VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020"

Transkript

1 C:\ProBygg AS\ doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN Oslo, ProBygg AS

2 2 av BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs oppdrag ProBygg AS har på oppdrag fra styret i Sameiet Rosenborggt. 15 v/ Kim Thorup og Christopher Viland kontrollert følgende felleskonstruksjoner i sameiet mht. forventet vedlikeholdsbehov på kort og lengre sikt: Fasader Tak Balkonger Kjeller Trapperom Vann- og avløpsrør i kjeller Utomhusanlegg Nedenfor har ProBygg AS laget forslag til en tiltaksplan med utbedringsarbeider som vi anbefaler utført innenfor tidsintervallene 2 år, 5 år, 10 år, 15 år. Vi har hatt plantegninger som støtte for utarbeidelse av denne rapporten. Når rapporten leses, er det en fordel at leseren har tilsvarende tegninger. Tegningene er ikke vedlagt rapporten. Forutsetning for beregnede kostnader Forutsetningene som er lagt til grunn for kostnadsberegningene er som følger: Medregnet: Alle entreprisekostnader inkl. rigg/ driftskostnader, avsetninger for uforutsette kostnader. Kostnadsnivå pr. april 2005, inkl. 25 % merverdiavgift. Priser er vurdert, det er ikke innhentet konkrete tilbud i markedet. Konkurrerende tilbud må innhentes for å trekke det beste ut av markedet. Alle tiltak er regnet utført som innkjøpte tjenester. Evt. egeninnsats i boligselskapet kan gi reduserte kostnader. Tallene for de forskjellige tiltak er basert på at beslektede aktiviteter foreslått i denne rapporten kommer til utførelse samtidig. I motsatt fall kan kostnader til rigg-/ drift m.m. øke, og arbeidene vil samlet bli dyrere. Ikke medregnet: Boligselskapets egne administrasjonskostnader eller bruk av fagkonsulenter. Evt. finansieringskostnader ved gjennomføring av tiltakene.

3 3 av FORRETNINGSFØRER OG VAKTMESTER. LØPENDE SERVICEAVTALER Eksterne parter med forvaltningsoppgaver i sameiet er: Forretningsfører OK Eiendomsmegling AS v/ Oddvar Knutsen, tlf Vaktmester Gårdreform AS v/ Jacobsen, tlf Følgende fellesanlegg har sameiet tilfredsstillende styring på gjennom løpende serviceavtale med: Heisanleggene: Ribe Heis AS, Oslo, tlf Fyranlegg: Fyr-kjelen v/ Terje Jenserud, tlf Heis- og fyranleggene er ikke videre omtalt i rapporten. Det samme gjelder felles elektroanlegg da sameiet har oversikt over dette, inkl. heistavler (vedtatt fornyet i 2005). Muligens bør nye lysarmaturer i trapperommene tas med som en del av elektrotekniske oppgraderingen. 3. KORT BESKRIVELSE AV BYGNINGSTEKNISKE KONSTRUKSJONER I ROSENBORGGT. 15 Sameiet Rosenborggt. 15 har til sammen 43 leiligheter, bygget i Oppg. A-B har fem etasjer + kjeller, oppg. C-D har seks etasjer + kjeller. Alle oppgangene har heis, gammel, støyende heis i A og B, moderne heis i oppg. C og D. Bærekonstruksjoner inkl. etasjeskiller mellom leilighetene er utført av plasstøpt betong. Fasadene er utført av tegl med unntak av inntrukket fasade i toppetasjen for oppg. C- D. Her er teglveggene påført puss, delvis malt. Vinduer/ balkongdører er utført av tre, malt. De fleste (mer enn 90 %) ble skiftet i ca Nye vinduer / balkonger ble levert med fabrikkmalt overflate, de fleste er ikke vedlikeholdsmalt senere. De øvrige vinduene/ balkongdørene er meget gamle, de fleste med forsømt vedlikehold på utv. side. Hovedinngangsdører er utført av eloksert aluminium m/ glass. Tak over øverste etasje er utført som oppforet tretak tekket med papp. Inntrukket tak i 6. etg., delvis papp på oppforet del (mot bakgård), delvis asfaltbelegg (terrasser mot gate). Takene har ensidig fall som vender mot bakgården, og nedløpsrørene fører store mengder vann. Meget beskjeden vannmengde i nedløpsrørene som vender mot gaten ved oppg. C-D (bare fra tre takterrasser). Balkonger består av utkragede betongdekker med enkelt rekkverk av stål. Bakgården er delvis belagt med belegningsstein, har noe asfalt.

4 4 av VURDERING AV TEKNISK TILSTAND, FORSLAG TIL TILTAK, KOSTNADER SE Rosenborggt. 15 er relativt godt vedlikeholdt, men har likevel en del vedlikeholdsmessige svakheter. De største og viktigste tiltakene gjelder yttertaket og balkongene. Antatte kostnader for de forskjellige tiltak som er foreslått i rapporten er ført opp i tabellens høyre del. Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år 4.1 Brannsikring Rutinemessig kontroll av røykmeldere og håndslukkere i leilighetene. Kan utføres av boligselskapet (egeninnsats). 4.2 Fundamenter, bærevegger, dekker Ingen tiltak er nødv. de nærmeste årene. 4.3 Fasader Teglfasadene generelt: Teglfasadene står teknisk tilfredsstillende. Frostskader eller fugeskader av betydning i teglfasadene ble ikke observert. Fasader mot gatene: OK. (Foto 1-2) Fasader i portrom og vegg i bakgården, mot nabo: Teglvegg m/ puss i portrommet har skader etter at fukt har trukket seg opp fra grunnen (foto 5). Vegg i bakgården, mot nabo i syd (ca. 10 m2) har stor pussavskalling (foto 4). Tiltak innen 2 år, gjentas hvert 8-10 år: Løs puss hugges ned. Pussutbedres/ males med meget diffusjonsåpen maling. Sannsynligvis må tilsvarende behandling gjentas hvert 8-10 år Fasader mot bakgården: Puss på sokkel/ grunnmur mellom kjellernedgangene til hhv. C og D har pusskader etter at fukt har trukket seg opp fra grunnen (foto 38). Terrenget har i dette området fall inn mot bygningen og påfører veggen stor vannpåkjenning. Tiltak innen 2 år: Terrengfallet legges om mellom grunnmuren og steinbelagt gangfelt. Kostnadene for dette er medtatt i pkt. 6.0 Utomhusanlegg.

5 5 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Tiltak innen 2 år: Løs puss på grunnmuren hugges ned. Pussutbedring og overflatebehandling med meget diffusjonsåpen maling Inntrukne fasader i 6. etg., oppg. C-D, mot bakgården: Pusset, umalt fasade langs inntrukket fasade i 6. etg. i oppg. C-D (siden som vender mot bakgården) står tilfredsstillende, bare mindre sårskader som kan utbedres lokalt ved passende anledning senere. Tiltak innen 10 år: Utbedre sårskader i fasade langs inntrukket tak i 6. etg., som vender mot bakgård Malt fasade på motsatt side i 6. etg., dvs bakveggen til de tre takterrassene: Pusset og malt. På to av terrasseveggene (mot stuene) var overflatebehandlingen (malingen) meget oppsprukket (foto 3). Få tegn til større pusskader i denne veggen. Årsaken til oppsprekkingen er at malingen som er brukt på veggen er for tett. Når fuktighet fra innvendig side skal ut av veggen, sprekker malingen. Tiltak innen 2 år: Vi anbefaler at all gammel maling på veggene bak takterrassene fjernes i sin helhet ved skraping og evt. kjemisk malingsfjerning før det males med ny, meget diffusjonsåpen maling. Egnet produkt er silkonhartzmaling type Lotusan eller tilsvarende. Mindre pusskader sårutbedres før ny maling påføres Vinduer, ytterdører, porter Vinduer og balkongdører er skiftet i de aller fleste leilighetene i ca (for ca. 10 år siden), men er ikke overflatebehandlet senere. Vinduer/ balkongdører bør rengjøres og males ca. hvert åttende år for å gi varig beskyttelse. Nå er det en del vinduer som har meget tynn og oppsprukket maling i nedre del av de nye vinduene. De gamle vinduene til leilighetene er ikke videre behandlet i denne rapporten, annet enn at de bør skiftes snarlig. Dette er så vidt ProBygg kjenner et ansvar som den enkelte eier har ansvaret for. Tiltak innen 2 år: Samtlige vinduer til leiligheter og kjellere bør rengjøres utvendig, skarpes for løs maling evt. bart treverk grunnes og vinduene males på nytt. Tradisjonell oljemaling til utv. bruk, type Drygolin el

6 6 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år tilsv. anbefales. Tilsvarende behandling bør utføres hvert 8. år. Det kan vurderes å øke intervallet på vinduer som er lite utsatt for sol. Vi anbefaler utvendig vindusmaling utført som fellestiltak i sameiet. Dette sikrer riktig kvalitet, og ikke minst at arbeidet faktisk blir utført. Å overlate dette til hver enkelt beboer fører vanligvis til at en del vinduer ikke behandles og forfaller. Uheldig for fasaden, både estetisk og at mangelfull vindusvedlikehold sågar kan medføre vanninntregning og skade på fasaden. Overlysvinduer til trapperommene er behandlet i pkt. 4.5 Yttertak. Hovedinngangsdørene ser ut til å være i god teknisk stand. Sylinderlåsen til oppg. B passet dårlig til vår nøkkel og bør skiftes eller repareres Porten fra gaten til bakgården ser ut til å være i orden. 4.5 Yttertak, overlysvinduer til trapperom, piper/ luftekanaler på tak, tekking av terrasser Lavt tak utenfor inntrukket 6. etg. oppg. C-D: Papptekkingen er i meget dårlig forfatning, mange blærer/ pløser (foto 20-22), bortslitt skiferbelegg på pappen, utettheter ved terskel til dør mot bitrapperom. Eksisterende blikk ser OK ut. En stor blomsterkasse står nede på pappen og hindrer avrenning (foto 24), stålrekkverk og stige til taket er noe rustent (foto 20). Det er grunn til å anta at pappen inkl. takrenner er mer enn år gammel. Tiltak innen 2 år: Tekke taket som vender mot bakgården på nytt med solid papp armert med polyester el. tilsv. Takrennen fornyes. Legge terskelbeslag. Heve blomsterkasse på klosser Tiltak innen 5 år: Skrape og male stålrekkverk og ståltrapp Papptekking av hovedtaket, inkl. overgang til piper og andre takgjennomføringer: Store deler av papptekket hovedtak vil ha ca. 6-8 år gjenværende levetid, men det er en del mindre skader og

7 7 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år dårlige løsninger som snarlig trenger utbedring, se foreslåtte tiltak. Vi tror at eksisterende papptekking på hovedtaket kan være ca. 25 år gammelt. Tiltak innen 2 år: Åpning mellom pappoppbrett og beslag ved heishus ved oppg. C må utbedres (foto 15). Her renner vann inn under pappen i dag. Noen gamle antennerester samt wirer ligger på papptaket ved oppg. C (foto 16) og bør fjernes. Skade på soillufting og pappavslutning ved døren til heismaskinrom i oppg. C (foto 19) utbedres samt at det monteres et skilt på døren Åpnes forsiktig grunnet fare for skade på pappen (eksisterende konstruksjoner er utført slik at skader lett oppstår, men det er uforholdsmessig kostbart å bygge dem ombør, muligens at dørens slagretning kan endres ved neste omtekking av taket). Blære mellom de øverste papplag ved takknekk ved oppg. A (foto 11) samt noen få andre blærer i papptekkingen skjæres opp og utbedres. Ved noen av pappoppbrettene er skiferpåstrøingen på pappen slitt bort, og dette fører til rask nedbrytning av pappen. Områder med lite skiferbelegg utbedres lokalt. Pappbretten ved oppg. C, ved topp av leideren (foto 10), bør utbedres slik at sprekken ikke medfører forsert sprekkdannelse og lekkasjer Tiltak innen 10 år (senest): Teknisk tilstandsbeskrivelse av papptekkingen beskrevet over tilsier at hele taket bør tekkes på nytt i løpet av 6-8 år. I den sammenheng bør det vurderes å heve gesimsene i høyeste del av taket, mot gatene. Hensikten er å hindre at vindkrefter kan føre vann/ snø oppunder gesimsbeslaget og inn i konstruksjonen. Priser for omtekking av taket er ca. kr. 420 pr. m2 inkl. mva. Prisen inkluderer oppbretter, nedbretter, beslag, tilpasning til piper m.m., rigg/ drift, men uten nye pipebeslag, som i stedet er medregnet nedenfor. Takflaten er ca. 800 m Piper m/ avdekninger: En dårlige løsninger, se foreslåtte tiltak. Tiltak innen 2 år: Blyavdekninger på murte piper / luftekanaler (7 stk B x L ca. 0,5 x 1,2 meter) er stedvis dårlige (foto 12) og medfører nedbrytning av mørtelfugene i pipene. Blyavdekningene bør skiftes. En del mørtelskader mellom mursteinene på pipene, mest på fyrpipen ved oppg. C (foto 14) bør utbedres ved utkrassing av dårlige fuger og ny mørtling. Pris pr. blyavdekning ca. kr / stk inkl. mva

8 8 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Glasstak/ overlys over fire trapperom: Er utført som plant glasstak med 1-lags trådglass som ligger noe opphøyet fra hovedtaket. Fall som hovedtakets fall. En del av rutene hadde sprukket glass (foto 13), og på innvendig side ble det oppdaget en del korrosjon etter lekkasjer og kondens. Dette er nærmere dokumentert og tiltaksbeskrevet i pkt. 4.7 nedenfor. Tak over to heismaskinrom (C og D): Tak over to heismaskinrom til oppg. C og D var beslått. Noe slitt. Tiltak innen 10 år: Skifte beslagene. Kostnad føres ikke opp da arbeidet er medregnet i prisen for total omtekking av hovedtaket. Terrasser i 6. etg. oppg. C-D, 3 stk: Asfaltbelegget (membranen) på takterrassene i 6. etg. har enkelte detaljer ved rekkverksgjennomføringer og lignende som ser noe utrygge ut. Tiltak innen 2 år: Vi har ingen observasjoner eller opplysninger som tilsier at terrassegulvene ikke er tette, men gulvene bør etterses samtidig med andre utbedringsarbeider på tak. Avsatt sum Takrenner og nedløpsrør fra tak til terreng: Rennene langs hovedtaket som vender mot bakgården er stort sett utført av plastisolbelagt stål. Er misfarget etter ca. 25 års solbestråling, men ser teknisk tilfredsstillende ut. Renne på lavt tak ved inntrukket 6. etg. er eldre, se ovenfor. Renner og nedløp har delvis varmekabler. Det er ingen ytre tegn som tilsier at disse ikke fungerer som tilsiktet (for eksempel frostskadde nedløpsrør), men det bør kontrolleres av elektriker. Om rennene skal fornyes ved neste gangs omtekking. Takrennen i ytterkant av takterrassene i 6. etg. i C-D (mot gata) er tiltettet med store mengder asfaltrester etter siste gangs asfaltbelegning av terrassene, samt annen tiltetting. Usikkert om nedløpene også kan være tilsølt med asfalt. Tiltak innen 2 år: Rense takrenne langs terrassene i 6. etg. Sjekke om nedløpsrørene fra samme renne er åpne. Også sjekke om 3000

9 9 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år nedløpene mot bakgården fungerer ved større nedbørsmengder. Kontrollere om varmekabler i takrenner og nedløp mot bakgård og gate fungerer Utskifting av takrenner spesifiseres ikke da dette normalt vil være en del arbeidet med full taktekking, beskrevet tidligere i rapporten. Bindende pristilbud og ytterligere råd kan sameiet få ved henv. til f. eks. entreprenør Hesselbergtak AS v/ Lind, tlf Balkonger Bygningen har følgende antall balkonger mot gatene: Oppg. A: 4 stk små (ca. 1,5 m2) Oppg. B: 4 stk små/ mellomstore (ca. 1,5 m2) Oppg. C: 4 stk store delt i to, dvs. til 8 leil (ca. 2,5 m2) Oppg. D: 4 stk store (ca. 3 m2) I bakgårdene er det tre rømningsbalkonger for oppg. A-B ( etg.). og tre for oppg. C-D ( etg.). Takterrasser er beskrevet i pkt. 4.5 Yttertak. Balkongene er utført av utkraget betongdekke med malt stålrekkverk. Balkongdekkene har til dels store betongskader, og tiltak er påkrevet snarlig for å hindre at skadene utvikler seg (foto 25-29). Det som skjer er at betonggulvene ikke klarer å beskytte armeringen i dekkene mot korrosjon, stålet ruster / utvides og sprenger betongen ut. Når forvitringen først er kommet godt i gang, vil vanligvis skadeutviklingen akselerere. Tiltak innen 1 år: All oppsprukket og løs betong på alle balkongene mot gaten og brannbalkongene mot bakgården hugges bort, inkl. åpning av riss dersom disse kan henføres til armeringskorrosjon. Balkongdekkene hugges opp lokalt rundt armeringen, inn til friskt jern. Rust på armeringen fjernes ved sliping/ stålbørsting, og rengjort armering påføres korrosjonsbeskyttende spesialmørtel. Sårskader/ opphuggede områder støpes ut på nytt. Dekkene på alle balkongene, også brannbalkongene mot bakgården, rengjøres og overflatebehandlets med vanntett belegg (epoxy eller polyuretan) oppå og på fremkanter, og såkalt

10 10 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år karbonatiseringsbremsende maling på undersiden. Rust på rekkverk flekkpusses og overflatebehandles. Samlet sum for beskrevne arbeider utført innen 1 år. Vedlikeholdsbehov senere Bindende pristilbud og ytterligere råd kan sameiet få ved henv. til f. eks. entreprenør BMR AS v/ Roy Thuen eller Niels Sandersen, tlf Trapperom m/ innv. dører Overlysene i oppg. A-D: Overlysene i alle trapperommene er teknisk ikke tilfredsstillende. Overlysene i alle trapperommene er utført av 1-lags glass med stålrammer. Overlysene gir et meget stort varmetap ut og konstruksjonen vil sannsynligvis få en del kondensvann på innv. side når det er kaldt ute. I tillegg ser det ut for at noen av takene også har utettheter som gir mindre vannlekkasjer inn. Stålrammene i vinduene har en del korrosjon på innv. side. Det vises til foto 31. Tiltak innen 5 år, helst tidligere: Takvinduene skiftes til nye overlys. Her finnes det flere alternativer, bl.a. (alle med åpningsbar luke styrt elektrisk for utlufting på varme dager og for røykavtrekk, offentlig krav når overlys skal skiftes): a) Høyverdig energiglass og brutte metallprofiler (aluminium). b) Kunstglass type polykarbonat, 3-4 lags løsning med bæreprofiler av metall. c) Delvis gjentetting av taket, men med innsetting av 1-2 overlyskupler med plastglass i hvert trapperom a) er en dyr, men meget høyverdig løsning. b) og c) er sannsynligvis det mest aktuelle for sameiet. Antatt kostnad pr. trapperom vil utgjøre ca. kr inkl. mva. For alt. a) tror vi kostnadene øker med ca. kr pr. trapperom. Bindende pristilbud og ytterligere råd kan sameiet få ved henv. til f. eks. leverandør/ entreprenør Plastmo Norge AS v/ Fjell, tlf (alt. c).

11 11 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Generelt om trappeløp/ -reposer og rekkverk: Trappetrinn og reposer er belagt med terrasso. Bra kvalitet. Rekkverk mot trappemidt er i oppg. C og D utført av malt stål. Tilfredsstillende oppusset. Rekkverket har store åpninger som kan være farlig for barn. I oppg. B og A er trapperekkverket erstattet av heis plassert i trappeøyet. Her er det kun håndløpere. Ingen tiltak er påkrevet. Spesielt for oppg. A: Trapperommets vegger er relativt slitt. Tiltak innen 5 år, helst tidligere: Male trapperomsveggene m/ dører Spesielt for oppg. B: Relativt greit oppusset. Tiltak innen 10 år: Male trapperomsveggene m/ dører Se pkt. 4.4 vedr. sylinderlås i hovedinngangsdøren i oppg. B. Spesielt for oppg. C og D: Bra oppusset. Enkelte dører er litt slitt. Tiltak innen 15 år: Male trapperomsveggene. Dørene bør males tidligere Bitrapperom ved oppg. C og D: Bitrapperom ved oppg. C og D er lite pene, men anses som underordnede rom som neppe bør prioriteres. 4.8 Fellesrom i kjeller, bygningsmessig Kjelleren virker relativt tørr med unntak av deler av vegg mot bakgården. Noe pussavskalling på innv. side, nederst ved gulv (foto 32). Fuktnivået ventes å bli redusert gradvis over ca. ett år etter at tiltak på utv. side er gjennomført. (terrengomlegging, se pkt. 6.0). 5.0 Synlige vann- og avløpsrør i kjeller Rørstammer og vannledningsopplegg til leilighetene: I flg. opplysninger har det vært 5-6 tilfeller av rørlekkasjer de siste tre årene. Nærmere detaljer er ikke kjent. Noen få soilrør er synlige i kjellerne, og det er tegn til gjennomrusting. Tilsvarende svakheter på påregnes på rørene oppover i leilighetene.

12 12 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Vi har her ikke foreslått tiltak i denne tabellen da faktisk teknisk tilstand trenger nærmere kartlegging/ utredning, se avsnitt 4 nedenfor. Dersom sameiet må skifte ut rørene til bad, kjøkken og separate WC-rom, og badene må oppgraderes av den grunn, kan det påregnes kostnader i størrelsesorden ca. kr inkl. mva pr. leil., totalt ca. kr. 7,7-8 mill. Inntill behovet i sameiets leiligheter og kjellere er nærmere avklart, foreslås avsetning på kr. 8 mill. i løpet av 10 år. Stengeventiler i kjellerne (for hver oppgang, samt evt. internkraner i kjeller): En større del av de såkalte oppleggskranene er meget gamle, enkelte lekker (foto 34), og de fleste vil neppe kunne betjenes for å stenge vannet ved behov Tiltak innen 2 år: Erstatte de gamle stoppekranene (stengeventilene) i kjellerne med nye kuleventiler. Pris / stk ca. kr inkl. mva. Antall ventiler av den gamle typen er ikke registrert. Avsatt sum Utomhusanlegg Foran bygningen, mot gatene: Gresslagte områder er noe slitt / ustelt. Løs helle ved inng. D? Tiltak innen 2 år: Pynte opp uteområdene etter generelle råd som beskrevet for gressarealene i bakgården. Løs helle festes med limmørtel el. tilsvarende I bakgården: Bakgårdens utomhusanlegg består av gangbaner med belegningsstein av betong og plener, noe beplantning og lekearrangement. Anlegget er mangelfullt vedlikeholdt, primært plenene, som nå domineres av mose som delvis er flådd av. Ser ustelt ut og er ikke egnet til bruk. Terrenget mellom kjellernedgangene til hhv. C og D har fall inn mot bygningen og påfører veggen stor vannpåkjenning. Tiltak innen 2 år: Terrengfallet legges om mellom grunnmuren og steinbelagt gangfelt. Tilsås på nytt. Vi anbefaler videre at alle tidligere gressarealer renskes for mose, at det freses inn sand i topplaget, finplanering, 10000

13 13 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år jødsling + kalk og tilsåing. Fylle opp sandkassen. Kostnad ca. kr. 70 pr. m2 ved 150 m2 areal. Sluk og rekkverk ved trapperom til kjeller D: Sluk i bunnen av utv. trapperom til søppelrommet, ved kjellernedgang D er tett (foto 40). Rust fra rekkverk (foto 39). Tiltak innen 1 år: Sluket rengjøres på vårdugnaden. Tiltak innen 2 år: Fjerne rust fra rekkverk, grunne og male Sum inkl. mva., avrundet ,6 mill Mindre, løpende vedlikeholdsarbeider utover det som fremgår av kostnadsoppstilling må påregnes i hele perioden som denne rapporten omfatter. 3. ANBEFALTE TILLEGGSUNDERSØKELSER ProBygg AS anbefaler følgende tilleggsundersøkelser og utredninger utført innen 1-2 år: 1. Gjennomføre et forprosjekt med vurdering av gjenværende levertid for vann- og avløpsledninger i bygningene, dvs. fra de offentlige ledningene til boligene i øverste etasje. Undersøke evt. problemer med fuktgjennomgang mellom de forskjellige bruksenhetene (bad) i boligselskapet. Vurdere alternative metoder for ledningsutskifting og rehabilitering av ledninger og bygningsdeler nå eller i fremtiden. Utarbeide kostnadsoverslag og husleiekonsekvenser ved ulike gjennomføringsalternativer. Utarbeide rapport som grunnlag for boligselskapets vedlikeholds-/ utbedringsplanlegging i årene fremover. Oslo, For ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjektleder

14 14 av 32 P Foto 1 Hovedfasadene består av tegl og har bra teknisk tilstand. Vinduer skiftes i ca trenger utv. malerbehandling. Noen eldre vinduer finnes i noen leiligheter, og de er i dårlig forfatning. Utv. behandling av vinduene bør utføres som et fellesprosjekt for sameiet, for å sikre at arbeidet utføres fagmessig. Foto 2 Hovedfasade, inng. B

15 15 av 32 Foto 3 Pussede/ malte vegger bak takterrassene i 6. etg. oppg. C D har sterk malingsavflassing. Gammel maling må fjernes og veggen males på nytt med meget dampåpen maling Foto 4 Vegg i bakgård, mot nabo i syd trenger oppussing

16 16 av 32 Foto 5 Fukt trekkes opp i veggen fra grunnen, medfører pussavflassing. Trenger jevnlig vedlikeholdsoppussing. Foto 6 Teglfasadene mot bakgården. Oversikt over deler av taket

17 17 av 32 Foto 7 Teglfasadene mot bakgården. Oversikt over deler av taket Foto 8 Oversikt over taket

18 18 av 32 Foto 9 Oversikt over taket (mørke felt ved pipene er skygge) Foto 10 Pappen har foldet seg på taket, nær topp av stigen til hovedtaket. Kan medføre lekkasjer dersom det tråkkes på folden. Bør snittes opp og sveises på nytt til underliggende papp

19 19 av 32 Foto 11 Blære / pløse mellom to papplag. Vann trenger inn mellom papplagene. Bør snittes opp og sveises på nytt til underliggende papp Foto 12 Avslutninger av piper / luftekanaler er utført med bly, som ikke lengre gir tilfredsstillende beskyttelse mot av teglsteinens fuger. Resultatet er at mørtelfugene etter hvert vil få stadig større skader. For å hindre det bør alle blybeslagene skiftes.

20 20 av 32 Foto 13 Glasstak over hvert trapperom. Mange glass har sprukket, vann kan komme inn. Foto 14 Pipen fra fyranlegget (ved C). En del mørtelskader bør utbedres

21 21 av 32 Foto 15 Avslutning av takpapp ved heishus C er for kort. Åpning mellom papp og overliggende beslag. Vann renner inn bak pappen og vil skade underligge deler av taket (oppforet tretak) Foto 16 Gammelt antennemateriell ved heishus C bør ryddes bort

22 22 av 32 Foto 17 Tre takterrasser i 6. etg. oppg. C-D. Terrassene har fall fra stue til ytterkant (takrenne) Foto 18 Takrenne i ytterkant av takterrassene er fulle av asfaltrester (etter siste gangs asfaltering av terrassegulv) og annet skrot. Rennen bør renses snarlig. Sjekke også nedløpsrør fra rennen

23 23 av 32 Foto 19 Ved døren til heismaskinrommet er det store åpninger i pappen der vann kan trenge inn. Også luftekanalen til venstre (kledd med bly) har hull. Skadene skyldes uforsiktig bruk av dør/ materiell ved betjening av heismaskinrommet. Snarlig utbedring er påkrevd. Foto 20 Tak over inntrukket 6. etg. oppg. C D, mot bakgården. Leider/ stige fører opp til hovedtaket

24 24 av 32 Foto 21 Samme tak som i foto 20. En del blærer/ pløser mellom papplagene tyder på at vann kommer inn. Omfanget er så stort, samt at papptekkingen har en slitasje at hele dette taket bør tekkes på nytt. Foto 22 Blærer/ pløser mellom papplagene, på samme tak som i foto 21

25 25 av 32 Foto 23 Åpning mellom pappoppbrett og beslag, på samme tak som foto 21. Vann kan trenge inn. Det samme kan skje ved pappens avslutning ved dørterskelen ut til taket (ikke vist på foto) Foto 24 Blomsterkasse som står på pappen hindrer naturlig vannavrenning. Bør stå på klosser

26 26 av 32 Foto 25 Store betong- / armeringsskader på balkonggulvene. Krever omfattende utbedring Foto 26 Betong- / armeringsskader på balkonggulvene, mest på de øverste balkongene

27 27 av 32 Foto 27 Betong- / armeringsskader på balkonggulvene, mest på de øverste balkongene Foto utgår Foto 29 Brannbalkonger mot bakgården har omfattende betong- / armeringsskader på balkonggulvene. Krever omfattende utbedring Foto 30 utgår

28 28 av 32 Foto 31 Overlysvindu over trapperommene. Kondens vil dannes i den kalde årstiden, vann trenger inn. Vinduene bør skiftes Foto 32 Kjellervegg nær gulv. Utvendig drenering/ terrengfall holder ikke vannet unna kjellerveggen. Nær fyrrommet, mot bakgården, ved knekken mellom B og C.

29 29 av 32 Foto 33 Soilrør med tegn til lokale svakheter. Rørene i gården er gamle og sameiet bør være forberedt på utskifting og dermed også nødvendig oppgradering av badene. Tilleggsundersøkelser og nærmere utredning av dette er foreslås utført. Foto 34 De fleste gamle avstengningsventilene for vann i kjeller er gamle, noen lekker, de fleste vil neppe kunne tjene sin hensikt ved bruk. Anbefales skiftet, men etter at øvrig røranlegg / bad er nærmere undersøkt, j.fr. tekst til foto 34

30 30 av 32 Foto 35 Utomhusanlegget kan trenge en ansiktsløftning Foto 36 Oversikt over utomhusanlegget i bakgården.

31 31 av 32 Foto 37 Grøntområdene trenger omfattende utbedring. Mose har tatt over for gressdekte områder tidligere Foto 38 Område langs grunnmur mellom C-D har terrengfall i retning grunnmur, som lett får pusskader og malingsavflassing. Terrenget bør legges om, jorden bearbeides og området tilsåes

32 32 av 32 Foto 39 Rust fra stålrekkverk på trapp til kjeller i oppg. D bør fjernes og stålet rustbeskyttes Foto 40 Sluk utenfor dør til søppelrom, ved trapp til D-kjeller, bør renses

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer