Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger."

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: 12/ Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding til vedtak: Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Grunnlagsdokumenter: Kulturlova - vedlegg Gjeldende retningslinjer - vedlegg Utkast til nye retningslinjer vedlegg Brev fra Rogaland revisjon datert vedlegg Protokoll HNK-sak 04/10 (Møte ) Protokoll FSK-sak 32/12 (Møte ) Innspill fra Randaberg Helselag Innspill fra Randaberg Pensjonistlag Innspill fra Randaberg Golfklubb Bakgrunnen for saken: Med bakgrunn i søknader den siste tiden knyttet til sponsing og støtte til større idrettsarrangement, samt vedtak i formannskapet fra 10.mai 2012 (sak 32/12) legges forslag til nye retningslinjer fram for politisk behandling. Saksopplysninger: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) trådte i kraft 1.august Kulturloven fastlegger det offentliges ansvar for kulturvirksomhet. Det offentlige skal sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår, og kommunen skal sørge for blant annet økonomiske, organisatoriske og informerende tiltak som fremmer og legger til rette for et beredt spekter av kulturvirksomheter lokalt.

2 Hvert år gir Randaberg kommune tilskudd til lag og foreninger innen kulturfeltet. I 2012 er det avsatt på kulturbudsjettet. HNK vedtok i møte rammer for de ulike tilskuddsordningene inneværende år. Driftstilskudd til lag og foreninger ble prioritert med kroner, tilskudd til anlegg med kroner, kroner til kurs/turer/utstyr og til øvrige tiltak. Hovedformålet med kommunens tilskuddsordninger er å støtte driften av det frivillige barneog ungdomsarbeidet. Gjeldende retningslinjer er fra Det ble igangsatt et arbeid med revisjon av retningslinjene i Bakgrunnen for dette var at det ikke var gjort en helhetlig gjennomgang av retningslinjene siden 2004, altså før kulturloven trådte i kraft. Siste endring ble gjort høsten 2006, da to nye punkter ble lagt til. Arbeidet ble startet våren 2010, men ble forsinket. Dette ble rapportert til HNK våren Opplysninger om tilskuddsordninger i de fleste av kommunene i Rogaland ble innhentet, og en så at retningslinjene var ganske like i alle kommunene. Brev ble sendt ut til lag og foreninger med informasjon om arbeidet og invitasjon til å komme med innspill. Det kom ikke mer enn 3 innspill, noe som kan tyde på at flertallet av foreningene er fornøyde med de eksisterende retningslinjene. Retningslinjene har etter rådmannens syn fungert godt, og på bakgrunn av ovennevnte, samt kapasitetshensyn, ble arbeidet med revisjon av retningslinjene ikke prioritert. I tråd med vedtak i formannskapet i mai i år er arbeidet gjenopptatt. Forslag til endringer: Rådmannen er i hovedsak fornøyd med de retningslinjene en har i dag, men har gjort tilpasninger for å forenkle saksbehandlingen, og redusere kravet til rapportering for lag og foreninger. Dette medfører at driftstilskuddet styrkes, og at flere tilskuddsordninger foreslås avviklet. Dette er i tråd med St. meld nr 39 ( ) Frivillighet for alle hvor en kan lese at regjeringen vil stimulere til økt frivillig innsats gjennom å sikre et enklere frivillig- Norge, og vil se på mulige løsninger for å redusere ordninger som medfører unødig byråkrati, og bidra til at organisasjonene får arbeide mer med organisasjonens formål. 1) Generelt En har samlet generelle regler i første del av retningslinjene. De fleste av disse punktene finnes allerede i eksisterende retningslinjer. Rådmannen foreslår nytt punkt om at organisasjoner som mottar tilskudd på forespørsel fra kommunen skal levere fullstendige medlemslister inklusive navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret for organisasjonen. Bakgrunn for dette er at Rogaland Revisjon ved rutinerevisjon i 2009 påpekte at det bør kreves medlemslister med fødselsdato. Saken om medlemsjuks i SOS Rasisme i 2010 aktualiserte dette. Men kravet om at alle skal levere slike lister kan være problematisk i forhold til at søknadene i utgangspunktet vil være offentlige dokumenter. Rådmannen ser derfor at en løsning for økt kontroll kan være å innføre krav om revisorbekreftelse av medlemstall på søknadsskjemaet, samt å ta inn en bestemmelse i reglementet som krever at medlemslister er tilgjengelig for kontroll når

3 kommunen krever det. Dette er etter modell fra henholdsvis Stavanger og Sandnes kommuner. Rådmannen går inn for at det ikke gis sponsorstøtte. Dette gjelder både i tilfeller hvor det bes om sponsorstøtte til tiltak for barn og unge, og sponsing av eliteidrett. Sponsing defineres av markedsføringsforeningen i Sverige som assosiasjonsmarkedsføring en forretningsmessig metode for kommunikasjon, markedsføring og salg. Rådmannen mener at sponsing etter denne definisjonen ikke er en kommunal oppgave. Kommunen gir tilskudd, uten å kreve gjenytelser, til breddeidretten og satsing på barn og unge. 2) Driftstilskudd Rådmannen ønsker å opprettholde ordningen med at driftstilskudd gis til foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid. Medlemmer opp til 25 år teller med i grunnlaget. Prioritering av aldersgruppen år bortfaller Rådmannen foreslår at alle grupper innenfor aldersspennet 6-25 år bør ha lik prioritering. Dette begrunnes i forenkling, samt at tidlig innsats gjennom prioritering av de aller yngste er like viktig som fokus på frafallsproblematikk sett i et forebyggingsperspektiv. Foreninger for voksne og eldre kan søke på generelle tilskudd, men gis i hovedregelen ikke driftstilskudd. Unntak er foreninger som har egne budsjettposter på kulturbudsjettet, samt foreninger med medlemmer med særskilte behov. Dette gjelder blant annet Randaberg Musikkorps, Randaberg Helselag, Randaberg Helsesportsklubb og Sofusklubben. Rådmannen foreslår at ordningene med tilskudd til kurs og tilskudd til reiseledere på turer avvikles. Ordningen krever mye administrasjon både fra kommunen og foreningene, da det gjøres rammevedtak på våren, med krav om dokumentasjon før utbetaling. Beløpene som innvilges er relativt små. Mellom 40% -50% av utgiftene til prioriterte tiltak dekkes. Ikke alle kurs gjennomføres, noe som fører til at det ofte er midler igjen av denne potten ved årets slutt. Det vil trolig bli midler igjen inneværende år også, men en har ennå ikke fullstendig oversikt over dette. Rådmannen foreslår at midlene som tidligere er benyttet til denne ordningen, inngår i det generelle driftstilskuddet. Dette utgjør ca kroner på årsbasis. Omtrent 1/3 av foreningene som søker driftstilskudd søker på disse to ordningene i tillegg. Gjennom styrking av driftstilskuddet vil alle foreningene få litt midler til slike tiltak. I forslag til nye retningslinjer legges det opp til at 20 % av midlene til driftstilskudd kan fordeles etter skjønn. En kan gjennom bruk av skjønnsmidlene sørge for at eventuelle skjevheter rettes opp, slik at foreninger som tidligere har hatt mange medlemmer i høyt vektede aldersgrupper, eller fått stor uttelling på kursmidler ikke opplever å få vesentlig endret tilskudd de nærmeste årene. Rådmannen foreslår at nye foreninger som opprettes gjennom året får forholdsmessig støtte på likt grunnlag som eksisterende foreninger. Dette medfører at ordningen med kroner i oppstartstøtte til nye foreninger avvikles.

4 Rådmannen foreslår videre at tros- og livssynssamfunn kun kan motta støtte til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet. Det gis ikke tilskudd til aktiviteter knyttet opp mot trosopplæring, da dette etter rådmannens syn er en del av deres ordinære drift. Menigheter og religiøse organisasjoner mottar allerede tilskudd etter Lov om Den Norske Kirke, Lov om tilskott til livssynssamfunn og Lov om tilskott til trudomssamfunn og ymist anna. Dette vil berøre søndagsskolene, og en del av menighetens tiltak hvor konfirmantene er hovedmålgruppen. Sandnes kommune har et likelydende punkt i sine retningslinjer. 3) Tilskudd til kulturbygg og idrettsanlegg Foreninger som har sine aktiviteter i kommunale lokaler har gratis lokaler. De som eier egne anlegg kan søke tilskudd til drift av disse. Potten ble styrket med kroner for et par år siden. Rådmannen går inn for å opprettholde ordningen på dagens nivå. Regnskap for året før danner grunnlag for tildeling. En har over tid innarbeidet en praksis hvor medlemstall barn og unge også vektes. Rådmannen ønsker å styrke prioriteringen av bygg og anlegg for barne- og ungdomsaktivitet gjennom å vektlegge dette kriteriet ennå sterkere ved tildeling av midler. Dette ivaretas i forslag til nye retningslinjer gjennom at det kan brukes skjønn i beregningen. De siste årene er lønn ikke tatt med beregningsgrunnlaget for tilskudd. Denne praksisen videreføres. 4) Tilskudd til Idretts- og kulturarrangement Med etableringen av Randaberg Arena har en fått en god arena som gir muligheter til større arrangement i kommunen. Ved slike arrangement søkes det ofte om store tilskudd. Det er ikke avsatt egen budsjettpost til slike tiltak. Større søknader, som går utover rammene på kulturbudsjettet må derfor behandles særskilt. Rusfrie ungdomsarrangement har vært en prioritert satsing under spesielle formål tidligere. I forslag til retningslinjer er dette tydeliggjort under eget punkt. Arrangementene skal være åpne for alle. I dette legger rådmannen at ungdom skal kunne delta uavhengig av kulturelt og religiøst ståsted. Randaberg har etter hvert fått mange flerkulturelle innbyggere. På arrangementer hvor det gjennomføres religiøse eller livssynsspesifikke handlinger bør arrangør etter rådmannens syn tilby et alternativ til ungdom som ikke ønsker å delta på slike handlinger. 5) Tilskudd til andre kulturformål Muligheten for å gi tilskudd til klubber som har store reiseutgifter knyttet til deltakelse i NM opprettholdes. Tidligere var avsatt til slik støtte. For et par år siden ble de øremerkede midlene kuttet, mens det generelle driftstilskuddet ble styrket. Intensjonen var at styrking skulle gi foreningene tilnærmet likt tilskudd. Men da det viste seg at endringen ble til vesentlig ulempe for de aktuelle klubbene, ble dette rettet noe opp gjennom bruk av skjønn. Det er 4 klubber som søker om tilskudd fra denne ordningen, men ikke alle søker hvert år. Erfaringsmessig får hvert lag fra på bakgrunn av antall deltakere og kostnader. Men enkelte år med få søkere har en tildelt hele potten, og dermed gitt over til hver søker. Rådmannen foreslås at det avsettes midler til ordningen, men at ingen lag kan få mer enn kroner.

5 Det kan gis tilskudd til prosjekter og andre kultur- og idrettsformål. Her vil en kunne stimulere til for eksempel folkehelsetiltak, tiltak for eldre, flerkulturelle tiltak etc. Ungdomspotten videreføres. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet til inntil kroner. Tidligere har praksis vært å gi kroner til slike tiltak. 6) Kulturprisen Opprettholdes i hovedsak som i dag. Men rådmannen foreslår en tilføyelse som tydeliggjør at personer fra Randaberg som har utmerket seg innen kulturområdet på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel kunstnere og musikere, kan foreslås til prisen. Tilskudd til administrativ leder i lag og foreninger Våren 2012 ble RIL fotball tildelt kroner fra formannskapet, fordelt på administrasjonssekretær for barn og unge og fotballfritidsordning (FFO). Midlene ble innarbeidet i forbindelse med tertialrapporten, og gjelder kun inneværende år. Formannskapet har bedt rådmannen om å vurdere mulighet for å sette av midler til administrasjonssekretær som alle lag og foreninger kan søke på i forbindelse med revisjon av retningslinjene. Rådmannen har gått gjennom tilskuddsordningene for de fleste kommunene i Rogaland. Flertallet av kommunene har ikke egne ordninger for tilskudd til administrative stillinger. Blant de som har en slik ordning er blant annet Stavanger og Klepp Rådmannen foreslår at tilsuddsordningen til administrativ leder i lag og foreninger opphører. Dette punktet ble innarbeidet retningslinjene etter vedtak i HNK- sak 44/06, uten at det ble bevilget friske midler til ordningen. Søknader på denne ordningen har i årene blitt avslått med begrunnelse i manglende midler. RIL fotball, RIL turn og Randaberg Golfklubb har signalisert behov for denne type tilskudd. Rådmannen mener at omdisponering av midler innenfor dagens rammer vil gå på bekostning av den øvrige frivillige virksomheten i kommunen. Det er heller ikke funnet rom for økte midler jf. forslag til budsjett og økonomiplan. Det vil derfor etter rådmannens syn være misvisende å opprettholde en ordning som det ikke er midler til. Innspillfra lag og foreninger: Det kom tre innspill fra lag og foreninger ved oppstart av arbeidet i Randaberg Pensjonistlag ga innspill om at også voksne og seniorer burde tilgodeses gjennom tilskuddsordninger. Dette er tatt til etterretning ved at en de siste årene har gitt tilskudd til turer for eldre, og satset på kulturtilbud til eldre gjennom den kulturelle spaserstokken. Selv om barn og unge er prioritert, er tanken at også foreninger med tiltak for voksne og eldre kan søke støtte etter punkt 4 og 5 i forslag til nye retningslinjer. Randaberg helselag uttrykte bekymring for at Randaberg kommune med hovedfokus på frivillig arbeid for barn og unge skal glemme/utelate frivillige organisasjoner med medlemmer over 25 år. Randaberg Helselag ba om at det opprettes en regel om at det

6 gis støtte til foreninger/organisasjoner som arbeider frivillig for at andre uansett alder skal fungere og være inkludert i samfunnet. Randaberg Helselag gjør etter rådmannens syn et viktig arbeid både for barn og voksne/eldre. Fra og med 2012 har laget fast driftstilskudd fra kommunen på kroner på egen budsjettpost. Rådmannen går inn for at dette tilskuddet opprettholdes. Helselagets forslag til tilskuddsordning innarbeides ikke i nye retningslinjer, men muligheten for å søke tilskudd til lag og foreninger for voksne ivaretas gjennom punkt 4 og 5, som nevnt over. Randaberg Golfklubb påpekte viktigheten av forutsigbarhet i støtten fra kommunen. De ønsket tildeling av en ramme som klubben selv kunne disponere på best mulig måte. Dette er i tråd med rådmannens forslag om å kutte ned på antallet tilskuddsordninger, og styrke driftstilskuddet.videre påpekte klubben at de som et av de største idrettslagene i kommunen får tildelt minimal andel av de kommunale tilskuddsmidlene. Klubbens driftstilskudd er lavt sett opp mot medlemstall, da de fleste medlemmene er voksne over 25 år, men rådmannen vil ikke endre tilskuddsordningen til drift til å gjelde voksne. Klubben mente seg videre berettiget til driftstilskudd til sitt anlegg. Dette er tatt til etterrettning. Randaberg Golfklubb er ikke lenger kommersiell, og har de siste årene fått driftstilskudd til sitt anlegg. Andre tilskuddsordninger: Ordføreren har delegert fullmakt (jf del.regl kapittel 4) til å tildele gaver eller annen oppmerksomhet til foreninger/lag eller enkeltpersoner ved jubileer, åremålsdager og andre særlige anledninger, samt disponere midler til utbetaling i forbindelse med kommunens håndtering av bl.a. gjestebesøk, vennskapsforbindelser, representasjon og andre kurante saker. Det har også vært innarbeidet praksis på at ordfører kan gi tilskudd til banketter ved NM og lignende. Søknader fra nasjonale foreninger, fylkesledd av organisasjoner og paraplyorganisasjoner vil som tidligere samles opp, og behandles i formannskapet i desember. Rådmannen går inn for at denne ordningen opprettholdes. Rådmannens vurdering: Ifølge nøkkeltal fra interesseorganisasjonen Frivillighet Norge bidrar 48 % av befolkningen (over 16 år) med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. Dette er den høyeste andel som er målt på verdensbasis. Over halvparten av det frivillige arbeidet legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idrett. Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren viser at en av Randabergs styrker innenfor kulturfeltet er det store frivillige engasjementet. Vi ligger på topp i regionen når det gjelder deltakelse i sang og musikk, idrett og religiøse organisasjoner. De siste årene er det gjort forskning som viser

7 at de som er aktive innen kulturfeltet scorer gjennomgående høyt på god generell helse. Dette gjelder både aktiv utøvere, støttespillere og publikum. Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) trådte i kraft 1.august Hovedbudskapet er at alle skal kunne delta i de ulike kulturaktivitetene de er interessert i, og alle skal kunne få de kulturopplevelsene de ønsker. Et velfungerende kulturliv er avhengig av forutsigbarhet med hensyn til både økonomi, muligheter, tilgjengelige lokaler med mer. Et virkemiddel for å kunne tilby innbyggerne i Randaberg et bredt og godt kultuliv er etter rådmannens syn kommunale tilskudd til frivillige lag og foreninger. Rådmannen ønsker å avbyråkratisere og forenkle dagens tilskuddsordninger. Gjennom de foreslåtte endringer i retningslinjene vil foreningene få mer frie midler, utbetalinger tidligere på året, og det vil kreves mindre rapportering. Rådmannen har tillit til at foreningene selv vet best hvordan midler bør prioriteres, og slik evner å bruke tilskuddet på en best mulig måte for utviklingen av sin organisasjon. Rådmannen foreslår at forslag til nye retningslinjer sendes på høring til lag og foreninger før endelig behandling. Forslag til fordeling av rammer for de ulike tilskuddsordningene legges fram samtidig med endelig forslag til retningslinjer. Saksbehandler: Ingunn Moa Tjenesteområdesjef: Anders Jaarvik Hvilke planer har dette konsekvenser for: Særutskrift:

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer