1. Åpning, dagsorden og saksliste Dagsorden...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2"

Transkript

1 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste Dagsorden Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april Årsberetning Lederens forord Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Dataforeningen Østlandet Dataforeningen Sørlandet Dataforeningen Rogaland Dataforeningen Bergen-Hordaland Dataforeningen Nordvestlandet Dataforeningen Trøndelag Dataforeningen Nordland Dataforeningen Troms Dataforeningen Finnmark Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2012 Orientering om virksomheten Orientering om Datakortets virksomhet i Orienteringsaker Orientering om EUCIP Norge AS Forskningspolitisk råd Orientering om IT-politisk råd Orientering om NorHIT Orientering om SnIT Strategisk nettverk for IT-direktører Handlingsmål Rammebudsjett for Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens leder Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valg av revisor Tid og sted for Landsmøte samt reisefordeling Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg

2 Sak 1, Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte april 2013 Scandic Fornebu, Oslo 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1 Dagsorden Fredag 26. april Ankomst Faglig forprogram hos Statoil på Fornebu. Forprogrammet bygges rundt forretning og IT. Ansvarlige Per German Fadnes og Pål Skretting hos Statoil Lunsj Innsjekking Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Østlandet Formelle saker Tidspunkt Sak nr. Sak Dagsorden og saksliste Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 3 Valg av referent og tellekorps Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Orientering om Servicekontoret 2012 v/tone Dalen 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2012 v/bernt Nilsen Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv Styrets mål og planer Styrets rammebudsjett *** Inspirasjonsforedrag ved Vidar Top, Senior Manager, Ernst & Young *** Pause *** Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming *** Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning samt jubileumsmarkering. 2

3 Sak 1, Dagsorden og saksliste Lørdag 27. april Tidspunkt Sak nr. Sak *** Stå opp aktivitet v/dnd Østlandet Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 15 Valg av revisor 16 Vedtektsendringer for Dataforeningen 17 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 18 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 19 Tid for landsmøtet 2013 og sted for landsmøtet 2014, samt reisefordelingsordning 20 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene *** Det formelle landsmøtet avsluttes *** Dataforeningen de neste 60 år. - «Vår rolle i nettverksamfunnet» v/dnd Østlandet - «Collaborating Communities» - Verdiskaping gjennom samhandling, v/vegar Kolbjørnsrud, PhD-kandidat BI *** Folkemøte med paneldiskusjon: «Samhandling for IT-basert verdiskaping i Norge» Ordstyrer: Paal Leveraas Paneldeltakere: Morten Thorkildsen, styreleder sentralstyret Dataforeningen, Fredrik Syversen, direktør Næringsutvikling, IKT Norge, Ivar Hornslien, generalsekretær, Tekna, Alisdair Munro, Direktør for innovasjon og teknologi, Virke, Eirik Thun, Dataforeningen Trøndelag Lunsj 1300 *** Open Space: Go social Grasrota som pådriver av verdiskaping *** Pause *** Open Space fortsetter *** - Sentralstyret oppsummerer DFledere DFledere Avslutning av dag 2 Generalforsamling for Servicekontoret. Kun DF ledere deltar Ledernettverksmøte *** Den Norske Opera omvisning Middag 3

4 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Leder for DND Østlandet ønsker velkommen til Oslo Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Tove Skeie, Servicekontoret - Koreferent: Torill Schøyen, Servicekontoret - Tellekorps: Christian Torp, Servicekontoret Signe Iversen, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2012 Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes 4

5 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 5 -orientering Presentasjon av Regnskap Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Styrets leder redegjør for hovedpostene i regnskapet Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: - Årets resultat kr ,- tilføres egenkapitalen i sin helhet - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger Beretningene i kortversjon er gjengitt i saksdokumentene - Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Beretningene tas til orientering Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2012 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering 5

6 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2012 Styrets innstilling: - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - NorHIT, v/anne Moen - SnIT orientering i dokumentasjonen - ITPR orientering i dokumentasjonen - FPU orientering i dokumentasjonen - Eucip Norge orientering i dokumentasjonen Styrets innstilling: - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Handlingsmål for Sentralstyrets handlingsmål med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort orientering om styrets mål og planer for Styrets innstilling: - Landsmøtet bes om å gi sin tilslutning til handlingsmål for 2013 Sak 12 Rammebudsjett Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2013 Styrets innstilling: - Budsjettet vedtas 6

7 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 13 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. - Kandidatene er presentert i saksdokumentet - Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: 1. Styreleder: Morten Thorkildsen, IBM, gjenvalg for 1 år (skriftlig valg) 2. Styremedlemmer: Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, gjenvalg for 1 år Cathrine Klouman, DNB, velges for 2 år Francis D Silva, Østlandet, for 1 år André Eidskrem, Nordvestlandet, for 1 år Følgende har 1 år igjen: Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene Ansattes representant: John Walle, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Cille Berglund. Sak 14 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: - Ordfører: Vibeke Mjaaland, Østlandet - Varaordfører: Cato Musæus, Østlandet Sak 15 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: - For foreningsåret 2013 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 16 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Sentralstyret foreslår å endre hovedvedtektenes paragraf 2 fra: MEDLEMMER Medlemskap er knyttet til personer og deles inn i to hovedkategorier: Bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Med bedriftsmedlemmer menes personer som får dekket sin kontingent gjennom bedriften vedkommende er ansatt i. Bedriften oppføres som medlemsbedrift med minst en navngitt person. Med personlige medlemmer menes personer som privat dekker sin kontingent. til ny ordlyd: MEDLEMMER Medlemskap kan være knyttet til individer og virksomheter i de til enhver tid gjeldende kategorier Begrunnelse for endringsforslaget. 7

8 Sak 1, Dagsorden og saksliste Dagens vedtekter er begrensende i forhold til å tilpasse Dataforeningens tilbud til markedets behov. Styrets innstilling: Den foreslåtte endringen i hovedvedtektenes paragraf 2 godkjennes og gjøres gjeldende umiddelbart. Sak 17 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Sentralstyret foreslår følgende endring i Normalvedtektene for Dataforeningens Distriktsforeninger, paragraf 4, første setning, fra: Årsmøte holdes årlig innen 20. februar. Til ny ordlyd: Årsmøte holdes årlig innen utgangen av februar. Begrunnelse: Flere distriktsforeninger har de senere år blitt innvilget overskridelse av fristen. Sentralstyret anser det som tilstrekkelig at alle årsmøter er avholdt innen utgangen av februar. Styrets innstilling: Den foreslåtte endringen i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger godkjennes og gjøres gjeldende fra og med neste årsmøteperiode for distriktsforeningene. Distriktsforeningene oppfordres til å gjøre tilsvarende endringer i sine vedtekter på neste ordinære årsmøte. Sak 18 Vedtektsendringer for distriktsforeninger DND Trøndelag har gjort følgende endringer i sine lokale vedtekter: ENDRINGER I VEDTEKTENES PARAGRAF 3 Nåværende ordlyd: 3. Styre Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer, hvorav et varamedlem. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen, med unntak for varamedlem som velges for ett år om gangen. Varamedlemmet har møterett og stemmerett på linje med vanlige styremedlemmer.. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen. Styret kan meddele prokura. Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og vedtatte strategi. Endring 1), første avsnitt, første setning: Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer, hvorav ett varamedlem. Begrunnelse: Styret ønsker å ta varamedlemmet inn som vanlig styremedlem og ser ingen grunn til å hente inn et nytt varamedlem. 8

9 Sak 1, Dagsorden og saksliste Endring 2), første avsnitt, andre og tredje setning: Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen, med unntak for varamedlem som velges for ett år om gangen. Varamedlemmet har møterett og stemmerett på linje med vanlige styremedlemmer. Styrets innstilling: Endringene i DND Trøndelags lokale vedtekter godkjennes Sak 19 Tid for landsmøte 2014, Sted for Landsmøte Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Landsmøtet i 2014 avholdes i Nordland den april med mulighet for utvidelse til søndag den 27. april ihht behandling i ledernettverket. - Landsmøtet i 2015 avholdes i Trøndelag - Reiseutgifter utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene. - Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Sak 20 Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Lørdag den 27. april kl Distriktsforeningenes ledere deltar her Ledernettverksmøte Lørdag den 27. april kl Distriktsforeningenes ledere deltar her 9

10 Sak 2, Delegater / deltakere 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april 2013 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, d.v.s. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 %, eller 18 delegater, fordeles etter medlemstall for lokalt tilknyttede medlemmer. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): 1. Francis D Silva, Accenture AS 2. Gaute Engbakk, Creuna 3. Kenneth Lyford, e-vita as 4. Cato Musæus, Cato Musæus Consult as 5. Rolf Nævra, Magellan Consulting AS 6. Aida Omerovic, Sintef IKT 7. Simen Sommerfeldt, Bouvet 8. Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 9. Jon Tysdahl, EVRY Consulting AS 10. Tobias Torrissen, KnowIT Objectnet AS 11. Hege Støre, Crayon AS 12. Johannes Brodwall, Exilesoft AS 13. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 14. Renate Thoreid, SpareBank 1 Gruppen AS Sørlandet (2): 15. Frode Strandli, Avigo AS 16. Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Rogaland (3): 17. Knut Raeng, Bouvet Norge AS 18. Nina Bauer, EVRY Consulting AS 19. Inger Leigvold, Stavanger kommune Bergen-Hordaland (4): 20. Geir Granerud, Helse Vest IKT AS 21. Carsten Helgesen, Høgskolen i Bergen 22. Erlend Dyrnes 23. Ørjan Stange Bye, Accenture AS Nordvestlandet (2): 24. André Eidskrem, IntraHouse 25. Terje Løvnes, Skodje kommune Trøndelag (4): 26. Eirik Thun, Fundator AS 27. Terje Storvik, SINTEF IKT 28. Olaf Frøseth, IBM AS 29. Roar Aspli, NTNU Nordland (2): 30. Simon Flack, WhiteFox AS 31. Frode Børli, Seria AS Troms (3): 32. Svein Are Martinsen, Troms Kraft ASsteine 33. Morten Albrigtsen, Datakvalitet 34. Jim-Arne Hansen, Helse Nord IKT 10

11 Sak 2, Delegater / deltakere Finnmark (2): 35. Stefhan Holmgren Jonas, Eltele AS 36. Kjell Magne Gabrielsen, Atea AS Sentralstyret: 37. Morten Thorkildsen, IBM, leder 38. Anne Kristin Mehlum, EVRY Consulting AS 39. Astrid Grøttland, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 40. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF 41. Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene 42. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 43. Dagfinn Kvinge, DNB IT 44. Vibeke Mjaaland, Nets Norway Inviterte: 45. Bernt Nilsen, Datakortet a.s 46. Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo - NorHIT 47. Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF - NorHIT 48. Geir Horn, SINTEF Forskningspolitisk utvalg 49. Jon Oluf Brodersen, Nokas IT-politisk råd 50. Cathrine Klouman, DNB Administrasjon: Servicekontoret: 51. Tone Dalen adm.direktør 52. Edgar Valdmanis markedsdirektør 53. Christian Torp IT-direktør 54. Tove Skeie fagkonsulent 55. Signe Iversen prosjektkonsulent 56. Siri Gulbrandsen - prosjektkonsulent 57. Silje Endsjø - prosjektkonsulent 58. Siri Rooseboom de Vries - kommunikasjonsrådgiver 59. Torill Schøyen prosjektkonsulent 60. Ragnhild Neergaard - prosjektkonsulent 61. Janicke Langvik Vibe - prosjektkonsulent 62. Renny Bakke Amundsen senior rådgiver Andre deltakere Østlandet 63. Paal Leveraas, HR Norge 64. Frances D Silva, Nets Norway AS 65. Peter Flem, IBM Norge AS 66. Trude Rosendal, Sogeti Norge AS 67. Kristian Faller, student NITH 68. Ingvild Moen, Sosiale medier Bergen-Hordaland 69. Phat Duong, Bergen byarkiv, FG Arkimedes Trøndelag 70. Save Asmervik, Webstep AS Nordland 71. Kenneth Abelsen, Jobb Norge AS 72. Ingrid Egelandsaa, Dips AS 73. Frode Figenschou, Datametrix 11

12 Sak 2, Delegater / deltakere Troms 74. Børre Mofoss, Troms fylkeskommune Finnmark 75. Trygve Bang Hansen, Ascella AS Inviterte faggrupperepresentanter Østlandet til faglig program lørdag Daniel Döderlein, Mobil strategi Geir Rino Wilhelmsen, Stormaskin Kjetil Karlsen, EPU Scarlet Bulterman, Forum for teknisk kommunikasjon Ellen Daleng, Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer Arne Fossheim, CRM Elisabeth Krogh, Prosjektledelse og kvalitetssikring Rolf Tamber, Service Management Shiraz Ali Bhaiji, Løsnings og integrasjonearkitektur 12

13 Sak 4, Styrets Beretning 4. Årsberetning 2012 Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle IT-brukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling. Foreningen er også en aktiv pådriver og påvirker i den offentlige ITdebatt og overfor myndigheter. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Morten Thorkildsen, IBM 4.1 Lederens forord Takk til alle ildsjelene for flott innsats i Takk til distriktsforeningene for fantastisk engasjement. Gjennom året har vi lykkes i å arrangere et stort antall fagseminarer og andre aktiviteter med høy kvalitet. Vi har også lykkes i å snu en nedadgående trend i antall medlemmer gjennom året. Vi fikk også revitalisert Rosing prisen, der mange ledere og viktige talspersoner for en rekke bransjer og offentlig sektor deltok. Vi har etablert et stort og aktivt nettverk for IT-ledere (SnIT), som bidrar til å gi synlighet for foreningen også på ledernivå. V har også hatt stor fremdrift på Ung IT som tiltrekker seg interesse fra studenter og nyutdannede. Stor takk til Servicekontoret for alle bidrag gjennom året! Hvilket spennende år og spennende tid for Dataforeningen! I verden rundt oss snakker alle om eksplosjonen av data, samt utviklingen innen cloud, sosiale medier, mobile løsninger og analyse. Alle brukermiljøer møter disse utfordringene, men anvendelsen vil variere fra en bransje til en annen. Dataforeningen har et viktig bidrag til samfunnet i Det dreier seg om å bidra med kunnskap om nettopp å utnytte data fra strukturerte til ustrukturerte, fra proprietære til åpne standarder. Det å utnytte og dele data og skape informasjon blir like viktig for en bank, som et oljeselskap og som i et sykehus. Det er slik innovasjon skapes fremover. Datamengdene øker dramatisk. 90% av alle data fantes ikke for 2 år siden. 80% av alle data er ustrukturerte, og blir per i dag i veldig liten grad utnyttet av IT-systemene. Derfor er Dataforeningen en stadig viktigere arena for samfunnet. Faggruppene i Dataforeningen kan gi sterkt bidrag på disse områdene. De trendene vi opplever rundt oss vil bidra til å forsterke behovet for ny kunnskap om DATA og faglig og bransjemessig nettverksbygging. Dataforeningen representerer en unik bredde i fagkunnskap for IT i Norge. Når foreningen klarer å kombinere denne kompetansen med bransje eller sektorbehovene hos de store brukergruppene blir tilbudene fra Dataforeningen enda viktigere for markedet. Fagmiljøer blir stadig mer rettet mot anvendelse i ulike sektorer og næringer. Derfor har sentralstyret sett positivt på etableringer som NorHIT, der muligheter og utfordringer innen IT i Helse blir adressert. Vi er glade for å få ombord tungvektere fra denne sektoren til å lede dette initiativet. På samme måte har Dataforeningen i Rogaland gått foran ved å etablere et forum for IT-ledere i oljeselskapene. Der kan de adressere denne bransjens særskilte utfordringer blir et viktig år for å se disse initiativene ta form, samt se etter andre tilsvarende muligheter. Et av områdene vi skal se nærmere på er kommunesektoren. Vi har 429 kommuner med til dels svært små IT miljøer som har stort behov for både kompetanse og nettverk for å kunne tilby moderne tjenester til innbyggerne. Sentralstyret ser det også som viktig å kommunisere med ledernettverket i foreningen, og har derfor etablert en Budstikke som oppsummerer diskusjoner, temaer og beslutninger på Sentralstyremøtene. Vi håper denne bidrar til å ytterligere forsterke samhandlingen. Selv om foreningen er summen av ulike distriktsforeninger, er alle enige om at det er synergier i merkevarebygging, kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers. Dette kan vi gjøre uten å endre struktur. Det dreier seg om samhandling, noe DND nå også anskaffer nye og bedre verktøy for å gjennomføre. Dette blir viktig i Vi står fast ved strategien. Vi må fortsatt jobbe hardt for å sikre at veksten i medlemmer fortsetter, kombinert med gode aktiviteter som skaper inntekter. Uansett skal Dataforeningen skal ha et kvalitetsstempel. Vi har gjort store fremskritt i 2012, men det er enda mye ugjort, og det må vi ta fatt på nå i Vi bygger på lang historie og gode tradisjoner, men vi må hele tiden videre med nye tilbud. Med alle gode krefter og dyktige ildsjeler i Dataforeningen er jeg sikker på at vi går et spennende år i møte! Lykke til i 2013! Morten Thorkildsen 13

14 Sak 4, Styrets Beretning Dataforeningens strategi Kortversjon Strategi for vekst Visjon: Norges viktigste IT-kompetansenettverk, best for de beste og de som ønsker å bli best Dataforeningen skal gjøre mer av det vi er best til, for flere. Foreningen skal oppnå vekst gjennom å tiltrekke flere ildsjeler som organiseres i aktive faggrupper. Faggruppene vil tilby faglige aktiviteter til medlemmer og potensielle medlemmer. Gjennom gode faglige aktiviteter ønsker vi å tiltrekke flere medlemmer. Mål mot aktive faggrupper/ 550 aktive ildsjeler (verv) 120 gratis medlemsmøter Nøkkelen til suksess ligger i at Dataforeningen lykkes i å være en attraktiv arena for ildsjeler som ønsker å bidra til å formidle kompetanse innenfor sine fagfelt til medlemmer og potensielle medlemmer av foreningen. Forholdene må legges til rette for ildsjelvirksomhet i foreningen. Gratis deltakelse på medlemsmøter/nettverksmøter er en av medlemsfordelene i foreningen. Distriktsforeningene er ansvarlig for at lokalt tilknyttede medlemmer får et godt tilbud av gratis møter. 120 årlige arrangement Arrangementene er ryggraden i foreningens økonomi. Det er disse som i all hovedsak skal finansiere den ideelle virksomheten i foreningen. Arrangementene skal være av høy kvalitet, tilpasset markedets behov og være et viktig ansikt utad for foreningen. Verdigrunnlaget i foreningen: Kompetent, Uavhengig og Samfunnsengasjert skal gjenspeiles i alle foreningens aktiviteter. Det er spesielt viktig at foreningen fortsetter å være produkt- og leverandørnøytral medlemmer I tillegg til rekruttering gjennom gode aktiviteter og tilbud, ønsker foreningen i større grad å tiltrekke seg følgende målgrupper: Programmerere/Systemutviklere, Yngre yrkesprofesjonelle og studenter, ITledere og ledere. Samfunnsengasjement Medlemsfordeler/ medlemstilbud Organisering Foreningen skal være synlig både gjennom sine aktiviteter og gjennom samfunnsengasjement. Politiske råd og utvalg skal bidra til å gjøre foreningen enda mer synlig gjennom aktivt samfunnsengasjement. Det skal være både faglig og økonomisk lønnsomt å være medlem av foreningen. Medlemsfordeler og medlemstilbud er foreningens unique selling points, og viktige virkemidler i forhold til rekruttering. Distriktsforeningene opprettholdes som egne autonome enheter, underlagt foreningen gjennom vedtekter. 14

15 Sak 4, Styrets Beretning 4.2 Styrets beretning 2012 Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Morten Thorkildsen Herlof Nilssen Anne Karin Borlaug Kjersti Lauritzen Astrid Grøttland DND Troms Anne Kristin Mehlum DND Østlandet John Walle, Servicekontoret Christian Torp, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 5 styremøter inklusiv fellesmøte med ledernettverket. I tillegg har styret arbeidet elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det tredje året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. Dette har vist seg vanskelig de siste 10 årene, og det ble derfor gjort noen strategiske grep. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) ble etablert i november 2011 og har i sitt første driftsår oppnådd nesten 100 medlemmer. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. Som en spin-off har DND Rogaland etablert FPO (CIO forum for Produserende Operatører) som en søstergruppe til SnIT. FPO tilbys fullt medlemskap i SnIT i tillegg til sine lukkede samlinger lokalt i Stavanger. NorHIT Landsmøtet har flere ganger poengtert at vi i liten grad tiltrekker oss nye målgrupper. Samtidig melder flere distriktsforeninger om at de har utfordringer knyttet til å etablere ildsjel-miljøer (faggrupper) lokalt. Behov for nasjonale aktiviteter ble også påpekt. I lys av dette etablerte Sentralstyret i november 2011 NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren. Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse. ÅRSKONFERANSEN ROSING DND Østlandet har i alle år vært eier av Rosing konseptet. De siste 2 årene har Rosing-prisene blitt delt ut i etterkant av en konferanse som man har startet å brande som Årskonferansen. DND Østlandet gir uttrykk for at denne konferansen nå i større og større grad retter seg mot IT-direktører (SnIT), og ber Sentralstyret vurdere om dette skal bli en nasjonal aktivitet. Sentralstyret er positive til å vurdere dette og ønsker synspunkter og innspill fra alle distriktsforeninger. I den forbindelse er det viktig å tilkjennegi hvilke bidrag den enkelte distriktsforening kan komme med i en slik nasjonal aktivitet. Sentralstyret har bedt om innspill i forhold til innhold, organisering og økonomimodell for en slik aktivitet. 15

16 Sak 4, Styrets Beretning Administrasjonen er det aktive og utførende støtteapparatet for daglig drift av foreningen, og bidrar til at distriktsforeningene og styret når sine mål. Det innebærer utførelse av en rekke fellesoppgaver for foreningen, som informasjonsvirksomhet og markedsføring/salg av alle foreningens aktiviteter, produkter og medlemskap. Administrasjonen bistår også med ivaretakelse av nasjonalt og internasjonalt samarbeid, arbeid med påvirkningssaker, utvikling av foreningens elektroniske infrastruktur /støttesystemer, produktutvikling, medlemsservice og administrative tjenester for øvrig. I tillegg har administrasjonen en sentral rolle med tilrettelegging og profesjonell gjennomføring av arrangementer og aktiviteter, som utføres som tjenester for distriktsforeningene. Rollefordelingen i strategien er at distriktsforeningene skal ha hovedfokus på å skape attraktive aktiviteter lokalt, mens administrasjonen har hovedansvaret for medlemsmassen og rekruttering av medlemmer. Rapportering i forhold til mål 2011 Mål 2012 Status Kommentar Antall medlemmer K Antall arrangementer J Mål nådd, oppgang fra i fjor Nedgang i desember, normal utmelding ifm.fornyelse av medlemskap. I tillegg har enkelte større virksomheter gått konkurs i løpet av året. Det er rekruttert 854 nye meddlemmer, 677 tidligere medlemmer er reinnmeldt. 115 nye virksomheter er registrert Antall deltakere på arrangementer J Betydelig oppgang fra i fjor, mål nesten nådd Eval fremførelse arr J 4,53 4,5 4,58 Eval innhold arr J 4,37 4,5 4,51 Antall medlemsmøter K Tilsvarende som i fjor Antall deltakere på medl.møter K Tilsvarende som i fjor Antall faggrupper J Antall ildsjeler K 527/ Antall medlemmer i SniT J / = 3 utvalg + Snit + NorHIT, alle organisert under Sentr.styret.+ Forum Operatører på Norsk Sokkel i Stvgr under igangkjøring Trend: flere ildsjeler påtar seg mer enn ett verv. Flere faggrupper uten aktivitet er nedlagt. Toppnoteringen var 96 medlemmer iløpet av Enkelte har meldt om at de ikke fornyer etter ett år. (hovedårsak, har ikke hatt tid til å benytte seg av tilbudet) KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på distriktsforeningenes egne måltall. Landsmøtet i Bergen

17 des.11 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sak 4, Styrets Beretning Medlemsutvikling Medlemsutvikling des.11 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Distrikt Østlandet ,82 % Distrikt Sørlandet ,00 % Distrikt Rogaland ,85 % Distrikt Bergen-Hordaland ,93 % Distrikt Nordvestlandet ,52 % Distrikt Trøndelag ,56 % Distrikt Nordland ,74 % Distrikt Troms ,23 % Distrikt Finnmark ,57 % Sum antall medlemmer ,23 % Dataforeningen opplevde en nedgang i totalt antall medlemmer på 2,23% i Allikevel hadde en distriktsforening faktisk medlemsvekst i perioden. Administrasjonen har fokusert spesielt på rekruttering i hele 2012, og har også identifisert tiltak for å snu utviklingen. Enkelte tiltak så ut til å gi en endring i den trenden vi har sett de siste årene ved at foreningen nådde sitt bunn-nivå tidligere på året og at trenden så ut til å snu i retning av vekst. I november var medlemstallet nesten tilbake til utgangspunktet for året. Imidlertid bidro enkelte faktorer til at trenden ikke fortsatte i desember: Konkurs hos enkelte virksomheter med et større antall registrerte medlemmer, sammenslåing av virksomheter uten at medlemskap automatisk ble overført osv. Alle disse blir fulgt opp tett av administrasjonen, og med forsterkninger i salgsapparatet gjør administrasjonen det de kan for å forsøke å hente disse medlemmene inn igjen i løpet av første kvartal Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening Administrasjonen rekrutterte ca 854 nye medlemmer i 2012 og re-rekrutterte 677, totalt inn=1531 personer. Dessverre var netto nedgang på 1723 personer, noe som pr 31/12-12 gir en nedgang på 192 personer. 17

18 Sak 4, Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål Totalt sett har det vært en liten økning i antall aktiviteter i regi av Dataforeningen på landsbasis. Utover ildsjelmiljøene tilknyttet sentralstyret (NorHIT), har det på landsbasis ikke vært noen vekst i antall faggrupper og ildsjeler. Enkelte faggrupper er nedlagt eller slått sammen som en del av naturlig utvikling. Dataforeningen er ofte faglig i forkant, og ildsjelmiljøer og faggrupper fokuserer ofte på nye områder. Noen av disse har ikke like stor grad av aktualitet etter noen års virksomhet. Ved inngangen av året var det registrert 527 ildsjeler i 618 verv, mens det ved utgangen av året var registrert 470 ildsjeler i 568 verv. Aktivitetene i regi av foreningen får svært god tilbakemelding når det gjelder kvalitet på innhold og fremføring. Landsgjennomsnittet ligger på 4,58 (skala 1-6 der 6 er best) når det gjelder fremførelse, og 4,51 når det gjelder innhold. (Opplevd kvalitet) Dette betyr at foreningen både er flink til å identifisere tema og foredragsholdere som er relevante for våre de av våre medlemmer som har benyttet våre tilbud. Totalt sett er det registrert 4852 deltakere på seminarer/kurs og 3319 deltakere på medlemøter/nettverksmøter. Dette kan tyde på at en stor del av vår medlemsmasse ikke har fått relevante faglige tilbud. Foreningen opplever i stadig økende grad konkurranse, både direkte og indirekte. En rekke virksomheter tilbyr konferanser og seminarer som konkurrerer med Dataforeningen både hva gjelder tema, tid og kostnad. Dataforeningen er allikevel etter sentralstyrets oppfatning i en unik posisjon som den eneste aktøren som tilbyr en produkt- og leverandør-nøytral møteplass for IT-profesjonelle og profesjonelle brukere av IT. Enkelte distriktsforeninger har hatt stor suksess med sine aktiviteter. Eksempler på dette er DND Trøndelag som også i 2012 har gjennomført sine fyrtårnsarrangementer Sikkerhet og Sårbarhet og Betalingsformidling med stor suksess, samtidig som de har hatt suksess på helt nye områder som for eksempel samarbeidsarrangementet Trondheim Developer Conference. DND Østlandet gjennomførte Årskonferansen Rosing 2012 etter et helt nytt og spennende konsept i Selve årskonferansen hadde form av et talk-show med Arne Hjeltnes som dyktig talk-show vert. 18

19 Sak 4, Styrets Beretning Øvrige fokusområder - Ny medlemsmodell Vi opplever at medlemsmodellen ikke virker rekrutterende. Blant annet har det vist seg at virksomheter har begrenset antall navngitte medlemmer til det antallet de erfaringsmessig sender pr. aktivitet. Dette har medført at flere virksomheter har redusert antallet navngitte medlemmer, og har vært av den oppfatning at det er virksomheten som er medlem. Sentralstyret innfører derfor endringer i medlemsmodellen slik at det er kun navngitte medlemmer som kan benytte seg av medlemsfordeler som rabatt på arrangementer, gratis deltakelse på medlemsmøter osv. Videre ønsker sentralstyret å møte forventningene til virksomhetene ved å innføre et nytt begrep: Kompetansepartner. Kompetansepartner innebærer at virksomheten kan delta i et program der deres ansatte tilbys rabatt på arrangementer, gratis deltakelse på medlemsmøter og benytte seg av foreningens medlemstilbud etter ulike trinn. Modellen er foreløpig under uttesting. Informasjon om dette er lagt ut på våre websider. Målsetningen er å finne en modell som harmonerer med virksomhetenes behov og ønsker i forhold til sin relasjon til Dataforeningen. - - Forsterkning av salgsavdelingen i DND Service Det ble i desember 2012 ansatt en ny selger i DND Service. Med dette ønsker sentralstyret å ytterligere fokusere på verving og salg. Servicekontoret tilbyr nå også salgstjenester i forbindelse med sponsorater, utstillere og evt. arrangementsdeltakere i tillegg til forsterket innsats knyttet til verving. - Anskaffelse av prosjektverktøy for planlegging av aktiviteter i foreningen (COD/Nettsamfunn). Etter sterkt ønske fra spesielt DND Østlandet, har sentralstyret gått til anskaffelse av prosjektverktøyet COD (Conference Orgaganizing Distribution) fra Drupal. Verktøyet er en del av Dataforeningens nettsamfunn. Løsningen forventes å gi et komplett konferanse og event-område som kan tilpasses av eierne (ildsjeler i DND), et automatisert system for Call for papers og behandling av disse, et system for å organisere foredrag i spor/arrangementer, fastsette tidspunkt, tilegne lokaler etc. Samt mulighet for å tilby kunden fritt valg i konferaanser som tilbyr enkelt-spor. Videre forventes det at løsningen gir en standard DND mal for arrangementer/aktiviteter med mullighet for spesial-tilpassing av grafisk design/wireframes. Standardløsningen vil være tilgjengelig for alle distriktsforeninger i løpet av første kvartal Merkevarebygging, tydeliggjøring av DNDs profil Sentralstyret har merket seg at det i noen tilfeller ikke kommer tydelig frem at det er DND som står for aktiviteter i regi av ildsjeler i foreningen. Sentralstyret føler derfor at det er behov for å fastlegge noen overordnede retningslinjer for profilering og merkevarebygging som understøtter målet om å tydeliggjøre DNDs verdibudskap. - DND 60 år i 2013 Foreningen fyller 60 år i Sentralstyret har utfordret ledernettverket til å komme med ideer for hvordan jubileet kan markeres nasjonalt og lokalt. Et eget område for idegenerering og debatt er satt opp i COD 19

20 Sak 4, Styrets Beretning Oppsummering Mål 12 Status 2012 Antall medlemmer Selv om trenden viste oppgang i annet halvår, fikk Dataforeningen en nedgang i antall medlemmer også i Sentralstyret har iverksatt tiltak for å motvirke trenden, blant annet forsterkning av salgsavdelingen i Servicekontoret samt tilpassinger av medlemsmodellen. Dette forventes å gi resultater i Antall arrangementer J Vekst i antall arrangementer Ant deltakere på Arr. J 3850 Vekst i antall deltakere på arrangementer Kvalitet fremførelse J 4,54 God opplevd kvalitet på 4,63 4,48 4,18 4,41 4,5 4,58 foredragsholdere Kvalitet innhold J 4,37 God opplevd kvalitet på 4,52 4,43 4,11 4,4 4,5 4,51 innhold Antall medlemsmøter J 101 Nedgang i antall medlemsmøter Ant delt. på medl.møter K 3393 Noe nedgang i antall deltakere på medlemsmøter. Antall faggrupper K Noe nedgang i antall faggrupper i distriktsforeningene Antall ildsjeler J Totalt registrerte verv = 568 fordelt på 470 personer Forøvrig i perioden: SnIT J Toppnotering på 96 medlemmer i Strategisk Nettverk for IT-Direktører i løpet av Det ble gjennomført 5 samlinger i løpet av året. Spin-Off: lokal gruppe i Stavanger (DND R). NorHIT J 3 medlemsmøter gjennomført i 2012, startet planleggingen av et større arrangement i april IT i Praksis 2012 J Rapporten IT i praksis ble tilgjengeliggjort for alle medlemmer via Min side. 20

21 Årsbud 2012 Resultat 2012 Sak 5, Regnskap 5. Regnskap 2012 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Inntekter Kommentar Kontingent innkommet Svikt i kontingentinntekter, ingen partnerpakker Lisensinntekter Datakortet Nedgang i salg av kompetansebevis hos Datakortet AS Andre inntekter Inntekter SnIT (Strat.nettv.for IT-direktører) Arr inntekter 0 90 Sponsorater SnIT Arr utgifter 0 67 ITIP lansering, NorHIT medlemsmøter Arrangement resultat 0 23 Sum Inntekter Ca 20% lavere inntekter enn budsjettert Utgifter Informasjon/markedsføring/verving/salg Posisjonering/Påvirkning Nettverk /DF /Medlemsservice Produktutvikling Styret / administrasjon Driftskostnader Innsparing/Kostnadskontroll både når det gjelder tjenesteomfang og direktekostnader. Enkelte investeringer utsatt. Tilskudd Distriktsforeninger DF nådde ikke alle mål. Sum Utgifter Ca 18% innsparing iforhold til budsjett Resultat før finansposter Driftsunderskudd Finansinntekter Finansutgifter 15 6 Sum finansposter Høyere finansinntekter enn budsjettert 0 0 Resultat etter finansposter Årsresultat noe lavere enn budsjettert Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. 21

22 Sak 5, Regnskap Balanse Kommentarer EIENDELER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i Servicekontoret Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Delkrederavsetning kontingent Kortsiktig lån Datakortet 0 0 Innvilget løpende "likviditetslånsramme" kr Bank folio Bank kontingent Bank Fagfond Bank Sparekonto Høyrente konto Bank Garantifond Bank EURO 0 0 Orkla Finans Økt med avkastning/renter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Årets resultat Overført andre avsetninger 0 Annet ikke innkommet 0 0 Ikke innkommet kontingent SUM OPPTJENT EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Leverandører Mellomregninger df Gjeld offentlig Forskuddsfakturert SnIT Løpende 12 mnd 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Investeringsfond (tidl. personalfond) (kto ) Innvilget til serverfornyelse, anskaffelse av mac, ombygging av lokaler, Anskaffelse av COD Disposisjonsfond Ingen belastninger i Mottatt kr fra DND T. Vedtatt for neste år: JUBILEUMSAKT.+ evt ITIP (halvert prisen fra 2013)+60 ITIP lansering SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD

23 Sak 5, Regnskap Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 INNTEKTER - Kontingentinntekter ble vesentlig lavere enn budsjettert. Svikt i forhold til ny kategori: kompetansepartner. Forventer først effekt av ny kategori i Lisensinntektene fra Datakortet AS ble noe lavere enn budsjettert på grunn av negativ salgsutvikling i Datakortet AS - Andre inntekter: Deltakeravgift for SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører). Inntektene periodiseres over 12 mnd fra faktureringstidspunkt. (Løpende 12 mnd medlemskap i SnIT). - Resultat arrangementer: Inntekter= sponsorater til SnIT Grill&Grill. Utgifter=utgifter til lanseringsseminar for IT i praksis (med live streaming), medlemsmøter i regi av NorHIT og andre aktiviteter i regi av Sentralstyret. UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /uk sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. Spesielt i 2012 var en liten reklamefilm som ble sendt på TV2 reklamefrie dag 25. desember. Denne kan gjenbrukes på alle aktiviteter i regi av DND og er tilgjengelig fra dataforeningen.no. - Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. - Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer, Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora (bla. NDU, Cepis, ECDL, EUCIP, IFIP), kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. - Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. - Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. 23

24 Sak 5, Regnskap - Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. - Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. - Driftsresultat Til tross for innsparinger var det ikke mulig å fullstendig kompensere for inntektssvikt. Driftsresultatet viser derfor et underskudd. - Finansposter og resultat etter finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert, og bidro til et moderat årsoverskudd for DND. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2012 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet har foretatt følgende bevegelser i 2012 Kr Innbetaling fra DND Trøndelag, tilbakebetaling av bevilgning gitt til snuoperasjon i 2010 Investeringsfondet er i 2012 belastet med kr til følgende: - Oppgradering av Servere / MAC, Servicekontoret - Ombygginger, Nytt kursrom hos Servicekontoret - Anskaffelse av COD, (Konferanseplanleggingsverktøy for Ildsjeler/Nettsamfunn) 24

25 Inntekter Utgifter Resultat Egenkapital Avsetninger - Fonds Kontingent/Tilskud d Driftsinntekter DF prosent kont DF prosent annet Sak 5, Regnskap Vedlegg til Sak 5 Regnskap Totaloversikt Økonomioversikt for Den Norske Dataforening 2012 Inntektsfordeling: Kommentar Hovedforeningen (sentralstyret) Serviceaksjer 90, Datakortetaksjer % 9 % Tilskudds- Invest. Fond for Service 659 midler Østlandet Serviceaksjer 105', Datakortetaksjer 100', + ECDL R % 95 % Bergen/Hordaland Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 88 % Trøndelag Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 96 % Rogaland Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 81 % Sørlandet Serviceaksjer 11, Datakortetaksjer % 73 % Nordvestlandet Serviceaksjer 4, Datakortetaksjer % 0 % Nordland Serviceaksjer 5, Datakortetaksjer % 27 % Finnmark Serviceaksjer 2, Datakortetaksjer % 10 % Troms Serviceaksjer 8, Datakortetaksjer % 100 % Sum forening % 62 % Service Aksjekapital % 100 % Sum alle % 74 % Sum forening % 58 % Sum forening % 56 % Sum forening % 58 % Sum forening % 63 % Sum forening % 66 % Sum alle % 73 % Sum alle % 72 % Sum alle % 72 % Sum alle % 74 % Sum alle % 75 % 25

26 Sak 6, Revisors beretning 6. Revisors beretning 26

27 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7. Distriktsforeningenes beretninger 2012 Her følger forkortet versjon av distriktsforeningenes årsberetninger for Beretningene i sin helhet og protokoller fra årsmøtene vil foreligge til gjennomsyn på landsmøtet. Det vises også til oversikt over gjennomførte aktiviteter 2012 og faggrupper i distriktsforeningene i vedlegg til sentralstyrets beretning. 7.1 Dataforeningen Østlandet Styret har i 2012 bestått av: Leder: Spesialrådgiver teknologistyring og metode, Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Kundedirektør Anne Kristin Mehlum, EVRY Consulting AS Medlemmer: Senior Manager Francis Ernest D Silva, Accenture AS Adm.dir. Gaute Engbakk, Creuna AS Konsulentsjef Kenneth Lyford, E-vita as Managing Partner Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Førstelektor Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI Avdelingsleder Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA Adm.dir. Hege Støre, Inmeta licensing as CTO Tobias K. Torrissen, Knowit Obejctnet AS Varamedlemmer: Coach og ledertrener Paal Leveraas, HR Norge Partner Frank Rosenfors, Orchestration AS Generelt om virksomheten Styrets beretning for 2012 I 2012 har vi hatt en økning i antall aktiviteter i DND Østlandet. Deltakerantallet pr. aktivitet har dessverre ikke vært så god som vi ønsket, spesielt innenfor konferanser og seminarer. Dette har medført at resultatgraden er synkende, og vi fremlegger et betydelig underskudd for andre år på rad. Styret har grepet fatt i utviklingstrenden og har spesielt i andre halvår jobbet målrettet med strategiarbeid. Resultatet av dette arbeidet ønsker styret å diskutere med ildsjeler og faggrupper så tidlig som mulig i Det legges ned imponerende mange ildsjel-timer i DND Østlandet. Mer enn 200 personer deltar i faggrupper og programkomiteer. Styret er opptatt av at ildsjeler i DND Østlandet har de rammebetingelser de trenger for å brenne uten å brenne ut. Vi er stolt av å ha nådd de fleste mål, og at flere er innen rekkevidde. Vi gleder oss til å ta fatt på 2013 som skal bli året hvor de mange nye gode ideene omsettes til vellykkede aktiviteter. Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet Side 27

28 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2012 har vært som følger: Mål 2012 Status 12 Tiltak 2011 Antall Arrangementer J Oppgang fra i fjor 58 Antall deltakere på arrangementer K Oppgang fra i fjor 2990 Eval fremførelse arrangementer J 4,5 4,52 forbedring fra i fjor 4,43 Eval innhold arrangementer J 4,5 4,4 forbedring fra i fjor 4,26 11 akt. på Easy Fair er Antall medlemsmøter J reg som 1 akt 55 Antall deltakere på medlemsmøter K Delt. På Easy Fair er ikke registrert 2237 Antall faggrupper K Antall ildsjeler J / personer i 267 verv 260 /285 Antall medlemmer K Moderat nedgang totalt. Trenden ser ut til å være oppadgående 5874 FAGGRUPPER OG ARBEIDSGRUPPER UNDER FAGGRUPPENE I ØSTLANDET I 2012: Faggruppe: Brukervennlige IT-systemer (BITS) Cloud Computing Datavarehus og Business Intelligence (DVH) Elektronisk dokumentbehandling (EDOK) Effektiv programvareutvikling (EPU) Forum for teknisk kommunikasjon (FTK) Informasjonssikkerhet (IS) Helse og IKT HR & Organisasjonsutvikling IT-kontrakter Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer Ledelse og strategi (L&S) Marketing, salg og Service (CRM) Mobil Strategi Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (3PS) Outsourcing & Offshoring Prosess og virksomhetsarkitektur Semantisk web og informasjonsarkitektur Service Management Løsnings- og integrasjonsarkitektur Software Testing (SWT) Sosiale medier Spill og interaktiv underholdning Stormaskin Supply Chain Management Ung IT (nettverksgruppe) Webkommunikasjon Side 28

29 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.2 Dataforeningen Sørlandet Styret har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh Huu Nguyen, Lillesand kommune Kjetil Standstå, Aker MH AS Gunnar Sundtjønn, Devoteam Solutions AS Birger Verket, Atea AS Hallgeir Nilsen, Universitetet i Agder Generelt Det er i 2012 avholdt fire ordinære styremøter. Møtene er avholdt i Kristiansand og Lillesand, det har vært tilfredsstillende deltakelse fra styrets medlemmer. Dataforeningen Sørlandet har hatt lavere aktivitet i perioden enn planlagt. Det er fokusert på å opprettholde det gode samarbeidet med lokale fagorganisasjoner. Vinh Huu Nguyen og Frode S. Strandli representerte Dataforeningen Sørlandet på Dataforeningens landsmøte i Bergen april. Aktiviteter Introduksjon til virksomhetsarkitektur 4. mai Dataforeningen Sørlandet arrangerte kurset Introduksjon til virksomhetsarkitektur i Kristiansand 4. mai. Kurset hadde 18 ordinære deltakere, og fikk gode tilbakemeldinger i evaluering. Digitalkonferansen 19. september Digitalkonferansen ble arrangert som et samarbeid mellom Dataforeningen Sørlandet og Digin. Dette er andre året konferansen arrangeres. Konferansen hadde 181 deltakere, og 10 utstillere. Dette er en god økning fra forrige års konferanse. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger i evaluering fra deltakerne. Lillesand, 11. februar 2013 Frode S. Strandli Styreleder Side 29

30 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.3 Dataforeningen Rogaland Styret har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Knut Raeng, Bouvet Norge AS Kari Robberstad, Bouvet Norge AS Ivar Berg, Aker Well Service AS Nina Bauer, EVRY Consulting AS Johan Løland, Statoil ASA Knut Tungland, Statoil ASA Anne Kristine Reknes, Capgemini Norge AS Styrets beretning foreningsåret 2012 Dataforeningen Rogaland hadde ved utgangen av foreningsåret 511 medlemmer. Det har vært en nedgang på 24 medlemmer siste år. Styret i Dataforeningen Rogaland har i foreningsåret 2012 jobbet med å få aktivitet i faggruppene. Faggruppene vil være nøkkelen til ytterligere aktivitet som videre vil gjøre foreningen attraktiv som nettverksarena. Følgende faggrupper er aktive i Rogaland: Bugfree / Software Testing (lav aktivitet) IT Sikkerhet (lav aktivitet) Prosjektledelse (ingen aktivitet) Enterprise Content Management (ingen aktivitet) Drift & Cloud Computing (lav aktivitet) IT Jenter (lav aktivitet) IT Ledelse (lav aktivitet) Agile Metoder (høy aktivitet) Sosiale Medier (ingen aktivitet) Det vil også tilrettelegges for kurstilbud som normalt ikke tilbys i regionen. I 2012 har følgende kurs vært gjennomført: Utvikling av kravspesifikasjon (dette er et 3 dagers kurs som ble gjennomført i februar og i oktober - november). Vil neste år bare satset på en gjennomføring på høsten. Summit 2012 ble gjennomført den 22. mars 2012 med tema Mobilitet & Cloud. Foreningen gikk med et overskudd på kroner. Den generelle driften generer i utgangspunktet ikke overskudd, men kursene i Kravspesifikasjon har generert betydelig overskudd. Det er ikke noe mål å gå med store overskudd. Foreningen har likevel nå en egenkapital som vil skape grobunn for investeringer i flere spennende arrangementer. Styret har gjennom 2012 gjennomført felles møte med Faggruppelederne. Fokus har vært å støtte Faggruppelederne med tanke på å etablere et årshjul for å synliggjøre aktivitetene. Samtidig ønsker Styret å få Faggruppene til å tenke 1 år fremover med tanke på sine aktiviteter. Takk for tilliten. Vi ser fram til et nytt spennende år i Med hilsen for styret i Dataforeningen Rogaland; Stavanger 15. februar 2013 Knut Raeng (sign) Styrets leder Side 30

31 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.4 Dataforeningen Bergen-Hordaland Styret har år 2012 bestått av: Karstein Eikås Styreleder Kjersti Melkevik Lauvskar Nestleder Myrna Hatleli Sekretær Carsten Helgesen Økonomiansvarlig Eirunn Skogen Styremedlem Ingeborg Endresen Styremedlem Olve Hansen Styremedlem Runar Hasle Kristiansen Varamedlem (til juni 2012) Kontaktperson Dataforeningens Servicekontor: Caroline Schicht til Torill Schøyen fra Kontaktperson i Bergen, Bergen Næringsråd: Annelise Elvsaas Revisor: Christiania Revision Leder av valgkomité: Kim J. Mathisen Styrets arbeid og virksomhet 2012 Det har vært avholdt 11 styremøter og to strategimøter sammen med faggruppene. I tillegg har det vært avholdt flere fellesmøter og enkeltmøter med faggruppene. Styret har arbeidet etter en plan med møter første mandag i hver måned, og har hatt fokus på å få styremøtene engasjerende og produktive. Styret har hatt løpende dialog med faggruppene gjennom året. For styret har det vært svært viktig å ha kontroll på økonomi og samtidig gi faggruppene rom til å skape aktivitet, samt å bidra til dette. Styret ser utfordringer knyttet til økonomien på sikt, derfor er det viktig at man framover i større grad satser på gjennomføring av arrangementer. Samarbeidet med Bergen Næringsråd har fungert veldig bra og deres lokaler (Klubben) benyttes til møter og ulike aktiviteter. Videre fungerer Annelise Elvsaas i Bergen Næringsråd som koordinator for aktiviteter, møter og tiltak. I Dataforeningens servicekontor er Torill Schøyen kontaktperson for vår distriktsforening. DND Bergen-Hordaland var vertskap for årets landsmøte april Distriktsforeningen gjennomførte totalt over 20 aktiviteter og 641 deltok på våre aktiviteter. Deltagerne på våre aktiviteter gir våre arrangementer en score på 5,00 for fremførelse og 4,96 for innhold, dette er vi meget fornøyd med (maks 6). Medlemsmassen gikk ned i 2012, og ligger nå på 777 medlemmer. Videre registrerer og bekymrer det styret at antall ildsjeler synker. Dette innebærer at fokus på aktivitet og nye faggrupper er viktig.. Aktive faggrupper Prosess- og kvalitetsstyring Software Testing IT Sikkerhet BITS Bergen Arkimedes BI og Information Management Side 31

32 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Økonomi For året 2012 oppnådde Dataforeningen Bergen-Hordaland en omsetning på kr 1,25 mill. Resultat minus kr Egenkapitalen er ved utgangen av 2012 kr i likvide midler. Nøkkeltall 2011 Mål 2012 Status Antall arrangementer Antall deltakere på arrangementer Evaluering fremførelse arr 4,93 4,5 5 Evaluering innhold arr 4, ,96 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Oppsummering Vi forventer at foreningen også i 2013 bidrar med mange gode arrangementer som tjener medlemsmassen. Styret vil fortsette støtten til faggruppene for å sikre at disse får midler og rom til å kunne gjennomføre et år med et høyere aktivitetsnivå enn i 2012, slik at vi fortsatt er/blir den nest største distriktsforeningen i Norge. På vegne av styret i Bergen-Hordaland vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og ikke minst for den entusiasme mange har vist i året som har gått. Bergen, 5. februar 2013 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Karstein Eikås (sign.) Styreleder Side 32

33 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.5 Dataforeningen Nordvestlandet Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styreleder: Medlemmer: Varamedlem: Per Engelseth (Høgskolen Ålesund) Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Elin Vintereidet Terje Græsdal (Admit Systemer) Lars Erik Opskar (Admit Systemer) Terje Løvnes (Skodje Kommune) Bernt Søvik (Ulstein Elektro) Geir Atle Storhaug (OSC) Willy Andre Daniel (Ålesund kommune) André Eidskrem (IntraHouse) Andre verv/funksjoner Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revision i Oslo. Valgkomité: Per Engelseth (Høgskolen Ålesund) Terje Græsdal (Admit Systemer) Styremøter For styreåret 2012 ble det avholdt 3 ordinære styremøter Årsmøte 2012 Årsmøtet ble avholdt på den 10. februar 2012 i Peisestuen, First Hotel Atlantica, Ålesund Aktivitet i 2012 Året har vært preget av å utvikle og gjennomføre medlemsmøter av typen IT Tapas. Oppslutningen om disse har vært tilfredsstillende med gode innlegg, fint sosialt samvær og faglige diskusjoner. Det er gjennomført 4 IT tapas etter styremøtene. Det er ikke gjennomført andre aktiviteter. Ett styremøte som var planlagt måtte kanselleres.. Faggruppene Faggruppen som det var tidligere tre av, ansees som nedlagt pr. dags dato. Medlemsutvikling Dataforeningen/NV har hatt følgende medlemsutvikling de siste årene: Des 07 Des 08 Des 09 Des 10 Des 11 Des Nedgangen i medlemsmassen viser svak nedgang på landsbasis. DND NV viser nedgang på en person som er bedre enn gjennomsnittet. Videre må det skilles mellom aktive medlemmer, ildsjeler, og de passive medlemmene. I 2007 registrerte Servicekontoret 8 ildsjeler, i 2008, 21. I 2009 er antallet det samme: 21. Dette er et skjønnmessig beregnet tall. Jeg vurderer antallet ildsjeler i dag til å omfatte ca 10 personer som i fjor. Økonomi og regnskap Året 2012 er et uttrykk for begrenset aktivitet og en positiv egenkapitalsutvikling. Budsjett for 2013 legger opp til liknende økonomistyring som for Alicante, 5. februar 2013 Per Engelseth, Styreleder i Dataforeningen Nordvestlandet Side 33

34 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.6 Dataforeningen Trøndelag Styret i 2012 har bestått av: Styreleder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, DI Systemer AS Styremedlemmer: Save Asmervik, WebStep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF Eva Klevstuen, Momento AS Varamedlem: Liss Johansen Sandø, PwC AS Styrets arbeid og virksomhet Etter den positive utviklingen i 2011, fortsatte Trøndelag i samme retning og flere faggrupper er også med og drar lasset. Tilbudet til våre medlemmer har økt betraktelig, med både flere medlemsmøter, konferanser og kurs. Vi ser spesielt at de nye tilbudene har vært populære. Dette har også gitt et ennå bedre økonomisk resultat. Styret har i 2012 gått inn i samarbeid med andre organisasjoner; DND Trøndelag var samarbeidspartner på «TEDx Trondheim», med medlemsmøter og en større konferanse i november. Vi var også med på «Trondheim DC» i oktober og på «e konf», sistnevnte ble dessverre avlyst. Vi har også i 2012 fortsatt å benytte oss av Servicekontorets tjenester Øyeblikksrapport oppdatert pr: (Visma=fasit) FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2012: 2011 Mål Status Kommentar Antall Arrangementer J Målet er nådd Antall deltakere på arrangementer J Betydelig vekst fra i fjor Eval fremførelse arr K 4,67 4,5 4,28 Opplevd kvalitet er noe redusert fra i fjor 4,72 4,59 4,01 Eval innhold arr K 4,46 4,5 4,27 4,69 4,77 3,98 Antall medlemsmøter J Mer enn dobling fra i fjor Antall deltakere på medlemsmøter J Betydelig vekst Antall faggrupper J Målet er nådd, men flere faggrupper har ikke 11 bidratt med tilbud til medlemmer Antall ildsjeler J personer i 80 verv Antall medlemmer K Noe nedgang fra i fjor Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Ernst & Young Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Trond-Eirik Kolloen, Fundator Torgeir Dingsøyr, Sintef-IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Side 34

35 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Arrangementer 2012 Dato Arrangør Delt. Utforming av kravspesifikasjon Kurs 15. feb Styret 24 Betalingsformidling 6.mars BetForm 189 ISTQB Foundation Sertifiseringskurs mars Sw.testing 6 Testkonferansen mai Sw.testing 55 Sikkerhet og Sårbarhet 8.-9.mai Inf.sikk. 56 Trondheim DC 29.okt Styret 215 TEDx Trondheim 1.nov Styret TOGAF 9 Foundation & Certified 19.nov IT-arkitek. 15 Styret i DND Trøndelag vil i 2013 legge vekt på følgende - Gode rammebetingelser for ildsjeler - Fokus på å videreføre den gode kvaliteten i våre arrangementer - Fokus på lavere kostnader og lavere risiko for alle arrangementer Økonomi Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et overskudd på kr ,-. Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et overskudd etter finansposter på kr ,-. Oppsummering Medlemsnedgangen vi så i 2011 har dessverre fortsatt i 2012, om enn ikke så kraftig. Styret fortsetter arbeidet med å finne tilbud som vil øke antallet nye medlemmer til foreningen, samtidig som vi skal holde på de som allerede er med. Vi håper og tror at de økte tilbudene er årsaken til at nedgangen har bremset. Avslutningsvis vil jeg takke styret for en fremragende innsats i året som har gått. Uten dere har det ikke vært mulig å kunne fremstå med det tilbudet og evnen til innovasjon som vi har hatt i Trøndelag. En stor takk rettes også til foreningens ildsjeler som jobber ufortrødent fremover med faglig kompetanseheving og nettverksbygging som mål. Den samme takken går også til samtlige faggrupper og programkomiteer som representerer foreningen på en utmerket måte. Jeg er glad for - og stolt av - å ha muligheten til å jobbe sammen personer som dere. Det gir motivasjon for videre faglig og kommersiell vekst i foreningen. Takk til dere alle. Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag Side 35

36 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.7 Dataforeningen Nordland Styret har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Terje Fallmyr, Universitetet i Nordland Stein-Erik Jøllanger, Induce AS Frode Børli, Seria AS Simon Flack, WhiteFox Stian Sørensen, itet Eystein Mathisen, Universitetet i Nordland Andre verv/funksjoner Valgkomité: Revisor: Dan Ove Aalstad, Autosoft Terje Johansen, PowerOffice Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision. Generelt om virksomheten I 2012 har ingen medlemsmøter vært avholdt. Det har vært avholdt et arrangement, dvs. et kurs i Brukertesting 26. september med Laura Arlov i godt samarbeid med DIPS. Det ble en suksess både kvalitetsmessig og økonomisk. Styret har hatt ett møte i Styreleder har representert Dataforeningen Nordland i Dataforeningens ledernettverk. Aktivitet Aktiviteten i 2012 har vært svak. Målsettingen for 2012 var 2 arrangementer (med inntekter) og 4 åpne/gratis medlemsmøter. Vi har kun avholdt ett arrangement, et kurs i Brukertesting 26. september med Laura Arlov. Medlemsutvikling Medlemsmassen i Dataforeningen Nordland er per på 117 medlemmer. Den var på 114 ved forrige årsskifte. Det er nærliggende å anta at vekst i medlemsmassen forutsetter at Dataforeningen er aktuell og interessant, noe som forutsetter faglige aktiviteter. Bodø 13. februar 2013 For styret i Dataforeningen Nordland Terje Fallmyr Styreleder Side 36

37 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.8 Dataforeningen Troms Styret i Dataforeningen Troms har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Økonomiansvarlig Medlemmer Varamedlem Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS Plamen Ivanov, Troms Fylkeskommune Børre Mofoss, Troms Fylkeskommune Astrid Grøttland, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Jon Fosse, itet AS Jim-Arne Hansen, Helse Nord IKT (IKAT IKS til september 2012) Svein Sandve, Consiliator Didrik Widding, DIPS ASA Andre verv/funksjoner Fagkonsulent Ikke besatt i 2012 Valgkomité Jon Fosse, itet AS Jim-Arne Hansen, Helse Nord IKT Revisor PriceWaterhouseCoopers, Tromsø Generelt Foreningen har hatt aktivitet hele året. Det har totalt vært avholdt 9 medlemsarrangement i løpet av året, hvorav årsmøte og totalt 8 medlemsmøter.. Det har vært liten aktivitet både i faggruppe for Linux og faggruppe for SCRUM. Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. Medlemsantallet har sunket til 223 medlemmer ved utgangen av Det er en nedgang på ca. 8 % fra utgangen av Kurs Det er ikke gjennomført kurs i regi av distriktsforeningen i Det var planlagt et kurs i høst innen området virksomhetsarkitektur som er utsatt til våren Vi vurderer om det i etterkant av et slikt kurs også kan være rom for andre kurs innen samme eller relaterte fagområder. Det kan også være aktuelt å etablere en faggruppe innen dette fagområdet. Vi vil i 2013 også blant medlemmer og andre undersøke interesse for mer «tekniske» kurs innen f. eks administrasjon og drift av Linux, MySQL eller andre teknologier. Medlemsmøter Det ble annonsert 9 medlemsmøter, hvorav 6 i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Dato Tema Deltakere Årsmøte Administrasjon og sikkerhet av nettbrett og smart-telefoner Digitale avgrunner eller digitale småsprekker? Omsorg ved hjelp av teknologi? Ja, takk! Telespor radiobjelle og skytjenester CRM-løsning ved Visit Tromsø skryt eller virkelighet? Bedriftsbesøk: UIT Senter for sikre operasjoner AMS og Smartgrid i Troms Kraft Nett Julemøte: Kontor med vindusplass i skyen 16 Totalt 159 Side 37

38 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Faggrupper Det er etablert en faggruppe innenfor Scrum og smidige metoder. Både denne og faggruppe for Linux har i 2012 vært preget av lite aktivitet, selv om et par av medlemsmøtene kan sies å ha sin opprinnelse fra faggruppene. Foreløpige undersøkelser blant medlemmer har ikke avdekket tilstrekkelig interesse blant mulige ildsjeler for en faggruppe innen virksomhetsarkitektur. Styret ser det nødvendig å jobbe tettere med ildsjeler for å skape mer aktivitet i og rundt faggrupper. Medlemsutvikling i Dataforeningen Troms Dataforeningen Troms har hatt et synkende medlemstall også i Ved utgangen av 2012 er vi totalt 223 medlemmer mot 243 ved utgangen av For å unngå ytterligere nedgang, vil vi forsøke øke aktivitetsnivået noe i Erfaringen fra 2012 tilsier at betalbare arrangement er nødvendig for å holde på eller øke medlemsmassen. Økonomi Resultatregnskapet for 2012 viser et driftsresultat på ,57 kr og et ordinært resultat før skatt på ,77. Dette er vesentlig bedre enn budsjetterte tall på henholdsvis kr og kr. Dette skyldes i hovedsak at styrearbeidet er gjennomført med et lavere kostnadsnivå enn budsjettert. Underskuddet dekkes inn gjennom reduksjon i egenkapital. Med dette er foreningens egenkapital kr ,18. Styret er tilfreds med den økonomiske situasjonen. Foreningens solide økonomi er et godt fundament for å jobbe videre med strategi og implementere tiltak i form aktiviteter for medlemmene i Troms. Tromsø, 17. januar 2013 Svein Are Martinsen Styreleder Dataforeningen i Troms Side 38

39 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.9 Dataforeningen Finnmark Styret i Dataforeningen Finnmark har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Stefhan Holmgren Jonas, (Alta) Trygve Bank Hansen (Alta) Vidar Olsen (Alta) Mads Johnsen (Honningsvåg) Kjell Magne Gabrielsen (Alta) Andre verv/funksjoner: Distriktsforeningens revisor har vært Hanne C. Strømberg, Statsautorisert revisor, Christiania Revisjon. Generelt Styret fikk inn Kjell Magne Gabrielsen som nytt styremedlem i Utover dette har sammensetningen av styremedlemmer vært slik som foregående år. Foruten et vellykket medlemsmøte i starten av 2012 har aktivitetsnivået også slik som tidligere, vært lav. Styret har i perioden hatt 2 styremøter. Oppmøtet har vært bra på møtene. Videre har DND Finnmark v/styret vært representert i Dataforeningens sentrale organer, som landsmøtet og ledernettverket.. Virksomhet Styret arrangerte selv et medlemsmøte som omhandlet mobilteknologi tidlig i Arrangementet hadde godt oppmøte og fikk gode tilbakemeldinger. Faggrupper Finnmark har ingen aktive faggrupper i dag. Medlemsutvikling Medlemsantallet har på tross av lav aktivitet holdt seg relativt stabilt. På grunn av lav aktivitet forventet ikke styret en økning i løpet av 2012, og styret synes det er positivt at medlemsantallet har holdt seg stabilt. Dataforeningen i Finnmark har pr. dags dato en god økonomi som danner et godt grunnlag for framtidig vekst. Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- tilføres egenkapitalen i sin helhet. Alta, Stefhan H. Jonas styreleder 39

40 Sak 8, Orientering om Servicekontoret 8. Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2012 Orientering om virksomheten. Selskapet I henhold til strategien vedtatt av landsmøtet i mars 2005 ble Dataforeningens sentralstyre, oppnevnt av landsmøtet, også i 2012 valgt som selskapets styre av den påfølgende generalforsamlingen. Styret har bestått av Morten Thorkildsen, styreleder, Herlof Nilssen, nestleder, Anne Karin Borlaug, Kjersti Lauritzen, Anne Kristin Mehlum og Astrid Grøttland som styremedlemmer samt John Walle som de ansattes representant. Selskapet hadde pr ansatte. Samtlige har arbeidssted Oslo. Virksomhetens mål Administrasjonen har lagt stor vekt på å ta et medansvar for måloppnåelse i hvert enkelt distrikt. KAM midler fra Sentralstyret har bidratt til at Administrasjonen har kunnet være noe mer proaktive overfor distriktsforeninger med lav aktivitet. I tillegg til foreningens mål, har Selskapet hatt særskilte mål for virksomheten. Bortsett fra faktureringsgraden er alle disse målene nådd. Økonomi Økonomien i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS er tilfredsstillende. Målsetningen for selskapet er ikke høyest mulig fortjeneste. Dog skal selskapet ha en fornuftig resultatgrad som sikrer fremtidig drift, også i mer økonomisk krevende tider. Selskapet har også gjort flere investeringer på vegne av foreningen Inntekter Utgifter Resultat før skatt og disp Organisasjon En personer fratro sin stilling i løpet av Det er i løpet av året gjort enkelte organisasjonsmessige justeringer for å imøtekomme våre kunders signaliserte behov i størst mulig grad. Infrastruktur Medlemsregisteret, aktiviteter og prosjekter registreres i Visma som er foreningens CRM-system. Økonomi håndteres i Visma Global som er integrert med CRM systemet. Vi benytter også Visma lønn. Systemene har vært stabilte i I 2012 har Servicekontoret fokusert på å bidra til å øke våre kunders inntekter både gjennom verving, arbeid mot nye målgrupper og mer direkte gjennom kursvirksomhet og gjenbruk av vellykkede inntektsbringende aktiviteter i ulike distriktsforeninger. For øvrig henvises til generalforsamlingen for Den Norske Dataforenings Servicekontor AS. 40

41 Sak 9, Orientering om Datakortet 9. Orientering om Datakortets virksomhet i 2012 Status Omsetningen til Datakortet fortsetter å ha en nedadgående trend. Det er stadig vanskeligere å selge tester for basisferdigheter i vanlig brukerprogramvare, spesielt i tider med lav arbeidsledighet. Vi ser tydelig samme trend i de andre landene i European Computer Driving Licence-nettverket. Vårt heleide datterselskap Norsk Test fikk en økning igjen i omsetningen i 2012 etter nedgangen i 2011 etter den kraftige økningen i 2010 på grunn av igangkjøring av obligatorisk Båtførerprøve. Konsolidert omsetning for begge selskaper ble omtrent som året før med om lag 18,5 millioner. Dessverre fikk vi et samlet underskudd på om lag kr ,-. Vi har utviklet nye produkter for både Datakortet og Norsk Test som forventes å bidra til ny vekst i 2013 for begge selskaper. Datakortet stor omlegging i 2013 Vi tror enda på et liv for Datakortet og eborger selv om vi nok ikke kommer til å nå gamle høyder. Så lenge det offentlige skoleverket ikke tar ansvar for den såkalte fjerde basisferdighet og gir målrettet, og dokumenterbar, undervisning i IT får vi hvert år nye ungdommer med manglende IT-kompetanse ut i arbeidslivet. Vi vil i 2013 sammen med våre nordiske naboer kjøre et kartleggingsprosjekt rettet mot ungdommer som kommer ut fra skolen for å finne ut hva de tror de kan, og hva de faktisk kan! Vi går nå over til elektronisk kompetansebevis og innfører tre nye standardmoduler. Dette medfører store endringer i både prising og drift. Nyutvikling Norsk Test fotball og innkjøp Norsk Test har drift av Båtførerprøven og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere som sine største kunder. Sertifisering av kuldemontører er satt i drift. Et nytt spennende prosjekt som ble pilotert vinteren 2011/12 er sertifisering av fotballdommere. Dette er et prosjekt på initiativ fra Norsk Test som har blitt meget godt mottatt. Om lag dommere fra hele landet ble testes i vårt system og vil få utstedt dommerbevis av Norsk Test. En annen ny nasjonal sertifisering vi har tatt initiativet til i nært samarbeid med NIMA er Innkjøpskortet primært for offentlige innkjøpere. Det er etablert et nasjonalt fagråd med sentrale personer med innkjøpskompetanse og flere piloter er gjennomført. Organisasjon Vi har redusert med en stilling som følge av mindre arbeid rundt Båtførerprøven spesielt og vi hadde ved årsskiftet 9 fast ansatte. Arbeid videre Hovedfokus i 2013 vil være å videreutvikle de nye prosjektene samt konsolidere Datakortet ved å modernisere konseptet litt. Vi ser muligheter for nyutvikling på andre områder med nasjonale sertifiseringer men ser også på mindre kundespesifikke oppdrag som interessante. Kirkenes, 2. april 2013 Bernt Nilsen adm. dir Datakortet /Norsk Test 41

42 Sak 10, Orientering om EUCIP Norge AS 10. Orienteringsaker 10.1 Orientering om EUCIP Norge AS Fakta og tall Det er nå registrert 688 kandidater i EUCIP programmet. Det er gjennomført tester og 283 personer er sertifisert på Core Level. 772 personer har bedt om tilgang til EUCIPs selvvurderingsverktøy. Regnskapet for 2012 viser til driftsinntekter på kr 158. Årsresultatet ble kr 49. EUCIP ved kompetansekartlegging Søknad Prekvalifisering Muntlig høring En EUCIP Professional Veikart for Karriere- & Kompetanse- Planlegging: Dataforeningens sertifiseringsprogram er et produktog leverandørnøytralt rammeverk som beskriver og definerer krav til så vel grunnleggende breddekompetanse som IT-profesjonell -Søknadsskjema Vurdere relevansen av: -Presentasjon av et -Eropass CV -Formalkompetanse prosjekt fra porteføljen spisskompetanse, I tillegg skiller EUCIP seg ut ved at -Portefølje -Andre sertifiseringer -Utspørring -Yrkeserfaring -Evaluering -Tilbakemelding det også beskriver hvilke krav til egenskaper som stilles for å kunne utøve enhver av de 21 yrkesrollene. Det er en åpen standard, så disse 21 rollene eller stillings-titlene er fritt tilgjengelig på og har svært mange mulige anvendelser. Her er noen eksmpler: Karriereplanlegging: Ut fra en kort stillingsdefinisjon og utfyllende rollebeskrivelse samt krav til spisskompetanse, er det mulig å finne ut hvor man står og ønsker å gå i sin karriere som IT-profesjonell. Kompetanseplanlegging: Med verktøy til å beskrive nå-situasjon og hva man ønsker å utvikle seg til i faglig retning av, avdekkes et kompetansegap som gjør det enklere å planlegge for ønsket karrierevei. Samme kan benyttes for en avdeling eller hele virksomheten. Således er det mange innen HR som tar i bruk EUCIPs rammeverk. 42 Oslo, 11. april 2013 John Walle Leder EUCIP Norge AS

43 Sak 10, Orientering om Forskningspolitisk råd 10.2 Forskningspolitisk råd Strategisk: Dataforeningen ønsker å bidra til at Norge blir en konkurransedyktig IT-nasjon. Dette betinger gode forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og et strategisk godt og velfungerende offentlig innsatsapparat. Formål: Forskningspolitisk utvalg avgir høringsuttalelser og uttaler seg til myndigheter og media på vegne av foreningen i relevante saker. Vi er et rådgivende organ for Dataforeningens organer i saker som gjelder faglig fornying, forskning og utvikling. Medlemmer: Dataforeningens forskningspolitiske råd består av representanter fra de sentrale IT-forskningsmiljøene i Oslo og har siste år hatt følgende medlemmer: Geir Horn, SINTEF (leder); Aurélie Aurilla Arntzen, høgskolen i Buskerud; Andreas Prinz, Universitetet i Agder; Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromsø; Kjell Bratbergsengen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU; Morten Dæhlen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo; Olav Lysne, Simula Research Laboratory; Terje Fallmyr, Universitet i Nordland; Edgar Valdmanis og Signe Iversen, Den Norske Dataforening. Arbeidsområder: Det har ikke vært noen høringsuttalelser relatert til forskning der Dataforeningen har vært invitert til å delta. Utvalget jobber langsiktig med følgende saker: Sammenhengen mellom forskning og utdanning. Utvalget mener det er viktig at de som utdanner studentene innen IT også er aktive forskere innen IT, og at dette betyr at universiteter og høgskoler må ha rom til også å drive aktiv forskning. Forskning for utdanning: Det er ofte slik at de som underviser på populære studieretninger mangler tid til å forske, og dessuten er det ingen sammenheng mellom forskningsbevilgninger og antall studenter slik at populære fag relativt sett sultefores. IT kompetanse i andre fag: Som følge av kvalitetsreformen tas studentene opp på faste studieprogram, med liten mulighet til å sette sammen en egen emnekombinasjon. Ofte velges IT bort fra studieløpet, noe som leder til manglende forståelse for IT i andre fag. Dette fører til at brukere og innkjøpere ofte ikke besitter den nødvendige forståelsen for utfordringene og kompleksiteten som er nødvendig for ta fremtidens distribuerte IKT systemer i bruk. IT, utdanning og ledelse: Manglende helhetsforståelse i utdanningen gjør at de som utdannes innen IT kan sitt spesialfelt, men forstår dårligere hvordan IT brukes av bedriftene og hvor viktig IT er for vår generelle velferd og konkurransedyktighet. Bedre samordning av IT-forskningen. Det er nå intet samlet politisk ansvar for IT-forskningen da samtlige departementer støtter IT-forskning innenfor sine sektorer. Denne fragmenteringen fører til gjennomgående lav prioritering av IT-forskningen, noe som i ytterste konsekvens får betydning for også den «frie» IT-forskningen. Utvalget vil jobbe for at IT-forskningen samles, enten under Næringsdepartementet eller Kunnskapsdepartementet eller under et eget IT departement. Bedre kontakt mellom Dataforeningen og Kunnskapsdepartementet. I forbindelse med arbeidet med overnevnte saker har det blitt klart at Dataforeningen ikke har tilstrekkelig inngrep sentrale aktører og annerkjennelse i de berørte departementer. Utvalget vil derfor, sammen med Dataforeningens Servicekontor fortsette å arbeide for bedre kanaler til Kunnskapsdepartementet. Dette er aktualisert med Forskingsmeldingen 2013 der utvalget bør komme med innspill. Mye av den offentlige bevilgningen til IKT forskning fra Norske myndigheter gis som bidrag til EUs rammeprogram for forsking. Det neste rammeprogrammet for besluttes nå, og Norge må i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet beslutte om og i hvilken form Norge skal delta. 43

44 Sak 10, Orientering om IT-politisk råd 10.3 Orientering om IT-politisk råd Representere Dataforeningen med opinionspåvirkning og høringsuttalelser i saker av IT-politisk og strategisk viktighet for bransjen og foreningen. Utvalget velger selv sine saker, men mottar innspill og forslag. Arbeidsområder: IT-politisk råd vil på vegne av Dataforeningen peke på konkrete forbedringsområder, arbeide for at nasjonen Norge tar de rette grep, samt bistå politikere og embedsmenn som viser styringsvilje. Samfunns -Råd & -Mål: IT-politisk råd mener at økt digital kompetanse i befolkningen, gode private og offentlige tjenester og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i. IT-politisk råd vil på vegne av Dataforeningen peke på konkrete forbedringsområder, arbeide for at nasjonen Norge tar de rette grep, samt bistå politikere og embedsmenn som viser styringsvilje. Ved hjelp av gode lærersteder som oppfordrer til kunnskapsdeling, høy kvalitetsforskning i samarbeide med næringslivet og en bevisst innovasjonssatsing har Norge, slik vi ser det, muligheter til å føre an i utviklingen av morgendagens kunnskapssamfunn. Medlemmer: Dataforeningens IT-politiske råd består av noen av Norges mest erfarne IT-ledere og vil være en klar røst som bidrar til å synliggjøre Dataforeningens synspunkter i det offentlige rom. Leder: Jon Oluf Brodersen, Nokas Medlemmer: Morten A. Meyer, First House - Trude Østby Dahl, NSB - Cathrine Klouman, DNB Bank ASA - Kjell Arne Grøtting, Uniconsult AS - Terje Storvik, SINTEF - Ejvind Jørgensen, Rambøll - Arve Føyen, Føyen Advokatfirma DA - Berit Svendsen, Telenor Norge AS Observatører: Jens Nørve, DIFI og Geir Horn, SINTEF IT i Praksis 2012: Undersøkelsen er i likhet med tidligere år gjennomført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med Den Norske Dataforening og dets IT-politiske råd. Strategiske utfordringer: IT- og forretningssiden i en virksomhet integreres stadig tettere, og evnen til å utnytte potensialet denne integrasjonen skaper er avgjørende for konkurranseevne og effektivitet. God ledelse og effektiv styring av virksomhetens bruk av IT har større betydning enn noensinne. For å kunne ta de riktige beslutningene er det nødvendig at toppledelsen løpende forholder seg kritisk til virksomhetens ITstrategiske situasjon og de muligheter og utfordringer situasjonen skaper. De strategiske utfordringene framhever sentrale problemstillinger vi anser som sannsynlige at vil være på dagsorden i norske virksomheter, i tiden som kommer. 44

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE PROTOKOLL fra DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE 16. april 2016, Ålesund Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Cato Musæus 3. Frances K. D'Silva 4. Johannes

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april 2017 - Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Torsdag 14. februar 2012, kl. 1800, Scandic Hotel Solsiden, Beddingen 1, 7014 Trondheim Følgende saker

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord Tirsdag 28. februar 2017, kl. 1800 Webstep AS, Kjøpmannsgata 42, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 1. Styret 2013 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 26. februar 2013, kl. 16.30, Bouvet Norges lokaler, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.30 Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST!

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! STRATEGI 2005-2010 DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! Den nye strategien inneholder en rekke omfattende endringer i måten Dataforeningen har vært drevet på de

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 4. mars 2014, kl. 16.30, Bouvet, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo Følgende saker vil bli

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl. 1800 DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1 Dataforeningens landsmøte 2015 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste 3 1.1. Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Agenda & ' ()*+%* &-".++/ 0 *

Agenda & ' ()*+%* &-.++/ 0 * Agenda! "#$%% %$# & ' ()*+%* %, &-".++/ 0!12 0 * 0 +//%++ 3.4#5.6 Den norske Dataforening Stiftet i 153 Norges desidert største nettverk for profesjonelle ITbrukere distriktsforeninger Østlandet, Sørlandet,

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst ÅRSMØTE 2017 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst Tirsdag 28. februar 2017, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2014 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 26. februar 2014, kl. 1800 Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2012 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 28. februar 2012, kl. 1800, Den Norske Dataforenings lokaler, Møllergaten 24, 0179 Oslo Årsmøtet

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2016 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 1. mars 2016, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Ildsjelsamling 2013. Oslo, 26.2.2013

Ildsjelsamling 2013. Oslo, 26.2.2013 Ildsjelsamling 2013 Oslo, 26.2.2013 Noen praktiske opplysninger om møtet Stramt tidsskjema Vi har en «hard stop» - vi må forlate lokaler 21:00 Om servering underveis Ost/kjeks kommer under bord diskusjonen

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer