konkurransen seg imellom. Det fører blant almet til at de kan sette høyere varene de kj øper fra grossistene. De er blitt påført.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "konkurransen seg imellom. Det fører blant almet til at de kan sette høyere varene de kj øper fra grossistene. De er blitt påført."

Transkript

1 Konkurranse Nytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Anmeldelse av elektrogrossister til Økokrim Konkurransetilsynet har 26. april anmeldt Elektroskandia AS, Solar blant almet til at de kan sette høyere konkurransen seg imellom. Det fører Elektroengros AS, Eilag Teknikk AS, priser på bekostning av elektrikere og Alcatel Distribusjon AS, Berggård andre kunder, som må betale mer for de Amundsen & Co AS og Elektroforeningen EFO til Økokrim for brudd høyere prisene antas til slutt å ha blitt varene de kj øper fra grossistene. De på konkurranseloven. Tilsynet mener veltet over på forbrukerne. Det er at elektrogrossistene på det meste av vanskelig å angi hvor store tap forbrukerne er blitt påført. Den berørte 1990-tallet har opprettholdt et landsomfattende og hemmelig prissamarbeid. Forbrukerne har høyst over 25 milliarder kroner. En merpris på grossistomsetningen i perioden er på sannsynlig lidd store tap ved dette. bare I prosent gir således 250 millioner kroner i økte inntekter for grossistene. Elektrogrossistene selger elektrisk installasjonsmateriell som brukes i alt I anllleldelsen ber Konkurransetilsynet fra private boliger til større industriprosj ekter. Det meste av salget skjer til både 0111 at selskapeile og personene strafes og 0111 at den vinningen selskapene har oppnådd, inndras til Staten. elektrikere, som er de forbrukerne normalt har kontakt med. Omsetningen Strafferalllmen er bøter eller fengsel i av slike elektroprodukter i Norge er på inntil seks å,: flere milliarder kroner i året. Mai 5/2001.! Anmeldelse av elektrogrossister til Økokrim j Side 1 Nytt forum for europeiske konkurransemyndigheter Årsberetning klar for trykking Rettelse Side 2 Konkurransetilsynets merknader: Utkast til stortingsmelding om norsk klimapolitikk Side3 Competition Law - A South African Experience Side4 Europakommisjonen reagerer på tysk system for retur av emballasje Side 5 Aker Maritime/Kværner: Forholdet til EØS/EF-retten Side6 [I Konkurransetilsynet Det er Konkurransetilsynets oppgave å kontrollere at konkurranselovens Det er nokså få store elektrogrossister i Norge. Det gjør det lettere å ha et salll- arbeid 0111 prise!: De grossistene SOlli an 111 eldes, er blant de største i liiarkedet. Konkurransetilsynet har også anliieldt et antall ledende persone!: Det priskartellet Konkurransetilsynet mener å ha avslørt, er et landsomfattende samarbeid, og det har pågått på det meste av 1990-tallet. Det har omfattet alle eller de fleste av de kabelog installasjonsprodukter som grossistene har for salg. Grossistene har samarbeidet om bruttopriser og i visse tilfeller også rabatter og nettopriser til sine kunder. Samarbeidet har dels kommet i stand gjennom møter i elektrogrossistenes forening, EFO. Når grossistene på ulike måter samarbeider om priser, innebærer det at de reduserer forbud og påbud overholdes. Tilsynet gjennomførte flere bevissikringer hos elektrogrossister fra slutten av januar 1999, etter å ha fått forhørsrettens beslutning. Det ble da søkt etter og beslaglagt bevis. Det er også tatt opp en rekke forklaringer av personer knyttet til bedriftene. Forbudene mot prissamarbeid og prispåvirlming er viktige virkemidler i konkurransemyndghetenes arbeid for å fremme effektiv konkurranse. Begrunnelsen for forbudene er særlig at '\ konkurransebegrensninger i denne form er til skade for samfunnsøkonomien, ved at de kan lede til høyere priser og lavere omsatt kvantum enn hva det ville blitt i et marked med konkurranse. Det er i stor utstrekning henvendelser En økonoms guide til U.s. vs. Microsoft Side 7 Revisjon av gruppefritaket vedrørende trafjkkonsultasjoner innen luftfart Konkurransetilsynet vurderer å avvikle kraftprisbasen Side 8 Klageavgjørelse fra AAD: Felleskjøpene, Stormøllen og Statkorn Klageavgjørelse fra AAD: TONO Side9 Håndheving av forbudene i konkurranselovgivningen - litt statistikk Side 10 Rapport om sanksjonering under konkurranseloven Side 11 Vedtak og avgjørelser på Internett. J. Side '. 1 ', J -., '. "-....;. -,...-E - L.._ "'_=- : -...:..;, " - I

2 fra markedet som setter Konkurransetilsynet i stand til å avdekke slike saker. De som har opplysninger om konkurrenter som ser ut til å samarbeide om priser, kan kontakte tilsynet på telefon eller på tipstelefon Tipstelefonen benyttes nå av stadig flere, og dette har ført til at Konkurransetilsynet kan arbeide med høy effektivitet. Konkurransetilsynets merknader: Utkast til stortingsmelding om norsk klimapolitikk Retten til å foreta miljøskadelige ranse i markedet kan bidra til å fremme Konkurransetilsynet støtter denne utslipp vil i fremtiden bli begren kostnadseffektive løsninger og dermed oppfatningen. Hensynet til å etablere et set. I Kyoto-avtalen er det imidler effektiv bruk av samfunnets ressurser. effektivt marked, inklusive hensynet til Nytt forum for europeiske konkurransemyndigheter tid åpnet for muligheten til internasjonal kvotehandel. I den anledning har Konkurransetilsynet kommet med enkelte merknader til NOU Dette ilmebærer blant annet at det bør være konkurranse om hvem som skal benytte utslippskvoter, slik at utslippsrettighetene allokeres dit hvor de har å begrense risikoen for utnyttelse av markedsmakt i kvotemarkedet, taler for å la kvotemarkedet være åpent for alle, både norske og utenlandske aktører. 2000:1 og utkastet til stortingsmel- størst verdi. «European Competition Authorities» ECA) er navnet på et nytt og ufor ding. Konkurransetilsynet vil kunne gripe melt kontakt- og samarbeidsforum for konkurransemyndigheter i EØS Konkurransetilsynet støttet flertallet i inn mot flere av de formene for området. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen deltok 20. april 2001 Konkurransetilsynet er i hovedtrekk kvoteutvalgets oppfatning om at alle konkurranseskadelig atferd som kan på ECAs første møte, som fant sted i Amsterdam. Programmet omfattet blant almet drøfting av hvordan konkurransemyndighetene kan etablere systemer for å sammenlilme «best practices». Dessuten var det to parallelle arbeidsgrupper som drøftet behandling av «grenseoversluidende fusjoner» og «bøtenedsettelsesprogrammer». enig i mange av de betraktninger som er gjort om hvordan kvotene kan allokeres på en hensiktsmessig måte. Hovedformålet med å etablere et system for handel med klima kvoter er å fremme en optimal allokering av bør betale full markedspris for utslippskvoter og at det dermed ild<e burde tildeles gratiskvoter til noen del av industrien. I stoltingsmeldingen legges det opp til at en del prosent) av gratiskvotene skal være omsettelige. tenkes å oppstå i et marked for kvotehandel, med hj emmel i konlcultanseloven Tilsynets mulighet til å gripe ilm i medhold av konlcurranseloven 3-10 er imidlertid neppe tilstreld<elig til å sikre mot ECAs mål er å etablere samarbeid for å fremme effektiv håndheving av nasjonal og EU/EØS-konkurranselovgivning. Samarbeidet skal blant annet utvikles gjennom plenumsmøter på direktørnivå hvert halvår, gjennom arbeidsgrupper og gjennom utveksling av informasjon og ekspertise. Samarbeidet vil være fleksibelt og tilpasset aktuelle behov. Ansvaret for å arrangere de halvårlige styringsmøtene vil gå på omgang. Samarbeidet vil trolig få stor betydning i saksbehandlingen av grenseoversluidende fusjoner og i kampen mot ulovlig kartellsamarbeid. utslippsrettigheter, slik at Norge kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen på en kostnadseffektiv måte. Ved fordeling av utslippstillatelser er det Konkurransetilsynets prinsipielle syn at når miljøfaglige hensyn er tatt, bør ytterligere konkurransebegrensninger unngås, slik at konkur- konkurransebegrensende atferd under en auksjon, og det bør derfor vurderes særregulering av dette forholdet i forbindelse med utformingen av auksjonsordningen. For eksempel vil et eventuelt samarbeid om kj øp mellom budgivere i en auksjon av klimakvoter ildce være forbudt etter konkurranse- loven. Konkurransetilsynets prinsipielle oppfatning er at eventuelle gratiskvoter burde være fritt omsettelige. Stortingsmeldingen legger opp til at det skal være fri konlcurranse i kvotemarkedet, at det ildce skal være et statlig monopol på kvoteomsetning og at kvotemarkedet skal være åpent for alle, også ildce-kvotepliktige. Arsberetning klar for trykking Konkurransetilsynets årsberetning for 2000 er ferdigsluevet og kan ventes å foreligge i første halvdel av juni. KonkurranseNytts abonnenter vil få årsberetningen tilsendt. Den vil også bli lagt ut i pdf-format på tilsynets hj emmeside på Internett. Rettelse Månedens anbefalte Internett-sider De engelskspråklige sidene til Japan Fair Trade Commission inneholder blant annet foredrag, pressemeldinger og rapporter. Korea Fair Trade Commission har engelskspråklige sider med informasjon om sørkoreansk lovgivning, rapporter, foredrag og andre dokumenter samt organisasjonskart. I KonkurranseNytt 4/200 1 kom vi i skade for å skrive feil dato for Konkurransetilsynets beslutning om å tillate Norsk Kj øttsamvirkes erverv av Gudmundsen Eiendom. Riktig dato er 6. mars 200l. 2 3

3 Competition Law - A South African Experience Mondo Ntlha and Ibrahim Bah The COl11petition Act, No 89 of 1998 <<the Act»), as al11endecl, is the law governing competition in South Africa. This piece of legislation Calne into effect on l September Prior to that, The Maintenance and Promotion of Competition Act, No 96 of 1979 <<the 1979 Act») was the applicable legislation. The 1979 Act was repealed mainly for two reasons. First, technical flaws in the Act prevented the effective application of competition law. Second, the South African economy is characterised by economic concentration. Economic power and ownership of enterprises lie in the hands of minority firms in dominant positions. At the same time, it was recognised that the South African economy was in a state of transition, with objectives such as redressing past inequalities and non-participation in the economy by previously disadvantaged persons. Institutions Three institutions were created by legislation to administer the Act, functions are to grant exemptions, authorize or prohibit large mergers with or without conditions), adjudicate in relation to any conduct prohibited in terms of the Act and to grant an order for costs in terms of the Act. The Competition Tribunal is independent and is subject to the Constitution and the law. 3. The Competition Appeal Court <<the Appeal Court»): The Competition Appeal Court consists of at least three judges, appointed by the President on the advice of the Judicial Services Commission, each of whom must be a judge of the High Court. The Competition Appeal Court may review any decision of the Competition Tribunal; or consider an appeal arising from the Competition Tribunal in respect of any of its final decisions, other than a con sent order. Mergers intern1ediate mergers) to consider the merger and make a decision. This period may be extended by 40 business days. The Commission may approve, approve subject to conditions or prohibit the merger. In respect of large mergers, the Commission has 40 business days to con sider the merger and make its recommendation to the Tribunal. The Commission may apply to the Tribunal for an extension of the time period. The Tribunal may grant an extension for a period not longer than 14 days. The Commission has, since its inception on l September 1999, been notified of approximately 420 merger ca ses, about 25% ofwhich were international mergers. Out of the 420, approximately 6 were approved subject to conditions and 4 were prohibited. The Tribunal upheld the decision of the Commission in respect of one of the prohibited ca ses, and overruled the Commission 's decision in another. In the other 2 prohibited cases, one was withdrawn by the parties, and the namely: A merger occurs when a firm or firms) parties gave undertakings which directly or indirectly acquires or satisfied the Commission's concerns in l. The Competition Commission <<the establishes direct or indirect control in the other, and the merger was therefore Commission»): The Commission's the whole or a part of the business of approved subject to conditions. functions include investigating anticompetitive conduct relating to vertical restraints, horizontal restrictive practises, abuse of dominance, and merger control. In carrying out the se functions, the Commission has powers to search and seize, and subpoena persons and documents. 2. The Competition Tribunal <<the Tribunal»): The Competition Tribunal adjudicates competition matters presented to it by the Commission. The Tribunal's l11ain another finn or firms). Ifthe firms meet certain thresholds, then the y are required to notify the Commission of the merger. The thresholds are a) intermediate mergers: the combined asset and/or tmnover va lue of the merging firms is or exceeds R150m and the assets or turnover of the acquired finn is or exceeds R30m, b) large mergers: the combined asset and for turnover value of the merging firms is or exceeds 3,5 billion, and the assets or turnover of the acquired finn is or exceeds RIOOm. The Commission has 20 business days in respect of Restrictive Practices The Commissioner or any other person may initiate a complaint. The Commission has one year to conclude its investigations and may either refer the matter to the Tribunal for determination if it finds that there is a contravention of the Act, or issue a notice of non-referral, if no evidence of contravention of the Act has been established. In addition, the Commission may negotiate a consent agreement with the respondent at any time during its investigations. The Commission has received approximate1y 202 complaints, and Conclusion The Commission has been active both Ms Mondo Ntlha og Mr Ibrahim Bah concluded investigations in respect of in merger con tro I and the investigation arbeider begge i C011lpetitioll 138 ofthose. A majority of the of restrictive practices. In so do ing, the Commission South Africa og er for complaints related to abuse of dominance. The Commission has decided to refer 11 cases to the Tribunal for determination. 6 of the complaints were resolved by consent agreements. Commission pursuant to its mandate set out in the Act, has sought to promote economic efficiency and socioeconomic equity and development, which has been quite a challenge! tiden på et seks uker langt hospiteringsopphold i Konkurransetilsynet. Hospiteringen er ledd i en NORAD-avtale om telmisk bistand til Competition Commission. Ifjor hospiterte to ansatte fra Konkurransetilsynet i Sør-Afi'i/m. Europakommisjonen reagerer på tysk system for retur av emballasje Europakommisjonen har i en avgjørelse av 20. april 2001 fastslått at Duales System Deutschland DSD) gjennom misbruk av dominerende stilling begrenser konkurransen i markedet for organisering av innsamling og gjenvinning av forbruksemballasje i Tyskland. Misbruk av dominerende stilling er i henhold til EF-traktaten artikkel 82 forbudt. ) Den tyske emballasjeforordningen og EU-direktiv 94/62 om emballasje og emballasjeavfall pålegger den som produserer eller selger forbruksvarer Emballasjen som DSD påtar seg å samle inn, påføres et grønt merke. DSDs betalingssystem er utarbeidet slik at kunden må betale for påføringen av det grønne merket selv om emballasjen samles inn av andre aktører. DSDs dominerende stilling i det tyske markedet og betalingssystemet gjør at de fleste kundene velger å påføre all emballasje grønt merke, selv om andre aktører kan tilby bedre tj enester i visse geografiske områder. Dette gjør det svært vanskelig for nye aktører å etablere seg, samtidig som kundene i visse tilfeller må betale for tj enester de ildce mottar. imidlertid en klargjøring av rettsstillingen på området, og Kommisjonen vil i fremtiden ikke nøle med å forfølge og eventuelt ilegge bøter i liknende saker. I vedtaket er det ikke tatt stilling til avtalene mellom DSD og de foretak som står for den faktiske innsamlingen på DSDs vegne. Dette vil bli gjenstand for en separat behandling etter EFtraktaten artildcel 81. med emballasje i Tyskland, å ta imot returemballasje på eller i nærheten av Avgjørelsen fra Europakommisjonen salgsstedet. Denne plikten bortfaller forbyr DSD å la'eve betaling for påføring av det grønne merket på emballa imidlertid dersom en tredjepati sørger for at emballasjen samles inn. DSD sje SOI/1 samles inn av andre aktøre/: tilbyr en organisert innsamling av Med dette håper Kommisjonen å lette returemballasje på vegne av produsenter og distributører som er underlagt etableringshindringene i markedet. ovennevnte plikt, mot et visst vederlag. I markedet for innsamling av returemballasje har DSD en markedsandel på minst 80 'prosent, og selskapet er den eneste landsdeldcende aktøren. Europakommisjonen sier at den normalt ville utstedt bøter til foretak som misbruker dominerende stilling på en slik måte. Vedtaket representerer 4 5

4 Aker Maritime/Kværner - forholdet til EØS/EF-retten En økonoms guide til u.s. vs. Microsoft Jan Tomas Owe Både den norske konkurranseloven selskapene var overshedet innenfor Kværner skal kj øpe størsteparten av Den amerikanske økonomi selskap vil ønske konkurranse mellom Microsoft har oppfattet dette som en og EØS/EF-retten inneholder regler EU-landenes territorium. Kommisjonen AMAs virksomhet mot oppgjør i professoren Michael L. Katz holdt applikasjoner. Selv om produsenter av reell trussel mot sitt hegemoni på for kontroll med foretaks var av den oppfatning at det aktuelle Kværner-aksjer. EØSIEF-rettens regler 14. mars et foredrag på BI i Sand komplementære produkter derfor ildce systemmarkedet, noe en reklce er sammenslutninger. Aker Maritime ervervet utgjorde en foretaks for utregning av terskelverdiene for vika om synspunkter på den pågå slåss om markedsandeler på vanlig vis, i saken dokumenterer. ASA ervervet i fjor aksjer i Kværner saillinenslutning i fusjonsforordningens omsetning innebærer at en evenhieli ende rettssaken mot Microsoft. Katz kjemper de om den enkelte brukers ASA, og ervervet er behandlet av forstand, fordi AMA gjennom ervervet fusj on basert på forslaget vil kunne bli er en innflytelsesrik økonom og samlede betalingsvillighet for de Katz underslo ildce at vertikal integra Europakommisjonen etter EUs ville oppnå kontroll over Kværner. en norsk sak. Ved utregningen av professor ved Berkeley i California, komplette tj enester. Og dette kan i sin sj on kan gi tekniske eller organisato fusjonsregelverk. selgerens omsetning skal det kun tas og har blant annet skrevet artikler hil' utløse økt konkurranse, ved at hver riske fordeler, og at oppsplitting av EØS/EF-rettens fusjons bestem meiser EØS-avtalens art. 57 oppstiller et forbud mot konkurransebegrensende foretakssammenslutninger. Bestemmelsen kommer bare til anvendelse dersom foretakssammenslutningen har såkalt fe llesskaps- eller EFTA-dimensjon og Saken ble imidlertid vurdert som en samarbeidssak etter EØS-avtalens protokoll 24, slik at norske mylidigheter fikk anledning til å komme med innspill til EuropakommisjonelI via EFTAs ovel1'åkningsorgan i løpet av saksbehandlingell. hensyn til omsetningen for de deler som inngår i transaksjonen. Dette innebærer at kun AMAs, og ikke hele Aker-konsernets omsetning, skal regnes med. Eventuelle videre fusjonsplaner må underlegges fornyet vurdering når det gjelder konkurransemessige forhold. Konkurransetilsynet har om konkurranse i næringer med nettverkseksternaliteter, med rask teknologisk utvikling og med vertikal integrasjon. Katz unnlot å treldce klare konklusjoner i forhold til de foreslåtte rettslige inngrep mot Microsoft, men underteg part legger til rette for nyetablering på motstående ledd. Katz var hystallklar på at saken ildce egentlig handler om markedet for nettlesere som Microsoft Explorer, Netscape eller Opera som sådan. Utestengingen av Netscape er bare selskapet fø lgelig kan sveldee kostnadseffektiviteten. Men et eventuelt effektivitetstap ville etter hans mening være beskjedent, og alternativet med en atferdsregulering av et integrert Microsoft ville neppe være praktikabelt. Som illustrasjon viste han til den første saken mot Microsoft, der visse terskelverdier for partenes allerede sendt ut brev til de store nede forstod det slik at han i grove interessant i den grad denne nettleseren selskapet ble nektet å binde opp salget omsetning er overskredet, jf. fol'shift Den 7. desember 2000 fattet Europa oljeselskapene med forespørsel om trelde støtter rettens pålegg om å splitte ellers kunne ha bidratt til å undergrave av Windows Office med salg av Internet av 4. desember 1992 nr. 964 om kommisjonen beslutning om å granske deres syn på en evenhieli fusj on. opp selskapet. Oppsplittingen innebæ Microsofts markedsmakt på system Explorer. Domstolens forsøk på å lette materielle konkurranseregler i EØS ervervet nærmere i en såkalt «fase 2» rer vertikal separasjon i form av et nivå. Så vidt jeg selv forstår, er tanken markedsadgangen for Netscape ble avtalen, kap. XIV art. l nr. 2 og 3. Dersom disse betingelsene er oppfylt, er det enten Europakommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan som har kompetanse til å vurdere sammenslutningen. I praksis dreier det seg om Kommisjonen, da man vanskelig kan se vurdering. AMA meddelte i børsmelding av 12. desember 2000 at selskapet kun ville overta 17,8 prosent av aksjene i Kværner. En slik eierandel ville ikke bli ansett kontrollerende av Kommisjonen, og saken var dermed utenfor Kommisjonens myndighet etter På genera{orsamlingell 4. liiai i år fikk SOlli kjelit AMA ikke flertall for sitt forslag til et styre som ville være villig til å gå videre 111 ed fusjonsplanelie, mell har i ettertid antydet at siste ord i saken ikke er sagt. eiermessig skille mellom et operativsystem selskap med Windows og et applikasjonsselskap inneholdende blant annet Office og Internet Explorer. Jeg fikk inntrykk av at rettens begrunnelse for å anbefale vertikal separasjon er klassisk; nemlig ønsket at en nyetablering på operativsystemnivå vil være vanskelig, fordi brorparten av dagens applikasj oner er «shevet til» Windows. De vil ikke uten videre kunne brukes sammen med alternative operativsystemer. Brukernes betalingsvillighet for behendig omgått ved at Microsoft i en senere Office-versj on integrerte Internet Explorer i programpaldcen. Hvorvidt en eventuell oppsplitting av Microsoft vil tj ene sitt formål, og hva den videre behandlingen av saken i for seg at terskelverdiene kan oppfylles fusjonsregel verket. Kommisjonen påla om å redusere etableringsbarrierene for alternative systemer vil derfor i ut rettsapparatet vil gi, gjenstår å se. For i EFTAlEØS statene. Konkurransetilsynet vil i slike tilfeller være avskå i denne forbindelse AMA å selge 8,9 prosent av de aksjene som opprinnelig aktører som kan utfordre Microsofts dominerende stilling på markedet for gangspunktet være svært lav. Dette er et eksempel på det man kaller en min egen del vil jeg anføre at selv om eiermessig separerte selskaper vil ret fra å behandle saken etter ble ervervet i Kværner, innen en gitt operativsystemer. nettverkseffekt. ønske konkurranse på motstående ledd konkurranseloven tidsfrist. Som følge av denne forståel for å øke egen forhandlingsstyrke, vil Aker Maritimes oppl{jop i Kværner Den 12. juli 2000 kj øpte Aker Maritime ASA AMA) tegningsrettigheter, aksjer og opsjoner i Kværner ASA som til sammen ville ha gitt AMA ca. 26,7 prosent av stemmerettighetene i Kværner. Ervervet ble notifisert til Europakommisjonen i henhold til EØS-rettens fusjonsregler. I denne sen mellom AMA og Kommisjonen trakk AMA Il. desember 2000 tilbake sin notifikasjon. Norsk sak Ervervet av de 17,8 prosentene er nå en sak som kan behandles etter konkuitanseloven I en børsmelding av 28. februar 2001 presenterte AMA sine tanker om hvordan De to selskapene SOlli Microsoft foreslås oppsplittet i, vil ikke stå i et direkte konkurranseforhold til hverandre. Operativsystemer og applikasjoner er komplementære inllsatsjrilaorer i produksjonen av informasjons- og kommunikasjonstjeneste!: De er begge liødvendige faktore!; og de utfj'"er hverandre. Skal det være forretningsmessig grunnlag for å utvikle og markedsføre alternative systemer, må disse på en eller annen måte gj øres kompatible med Windows-baserte applikasjoner, og dette må oppnås uten direkte tilgang til Microsofts proprietære standard. Nøyaktig hvordan såkalt middleware som for eksempel Netscape i kombinasj on med Java) er tenkt å kunne fungere ingen av dem være tj ent med en situasjon der dette leder til virksom konkurranse på begge ledd. I tillegg til at den samlede profitten i bransjen da vil falle, må de begge regne med å dele den gjenværende profitten med konkurrenter på eget ledd. Hvorvidt demle erkjennelsen vil virke konkurransebegrensende, er vanskelig å si. Mange vil sikkert mene at konkurransen vil saken hadde Kommisjonen ene AMA og Kværner kan videreutvikles som kommunikasjonsledd mellom presse seg fram - til ugunst både for kompetanse. Ervervet hadde sammen. Forslaget innebærer en Vertikal separasjon kan fremme kon alternative operativsystemer og operativ- og applikasjonsselskapet, fellesskapsdimensjon, fordi terskel vesentlig forskjell fra det opprinnelig kurransen. Et selvstendig applikasjons applikasjoner skrevet til Windows, skal men til fordel for brukere, konkurrenter verdiene for omsetningen til de to notifiserte ervervet. Det foreslås at selskap vil ønske konkurranse mellom jeg ildce forsøke å gjøre nærmere rede og society at large. operativsystemer, og et operativsystem- for. Det er uansett mye som taler for at 6 7

5 Revisjon av gruppefritaket vedrørende trafikkonsultasjoner innen luftfart Kommisjonsforordning 1617/93, som fastsetter unntak fra EFtraktatens artikkel 81 1) for visse typer avtaler gruppefritak) innen lufttransport, utløper 30. juni Forordningen dekker nå, etter at den ble endret siste gang i 1999, prissamarbeid for å fremme interlining og fordeling av tidsluker. Gruppefritaket er inkorporert i EØSavtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØSavtalen, kapittel XII Om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som gjelder felles planlegging og samordning av ruteplaner, felles drift, trafikkonsultasjoner om transport av passasjerer ved ruteflyging og fordeling av tidsluker i lufthavnene. Europakommisjonen vurderer for tiden hvorvidt gruppefritaket skal forlenges, erstattes med et nytt gruppefritak eller hvorvidt deler av gruppefritaket kan erstattes med en individuell dispensasj on. Fordi behandlingen av problemstillingen vil ta noe tid, har Kommisjonen fremmet et forslag om å forlenge gruppefritakets artikkel 4 om prissamarbeid til 30. juni 2002 og artild<el 5 om fordeling av tidsluker til 30. juni De fleste EU-land og Norge har støttet en slik forlengelse. Det er derfor forventet at forslaget blir vedtatt. Fra et konkurransemessig perspektiv er hovedspørsmålet hvorvidt prissamarbeidet bør videreføres. Konkurransetilsynet har tidligere stilt seg kritisk til prissamarbeid på dette området og avventer nå Europakommisjonens vurdering av spørsmålet. Tilsynets vurdering av Kommisjonens forslag vil bli fremmet for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som i samråd med andre berørte departementer vil ta endelig standpunkt til Kommisjonens forslag. Konkurransetilsynet har i sin praksis lagt til gnllln at flyselskapenes konsultasjonsmøter om takstnivå på billetter som er gj enstand for interlining og gjennomgangstakster mellom destinasjoner på de regulerte FOTrutene samt de deregulerte rutene, vil være i strid med konkurranseloven. Forholdet ranunes av forbudet mot prissamarbeid i lovens 3- l. Tidligere var derfor flyselskapene avhengig av å få dispensasjon fra tilsynet. I 1999 kom man imidleltid frem til at samarbeidet kom inn under gruppefritaket, og at det derfor ikke lenger var nødvendig med dispensasjon fra konkurranseloven. Etter at konkurranseloven ble endret 5. mai 2000, følger det direkte av konkurranseloven 1-7 at forbudene i loven ild<e kommer til anvendelse på forhold som faller inn under et gruppefritak. Europakommisjonens regulering av interiining vil derfor få direkte virlming for norsk rett. Konkurransetilsynet vurderer å avvikle kraftprisbasen Konkurransetilsynet har sendt ut et kunder bruker. Anslagsvis høringsbrev der tilsynet varsler en mulig avvikling av kraftprisbasen. Leverandørene i kraftmarkedet har leverandører har dette produktet i sin poltefølje. På Konkurransetilsynets Internett-sider fremkommer listen enten denne perioden, og i dag har ca kunder en annen kraftleverandør enn sin opprinnelige. siden 1997 vært pålagt å melde inn alfabetisk eller rangert etter laveste Det kan hevdes at kraftprisbasen har sine priser i sluttbrukermarkedet til Konkurransetilsynet. Tilsynet utarbeider prislister som i de senere år har vært publisert ukentlig på tilsynets egne Internett-sider. Ukentlig oppdateres prisen på produktet «standard variabel kraftpris», som er det produktet de fleste husholdnings- pris. Av listen fremgår det om leveranser bare skjer til lokale kunder eller om leverandøren er landsdekkende. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at offentliggjøring av priser har ført til skjerpet konkurranse blant leverandørene i kraftmarkedet. Antall kunder som skifter leverandør har økt betydelig i hatt en opplæringsfunksjon i sluttbrukermarkedet som det ildæ lenger er like stort behov for, og at antall sluttbrukere som skifter leverandør er stort nok. Konkurransetilsynet ser også at informasjon om og sammenligning av priser etter hvert er blitt tilgjengelig via private firmaer og Intemett. Klageavgjørelse fra AAD: Felleskjøpene, Stormøllen og Statkorn Konkurransetilsynets regionkontorer er genererer en reld<e henvendelser fra under avvikling, noe som ilmebærer at forbrukere og andre. Slike henvendelser må håndteres og legger betydelig tilsynets organisasjon vil bli nedbemannet med ca. 35 årsverk. At beslag på tilsynets ressurser. Tilsynets tilsynet innhenter og offentliggjør oppfatning er at ressursbruken som går informasjon om priser i kraftmarkedet, med til å håndtere kraftprisbasen, ild<e I vedtak av 19. mars 2001 uttaler vedtaket påklaget. Felleskjøpet Arbeids- og administrasjonsdepar- Trondheim BA og Felleskjøpet øst Vest tementet AAD) at «bedriftserverv» BA ble i konkurransetilsynets vedtak etter konkurranseloven omfatter pålagt å selge anlegg i henholdsvis ethvert erverv av eierandeler. Trøndelag og på Vestlandet. Andre kraftforprodusenter skulle ha fol'kjøpsrett. Videre ble de to felleskj øpene I vedtak VOO-20 av 17. februar 2000 grep Konkurransetilsynet inn mot pålagt å selge anlegg som i fremtiden Felleskjøpet Trondheim BAs og legges ned - med forkjøpsrett for Felleskjøpet øst Vest BAs erverv av konkurrerende virksomheter. AAD aksjene i henholdsvis KraftfOr Midt omgjorde den påklagede del av Norge AS og KraftfOr Vest-Norge AS. Konkurransetilsynets vedtak. Nye De ervervede selskaper har gjennom vilkår ble satt. Klausulene om fol'kjøpsrett ble ikke opprettholdt. fisjon av det tidligere Stormøllen AS overtatt den vesentlige del av den landbruksrelaterte del av virksomheten I klagesaken tok departementet på eget til det tidligere Stormøllen AS). I initiativ opp innholdet av bedriftservervsbegrepet i konkurranseloven tillegg ble det gj ort inngrep i de fem felleskjøpenes Felleskjøpet Trondheim BA, Felleskjøpet øst Vest BA, om det rettslig kan argumenteres for en Departementet uttaler at selv Felleskjøpet Rogaland Agder BA, Møre tolkning av begrepet «bedriftserverv» Felleskjøp AL og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp AL) erverv av til erverv omfattes, så kommer man likevel som medfører at kun mer kvalifiserte sammen 50 prosent av aksjene i til at Statkorn AS. ««bedriftserverv» må forståes slik at I brev av 9. mars 2000 ble deler av ethvert en'erv av eierandeler omfattes. Klageavgjørelse fra AAD: TONO I vedtak av 21. februar 2001 fant fant videre at TONOs virksomhet er Arbeids- og administrasjonsdepartementet AAD) at det ikke var påvirke konkurransen, i henhold til prisregulering som er egnet til å grunnlag for å gripe inn etter konkurranseloven 3-4 jf Dispensasjon etter lovens 3-9 er der konkurranseloven 3-10 og pålegge endringer i reglene for å bli for nødvendig. andelshaver i TONO. Departementet kan forsvares innenfor den nye organisasjonen. Høringsinstansene fikk frist til 18. mai til å uttale seg om forslaget. Dette innebærer at graden av innflytelse erverver oppnår over den ervervede bedrift el' irrelevant li1ed hensyn til 011/ det foreligger et bedriftserverv». Departementet legger i denne sanunenheng betydelig vekt på forarbeidene, hvor det fremgår at ethvert ervelv av eierandeler skal vurderes etter konkurranseloven Videre legger departementet vekt på at dette også er det rettstelmisk mest praktikable alternativet, i den forstand at det ildæ oppstår tvil om hvorvidt 3-11 kommer til anvendelse. AAD fremhever at dette blant annet innebærer at både konkurransemyndighetene og partene slipper å bruke ressurser på til dels kompliselte vurderinger av om et erverv faller inn under 3-11 eller ild<e. I en fotnote til vedtaket sier imidlertid departementet at graden av innflytelse erververen oppnår over den ervervede bedrift vil være et vurderingstema når ervervets konkurransemessige virlminger skal vurderes. I V99-33 av 3. juni 1999 grep Konkurransetilsynet inn mot deler av TONOs virksomhet med hj emmel i konkurranseloven TONO er en rettighetshaverorganisasjon andelslag) som forvalter fremføringsrettigheter til musild<verk. Forvaltningen går blant 8 9

6 annet ut på å inngå avtaler og kreve inn vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttede musikkverk. Etter Konkurransetilsynets oppfatning fører TONOs monopolstilling til at organisasjonen er i stand til å utøve markedsmakt både overfor rettighetshavere og brukere. Kun andelshavere er valgbare til tillitsverv i TONO. TONO ble blant annet pålagt å endre sine vedtekter slik at flere I klagesaken tok departementet på eget initiativ opp den forståelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser som konkurransetilsynet legger til gnllll i sitt vedtak samt hvorvidt TONOs virksomhet er i strid med lovens forbud mot prissamarbeid. I V99-33 opphevet Konkurransetilsynet TONOs tidligere dispensasjon etter konkurranseloven 3-9. Opphevelsen ble begrunnet med en endret oppfatning av hvorvidt TONOs virksomhet enig med tilsynet i at det er et selvstendig vilkår etter loven at samarbeidet må være egnet til å påvirke konkurransen. Departementet presiserer at det ildce er et krav at partene må være aktuelle eller potensielle konkurrenter for at felles prisfastsettelse skal være egnet til å påvirke konkurransen. Departementet mener at når TONO fastsetter og krever inn vederlag for bruk av verkene, slik at den enkelte rettighetshaver ildce lenger står fritt til Bøter og bøtenivå Bøter er ilagt i 19 av de 27 avsluttede sakene. Størrelsen på bøter ilagt eller idømt personer, varierer fra 5000 til kroner. For foretakene er det større Spetll mellom høye og lave bøter. Idømte bøter går her fra 5000 kroner til 5,5 millioner kroner for et foretak. Denne boten ble idømt en bølgepapp-produsent av Høyesterett se Rt s. 1922). I den saken utgjorde bøter for foretak og personer Særlig om bøtelegging av personer/ foretak Personer er anmeldt i 21 av de 27 avsluttede sakene. Antall saker som er avsluttet med bøter, er 18. Personer har fått bøter i ti av sakene. I noen saker er personene frifunnet i retten. I andre saker er det imidlet1id påtalemyndigheten som ikke har straffeforfulgt personer, kun foretak. For eksempel unnlot Økokrim å ta ut siktelse mot personer i saken mot wallboard Tid fra anmeldelse til avslutning I de anmeldte sakene varierer tiden fra anmeldelse til avsluming fra cirka ti måneder og helt opp til sj u år. Den saken som var avsluttet innen ti måneder, ble avgjort ved Hedmarken forhørsrett. To saker har pågått i sju år. Begge disse sakene ble avsluttet ved vedtakelse av forelegg. Det er derfor ildce slik at saker som avgjøres i retten, nødvendigvis tar lengst tid. rettighetshavere oppfyller kravet til å bli andelshaver. I brev av 22. juni 1999 påklaget TONO deler av vedtaket. AAD tok klagen til følge, og den delen av vedtaket som pålegger TONO å endre vedtektenes krav til å bli andelshaver, ble opphevet. innebærer et prissamarbeid i strid med forbudet i konkurranseloven 3-4 jf Departementet kom til et atllet resultat, og tilsynets vedtak om opphevelse av dispensasjonen ble derfor opphevet. Ny dispensasjon ble innvilget. Departementet uttaler at man er å prissette sine fremføringsrettigheter, er dette en prisregulering som er egnet til å påvirke konkurransen i konkurranseloven 3-1 s forstand. I til sammen 15,125 millioner kroner. I tillegg ble det her inndratt 8 millioner kroner i vinning. Det høyeste forelegget som er vedtatt av et enkelt foretak, lyder på 13,5 millioner kroner. Et annet foretak vedtok i samme sak et forelegg på 6,5 millioner kroner. produsenter, fordi foretakene vedtok forelegg. Det ble heller ildce utferdiget forelegg mot personer i batterileverandørsaken eller i saken mot trafildcskoler i Hedmark. Vertikale konkurransebegrensninger Som nevnt gjelder kun seks av sakene vertikale konkurransebegrensninger. Fire av sakene er avsluttet. Forelegg er vedtatt i to saker. Foretaket vedtok forelegg på 2 millioner kroner, anmeldte personer forelegg på kroner. De to øvrige sakene er henlagt på gnull av bevisets stilling. Håndheving av forbudene i konkurranselovgivningen litt statistikk Rapport om sanksjonering under konkurranseloven Konkurranseloven har forbud mot prissamarbeid mellom ervervsdrivende på samme omsetningstrinn horisontalt samarbeid) og forbud mot prispåvirkning av videreforhandlere vertikale reguleringer). Brudd på forbudene har vært gjenstand for håndheving av Konkurransetilsynet, før 1994 av Prisdirektoratet. Med konkurranseloven ble det også innført et forbud mot markedsdelingsavtaler. Anmeldelser, domfellelser og bøtenivå De alvorligste ovet1redelser som avdeldces blir amneldt. I mindre alvorlige tilfeller og ved rene formalovet1redelser skjer en stor del av håndhevingen gjennom muntlige og skriftlige innskjerpinger av bestetmnelsene. I løpet av de siste 15 årene er 33 saker amneldt til politiet eller Økokrim. Tallet på anmeldte saker har variert fra en til fire per år. Samlet beløp i sh'afferettslige bøter og inndragning i 15- årsperioden er ca. 90 millioner kroner. Sakstyper 24 av sakene gjelder horisontale konkurransereguleringer regelmessig priskarteller), mens tallet på amneldte vertikale konkurransereguleringer er seks. En anmeldelse gjelder antatt brudd på et vedtak etter konkurranseloven, en antatt brudd på opplysningsplikt og en uriktig forklaring. 19 av sakene gjelder overtredelse av prisloven. Seks saker er anmeldt på grumllag av både prisloven og konkurranseloven. Atte anmeldelser gjelder kun konkurranseloven. Hvordan avsluttes anmeldte saker? Per mai 2001 er 27 av de 33 anmeldte sakene avsluttet. 13 saker ble avsluttet ved at forelegg ble vedtatt. To saker ble avsluttet ved at noen forelegg ble vedtatt og noen forelegg avgjort i retten. Sju saker er i sin helhet avgjort i retten. Med det menes at ingen av de siktede i saken har vedtatt forelegg. I en sak ble det tatt ut tiltale uten at de siktede fildc tilbud om å gjøre opp saken ved forelegg. Men som regel blir saken oversendt retten, fordi de siktede bedrifter eller personer ildce vil vedta forelegg. Fem saker er henlagt av politiet. En sak ble henlagt på grunn av foreldelse, mens fire er henlagt etter bevisets stilling. Avslutning ved dom Av 22 avsluttede saker er ni saker helt eller delvis avgjort i retten. Med delvis avgjort i retten menes at noen siktede har vedtatt forelegg, mens andre siktede, som ikke vil vedta forelegg, har fått sin sak pådømt. Alle sakene som er avgjort i retten, gjelder horisontale konkurransereguleringer. Av disse ni sakene har fire endt med frifinnelse og fem med domfellelse. Seks av de anmeldte sakene er ennå ildce avsluttet. Tre av disse er under behandling av lokalt politikammer, og tre behandles av Økokrim. Hvordan bør sanksjoneringssystemet under konkurranseloven utformes for at bestemmelsene i loven skal overholdes? Dette var hovedproblemstillingen for et utvalg som ble oppnevnt av Konkurransetilsynet sommeren 2000, og som nylig har avgitt sin rapport: «Sanksjonering - er det verdt prisen?» Utvalget ble ledet av Christian Riis, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Andre utvalgsmedlemmer hal' vært Erling Hjelmeng, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo Nora Lund Lefdal, Vesta Fo rsikring Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen To ne OgnedaI, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Utvalget ble bedt om å vurdere hvordan den nåværende konkurranseloven kan håndheves på en mer effektiv måte. Dessuten er utvalget bedt om å komme med innspill om mulige lovmessige og institusjonelle reformer som kan styrke lovens preventive effekt. Utvalget peker i rapporten på at den norske konkurranseloven har klare bestemmelser om hvilke typer samarbeid som er ulovlig, og hovedformålet med sanksjonene bør være å avskrekke fra slikt samarbeid. Det viktigste prinsippet for straffeutmålingen er at forventet tap ved å bryte loven skal overstige gevinsten. Det er bedriftens gevinst ved ulovlig samarbeid som er det sentrale for straffeutmålingen, ikke det samfumlsøkonomiske tapet. Samarbeid mellom bedrifter med sikte på å oppnå høyere priser er sårbare. Den enkelte deltaker må veie en usikker andel av fremtidig kartellinntekt opp mot en sikker gevinst av å vinne markedsandeler i det korte løp. Fordi den enkelte bedrift kan ha sterke insentiver til å bryte ut av samarbeidet, kan det være effektivt med selv milde sanksjoner, for eksempel å stanse ulovlig samarbeid eller ilegge forelegg som er betydelig lavere enn vinningen. Generelt bør sanksjoneringspolitikken utformes på en slik måte at samarbeidets sårbarhet forsterkes. Etter utvalgets oppfatning kan det tale for sanksjoneringsformer som kan iverksettes raskt og dermed mer effektivt redusere kat1ellets levetid. Konkurransetilsynet kan pålegge avståelse av vinning ved overtredelse av konkurranseloven. Utvalget tror at man kan få et mer effektivt sanksjonssystem ved å legge til rette for at vinningsberegning tillegges større vekt i konkurransesaker etll det S0111 synes å være dagens praksis. Tilsynet anbefales å bruke «benchmarking» som hovedprosedyre for å beregne alternativprisen - den prisen som ville blitt etablert hvis det ulovlige samarbeidet ikke hadde fmllet sted. Et eksempel på en slik prosedyre er å benytte priser i 10 11

7 B-blad Returadresse: Konkurransetilsynet PB 8132 Dep NO-0033 OSLO tilsvarende bransjer i andre land som sammenligningsgrunnlag. I tillegg bør det vurderes å gi Konkurransetilsynet mulighet til å bruke en mer sj ablonmessig beregning av vinning i mindre saker hvor den faktiske vinning er vanskelig å beregne. I flere og flere land brukes strafferabattordninger for å bekjempe skadelig, konkurransebegrensende samarbeid. Lettelser i bøter eller andre straffer tilbys mot infonnasjonsavsløring eller tilståelser. Det er viktig at løfter om strafferabatt er troverdige. Dette kan være problematisk i det norske systemet, der Konkurransetilsynet etterforsker, Økokrim påtaler og domstol- apparatet dømmer. Under et slikt system tror utvalget at man er nødt til å operere med løfter om full immunitet, siden dette er lettere å etterprøve enn om man har fått en viss rabatt på bøtestraff. For å skape troverdighet om ordningen kan det være nødvendig å gi Konkurransetilsynet påtalemyndighet. Utvalget anbefaler at det settes i gang en utredningsprosess med sikte på å opprette strafferabattordninger også innenfor norsk konkurranselovgivning. Utvalget reiser spørsmålet om opprettelse av en særdomstol, eventuelt en form for domstolslignende forvaltningsorgan. Ved å gi en særdomstol eller Konkurransetilsynet adgang til å ilegge bøter, kan det etableres et mer troverdig system for bruk av strafferabatter. Det forhold at domstolen er spesialisert, gir større forutsigbarhet, men det kan også argumenteres mot en slik løsning. Utvalget kommer ikke med anbefaling i noen retning, men viser til at spørsmålet bør utredes nærmere i forhold til hva slags sanksjoneringsregime som velges. Rapporten vil bli utgitt i Konkllrranse- tilsynets skriftserie og kan fås ved henvendelse til tilsynet. Den vil også bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside: www. konkllrransetilsynet.no

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S V1998-68 30.09.98 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S Sammendrag: Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS V1999-01 18.01.99 Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS Sammendrag: Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene Sammendrag: VA og VVS Produsentene søkte Konkurransetilsynet om dispensasjon

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid Offentlig versjon Thommessen Krefting Greve Lund Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2003/588 MA1-M1 MOHE 413.3 Saksbeh.: Dato: 04.02.2004 Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 2 (kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS Propan Produkter AS v/ragnar Meyer Lisleheradveien 31 3678 Notodden Deres referanse Vår referanse Dato 2005/284 200701926-/NIG 20.12.07 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*)

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*) Nr. 48/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser V1999-63 30.09.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Mestergull A/L Sammendrag: Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Søknad om dispensasjon for samarbeid om felles pris overfor de pårørende ble avslått.

Søknad om dispensasjon for samarbeid om felles pris overfor de pårørende ble avslått. V2001-98 05.11.2001 Oslo Nøytrale Byråvakt AS, samarbeid om transport av mors i Oslo - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Oslo Nøytrale Byråvakt AS (tidligere Byråvakten AS)

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

Nr. 69/276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1459/2006. av 28. september 2006

Nr. 69/276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1459/2006. av 28. september 2006 Nr. 69/276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.12.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1459/2006 2009/EØS/69/45 av 28. september 2006 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister V2000-38 04.04.2000 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 - Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister Sammendrag: Norsk Journalistlag gis dispensasjon for å

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd. V1998-02 16.01.98 Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konkurranseklausul i avtale mellom TV2 AS, Telenor Link AS og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør V1999-12 19.02.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør Sammendrag: Alcatel Kabel Norge og

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

Kan Konkurransetilsynet forhindre høye bensinpriser? Mulige tiltak etter konkurranseloven. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng BECCLE 10.

Kan Konkurransetilsynet forhindre høye bensinpriser? Mulige tiltak etter konkurranseloven. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng BECCLE 10. Kan Konkurransetilsynet forhindre høye bensinpriser? Mulige tiltak etter konkurranseloven Prof. dr. juris Erling Hjelmeng BECCLE 10. september 2015 Utgangspunktet: St1 V2015/29 St1 Nordic erverver alle

Detaljer

V2001-68 11.07.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS

V2001-68 11.07.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS V2001-68 11.07.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS Sammendrag: EL-Proffen AS er en kjede for elektroentreprenører. Kjeden

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

V1998-74 07.10.98 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser

V1998-74 07.10.98 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser V1998-74 07.10.98 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser Sammendrag: SAS, Widerøe, Braathens, Coast Air, Teddy Air og Helikopter Service er gitt dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2005/ Saksbeh.: Dato:

Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2005/ Saksbeh.: Dato: Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2005/330-38 Saksbeh.: Dato: 06.11.2006 Bruk av ikke-diskrimineringsklausuler (NDR) i de internasjonale kortselskapenes avtaler - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning

Detaljer

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS Sammendrag: Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket

Detaljer

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vår ref.: 2002/1231 Dato: 30. januar 2003 Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vedtak V2003-4 Vi viser til vårt varsel om pålegg om meldeplikt i brev

Detaljer

Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010

Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010 Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010 2015/EØS/29/50 av 20. april 2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Post i butikk og eksklusivitet

Post i butikk og eksklusivitet Case E-15/10 Posten mot ESA Post i butikk og eksklusivitet Ronny Gjendemsjø Inntroduksjon Dom fra EFTA-domstolen 18. april i sak E-15/10 Posten mot ESA. Sakens faktum Kort om noen prosessuelle spørsmål

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr 1 Innledning bakgrunn for forslaget Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS Sammendrag: Diamantstudio-kjeden gis dispensasjon slik at Tostrup Trading Ltd. AS kan fastsette bindende maksimale utsalgspriser

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Høring utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger mv.

Høring utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger mv. Høring utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger mv. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om melding av

Detaljer

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett,

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

Høring - forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket

Høring - forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: 200603163- /HAS Vår ref.: 2006/1670-3 STAB-JD 431 Saksbeh.: Dato: 03.01.2007 Høring - forskrift om konkurranseavgrensende

Detaljer

A Norsk Byggevarebase - NOBB

A Norsk Byggevarebase - NOBB A1999-13 24.09.99 Norsk Byggevarebase - NOBB Sammendrag: Trelast- og byggevarehandelens fellesorganisasjon (TBF) og Norsk Byggtjeneste (NBT) ba Konkurransetilsynet vurdere om Norsk Byggevarebase (NOBB)

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 innvilgelse av søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prissamarbeid innenfor Tekstil Partner Nor

Konkurranseloven 3-9 innvilgelse av søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prissamarbeid innenfor Tekstil Partner Nor OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Selmer Ved: Harald Evensen Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Deres ref.: 117324-1 Vår ref.: 2004/374 MA1-M2 KJAR 571 Saksbeh.: Dato: 26. april 2004 Konkurranseloven 3-9 innvilgelse

Detaljer

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og dispensasjon for bokklubbavtaler

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og dispensasjon for bokklubbavtaler Norske Barne- og ungdomsbokforfattere Postboks 261 Sentrum 0103 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/87 MA2-M5 HRHA 437.2 Saksbeh.: Dato: 27.04.2004 Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven

Detaljer