VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020"

Transkript

1 C:\ProBygg AS\ doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN Oslo, ProBygg AS

2 2 av BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs oppdrag ProBygg AS har på oppdrag fra styret i Sameiet Rosenborggt. 15 v/ Kim Thorup og Christopher Viland kontrollert følgende felleskonstruksjoner i sameiet mht. forventet vedlikeholdsbehov på kort og lengre sikt: Fasader Tak Balkonger Kjeller Trapperom Vann- og avløpsrør i kjeller Utomhusanlegg Nedenfor har ProBygg AS laget forslag til en tiltaksplan med utbedringsarbeider som vi anbefaler utført innenfor tidsintervallene 2 år, 5 år, 10 år, 15 år. Vi har hatt plantegninger som støtte for utarbeidelse av denne rapporten. Når rapporten leses, er det en fordel at leseren har tilsvarende tegninger. Tegningene er ikke vedlagt rapporten. Forutsetning for beregnede kostnader Forutsetningene som er lagt til grunn for kostnadsberegningene er som følger: Medregnet: Alle entreprisekostnader inkl. rigg/ driftskostnader, avsetninger for uforutsette kostnader. Kostnadsnivå pr. april 2005, inkl. 25 % merverdiavgift. Priser er vurdert, det er ikke innhentet konkrete tilbud i markedet. Konkurrerende tilbud må innhentes for å trekke det beste ut av markedet. Alle tiltak er regnet utført som innkjøpte tjenester. Evt. egeninnsats i boligselskapet kan gi reduserte kostnader. Tallene for de forskjellige tiltak er basert på at beslektede aktiviteter foreslått i denne rapporten kommer til utførelse samtidig. I motsatt fall kan kostnader til rigg-/ drift m.m. øke, og arbeidene vil samlet bli dyrere. Ikke medregnet: Boligselskapets egne administrasjonskostnader eller bruk av fagkonsulenter. Evt. finansieringskostnader ved gjennomføring av tiltakene.

3 3 av FORRETNINGSFØRER OG VAKTMESTER. LØPENDE SERVICEAVTALER Eksterne parter med forvaltningsoppgaver i sameiet er: Forretningsfører OK Eiendomsmegling AS v/ Oddvar Knutsen, tlf Vaktmester Gårdreform AS v/ Jacobsen, tlf Følgende fellesanlegg har sameiet tilfredsstillende styring på gjennom løpende serviceavtale med: Heisanleggene: Ribe Heis AS, Oslo, tlf Fyranlegg: Fyr-kjelen v/ Terje Jenserud, tlf Heis- og fyranleggene er ikke videre omtalt i rapporten. Det samme gjelder felles elektroanlegg da sameiet har oversikt over dette, inkl. heistavler (vedtatt fornyet i 2005). Muligens bør nye lysarmaturer i trapperommene tas med som en del av elektrotekniske oppgraderingen. 3. KORT BESKRIVELSE AV BYGNINGSTEKNISKE KONSTRUKSJONER I ROSENBORGGT. 15 Sameiet Rosenborggt. 15 har til sammen 43 leiligheter, bygget i Oppg. A-B har fem etasjer + kjeller, oppg. C-D har seks etasjer + kjeller. Alle oppgangene har heis, gammel, støyende heis i A og B, moderne heis i oppg. C og D. Bærekonstruksjoner inkl. etasjeskiller mellom leilighetene er utført av plasstøpt betong. Fasadene er utført av tegl med unntak av inntrukket fasade i toppetasjen for oppg. C- D. Her er teglveggene påført puss, delvis malt. Vinduer/ balkongdører er utført av tre, malt. De fleste (mer enn 90 %) ble skiftet i ca Nye vinduer / balkonger ble levert med fabrikkmalt overflate, de fleste er ikke vedlikeholdsmalt senere. De øvrige vinduene/ balkongdørene er meget gamle, de fleste med forsømt vedlikehold på utv. side. Hovedinngangsdører er utført av eloksert aluminium m/ glass. Tak over øverste etasje er utført som oppforet tretak tekket med papp. Inntrukket tak i 6. etg., delvis papp på oppforet del (mot bakgård), delvis asfaltbelegg (terrasser mot gate). Takene har ensidig fall som vender mot bakgården, og nedløpsrørene fører store mengder vann. Meget beskjeden vannmengde i nedløpsrørene som vender mot gaten ved oppg. C-D (bare fra tre takterrasser). Balkonger består av utkragede betongdekker med enkelt rekkverk av stål. Bakgården er delvis belagt med belegningsstein, har noe asfalt.

4 4 av VURDERING AV TEKNISK TILSTAND, FORSLAG TIL TILTAK, KOSTNADER SE Rosenborggt. 15 er relativt godt vedlikeholdt, men har likevel en del vedlikeholdsmessige svakheter. De største og viktigste tiltakene gjelder yttertaket og balkongene. Antatte kostnader for de forskjellige tiltak som er foreslått i rapporten er ført opp i tabellens høyre del. Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år 4.1 Brannsikring Rutinemessig kontroll av røykmeldere og håndslukkere i leilighetene. Kan utføres av boligselskapet (egeninnsats). 4.2 Fundamenter, bærevegger, dekker Ingen tiltak er nødv. de nærmeste årene. 4.3 Fasader Teglfasadene generelt: Teglfasadene står teknisk tilfredsstillende. Frostskader eller fugeskader av betydning i teglfasadene ble ikke observert. Fasader mot gatene: OK. (Foto 1-2) Fasader i portrom og vegg i bakgården, mot nabo: Teglvegg m/ puss i portrommet har skader etter at fukt har trukket seg opp fra grunnen (foto 5). Vegg i bakgården, mot nabo i syd (ca. 10 m2) har stor pussavskalling (foto 4). Tiltak innen 2 år, gjentas hvert 8-10 år: Løs puss hugges ned. Pussutbedres/ males med meget diffusjonsåpen maling. Sannsynligvis må tilsvarende behandling gjentas hvert 8-10 år Fasader mot bakgården: Puss på sokkel/ grunnmur mellom kjellernedgangene til hhv. C og D har pusskader etter at fukt har trukket seg opp fra grunnen (foto 38). Terrenget har i dette området fall inn mot bygningen og påfører veggen stor vannpåkjenning. Tiltak innen 2 år: Terrengfallet legges om mellom grunnmuren og steinbelagt gangfelt. Kostnadene for dette er medtatt i pkt. 6.0 Utomhusanlegg.

5 5 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Tiltak innen 2 år: Løs puss på grunnmuren hugges ned. Pussutbedring og overflatebehandling med meget diffusjonsåpen maling Inntrukne fasader i 6. etg., oppg. C-D, mot bakgården: Pusset, umalt fasade langs inntrukket fasade i 6. etg. i oppg. C-D (siden som vender mot bakgården) står tilfredsstillende, bare mindre sårskader som kan utbedres lokalt ved passende anledning senere. Tiltak innen 10 år: Utbedre sårskader i fasade langs inntrukket tak i 6. etg., som vender mot bakgård Malt fasade på motsatt side i 6. etg., dvs bakveggen til de tre takterrassene: Pusset og malt. På to av terrasseveggene (mot stuene) var overflatebehandlingen (malingen) meget oppsprukket (foto 3). Få tegn til større pusskader i denne veggen. Årsaken til oppsprekkingen er at malingen som er brukt på veggen er for tett. Når fuktighet fra innvendig side skal ut av veggen, sprekker malingen. Tiltak innen 2 år: Vi anbefaler at all gammel maling på veggene bak takterrassene fjernes i sin helhet ved skraping og evt. kjemisk malingsfjerning før det males med ny, meget diffusjonsåpen maling. Egnet produkt er silkonhartzmaling type Lotusan eller tilsvarende. Mindre pusskader sårutbedres før ny maling påføres Vinduer, ytterdører, porter Vinduer og balkongdører er skiftet i de aller fleste leilighetene i ca (for ca. 10 år siden), men er ikke overflatebehandlet senere. Vinduer/ balkongdører bør rengjøres og males ca. hvert åttende år for å gi varig beskyttelse. Nå er det en del vinduer som har meget tynn og oppsprukket maling i nedre del av de nye vinduene. De gamle vinduene til leilighetene er ikke videre behandlet i denne rapporten, annet enn at de bør skiftes snarlig. Dette er så vidt ProBygg kjenner et ansvar som den enkelte eier har ansvaret for. Tiltak innen 2 år: Samtlige vinduer til leiligheter og kjellere bør rengjøres utvendig, skarpes for løs maling evt. bart treverk grunnes og vinduene males på nytt. Tradisjonell oljemaling til utv. bruk, type Drygolin el

6 6 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år tilsv. anbefales. Tilsvarende behandling bør utføres hvert 8. år. Det kan vurderes å øke intervallet på vinduer som er lite utsatt for sol. Vi anbefaler utvendig vindusmaling utført som fellestiltak i sameiet. Dette sikrer riktig kvalitet, og ikke minst at arbeidet faktisk blir utført. Å overlate dette til hver enkelt beboer fører vanligvis til at en del vinduer ikke behandles og forfaller. Uheldig for fasaden, både estetisk og at mangelfull vindusvedlikehold sågar kan medføre vanninntregning og skade på fasaden. Overlysvinduer til trapperommene er behandlet i pkt. 4.5 Yttertak. Hovedinngangsdørene ser ut til å være i god teknisk stand. Sylinderlåsen til oppg. B passet dårlig til vår nøkkel og bør skiftes eller repareres Porten fra gaten til bakgården ser ut til å være i orden. 4.5 Yttertak, overlysvinduer til trapperom, piper/ luftekanaler på tak, tekking av terrasser Lavt tak utenfor inntrukket 6. etg. oppg. C-D: Papptekkingen er i meget dårlig forfatning, mange blærer/ pløser (foto 20-22), bortslitt skiferbelegg på pappen, utettheter ved terskel til dør mot bitrapperom. Eksisterende blikk ser OK ut. En stor blomsterkasse står nede på pappen og hindrer avrenning (foto 24), stålrekkverk og stige til taket er noe rustent (foto 20). Det er grunn til å anta at pappen inkl. takrenner er mer enn år gammel. Tiltak innen 2 år: Tekke taket som vender mot bakgården på nytt med solid papp armert med polyester el. tilsv. Takrennen fornyes. Legge terskelbeslag. Heve blomsterkasse på klosser Tiltak innen 5 år: Skrape og male stålrekkverk og ståltrapp Papptekking av hovedtaket, inkl. overgang til piper og andre takgjennomføringer: Store deler av papptekket hovedtak vil ha ca. 6-8 år gjenværende levetid, men det er en del mindre skader og

7 7 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år dårlige løsninger som snarlig trenger utbedring, se foreslåtte tiltak. Vi tror at eksisterende papptekking på hovedtaket kan være ca. 25 år gammelt. Tiltak innen 2 år: Åpning mellom pappoppbrett og beslag ved heishus ved oppg. C må utbedres (foto 15). Her renner vann inn under pappen i dag. Noen gamle antennerester samt wirer ligger på papptaket ved oppg. C (foto 16) og bør fjernes. Skade på soillufting og pappavslutning ved døren til heismaskinrom i oppg. C (foto 19) utbedres samt at det monteres et skilt på døren Åpnes forsiktig grunnet fare for skade på pappen (eksisterende konstruksjoner er utført slik at skader lett oppstår, men det er uforholdsmessig kostbart å bygge dem ombør, muligens at dørens slagretning kan endres ved neste omtekking av taket). Blære mellom de øverste papplag ved takknekk ved oppg. A (foto 11) samt noen få andre blærer i papptekkingen skjæres opp og utbedres. Ved noen av pappoppbrettene er skiferpåstrøingen på pappen slitt bort, og dette fører til rask nedbrytning av pappen. Områder med lite skiferbelegg utbedres lokalt. Pappbretten ved oppg. C, ved topp av leideren (foto 10), bør utbedres slik at sprekken ikke medfører forsert sprekkdannelse og lekkasjer Tiltak innen 10 år (senest): Teknisk tilstandsbeskrivelse av papptekkingen beskrevet over tilsier at hele taket bør tekkes på nytt i løpet av 6-8 år. I den sammenheng bør det vurderes å heve gesimsene i høyeste del av taket, mot gatene. Hensikten er å hindre at vindkrefter kan føre vann/ snø oppunder gesimsbeslaget og inn i konstruksjonen. Priser for omtekking av taket er ca. kr. 420 pr. m2 inkl. mva. Prisen inkluderer oppbretter, nedbretter, beslag, tilpasning til piper m.m., rigg/ drift, men uten nye pipebeslag, som i stedet er medregnet nedenfor. Takflaten er ca. 800 m Piper m/ avdekninger: En dårlige løsninger, se foreslåtte tiltak. Tiltak innen 2 år: Blyavdekninger på murte piper / luftekanaler (7 stk B x L ca. 0,5 x 1,2 meter) er stedvis dårlige (foto 12) og medfører nedbrytning av mørtelfugene i pipene. Blyavdekningene bør skiftes. En del mørtelskader mellom mursteinene på pipene, mest på fyrpipen ved oppg. C (foto 14) bør utbedres ved utkrassing av dårlige fuger og ny mørtling. Pris pr. blyavdekning ca. kr / stk inkl. mva

8 8 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Glasstak/ overlys over fire trapperom: Er utført som plant glasstak med 1-lags trådglass som ligger noe opphøyet fra hovedtaket. Fall som hovedtakets fall. En del av rutene hadde sprukket glass (foto 13), og på innvendig side ble det oppdaget en del korrosjon etter lekkasjer og kondens. Dette er nærmere dokumentert og tiltaksbeskrevet i pkt. 4.7 nedenfor. Tak over to heismaskinrom (C og D): Tak over to heismaskinrom til oppg. C og D var beslått. Noe slitt. Tiltak innen 10 år: Skifte beslagene. Kostnad føres ikke opp da arbeidet er medregnet i prisen for total omtekking av hovedtaket. Terrasser i 6. etg. oppg. C-D, 3 stk: Asfaltbelegget (membranen) på takterrassene i 6. etg. har enkelte detaljer ved rekkverksgjennomføringer og lignende som ser noe utrygge ut. Tiltak innen 2 år: Vi har ingen observasjoner eller opplysninger som tilsier at terrassegulvene ikke er tette, men gulvene bør etterses samtidig med andre utbedringsarbeider på tak. Avsatt sum Takrenner og nedløpsrør fra tak til terreng: Rennene langs hovedtaket som vender mot bakgården er stort sett utført av plastisolbelagt stål. Er misfarget etter ca. 25 års solbestråling, men ser teknisk tilfredsstillende ut. Renne på lavt tak ved inntrukket 6. etg. er eldre, se ovenfor. Renner og nedløp har delvis varmekabler. Det er ingen ytre tegn som tilsier at disse ikke fungerer som tilsiktet (for eksempel frostskadde nedløpsrør), men det bør kontrolleres av elektriker. Om rennene skal fornyes ved neste gangs omtekking. Takrennen i ytterkant av takterrassene i 6. etg. i C-D (mot gata) er tiltettet med store mengder asfaltrester etter siste gangs asfaltbelegning av terrassene, samt annen tiltetting. Usikkert om nedløpene også kan være tilsølt med asfalt. Tiltak innen 2 år: Rense takrenne langs terrassene i 6. etg. Sjekke om nedløpsrørene fra samme renne er åpne. Også sjekke om 3000

9 9 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år nedløpene mot bakgården fungerer ved større nedbørsmengder. Kontrollere om varmekabler i takrenner og nedløp mot bakgård og gate fungerer Utskifting av takrenner spesifiseres ikke da dette normalt vil være en del arbeidet med full taktekking, beskrevet tidligere i rapporten. Bindende pristilbud og ytterligere råd kan sameiet få ved henv. til f. eks. entreprenør Hesselbergtak AS v/ Lind, tlf Balkonger Bygningen har følgende antall balkonger mot gatene: Oppg. A: 4 stk små (ca. 1,5 m2) Oppg. B: 4 stk små/ mellomstore (ca. 1,5 m2) Oppg. C: 4 stk store delt i to, dvs. til 8 leil (ca. 2,5 m2) Oppg. D: 4 stk store (ca. 3 m2) I bakgårdene er det tre rømningsbalkonger for oppg. A-B ( etg.). og tre for oppg. C-D ( etg.). Takterrasser er beskrevet i pkt. 4.5 Yttertak. Balkongene er utført av utkraget betongdekke med malt stålrekkverk. Balkongdekkene har til dels store betongskader, og tiltak er påkrevet snarlig for å hindre at skadene utvikler seg (foto 25-29). Det som skjer er at betonggulvene ikke klarer å beskytte armeringen i dekkene mot korrosjon, stålet ruster / utvides og sprenger betongen ut. Når forvitringen først er kommet godt i gang, vil vanligvis skadeutviklingen akselerere. Tiltak innen 1 år: All oppsprukket og løs betong på alle balkongene mot gaten og brannbalkongene mot bakgården hugges bort, inkl. åpning av riss dersom disse kan henføres til armeringskorrosjon. Balkongdekkene hugges opp lokalt rundt armeringen, inn til friskt jern. Rust på armeringen fjernes ved sliping/ stålbørsting, og rengjort armering påføres korrosjonsbeskyttende spesialmørtel. Sårskader/ opphuggede områder støpes ut på nytt. Dekkene på alle balkongene, også brannbalkongene mot bakgården, rengjøres og overflatebehandlets med vanntett belegg (epoxy eller polyuretan) oppå og på fremkanter, og såkalt

10 10 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år karbonatiseringsbremsende maling på undersiden. Rust på rekkverk flekkpusses og overflatebehandles. Samlet sum for beskrevne arbeider utført innen 1 år. Vedlikeholdsbehov senere Bindende pristilbud og ytterligere råd kan sameiet få ved henv. til f. eks. entreprenør BMR AS v/ Roy Thuen eller Niels Sandersen, tlf Trapperom m/ innv. dører Overlysene i oppg. A-D: Overlysene i alle trapperommene er teknisk ikke tilfredsstillende. Overlysene i alle trapperommene er utført av 1-lags glass med stålrammer. Overlysene gir et meget stort varmetap ut og konstruksjonen vil sannsynligvis få en del kondensvann på innv. side når det er kaldt ute. I tillegg ser det ut for at noen av takene også har utettheter som gir mindre vannlekkasjer inn. Stålrammene i vinduene har en del korrosjon på innv. side. Det vises til foto 31. Tiltak innen 5 år, helst tidligere: Takvinduene skiftes til nye overlys. Her finnes det flere alternativer, bl.a. (alle med åpningsbar luke styrt elektrisk for utlufting på varme dager og for røykavtrekk, offentlig krav når overlys skal skiftes): a) Høyverdig energiglass og brutte metallprofiler (aluminium). b) Kunstglass type polykarbonat, 3-4 lags løsning med bæreprofiler av metall. c) Delvis gjentetting av taket, men med innsetting av 1-2 overlyskupler med plastglass i hvert trapperom a) er en dyr, men meget høyverdig løsning. b) og c) er sannsynligvis det mest aktuelle for sameiet. Antatt kostnad pr. trapperom vil utgjøre ca. kr inkl. mva. For alt. a) tror vi kostnadene øker med ca. kr pr. trapperom. Bindende pristilbud og ytterligere råd kan sameiet få ved henv. til f. eks. leverandør/ entreprenør Plastmo Norge AS v/ Fjell, tlf (alt. c).

11 11 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Generelt om trappeløp/ -reposer og rekkverk: Trappetrinn og reposer er belagt med terrasso. Bra kvalitet. Rekkverk mot trappemidt er i oppg. C og D utført av malt stål. Tilfredsstillende oppusset. Rekkverket har store åpninger som kan være farlig for barn. I oppg. B og A er trapperekkverket erstattet av heis plassert i trappeøyet. Her er det kun håndløpere. Ingen tiltak er påkrevet. Spesielt for oppg. A: Trapperommets vegger er relativt slitt. Tiltak innen 5 år, helst tidligere: Male trapperomsveggene m/ dører Spesielt for oppg. B: Relativt greit oppusset. Tiltak innen 10 år: Male trapperomsveggene m/ dører Se pkt. 4.4 vedr. sylinderlås i hovedinngangsdøren i oppg. B. Spesielt for oppg. C og D: Bra oppusset. Enkelte dører er litt slitt. Tiltak innen 15 år: Male trapperomsveggene. Dørene bør males tidligere Bitrapperom ved oppg. C og D: Bitrapperom ved oppg. C og D er lite pene, men anses som underordnede rom som neppe bør prioriteres. 4.8 Fellesrom i kjeller, bygningsmessig Kjelleren virker relativt tørr med unntak av deler av vegg mot bakgården. Noe pussavskalling på innv. side, nederst ved gulv (foto 32). Fuktnivået ventes å bli redusert gradvis over ca. ett år etter at tiltak på utv. side er gjennomført. (terrengomlegging, se pkt. 6.0). 5.0 Synlige vann- og avløpsrør i kjeller Rørstammer og vannledningsopplegg til leilighetene: I flg. opplysninger har det vært 5-6 tilfeller av rørlekkasjer de siste tre årene. Nærmere detaljer er ikke kjent. Noen få soilrør er synlige i kjellerne, og det er tegn til gjennomrusting. Tilsvarende svakheter på påregnes på rørene oppover i leilighetene.

12 12 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år Vi har her ikke foreslått tiltak i denne tabellen da faktisk teknisk tilstand trenger nærmere kartlegging/ utredning, se avsnitt 4 nedenfor. Dersom sameiet må skifte ut rørene til bad, kjøkken og separate WC-rom, og badene må oppgraderes av den grunn, kan det påregnes kostnader i størrelsesorden ca. kr inkl. mva pr. leil., totalt ca. kr. 7,7-8 mill. Inntill behovet i sameiets leiligheter og kjellere er nærmere avklart, foreslås avsetning på kr. 8 mill. i løpet av 10 år. Stengeventiler i kjellerne (for hver oppgang, samt evt. internkraner i kjeller): En større del av de såkalte oppleggskranene er meget gamle, enkelte lekker (foto 34), og de fleste vil neppe kunne betjenes for å stenge vannet ved behov Tiltak innen 2 år: Erstatte de gamle stoppekranene (stengeventilene) i kjellerne med nye kuleventiler. Pris / stk ca. kr inkl. mva. Antall ventiler av den gamle typen er ikke registrert. Avsatt sum Utomhusanlegg Foran bygningen, mot gatene: Gresslagte områder er noe slitt / ustelt. Løs helle ved inng. D? Tiltak innen 2 år: Pynte opp uteområdene etter generelle råd som beskrevet for gressarealene i bakgården. Løs helle festes med limmørtel el. tilsvarende I bakgården: Bakgårdens utomhusanlegg består av gangbaner med belegningsstein av betong og plener, noe beplantning og lekearrangement. Anlegget er mangelfullt vedlikeholdt, primært plenene, som nå domineres av mose som delvis er flådd av. Ser ustelt ut og er ikke egnet til bruk. Terrenget mellom kjellernedgangene til hhv. C og D har fall inn mot bygningen og påfører veggen stor vannpåkjenning. Tiltak innen 2 år: Terrengfallet legges om mellom grunnmuren og steinbelagt gangfelt. Tilsås på nytt. Vi anbefaler videre at alle tidligere gressarealer renskes for mose, at det freses inn sand i topplaget, finplanering, 10000

13 13 av 32 Sak Beskrivelse Tiltak innen Innen antall år, ca. 2 år 5 år 10 år 15 år jødsling + kalk og tilsåing. Fylle opp sandkassen. Kostnad ca. kr. 70 pr. m2 ved 150 m2 areal. Sluk og rekkverk ved trapperom til kjeller D: Sluk i bunnen av utv. trapperom til søppelrommet, ved kjellernedgang D er tett (foto 40). Rust fra rekkverk (foto 39). Tiltak innen 1 år: Sluket rengjøres på vårdugnaden. Tiltak innen 2 år: Fjerne rust fra rekkverk, grunne og male Sum inkl. mva., avrundet ,6 mill Mindre, løpende vedlikeholdsarbeider utover det som fremgår av kostnadsoppstilling må påregnes i hele perioden som denne rapporten omfatter. 3. ANBEFALTE TILLEGGSUNDERSØKELSER ProBygg AS anbefaler følgende tilleggsundersøkelser og utredninger utført innen 1-2 år: 1. Gjennomføre et forprosjekt med vurdering av gjenværende levertid for vann- og avløpsledninger i bygningene, dvs. fra de offentlige ledningene til boligene i øverste etasje. Undersøke evt. problemer med fuktgjennomgang mellom de forskjellige bruksenhetene (bad) i boligselskapet. Vurdere alternative metoder for ledningsutskifting og rehabilitering av ledninger og bygningsdeler nå eller i fremtiden. Utarbeide kostnadsoverslag og husleiekonsekvenser ved ulike gjennomføringsalternativer. Utarbeide rapport som grunnlag for boligselskapets vedlikeholds-/ utbedringsplanlegging i årene fremover. Oslo, For ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjektleder

14 14 av 32 P Foto 1 Hovedfasadene består av tegl og har bra teknisk tilstand. Vinduer skiftes i ca trenger utv. malerbehandling. Noen eldre vinduer finnes i noen leiligheter, og de er i dårlig forfatning. Utv. behandling av vinduene bør utføres som et fellesprosjekt for sameiet, for å sikre at arbeidet utføres fagmessig. Foto 2 Hovedfasade, inng. B

15 15 av 32 Foto 3 Pussede/ malte vegger bak takterrassene i 6. etg. oppg. C D har sterk malingsavflassing. Gammel maling må fjernes og veggen males på nytt med meget dampåpen maling Foto 4 Vegg i bakgård, mot nabo i syd trenger oppussing

16 16 av 32 Foto 5 Fukt trekkes opp i veggen fra grunnen, medfører pussavflassing. Trenger jevnlig vedlikeholdsoppussing. Foto 6 Teglfasadene mot bakgården. Oversikt over deler av taket

17 17 av 32 Foto 7 Teglfasadene mot bakgården. Oversikt over deler av taket Foto 8 Oversikt over taket

18 18 av 32 Foto 9 Oversikt over taket (mørke felt ved pipene er skygge) Foto 10 Pappen har foldet seg på taket, nær topp av stigen til hovedtaket. Kan medføre lekkasjer dersom det tråkkes på folden. Bør snittes opp og sveises på nytt til underliggende papp

19 19 av 32 Foto 11 Blære / pløse mellom to papplag. Vann trenger inn mellom papplagene. Bør snittes opp og sveises på nytt til underliggende papp Foto 12 Avslutninger av piper / luftekanaler er utført med bly, som ikke lengre gir tilfredsstillende beskyttelse mot av teglsteinens fuger. Resultatet er at mørtelfugene etter hvert vil få stadig større skader. For å hindre det bør alle blybeslagene skiftes.

20 20 av 32 Foto 13 Glasstak over hvert trapperom. Mange glass har sprukket, vann kan komme inn. Foto 14 Pipen fra fyranlegget (ved C). En del mørtelskader bør utbedres

21 21 av 32 Foto 15 Avslutning av takpapp ved heishus C er for kort. Åpning mellom papp og overliggende beslag. Vann renner inn bak pappen og vil skade underligge deler av taket (oppforet tretak) Foto 16 Gammelt antennemateriell ved heishus C bør ryddes bort

22 22 av 32 Foto 17 Tre takterrasser i 6. etg. oppg. C-D. Terrassene har fall fra stue til ytterkant (takrenne) Foto 18 Takrenne i ytterkant av takterrassene er fulle av asfaltrester (etter siste gangs asfaltering av terrassegulv) og annet skrot. Rennen bør renses snarlig. Sjekke også nedløpsrør fra rennen

23 23 av 32 Foto 19 Ved døren til heismaskinrommet er det store åpninger i pappen der vann kan trenge inn. Også luftekanalen til venstre (kledd med bly) har hull. Skadene skyldes uforsiktig bruk av dør/ materiell ved betjening av heismaskinrommet. Snarlig utbedring er påkrevd. Foto 20 Tak over inntrukket 6. etg. oppg. C D, mot bakgården. Leider/ stige fører opp til hovedtaket

24 24 av 32 Foto 21 Samme tak som i foto 20. En del blærer/ pløser mellom papplagene tyder på at vann kommer inn. Omfanget er så stort, samt at papptekkingen har en slitasje at hele dette taket bør tekkes på nytt. Foto 22 Blærer/ pløser mellom papplagene, på samme tak som i foto 21

25 25 av 32 Foto 23 Åpning mellom pappoppbrett og beslag, på samme tak som foto 21. Vann kan trenge inn. Det samme kan skje ved pappens avslutning ved dørterskelen ut til taket (ikke vist på foto) Foto 24 Blomsterkasse som står på pappen hindrer naturlig vannavrenning. Bør stå på klosser

26 26 av 32 Foto 25 Store betong- / armeringsskader på balkonggulvene. Krever omfattende utbedring Foto 26 Betong- / armeringsskader på balkonggulvene, mest på de øverste balkongene

27 27 av 32 Foto 27 Betong- / armeringsskader på balkonggulvene, mest på de øverste balkongene Foto utgår Foto 29 Brannbalkonger mot bakgården har omfattende betong- / armeringsskader på balkonggulvene. Krever omfattende utbedring Foto 30 utgår

28 28 av 32 Foto 31 Overlysvindu over trapperommene. Kondens vil dannes i den kalde årstiden, vann trenger inn. Vinduene bør skiftes Foto 32 Kjellervegg nær gulv. Utvendig drenering/ terrengfall holder ikke vannet unna kjellerveggen. Nær fyrrommet, mot bakgården, ved knekken mellom B og C.

29 29 av 32 Foto 33 Soilrør med tegn til lokale svakheter. Rørene i gården er gamle og sameiet bør være forberedt på utskifting og dermed også nødvendig oppgradering av badene. Tilleggsundersøkelser og nærmere utredning av dette er foreslås utført. Foto 34 De fleste gamle avstengningsventilene for vann i kjeller er gamle, noen lekker, de fleste vil neppe kunne tjene sin hensikt ved bruk. Anbefales skiftet, men etter at øvrig røranlegg / bad er nærmere undersøkt, j.fr. tekst til foto 34

30 30 av 32 Foto 35 Utomhusanlegget kan trenge en ansiktsløftning Foto 36 Oversikt over utomhusanlegget i bakgården.

31 31 av 32 Foto 37 Grøntområdene trenger omfattende utbedring. Mose har tatt over for gressdekte områder tidligere Foto 38 Område langs grunnmur mellom C-D har terrengfall i retning grunnmur, som lett får pusskader og malingsavflassing. Terrenget bør legges om, jorden bearbeides og området tilsåes

32 32 av 32 Foto 39 Rust fra stålrekkverk på trapp til kjeller i oppg. D bør fjernes og stålet rustbeskyttes Foto 40 Sluk utenfor dør til søppelrom, ved trapp til D-kjeller, bør renses

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

Internkontroll. Rapport. Sverresgt.1 sameielag. Sverres Gate 1. Kontroll: 1706 Fasade - Tilstandskontroll - Yttervegger & Tak

Internkontroll. Rapport. Sverresgt.1 sameielag. Sverres Gate 1. Kontroll: 1706 Fasade - Tilstandskontroll - Yttervegger & Tak Rapport Internkontroll 1706 Fasade - Tilstandskontroll - & Tak KONTROLLERKLÆRING Bygningsbeskrivelse, Sverres gate 1, 7012 Trondheim Enkel bygningsbeskrivelse Bygningen er oppført i Jugendstil rundt 1904.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Dokument nr. Revisjonsnr.

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo 1/10 TILSTANDSRAPPORT AV TAK Oppdrag nr. A-119877 Befaringsdato 19.11.2009 Oppdragsnavn LYBEKKVEIEN 33-39 Møtested Lybekkveien 33-39 Rapportdato 09.12.2009 Oppdragsleder Jan Skau Underskrift Ansvarlig

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 TILSTANDSRAPPORT RINGNES PARK ØST OPPDRAGSGIVER: Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 Aase Byggeadministrasjon AS, Fyrstikkallèen 7, 0661 Oslo Telefon: 23 06 05 50, Telefax: 23 06 05 51, Org.nr.: 990 238

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse

Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse Innhold 1 Teknisk beskrivelse... 2 1.1 Plantegning 1... 2 1.2 Plantegning 2... 3 1.3 Rekkverksdetaljer... 3 2 Rømningsvei og adgang til taket over B bygget...

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 1. oppdatering juli 2010 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as Oslo 27. april 2007 2 Sammendrag Eksisterende taktekking er ca. 20 år gammel.

Detaljer

Utredning angående salg av tørkeloft

Utredning angående salg av tørkeloft Utredning angående salg av tørkeloft Vi har utarbeidet dette notatet samt noen skisser og tegninger for å besvare noen av spørsmålene som ble tatt opp på generalforsamling i april 2016. Oppsummering av

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka Juni 2009 Innhold 1 Bildedokumentasjon...2 1.1 Vedlikeholdsobjekter...2 1.2 Skader og mangler...4 2 Generelt

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 12 20 BLOKK 1 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd)

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd) Nr. Bygningsdel Område Kontrollintervall 1 TAK 1.1 Taktekking 6 Lapping Omtekking 1.2 Beslag 6 Innfesting 5 Rustebehandle 5 1.3 Takgjennomføringer 6 Kontroll tetting 1 Rustbehandle 2 1.4 Sluk 6 Rense 1

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Nebbejordet brl. VEDLIKEHOLDSPLAN Etablert: Juni 2007 BYGGEÅR: 1983 ANTALL BOENHETER: 187. i Boligbyggelaget Usbl

Nebbejordet brl. VEDLIKEHOLDSPLAN Etablert: Juni 2007 BYGGEÅR: 1983 ANTALL BOENHETER: 187. i Boligbyggelaget Usbl Nebbejordet brl VEDLIKEHOLDSPLAN Etablert: Juni UTARBEIDET AV: BYGNINGSTYPE: Jørn Arild Karlsen i Boligbyggelaget Usbl Blokker og rekkehus BYGGEÅR: 1983 ANTALL BOENHETER: 187 Dette produktet er opphavrettslig

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE VANNLEKKASJER I P-KJELLERE

GULLMYRA BOLIGSAMEIE VANNLEKKASJER I P-KJELLERE Beregnet til Gullmyra Boligsameie Dokument type Rapport Dato 14. November 2014 GULLMYRA BOLIGSAMEIE VANNLEKKASJER I P-KJELLERE Revisjon 0 Dato 14.11.2014 Utført av Kristofer Akre Aarnes Kontrollert av

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Mulighetsplan for Søndre Blåbærstien Sameie

Mulighetsplan for Søndre Blåbærstien Sameie Mulighetsplan for Søndre Blåbærstien Sameie Retningslinjer for tilbygg/påbygg Innhold 1. Retningslinjer for tilbygg/påbygg for rekkehusene... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Takopplett mot fasadeliv (type B)...3

Detaljer

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum Frogn bibliotek Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum 1 Generelle krav Det forutsettes at arbeidsleder på plassen kan snakke norsk. Det

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse: TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 11.03.2015 30.03.2015 20123632 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: 92220101 E-post: rune@takstmannen.com

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer