger nok i å bygge opp og opprettholde et nettverk av aktive amatørastronomer som virkelig bidrar med stoff til bladet. For å få dette til, er det viktig at Amatørsidene har en person som kan følge opp nettverket gjennom aktiv dialog med observatørene. REDAKSJONEN Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Spaltemedarbeidere: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Spaltemedarbeider: Red. Nytt fra foreningene: Digitalutgave: Trykk: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Michael P. Holgate Cathrine Hallberg Einar Hallberg Solveig Søvik Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Ikke besatt Ikke besatt (Ragnvald J. Irgens) Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Endringer i redaksjonen kan forekomme dersom hovedredaktør eller spalteredaktøren(e) ser behov for dette. BUDSJETT 2013 Trykking Annonser Distribusjon GoTAF Distribusjon BAF Distribusjon AiA Distribusjon HAF Løssalg Porto Konvolutter 0 0 SUM

18 Aktivitetsgruppene ÅRSRAPPORT 2012 Foreningen hadde tre aktivitetsgrupper i 2012: Gruppe for astrofoto ved NOVA, Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA og Gruppe for romfart. Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Astrofotogruppa har ikke hatt organiserte aktiviteter i Det har skjedd lite fotografering ved observatoriet det siste året. Det er ingen tekniske hindringer for slik aktivitet. Årsaken er heller at gruppemedlemmene ikke har tatt seg tid til å bruke observatoriet. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA arbeider med fysiske målinger og beregninger på astronomiske objekter basert på bl.a. spektroskopiske, fotometriske og astrometriske teknikker med CCDkamera. Gruppens hovedinstrument er Phoenix 2-teleskopet, et PlaneWave CDK20-instrument med en diameter på 50 cm som kom på plass i Phoenix-bygningen i desember Gruppen har i løpet av de siste par årene anskaffet nye PCer for styring av teleskopet og instrumenteringen på det. Dette består av to mikro-pcer som skal brukes som teleskopterminaler (én i domen og én i kontrollrommet) og én litt større maskin, en EEEPC med XP og fjernkontroll (til kontrollrommet). Et Antares søkerteleskop ble også anskaffet. Videre er det kjøpt inn adaptere for påmontering av okularer, CCD-kamera og DSLR-kamera. Gruppen anskaffet seg en SBIG spektrograf av typen SGS (Self- Guiding Spectrograph) utstyrt med to gitre av forskjellig oppløsning. Det skal brukes sammen med et SBIG CCD-kamera (ST-7 eller ST-8) for digital spektroskopi. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Etter den vellykkede ekspedisjonen til USA i 2011 for å se den siste romfergeoppskytningen samt besøke flere romfartssentra, har aktiviteten i 2012 vært lav. Gruppen har imidlertid ambisjon om fortsatt aktivitet, og vurderer blant annet muligheten for å besøke romfartssentra i Europa. REGNSKAP 2012 Gruppe for astrofotografi 0,00 0,00 Gruppe for astrofysiske obs. 0,00 0,00 Gruppe for romfart 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 18

19 PROGRAM 2013 Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Ambisjonen om å ha fotosamlinger på observatoriet samt samlinger med fokus på bildebehandling ligger fast. Når det gjelder tekniske oppgraderinger på Nova, står fortsatt dovetail-rigg på Vega Nord høyt på ønskelisten. Teleskopene vil i løpet av året bli utstyrt med WiFi-bokser. Disse vil gjøre det mulig å koble seg trådløst opp til teleskopene med laptop eller nettbrett. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppens hovedmål for 2013 er 1) å få fullført utrustningen med kontrollpaneler, PCer o.l. i domen og kontrollrommet, 2) å lage et tilpasset sett med motvekter til teleskopet, og 3) å komme i gang med astrofysiske observasjoner. Vi har i første omgang behov for å få rikelig med praktisk erfaring med teleskopet og instrumentering (spesielt CCD-kamera og spektrografen). Når vi har tilstrekkelig med erfaring vil det bli arrangert kurs i bruk av teleskopet så vel som astrofysiske observasjonsteknikker. Kurset vil bli fulgt opp med astrofysiske observasjonskvelder. Det blir også gruppemøter for å utveksle erfaringer og planlegge nye observasjoner. Det er dessuten et viktig mål for gruppen at man får realisert planene som gir observasjoner av forskningskvalitet for fotometri, astrometri og spektroskopi. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Det er ønskelig med ett eller flere gruppemøter i løpet av året. Vi vurderer også muligheten for å besøke romfartssentra i Europa. BUDSJETT 2012 Gruppe for astrofotografi Gruppe for astrofysiske obs Gruppe for romfart SUM

20 NOVA Rune Solberg ÅRSRAPPORT 2012 NOVA har også i 2012 vært sentrum for en betydelig del av foreningens virksomhet. Vårhalvåret og første del av høsten var det mye observasjonsaktivitet, mens det fra og med oktober var usedvanlig mye skyer slik at ingen av de planlagte observasjonskveldene kunne gjennomføres. En del nye ansikter har vært å se på flere av observasjonskveldene, noe vi på sikt håper gir resultater i form av flere faste observatører. Medlemsobservasjoner Det ble invitert til ti observasjonsarrangementer med program for medlemmene, hvorav ett var under Stjernetreff 2012 (se også under Publikumsobservasjoner nedenfor) og ett i forbindelse med venuspassasjen. De tre siste observasjonskveldene på høsten kunne ikke gjennomføres pga. dårlig vær. Se ellers under Observasjoner i kapitlet Arrangementer. Publikumsobservasjoner Publikumsobservasjoner av typen NOVA Maraton og andre åpne arrangementer rettet mot ikkemedlemmer har ikke vært gjennomført siden det var innbrudd rett etter NOVA Maraton i NOVA Maraton ble vurdert i 2010, 2011 og 2012, men ble ikke gjennomført pga. betenkeligheter ved at et nytt åpent arrangement kunne utsette observatoriet og de nye teleskopene for risiko. Arrangementet er imidlertid ikke skrinlagt og vil bli vurdert igjen. Gruppebesøk Det var tre gruppebesøk på NOVA i 2012: 1. mars: 9. klasse ved Steinerskolen i Vestfold. 22. mars: Klasse 4B ved Jordet skole i Larvik. 6. november: Lærergruppa fra Langestrand skole, ca. 15 personer. Det har vært flere grupper som har ønsket å komme på besøk, men som har blitt stoppet av været. Kurs Det ble ikke gjennomført kurs på NOVA i Observasjonsgruppene Det var to observasjonsgrupper ved observatoriet i 2012: Gruppe for astrofysiske observasjoner og Gruppe for astrofoto. Se ellers under kapitlet Aktivitetsgruppene. Nyhetsmeldinger fra NOVA Det ble i 2012 sendt ut 7 nyhetsmeldinger på e-post. Ved årsskiftet var det registrert 41 mottakere av nyhetsmeldinger. Formidlingen av nyhetsmeldinger fra NOVA kom i gang tidlig i Meldingene skrives i hovedsak av Petter Moe. Denne tjenesten er en del av det som leveres gjennom medlemskap Type 1. 20

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Styrets innstilling til generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Vedtatt av generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2014. Program 2015

Årsrapport 2014. Program 2015 Årsrapport 2014 og Program 2015 (Fremlegges for generalforsamlingen 7. februar 2015) v. 1.1 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb Kap 1 Innledende bestemmelser Vedtatt av konstituerende årsmøte den.. Med senere endringer, senest av xx.xx.xxxx Gjeldende fra 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer