konkurransen seg imellom. Det fører blant almet til at de kan sette høyere varene de kj øper fra grossistene. De er blitt påført.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "konkurransen seg imellom. Det fører blant almet til at de kan sette høyere varene de kj øper fra grossistene. De er blitt påført."

Transkript

1 Konkurranse Nytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Anmeldelse av elektrogrossister til Økokrim Konkurransetilsynet har 26. april anmeldt Elektroskandia AS, Solar blant almet til at de kan sette høyere konkurransen seg imellom. Det fører Elektroengros AS, Eilag Teknikk AS, priser på bekostning av elektrikere og Alcatel Distribusjon AS, Berggård andre kunder, som må betale mer for de Amundsen & Co AS og Elektroforeningen EFO til Økokrim for brudd høyere prisene antas til slutt å ha blitt varene de kj øper fra grossistene. De på konkurranseloven. Tilsynet mener veltet over på forbrukerne. Det er at elektrogrossistene på det meste av vanskelig å angi hvor store tap forbrukerne er blitt påført. Den berørte 1990-tallet har opprettholdt et landsomfattende og hemmelig prissamarbeid. Forbrukerne har høyst over 25 milliarder kroner. En merpris på grossistomsetningen i perioden er på sannsynlig lidd store tap ved dette. bare I prosent gir således 250 millioner kroner i økte inntekter for grossistene. Elektrogrossistene selger elektrisk installasjonsmateriell som brukes i alt I anllleldelsen ber Konkurransetilsynet fra private boliger til større industriprosj ekter. Det meste av salget skjer til både 0111 at selskapeile og personene strafes og 0111 at den vinningen selskapene har oppnådd, inndras til Staten. elektrikere, som er de forbrukerne normalt har kontakt med. Omsetningen Strafferalllmen er bøter eller fengsel i av slike elektroprodukter i Norge er på inntil seks å,: flere milliarder kroner i året. Mai 5/2001.! Anmeldelse av elektrogrossister til Økokrim j Side 1 Nytt forum for europeiske konkurransemyndigheter Årsberetning klar for trykking Rettelse Side 2 Konkurransetilsynets merknader: Utkast til stortingsmelding om norsk klimapolitikk Side3 Competition Law - A South African Experience Side4 Europakommisjonen reagerer på tysk system for retur av emballasje Side 5 Aker Maritime/Kværner: Forholdet til EØS/EF-retten Side6 [I Konkurransetilsynet Det er Konkurransetilsynets oppgave å kontrollere at konkurranselovens Det er nokså få store elektrogrossister i Norge. Det gjør det lettere å ha et salll- arbeid 0111 prise!: De grossistene SOlli an 111 eldes, er blant de største i liiarkedet. Konkurransetilsynet har også anliieldt et antall ledende persone!: Det priskartellet Konkurransetilsynet mener å ha avslørt, er et landsomfattende samarbeid, og det har pågått på det meste av 1990-tallet. Det har omfattet alle eller de fleste av de kabelog installasjonsprodukter som grossistene har for salg. Grossistene har samarbeidet om bruttopriser og i visse tilfeller også rabatter og nettopriser til sine kunder. Samarbeidet har dels kommet i stand gjennom møter i elektrogrossistenes forening, EFO. Når grossistene på ulike måter samarbeider om priser, innebærer det at de reduserer forbud og påbud overholdes. Tilsynet gjennomførte flere bevissikringer hos elektrogrossister fra slutten av januar 1999, etter å ha fått forhørsrettens beslutning. Det ble da søkt etter og beslaglagt bevis. Det er også tatt opp en rekke forklaringer av personer knyttet til bedriftene. Forbudene mot prissamarbeid og prispåvirlming er viktige virkemidler i konkurransemyndghetenes arbeid for å fremme effektiv konkurranse. Begrunnelsen for forbudene er særlig at '\ konkurransebegrensninger i denne form er til skade for samfunnsøkonomien, ved at de kan lede til høyere priser og lavere omsatt kvantum enn hva det ville blitt i et marked med konkurranse. Det er i stor utstrekning henvendelser En økonoms guide til U.s. vs. Microsoft Side 7 Revisjon av gruppefritaket vedrørende trafjkkonsultasjoner innen luftfart Konkurransetilsynet vurderer å avvikle kraftprisbasen Side 8 Klageavgjørelse fra AAD: Felleskjøpene, Stormøllen og Statkorn Klageavgjørelse fra AAD: TONO Side9 Håndheving av forbudene i konkurranselovgivningen - litt statistikk Side 10 Rapport om sanksjonering under konkurranseloven Side 11 Vedtak og avgjørelser på Internett. J. Side '. 1 ', J -., '. "-....;. -,...-E - L.._ "'_=- : -...:..;, " - I

2 fra markedet som setter Konkurransetilsynet i stand til å avdekke slike saker. De som har opplysninger om konkurrenter som ser ut til å samarbeide om priser, kan kontakte tilsynet på telefon eller på tipstelefon Tipstelefonen benyttes nå av stadig flere, og dette har ført til at Konkurransetilsynet kan arbeide med høy effektivitet. Konkurransetilsynets merknader: Utkast til stortingsmelding om norsk klimapolitikk Retten til å foreta miljøskadelige ranse i markedet kan bidra til å fremme Konkurransetilsynet støtter denne utslipp vil i fremtiden bli begren kostnadseffektive løsninger og dermed oppfatningen. Hensynet til å etablere et set. I Kyoto-avtalen er det imidler effektiv bruk av samfunnets ressurser. effektivt marked, inklusive hensynet til Nytt forum for europeiske konkurransemyndigheter tid åpnet for muligheten til internasjonal kvotehandel. I den anledning har Konkurransetilsynet kommet med enkelte merknader til NOU Dette ilmebærer blant annet at det bør være konkurranse om hvem som skal benytte utslippskvoter, slik at utslippsrettighetene allokeres dit hvor de har å begrense risikoen for utnyttelse av markedsmakt i kvotemarkedet, taler for å la kvotemarkedet være åpent for alle, både norske og utenlandske aktører. 2000:1 og utkastet til stortingsmel- størst verdi. «European Competition Authorities» ECA) er navnet på et nytt og ufor ding. Konkurransetilsynet vil kunne gripe melt kontakt- og samarbeidsforum for konkurransemyndigheter i EØS Konkurransetilsynet støttet flertallet i inn mot flere av de formene for området. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen deltok 20. april 2001 Konkurransetilsynet er i hovedtrekk kvoteutvalgets oppfatning om at alle konkurranseskadelig atferd som kan på ECAs første møte, som fant sted i Amsterdam. Programmet omfattet blant almet drøfting av hvordan konkurransemyndighetene kan etablere systemer for å sammenlilme «best practices». Dessuten var det to parallelle arbeidsgrupper som drøftet behandling av «grenseoversluidende fusjoner» og «bøtenedsettelsesprogrammer». enig i mange av de betraktninger som er gjort om hvordan kvotene kan allokeres på en hensiktsmessig måte. Hovedformålet med å etablere et system for handel med klima kvoter er å fremme en optimal allokering av bør betale full markedspris for utslippskvoter og at det dermed ild<e burde tildeles gratiskvoter til noen del av industrien. I stoltingsmeldingen legges det opp til at en del prosent) av gratiskvotene skal være omsettelige. tenkes å oppstå i et marked for kvotehandel, med hj emmel i konlcultanseloven Tilsynets mulighet til å gripe ilm i medhold av konlcurranseloven 3-10 er imidlertid neppe tilstreld<elig til å sikre mot ECAs mål er å etablere samarbeid for å fremme effektiv håndheving av nasjonal og EU/EØS-konkurranselovgivning. Samarbeidet skal blant annet utvikles gjennom plenumsmøter på direktørnivå hvert halvår, gjennom arbeidsgrupper og gjennom utveksling av informasjon og ekspertise. Samarbeidet vil være fleksibelt og tilpasset aktuelle behov. Ansvaret for å arrangere de halvårlige styringsmøtene vil gå på omgang. Samarbeidet vil trolig få stor betydning i saksbehandlingen av grenseoversluidende fusjoner og i kampen mot ulovlig kartellsamarbeid. utslippsrettigheter, slik at Norge kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen på en kostnadseffektiv måte. Ved fordeling av utslippstillatelser er det Konkurransetilsynets prinsipielle syn at når miljøfaglige hensyn er tatt, bør ytterligere konkurransebegrensninger unngås, slik at konkur- konkurransebegrensende atferd under en auksjon, og det bør derfor vurderes særregulering av dette forholdet i forbindelse med utformingen av auksjonsordningen. For eksempel vil et eventuelt samarbeid om kj øp mellom budgivere i en auksjon av klimakvoter ildce være forbudt etter konkurranse- loven. Konkurransetilsynets prinsipielle oppfatning er at eventuelle gratiskvoter burde være fritt omsettelige. Stortingsmeldingen legger opp til at det skal være fri konlcurranse i kvotemarkedet, at det ildce skal være et statlig monopol på kvoteomsetning og at kvotemarkedet skal være åpent for alle, også ildce-kvotepliktige. Arsberetning klar for trykking Konkurransetilsynets årsberetning for 2000 er ferdigsluevet og kan ventes å foreligge i første halvdel av juni. KonkurranseNytts abonnenter vil få årsberetningen tilsendt. Den vil også bli lagt ut i pdf-format på tilsynets hj emmeside på Internett. Rettelse Månedens anbefalte Internett-sider De engelskspråklige sidene til Japan Fair Trade Commission inneholder blant annet foredrag, pressemeldinger og rapporter. Korea Fair Trade Commission har engelskspråklige sider med informasjon om sørkoreansk lovgivning, rapporter, foredrag og andre dokumenter samt organisasjonskart. I KonkurranseNytt 4/200 1 kom vi i skade for å skrive feil dato for Konkurransetilsynets beslutning om å tillate Norsk Kj øttsamvirkes erverv av Gudmundsen Eiendom. Riktig dato er 6. mars 200l. 2 3

3 Competition Law - A South African Experience Mondo Ntlha and Ibrahim Bah The COl11petition Act, No 89 of 1998 <<the Act»), as al11endecl, is the law governing competition in South Africa. This piece of legislation Calne into effect on l September Prior to that, The Maintenance and Promotion of Competition Act, No 96 of 1979 <<the 1979 Act») was the applicable legislation. The 1979 Act was repealed mainly for two reasons. First, technical flaws in the Act prevented the effective application of competition law. Second, the South African economy is characterised by economic concentration. Economic power and ownership of enterprises lie in the hands of minority firms in dominant positions. At the same time, it was recognised that the South African economy was in a state of transition, with objectives such as redressing past inequalities and non-participation in the economy by previously disadvantaged persons. Institutions Three institutions were created by legislation to administer the Act, functions are to grant exemptions, authorize or prohibit large mergers with or without conditions), adjudicate in relation to any conduct prohibited in terms of the Act and to grant an order for costs in terms of the Act. The Competition Tribunal is independent and is subject to the Constitution and the law. 3. The Competition Appeal Court <<the Appeal Court»): The Competition Appeal Court consists of at least three judges, appointed by the President on the advice of the Judicial Services Commission, each of whom must be a judge of the High Court. The Competition Appeal Court may review any decision of the Competition Tribunal; or consider an appeal arising from the Competition Tribunal in respect of any of its final decisions, other than a con sent order. Mergers intern1ediate mergers) to consider the merger and make a decision. This period may be extended by 40 business days. The Commission may approve, approve subject to conditions or prohibit the merger. In respect of large mergers, the Commission has 40 business days to con sider the merger and make its recommendation to the Tribunal. The Commission may apply to the Tribunal for an extension of the time period. The Tribunal may grant an extension for a period not longer than 14 days. The Commission has, since its inception on l September 1999, been notified of approximately 420 merger ca ses, about 25% ofwhich were international mergers. Out of the 420, approximately 6 were approved subject to conditions and 4 were prohibited. The Tribunal upheld the decision of the Commission in respect of one of the prohibited ca ses, and overruled the Commission 's decision in another. In the other 2 prohibited cases, one was withdrawn by the parties, and the namely: A merger occurs when a firm or firms) parties gave undertakings which directly or indirectly acquires or satisfied the Commission's concerns in l. The Competition Commission <<the establishes direct or indirect control in the other, and the merger was therefore Commission»): The Commission's the whole or a part of the business of approved subject to conditions. functions include investigating anticompetitive conduct relating to vertical restraints, horizontal restrictive practises, abuse of dominance, and merger control. In carrying out the se functions, the Commission has powers to search and seize, and subpoena persons and documents. 2. The Competition Tribunal <<the Tribunal»): The Competition Tribunal adjudicates competition matters presented to it by the Commission. The Tribunal's l11ain another finn or firms). Ifthe firms meet certain thresholds, then the y are required to notify the Commission of the merger. The thresholds are a) intermediate mergers: the combined asset and/or tmnover va lue of the merging firms is or exceeds R150m and the assets or turnover of the acquired finn is or exceeds R30m, b) large mergers: the combined asset and for turnover value of the merging firms is or exceeds 3,5 billion, and the assets or turnover of the acquired finn is or exceeds RIOOm. The Commission has 20 business days in respect of Restrictive Practices The Commissioner or any other person may initiate a complaint. The Commission has one year to conclude its investigations and may either refer the matter to the Tribunal for determination if it finds that there is a contravention of the Act, or issue a notice of non-referral, if no evidence of contravention of the Act has been established. In addition, the Commission may negotiate a consent agreement with the respondent at any time during its investigations. The Commission has received approximate1y 202 complaints, and Conclusion The Commission has been active both Ms Mondo Ntlha og Mr Ibrahim Bah concluded investigations in respect of in merger con tro I and the investigation arbeider begge i C011lpetitioll 138 ofthose. A majority of the of restrictive practices. In so do ing, the Commission South Africa og er for complaints related to abuse of dominance. The Commission has decided to refer 11 cases to the Tribunal for determination. 6 of the complaints were resolved by consent agreements. Commission pursuant to its mandate set out in the Act, has sought to promote economic efficiency and socioeconomic equity and development, which has been quite a challenge! tiden på et seks uker langt hospiteringsopphold i Konkurransetilsynet. Hospiteringen er ledd i en NORAD-avtale om telmisk bistand til Competition Commission. Ifjor hospiterte to ansatte fra Konkurransetilsynet i Sør-Afi'i/m. Europakommisjonen reagerer på tysk system for retur av emballasje Europakommisjonen har i en avgjørelse av 20. april 2001 fastslått at Duales System Deutschland DSD) gjennom misbruk av dominerende stilling begrenser konkurransen i markedet for organisering av innsamling og gjenvinning av forbruksemballasje i Tyskland. Misbruk av dominerende stilling er i henhold til EF-traktaten artikkel 82 forbudt. ) Den tyske emballasjeforordningen og EU-direktiv 94/62 om emballasje og emballasjeavfall pålegger den som produserer eller selger forbruksvarer Emballasjen som DSD påtar seg å samle inn, påføres et grønt merke. DSDs betalingssystem er utarbeidet slik at kunden må betale for påføringen av det grønne merket selv om emballasjen samles inn av andre aktører. DSDs dominerende stilling i det tyske markedet og betalingssystemet gjør at de fleste kundene velger å påføre all emballasje grønt merke, selv om andre aktører kan tilby bedre tj enester i visse geografiske områder. Dette gjør det svært vanskelig for nye aktører å etablere seg, samtidig som kundene i visse tilfeller må betale for tj enester de ildce mottar. imidlertid en klargjøring av rettsstillingen på området, og Kommisjonen vil i fremtiden ikke nøle med å forfølge og eventuelt ilegge bøter i liknende saker. I vedtaket er det ikke tatt stilling til avtalene mellom DSD og de foretak som står for den faktiske innsamlingen på DSDs vegne. Dette vil bli gjenstand for en separat behandling etter EFtraktaten artildcel 81. med emballasje i Tyskland, å ta imot returemballasje på eller i nærheten av Avgjørelsen fra Europakommisjonen salgsstedet. Denne plikten bortfaller forbyr DSD å la'eve betaling for påføring av det grønne merket på emballa imidlertid dersom en tredjepati sørger for at emballasjen samles inn. DSD sje SOI/1 samles inn av andre aktøre/: tilbyr en organisert innsamling av Med dette håper Kommisjonen å lette returemballasje på vegne av produsenter og distributører som er underlagt etableringshindringene i markedet. ovennevnte plikt, mot et visst vederlag. I markedet for innsamling av returemballasje har DSD en markedsandel på minst 80 'prosent, og selskapet er den eneste landsdeldcende aktøren. Europakommisjonen sier at den normalt ville utstedt bøter til foretak som misbruker dominerende stilling på en slik måte. Vedtaket representerer 4 5

4 Aker Maritime/Kværner - forholdet til EØS/EF-retten En økonoms guide til u.s. vs. Microsoft Jan Tomas Owe Både den norske konkurranseloven selskapene var overshedet innenfor Kværner skal kj øpe størsteparten av Den amerikanske økonomi selskap vil ønske konkurranse mellom Microsoft har oppfattet dette som en og EØS/EF-retten inneholder regler EU-landenes territorium. Kommisjonen AMAs virksomhet mot oppgjør i professoren Michael L. Katz holdt applikasjoner. Selv om produsenter av reell trussel mot sitt hegemoni på for kontroll med foretaks var av den oppfatning at det aktuelle Kværner-aksjer. EØSIEF-rettens regler 14. mars et foredrag på BI i Sand komplementære produkter derfor ildce systemmarkedet, noe en reklce er sammenslutninger. Aker Maritime ervervet utgjorde en foretaks for utregning av terskelverdiene for vika om synspunkter på den pågå slåss om markedsandeler på vanlig vis, i saken dokumenterer. ASA ervervet i fjor aksjer i Kværner saillinenslutning i fusjonsforordningens omsetning innebærer at en evenhieli ende rettssaken mot Microsoft. Katz kjemper de om den enkelte brukers ASA, og ervervet er behandlet av forstand, fordi AMA gjennom ervervet fusj on basert på forslaget vil kunne bli er en innflytelsesrik økonom og samlede betalingsvillighet for de Katz underslo ildce at vertikal integra Europakommisjonen etter EUs ville oppnå kontroll over Kværner. en norsk sak. Ved utregningen av professor ved Berkeley i California, komplette tj enester. Og dette kan i sin sj on kan gi tekniske eller organisato fusjonsregelverk. selgerens omsetning skal det kun tas og har blant annet skrevet artikler hil' utløse økt konkurranse, ved at hver riske fordeler, og at oppsplitting av EØS/EF-rettens fusjons bestem meiser EØS-avtalens art. 57 oppstiller et forbud mot konkurransebegrensende foretakssammenslutninger. Bestemmelsen kommer bare til anvendelse dersom foretakssammenslutningen har såkalt fe llesskaps- eller EFTA-dimensjon og Saken ble imidlertid vurdert som en samarbeidssak etter EØS-avtalens protokoll 24, slik at norske mylidigheter fikk anledning til å komme med innspill til EuropakommisjonelI via EFTAs ovel1'åkningsorgan i løpet av saksbehandlingell. hensyn til omsetningen for de deler som inngår i transaksjonen. Dette innebærer at kun AMAs, og ikke hele Aker-konsernets omsetning, skal regnes med. Eventuelle videre fusjonsplaner må underlegges fornyet vurdering når det gjelder konkurransemessige forhold. Konkurransetilsynet har om konkurranse i næringer med nettverkseksternaliteter, med rask teknologisk utvikling og med vertikal integrasjon. Katz unnlot å treldce klare konklusjoner i forhold til de foreslåtte rettslige inngrep mot Microsoft, men underteg part legger til rette for nyetablering på motstående ledd. Katz var hystallklar på at saken ildce egentlig handler om markedet for nettlesere som Microsoft Explorer, Netscape eller Opera som sådan. Utestengingen av Netscape er bare selskapet fø lgelig kan sveldee kostnadseffektiviteten. Men et eventuelt effektivitetstap ville etter hans mening være beskjedent, og alternativet med en atferdsregulering av et integrert Microsoft ville neppe være praktikabelt. Som illustrasjon viste han til den første saken mot Microsoft, der visse terskelverdier for partenes allerede sendt ut brev til de store nede forstod det slik at han i grove interessant i den grad denne nettleseren selskapet ble nektet å binde opp salget omsetning er overskredet, jf. fol'shift Den 7. desember 2000 fattet Europa oljeselskapene med forespørsel om trelde støtter rettens pålegg om å splitte ellers kunne ha bidratt til å undergrave av Windows Office med salg av Internet av 4. desember 1992 nr. 964 om kommisjonen beslutning om å granske deres syn på en evenhieli fusj on. opp selskapet. Oppsplittingen innebæ Microsofts markedsmakt på system Explorer. Domstolens forsøk på å lette materielle konkurranseregler i EØS ervervet nærmere i en såkalt «fase 2» rer vertikal separasjon i form av et nivå. Så vidt jeg selv forstår, er tanken markedsadgangen for Netscape ble avtalen, kap. XIV art. l nr. 2 og 3. Dersom disse betingelsene er oppfylt, er det enten Europakommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan som har kompetanse til å vurdere sammenslutningen. I praksis dreier det seg om Kommisjonen, da man vanskelig kan se vurdering. AMA meddelte i børsmelding av 12. desember 2000 at selskapet kun ville overta 17,8 prosent av aksjene i Kværner. En slik eierandel ville ikke bli ansett kontrollerende av Kommisjonen, og saken var dermed utenfor Kommisjonens myndighet etter På genera{orsamlingell 4. liiai i år fikk SOlli kjelit AMA ikke flertall for sitt forslag til et styre som ville være villig til å gå videre 111 ed fusjonsplanelie, mell har i ettertid antydet at siste ord i saken ikke er sagt. eiermessig skille mellom et operativsystem selskap med Windows og et applikasjonsselskap inneholdende blant annet Office og Internet Explorer. Jeg fikk inntrykk av at rettens begrunnelse for å anbefale vertikal separasjon er klassisk; nemlig ønsket at en nyetablering på operativsystemnivå vil være vanskelig, fordi brorparten av dagens applikasj oner er «shevet til» Windows. De vil ikke uten videre kunne brukes sammen med alternative operativsystemer. Brukernes betalingsvillighet for behendig omgått ved at Microsoft i en senere Office-versj on integrerte Internet Explorer i programpaldcen. Hvorvidt en eventuell oppsplitting av Microsoft vil tj ene sitt formål, og hva den videre behandlingen av saken i for seg at terskelverdiene kan oppfylles fusjonsregel verket. Kommisjonen påla om å redusere etableringsbarrierene for alternative systemer vil derfor i ut rettsapparatet vil gi, gjenstår å se. For i EFTAlEØS statene. Konkurransetilsynet vil i slike tilfeller være avskå i denne forbindelse AMA å selge 8,9 prosent av de aksjene som opprinnelig aktører som kan utfordre Microsofts dominerende stilling på markedet for gangspunktet være svært lav. Dette er et eksempel på det man kaller en min egen del vil jeg anføre at selv om eiermessig separerte selskaper vil ret fra å behandle saken etter ble ervervet i Kværner, innen en gitt operativsystemer. nettverkseffekt. ønske konkurranse på motstående ledd konkurranseloven tidsfrist. Som følge av denne forståel for å øke egen forhandlingsstyrke, vil Aker Maritimes oppl{jop i Kværner Den 12. juli 2000 kj øpte Aker Maritime ASA AMA) tegningsrettigheter, aksjer og opsjoner i Kværner ASA som til sammen ville ha gitt AMA ca. 26,7 prosent av stemmerettighetene i Kværner. Ervervet ble notifisert til Europakommisjonen i henhold til EØS-rettens fusjonsregler. I denne sen mellom AMA og Kommisjonen trakk AMA Il. desember 2000 tilbake sin notifikasjon. Norsk sak Ervervet av de 17,8 prosentene er nå en sak som kan behandles etter konkuitanseloven I en børsmelding av 28. februar 2001 presenterte AMA sine tanker om hvordan De to selskapene SOlli Microsoft foreslås oppsplittet i, vil ikke stå i et direkte konkurranseforhold til hverandre. Operativsystemer og applikasjoner er komplementære inllsatsjrilaorer i produksjonen av informasjons- og kommunikasjonstjeneste!: De er begge liødvendige faktore!; og de utfj'"er hverandre. Skal det være forretningsmessig grunnlag for å utvikle og markedsføre alternative systemer, må disse på en eller annen måte gj øres kompatible med Windows-baserte applikasjoner, og dette må oppnås uten direkte tilgang til Microsofts proprietære standard. Nøyaktig hvordan såkalt middleware som for eksempel Netscape i kombinasj on med Java) er tenkt å kunne fungere ingen av dem være tj ent med en situasjon der dette leder til virksom konkurranse på begge ledd. I tillegg til at den samlede profitten i bransjen da vil falle, må de begge regne med å dele den gjenværende profitten med konkurrenter på eget ledd. Hvorvidt demle erkjennelsen vil virke konkurransebegrensende, er vanskelig å si. Mange vil sikkert mene at konkurransen vil saken hadde Kommisjonen ene AMA og Kværner kan videreutvikles som kommunikasjonsledd mellom presse seg fram - til ugunst både for kompetanse. Ervervet hadde sammen. Forslaget innebærer en Vertikal separasjon kan fremme kon alternative operativsystemer og operativ- og applikasjonsselskapet, fellesskapsdimensjon, fordi terskel vesentlig forskjell fra det opprinnelig kurransen. Et selvstendig applikasjons applikasjoner skrevet til Windows, skal men til fordel for brukere, konkurrenter verdiene for omsetningen til de to notifiserte ervervet. Det foreslås at selskap vil ønske konkurranse mellom jeg ildce forsøke å gjøre nærmere rede og society at large. operativsystemer, og et operativsystem- for. Det er uansett mye som taler for at 6 7

5 Revisjon av gruppefritaket vedrørende trafikkonsultasjoner innen luftfart Kommisjonsforordning 1617/93, som fastsetter unntak fra EFtraktatens artikkel 81 1) for visse typer avtaler gruppefritak) innen lufttransport, utløper 30. juni Forordningen dekker nå, etter at den ble endret siste gang i 1999, prissamarbeid for å fremme interlining og fordeling av tidsluker. Gruppefritaket er inkorporert i EØSavtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØSavtalen, kapittel XII Om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som gjelder felles planlegging og samordning av ruteplaner, felles drift, trafikkonsultasjoner om transport av passasjerer ved ruteflyging og fordeling av tidsluker i lufthavnene. Europakommisjonen vurderer for tiden hvorvidt gruppefritaket skal forlenges, erstattes med et nytt gruppefritak eller hvorvidt deler av gruppefritaket kan erstattes med en individuell dispensasj on. Fordi behandlingen av problemstillingen vil ta noe tid, har Kommisjonen fremmet et forslag om å forlenge gruppefritakets artikkel 4 om prissamarbeid til 30. juni 2002 og artild<el 5 om fordeling av tidsluker til 30. juni De fleste EU-land og Norge har støttet en slik forlengelse. Det er derfor forventet at forslaget blir vedtatt. Fra et konkurransemessig perspektiv er hovedspørsmålet hvorvidt prissamarbeidet bør videreføres. Konkurransetilsynet har tidligere stilt seg kritisk til prissamarbeid på dette området og avventer nå Europakommisjonens vurdering av spørsmålet. Tilsynets vurdering av Kommisjonens forslag vil bli fremmet for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som i samråd med andre berørte departementer vil ta endelig standpunkt til Kommisjonens forslag. Konkurransetilsynet har i sin praksis lagt til gnllln at flyselskapenes konsultasjonsmøter om takstnivå på billetter som er gj enstand for interlining og gjennomgangstakster mellom destinasjoner på de regulerte FOTrutene samt de deregulerte rutene, vil være i strid med konkurranseloven. Forholdet ranunes av forbudet mot prissamarbeid i lovens 3- l. Tidligere var derfor flyselskapene avhengig av å få dispensasjon fra tilsynet. I 1999 kom man imidleltid frem til at samarbeidet kom inn under gruppefritaket, og at det derfor ikke lenger var nødvendig med dispensasjon fra konkurranseloven. Etter at konkurranseloven ble endret 5. mai 2000, følger det direkte av konkurranseloven 1-7 at forbudene i loven ild<e kommer til anvendelse på forhold som faller inn under et gruppefritak. Europakommisjonens regulering av interiining vil derfor få direkte virlming for norsk rett. Konkurransetilsynet vurderer å avvikle kraftprisbasen Konkurransetilsynet har sendt ut et kunder bruker. Anslagsvis høringsbrev der tilsynet varsler en mulig avvikling av kraftprisbasen. Leverandørene i kraftmarkedet har leverandører har dette produktet i sin poltefølje. På Konkurransetilsynets Internett-sider fremkommer listen enten denne perioden, og i dag har ca kunder en annen kraftleverandør enn sin opprinnelige. siden 1997 vært pålagt å melde inn alfabetisk eller rangert etter laveste Det kan hevdes at kraftprisbasen har sine priser i sluttbrukermarkedet til Konkurransetilsynet. Tilsynet utarbeider prislister som i de senere år har vært publisert ukentlig på tilsynets egne Internett-sider. Ukentlig oppdateres prisen på produktet «standard variabel kraftpris», som er det produktet de fleste husholdnings- pris. Av listen fremgår det om leveranser bare skjer til lokale kunder eller om leverandøren er landsdekkende. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at offentliggjøring av priser har ført til skjerpet konkurranse blant leverandørene i kraftmarkedet. Antall kunder som skifter leverandør har økt betydelig i hatt en opplæringsfunksjon i sluttbrukermarkedet som det ildæ lenger er like stort behov for, og at antall sluttbrukere som skifter leverandør er stort nok. Konkurransetilsynet ser også at informasjon om og sammenligning av priser etter hvert er blitt tilgjengelig via private firmaer og Intemett. Klageavgjørelse fra AAD: Felleskjøpene, Stormøllen og Statkorn Konkurransetilsynets regionkontorer er genererer en reld<e henvendelser fra under avvikling, noe som ilmebærer at forbrukere og andre. Slike henvendelser må håndteres og legger betydelig tilsynets organisasjon vil bli nedbemannet med ca. 35 årsverk. At beslag på tilsynets ressurser. Tilsynets tilsynet innhenter og offentliggjør oppfatning er at ressursbruken som går informasjon om priser i kraftmarkedet, med til å håndtere kraftprisbasen, ild<e I vedtak av 19. mars 2001 uttaler vedtaket påklaget. Felleskjøpet Arbeids- og administrasjonsdepar- Trondheim BA og Felleskjøpet øst Vest tementet AAD) at «bedriftserverv» BA ble i konkurransetilsynets vedtak etter konkurranseloven omfatter pålagt å selge anlegg i henholdsvis ethvert erverv av eierandeler. Trøndelag og på Vestlandet. Andre kraftforprodusenter skulle ha fol'kjøpsrett. Videre ble de to felleskj øpene I vedtak VOO-20 av 17. februar 2000 grep Konkurransetilsynet inn mot pålagt å selge anlegg som i fremtiden Felleskjøpet Trondheim BAs og legges ned - med forkjøpsrett for Felleskjøpet øst Vest BAs erverv av konkurrerende virksomheter. AAD aksjene i henholdsvis KraftfOr Midt omgjorde den påklagede del av Norge AS og KraftfOr Vest-Norge AS. Konkurransetilsynets vedtak. Nye De ervervede selskaper har gjennom vilkår ble satt. Klausulene om fol'kjøpsrett ble ikke opprettholdt. fisjon av det tidligere Stormøllen AS overtatt den vesentlige del av den landbruksrelaterte del av virksomheten I klagesaken tok departementet på eget til det tidligere Stormøllen AS). I initiativ opp innholdet av bedriftservervsbegrepet i konkurranseloven tillegg ble det gj ort inngrep i de fem felleskjøpenes Felleskjøpet Trondheim BA, Felleskjøpet øst Vest BA, om det rettslig kan argumenteres for en Departementet uttaler at selv Felleskjøpet Rogaland Agder BA, Møre tolkning av begrepet «bedriftserverv» Felleskjøp AL og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp AL) erverv av til erverv omfattes, så kommer man likevel som medfører at kun mer kvalifiserte sammen 50 prosent av aksjene i til at Statkorn AS. ««bedriftserverv» må forståes slik at I brev av 9. mars 2000 ble deler av ethvert en'erv av eierandeler omfattes. Klageavgjørelse fra AAD: TONO I vedtak av 21. februar 2001 fant fant videre at TONOs virksomhet er Arbeids- og administrasjonsdepartementet AAD) at det ikke var påvirke konkurransen, i henhold til prisregulering som er egnet til å grunnlag for å gripe inn etter konkurranseloven 3-4 jf Dispensasjon etter lovens 3-9 er der konkurranseloven 3-10 og pålegge endringer i reglene for å bli for nødvendig. andelshaver i TONO. Departementet kan forsvares innenfor den nye organisasjonen. Høringsinstansene fikk frist til 18. mai til å uttale seg om forslaget. Dette innebærer at graden av innflytelse erverver oppnår over den ervervede bedrift el' irrelevant li1ed hensyn til 011/ det foreligger et bedriftserverv». Departementet legger i denne sanunenheng betydelig vekt på forarbeidene, hvor det fremgår at ethvert ervelv av eierandeler skal vurderes etter konkurranseloven Videre legger departementet vekt på at dette også er det rettstelmisk mest praktikable alternativet, i den forstand at det ildæ oppstår tvil om hvorvidt 3-11 kommer til anvendelse. AAD fremhever at dette blant annet innebærer at både konkurransemyndighetene og partene slipper å bruke ressurser på til dels kompliselte vurderinger av om et erverv faller inn under 3-11 eller ild<e. I en fotnote til vedtaket sier imidlertid departementet at graden av innflytelse erververen oppnår over den ervervede bedrift vil være et vurderingstema når ervervets konkurransemessige virlminger skal vurderes. I V99-33 av 3. juni 1999 grep Konkurransetilsynet inn mot deler av TONOs virksomhet med hj emmel i konkurranseloven TONO er en rettighetshaverorganisasjon andelslag) som forvalter fremføringsrettigheter til musild<verk. Forvaltningen går blant 8 9

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

En mer effektiv konkurranselov

En mer effektiv konkurranselov Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-22/12 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2012 En mer effektiv konkurranselov

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring 1 Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006 Rapport om skadeforsikring 2 Forord En viktig del av Konkurransetilsynets arbeid er å kartlegge konkurransesituasjonen i ulike markeder. Konkurransetilsynet fikk

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon* Advokatfirma DLA Piper Norway DA Harald Hellebust Postboks 1364 Vika 0114 OSLO Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2008/719 MAB INHS 528.0 Dato: 04.12.2008 Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge Til Finansdepartementet OFFENTLIG VERSJON 1 Fra Prosjektgruppen (se under) 17.09.2007 Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge 1 Innledning Finansdepartementets ba i brev av 19.

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002

Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002 Konkurranse Nytt Mai 5/2002 Tre hoteller i Bergen anmeldt Konkurransetilsynet har anmeldt Radisson SAS Hotel Norge AS, Radisson SAS Royal Hotel AS, Augustin Hotel AS og Hotellgruppen i Bergen til Økokrim

Detaljer

Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver

Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver 1/2009 Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver 2 Forord I mai 2009 er det fem år siden Norge fikk en revidert konkurranselov. Det

Detaljer

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN AV PROFESSOR LARS SØRGARD 1 NORGES HANDELSHØYSKOLE OG BECCLE Et sammendrag: I denne artikkelen drøftes Oslo tingretts dom vedrørende mulig rovprising

Detaljer

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Gunnvald Grønvik, spesialråd ved Norges delegasjon til EU, Brussel # Fra sommeren 2000 har mye av interessen

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997.

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997. V1999-19 19.04.99 Motorvognforsikring - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser vedrørende felles bransjenorm for bonusberegning og avtale om utveksling av bonusopplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer