Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet"

Transkript

1 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Velkommen! mvh Styret

2 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 214 Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet avholdes kl. 18. i Rica Hotel Helsfyr. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR 213 Foreslås tatt til etterretning. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 213 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Foreslås satt til kr 225,-. 5. INNKOMNE FORSLAG A) Ny i vedtektene vedr. Innstallasjon av ladepunkt for El-bil (krever 2/3-flertall) B) Husordensregler, endring av pkt.12 Elektrisk uttak i boder/garasjekjeller C) Hekk mot Tiedemannsparken 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité Valgkomiteens innstilling ikke mottatt. Vedlegg: Orientering om sameiets drift. Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/ Hanne Klægstad /s/

3 3 ÅRSBERETNING FOR 213 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Elisabeth Gundersen Styremedlem Tommie Antonsen Styremedlem Yngve Jensen Styremedlem Kirsten Kayambakis Styremedlem Hanne Klægstad Varamedlem Thor Martin Bjerke Varamedlem Monica Figueroa Varamedlem Morten N Ottosen Varamedlem Espen Alegria Ulimoen Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Thor Martin Bjerke, Sigrid Haugen og Camilla Klevan. Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 187 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Oslo kommune. Adresse: Bertrand Narvesens vei Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 214. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 213 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 213 var til sammen kr Årsaken til lavere inntekter enn budsjettert, skyldes at ingen boliger betalte felleskostnader for leveranse av TV signaler fra Canal Digital i 2. halvår 213. Se vedlagt kopi av rundskriv datert Andre inntekter består i hovedsak av leieinntekter fra Telenor Norge AS. Kostnader Driftskostnadene i 213 var på kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr 1 144, mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket skyldes høyere kostnader enn budsjettert til vedlikehold av heiser og garasjeanlegg. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Kabel-/TV-anlegg skyldes at styret har fremforhandlet ny avtale med Canal Digital, etter vedtak på ordinært sameiermøte i 213. Resultatet av forhandlingene ente med gratis leveranse i 6 måneder. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr Anleggsmidler på kr omtalt som Øremerkede bankinnskudd i balansen, utgjør vedlikeholdsfondet pr jf. NOTE 16. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for 214. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 214 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 214. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 5 til større vedlikehold som omfatter oppussing av oppganger, bytte av taklys og utebelysning. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret.

5 5 Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 213. Forsikring Forsikringspremien for 214 har økt. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1, %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ikke lån pr Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto:,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,3 % for innskudd under kr 5 3,35 % for innskudd fra kr 5 til kr 2 3,4 % for innskudd over kr 2 Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 214. Budsjettet er basert på følgende justering av felleskostnadene fra : Ordinære felleskostnader justeres med + 2,5 %. Bakgrunnen for endringen er ønske om et budsjett i balanse. Det vil si at inntektene til boligsameiet skal være lik budsjetterte driftskostnader. Det forventes økning i kommunale avgifter og forsikringspremie. Vedlikeholdsfond På ordinært sameiermøte ble det enstemmig vedtatt å opprette vedlikeholdsfond, og avsette en (1) million kroner på fondskonto. Videre ble det vedtatt 2,5 % økning av ordinære felleskostnader fra til vedlikeholdsfond, som kreves inn som spesifisert beløp på giroene for felleskostnader. Dette kommer i tillegg til overnevnte økning. Ny avtale med Canal Digital Som kjent har styret i 213 fremforhandlet ny avtale med Canal Digital. Den kollektive avtalen inneholder leveranse av komplett MINI med T-We Box, HDPVR. Pris pr. boenhet vil fra være kr 269,- per måned. (Kostnaden var kr 212,- pr måned i 213.) I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen/s/ Yngve Jensen/s/ Kirsten Kayambakis/s/ Tommie Antonsen/s/ Hanne Klægstad/s/

6 6

7 7

8 8 RESULTATREGNSKAP Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 Finanskostnader 13 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

9 9 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Øremerkede bankinnskudd SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER 14 SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD 15 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/ Hanne Klægstad /s/

10 1 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Brensel Felleskostnader Dugnad Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Telenor Norge Bakkeinvest AS, ref. utlegg SUM ANDRE INNTEKTER

11 11 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 212/213, og er på kr 2,-. I tillegg har styret fått dekket gaver for kr 356,-. Jfr. note 11 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS TSI Norge AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

12 12 NOTE: 1 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Benki AS, forsinkelsesrente Gjensidige, kundeutbytte 212 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld SUM FINANSKOSTNADER

13 13 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Canal Digital, forskuddsbetalt 1.kvartal 214 Gjensidige Forsikring, forskuddsbetalt 3,5 mnd. for 214 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig OBOS, feilinnbetaling SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 16 ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Øremerket bankinnskudd i OBOS-banken er avsatte midler til vedlikeholdsfond som kun skal brukes til formål sameiermøtet har fastsatt

14 14 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelser til det sittende styret for perioden 213/214 foreslås satt til kr 225, i henhold til budsjett INNKOMNE FORSLAG A) Ny i vedtektene vedr. Innstallasjon av ladepunkt for El-bil (forslag fra styret, krever 2/3-flertall) Strømuttak ved seksjonseiers oppstillingsplass til bil i felles garasjeanlegg El-bilene har for alvor gjort sitt inntog i bilmarkedet og flere av beboerne på Tiedemannsjordet har gått eller kommer til å gå til anskaffelse av en el-bil i nær fremtid. I denne forbindelse har styret foretatt noen undersøkelser om hvordan seksjonseier kan få satt opp et ladepunkt ved boligens tilhørende parkeringsplass i garasjen. Styret har sjekket med elektrikerfirmaet vi benytter, og det vil være mulig å trekke en kurs fra hver enkelt seksjonseiers strømmåler (i målerommet i kjeller) til seksjonseiers parkeringsplass i garasjeanlegget. På denne måten sikrer vi at strømforbruket belastes hver enkelt. Imidlertid vil det være visse begrensninger og betingelser som gjelder ved installasjon av slikt ladepunkt: - Alle kostnader knyttet til installering dekkes av hver enkelt seksjonseier. - Eier må selv kontakte autorisert installatør/godkjent elektrikerfirma for gjennomføring av arbeid. - Styret skal ha kopi av ferdigattesten. Dersom godkjent ferdigattest ikke foreligger og det oppstår skade på sameiets eiendom eller tekniske anlegg, vil kostnad for utbedring av disse belastes seksjonseier. Styret vil da også kunne fjerne eluttaket for seksjonseiers regning. - Dersom seksjonseier skulle ha flere parkeringsplasser skal den som ligger nærmest seksjonseiers måleanlegg benyttes. - Det vil ikke være tillat å legge opp mer enn 16A kurs da anlegget i bygget ikke er dimensjonert for mer. - Gjennomboring og trekk av kabler i vegger må tilfredsstille de til enhver tid gjeldene krav til brannsikkerhet. - Styret må kunne beslutte å gjøre endringer på eksisterende anlegg dersom dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet. - Ved endringer som eksempelvis fører til at hver enkelts ladepunkt midlertidig ikke kan benyttes skal seksjonseier varsles i forkant. Det anbefales at ladepunktet sikres med hengelås. Forslag til ny X Elektrisk uttak ved garasjeplass: Det tillates at seksjonseiere setter opp strømuttak eller ladepunkt for elbil på maksimalt 16A ved seksjonseiers oppstillingsplass til bil i felles garasjeanlegg. Autorisert installatør skal benyttes, arbeidene skal gjøres forskriftsmessig og styret skal ha kopi av ferdigattest før ladepunktet tas i bruk. Seksjonseier bekoster alle arbeider selv, og kursen skal trekkes fra hver enkelt seksjons måleanlegg i kjeller. Ved overtredelse av disse kravene kan sameier bli holdt ansvarlig for eventuelle kostnader. Styret kan beslutte å gjøre endringer på eksisterende anlegg dersom dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet.

15 15 Forslag til vedtak: Styret foreslår at vi godkjenner dette og setter inn nytt punkt i vedtektene om el. Bil. B) Husordensregler, endring av pkt.12 Elektrisk uttak i boder / garasjekjeller Forslag til nytt pkt. 12 i husordensreglene: Elektrisk uttak i boder i kjeller Det tillates at seksjonseiere setter opp støpsel i bodene. Styret må varsles før arbeidene igangsettes. Seksjonseier bekoster alle arbeider selv, og må dokumentere at autorisert installatør er benyttet ved å fremvise faktura til styret. Årlig avgift er kr 5,- for støpsel i boden. Støpsel i boden kan kun benyttes til fryser, kjøleskap eller tilsvarende elektrisk utstyr. Årsavgiften faktureres i januar hvert år. Forslag til vedtak: Styret foreslår at vi tar bort ordlyden Garasjeplass og ellers beholder punktet. C) Hekk mot Tiedemannsparken (forslag fra Afshin Håsini Da Silva) Jeg er blant de beboere som har måttet leve med en utilfredstillende hekk siden jeg flyttet inn i 28. Dessverre har vi vært utsatt for byggestøy og konstant aktivitet og vanvittig høye smell fra lagerplassen (gamle tiedemansfabrikk) i flere år. I tillegg har vi vært så uheldige og fått en lekeplass nærmest inn i stuen. Det gjør heller ikke situasjonen noe bedre når kommunen har spandert på en grussti 5 meter unna våre stuevinduer. Jeg har registrert at samtlige naboer i bakkeplan har gardinene trukket for så å si døgne rundt, siden lekeplassen ble åpnet. Turgåerne har ikke noe i mot å vri hodet mot våre stuer og kikke inn i våre hjem i håp om å se noe spennende. Dessverre synes vi at dette er meget generende og naturligvis blir vi nødt til å trekke for gardinene og leve i et "fengsel". Jeg setter muligens ting på spissen, men tro meg eller ei, det er ikke en hyggelig situasjon at en føler seg iaktatt 24 timer i døgnet. Det føles som om en blir frarøvet privatlivet og at en er utstillingsdokke for forbipasserende. Som De har lagt merke til er det ikke et eneste blad på hekkplantene i mellom september og mai. Dette er meget upassende valg av hekk. Jeg anbefaler og ber på det sterkeste om prioritering av ny hekk på vår side også. Og jeg ser at Marienfryd bygget har fått fine høye vesttuja som både skjermer beboerne for uønsket innsyn i deres hjem samt at det virker støydempende. En tydelig og merkbar økning av støy grunnet lekende og hylende unger og forbipasserende, øker også behovet for støyskjerming. Forslag til vedtak: Sette opp en ny stor hekk som skjermer for parken. Anbefalt vintergrønne hekkplanter er (Vesttuja - Smaragd "hurtigvoksende eviggrønt") eller (Vesttuja "brabant" saktevoksende eviggrønt). Disse fins bl.a. på plantasjens nettside under hekk planter. Styrets innstilling: Vi foreslår at vi prøver å få kommunen til å plante hekk, hvis ikke vil få vi et kostnadsoverslag fra Hage Form på hva det vil koste.

16 16 Vedlegg: Orientering om sameiets drift Styret Styret kan kontaktes på telefon mandag til torsdag fra klokken Telefonnummeret er: ellers er styret tilgjengelig på e-post: Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Styrets arbeid: Møter I løpet av 213 er det avholdt 9 styremøter. Saker som behandles er alt fra daglig drift, betjene henvendelser fra beboere til reklamasjoner mot PEAB/FERD. Canal Digital Styret fremforhandlet en bedre avtale med Canal Digital med nye dekodere Postkasseskilt Alle som ikke har postkasse skilt må skaffe det. Dette får dere på posten. Gå inn på så bestiller dere her. Da er det det største skiltet som skal bestilles. Ringeklokkeskilt Send melding til styr en om det nye navnet som ønskes på skiltet og det nåværende navn som står på skiltet. Skriv også nummer på oppgangen. Renhold Renholdspartner vasker oppganger og heiser 1gang i uken. I vinterhalvåret vaskes inngangspartiene 2ggr i uken. Belysning Arbeidet med å installere belysning på lekeplassen er nå fullført. Ødelagte lamper langs gangveien vil bli byttet ut i 214. Nøkler Pass godt på nøklene. Vi har to låssystemer i sameiet. Byggetrinn 1 har et system og byggetrinn 2 har et. Dersom det kommer nøkler på avveie har tyven fri tilgang til sameiets garasjeanlegg og oppganger. Dersom dere ønsker flere nøkler sender dere mail til styret riktig adresse, seksjonsnummer og nummeret på nøkkelen, så vil sameiet bestille opp nøkler. Nøklene sendes i rekommandert sending til beboer. Nye nøkler Arbeidet startet nå i mars og vil fullføres i løpet av sommeren. Oppussing inngangsparti byggetrinn 1 Oppussingen startet opp i mars og vil være fullført til sommeren.

17 17 Dugnader Det ble avviklet både vår- og høstdugnad i 213. Ved begge dugnadene var det godt oppmøte og mange engasjerte beboere som ville ta i et tak. En stor del av barna våre deltok samvittighetsfullt. Det ble servert saft, kjeks og kaker. Dette er en fin måte å bli kjent med andre beboere på. Hver mnd trekkes alle kr 5,- pr. mnd for å dekke inn kostnader ved dugnad. Når man da har deltatt på dugnad vil man få tilbakebetalt kr 3,- pr. dugnad. Sameiets grøntareal. Sameiet har fremdeles avtale med Hageform (spesialisert seg på sameier/borettslag). Det er blitt gjennomført løpende vedlikehold av sameiets grøntarealer i henhold til den vedlikeholds kontrakt som vi har. Sameiet har fremdeles avtale med Hageform (spesialisert seg på sameier/borettslag). Det er blitt gjennomført løpende vedlikehold av sameiets grøntarealer i henhold til den vedlikeholds kontrakt som vi har: I tillegg har et blitt gjennomført følgende: - Tilstandsrapport av tun treet Undersøkelse av Thujaer. Ny hekk som erstatning for ødelagte Thujaer i byggetrinn 1 Nyplanting av hekk mot ny park byggetrinn 2 Planting av busker ved gangvei - Vi vil i 214 fortsette å arbeide med utsettelse av nye planter, og vedlikehold av eksisterende anlegg slik som 1. Planting av bærbusker 2. Gjennomgå status for våre trær Sosialt Julegrantenning Tradisjonen tro ble det satt opp julegran med belysning på det indre fellesområdet ved flaggstangen. Den første søndagen i advent ble det arrangert julegrantenning. Store og små var samlet tross heftig vintervær. Det ble servert gløgg og julekaker samt godteposeutdeling av julenisse. Vi hadde jul lenge i sameiet i år. Det skal ikke skje til neste år. 17 mai Det er blitt en tradisjon for Tiedemannsjordet å ha korps og flaggheising 17 mai Igjen til mange beboeres glede. Sommerfest Ca 1 små og store som koste seg uti de små nattestimer. Vedtekter Styret har også jobbet mye med å følge opp at beboere faktisk overholder vedtekter og husordensregler. Det er stort sett søppel og brannsikkerhet som går igjen i klagene fra naboer. Vi presiserer derfor igjen: Det er IKKE lov å benytte brannsluser til egen interesse og det er kun en liten skohylle og 2-3 par sko som er tillatt å oppbevare her. Vi er stolte av å bo på Tiedemannsjordet!

18 18 Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med OBOS Eiendomsdrift AS. Den enkelte beboer kan ikke bestille private oppdrag, men kontakter håndverker selv. Renhold Sameiet har inngått ny avtale med Renholdspartner fra 1. mars 213 renhold om renhold av Sameiets fellesarealer. De vaskeroppgangene 1 gang pr. uke. Renholdspartner bytter også matter. Gjesteparkering i garasjen I sameiet har vi 8 gjesteparkeringer som skal dekke 187 leiligheters behov. Med så få plasser er det viktig med klare bruksregler. Det er strengt forbudt å bruke gjesteparkering til bil nr. 2 eller for beboere som har kjøpt leilighet uten parkeringsplass. For å unngå borttauing SKAL det ligge lapp i vinduet med navn, telefonnummer, leilighetsnummer og parkeringsdato og tid. Det er KUN lov å stå på plassen i 24 timer. Etter 24 timer er det ikke tillatt å legge ny lapp i vinduet, eller kjøre en liten tur og forvente nye 24 timer med parkering. Bilen skal da flyttes. Dersom noen ønsker weekendparkering kan dere kontakte styret. Gjentatte overtredelser kan medføre utestengning fra gjesteparkeringen. Styret har tauet bort en del biler i 213, og vi vil intensivere arbeidet ytterligere i 214. Gjesteparkering i Bertrand Narvesensvei Her har vi nå fått felles gjesteparkering med Marienfryd. Her er regelen at man kan stå i 3 døgn. Det skal ligge PLASTIKKORT i vinduet, hvis ikke vil man få bot. Alle kort som det står gyldighet 213 eller 214 MÅ benyttes. Legger dere lappen vi bruker i garasjen i vinduet vil dere få bot. Parkeringsvaktene her er ivrige, så vær OBS. Postkasseskilt Alle som ikke har postkasse skilt må skaffe det. Dette får dere på posten. Gå inn på så bestiller dere her. Da er det det største skiltet som skal bestilles. Ringeklokkeskilt Send melding til styr en om det nye navnet som ønskes på skiltet og det nåværende navn som står på skiltet. Skriv også nummer på oppgangen. Renhold Renholdspartner vasker oppganger og heiser 1gang i uken. I vinterhalvåret vaskes inngangspartiene 2ggr i uken. Belysning Arbeidet med å installere belysning på lekeplassen er nå fullført. Ødelagte lamper langs gangveien vil bli byttet ut i 214. Nøkler Pass godt på nøklene. Vi har to låssystemer i sameiet. Byggetrinn 1 har et system og byggetrinn 2 har et. Dersom det kommer nøkler på aveie har tyven fri tilgang til sameiets garasjeanlegg og oppganger. Dersom dere ønsker flere nøkler sender dere mail til styret med navn, riktig adresse, nummer på nøkkel, så vil sameiet bestille opp nøkler som sendes i rekommandert sending til beboer.

19 19 Fjernkontroll til garasjeanlegget Dersom denne ikke virker: Prøv å skifte batteri, hvis dette ikke nytter, send mail til styret så vil vi ta kontakt med dere for å få fikset problemet. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 2333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 69 eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller

20 2 foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til boligsameiets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

21

22

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer