5tl'osthoks N-7441 Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim"

Transkript

1 Bergvesenet 5tl'osthoks N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: E0S-rapport UBS Tittel Rapporter vedr. Amdals Verk AS Forfatter Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Dato Ar Færden Johs. EOS Winnem Sverre Løvold Leif Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Tokke Telemark Skien Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Forekomstbeskrivelse Amdal Verk Økonomi Mosnab Grube Råstoffgruppe Malm/metall Råstofftype Cu, Ag Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Omslag som inneholder 4 beskrivelser om Amdal og Mosnab: Johs. Færden om Amdals Verk AS (samme som BV 1412) Leif Løvold om Mosnab grube Sverre VVinnemKort beretning om Aamdals verk A/S under Norsk Sprængstofs regi Sverre Winnem Undersøkelse av Mosnabb og Amdals koppermalmforekomster Færden beskriver et besøk med befaring av flere innslag og tverrslag. funnet 5 stollmunninger. Anbefaler at en avventer planlagte flymålinger før ytterligere undersøkelser. Løvold beskriver kort Mosnab som ligger 7 km fra Arndal og ble påbegynt av tyskere i synker som er avløst av en 100 m lang grunnstoll. Mineraliseringen på grensen skifre og granitt. Anbefaler geofysiske målinger enten SP eller EM. Winnem beskriver først overtagelse, drift og økonomi rundt Norsak Sprængstofs engasjement. Gikk dårlig men tyskerne forlangte opptatt drift i Råmalmsgehaltenvar i ,6 % Cu. Driften var ferdig avviklet i I den forbindelse ble en rekke salg avviklet ( kraftverk, skog). Det beskrives en tvist om eiendom som ble løst i Winnem gjør en betraktning over hvilke undersøkelser som må til for å vurdere drivverdighet av forekomstene på Mosnabb og Amdal. Det foreslås 1) Geologiske undersøkelser ved malmgeolog, b) Geofysiske undersøkelser, bruk av EM elleer SP og c) diamantboringer 3 hull tilsammen 300 meter.

2 Lei / \ -L-_- -,.Å.mdale Verk A 5 Skafså 1 Telemark. Gruben ble besøkt 19. og 20. Juli Forekometen, to parallellganger med ca. 70 m avstand, ligger parallelt en derygg som løper 1 retning. Stnpkretningen er ca. 95-V i tredje innelag nedenfra nuilt tu,s 70 W med fall 65 N. Fallet varierer noe. En rekke innslag og tverrelag ble bestkt. Det ble funnet 5 stollmunninger, skjæringer og ejakter 1 sydmalmen, 2 tilherendo nordmalmen. Grunnetollen er gjenrast 1 munningen, de andre tddels sterkt tilvokset og av malm var.det ikke etort å se. I sydmalmens tredje innslag nedenfra kunne man se en impregnasjonssone med mektighet varierende fra em. På toppen var det en eynk med sjakt, hvor man i et feste kunno se 3/4 m Impregnasjon. I synkens sbst ende eites litt mineralisering, vestsiden intet. Bergartene som ble funnet var granitt, som best kan sees sydrnalmene trodje innslag nedenfra, grå gnele med malmsonen (impregnasjon i kvartsitt), kvarteglimmerskifer og bå.nd av grønnsten og biotittrik mserk bergart, samt sanneynligvis aplittbånd. Terrenget er sterkt overdekket og noe geologisk detaljkart kan ikke utarbeidee 1 dagen. Driftsreeultatone fra verkete siste periode, med på det beste 0, 8 7. cu oppmuntrer ikke til noen spesiell innsats. Man b derfor avvente reeultatene av de flym&linger som antagelig vil bli utfsart av NGU dette året. Det kan dog ikke stilles store forbitpninger til de elektromagnetiske reetdtater av disse på grunn av relieffet. Terrenget er for kupert til at rgunstig millehnde kan holdee over det hele. Igangsettelse av andre former for undersøkelser, elektromagnetiske bakkemålinger, geologisk kartlegging etc., er det forelsbpig ikke grunnlag for. Konklusjon: Om tkke de planlagte flymålinger gir grunn til naermere under- kelsor, byfrundersøkelsen av Åmdals Verk boro tnnt11området er kartlagt geologisk I forbindelse med NGU's landsplan. Trondheirri. 24. juli 1965.

3 Direktør Leiv Lptrold Oslo. Kort rapport ovor bofaring av Moanab entbo. Undertegncde foretok eammen med Ingonior Winnorn den 19, 7,1957 en bcfaring av Moanab grubo, sora er beliggende i Fyrreodal herrod, ca. 7 krn i laftlinjo fra Åmdala Vork. 1191go gamlo dokumonter ble driften 1 Mmanab plbegynt ca. tr 1540 av tyake bergrnenn som hadde fått konacojon av Kong Chriotian 111. Moonab ligger 1 aamme malmf9rende otr9k soat forekornatono ved Åmdala Verk på on kontaktoone mellom granitioko bergartor og glimmerakifere. Forekomaten kan karakteriaeroo som en gang mod variersndo mektigheter, fra 1 til 4 ru Gangena otr9k or N-NV og fallet mot at. Malmen er en blanding av kobberglono, bornit, kobberkis og malakit. I forekornsten or det drevet ned 2 synker, og de pvro pårtier i diese oynkor er otrooset ut. Foreicomoten er 1 at ved en ca. 100 rn lang grunnstoll, som nu dolvla er rast igjen og or ikko tilgjengelig. Denua grunnatoll or beliggendo ca. 50 rn vertikalt under gangcni utgåendo. Noe hybyere terrenget finnea en.atell av eldre dato. Denne er drovet ved "fyraetting" og har I eldre tidor eikkert f rt hovedrnassen av produksjonon ut på okoidepianot. Av berghaldene han man se at malmon har Ifcart rik, og at det etter datldens forhold har forcgått en ikke ubotydellg drift i Monnab. StrAet Årndala Verk Moanab og videre mot vest or aterkt mineraliaert, og dot vil - ottor undertognedea mening veare av stor intorcuoo & foreta en mer detaljort undoraitelae av Moonab og de omkringliggendo omr&lor. Dct naturligo vil da ware å foreta geofysiake målinger 1 feltet, enten egenpotentalmallnger eller elektromagnetiake. Egenpotentialrnålinger er det billigoto, og man okulle f& gjort forholdovis megot for ca. 1cr Elektromagnotinke målingor ovor dot omrilde som er av lntoresse, vil bli noo dyrore, analogavla ca. kr Hvls de geofyeleke mållnger viser positive reoultator, og man lokaliscrer ledenda soner, m c oretao diamantboringer for å underspke om i hvilken utstrekning soneno er malmlbsrende, slik at man kan fd oversikt over hvilke mektigheter og gehalter en eventuolt kan gjpre regoing med. Oslo,

4 7 L 1 SW/M1-1. Kortere beretninsy, osn AAMDALS \TER: A/S under Norsk $ rænr5tuf's r:.,1 193i , Mellom Skiensfjordene kreditbank ojj Ovorrettsoakfpre. r Blomberg pr. kommiejon ble dor den inngått kontrakt oni overdraelse av O Aarndale Verk mcd "gruber, herligheter, rettigheter av forskjellig art samt maskiner og lipspre", icjsepeoutrunen var kr , -. Den holdtce konstituerende generalforsamling til otiftelse av selskapet Aamdals Verk A/S sned en aksjekapital pf, kr , -, hvorav Norok Sprzengstofindustri tegnet kr , Resten var likelig fordelt mellom Ingentor Ferd. P. Egeberg og Overrettseakforer 131omberg. Av herlighetene ved siden av gruben og vaskerlet med kraft.l;taojen og kompressor.anlegg nevnes ca mål grunn, hvorav ca, 1200 tnil skog, og 2 stprre bygninger, Direktprboligen og Nesmark, samt omtrent 40 mindre bygainger og LaraLkehus. Gruben var i tiden foran overtageloen drevet av et selskap nosis het 1 "A/S Kobberverks Forepkcclrift", som hadde fått grubennlegget 13:1 1-ninden til en forspkodrift, som varte ca. 1 år og som ikke ble noen nulzseon. Verket viste seg å være i en meget darlig atand, og det ble straka npdvenchg ned en rekke reparasjoner og delvis nyanokaffelser. Det nye selskap satte ikke igang noen drift i 1935 og heller ikke i 1936, idet man var fullt beskjeftiget med de f r novnte reparanjoner or klargjpring av gruben (purnping etc.) til en oppfaringsdrift etter en av 1ngenipr Egeberg og Dosent Carsteno utarbeidet plan. Denne oppfaringodrift kom 1gang i april 1937, ettor at man hadde fått et lån pt. kr , - av Staten og desouten dageverkebidrag, begrenset til kr , - for 1937 og kr. 8,000, - for Deseuten ydet Norek Sprængstofindustn sclokapet ot lån pa kr , -. Overrettesaktpror Blomberg, som hadde vært oelokapeu adas. direktør, var 1 mollomtidon avgått ved døden, og administraajor.cn av Delskapet ble overført «1 Ingeniør Egoborg. Ingenin Krum ble oa...11:b; ansatt som stedlig leder. - Den i april 1937 iganzeatte oppfaringadrift

5 2 også var en mindre produkejonsdrift), ble etoppet i november 1937 oz folkene sagt opp. Grunnon var manglonde kapital, idet de belyp noin var stillt til disposisjon da omtrent var brukt opp. I generalforsarnling ble aksjekapitalen forhøyet med kr , - til kr , idet Norsk Sprxnustofindustri tegnet seg for hele forhøyelsen. I begynnelsen av 1938 fikk selskapet ct lån av Sosialdepartementet stort kr , og en ny kombinert opp.farings- og produkajoncdrift ble satt igang I mai Denne gikk etter hvert over til bare produksjonsdrift, idet oppfaringen ble stoppet I løpet av sommeren Denne produkejonsdrift ble innstillt I februar 1939, ettor at der ialt var produsert ca. 120 tonn kobberkonsentrat. Det innskytes her at Ingenlør Krum i 1938 ou 1939 arbeidet ut planer for utbygning av Verkselven. Overingeni,pr Landmark deltok of;o.1 i dette arbeide, og det endelige forelag ble fremlagt i styren4te 7, juni En ny produksjonsdrift ble satt igang i april 1939, og nu gikk det noe bedre. Det ble balane.e I regnskapet til å begynne med, riktignok ved hjelp av et dagsverksbidrag p& kr. 2, - pr. mann pr. dag. I begynneluen av 1940 gikk dot darligere igjen, og det var meningen & legge ned driften da krigen korn til Norge i april og 1939: Jeg skal få lov å nevne noen tall fra produksjoncdriften 1937, 31, R1imalmproduks on: Kobberkonsentrat: Underskudd i4`irct: tonn 32 tonn tørt kr , tonn 97 kr , tonn 295 " kr, ,, -2.))H7o,- Itårnalmen holdt i disse år I dennornenitt ca. 0,8 % Gu og kobberkonsentratet gjonnomenitlig 30,5 % Cu. På forlangende av tyskerne ble driften ved verket tatt opp tgjen slutten av juni 1940 og varte da til omkring midten av oktober. - Ingenicpr Krum, hadde vasrt driftebeetyrer eiden 1937, oluttet i denne otilling t november 1940, pg som ny driftsbostyrer blo ansatt Ingent L.pvald. Denne utarberdet 1 løpet av november-deoember 1940 plan for en ny.lr.ft som skulle settes igang fra Januar 1941, Denno nye drlft ved verkl..ile fra nu av finansiert av tyskerne, idet eelskapet 1kke ønsket å fortsette av mange lett forståelige grunner. Tyekerne forlangte her - eorn tilfellet var ved de

6 fleste andre gruber - at full drift skelle holdes ijbans. Trots det tyske p:bud ble det nokza hakket drift, det ble i atillbet drevet adakillig sabotasjo. Det var en vanekelig tid, acn1:s ver det rikt.g d.trlig rned mat mange ganger, og ledelsen arbeidet under mez,et usikre og vanskelise forhold. Der ble utf rt et par større sabotaejehandlinger, idet ledningcn til kompreosoranlegset blo sprengt, uten at det forpscaket noen arrestaajoner. Men forholdenc ble etadig mer og mer spent. Det hole kulminerte med arrestaejon av Ingenipr Lpvold, en av kontorfolkene os 10 mann av arbeiderne. Ingeniør Lnold og kontormannen pluse et par av arbeiderne kom etter 2-3 dager tilbake igjen, mens resten kom på Grini. Dette var i mara Da omelaget kom i mai 1945, ebbet driften etter hvert ut og ble Innatint 1. juni Alle folkene sluttet, bortsett fra 3 mann sorn fortsatte for å ta seg av anlegget i den første tid. Jeg skal få lov å gjengi noen tall fra produksjonen under krigen: År: Rflinalm roduku'on: Kobberkonsentrat: ,665 tonn 176 tonn tprt 19C tonn 242 e e tonn 364 e e tonn 449 n e tonn 399 e e 1945 Går) tonn 103 e ti Undernkudd i [Lret: ca. kr , - ca, kr , - ca, kr , - ca, kr, 5,400, - ca. kr , - oversk. ca. kr , - Rålnahnen, som i begynnelson holdt gjennernomtlig ea, 0, 30 % Cu, ble etterhvert fattigere og var kommet ned i ca. 0,60 % Cu. Der ble under krigen gjort adskillig bra arbeide 1 grubc:n, os ct nytt parti i Howard (pst var praktiek talt ferdig tilredt da driften atoppet. Men dessverre viste dot ocg at dette parti inneholdt nokså fattig malm, neppe over 0,6 % Cu. Ilipeten 1945 ble apøremnet om hva man nu ukulle sjpre Jned anlegget tatt opp. Etter de forcliggende rapporter fra grubeledeleen var malrnen blitt så fattig at en lønnsom drift med de davaarende kobberpriser ville were helt utolukket. Styret booluttet derfor en full avvikling av hele en1enget og tilbpd Mo Kommune kjøp av don del lå på nordsiden av Verkselven, ca. hole ble solgt til kommunen for kr. hue,1 Neemark, med en tomt pd ca. av ve rksområdet med pautilende hua som 1300 m81 ialt, hvorav 3/4 var ekog. Det , Verket beholdt eelv bare ott 7 målltnnenfor dotto område. overens- 4

7 4 sternmelse med Styrets beslutnik: o i av anleglet gikk.nan igang med demontere avhende alle Inn..)kiner og alt (;)vrig mnteriell. Ingenis5r 1.4vold, sorn inntil Ureskiftet 1945/46 hadde va2rt etedlig leder, sluttet i denne stilling for å foreta en reise til Amerika.. Hans frue fortsatte imidlertid som atedlig ansvarehavende (bokholdcri og kasse) under avviklingen. Til hjolp hadde hun 2 mann, Elektriker Kvålon og Materialforvalter Frantzen. Salve avviklingen, som blc ledet fra kontoret i Oslo av undertegnede (som kontorsjef hos Ferdinand Egeberg & Co. ), ble avsluttet våren Alt maokineri, rpr, grubemateriell og rekvisita av en hver art var da avhendet, tildels til rneget bra priser. - I mellomtiden var M tieselskapet Skafså Kraftverk dannet og en utbygging av Verkselven satt igang. Denne utbygging var utort sett bygget på Ingoni4r Krums og Overingentør Landmarks tidligere utarbeidede planer, idet disse ble utlånt til Kraftverket. Som betaling for dette lån fikk Aarndals Verk kr , -. I denne forbindelee refereres hva selskapet fikk for eine salg til Skalca Kraftverk av aino herlighoter eom fplger: Nedre Kraftstasjon kr , - 1;15vre Kraftstasjon kr, , - Oppdemningsrattigheter i Causbovann kr , - Ilonorar for utlån av ytbygningsplaner kr, , - Fallrettigheter (de uomtvistelige) i Verkselven kr. 715, 37 kr ,57 Diese resultater ble dog forat oppnådd etter langvarige forhandlinger og ekjssnnsforretninger. Våre advokater, Chr. L. Joneen og T. Norman, gjorde her et utmerket arboide. Det samlede salg av grubemateriell, oppberedrungsmaskiner, rekvisita samt 4 barakker til nedrivning og halvpartert av vaskoribygningen utgjorde kr ,45 Herav fikk imidlertid Industridepartementet 1 overenastommelse med konsesjonebeetemmelsene halvparten av vårt ealg av "grubemateriell og bygningor tilhprende selve gruben" med kr kr ,95

8 5 De samlede bruttoinntekte: for avvildingsakcjonon ou opplj,ret yr.ed A/S Skalaå Kraftvork blir o2dedea: )...-0 wal 1.) Salz av akog, grunn og barakher til..1aoh.ommune kr. SO. 000, - Mottatt av Skafofl Kraf1verk kr. 200, 245, - Salg av maskiner, materic.41 o huo lir , - - Som bekjent ble grubedriften innotillet i juni 1945, ok:: de forate var forat og fremst kara:zterioort av forberodoloeno til avviklingen senere selve avvilclingsarheidet, ved siden av noc tommerdrift og en enkol administrasjon av anleggeto gjenv..orende hue ved bortloio og nodvendigo reparaojoner, og salg av pukkoten fra haugen ved det gamle vaokori, - Fru Lovold oluttet sin virkaomhet ved Verket sommoren 1950, og Alf Thyg000n.i)1e ansatt aom oppsynemann og lcaaaorer. Til hjelp under avolutningon hadde han elektnker Kvålen året ut. Jeg okal få lov å rokapitulere det Okonoroloke reoultat kfol.ge regnskapet 1 årene ettor krigen; I 1946 underskudd ca. kr ,90 I 1947 n. n kr. 21, 137,15 I 1943 I I I I kr , 83 I 1949 n kr , 44 I 1950 I I I I kr , 64 I 1951 n n kr, ,11//11, I 1952 ovon.1,kudd it kr. 347, 51 I 1953 ovorokudd n kr. 132, 02 I 1954 overskudd n kr. 216, 74 I 1955 overokudd " kr. 267, 31 I 1956 overelcudd kr. _1_7,253 1 I ' + Tømmerhugoton og bortleie av hus ga 000 fplgondo inntekteh Salg: skog. Ilurjletcr: 1946 kr,. 626, 50 kr , i kr. 519, 40 kr , kr. 212, 50 kr. 4, 331, , kr. 113, - kr. :i. 100, -

9 I kr, - k. C. f.:j.».:., kr. kr. 3, 7o3, kr, i t(-- 2,13, 60 kr. 3, 543, kr ,91 kr. Z. 29, kr, _5.032, 37 _ kr , r)-2.-(... li 7 I S- I arene ettor krisen or der oolgt puhicoton-fornmitriirs kr ,-.. Av ot9rro reparaojener på vare bygninser etter krigea nuvnen ny taktekkals (alutninium) pa Diroktprbolisen os Ncomark. Parallelt med avviklingen pasikk forhandlinger mod Aamdalogardo om Aaradalo Verko rott til dot atatalto gruboområde + D'or.»y. (ca. 360 mål ialt, hvorav ca. 320 mal skos). - Etter arelange forhandltnsor ble dor commoron 1957 underskrevot et forlik, aorn gir oso full eiondomarett til grubeområdet med påstaende bygninger, og 1.3jor9y. - Aamdalosardono fikk ettor forliket kr , -, som ble deklcut ordedest Deponert av Skafsa Kraftverk i Oalo Sparebank kr , 74 Deponert av samme i Mo Sparebank kr. 6?0, Utlagt av 11orck Spnengstof kr ,26 ' , - Etter forlikot or vi nu etor av cz. 360 mål gruan, hvorav ca. 320 mmli or vekaterlig okos, verdi etter talcat av okogrnoateren kr. Den arltgo tilvekst or boresnot til ca. 35 kbru. - På grubeområdot er -,das føgendo bygningor og barahker:. 1) Dirokt9rhaigen (nu utleiet til 2)(Kontorbygning) (it /964) 3) QSasen ta,(syt.1 C)k (Den samle opioobarakko (darlig, kun til n..nvninu)_) j ' Thyg000no hua (1 bra otand) ) Baraltken "Lykkja" (godt lito t9rnmortmo).'c Deoeuton or dot Neamark mod 7 ra8.1 grunn utoafor gruboontrå:lot. IIva nu Aamdalo-forekomoten angar oå or det ettor nokaa fattig og opprnuntror ticke akkurat til estaing av noo ot,;.n.e bel;); til undero91celoer, Dot or dos fasfolk som menor at der enau 1,u11::.itoter for å finne stprro og rtkoro partier. - SA har vt Moanabforc;a, hvor malmen or betydelig rikore, uton at anan vet noe ont ucaz: Donno forekornoton lisser dog meget vanokeligere til, ca, 5 k 1;asdeve (bygdovoi) og ca. 800 ta. o.h., uten voiforhindoloo. Avotanded..a 1t3onab

10 7 over fjellet til Aamdala Verk er ca. 7 km. Styrot har inntil h9aten 1957 bestzatt av Dorgingentør rerd. 2. E;;;Lurg, formann, Direktpr St9ro og Direktør Carl Ruatad. Etter Direkt9r austads d9d ble Direktør Hvoolcf-Eido på chatraordiazar gonera1foroam1ing inavalgt som tredje modlem. - denne generalforoamling ble også - etter innstilling fra Styret booluttot å nodakrive akajekapitalon fra kr, , - til kr , -. Oalo, 10. april (Sverre Winnem)

11 Underaskelea av occ1,b ce; Åmdale kobbernalmforekometer. På foranledntna vtl,1c3 nodenfor lov å gt en kort betenkntna over de undersokeloor flonl esz0000 nodvondise for at man skal kunne fa tilstrekkellg opplyealna om forokomotoneo drivverdighet ali lanat de nue veerende underspkel000ntatodor ajør det mullg. Mosnabb ligaor pa fjellet (ca. 700 rn. o. h. ) ca. 7 km i lultltnje -sys1 for Å mdalsforekornaten, og or oorn bekjent av oarnme type oom denne, d.v, i. ren kobbormalm, uton tilblanding av avovellzia. Moonabb ble drevet for noe over 100 ar oiden, og melmen ble kjert from over fjellet til Ån -sclals Verk for anrikning. (For et par hundre år siden var det også et prtmltivt anriknin3overk nalegt n selva fjellet, aoin der ennu or rester av). Gehalten i Moonabb-forekometen er relativt hyy, noe mellom 1,5 og 1. Cu, og eftledoo betydelig rikere enn malmen i Årndale(orokornatei tallfall elik som denhar vtot seg vod do siste åra drift. På de swerste etaujer vlste 1m1dlertid Åmdaleforekonasten betydellg hpyere gehalter, helt eve tt et yal yrocisat i 4311 t1d. --- Undersoltelsene bor foretas ved Mosnabh med nærmeste o nigiveleer (der ligger et par kjento akjerp av kobberznalm i sydveetlig retning, ikke inange kilometer fra Moonabb) og trpkot mellom Moenabb og Aindals Verk, samt de narrneate omglvelser ved selve ~daleforekomsten. Undersokelsesarbelden faller 1 3 hovedavenitt: 1) e olo g is ke underaoltelaer, geofyalske underaskelser. diamantboringer. I. Geolo leke undere kelner. En anerkjent malmgeolog ral engasjeres og gts i oppdrag underkeste de forannevnte etrpk en grundig geologlok vurdering. Jeg regner med at geologen vil trenge et par sommorrndlneder til dotte arbetcle, og utgiftene vll ligge mellom og , - kr. Ceologons rapport vtl vaere avgjsrende for en forteettelse av underepkeleene, d.v om suan da vil gå over til 2. Geof reinke undero kelser. Diase undersakelser vil sanneynligvis beet kunne utforee av samme mann eller Institusjon. Jeg tenker da på Geofyelek zvtalinleting i Trondhalm,

12 Undersakslas av 2400attbb og itandals kobbermalrnlcweizotra;tor som naturligvls ogsd har goologor t11 dloposiajon. - De geofyaloke målinge faller t 2 deler, som forøvvig mor aller mindre vil kunne korobineres eller foregå samtidig: - Elektromagnatløke mtlicaor - 1kjja Egenpotensialmållp3or.(iuu,1,1. t De litrato ar den viktigote og motat glvande torm for under altelser. Jog antar at dloao arbolder ogod vil kunna utfareo i lapet av et par vår- aller oommormdttodor, og utgiftons anoldo tll å ligge mellom kr og ,.. Resultatet av dloos undorsøkolser vil etter all sannoyalighst gl oss det nadvendige grunnlag tll è.cløjpols. av berettigoloen av videre til 3). p tk) s 0-1) 1./ C." crier-0 3. Diatnantborin or. co I I ' Detta arboide vil b g&0930pp.fln sterreleeaorden, aorn hva utgiftene angår vil liggo betydollg b9yore, og rnå kun komme på tale hvie indikasjonens undar ao goofysicke målingene ar utvetydge og otorke. Do geofyoiolzo mållngene v11 altafl avgj9re om og hvor man eventuelt skal bore, og hvor menao hull det vil vinre nødvendig & sette. Diamantborlag koator idr.3 kr. 125, - pr. mater, hvis det kun drolor ooa om neen få hull. Ved et etarro catzill hull vil man kunne regne med en roduksjon ned tll kr. 100, - eller kanoltio no lavere. For å fd mod ot utgiftatall for også donne del av undorsakoloos arbeidene anslår Jog 3 hull a 100 moter, yller tilevarende flere kortoro hull, om et absolutt crdcdrnum. Dlose 300 m vil altsit da koste ca. kr , Do samlade anclåtto utgliter for de nevnte 3 underaakoltma. arbeider vil da ialt drelo sog om cn. kz , -. Om man da kan el at alt ovontuolt kan ligge til retto for å sette fgana borgvorkedrift 1 starre maleetoklz, vil inot og fremot vaare avhonaig av hva diamantboringene fortellor 000, og dernest av oto situasjonen pd kobbormarkedet gir grunn tll optlmi me eller 1kke. Begge forekomoter beetdr, som nevnt foran, av ron kobber. malm, og en vurdering av an mung drift vil viere helt uavhengig av avovel. kia,narkedet, som idag gir grunn til passimionte. Angående herettigslson av forannevnto unde rsykeloer bar jeg konferert med Dlrektar Leiv Lavold, Folldal Verk% som 1 5 dr var v4r driftsbeetyrer ved Aamdals Vark og kjenner forho1done p& otedet megot go-42. Denne uttalar at han meget aterkt anbefaler at en underopkelso av da nevrae

13 Underspkelse av Mocnebb 03 Aradals kobbermalmforcizometer 3 forekorneter blir utført. og jo3 aluttor rueg absolutt til hans otandpunkt. Jeg vu tro at nnintlige underesbkelnearbeiner vil kunne legges i hendene pl Geoiyolnlz Malmloting, Trondheim, - mullgens mod unntagelee av dts.mantbortnter.e. Jeg vil ttl olutt cierne gjøre oppieerkeorn på at de nevnte 300 1n borhuil kun under seirlig gunatlge omstendigheter vil vaare tilatrekkelig, men rapportene fra de geologiake og geofysiske underaskeleor vil etter all sanneynlighet gi dot ntdvendige grunnlag for dot antall bormeter som mi til. Oelo, 17. jult (Sverre Winnem) ) ø s V>ati

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Franzefoss 1919-2009

Franzefoss 1919-2009 90 Franzefoss 1919-2009 år Franzefoss Kalkmølle stertet som personlig selskap i 1919 og fortsatte som aksjeselskapet Franzefoss Bruk AS fra 1936. Selskapet har i hele perioden vært eiet av familien Markussen.

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

`'''' ''"': : : i; - :-. :::(m.r! --

`'''' ''': : : i; - :-. :::(m.r! -- "... vesen Prm Beqveenet: : 6222 Marnt:%:frEK:. Gron2. Gruber AS 2~4:1k-: >., le-dningsevne, SP- og magnefiske malinger ved. remstfjell, Grong,'Nord - trønd I g...: Jan Steinar Rønning Grong Gruber AJS

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

H«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år

H«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år Etterkrigstid, bolignød og hvalfangerhus HVALFANGSTENS BOLIGREISNINGSKONTOR I SANDEFJORD 1948-53 Dag Ingemar Børresen H«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år å bygge fangstflåten

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Stayere, sluttere og returnerte

Stayere, sluttere og returnerte SKRIFTSERIE 6/2005 Eifred Markussen og Nina Sandberg Stayere, sluttere og returnerte Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret NIFU

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer