Tirsdag 11. mars Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte"

Transkript

1 Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Sakliste Konstituering valg av møteleder og referent Årsmelding Regnskap Budsjett Vedtekter Handlingsplan 2013 Innkomne forslag Med hilsen Siri Grøttjord leder frivilligsentralen Direkte innvalg: S k a u n k o m m u n e K u lt u r, f r i t i d o g f r i v i l l i g h e t P o s t b o k s B ø r s a Telefon: Telefaks: Org.nr.: mva Internett/E-post: Bankgiro: skatt

2 . ÅRSMELDING 2013 Skaun frivilligsentral skal i utgangspunktet drives av daglig leder i 100 % stilling. I 2013 var frivilligsentralen drevet i 100% f.o.m t.o.m I perioden var sentralen drevet i 60% stilling grunnet studiepermisjon. MÅLSETNING Formålet til Skaun frivilligsentral er å være en lokalt forankret brobygger mellom engasjerte enkeltmennesker, det offentlige og lag og foreninger. Skaun frivilligsentral skal bidra til å styrke og fremheve frivillig innsats og nettverksskapende tiltak i Skaun kommune. ORGANISERING Øverste organ for Skaun frivilligsentral er årsmøtet som består av kommunestyret, delegert til HOKU. I mellom årsmøtene får daglig leder sine instrukser fra styret. Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. Styret har i perioden bestått av: Styrets leder: Erik Fenstad Styremedlemmer: Espen Lien Pedersen, Inger Bolme, Lene Meistad og Knut Rimol. Varamedlemmer: Ingvild Hegvik Wiggen, Møyfrid Ruud Halgunset og Helga Røhme ØKONOMI Skaun frivilligsentral ble i 2013 tildelt kr ,- i statstilskudd fra Kulturdepartementet, kalt KUD. Det kreves 40 % lokal finansiering av driften, dvs. for 2011 minimum kr ,-. Kommunestyret bevilget kr.???,- til drift av Skaun frivilligsentral for

3 Tilskuddet blir gitt på betingelse av at det primært skal gå til lønnsutgifter til daglig leder. Tilskuddets størrelse forutsetter primært at leder er tilsatt i 100 % stilling gjennom hele året. Videre forutsetter KUD at hele tilskuddet, samt minimumsandel fra kommunen, til sammen kr.???,- skal være anvendt ved årets slutt. Ved årets slutt viser regnskapet at sum totale utgifter er kr.????,-, noe som tilsier at kriteriene fra departementet er innfridd. AKTIVITET I 2013 Frivillige og samarbeidspartnere Pr. 31. desember 2013 var det omtrent 60 enkeltfrivillige (Skottet og TVaksjonen ikke medregnet) tilknyttet Skaun frivilligsentral for forskjellige type oppdrag. De har bidratt med alt fra diverse enkeltoppdrag, ledsagertjeneste, handleturer, bingohjelp samt organisering/gjennomføring av kvinnenettverk og andre arrangement. Av aktiviteter som vi kan trekke frem spesielt for 2013 kan vi nevne koordineringen av arrangementet Stemmerettsjubileet i Skaun som vi arrangerte sammen med sanitetsforeningene i Skaun. Til dette arrangementet opplevde vi over 100 fremmøtte på kommunestyresalen, noe vi er meget godt fornøyd med. Det aller største løftet for Skaun frivilligsentral i 2013 var innsatsen i oppsetningen Skottet i Buvika, en forestilling vi jobbet med gjennom hele året fra januar til etter siste forestilling 23. september. Våre frivillige hadde ansvar for sminke, kostyme, rekvisita, trivsel og til dels arena gjennom hele produksjonen. I tillegg koordinerte frivilligsentralen det praktiske rundt gjennomføringen av selve forestillingene. Dette apparatet telte rundt 100 frivillige i smått og stort. Gjennom innsatsen i Skottet lyktes frivilligsentralen i det vi hadde satt som mål for å ta på oss denne oppgaven, nemlig økt synlighet, samhold, inkludering og engasjement i lokalmiljøet. Vi har kun mottatt positive tilbakemeldinger på vår innsats, og vi ser at dette er noe frivilligsentralen godt kan være med på flere ganger. Vi kjører også fortsatt Datakurs for seniorer sammen med Skaun HLF og med bistand fra elever ved Skaun ungdomsskole. Dette er noe vi har funnet en god form på, og som vi ønsker å fortsette med så lenge det finnes behov. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på dette konseptet i fra kursdeltakerne. 2

4 Vi har vært med på å utforme og delta i valgfaget Innsats for andre som ble startet i Dette kom som en følge av et KS-prosjekt som heter Innovative frivillighetskommuner hvor Skaun fikk kr ,- for å være med sammen Sør-Trøndelag fylkeskommune, samt kommunene Trondheim, Klæbu og Røros. Målet for dette arbeidet er å vekke interessen for frivillig innsats og organisasjonsarbeid hos ungdommer. Dette er noe som vi håper vi kan være med på å forme og videreutvikle i årene som kommer. Oversikt over aktiviteter/drift: Koordinator for TV-aksjonen 2013 Praksisplass for studenter fra HIST Seniorkurs i data Besøkstjeneste Følgetjeneste til lege, sykehus med videre Handleturer Bingo og andre aktiviteter Koordinator Natteravnene Snømåking/hagearbeid Samarbeidspartner Fløttardag Bidragsyter Vinterkulturuka Informasjonskanal for lag og foreninger Støttespiller lag og foreninger Koordinerer Internasjonalt kvinnenettverk Påskeverksted for barnefamilier Medarrangør Stemmerettsjubileum sammen med sanitetsforeningene. Veileder/bidragsyter for valgfaget Innsats for andre Skaun ungdomsskole i samband med KS-prosjektet Innovative frivillighetskommuner Sponsor i form av frivillig innsats i Skottet i Buvika 2013 Kurs for frivillige STATUS OG VEIEN VIDERE Dette året ble et spesielt år for Skaun frivilligsentral, hvor som tidligere nevnt Skottet har tatt mye tid. Vi har hatt med oss erfaringene og fokuset fra tidligere år også i 2013, og vi har jobbet etter samme mål om deltakelse 3

5 av flest mulige grupper i samfunnet. Inkludering og deltakelse er nøkkelen for arbeidet vårt i enhver sammenheng. Av andre ting å trekke frem spesielt er en økt etterspørsel etter besøksvenner og handlehjelp noe som kommer i kjølvannet av prosjektet Hverdagsrehabilitering som hører hjemme inn under Hjemmetjenesten i Skaun kommune. Denne etterspørselen tror vi er frampek på en etterspørsel som bare vil øke fremover og som vi ser kan by på en utfordring for oss å imøtekomme fullt ut samtidig så ser vi også at mange flere eldre holder seg aktiv veldig lenge, og at det kan by seg kreative muligheter innenfor denne gruppen potensielle frivillige i framtiden. Vi har et tett samarbeid med Guri Berg Rørvik som har prosjektstillingen i Hverdagsrehabilitering om hva som er mulig og ønskelig å bidra med fra frivilligsentralen sin side. De siste årene har fokuset på frivillig sektor og dens betydning i sivilsamfunnet økt. Det har vært en politisk oppvåkning på at det er en viktig sammenheng mellom fysisk og psykisk helse og kultur, deltakelse og aktivitet. Som frivilligsentral bidrar vi i stor grad til dette, vår egenart består i av at vi har kort vei fra tanke til handling, har godt kjennskap til hva som rører seg i nærmiljøet, samt engasjerte og ivrige frivillige som gløder for sitt lokalsamfunn. Vi opplever mange suksesshistorier, men vi har også områder der deltakelse krever langsiktig tilrettelegging for at man skal kunne si at man har lyktes. Det er viktig å ha med seg at man ikke alltid ser umiddelbare resultater innenfor dette området. Vi ser at det er nødvendig med en bevissthet rundt at det som ytes frivillig ikke nødvendigvis innebærer at det er gratis for samfunnet. Tilrettelegging koster penger men gir i tifold tilbake over tid. Vi ser også at lokal forankring og lokalkunnskap er suksesskriterier for engasjement, og at kravet til kompetanse og innsikt til de som har en betalt jobb i dette feltet øker. Gråsonene for hva en frivilligsentral skal eller ikke skal drive med er mange og den lokale forankringen gjør hver frivilligsentral forskjellig fra alle andre. Dette mangfoldet har noen meget positive sider, men byr også på noen utfordringer. Denne diskusjonen er i ferd med å løftes opp på sentralt politisk hold og er en diskusjon som vi i Skaun frivilligsentral må være med på og som vi må ha noen klare tanker om. Skaun frivilligsentral 20. februar 2014 Daglig leder Styrets leder Siri Grøttjord Erik Fenstad

6 Frivilligsentralen Budsjett 2014 Konto Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett Lønn i faste stillinger Påløpt lønn inkl. feriepenger Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Tjenestetelefon, skattepliktig Pensjonsutgifter KLP Kollektiv ulykkes-/gr.livsforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt lønn Sum Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak og gaver ansatte Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonser, reklame, informasjon Opplæring og kurs Km.godtgjørelse/diettgodtgjørelse - oppgavepliktig Reiseutgfiter, ikke oppgavepliktig Sum Innventar, utstyr, maskiner (kjøp og finansiell leasing) Serviceavtaler Andre tjenester (konsulenttjenester) Sum Mva. komp. - høy sats Mva. komp. - lav sats Overføring til andre (private) Sum Avsetninger til bundne driftsfond Sum Utgifter Konto Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett Refusjon fra staten Mva. komp. - høy sats Mva. komp. - lav sats Refusjon fra andre (private) Sum Bruk av bundne driftsfond Sum Inntekter Totalt

7 Vedtekter for Skaun frivilligsentral Vedtatt 11. mars 2014 Formål Skaun frivilligsentral skal: være en lokalt forankret møteplass og brobygger mellom engasjerte enkeltmennesker fra alle aldersgrupper, lag/foreninger og det offentlige opptre som katalysator for ideer og forslag, samt bidra til å styrke og fremheve frivillig arbeid og nettverksskapende tiltak i Skaun kommune stimulere til læring, utvikling og økt kontakt utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet og ikke erstatte offentlige oppgaver. Eierskap/organisering Skaun frivilligsentral eies av Skaun Kommune. Rådmannen ansetter og har arbeidsgiver og arbeidslederansvar for daglig leder. Årsmøtet er sentralens øverste myndighet. Årsmøtet vedtar vedtekter for sentralen. Økonomi og drift Skaun frivilligsentral skal drives innenfor økonomiske rammer vedtatt på årsmøtet, og etter føringer fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD). Beslutninger som kan få økonomiske konsekvenser for frivilligsentralen kan bare fattes etter samtykke fra Skaun kommune. Søknad om finansiering fra KUD sendes hvert år innen vedtatte tidsfrister. Rammene for tilskudd fra KUD fastsettes i statsbudsjettet og tilskuddet skal dekke deler av lønnskostnader for daglig leder. Årsmøtet Kommunestyret, delegert til HOKU, Helse, oppvekst og kulturutvalget, settes som årsmøte. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Daglig leder har ansvar for å innkalle HOKU til årsmøte. Innkalling til årsmøtet skjer elektronisk sammen med innkalling til HOKU. Som vedlegg til innkallingen oversendes styrets regnskap, årsberetning, samt budsjett og handlingsplan. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Vedtekter og vedtektsendringer Årsberetning Revidert regnskap Handlingsplan og budsjett Innkomne forslag Det skal føres årsmøteprotokoll. Vedtekter for Skaun frivilligsentral Mars 2014 Side 1 av 2

8 Styret Styret består av 5 medlemmer. Styret har ansvar for å sette ned en valgkomité eller på andre måter sørge for 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret. Kommunestyret velger 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i forbindelse med kommunevalget, eller når det av andre årsaker er nødvendig med nyvalg i valgperioden. Styret konstituerer seg selv. Det bør ikke skiftes ut mer enn tre medlemmer årlig. Styret er frivilligsentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret har det overordnede økonomiske ansvaret for frivilligsentralens drift innenfor vedtatt budsjett. Styret har ansvar for frivilligsentralens regnskap, budsjett og handlingsplan. Styret representerer frivilligsentralen utad. Innen tidsfristen satt av departementet skal styret sende regnskap, rapport om årlige aktiviteter og oversikt over antall frivillige, brukere og årsverk til KUD. Daglig leder Daglig leder har ansvar for den daglige driften i samarbeid med styret og i samsvar med retningslinjer og vedtekter. Ansvaret omfatter også utarbeidelse av budsjettforslag og årsberetning. Arbeidstid og arbeidsforhold er som for de øvrige ansatte i Skaun kommune. Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for daglig leder. Frivilligtreff Frivilligtreff gjennomføres minst en gang pr år innen utgangen av desember. Bekjentgjøring skjer via på Skaun frivilligsentral og Skaun kommune sine nettsider, Facebook og ved oppslag, samt direkte innkalling til frivillige. Frivilligtreff er åpent for alle frivillige, samt lag/foreninger i kommunen. På frivilligtreffet skal det informeres om hva Skaun frivilligsentral driver med, muligheter og utfordringer i dag og framover. Frivillige kan komme med forslag på styremedlemmer til styret. Disse velges på grunnlag av personlig interesse, ikke som representanter for bestemte organisasjoner. Frivillige kan også ta initiativ til å komme med forslag på aktiviteter og innhold i sentralen. Vedtektsendringer Det er årsmøtet som vedtar vedtektene og endringer av disse. Endringer i vedtektene må ligge innenfor lover og retningslinjer for drift av frivilligsentraler fastsatt av departementet. Vedtekter for Skaun frivilligsentral Mars 2014 Side 2 av 2

9 HANDLINGSPLAN SKAUN FRIVILLIGSENTRAL 2014 GENERELLE TILTAK Arbeidsområder 2014 Frist Ansvarlig Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober Psykisk helse Fløttardagen Oktober Enheten Vinterkulturuka Januar/februar Enheten Grunnlovsjubileet 7. mai Komite Frivilligtreff Vår 2014 Dagl. Leder/medarb/andre fvs Utarbeidelse Kulturplan Vår 2014 Enheten Søknad om statsstøtte/rapportering 30. juni Daglig leder Verve frivillige Kontinuerlig Alle involverte Kartlegge behov og ressurser lag/foreninger/organisasjoner Kontinuerlig Daglig leder m.fl. Drifte Kontinuerlig Daglig leder/medarbeider Søknad om ekstern støtte til diverse aktivitet Når aktuelt Dagl. Leder/styret/medarbeider Være pådriver for aktivitet på Tilskuddsportalen Kontinuerlig Daglig leder/medarbeider/enhetsleder Prosjekt Eldre frivillige i Sør-Trøndelag Startet Nettverket Presentasjon av sentralen i ulike fora Kontinuerlig Daglig leder/medarbeider Juleverksted/Påskeverksted Etablert Daglig leder/frivillige Leksehjelp/Døråpnere/Veiledere Etablert Daglig leder/flyktningetj./frivilligemedarb Datakurs seniorer Etablert Daglig leder/forening/bibliotek/hørselslag Besøkstjeneste Etablert Daglig leder/frivillig/medarb Nettverksskapende tiltak barnefamilier Etablert Daglig leder/frivillige/medarb Natteravn-ordningen - koordinator Etablert Daglig leder/medarbeider Innsats for andre veileder for ungdomsskolen Etablert Daglig leder Snømåking/hagearbeid Etablert Daglig leder/frivillig/medarbeider Ledsagertjeneste Etter behov Daglig leder/frivillig/medarbeider Inkluderende tiltak til enkeltpersoner Etter behov Daglig leder/frivillig/medarbeider Internasjonal kvinnegruppe Etablert Daglig leder/lag/forening/frivillige/medarbeider Seniornett/Seniortreff Inaktiv Daglig leder/biblioteket/frivillig Tilstelning for frivillige hjelpere Min 1 gang pr år Daglig leder/frivillige/styret H:\System\ DOCX Side 1 av 2

10 Bruk hobbyrom felles med Treffsted og Psykisk helse på Årvak Etablert Scrapbooktreff/kurs Etablert Daglig leder/frivillige Bingo Etablert Hver uke Daglig leder/frivillig/medarbeider Handleturer Etablert Daglig leder/frivillig/hjemmetjenesten Forslag til tiltak Værested for ungdommer Forslag Dagl. Leder/Klubb/Barn-fam/frivillige m.fl Jentekvelder Forslag Dagl. Leder/Klubb/Barn-fam/frivillige m.fl Kurs i tilskuddsordninger Oppfølging Daglig leder/lag/forening Stand Kristin på Husaby Forslag Daglig leder/styret Bygdakino Vennatunet Forslag Dagl. Leder/Hjemmetjenesten/frivillig Elevbedrift i omsorgsboliger Forslag Dagl. Leder/u.skole/hjemmetjeneste Elevbedrift seniorkurs data Gjennomført 2013 Daglig leder/skolene Mer tverrfaglig bruk av Årvak treffpunkt for flere grupper; Forslag Daglig leder med flere/politikere/administrasjon ungdommer, seniorer, hobbygrupper med mer Aktivitetsgrupper Forslag Daglig leder/lag/forening/liv Hegseth Lesesirkel for fremmedspråklige Inaktiv Daglig leder/bibliotek Kurs i slektsgransking Daglig leder/skaun historielag/skaun HLF Kurs i etikk/taushetsplikt for frivillige Gj.ført 2013 Daglig leder/studenter/barn-familie Demenskurs for frivillige Gj.ført 2013 Demensteamet Kurs i organisasjonsteori for ungdommer Forslag Daglig leder/lag/forening Språkcafe Forslag Daglig leder/bibliotek SAMARBEIDSPARTNERE - Børsa sanitetsforening - Børsa og Viggja Bygdekvinnelag - Skaun hørselslag - Lions club - Pensjonistforeningene - Flyktningekonsulenten - Skaun historielag - Natteravnene - Folkeakademiet - Meldal og Orkdal frivilligsentraler - Barn og familietjenesten; psykisk helse - Buvik husflidslag - Skaun folkebibliotek - Skolene Hjemmetjenesten - Vennatunet, Tangentunet og Rossvollheimen H:\System\ DOCX Side 2 av 2

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer