Årsrapport Program Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart"

Transkript

1 Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart

2 Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge. I den grad foreningens ressurser tillater det, bør det også drives praktiske faglige aktiviteter på de nevnte områdene. 2. Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Alle avgjørelser fattes ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Det kan kun stemmes over saker som er anført på dagsorden. 3. Styret har foreningens daglige ledelse. Det velges for ett år av gangen og består av formann, sekretær, kasserer, informasjonsleder, bibliotekar, dataadministrator, observatorieleder og opptil 4 andre styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges revisor som ikke er medlem av styret. Før generalforsamlingen velger nytt styre, bør avgående styre legge frem forslag til etterfølgende styre. 4. Foreningen har tre medlemskapskategorier: Type 1 for ekstra aktivt medlemskap, Type 2 for normalt medlemskap og Type 3 for husstandsmedlemskap. Alle personlige medlemmer av de to førstnevnte kategoriene mottar medlemsbladet og all annen informasjon som tilhører deres medlemskategori, i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Skoler, biblioteker, institusjoner osv kan tegne seg som abonnenter på medlemsbladet. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som Type 2, men mottar normalt ikke egen informasjon, da denne fås gjennom hovedmedlemmet i husstanden. 5. Arrangementer, så som medlemsmøter, ekskursjoner, observasjoner og kongresser, avholdes minst åtte ganger i året. 6. Foreningen bør søke å drive et eget medlemsblad, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre foreninger. Styret utnevner en hovedredaktør som står til ansvar for styret dersom foreningen utgir bladet på egen hånd. Dersom utgivelsen er et samarbeid med andre foreninger, utnevner styret i stedet en representant til redaksjonsledelsen. Hovedredaktøren/redaksjonsledelsen rekrutterer redaksjonsmedarbeidere etter behov. 7. Foreningen bør søke å drive et eget observatorium. Observatorielederen rekrutterer medlemmer til deltakelse i en observatoriestab etter behov. Staben står for den daglige drift av observatoriet. 8. Betaling av kontingenten skal skje innen to måneder etter generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta minst to purringer. Medlemmer som ikke har betalt én måned etter mottakelse av siste purring, kan strykes. 9. Foreningen kan oppløses dersom 3/4 av medlemmene forlanger det. En slik beslutning kan kun fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det skal her velges et interimstyre som i løpet av 6 måneder skal avvikle foreningens aktiviteter i samsvar med de avtaler som er inngått. Observatoriet søkes fristilt og drevet etter samme prinsipper som en stiftelse. Så langt råd er skal foreningens annen eiendom og rettigheter, som ikke naturlig hører inn under eller ønskes overført til observatoriet, fordeles mellom Norsk Astronomisk Selskap og Norsk Astronautisk Forening etter deres respektive interessefelter. 2

3 Innhold FORENINGENS LOVER... 2 FORENINGENS ØKONOMI... 4 STYRE OG STELL... 8 ÅRSRAPPORT PROGRAM ARRANGEMENTER ÅRSRAPPORT PROGRAM ASTRO RAPPORT ÅRSRAPPORT PROGRAM AKTIVITETSGRUPPENE ÅRSRAPPORT PROGRAM NOVA ÅRSRAPPORT PROGRAM BIBLIOTEKET ÅRSRAPPORT PROGRAM INFORMASJONSVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT PROGRAM

4 Foreningens økonomi Per Morten Johnsen REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2012 BUDSJETT 2012 Arrangementer , , Astro Rapport , , NOVA 3 762, , Aktivitetsgruppene 0,00 0, Informasjonsvirksomhet 2 450, , Bibliotek 0,00 0, Kontor 625, , Kontingent ,00 0, Diverse , , NOVA-fondet 6 695,49 0, Overskudd , , SUM , , STATUS BEHOLDNING Teleskoper/utstyr ,11 0,00 Kasse 1 553, ,50 Postbanken 3 515, ,14 Nordea 692,08 0,00 Bank Astro Rapport , ,34 Bank driftskonto , ,44 Sparebank ,00 297,00 NOVA-fondet , ,00 Kundefordringer , ,00 SUM (eiendeler) , ,42 Egenkapital , ,77 Phoenix-fondet 0,00 0,00 Sirius-fondet 0,00 0,00 NOVA-fondet , ,00 Leverandørgjeld , ,65 Ekspedisjoner 0,00 0,00 Vega-andeler , ,00 SUM , ,42 4

5 KASSERERS KOMMENTARER Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr samt finansposter på kr totalt kr Støtte fra Sandefjord kommune og Telenor utgjør i 2012 kr Fra 2007 ble nye teleskoper/utstyr til VEGA bokført som eiendeler og det er i 2012 foretatt en ytterligere nedskriving av disse på 100 %, kr til gjenværende saldo kr 0. Nye investeringer på NOVA er kostnadsført i sin helhet i Nytt system for regnskap og medlemsregister er blitt innført i løpet av Forsinkelser i implementering har ført til at siste runde med kontingenter har gått over årsskiftet, med kr registrert som utestående pr og litt over ble innbetalt i løpet av januar. Derfor har budsjettet for 2013 en estimert kostnad på for korreksjon i forbindelse med sletting av medlemmer. Det er i 2012 kostnadsført et tap på kr knyttet til to gamle fordringer. Øvrige utestående fordringer er knyttet til Astro Rapport nr Leverandørgjeld består av medlemmers utlegg høsten 2012 og regninger betalt i januar Foreningen har utgitt 3 nr. av Astro Rapport i 2012, slik at inntekter og kostnader ved nr kommer i REGNSKAP 2012 KONTINGENT Type ,00 0,00 Type ,00 0,00 Type ,00 0,00 Abonnementer 350,00 0,00 Kontingent, tilbud 2 100,00 0,00 SUM ,00 0,00 REGNSKAP 2012 DIVERSE Uspesifiserte innbetalinger 40,00 0,00 Diverse 0, ,00 Støtte/gaver ,00 500,00 Porto 0,00 341,00 Bank- og kortgebyrer 0,00 203,50 Renteinntekter 6 259,83 0,00 Utbytte etc. 605,00 0,00 NOVA-fondet 5 040,49 SUM , ,99 Fra Sandefjord Kommune har vi fått kr i støtte. I tillegg fikk vi en uventet ekstra støtte på kr 5000 fra Telenor. Denne stønaden er svært viktig for driften av foreningen. 5

6 NOVA-FONDET Loddsalg 1 655,00 0,00 Renteinntekter 0,00 0,00 Bevilgning fra DSE 5 040,49 0,00 Gaver 0,00 0,00 SUM 6 695,49 0,00 Når det gjelder andre poster, så er de omtalt nærmere i egne kapitler. REGNSKAPKONTROLLØRS BERETNING Undertegnede har gjennomgått regnskapet til foreningen (DSE) for Det er i alt 468 bilag som er ført for Det er 41 flere bilag i forhold til året før. Foreningen DSE har en god og sunn økonomi. For året 2012 ble det noe høyere overskudd enn beregnet, men siden Astro Rapport nr. 4/2012 ikke ble ferdig i 2012, vil noe av dette overskuddet gå til bladet. Foreningen har mange aktiviteter på NOVA, og det ble gjennomført en ekspedisjon for å se på en solformørkelse i Australia. Vi har fortsatt besøk av skoleklasser på NOVA. Medlemskontingenten kom sent inn på grunn av overgang til nytt regnskapssystem. De fleste har betalt denne på slutten av året og i begynnelsen av Siden regnskapet ble levert én uke før årsmøtet, ble ikke kontrollen av regnskapet ferdig før slutten av februar 1. Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og funnet i orden. Sandefjord, 27. februar 2013 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør Sandefjord, 9. februar 2013 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør 1 Årsrapport 2012 og Program 2013 ble godkjent av generalforsamlingen i DSE 9. februar 2013 med det forbehold at regnskapet ville bli funnet i orden av regnskapskontrollør innen utgangen av februar. Dette kravet er hermed oppfylt. 6

7 BUDSJETT 2013 Arrangementer Astro Rapport NOVA Aktivitetsgruppene Informasjonsvirksomhet Bibliotek Kontor Kontingent Diverse NOVA-fondet Overskudd/underskudd 0 0 SUM STYRETS KOMMENTARER Kontingentsatsene ble satt opp i 2011 for å dekke inn ekstra utgifter til nytt regnskapsprogram og medlemsregister samt videreutvikling av Astro Rapport. Disse tiltakene er nå implementert. Foreningen har en god økonomi og vi ser heller ikke for oss noen ekstraordinær økning i utgiftene i Kontingentsatsene foreslås derfor holdt uendret. Satsene er: Type 1: 525 kr Type 2: 350 kr Type 3: 80 kr Abonnenter (institusjoner) betaler samme takst som Type-2-medlemmer, men har foruten Astro Rapport ikke tilgang til noen av foreningens øvrige tilbud. BUDSJETT 2013 DIVERSE Støtte Renter Gebyr NOVA-fondet SUM Støtteposten representerer antatt støtte fra Sandefjord kommune. 7

8 Styre og stell Ragnvald Irgens ÅRSRAPPORT 2012 STYRET FOR 2012 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Per Morten Johnsen Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Vidar Lund Iversen (kassererstøtte) Petter Moe Det ble avholdt 6 styremøter i Første møte 15. januar var en styredag for hovedsakelig å planlegge foreningens aktiviteter i 2012, detaljplanlegge vårhalvåret og forberede årsmøtet. Andre styremøte fant sted 25. mars og vi fikk her en gjennomgang av mulighetene ved vårt nye regnskaps- og medlemssystem. Vi jobbet også med ekspedisjonen til Australia. Tredje styremøte fant sted 1. juli. Dette var et kombinert styremøte og dugnad, og det ble gjort en stor innsats i å rydde opp på kontoret, få orden på lageret av gamle Astro rapport og oppdatere biblioteksregisteret, for å nevne noe. Neste styremøte, 26. august, ble holdt på Holms kafeteria. Her konsentrerte vi oss om oppdatering av styrehåndboken. Arbeidet er ikke ferdig ennå, men vi kom et godt stykke på vei. Styrehåndboken beskriver styremedlemmenes oppgaver og trenger oppdatering nå som vi har modernisert driften av foreningen. Årets femte styremøte, 27. september, var et telefonmøte. Dessverre var det tekniske problemer med konferansesystemet den dagen, slik at vi ikke dessverre fikk noe særlig ut av dette møtet. Årets siste styremøte var 16. desember. Her tok vi blant annet en status over innbetalingene av medlemskontingenten for 2012 samt fastla tidspunktene for arrangementene i januar og februar. 15. januar: Styredag, Flykafeen 25. mars: Styremøte, Horten (PMJ) 1. juli: Styremøte/kontordugnad, DSEs kontor, Sandefjord 26. august: Styremøte, Holms kafeteria 27. september: Styremøte, telefonmøte 16. desember: Styremøte, Horten (VLI) I tillegg til fysiske styremøter har styret vært i jevnlig kontakt gjennom året, via telefon og e-post. Saker har slik kunnet avklares etter hvert som de har oppstått, uten at det har vært nødvendig å møtes ansikt til ansikt. Styrets ordinære arbeid i 2012 inkluderte å skaffe foredragsholdere til medlemsmøtene, forberede Åpent Hus, planlegge og arrangere observasjonskvelder på NOVA, ekspedisjonen til Australia og New Zealand og Stjernetreffet, utsendelse av invitasjoner og annet materiell til medlemmene, diverse sekretæroppgaver, vedlikehold av medlemsregisteret, regnskapsføring, oppfølging av NOVA, drift av biblioteket, vedlikehold av websidene og elektroniske tjenester, innføringen av nytt regnskapssystem samt gjennomføring av informasjonsvirksomhet. 8

9 REGNSKAP 2012 Postboks 0, ,00 Styret 0, ,80 Porto 0,00 0,00 Telefon 0, ,75 Konvolutter 0,00 0,00 Kopiering 0,00 0,00 Rekvisita 0, ,60 Regnsk.prog. 625, ,50 Gaver 0,00 150,00 Annet 0,00 135,00 SUM 625, ,65 9

10 PROGRAM 2013 Følgende styre ble valgt inn av generalforsamlingen den 9. februar 2013: STYRET FOR 2013 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentanter: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg (med støtte fra PMJ) Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Per Morten Johnsen (kassererstøtte) Vidar Lund Iversen Petter Moe Foreningens tilbud og aktiviteter krever at flere enn de som er i styret og i staben ved NOVA engasjerer seg. Bidragsytere i denne delen av foreningen betegnes som Øvrig administrasjon, der enkeltpersoner har ansvar for forskjellige tilbud og aktiviteter. Vervene i den øvrige administrasjonen besettes ved at styret verver personer blant medlemmene som er egnet og interessert. Den øvrige administrasjonen er ment å være fleksibel i størrelse og sammensetning og endres derfor raskt etter behov. Ved årsskiftet består den av: Nettserver-ansvarlig (programvare): Kristian André Gallis Nettserver-ansvarlig (maskinvare): Roar Almås Disse fungerer som støtte for IT-ansvarlig i styret. I den øvrige administrasjon regnes også staben ved NOVA, som er beskrevet under kapitlet om NOVA. Hovedoppgaven for styret i 2013 er å gjennomføre arrangementer og annet i programdelen av denne rapporten. BUDSJETT 2013 Postboks Styret Porto Telefon Konvolutter Vedlikehold Rekvisita Regnskapsprogram SUM

11 Arrangementer Petter Lohne ÅRSRAPPORT 2012 Det var stor aktivitet i foreningen i 2012 med flere foredrag, åpne hus og ikke minst observasjoner. Årets høydepunkt, i alle fall for de som hadde råd og anledning til å delta, var solformørkelsesekspedisjonen til Australia og New Zealand. Et annet høydepunkt var årets venuspassasje som fra vårt distrikt ble meget vellykket. Dette året vil vi også huske for Curiousitys spektakulære landing på Mars. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG 4. februar Årsmøte: Professor Øyvind Grøn holdt innledningsforedraget om supernovaer. Deretter ønsket Ragnvald velkommen til de 21 deltagerne som hadde funnet veien til årsmøtet. Han gikk deretter igjennom fjorårets arrangementer, Årsrapporten ble lagt fram, nytt styre valgt og budsjettet vedtatt. Etter festmiddagen holdt Kristian André foredrag om Mars Science Laboratory hva kan vi vente oss? Til slutt spiste vi kosmoskake. 14. mars Romovervåkning hva skjer der ute og her nede? Dette foredraget ble holdt av Terje Wahl fra Norsk Romsenter. Han pratet om overvåkningssatellitter av forskjellige slag, både til overvåkning av det som foregår på bakken, men også overvåkning av farlige asteroider og solstormer. 13 medlemmer kom på dette møtet. 9. mai Utforskningen av Mars: Denne gangen var foredragsholderen Erik Tandberg. Han startet foredraget med historiske tilbakeblikk omkring utforskningen av Mars med både vellykkede og mislykkede ferder. Han pratet også om Mars Science Laboratory og fremtidig utforskning av planeten. Han trakk hele 23 medlemmer til dette møtet. 5. september De første resultatene fra Curiousity: Denne gangen ble møtet holdt på Holms Motell og foredragsholderen var Kristian André Gallis. Han viste først et filmopptak av Curiousitys kompliserte og vellykkede landing på Mars. Deretter tok han for seg de første resultater av arbeidet som denne marsbilen har rukket etter landingen. Hele 21 medlemmer hadde funnet veien til dette møtet. ÅPENT HUS -MEDLEMSMØTER 17. februar: Årets første åpent hus møte ble holdt hos Eli og Trond Erik på Barkåker. Her var tittelen: Planeter og tynne månesigder. De ti deltagerne som kom delte erfaringer med objekter i vårt nærområde. 13. april: Det neste åpent hus møtet ble holdt hos Vidar i Borre. Temaet her var intet mindre enn ekspedisjoner og ekskursjoner til fjern og nær. Dette er noe det er stor interesse for i foreningen, så de ni deltagerne kom med en rekke interessante forslag. 29. juni: Så var det tid for årets sommeravslutning, som også denne gangen fant sted hos Line på Verningen. Hun hadde gjort grillene klare for tilbereding av medbrakt grillmat. Etter å ha spist oss gode og mette, ble det pratet om høsthalvårets mulige aktiviteter. 24. august: Nå er observasjonssesongen i gang igjen og derfor handlet høsthalvårets første åpent husmøte om praktisk amatørastronomi. Det fant sted hjemme hos Sveinung i Larvik, som er en erfaren observatør. Det ble en hyggelig og lærerik kveld for de 10 medlemmene som kom på dette møtet. 11

12 7. desember: Årets siste åpent hus, som også var juleavslutningen, fant sted hos Cathrine og Einar på Tolvsrød. De serverte to forskjellige gryteretter til de 13 medlemmene som kom på dette møtet. Det var ikke noe fast tema for dette møtet, men det ble pratet noe om det som har foregått dette året og hva vi kan gjøre i OBSERVASJONER 24. (25) februar. På årets første observasjonskveld var det komet Garradd som var hovedattraksjonen. Ellers skulle vi fortsette med objekter bl. a fra Caldwell-katalogen, der vi slapp på foregående observasjonskveld. 23. (24) mars. Denne observasjonskvelden var viet planetene som var godt synlige nå, både Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Komet Garradd var også fortsatt synlig. De som hadde tatt turen opp på denne milde marsnatten, fortsatte også med objekter videre ut i Caldwellkatalogen. 27. (28) april. Under tvil ble fredagen valgt selv om vi kjørte opp til NOVA i tåke og yr. Ca. kl klarnet det opp og vi kunne observere både planeter og fjernere objekter når det ble mørkt nok. Vi var noe plaget med fuktighet. 6 personer deltok denne kvelden 6. juni. Denne dagen var det århundrets siste venuspassasje. DSE hadde arrangement på NOVA, Mokollen i Sandefjord, Slottsfjellet i Tønsberg og Mesterfjellet i Larvik. Været var meget bra og det var mange som kom på arrangementene i byene. 10. (11) august. Høsthalvårets observasjonssesong ble innledet med meteorobservasjoner, da av meteorsvermen Perseidene. Det ble også observert fjernere objekter gjennom teleskopene. Denne gangen ble lørdagen valgt da det var litt bedre vær da enn fredag. 10 medlemmer tok turen opp denne varme sensommerkvelden. 14. (15) september. Nå var de mørke nettene tilbake for alvor. Nå var det bare Mars og Saturn som var synlige på kvelden, mens desto flere deep sky objekter kunne sees en større del av kvelden. Observasjonskvelden fant sted på fredagen, dagen etter var det veddugnad. 12. (13) oktober. Dette er den beste tiden på året for observasjoner av svake objekter da himmelen er mørk uten for mye iskrystaller. Av planeter var Merkur og Jupiter synlige. Været var dårlig både fredag og lørdag så denne observasjonshelgen ble avlyst. 16. (17) november. Nå var det nok en gang mulig å kombinere en observasjonskveld med en meteorsverm, nemlig Leonidene. Det var også foreslått i innbydelsen en rekke deep sky objekter, men nok en gang var det for dårlig vær både fredag og lørdag så observasjonshelgen ble avlyst. 14. (15) desember. Så fikk vi en ny sjanse til å kombinere en observasjonskveld med en meteorsverm. Denne gangen var det Geminidene. Av planeter var det bare Jupiter som stod gunstig til, ellers var det foreslått en rekke deep sky objekter. Dessverre sviktet været denne helgen også så vi måtte avlyse. ANDRE ARRANGEMENTER oktober. Stjernetreff: Årets stjernetreff samlet 26 deltagere, men alle var ikke der under hele treffet. Det ble som vanlig holdt på Gavelstad Hotell utenfor Svarstad. Vi fikk høre en rekke interessante foredrag, det var teleskopparade og vi hadde to diskusjonsgrupper med følgende temaer: Fremtidige ekspedisjoner de neste fem årene og hvordan styrke miljøet for visuelle observasjoner. På lørdagskvelden ble det klarvær og sterkt måneskinn, så 6 av medlemmene dro til NOVA. (4) 9 20 (27). november: Solformørkelsesekspedisjon til Australia og New Zealand: Årets ekspedisjon bestod av tre deler med en kjernetur fra november med mulighet for å besøke Australias Red Center før denne og eventuelt New Zealand til slutt. Det var 17 påmeldte på denne turen, men tre måtte melde avbud. Det var derfor 14 som til slutt reiste. Selve formørkelsen ble meget vellykket. Den ble observert fra Maitland Downs som ligger i innlandet fra Cairns. 12

13 REGNSKAP 2012 Medlemsmøter 3 312, ,60 Årsmøtet 8 580, ,00 Stjernetreff , ,00 Ekskursjon 0,00 0,00 Ekspedisjon , ,00 Porto 0, ,00 Gaver 0,00 219,00 SUM , ,60 PROGRAM 2013 Arrangementene som er foreslått nedenfor, er ment som en liste man kan velge fra. I praksis vil det ikke være mulig å avholde så mange arrangementer. I mange tilfeller er foredragsholderne som nevnes heller ikke forespurt, slik at disse kun må oppfattes som forslag. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG Planck Frode Hansen Kometer Bjørn Håkon Granslo Videre utforskning av Mars Norsk Romsenter/Tandberg Bemannet romfart i USA etter romfergene v/erik Tandberg/Ivar Johansen Atmosfære eller ikke/terraforming v/ragnvald Irgens Astronomiens historie v/anders Rønningen Barnemøte v/eirik Newth Fremtidsperspektiver i astronomi og romfart v/eirik Newth Galileoprosjektet. Hva vi har lært om Jupiter og dens måner? Meteoritter v/gunnar Råde Hva CERN har lært oss om kosmologi v/bernt Olav Rostad Andøya, Svalsat og Trollsat, v/norsk Romsenter. Om utforskningen av Venus og Merkur, v/øyvind Gulbrandsen Nye romsonder for å studere Sola, v/pål Brekke På vei mot operativ varsling av romværet, v/pål Brekke Hvem kommer først tilbake til Månen? v/terje Wahl ÅPENT HUS MEDLEMSMØTER Hva skjer på stjernehimmelen? Stjernekveld. Ta med ditt eget teleskop. Aktiviteter i en mulig gruppe for visuell astronomi. En rundreise i astronomiens og romfartens historie i det nordlige Europa Hva foregår i gruppen for astrofysiske observasjoner ved NOVA? Hva foregår i gruppen for astrofoto ved NOVA? Filmkveld Astrofoto fra NOVA på storskjerm Observasjoner av meteorsvermer Observasjoner av ISS 13

14 EKSKURSJONER Natursenteret i Horten Observatoriet på Harestua Det gamle observatoriet i Oslo Inspiria Science Center, Sarpsborg Nordlysobservatoriet i Tromsø Satellittstasjonen i Nittedal for telekommunikasjon Norsk Regnesentral for satellittobservasjoner av Jorden Rakettoppskytning i Trysil i regi av NEAR Statisk test av faststoffrakettmotor i regi av NEAR Utflukt til amatørobservatorium Astronomiforeninger i Sverige eller Danmark Andøya rakettskytefelt og ALOMAR Kiruna, ESRANGE OBSERVASJONER Cirka 8 observasjonskvelder med invitasjon og program. ANDRE ARRANGEMENTER Stjernetreff, oktober Kulturnatta i Larvik 9. november Diverse kurs Ekspedisjon til Nord-Europa? BUDSJETT 2013 Medlemsmøter Årsmøtet Stjernetreff Ekskursjon 0 0 Ekspedisjon 0 0 Porto Gaver SUM

15 Astro Rapport Ragnvald J. Irgens ÅRSRAPPORT 2012 Arbeidet med Astro Rapport er nok noe av det mest tids- og ressurskrevende vi gjør i foreningen vår. Bladet kommer ordinært ut i fire utgaver hvert år, og publiseres både i en papirversjon samt elektronisk på våre hjemmesider. For å få tilgang til den elektroniske versjonen trenger man et brukernavn og passord. Dette endres jevnlig. Gyldig brukernavn/passord står alltid oppført i siste nummer av papirutgaven av bladet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på bladet i 2012, og det gleder redaksjonen som legger ned en betydelig innsats og tid i arbeidet med bladet. Alt arbeid skjer på frivillig basis uten noen form for økonomisk kompensasjon. Det kan derfor til tider oppstå utfordringer når andre aktiviteter (som jobb og familie) krever sitt. I 2012 holdt vi skjemaet tålelig bra helt frem til høsten. Da hadde vi dessverre en periode med en del sykdom blant redaksjonsmedarbeiderne. Siden vi ikke har noe slingringsmonn når det gjelder bemanningen i redaksjonen, leder slikt lett til forsinkelser, og vi fikk da heller ikke ut nummer 4 før årsskiftet. Vi må derfor satse på å ta igjen dette i inneværende år. Det at vi fikk gitt ut færre blader enn planlagt gjør at vi får et større overskudd enn budsjettert. Dette blir imidlertid oppveid av høyere utgifter ved trykking av flere nummer i Utgivelsen av Astro Rapport skjer som et samarbeid mellom DSE, Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GoTAF), Bergen Astronomiske Forening (BAF), Astronomiforeningen i Agder (AiA) og Haugaland Astronomiske Forening (HAF). Redaksjonen har vært stabil og har i 2012 bestått av hovedredaktør, spalteredaktørene og spaltemedarbeiderne. Spaltemedarbeidernes hovedoppgave er å støtte spalteredaktørenes arbeid, spesielt ved å gjennomgå stoffet mht. språk og grammatikk. REDAKSJONEN 2012 Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Spaltemedarbeidere: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Abonnementsregister: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Michael P. Holgate Cathrine Hallberg Einar Hallberg Solveig Søvik Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Henning Holen Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Petter Lohne 15

16 DISTRIBUSJON ASTRO RAPPORT 4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 (medl. type I og II) Gjøvik og Toten Astronomiske Forening Bergen Astronomiske Forening Astronomiforeningen i Agder Haugaland Astronomiske Forening Abonnenter Totalt antall eksemplarer REGNSKAP 2012 Trykking 0, ,00 Annonser ,00 0,00 Distribusjon GoTAF 5 016,00 0,00 Distribusjon BAF 2 793,00 0,00 Distribusjon AiA 4 788,00 0,00 Distribusjon HAF 1 197,00 0,00 Løssalg 235,00 0,00 Salg av AR i permer 0,00 0,00 Utsendelse 0, ,79 Kontorrekvisita 0, ,00 Porto 0,00 0,00 SUM , ,79 16

17 PROGRAM 2013 I 2013 vil vi fortsette arbeidet med å gjøre tidligere utgaver av Astro Rapport tilgjengelig elektronisk. I tillegg gjør vi en endring i redaksjonen for å avlaste hovedredaktør, som også har hatt ansvaret for nyhetsspalten i bladet. Redaksjonsmedlemmene vil være i jevnlig kontakt og vil arbeide for å få ut alle årets utgaver. Vi innser imidlertid at vi også i år vil være svært sårbare ved frafall av enkeltmedlemmer i redaksjonen. I 2012 hadde vi flere flotte bidrag fra våre egne medlemmer og også fra samarbeidsforeningene. Vi håper denne trenden vil vedvare også i Det vi setter aller størst pris på i bladet er egenprodusert materiale. Det er viktig at Astro Rapport fortsatt fyller nisjen til de som vil lese litt dypere artikler enn de man finner i liknende blader. Det er dessuten viktig at de samarbeidende foreningene aktivt bidrar med stoff som på en levende måte informerer om foreningsaktivitetene. Den største langsiktige utfordringen ligger nok i å bygge opp og opprettholde et nettverk av aktive amatørastronomer som virkelig bidrar med stoff til bladet. For å få dette til, er det viktig at Amatørsidene har en person som kan følge opp nettverket gjennom aktiv dialog med observatørene. REDAKSJONEN Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Spaltemedarbeidere: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Spaltemedarbeider: Red. Nytt fra foreningene: Digitalutgave: Trykk: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Michael P. Holgate Cathrine Hallberg Einar Hallberg Solveig Søvik Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Ikke besatt Ikke besatt (Ragnvald J. Irgens) Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Endringer i redaksjonen kan forekomme dersom hovedredaktør eller spalteredaktøren(e) ser behov for dette. BUDSJETT 2013 Trykking Annonser Distribusjon GoTAF Distribusjon BAF Distribusjon AiA Distribusjon HAF Løssalg Porto Konvolutter 0 0 SUM

18 Aktivitetsgruppene ÅRSRAPPORT 2012 Foreningen hadde tre aktivitetsgrupper i 2012: Gruppe for astrofoto ved NOVA, Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA og Gruppe for romfart. Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Astrofotogruppa har ikke hatt organiserte aktiviteter i Det har skjedd lite fotografering ved observatoriet det siste året. Det er ingen tekniske hindringer for slik aktivitet. Årsaken er heller at gruppemedlemmene ikke har tatt seg tid til å bruke observatoriet. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA arbeider med fysiske målinger og beregninger på astronomiske objekter basert på bl.a. spektroskopiske, fotometriske og astrometriske teknikker med CCDkamera. Gruppens hovedinstrument er Phoenix 2-teleskopet, et PlaneWave CDK20-instrument med en diameter på 50 cm som kom på plass i Phoenix-bygningen i desember Gruppen har i løpet av de siste par årene anskaffet nye PCer for styring av teleskopet og instrumenteringen på det. Dette består av to mikro-pcer som skal brukes som teleskopterminaler (én i domen og én i kontrollrommet) og én litt større maskin, en EEEPC med XP og fjernkontroll (til kontrollrommet). Et Antares søkerteleskop ble også anskaffet. Videre er det kjøpt inn adaptere for påmontering av okularer, CCD-kamera og DSLR-kamera. Gruppen anskaffet seg en SBIG spektrograf av typen SGS (Self- Guiding Spectrograph) utstyrt med to gitre av forskjellig oppløsning. Det skal brukes sammen med et SBIG CCD-kamera (ST-7 eller ST-8) for digital spektroskopi. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Etter den vellykkede ekspedisjonen til USA i 2011 for å se den siste romfergeoppskytningen samt besøke flere romfartssentra, har aktiviteten i 2012 vært lav. Gruppen har imidlertid ambisjon om fortsatt aktivitet, og vurderer blant annet muligheten for å besøke romfartssentra i Europa. REGNSKAP 2012 Gruppe for astrofotografi 0,00 0,00 Gruppe for astrofysiske obs. 0,00 0,00 Gruppe for romfart 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 18

19 PROGRAM 2013 Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Ambisjonen om å ha fotosamlinger på observatoriet samt samlinger med fokus på bildebehandling ligger fast. Når det gjelder tekniske oppgraderinger på Nova, står fortsatt dovetail-rigg på Vega Nord høyt på ønskelisten. Teleskopene vil i løpet av året bli utstyrt med WiFi-bokser. Disse vil gjøre det mulig å koble seg trådløst opp til teleskopene med laptop eller nettbrett. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppens hovedmål for 2013 er 1) å få fullført utrustningen med kontrollpaneler, PCer o.l. i domen og kontrollrommet, 2) å lage et tilpasset sett med motvekter til teleskopet, og 3) å komme i gang med astrofysiske observasjoner. Vi har i første omgang behov for å få rikelig med praktisk erfaring med teleskopet og instrumentering (spesielt CCD-kamera og spektrografen). Når vi har tilstrekkelig med erfaring vil det bli arrangert kurs i bruk av teleskopet så vel som astrofysiske observasjonsteknikker. Kurset vil bli fulgt opp med astrofysiske observasjonskvelder. Det blir også gruppemøter for å utveksle erfaringer og planlegge nye observasjoner. Det er dessuten et viktig mål for gruppen at man får realisert planene som gir observasjoner av forskningskvalitet for fotometri, astrometri og spektroskopi. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Det er ønskelig med ett eller flere gruppemøter i løpet av året. Vi vurderer også muligheten for å besøke romfartssentra i Europa. BUDSJETT 2012 Gruppe for astrofotografi Gruppe for astrofysiske obs Gruppe for romfart SUM

20 NOVA Rune Solberg ÅRSRAPPORT 2012 NOVA har også i 2012 vært sentrum for en betydelig del av foreningens virksomhet. Vårhalvåret og første del av høsten var det mye observasjonsaktivitet, mens det fra og med oktober var usedvanlig mye skyer slik at ingen av de planlagte observasjonskveldene kunne gjennomføres. En del nye ansikter har vært å se på flere av observasjonskveldene, noe vi på sikt håper gir resultater i form av flere faste observatører. Medlemsobservasjoner Det ble invitert til ti observasjonsarrangementer med program for medlemmene, hvorav ett var under Stjernetreff 2012 (se også under Publikumsobservasjoner nedenfor) og ett i forbindelse med venuspassasjen. De tre siste observasjonskveldene på høsten kunne ikke gjennomføres pga. dårlig vær. Se ellers under Observasjoner i kapitlet Arrangementer. Publikumsobservasjoner Publikumsobservasjoner av typen NOVA Maraton og andre åpne arrangementer rettet mot ikkemedlemmer har ikke vært gjennomført siden det var innbrudd rett etter NOVA Maraton i NOVA Maraton ble vurdert i 2010, 2011 og 2012, men ble ikke gjennomført pga. betenkeligheter ved at et nytt åpent arrangement kunne utsette observatoriet og de nye teleskopene for risiko. Arrangementet er imidlertid ikke skrinlagt og vil bli vurdert igjen. Gruppebesøk Det var tre gruppebesøk på NOVA i 2012: 1. mars: 9. klasse ved Steinerskolen i Vestfold. 22. mars: Klasse 4B ved Jordet skole i Larvik. 6. november: Lærergruppa fra Langestrand skole, ca. 15 personer. Det har vært flere grupper som har ønsket å komme på besøk, men som har blitt stoppet av været. Kurs Det ble ikke gjennomført kurs på NOVA i Observasjonsgruppene Det var to observasjonsgrupper ved observatoriet i 2012: Gruppe for astrofysiske observasjoner og Gruppe for astrofoto. Se ellers under kapitlet Aktivitetsgruppene. Nyhetsmeldinger fra NOVA Det ble i 2012 sendt ut 7 nyhetsmeldinger på e-post. Ved årsskiftet var det registrert 41 mottakere av nyhetsmeldinger. Formidlingen av nyhetsmeldinger fra NOVA kom i gang tidlig i Meldingene skrives i hovedsak av Petter Moe. Denne tjenesten er en del av det som leveres gjennom medlemskap Type 1. 20

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 *

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 4. mai 2015 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer