5tl'osthoks N-7441 Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim"

Transkript

1 Bergvesenet 5tl'osthoks N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: E0S-rapport UBS Tittel Rapporter vedr. Amdals Verk AS Forfatter Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Dato Ar Færden Johs. EOS Winnem Sverre Løvold Leif Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Tokke Telemark Skien Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Forekomstbeskrivelse Amdal Verk Økonomi Mosnab Grube Råstoffgruppe Malm/metall Råstofftype Cu, Ag Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Omslag som inneholder 4 beskrivelser om Amdal og Mosnab: Johs. Færden om Amdals Verk AS (samme som BV 1412) Leif Løvold om Mosnab grube Sverre VVinnemKort beretning om Aamdals verk A/S under Norsk Sprængstofs regi Sverre Winnem Undersøkelse av Mosnabb og Amdals koppermalmforekomster Færden beskriver et besøk med befaring av flere innslag og tverrslag. funnet 5 stollmunninger. Anbefaler at en avventer planlagte flymålinger før ytterligere undersøkelser. Løvold beskriver kort Mosnab som ligger 7 km fra Arndal og ble påbegynt av tyskere i synker som er avløst av en 100 m lang grunnstoll. Mineraliseringen på grensen skifre og granitt. Anbefaler geofysiske målinger enten SP eller EM. Winnem beskriver først overtagelse, drift og økonomi rundt Norsak Sprængstofs engasjement. Gikk dårlig men tyskerne forlangte opptatt drift i Råmalmsgehaltenvar i ,6 % Cu. Driften var ferdig avviklet i I den forbindelse ble en rekke salg avviklet ( kraftverk, skog). Det beskrives en tvist om eiendom som ble løst i Winnem gjør en betraktning over hvilke undersøkelser som må til for å vurdere drivverdighet av forekomstene på Mosnabb og Amdal. Det foreslås 1) Geologiske undersøkelser ved malmgeolog, b) Geofysiske undersøkelser, bruk av EM elleer SP og c) diamantboringer 3 hull tilsammen 300 meter.

2 Lei / \ -L-_- -,.Å.mdale Verk A 5 Skafså 1 Telemark. Gruben ble besøkt 19. og 20. Juli Forekometen, to parallellganger med ca. 70 m avstand, ligger parallelt en derygg som løper 1 retning. Stnpkretningen er ca. 95-V i tredje innelag nedenfra nuilt tu,s 70 W med fall 65 N. Fallet varierer noe. En rekke innslag og tverrelag ble bestkt. Det ble funnet 5 stollmunninger, skjæringer og ejakter 1 sydmalmen, 2 tilherendo nordmalmen. Grunnetollen er gjenrast 1 munningen, de andre tddels sterkt tilvokset og av malm var.det ikke etort å se. I sydmalmens tredje innslag nedenfra kunne man se en impregnasjonssone med mektighet varierende fra em. På toppen var det en eynk med sjakt, hvor man i et feste kunno se 3/4 m Impregnasjon. I synkens sbst ende eites litt mineralisering, vestsiden intet. Bergartene som ble funnet var granitt, som best kan sees sydrnalmene trodje innslag nedenfra, grå gnele med malmsonen (impregnasjon i kvartsitt), kvarteglimmerskifer og bå.nd av grønnsten og biotittrik mserk bergart, samt sanneynligvis aplittbånd. Terrenget er sterkt overdekket og noe geologisk detaljkart kan ikke utarbeidee 1 dagen. Driftsreeultatone fra verkete siste periode, med på det beste 0, 8 7. cu oppmuntrer ikke til noen spesiell innsats. Man b derfor avvente reeultatene av de flym&linger som antagelig vil bli utfsart av NGU dette året. Det kan dog ikke stilles store forbitpninger til de elektromagnetiske reetdtater av disse på grunn av relieffet. Terrenget er for kupert til at rgunstig millehnde kan holdee over det hele. Igangsettelse av andre former for undersøkelser, elektromagnetiske bakkemålinger, geologisk kartlegging etc., er det forelsbpig ikke grunnlag for. Konklusjon: Om tkke de planlagte flymålinger gir grunn til naermere under- kelsor, byfrundersøkelsen av Åmdals Verk boro tnnt11området er kartlagt geologisk I forbindelse med NGU's landsplan. Trondheirri. 24. juli 1965.

3 Direktør Leiv Lptrold Oslo. Kort rapport ovor bofaring av Moanab entbo. Undertegncde foretok eammen med Ingonior Winnorn den 19, 7,1957 en bcfaring av Moanab grubo, sora er beliggende i Fyrreodal herrod, ca. 7 krn i laftlinjo fra Åmdala Vork. 1191go gamlo dokumonter ble driften 1 Mmanab plbegynt ca. tr 1540 av tyake bergrnenn som hadde fått konacojon av Kong Chriotian 111. Moonab ligger 1 aamme malmf9rende otr9k soat forekornatono ved Åmdala Verk på on kontaktoone mellom granitioko bergartor og glimmerakifere. Forekomaten kan karakteriaeroo som en gang mod variersndo mektigheter, fra 1 til 4 ru Gangena otr9k or N-NV og fallet mot at. Malmen er en blanding av kobberglono, bornit, kobberkis og malakit. I forekornsten or det drevet ned 2 synker, og de pvro pårtier i diese oynkor er otrooset ut. Foreicomoten er 1 at ved en ca. 100 rn lang grunnstoll, som nu dolvla er rast igjen og or ikko tilgjengelig. Denua grunnatoll or beliggendo ca. 50 rn vertikalt under gangcni utgåendo. Noe hybyere terrenget finnea en.atell av eldre dato. Denne er drovet ved "fyraetting" og har I eldre tidor eikkert f rt hovedrnassen av produksjonon ut på okoidepianot. Av berghaldene han man se at malmon har Ifcart rik, og at det etter datldens forhold har forcgått en ikke ubotydellg drift i Monnab. StrAet Årndala Verk Moanab og videre mot vest or aterkt mineraliaert, og dot vil - ottor undertognedea mening veare av stor intorcuoo & foreta en mer detaljort undoraitelae av Moonab og de omkringliggendo omr&lor. Dct naturligo vil da ware å foreta geofysiake målinger 1 feltet, enten egenpotentalmallnger eller elektromagnetiake. Egenpotentialrnålinger er det billigoto, og man okulle f& gjort forholdovis megot for ca. 1cr Elektromagnotinke målingor ovor dot omrilde som er av lntoresse, vil bli noo dyrore, analogavla ca. kr Hvls de geofyeleke mållnger viser positive reoultator, og man lokaliscrer ledenda soner, m c oretao diamantboringer for å underspke om i hvilken utstrekning soneno er malmlbsrende, slik at man kan fd oversikt over hvilke mektigheter og gehalter en eventuolt kan gjpre regoing med. Oslo,

4 7 L 1 SW/M1-1. Kortere beretninsy, osn AAMDALS \TER: A/S under Norsk $ rænr5tuf's r:.,1 193i , Mellom Skiensfjordene kreditbank ojj Ovorrettsoakfpre. r Blomberg pr. kommiejon ble dor den inngått kontrakt oni overdraelse av O Aarndale Verk mcd "gruber, herligheter, rettigheter av forskjellig art samt maskiner og lipspre", icjsepeoutrunen var kr , -. Den holdtce konstituerende generalforsamling til otiftelse av selskapet Aamdals Verk A/S sned en aksjekapital pf, kr , -, hvorav Norok Sprzengstofindustri tegnet kr , Resten var likelig fordelt mellom Ingentor Ferd. P. Egeberg og Overrettseakforer 131omberg. Av herlighetene ved siden av gruben og vaskerlet med kraft.l;taojen og kompressor.anlegg nevnes ca mål grunn, hvorav ca, 1200 tnil skog, og 2 stprre bygninger, Direktprboligen og Nesmark, samt omtrent 40 mindre bygainger og LaraLkehus. Gruben var i tiden foran overtageloen drevet av et selskap nosis het 1 "A/S Kobberverks Forepkcclrift", som hadde fått grubennlegget 13:1 1-ninden til en forspkodrift, som varte ca. 1 år og som ikke ble noen nulzseon. Verket viste seg å være i en meget darlig atand, og det ble straka npdvenchg ned en rekke reparasjoner og delvis nyanokaffelser. Det nye selskap satte ikke igang noen drift i 1935 og heller ikke i 1936, idet man var fullt beskjeftiget med de f r novnte reparanjoner or klargjpring av gruben (purnping etc.) til en oppfaringsdrift etter en av 1ngenipr Egeberg og Dosent Carsteno utarbeidet plan. Denne oppfaringodrift kom 1gang i april 1937, ettor at man hadde fått et lån pt. kr , - av Staten og desouten dageverkebidrag, begrenset til kr , - for 1937 og kr. 8,000, - for Deseuten ydet Norek Sprængstofindustn sclokapet ot lån pa kr , -. Overrettesaktpror Blomberg, som hadde vært oelokapeu adas. direktør, var 1 mollomtidon avgått ved døden, og administraajor.cn av Delskapet ble overført «1 Ingeniør Egoborg. Ingenin Krum ble oa...11:b; ansatt som stedlig leder. - Den i april 1937 iganzeatte oppfaringadrift

5 2 også var en mindre produkejonsdrift), ble etoppet i november 1937 oz folkene sagt opp. Grunnon var manglonde kapital, idet de belyp noin var stillt til disposisjon da omtrent var brukt opp. I generalforsarnling ble aksjekapitalen forhøyet med kr , - til kr , idet Norsk Sprxnustofindustri tegnet seg for hele forhøyelsen. I begynnelsen av 1938 fikk selskapet ct lån av Sosialdepartementet stort kr , og en ny kombinert opp.farings- og produkajoncdrift ble satt igang I mai Denne gikk etter hvert over til bare produksjonsdrift, idet oppfaringen ble stoppet I løpet av sommeren Denne produkejonsdrift ble innstillt I februar 1939, ettor at der ialt var produsert ca. 120 tonn kobberkonsentrat. Det innskytes her at Ingenlør Krum i 1938 ou 1939 arbeidet ut planer for utbygning av Verkselven. Overingeni,pr Landmark deltok of;o.1 i dette arbeide, og det endelige forelag ble fremlagt i styren4te 7, juni En ny produksjonsdrift ble satt igang i april 1939, og nu gikk det noe bedre. Det ble balane.e I regnskapet til å begynne med, riktignok ved hjelp av et dagsverksbidrag p& kr. 2, - pr. mann pr. dag. I begynneluen av 1940 gikk dot darligere igjen, og det var meningen & legge ned driften da krigen korn til Norge i april og 1939: Jeg skal få lov å nevne noen tall fra produksjoncdriften 1937, 31, R1imalmproduks on: Kobberkonsentrat: Underskudd i4`irct: tonn 32 tonn tørt kr , tonn 97 kr , tonn 295 " kr, ,, -2.))H7o,- Itårnalmen holdt i disse år I dennornenitt ca. 0,8 % Gu og kobberkonsentratet gjonnomenitlig 30,5 % Cu. På forlangende av tyskerne ble driften ved verket tatt opp tgjen slutten av juni 1940 og varte da til omkring midten av oktober. - Ingenicpr Krum, hadde vasrt driftebeetyrer eiden 1937, oluttet i denne otilling t november 1940, pg som ny driftsbostyrer blo ansatt Ingent L.pvald. Denne utarberdet 1 løpet av november-deoember 1940 plan for en ny.lr.ft som skulle settes igang fra Januar 1941, Denno nye drlft ved verkl..ile fra nu av finansiert av tyskerne, idet eelskapet 1kke ønsket å fortsette av mange lett forståelige grunner. Tyekerne forlangte her - eorn tilfellet var ved de

6 fleste andre gruber - at full drift skelle holdes ijbans. Trots det tyske p:bud ble det nokza hakket drift, det ble i atillbet drevet adakillig sabotasjo. Det var en vanekelig tid, acn1:s ver det rikt.g d.trlig rned mat mange ganger, og ledelsen arbeidet under mez,et usikre og vanskelise forhold. Der ble utf rt et par større sabotaejehandlinger, idet ledningcn til kompreosoranlegset blo sprengt, uten at det forpscaket noen arrestaajoner. Men forholdenc ble etadig mer og mer spent. Det hole kulminerte med arrestaejon av Ingenipr Lpvold, en av kontorfolkene os 10 mann av arbeiderne. Ingeniør Lnold og kontormannen pluse et par av arbeiderne kom etter 2-3 dager tilbake igjen, mens resten kom på Grini. Dette var i mara Da omelaget kom i mai 1945, ebbet driften etter hvert ut og ble Innatint 1. juni Alle folkene sluttet, bortsett fra 3 mann sorn fortsatte for å ta seg av anlegget i den første tid. Jeg skal få lov å gjengi noen tall fra produksjonen under krigen: År: Rflinalm roduku'on: Kobberkonsentrat: ,665 tonn 176 tonn tprt 19C tonn 242 e e tonn 364 e e tonn 449 n e tonn 399 e e 1945 Går) tonn 103 e ti Undernkudd i [Lret: ca. kr , - ca, kr , - ca, kr , - ca, kr, 5,400, - ca. kr , - oversk. ca. kr , - Rålnahnen, som i begynnelson holdt gjennernomtlig ea, 0, 30 % Cu, ble etterhvert fattigere og var kommet ned i ca. 0,60 % Cu. Der ble under krigen gjort adskillig bra arbeide 1 grubc:n, os ct nytt parti i Howard (pst var praktiek talt ferdig tilredt da driften atoppet. Men dessverre viste dot ocg at dette parti inneholdt nokså fattig malm, neppe over 0,6 % Cu. Ilipeten 1945 ble apøremnet om hva man nu ukulle sjpre Jned anlegget tatt opp. Etter de forcliggende rapporter fra grubeledeleen var malrnen blitt så fattig at en lønnsom drift med de davaarende kobberpriser ville were helt utolukket. Styret booluttet derfor en full avvikling av hele en1enget og tilbpd Mo Kommune kjøp av don del lå på nordsiden av Verkselven, ca. hole ble solgt til kommunen for kr. hue,1 Neemark, med en tomt pd ca. av ve rksområdet med pautilende hua som 1300 m81 ialt, hvorav 3/4 var ekog. Det , Verket beholdt eelv bare ott 7 målltnnenfor dotto område. overens- 4

7 4 sternmelse med Styrets beslutnik: o i av anleglet gikk.nan igang med demontere avhende alle Inn..)kiner og alt (;)vrig mnteriell. Ingenis5r 1.4vold, sorn inntil Ureskiftet 1945/46 hadde va2rt etedlig leder, sluttet i denne stilling for å foreta en reise til Amerika.. Hans frue fortsatte imidlertid som atedlig ansvarehavende (bokholdcri og kasse) under avviklingen. Til hjolp hadde hun 2 mann, Elektriker Kvålon og Materialforvalter Frantzen. Salve avviklingen, som blc ledet fra kontoret i Oslo av undertegnede (som kontorsjef hos Ferdinand Egeberg & Co. ), ble avsluttet våren Alt maokineri, rpr, grubemateriell og rekvisita av en hver art var da avhendet, tildels til rneget bra priser. - I mellomtiden var M tieselskapet Skafså Kraftverk dannet og en utbygging av Verkselven satt igang. Denne utbygging var utort sett bygget på Ingoni4r Krums og Overingentør Landmarks tidligere utarbeidede planer, idet disse ble utlånt til Kraftverket. Som betaling for dette lån fikk Aarndals Verk kr , -. I denne forbindelee refereres hva selskapet fikk for eine salg til Skalca Kraftverk av aino herlighoter eom fplger: Nedre Kraftstasjon kr , - 1;15vre Kraftstasjon kr, , - Oppdemningsrattigheter i Causbovann kr , - Ilonorar for utlån av ytbygningsplaner kr, , - Fallrettigheter (de uomtvistelige) i Verkselven kr. 715, 37 kr ,57 Diese resultater ble dog forat oppnådd etter langvarige forhandlinger og ekjssnnsforretninger. Våre advokater, Chr. L. Joneen og T. Norman, gjorde her et utmerket arboide. Det samlede salg av grubemateriell, oppberedrungsmaskiner, rekvisita samt 4 barakker til nedrivning og halvpartert av vaskoribygningen utgjorde kr ,45 Herav fikk imidlertid Industridepartementet 1 overenastommelse med konsesjonebeetemmelsene halvparten av vårt ealg av "grubemateriell og bygningor tilhprende selve gruben" med kr kr ,95

8 5 De samlede bruttoinntekte: for avvildingsakcjonon ou opplj,ret yr.ed A/S Skalaå Kraftvork blir o2dedea: )...-0 wal 1.) Salz av akog, grunn og barakher til..1aoh.ommune kr. SO. 000, - Mottatt av Skafofl Kraf1verk kr. 200, 245, - Salg av maskiner, materic.41 o huo lir , - - Som bekjent ble grubedriften innotillet i juni 1945, ok:: de forate var forat og fremst kara:zterioort av forberodoloeno til avviklingen senere selve avvilclingsarheidet, ved siden av noc tommerdrift og en enkol administrasjon av anleggeto gjenv..orende hue ved bortloio og nodvendigo reparaojoner, og salg av pukkoten fra haugen ved det gamle vaokori, - Fru Lovold oluttet sin virkaomhet ved Verket sommoren 1950, og Alf Thyg000n.i)1e ansatt aom oppsynemann og lcaaaorer. Til hjelp under avolutningon hadde han elektnker Kvålen året ut. Jeg okal få lov å rokapitulere det Okonoroloke reoultat kfol.ge regnskapet 1 årene ettor krigen; I 1946 underskudd ca. kr ,90 I 1947 n. n kr. 21, 137,15 I 1943 I I I I kr , 83 I 1949 n kr , 44 I 1950 I I I I kr , 64 I 1951 n n kr, ,11//11, I 1952 ovon.1,kudd it kr. 347, 51 I 1953 ovorokudd n kr. 132, 02 I 1954 overskudd n kr. 216, 74 I 1955 overokudd " kr. 267, 31 I 1956 overelcudd kr. _1_7,253 1 I ' + Tømmerhugoton og bortleie av hus ga 000 fplgondo inntekteh Salg: skog. Ilurjletcr: 1946 kr,. 626, 50 kr , i kr. 519, 40 kr , kr. 212, 50 kr. 4, 331, , kr. 113, - kr. :i. 100, -

9 I kr, - k. C. f.:j.».:., kr. kr. 3, 7o3, kr, i t(-- 2,13, 60 kr. 3, 543, kr ,91 kr. Z. 29, kr, _5.032, 37 _ kr , r)-2.-(... li 7 I S- I arene ettor krisen or der oolgt puhicoton-fornmitriirs kr ,-.. Av ot9rro reparaojener på vare bygninser etter krigea nuvnen ny taktekkals (alutninium) pa Diroktprbolisen os Ncomark. Parallelt med avviklingen pasikk forhandlinger mod Aamdalogardo om Aaradalo Verko rott til dot atatalto gruboområde + D'or.»y. (ca. 360 mål ialt, hvorav ca. 320 mal skos). - Etter arelange forhandltnsor ble dor commoron 1957 underskrevot et forlik, aorn gir oso full eiondomarett til grubeområdet med påstaende bygninger, og 1.3jor9y. - Aamdalosardono fikk ettor forliket kr , -, som ble deklcut ordedest Deponert av Skafsa Kraftverk i Oalo Sparebank kr , 74 Deponert av samme i Mo Sparebank kr. 6?0, Utlagt av 11orck Spnengstof kr ,26 ' , - Etter forlikot or vi nu etor av cz. 360 mål gruan, hvorav ca. 320 mmli or vekaterlig okos, verdi etter talcat av okogrnoateren kr. Den arltgo tilvekst or boresnot til ca. 35 kbru. - På grubeområdot er -,das føgendo bygningor og barahker:. 1) Dirokt9rhaigen (nu utleiet til 2)(Kontorbygning) (it /964) 3) QSasen ta,(syt.1 C)k (Den samle opioobarakko (darlig, kun til n..nvninu)_) j ' Thyg000no hua (1 bra otand) ) Baraltken "Lykkja" (godt lito t9rnmortmo).'c Deoeuton or dot Neamark mod 7 ra8.1 grunn utoafor gruboontrå:lot. IIva nu Aamdalo-forekomoten angar oå or det ettor nokaa fattig og opprnuntror ticke akkurat til estaing av noo ot,;.n.e bel;); til undero91celoer, Dot or dos fasfolk som menor at der enau 1,u11::.itoter for å finne stprro og rtkoro partier. - SA har vt Moanabforc;a, hvor malmen or betydelig rikore, uton at anan vet noe ont ucaz: Donno forekornoton lisser dog meget vanokeligere til, ca, 5 k 1;asdeve (bygdovoi) og ca. 800 ta. o.h., uten voiforhindoloo. Avotanded..a 1t3onab

10 7 over fjellet til Aamdala Verk er ca. 7 km. Styrot har inntil h9aten 1957 bestzatt av Dorgingentør rerd. 2. E;;;Lurg, formann, Direktpr St9ro og Direktør Carl Ruatad. Etter Direkt9r austads d9d ble Direktør Hvoolcf-Eido på chatraordiazar gonera1foroam1ing inavalgt som tredje modlem. - denne generalforoamling ble også - etter innstilling fra Styret booluttot å nodakrive akajekapitalon fra kr, , - til kr , -. Oalo, 10. april (Sverre Winnem)

11 Underaskelea av occ1,b ce; Åmdale kobbernalmforekometer. På foranledntna vtl,1c3 nodenfor lov å gt en kort betenkntna over de undersokeloor flonl esz0000 nodvondise for at man skal kunne fa tilstrekkellg opplyealna om forokomotoneo drivverdighet ali lanat de nue veerende underspkel000ntatodor ajør det mullg. Mosnabb ligaor pa fjellet (ca. 700 rn. o. h. ) ca. 7 km i lultltnje -sys1 for Å mdalsforekornaten, og or oorn bekjent av oarnme type oom denne, d.v, i. ren kobbormalm, uton tilblanding av avovellzia. Moonabb ble drevet for noe over 100 ar oiden, og melmen ble kjert from over fjellet til Ån -sclals Verk for anrikning. (For et par hundre år siden var det også et prtmltivt anriknin3overk nalegt n selva fjellet, aoin der ennu or rester av). Gehalten i Moonabb-forekometen er relativt hyy, noe mellom 1,5 og 1. Cu, og eftledoo betydelig rikere enn malmen i Årndale(orokornatei tallfall elik som denhar vtot seg vod do siste åra drift. På de swerste etaujer vlste 1m1dlertid Åmdaleforekonasten betydellg hpyere gehalter, helt eve tt et yal yrocisat i 4311 t1d. --- Undersoltelsene bor foretas ved Mosnabh med nærmeste o nigiveleer (der ligger et par kjento akjerp av kobberznalm i sydveetlig retning, ikke inange kilometer fra Moonabb) og trpkot mellom Moenabb og Aindals Verk, samt de narrneate omglvelser ved selve ~daleforekomsten. Undersokelsesarbelden faller 1 3 hovedavenitt: 1) e olo g is ke underaoltelaer, geofyalske underaskelser. diamantboringer. I. Geolo leke undere kelner. En anerkjent malmgeolog ral engasjeres og gts i oppdrag underkeste de forannevnte etrpk en grundig geologlok vurdering. Jeg regner med at geologen vil trenge et par sommorrndlneder til dotte arbetcle, og utgiftene vll ligge mellom og , - kr. Ceologons rapport vtl vaere avgjsrende for en forteettelse av underepkeleene, d.v om suan da vil gå over til 2. Geof reinke undero kelser. Diase undersakelser vil sanneynligvis beet kunne utforee av samme mann eller Institusjon. Jeg tenker da på Geofyelek zvtalinleting i Trondhalm,

12 Undersakslas av 2400attbb og itandals kobbermalrnlcweizotra;tor som naturligvls ogsd har goologor t11 dloposiajon. - De geofyaloke målinge faller t 2 deler, som forøvvig mor aller mindre vil kunne korobineres eller foregå samtidig: - Elektromagnatløke mtlicaor - 1kjja Egenpotensialmållp3or.(iuu,1,1. t De litrato ar den viktigote og motat glvande torm for under altelser. Jog antar at dloao arbolder ogod vil kunna utfareo i lapet av et par vår- aller oommormdttodor, og utgiftons anoldo tll å ligge mellom kr og ,.. Resultatet av dloos undorsøkolser vil etter all sannoyalighst gl oss det nadvendige grunnlag tll è.cløjpols. av berettigoloen av videre til 3). p tk) s 0-1) 1./ C." crier-0 3. Diatnantborin or. co I I ' Detta arboide vil b g&0930pp.fln sterreleeaorden, aorn hva utgiftene angår vil liggo betydollg b9yore, og rnå kun komme på tale hvie indikasjonens undar ao goofysicke målingene ar utvetydge og otorke. Do geofyoiolzo mållngene v11 altafl avgj9re om og hvor man eventuelt skal bore, og hvor menao hull det vil vinre nødvendig & sette. Diamantborlag koator idr.3 kr. 125, - pr. mater, hvis det kun drolor ooa om neen få hull. Ved et etarro catzill hull vil man kunne regne med en roduksjon ned tll kr. 100, - eller kanoltio no lavere. For å fd mod ot utgiftatall for også donne del av undorsakoloos arbeidene anslår Jog 3 hull a 100 moter, yller tilevarende flere kortoro hull, om et absolutt crdcdrnum. Dlose 300 m vil altsit da koste ca. kr , Do samlade anclåtto utgliter for de nevnte 3 underaakoltma. arbeider vil da ialt drelo sog om cn. kz , -. Om man da kan el at alt ovontuolt kan ligge til retto for å sette fgana borgvorkedrift 1 starre maleetoklz, vil inot og fremot vaare avhonaig av hva diamantboringene fortellor 000, og dernest av oto situasjonen pd kobbormarkedet gir grunn tll optlmi me eller 1kke. Begge forekomoter beetdr, som nevnt foran, av ron kobber. malm, og en vurdering av an mung drift vil viere helt uavhengig av avovel. kia,narkedet, som idag gir grunn til passimionte. Angående herettigslson av forannevnto unde rsykeloer bar jeg konferert med Dlrektar Leiv Lavold, Folldal Verk% som 1 5 dr var v4r driftsbeetyrer ved Aamdals Vark og kjenner forho1done p& otedet megot go-42. Denne uttalar at han meget aterkt anbefaler at en underopkelso av da nevrae

13 Underspkelse av Mocnebb 03 Aradals kobbermalmforcizometer 3 forekorneter blir utført. og jo3 aluttor rueg absolutt til hans otandpunkt. Jeg vu tro at nnintlige underesbkelnearbeiner vil kunne legges i hendene pl Geoiyolnlz Malmloting, Trondheim, - mullgens mod unntagelee av dts.mantbortnter.e. Jeg vil ttl olutt cierne gjøre oppieerkeorn på at de nevnte 300 1n borhuil kun under seirlig gunatlge omstendigheter vil vaare tilatrekkelig, men rapportene fra de geologiake og geofysiske underaskeleor vil etter all sanneynlighet gi dot ntdvendige grunnlag for dot antall bormeter som mi til. Oelo, 17. jult (Sverre Winnem) ) ø s V>ati

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondbeim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3782 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar Bergvesenet Postbok, I. -"4-4I I rondhenn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4678 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradehng Apen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19.

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr BV955 Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Interntarkivnr Oversendtfra PerSandvik Rapportlokallsering GraderIng

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

KULTURVERN VED BERGVERK 2015

KULTURVERN VED BERGVERK 2015 KULTURVERN VED BERGVERK 2015 Kisgruver og kisindustri KISGRUVENES NEDGANG I ETTERKRIGSTIDA v/arve Slørdahl Arve Slørdahl 1970 1975 Prosjektingeniør - Orkla Grube Aktiebolag/Orkla Industrier 1977 1987

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim 5t yfl Postboks 3021, N-744I Trondheim Bergvesenet Rapportarkivet,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6034

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, Rapportarkivet.

1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, Rapportarkivet. 1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, ivt Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&...

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&... R:?: ;, 11FA : :. :.a:*,.. :,:s.::.:::;.:::t > t1g::::::4 r... tv.:.,.. m:::::::::::::::::: L M # 5::19~1~: 4:&...,4:; ::g." ;;;>..:>: 1 5403,>S r:!s s m.: y -:».....as,..«,. PL:."--:":;L..-SV :S.

Detaljer

// Bergvesenet. X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Forekomster

// Bergvesenet. X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Forekomster Wal // Bergvesenet... Postboks3021. N7441 Trundheim Rapportarkivet 2001 X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering BV 2876 011(.111Cinl Kommer fra..arkiv

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad 2.2i Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4689 Intern Journal nr 1798/97 000199 Internt arkiv nr Rapport lokalisering GradeF:Ft2Qe Kommer fra Ekstem rapport

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bårliskogen bofellesskap - forprosjekt DOKUMENTKODE 127454-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Brønstad KONTAKTPERSON Leif Kirkholm SAKSBEHANDLER

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

5(4 Bergvesenet. BV 3520 Trondhcim. Rød - grønn marmor i Hattfjelldal, Nordland. Hattfjelldal Nordland Nordlandske 19262. Bygningstein Marmor

5(4 Bergvesenet. BV 3520 Trondhcim. Rød - grønn marmor i Hattfjelldal, Nordland. Hattfjelldal Nordland Nordlandske 19262. Bygningstein Marmor 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3520 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 1069 253/80 VB Trondkim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3607 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kornmer fra..arkiv Næringsdepartementet

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord Gudbrandsdalen Av Einar Tveten - NGU årsmelding 1983 Bakgrunn Arbeidsformen ved NGU er preget aven viss omstilling til større, samordnede programmer.

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske å x Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 193 rroodheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B. UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 87. M. 01 TILGJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH T1.1.7.: (07) 59 49 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e 4>e Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1668 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

5t Bergvesenet BV 3575. Sulitjelma Gruber 1981. Sulitjelma Gruber. Nordlandske. Nordland. Alta. Malm/metall

5t Bergvesenet BV 3575. Sulitjelma Gruber 1981. Sulitjelma Gruber. Nordlandske. Nordland. Alta. Malm/metall 5t Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3575 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3335 Rapport over geologiske undersøkelser ved Mofjellet Gruber sommeren 1951.

ist Bergvesenet BV 3335 Rapport over geologiske undersøkelser ved Mofjellet Gruber sommeren 1951. ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 "Frondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3335 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Boks nr 9 Nordliuld Kommer fra..arkiv Nordlandske

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet VilB Bergvesenet Rapportarkivet Posthok> 3021. N- T4-II I rondhein) Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2378 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord $111Bergvesenet Postbok,;7021, N-7441 Trondheim ' Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 5866 Kasse nr. 48 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull 15/2-2012 Store Norske Gull AS Heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Prospektering med fokus på gull, nikkel og PGE. Hovedområdene for prospektering er Karasjok grønnsteinbelte,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart.

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Slingram: Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Følgende områder ble målt: Klettvangen mellom

Detaljer