Bruksanvisning T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning T4-24 - 110"

Transkript

1 Bruksanvisning T Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2

3 Innledning I Kjære kunde, Gratulerer med å ha valgt et kvalitetsprodukt fra FROLING. FROLING T4 flisfyringsanlegg/fyrkjel har en topp moderne design som samsvarer med alle aktuelle gjeldende standarder og testretningslinjer. Vennligst les og overhold bruksanvisningene og oppbevar dem alltid nær anlegget for å kunne slå opp i dem. Ved å overholde kravene og sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndboken bidrar du til sikker, korrekt, miljøvennlig og økonomisk drift av systemet. Konstant videreutvikling av våre produkter innebærer at det kan forekomme små forskjeller mellom bildene og innholdet. Hvis du oppdager slik feil ber vi om at du melder fra til oss. Gjenstand for tekniske endringer. Garantivilkår Vår salgs- og leveringsvilkår gjelder. Disse vilkårene er gjort tilgjengelig for kundene og kundene er blitt gjort oppmerksom på dem ved sluttføringen av bestillingen. Du kan også finne garantivilkårene i det vedlagte garantisertifikatet. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 3

4 C Innhold 1 Generelt Produktoversikt 6 2 Sikkerhet Farenivå for advarselsmerkingen Symboler som brukes Sikkerhetsinformasjon Tillatt bruk Tillatt brensel Treflis Pellets Skifte av brensel Ikke tillatt brensel Kvalifisering av operatørstaben Verneutstyr for operatørene Informasjon om konstruksjonen Installasjon og godkjenning av varmesystemet Informasjon om installasjonsrommer (fyrrommet) Karakteristikker ved fyrrommet Ventilasjon av fyrrommet Krav til varmt vann Kombinasjon med lagertank Returtemperaturkontroll Sikkerhetsanordninger Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Sikkerhetsventil Restrisikoer Nødtiltak Overoppheting Lukt av røykgass Drift av systemet Merknader om installasjon Førstegangs oppstart Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Innlasting av treflis i en delvis tom lagertank (ikke under trykk) Innlasting av treflis i en tom lagertank (ikke under trykk) Innblåsing av brensel i en delvis tømt lagertank med omrører Innblåsing av brensel i en tømt lagertank med omrører Innblåsing av pellets i lagertanke med pelletsskrue Slik varmer du opp fyrkjelen Slå på systemet Slå på fyrkjelen Styirng av fyrkjelen Slå av fyrkjelen Slå av strømforsyningen page 4

5 Innhold C 4 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold Inspeksjon og rengjøring Kontroll av systemtrykket Kontroller de girede motorene Tømming av askebeholderen Rurinemessige kontroller og rengjøring Før inspeksjons- og rengjøringsarbeid Etter inspeksjons- og rengjøringsarbeid Rengjøring av brennkammeret Rengjør varmeveksleren og oppsamlingskammeret for røykgasser Rengjør røykgassensoren Rengjør røykgassrøret Kontroller trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet Kontrol av døren til brennkammeret Rengjør målelinjen til undertrykks-controlleren Instruksjoner for måling av utslipp Måling ved merkelast Aktiver pipefeiemodus Måling ved delvis last (hvis det er nødvendig) Vedlikeholdsavtale/Kundeservice Reservedeler 35 5 Eliminering av feil Generell feil i strømforsyningen Systemprosedyre etter strømstans For høy temperatur Feil med feilmeldinger Prosedyre for feilmeldinger Kvittering for feilmelding Vedlegg Adresser Produsentens adresse Installatørens adresse SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 5

6 1 Generelt Produktoversikt 1 Generelt 1.1 Produktoversikt Bak fyrkjelen: Del 1 Flisfyringsanlegg/fyrkjel - Froling T4 Beskrivelse 2 Hovedbryter: slå på og av strømforsyningen til hele systemet 3 Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) 4 Kontrollpanelet for Lambdatronic H 3200 T4 controller-enheten 4.1 Status LED som indikerer driftsstatus - GRØNT konstant: ANLEGGET ER SLÅTT PÅ - GRØNT blinkende (Intervall: 5 sek. AV, 1 sek. PÅ): ANLEGGET ER SLÅTT AV - ORANSJE konstant: BUS feil - ORANSJE blinkende: ADVARSEL - RØDT blinkende: FEIL 4.2 Stort grafisk display som viser driftsstatus og parametre 4.3 Navigasjonsknapper for å bevege seg rundt i menyene og å endre parameterverdier 4.4 Funksjonsknapper for oppkalling av de enkelte fyrkjelfunksjonene eller modusene direkte 5 Isolasjonskappe 6 Varmevekslerkappe 7 Servicegrensesnitt page 6

7 Generelt Produktoversikt Del Beskrivelse 8 Transportenhet for brensel med roterende ventil som vern mot tilbakebrenning og mateskrue for brenseltransport 9 Automatisk tenning 10 Forbrenningsretort med forbrenningskammer i ildfast stein og automatisk tipperist 11 Askeskuffe for kombinert automatisk askeuttaksenhet for retorten og varmeveksleren. 12 Brennkammerdør med inspeksjonsvindu (skrudd på) 13 WOS-system med turbulatorer og automatisk drift for rengjøring av varmeveksleren 14 Lambda-sonde 15 Røykgassensor SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 7

8 2 Sikkerhet Farenivå for advarselsmerkingen 2 Sikkerhet 2.1 Farenivå for advarselsmerkingen Disse bruksanvisningene bruker advarselsmerkinger med følgende farenivåer for å angi direkte fare og viktige sikkerhetsregler: FARE Den farlige situasjonen er overhengende og hvis forholdsreglene ikke blir overholdt kan det føre til alvorlig personskade eller død. Du må følge forholdsregelen! ADVARSEL Den farlige situasjonen kan oppstå og hvis forholdsreglene ikke blir overholdt kan det føre til alvorlig personskade eller død. Arbeid med stor forsiktighet! FORSIKTIG Den farlige situasjonen kan oppstå og hvis forholdsreglene ikke blir overholdt kan det føre til lette eller overfladiske personskader eller skade på eiendom. page 8

9 Sikkerhet Symboler som brukes Symboler som brukes De følgende symbolene brukes i dokumentasjonen for å gi ordre, forby handlinger og gi advarsler. I samsvar med maskindirektivene indikerer skilt som er montert på fareområdene overhengende fare eller sikkerhetsforholdsregler. Disse merkelappene må ikke fjernes eller tildekkes. Overhold bruksanvisningene Bruk vernesko Bruk beskyttelseshansker Slå av hovedbryteren Hold dørene lukket Uautorisert adgang forbudt Advarsel - varm flate Advarsel - farlig elektrisk spenning Advarsel - farlig eller irriterende materiale Advarsel - systemet starter automatisk Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, automatisk vifte Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, automatisk mateskrue Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, tannhjul/ kjededrev Advarsel - fare for skade på fingre eller hender, skarp kant SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 9

10 2 Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon 2.3 Sikkerhetsinformasjon Ikke tillatt bruk: FARE Feil bruk av fyrkjelen kan føre til alvorlig personskade og skade på eiendom! Instruksjonene og informasjonen i disse bruksanvisningene må overholdes! Mer detaljert informasjon om drift, vedlikehold og rengjøring, så vel som feilsøkning for fyrkjelen finner du i de individuelle anvisningene. Alt ytterligere arbeid må bare utføres av autoriserte varmeteknikere eller av Frolings kundeservice. Eksterne påvirkninger: ADVARSEL Negative eksterne påvirkninger, som for eksempel for lite forbrenningsluft eller ikke tillatt brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning) som i sin tur kan føre til svært alvorlige ulykker. Instruksjoner og informasjon om versjoner og minimumsverdier, så vel som standarder og retningslinjer for oppvarmingskomponenter i anvisningene må overholdes! ADVARSEL Utilstrekkelig røykgasssystem kan føre til alvorlige personskader og skade på eiendom! Problemer med røykgassystemet, som for eksempel dårli rengjøring av avgassrøret eller utilstrekkelig trekk i pipa kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (som for eksempel spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning)! Du kan bare garanteres optimal ytelse fra fyrkjelen hvis avgassystemet fungerer korrekt! page 10

11 Sikkerhet Tillatt bruk Tillatt bruk Tillatt brensel Treflis Froling T4 flisfyringsanlegg er kun konstruert for å varme opp vann til sentralvarme. Bruk bare slikt brensel som er angitt under Fyrkjelen må bare brukes når den er i perfekt stand. Den skal bare brukes i samsvar med disse anvisningene, i overensstemmelse med sikkerhetsforholdsreglene, og du må sikre at du er klar over de mulige farene. Inspeksjons- og rengjøringsintervallene i disse bruksanvisningene må overholdes. Sikre at alle feil som kan forringe sikkerheten, rettes opp umiddelbart. Produsenten/leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av annet bruk. ÖNORM M 7133 Betegnelse som i ÖNORM/DIN CEN/TS Beskrivelse som i ÖNORM M 7133 Vanninnhold W20 M20 Lufttørket W30 M30 Egnet for lagring Størrelse G30 P16 Fin treflis G50 P45 Medium treflis (bare for T4-40/T4-50 med tilvalgs G50 automatisk fyringsanordning) Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M 7133 eller ÖNORM CEN/TS Tyskland: Treflis i samsvar med 3 (1) punkt 4 i 1. BImSchV i.d.g.f. Spesifikasjoner i henhold til DIN CEN/TS og/eller ÖNORM M 7133 Pellets Trepellets laget av treverk med en diameter på 6-10 mm. Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M HP 1 og/eller DINplus sertifiseringsprogram Tyskland: DIN HP 5, DINplus sertifiseringsprogram og/eller ÖNORM M HP 1 Generelt gjelder: Før du fyller lageret må du kontrollere for pelletsstøv og rengjøre ved behov. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 11

12 2 Sikkerhet Tillatt bruk Skifte av brensel FORSIKTIG Hvis brenselparameterne er feil innstilt: Feil parameterinnstilling har betydelig effekt på fyrkjelens funksjon og som resultat vil dette gjøre garantien ugyldig. Hvis brenseltypen endres (for eksempel fra flis til pellets) må systemet stilles om. Se bruksanvisningen for H 3200 T Ikke tillatt brensel Bruk av brensel som ikke er definert under og særlig brenning av avfall, er ikke tillatt. Hvis det benyttes ikke tillatt brensel: FORSIKTIG Brenning av ikke tillatt brensel øker rengjøringskravene og fører til oppbygging av aggressive sedimenter og kondensering, noe som kan føre til skade på fyrkjelen og som også gjør garantien ugyldig! Bruk av ikke standard brensel kan føre til alvorlige feil forbrenningen Kvalifisering av operatørstaben Kun operatører som har mottatt opplæring har tillatelse til å betjene fyrkjelen. Operatøren må også ha lest og forstått instruksjonene i dokumentasjonen. FORSIKTIG Hvis uautoriserte personer kommer inn i fyrrommet. Fare for personskade og skade på utstyret! Det er operatørens ansvar å sikre at uautoriserte personer, særlig barn, holdes borte fra fyrkjelen Verneutstyr for operatørene Du må sikre at de ansatte har slikt verneutstyr som er spesifisert av sikkerhetsreglene. Under drift, inspeksjon og rengjøring av fyrkjelen: - Solide sko - Beskyttelseshansker page 12

13 Sikkerhet Informasjon om konstruksjonen Informasjon om konstruksjonen Det er forbudt å utføre noen form for modifikasjoner av fyrkjelen eller å endre eller deaktivere sikkerhetsutstyr. Overhold alle brann- og bygningsregler samt regler for elektriske installasjoner når du installerer eller bruker fyrkjelsystemet, og følg alltid bruksanvisningene og det påbudte regelverket som gjelder i det landet der fyrkjelen brukes Installasjon og godkjenning av varmesystemet Fyrkjelen skal brukes i et lukket oppvarmingssystem. Følgende standarder styrer installasjonen: Gjeldende standarder: ÖNORM / DIN EN Heating systems in buildings (Oppvarmingssystemer i bygninger) Hvert oppvarmingssystem må være offentlig godkjent. De aktuelle tilsynsmyndighetene må alltid informeres når du installerer eller endrer et oppvarmingssystem og det må innhentes tillatelse fra bygningsmyndighetene: --Østerrike: Rapporter til bygningsmyndighetene hos kommunene eller magistraten --Tyskland: Rapporter nye installasjoner til en godkjent feier/ bygningsmyndighetene Informasjon om installasjonsrommer (fyrrommet) Karakteristikker ved fyrrommet Det må ikke være en potensiell eksplosiv atmosfære i fyrrommet i og med at fyringsanlegget ikke egner seg for bruk i potensielt eksplosive miljøer. Fyrrommet må være frostfritt. Fyringsanlegget er ikke utstyrt med lys, slik at kunden må skaffe til veie tilstrekkelig lys i fyrrommet i samsvar med de nasjonele reglene for utforming av arbeidsplasser. Når fyrngsanlegget skal brukes i over 2000 m høyde over havet bør du rådføre deg med produsenten. Brannfare på grunn av brennbare materialer! Brennbare materialer må ikke oppbevares nær fyringsanlegget. Brennbare gjenstander (for eksempel klær etc.) må ikke legges på fyringsanlegget for tørking. Skader på grunn av urenheter i forbrenningsluften! Ikke bruk noen løsemidler eller rengjøringsmidler som inneholder klorin i rommet der fyringsanlegget er installert. Hold innsugsåpningen til fyringsanlegget friit for støv. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 13

14 2 Sikkerhet Informasjon om konstruksjonen Ventilasjon av fyrrommet Ventilasjonsluft til fyrrommet skal tas fra og sendes direkte ut til utsiden, og åpningene og luftekanalene skal være utformet slik at de forhindrer værforholdene (løvverk, snøfonner,...) mot å ha noen virkning på luftstrømmen. Såfremt intet annet er spesifisert i de gjeldende bygningsreglene for fyrrom gjelder følgende standarder for utforming og dimensjoner av luftekanalene: Gjeldende standarder: - TRVB H ÖNORM H Krav til varmt vann Det er ingen spesielle krav til vannkvalliteten på vannet i varmesystemet. Følgende standarder og retningslinjer gjelder: Gjeldende standarder og retningslinjer: Østerrike: ÖNORM H Tyskland: VDI 2035 Sveits: SWKI 97-1 Italia: D.R.P n 412 Merknad om fylling med etterfyllingsvann: Luft alltid ut fylleslangen før du kobler til for å unngå at det trenger luft inn i systemet Kombinasjon med lagertank MERK Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke en lagertank for at systemet skal fungere problemfritt. Likevel anbefaler vi at du bruker det med lagertank, da du med en slik løsning kan oppnå kontinuerlig reduksjon innenfor det ideelle ytelsesområdet for fyrkjelen. For korrekte dimensjoner for lagertanken og rørisolasjon (i samsvar med ÖNORM M 7510 eller retningslinje UZ37) ber vi deg ta kontakt med installatøren eller Froling. + + Side 38, 6.1 Adresser page 14

15 Sikkerhet Informasjon om konstruksjonen 2 Returtemperaturkontroll Hvis varmtvannsreturen er under minimums returtemperatur vil noe av varmvannsstrømmen bli blandet inn Tilkobling av skorstein FORSIKTIG Fare for å falle under duggpunkt/kondensering hvis anlegget brukes uten returtemperaturkontroll. Kondenseringsvann danner et aggresivt kondensat når det forbindes med forbrenningsrester, noe som fører til skade på fyrkjelen. Vi anbefaler at du bruker en returtemperaturkontroll. Minimums returtemperatur er 45 C. Vi anbefaler montering av en eller annen type kontrollanordning (for eksempel termometer). Ifølge EN skal hele røykgassanlegget uformes slik at hele skorsteinen kan feies og kondens forhindres. I denne sammenheng påpeker vi at kjelens røykgasstemperatur kan ligge lavere enn 160K over romtemperatur. Røykgasstemperaturen for en rengjort kjele og øvrige røykgassverdier er tilgjengelig i produktets tekniske datablader og monteringsinstruks. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 15

16 2 Sikkerhet Sikkerhetsanordninger 2.6 Sikkerhetsanordninger Standby-knapp Hvis fyrkjelen blir overopphetet: Trykk på standby-knappen ( ) Automatisk drift slås av og controlleren følger prosedyren for nedstenging av fyrkjelen Pumpene fortsetter å gå! Bruk aldri hovedbryteren! 2 Sikkerhetstemperaturbegrenser Side 16, Safety temperature limiter STL (Sikkerhetstemperaturbegrenser) 3 Hovedbryter For å slå av hele systemet Strømmen til alle komponentene slås av. Bare slå av hovedbryteren når fyrkjelen er kjølt ned og controlleren er slått av ("Boiler off" (Fyrkjel av) status). Ikke vist Ikke vist Glassikringer (under isolasjonsdekselet): Vannsprinklersystem De sikrer controlleren og de elektrisake komponentene. Når du skifter sikringene må du merke deg følgende: Få en autorisert elektriker til å skifte sikringene og strømforsyningen skal være slått av. Overhold merkestrømmen til sikringene. I tilfelle av tilbakebrenning åpner vannsprinklerventilen og vannet går inn fallrøret så vel som i røret bak mateskruen. Det er bare nødvendig å koble til dette når det kreves av myndighetene, men uansett anbefales det Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Stopper forbrenningen ved en maksimal fyrkjeltemperatur på 100 C. Pumpene fortsetter å gå. Så snart temperaturen har falt til under om lag 95 C, kan sikkerhetstemperaturbegrenseren låses opp mekanisk. + + Se 5.2 For høy temperatur Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilen beskytter mot overoppheting og overtrykk i systemet og kunden må ha den installert av en varmetekniker: Når fyrkjelen når et trykk på 3 bar åpnes sikkerhetsventilen og varmvannet frigies i form av damp. page 16

17 Sikkerhet Andre risiki Andre risiki Om berøring av varme flater: ADVARSEL Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift ADVARSEL Når du åpner døren til forbrenningskammeret under drift: Dett kan føre til personskade, skade på eiendom og røykskade! Det er forbudt å åpne dørene bak den isolerte døren under drift! ADVARSEL Hvis det utføres rengjøring med hovedbryteren på: Det kan oppstå alvorlige personskader på grunn av automatisk aktivering av fyrkjelen! Før inspeksjon eller vedlikeholdarbeid på/i fyrkjelen: Trykk på standby-knappen ( ) Fyrkjelen følger nedstengingsprosedyren og skifter til driftsstatus "Boiler off" (Fyrkjel av) La fyrkjelen kjøle seg ned i minst 1 time Slå av hovedbryteren Hvis det benyttes ikke tillatt brensel: ADVARSEL Ikke standard brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (for eksempel spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) som kan føre til alvorlige ulykker! Bruk bare slikt brensel som er spesifisert i "Tillatt bruk" i disse bruksanvisningene. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 17

18 2 Sikkerhet Nødtiltak 2.8 Nødtiltak Overoppheting Hvis systemet blir overopphetet til tross for sikkerhetsanordningene går du fram som følger: Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( ) + + Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Åpne alle blandekraner og slå på alle pumpene. + + Frolings varmekretskontroll overtar denne funksjonen! + + Når du bruker en tredje parts controller setter du i verk de relevante tiltakene for å aktivere blanderen og pumpene manuelt. Gå ut av fyrrommet og lukk døren Åpne alle tilgjengelige radiatortermostatventiler Hvis temperaturen ikke faller må du informere insttalatøren eller Froling kundeservice: + + Side 38, 6.1 Adresser Lukt av røykgass Hvis du kan lukte røykgass: FARE Røykgasser kan forårsake livsfarlig forgiftning! Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( ) Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Luft ut fyrrommet hvis det er en forbindelse til friluft Lukk dørene til beboelsesrommene for å forhindre at røykgassen kommer inn page 18

19 Drift av systemet Merknader om installasjon 3 3 Drift av systemet 3.1 Merknader om installasjon Montering, installasjon og førstegangs oppstart av fyrkjelen må bare utføres av kvalifisert person, og disse prosedyrene er beskrevet i monteringsanvisningene som følger med. + + Se T4 monteringsanvisninger 3.2 Førstegangs oppstart MERK Optimal effektivitet og effektiv drift med lavt utslipp kan bare garanteres hvis systemet settes opp av fagfolk med særlig opplæring og ved overholdelse av standard fabrikkinnstillinger. Sett i verk følgende forholdsregler: Førstegangs oppstart skal utføres av en autorisert installatør eller av Froling kundeservice. De enkelte stegene for førstegangs oppstart er forklart i bruksanvisningene for controlleren. + + Se bruksanvisningen for Lambdatronic H 3200 T4 MERK Hvis det slipper ut kondens under førstegangs oppvarming, indikerer ikke dette noen feil. Tørk opp med en ren klut hvis det er nødvendig SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 19

20 3 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel 3.3 Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Når du fyller lagertanken må du alltid sikre at du bruker korrekt type brensel: + + Side 11, Tillatt brensel Innlasting av treflis i en delvis tom lagertank (ikke under trykk) Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles: Last inn brenselet ved påfyllingsåpningen Innlasting av treflis i en tom lagertank (ikke under trykk) FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen. Trykk og hold partiprogramknappen ( "Ekstra oppvarming" modus aktiveres ) i 5 sekunder. Last inn et lite kvantum trefliser og vent til at armene/fjærbladene berører hodet til omrøreren (om lag 2 omdreininger) Nå kan du laste inn det gjenværende brenselet page 20

21 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Innblåsing av brensel i en delvis tømt lagertank med omrører Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles opp på følgende måte: Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( ) og la den kjøle seg ned i minst to timer. Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut Blås brenselet inn i lagertanken Innblåsing av brensel i en tømt lagertank med omrører FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen, men fyrkjelen må være i "AV" status. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( seg ned i minst to timer. ) og la den kjøle Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 21

22 3 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av lagertanken med brensel Kall opp "Manual operation" (Manuell drift) menyen repeatedl Aktiver følgende enheter i rekkefølgen som vist: - Tiltemotor PÅ - Askeskrue PÅ - Avløpssystem fra lagertanken PÅ - Brenseltilførsel FRAMOVER Blås brenselet inn i lagertanken Etter om lag 5 minutter deaktiverer du mateskruen Vent til brenseltilførselen er helt tømt før du deaktiverer mateskruen + + Hvis det er brenselrester igjen i brenseltilførselen er det en fare for overtenning neste gang fyrkjelen startes opp på grunn av for stor innmatingsmengde. Vent til alt brenselet i retorten er transportert til aksebeholderen før du deaktiverer askeskruen + + Hvis det er brenselrester igjen i fyrkjelen kan kammeret bli skadet neste gang fyrkjelen startes. Tøm askebeholderen etter endt prosedyre + + Hvis det er brenselrester i akseskuffen er det en fare for brann Innblåsing av pellets i lagertanke med pelletsskrue For systemer med pelletsskrue må fyrkjelen være i "AV" status når lagertanken fylles. Undertrykket fra blåsingen kan føre røyk inn i lagertanken. Et eventuelt overtrykk som da oppstår kan føre til at det kommer røyk inn i installasjonsrommet. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen ( seg ned i minst to timer. ) og la den kjøle Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut Blås brenselet inn i lagertanken page 22

23 Drift av systemet Slik varmer du opp fyrkjelen Slik varmer du opp fyrkjelen Slå på systemet OBSERVASJON + + Endringer av fabrikkinnstillinger kan påvirke virkningsgrad og miljøutslipp negativt! Slå hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen til "PÅ"-posisjon + + Etter systemsjekken som controlleren gjennomfører er systemet klart til drift + + "Boiler off" (Fyrkjel av) kommer opp på displayet Slå på fyrkjelen Trykk på standby-knappen ( ) + + Automatisk modus aktiveres + + Varmesystemet kontrolleres ved hjelp av controlleren i samsvar med valgt modus Styirng av fyrkjelen Slå av fyrkjelen Slå av strømforsyningen + + Se bruksanvisningen for Lambdatronic H 3200 T4 Trykk på standby-knappen ( ) + + Fyrkjelen følger nedstangingsprogrammet og slår seg av til "Boiler OFF" (Fyrkjel AV) status. + + Forbrenningsenheten slås av, kammerets utløpsenhet og det aktive hydrauliske systemet er aktivt ADVARSEL Når du slår av hovedbryteren i automatisk modus: Det kan oppstå alvorlige forbrenningsfeil og disse kan forårsake svært alvorlige ulykker! Før du slår av hovedbryteren: Trykk på standby-knappen ( ) + + Fyrkjelen følger nedstengingsprosedyren og skifter til driftsstatus "Boiler off" (Fyrkjel av) FORSIKTIG! Bare når fyrkjelen er kald i "Boiler Off" status! Slå av hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen. + + Controlleren er slått av + + Komponentene som får strømforsyning via bryterpanelet mister strømforsyningen + + Det utvidede bryterskapet som har sin egen strømforsyning er enda strømførende! SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 23

24 4 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold 4 Vedlikehold av fyrkjelen 4.1 Generell informasjon om vedlikehold FARE Når du arbeider med elektriske komponenter: Fare for alvorlig personskade på grunn av elektriske støt Arbeid på elektriske komponenter må bare utføres av autoriserte teknikere Om berøring av varme flater: ADVARSEL Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift ADVARSEL I tilfelle ikke tillatt inspeksjon og rengjøring: Feil eller utilstrekkelig rengjøring og vedlikehold av fyrkjelen kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) og dette kan føre til alvorlige ulykker! Rengjør fyrkjelen i henhold til anvisningene. Følg bruksanvisningene for fyrkjelen. MERK Vi anbefaler at du oppbevarer vedlikeholdshåndboken i samsvar med ÖNORM M7510 eller Technical Directive for Fire Prevention (TRVB) (Teknisk direktiv for brannvern) page 24

25 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Inspeksjon og rengjøring + + Jevnlig rengjøring av fyrkjelen forlenger dens levetid og er et grunnleggende krav for problemfri drift. Så rengjør fyrkjelen jevnlig! + + Anbefalt: Når du rengjør bør du bruke en askestøvsuger Kontroll av systemtrykket Les av systemtrykket på trykkmåleren. + + Verdien må være over det forspente trykket i ekspansjonstanken med 20 % + + Bruksanvisning for ekspansjonstanken Hvis systemtrykket faller: Etterfyll med vann + + Hvis dette skjer ofte er pakningen i oppvarmingssystemet defekt! Informer din installatør! Hvis du opplever store trykkvariasjoner: Få ekspansjonstanken kontrollert av en kvalifisert tekniker + + Posisjoner manometeret og merketrykket i henhold til anvisningene til installatøren Kontroller de girede motorene Utfør en visuell inspeksjon av alle de girede motorene i systemet for å kontrollere pakningen + + Det må ikke komme ut store mengder smøremiddel. Hvis det kommer ut noen dråper smøremiddel kan dette være normalt. Hvis du taper mye smøremiddel må du informere din installatør eller frolings kundeservice. SGP Varmeteknikk AS, Industriveien 44, 1337 Sandvika Tlf Fax page 25

26 4 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Tømming av askebeholderen Askebeholderen må tømmes med korrekte mellomrom i samsvar med energikravene og kvaliteten på brenselet. Hvis askebeholdere fylles opp før kontroll av askenivået kommer advarselen "Ash box full, please empty" (Askebeholder full, vennligst tøm den) opp på displayet. ADVARSEL Når du tar av lokket til askebeholderen under drift: Feil lufttilførsel via askeskruen kan føre til ukontrollert forbrenning og dermed føre til ulykker. Før du kontrollere askenivået /tømmer askebeholderen: Trykk på standby-knappen ( ) Fyrkjelen følger nedstengingsprosedyren og skifter til driftsstatus "Boiler off" (Fyrkjel av) I driftsstatus, "Boiler off" (Fyrkjel av): Åpne den isolerende døren Vær oppmerksom på merkingen på lokket til askebeholderen! Åpne sideklemmene og ta av lokket på askebeholderen (1) Kontroller askenivået i begge kamrene + + Hvis ett av de to kamrene er mer enn to tredeler fullt bør askebeholderen tømmes Åpne askebeholderklemmen med festehåndtaket (2) Ta ut askebeholderen fra fyrkjelen (3) page 26

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer