ÅRSmøte Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter"

Transkript

1 ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

2

3 Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold til vedtektenes 7 innkalles det herved til årsmøte. Onsdag 23. mars 2010 kl 18.30, Britannia Hotel Trondheim Dagsorden: 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps 4. Årsberetning for 2009 Styrets forslag til årsberetning følger vedlagt 5. Regnskap med revisors beretning for 2009 Regnskap og revisors beretning følger vedlagt 6. Fastsettelse av kontingent for 2010 og Budsjett for 2010 Budsjettforslag følger vedlagt 8. Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på møtet 9. Innkomne forslag Ingen innkomne forslag For styret i Norges Bygg- og Eiendomsforening Tormod Bekken Styrets leder

4

5 Årsberetning 2009

6 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2009 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer Styret Sekretariat Styrets virksomhet Nettverk i NBEF Medlemsinformasjon Aktiviteter og arrangementer Samarbeidsprosesser Økonomi mars NBEF

7 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Medlemmer Foreningen hadde pr bedriftsmedlemmer og 10 personlige medlemmer som gir totalt 130 medlemmer. 2 Styret Styret har (etter valget på forrige årsmøte 18. mars 2009) bestått av: Leder: Tormod Bekken Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder: Sigurd Haaland Oppland fylkeskommune Styremedlemmer: Brynjulf Skjulsvik Proteknologi AS Steffen Strømnes Rom eiendom Marit Støre Valen NTNU Varamedlemmer Olav Egil Sæbøe Pro-FM Consulting Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Berit Tyldum Høgskolen i Akershus Valgkomiteen har bestått av: Leder: Bjørn Fredrik Kristiansen ISS Facility Services Medlemmer: Per Roald Amundsen Harstad kommune Kirsten Lindberg Statsbygg 3 Sekretariat 3.1 Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks Lysaker 3.2 Daglig leder Sekretariatsfunksjonen har i hovedsak blitt ivaretatt av daglig leder i NBEF. Etter at Ove Weisæth fratrådte 1. mars fungerte Johan Asmundvaag som daglig leder inntil Thomas Førland tiltrådte 16. august. 3.3 Studiesjef Studiesjef Eystein Husebye i TFS har vært ansvarlig for alle foreningens kurs. 9. mars NBEF

8 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Styrets virksomhet 4.1 Generelt Det ble i 2009 lagt ned mye arbeid i strukturering og revitalisering av foreningen. NBEF har i tilleg vært representert i flere ulike råd og utvalg. Det har vært en utfordring å få igang aktivitet i nettverskgruppene slik man hadde håpet. Styret har gjennomført 6 styremøter og 2 strategisamlinger, og har blant annet behandlet følgende viktige saker: Utvikling av NBEF (strategimøte) Handlingsplan for 2009 Økonomioppfølging Ansettelse av ny daglig leder Formalisering av sekretærtjenesten kjøpt av TFS Utarbeidelse av styringsdokument Medlemsinformasjon (FDVbladet, nyhetsbrev, websidene) NBEFs Kompetansegruppe Deltakelse i råd og utvalg Deltakelse/samarbeid om prosjekter Sekretariatsfunksjon NordicFM Nytt styremedlem fra NBEF i Norsk Heiskontroll Revitalisering/oppstart av foreningens nettverk 4.2 Kompetansegruppen Kompetansegruppen utpekes av NBEFs styre i samarbeid med TFS. Kompetansegruppen har ansvaret for å utarbeide NBEFs kursportefølje i samarbeid med TFS og være en idè-bank for foreningen. Gruppen ble revitalisert i 2009, og det er gjennomført to møter/workshops; og Det er utarbeidet notater fra begge møter, som tjener som viktige innspill i planlegging av kurs i Kompetansegruppen består av: Bjørn Fredrik Kristiansen ISS Facility Services Brynjulf Skjulsvik Håkon K. Gissinger Kirsten Lindberg Marianne Stokkereit Aasen Nora Klungseth Olav Egil Sæbøe Petter Nøstdal Simon Killi Svein Bjørberg Sven Erik Nørholm Sverre Holøs Pro Teknologi AS Rambøll Norge AS Statsbygg Undervisningsbygg KF NTNU Pro-FM Consulting Veidekke ASA Coor Service Management AS NTNU/Multiconsult Prosjekt- og teknologiledelse AS SINTEF Byggforsk 9. mars NBEF

9 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Nettverk i NBEF 5.1 Generelt Nettverkene er inne i en revitaliserings-/oppstartsfase, og medlemmer som ønsker å delta i ett eller flere av nettverkene bes om å ta kontakt med sekretariatet: Nettverk for Benchmarking Nettverk for Forvaltning (Byggherrenettverket) Nettverk for Teknisk drift Nettverk for Service og renhold 5.2 Nettverk for benchmarking Siste halvdel av 2009 har blitt benyttet til restrukturering og planlegging for aktiviteten som søkes gjennomført i Forsvarsbygg, Statsbygg og Undervisningsbygg har benyttet nfb-databasen som verktøy under gjennomføringen av et benchmarkingsprosjekt mellom de tre organisasjonene. 6 Medlemsinformasjon 6.1 Generelt Det har blitt arbeidet med å finne en god modell for informasjonsflyt ut til foreningens medlemmer. I 2010 vil det bli arbeidet videre med dette med tre sentrale kanaler som også er gjengitt under: Foreningens nettsider, FDVbladet og produksjon/ utsending av egenproduserte nyhetsbrev (i hovedsak elektronisk og eventuelt trykket). 6.2 FDVbladet NBEF har en avtale med FDV-bladet (fra 1. mars 2008) om at alle våre medlemmer automatisk blir abonnenter av bladet som en medlemsfordel. NBEF dekker abonnementskostnaden. FDVbladet stiller et gitt antall sider til rådighet for NBEF i hver utgave. Sidene skal benyttes til redaksjonell omtale av aktiviteter og annet relevant stoff som aktivitetskalender m.m. Det ble i 2009 utgitt 6 utgaver av bladet, mens det i 2010 vil bli utgitt til 8 utgaver. Medlemmer oppfordres til å sende inn artikler. Daglig leder sitter i redaksjonsrådet. 6.3 Nettsidene Foreningens nettsider har blitt jevnlig oppdatert med aktuelle nyheter. De faste informative sidene har blitt oppdatert og funksjonalitet for pålogging til sider kun tilgjengelig for medlemmene er opprettet. 6.4 Nyhetsbrev/medlemsinformasjon Det har blitt utgitt to egenproduserte nyhetsbrev som har blitt sendt ut til foreningens medlemmer og andre utvalgte adressater. 9. mars NBEF

10 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Aktiviteter og arrangementer 7.1 Medlemsmøter Det ble gjennomført et medlemsmøte med temaet BIM og LCC under Bygg Reis Deg messen Lillestrøm på 22. september På seminarene fikk vi en nyttig oversikt over hva BIM kan bety for byggherren Håkon K. Gissinger. Standard Norge presenterte det pågående arbeidet med IFC og IFD, mens Byggtjenesten ga eksempler på bruk av NOBB for å bygge opp BIM-en med generiske produkter. Her ligger også spennende muligheter innen e- handel. Mai Anh Thi Lê fra Statsbygg fortalte om hvordan de bruker LCC-verktøyet i forhold til kravene i anskaffelsesreglementet paragraf 6, og Brynjulf Skjulsvik demonstrerte det nettbaserte LCC-verktøyet. 7.2 Kurs og konferanser Foreningen med nettverk, har deltatt i arrangement av følgende kurs og konferanser i 2009, netto betalende antall deltakere (bidragsytere ikke inkludert): Kurs Antall Gjør riktige beslutninger 6 Vedlikeholdsplanlegging, (2 kurs mars + nov 09) 79 Operativ drift av bygg, Teknisk Vinteruke Årsmøte NBEF 2009 med fagkonferanse på Hurtigruten 15 FM konferansen 2009 (+ 20 studenter fra HiAk i tillegg til antall deltakere) 48 BIM for byggherrer - hvor går vi? 33 LCC og BIM, nytt webbasert verktøy gjør dette enklere! 36 HMS- for hele bygge- eller anleggsprosessen 116 Kurs hvor NBEF har vært medarrangør: Kurs 375 Antall NS 3431 Totalentreprise, (2 kurs, jan + okt 09) 74 Offentlige anskaffelser, (4 kurs, feb, mai, sept, nov 09) 201 Kontraktsjus for ingeniører, (2 kurs, feb + okt 09) 64 Plan- og bygningsloven (5 kurs høsten 09) 347 NS 8405 og NS8406 (3 kurs, mars, juni, sept 09) 115 Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 (2 kurs, mars, okt 09) mars NBEF

11 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2009 Kurs som NBEF arrangerer i samarbeid med Tekna/NITO/FBA, VVS-foreningen og Energibrukerne: Kurs Antall Brannsikre bygg II på Kursdagene Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning på Kursdagene Legionella (2 kurs) 97 Nye energikrav, NS 3031 i Oslo 102 NBEF mottok i 2009 kr ,- fra KoBE for subsidiering av kursavgift for kommunalt ansatte for tre utvalgte kurs. Deltagelsen fra kommuner og fylkeskommuner på de nevnte kursene var høy, noe subsidieringen hadde en klar medvirkende årsak til Faglitteratur Foreningen har hatt til salgs faglitteratur og tematiske hefter som er markedsført på hjemmesiden. Blant annet Dansk håndbok i FM. 7.4 Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring NBEF utga i august 2008: Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning fasilitetstyring. Boka (heftet) kan lastes ned gratis fra våre nettsider. Det ble avholdt et møte i redaksjonskomiteen hvor det blant annet ble bestemt å gå inn for å gjøre boken mer brukervennlig og lettere å oppdatere ved å legge den over i en søkbar database. Det er søkt om midler til dette arbeidet. 9. mars NBEF

12 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Samarbeidsprosesser 8.1 BAE-rådet BAE-rådet ble etablert 16. juni 1998, og har hatt sitt niende driftsår. Rådet består av de tyngste bransjeforeningene innenfor hele verdikjeden i byggenæringen. Det kjennes ikke til at noe tilsvarende samarbeidsorgan er å finne i andre land. Medlemsorganisasjonene opptrer gjennom BAE-rådet med stor faglig- og politisk tyngde. BNL, NBEF, MEF, NPA, RIF, TBF og Norsk teknologi. NBEF har således gjennom deltagelse i rådet mulighet til å presentere saker til høyt politisk nivå. Norsk Teknologi overtok i september sekretariatsfunksjonen etter BNL. En viktig sak for BAE-rådet i 2009 var innspill til og delaktighet i utredningen av et nytt FoU-senter for byggenæringen. Daglig leder representerer NBEF i BAE-rådet. 8.2 Norsk Handlingsplan for Avfall (NHP) Det er sju år siden NHP ble lagt frem. Med den tok byggenæringen et historisk krafttak for miljøvern. Hva har vi fått utrettet? Er vi på skinner? Kan vi legge inn årene og regne med at resten går av seg selv, eller er det behov for å gjøre nye felles fremstøt de kommende 5-10 år? Nettverket er i ferd med å evaluere hva vi har gjort og planlegger en revisjon av NHP. Avfallsforskriften ble endret med virkning fra 1. jan Den inneholder bestemmelser om: Miljøriktig behandling av bygge- og riveavfall. Det er nå obligatorisk med avfallsplan og miljøsanering i alle kommuner. Dette gjelder for nybygg over 300 m 2 og ved riving over 100 m 2. Daglig leder representerer NBEF i dette nettverket. 8.3 Ruteretur AS PCB regnes som en av de farligste miljøgiftene. PCB ble benyttet i forseglingslim i isolerglassruter i perioden (kan finnes i importerte ruter fram til 1980). Ruteretur AS ble opprettet som en returordning for disse rutene i Årsrapport kan du lese her: Ruteretur ser nå på om det er farlig avfall i de rutene vi bruker i dag. NBEF eier 20 % av aksjene i selskapet. Sigurd Haaland er styremedlem på vegne av NBEF. 8.4 Komiteen forvaltning av byggverk og eiendom (Standard Norge) De fleste standardene innenfor BAE-sektoren er i dag rettet inn mot byggeprosessen, materialer og produkter. Bare noen få standarder er utviklet for eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Sjelden finner vi livsløpsdimensjonen som element i dagens standarder. Norske standarder samt europeiske og internasjonale rammestandarder for Facility Management (FM) er nå under utvikling. NBEF er med på å utvikle standarder for FM-området. Standardene skal danne grunnlag for de avtaler som inngås mellom eiendomsbesittere og de som utøver oppgaver innenfor området. Standardene vil omfatte serviceytelser som renhold, vakthold og kantinedrift, i tillegg til vedlikehold og drift av bygningene og bygningenes tekniske installasjoner. Målet med standardene er at de skal bidra til å effektivisere og heve kvaliteten på arbeidet. 9. mars NBEF

13 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2009 De norske standardene som utvikles vil være i samsvar med de rammestandardene som utvikles av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (CEN/TC 348 Facility Management) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Arbeidet finansieres ved hjelp av egeninnsats av komiteens medlemmer, samt midler fra sentrale aktører i BAE-næringen, Standard Norge og Byggekostnadsprogrammet. Flere medlemmer i NBEF er representert. Fasilitetsstyringsstandarder: NS-EN Termer og definisjoner På norsk 2007 NS-EN PrEN Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring Guidance on how to achieve/ensure quality in Facility Management På norsk 2007 Under arbeid PrEN Taxonomy of Facility Management Under arbeid PrEN Guidance on the development and improvement of processes. Under arbeid PrEN Area and Space Measurement Under arbeid. Vil erstatte den norske NS 3940 PrEN Benchmarking Våren 2009 nedsatte Standard Norge komiteen for arbeidet med revisjon av NS Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur. I tillegg til daglig leder deltar flere av NBEFs medlemmer i denne komiteens arbeid. 8.5 EuroFM NBEF er medlem av EuroFM og mottar informasjon fra organisasjonen. Leder og nestleder deltok på årets konferanse i Amsterdam 15. til 17. juni. Vi har så langt ikke signalisert vår interesse for deltakelse i EuroFMs styre, råd og utvalg. Adressen til EuroFMs nettsider er Vi anmoder NBEFs medlemmer om å vurdere deltakelse på disse konferansene for å bli oppdatert på nyheter og trender innen FM på internasjonalt nivå. EFMC 2010 avvikles i Madrid juni (for mer informasjon se 8.6 NordicFM NBEF har hatt varaplass i NordicFM sitt styre siden august 2008 ved Olav Egil Sæbøe, Pro- FM. Norge har to medlemmer, NBEF og NfN, som veksler hvert annet år om å ha styreplass/varaplass. NordicFM er et faglig nettverk med medlemmer fra alle fem nordiske land. Nettverksarbeidet består hovedsakelig av arbeidsgrupper som tar opp faglige tema av felles interesse til drøfting og utredning og erfaringsutveksling gjennom deltagelse i møter og konferanser over landegrensene. I 2009 leverte arbeidsgruppen med tema "Develop a Nordic Platform for Benchmarking" sin sluttrapport til NordicFM-styret. Gruppen var ledet av vårt medlem Håkon Kvåle Gissinger. Rapporten er åpent tilgjengelig på NordicFM sin hjemmeside På hjemmesiden er også en oversikt over de øvrige arbeidsgrupper som er i gang, og en nyhetsspalte News samt Calendar oppdateres jevnlig. 9. mars NBEF

14 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2009 Vi ga i fjor høst tilbud om å levere sekretærtjenester til NordicFM og overtok sekretariatansvaret pr Blant arbeidsoppgavene inngår driften av 8.7 Norsk Heiskontroll Norsk Heiskontroll (NHK) er et uavhengig kontrollorgan som ble formelt opprettet 1. august NHK driver landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger, herunder heis, rulletrapper, rullende fortau, trappeheiser og løfteplattformer for funksjonshemmede. Det er vesentlig for kontrollvirksomheten til enhver tid å være à jour med utviklingen av regelverket, NHK deltar derfor med nødvendig faglig tyngde i standardiseringsarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Heisregisteret er et viktig element i forhold til å sikre god sikkerhet knyttet til heiser. Konkurranseutsetting av periodisk sikkerhetskontroll har vært et mye diskutert tema i NBEF opplever at NHK er en velfungerende godt drevet organisasjon som leverer tjenester av god kvalitet. NBEF er representert ved Morten Rygjord (Statsbygg) som høsten 2009 overtok etter Åge Hallquist, som hadde sittet i styret siden Kontrollrådet for heis Kontrollrådet for heis (KR) er oppnevnt av Statens Bygningstekniske Etat (BE) Rådets medlemmer skal gjennom sitt arbeide påvirke bransjen og myndighetene for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet og gode forhold for brukere av løfteinnretninger. Kontrollrådet for Heis skal: bistå BE med råd og uttalelser være forum for samordning og kontakt mellom installatører, myndigheter, kontrollinstanser og eiere arbeide for at kontrollinstansene praktiserer sin kontroll likt, og være et forum for kontrollinstansene sørge for at regelverket for løfteinnretninger tolkes og praktiseres likt følge opp ulykker for å vurdere tiltak til bedre tekniske løsninger eller endringer i regelverket fremme forslag til Forskning- og utvikling (FOU-prosjekt) som vil ha betydning for brukere av løfteinnretninger, særlig med hensyn til funksjonshemmede sørge for at avgjørelser og behandlinger i Kontrollrådet for Heis distribueres Kontrollrådet for Heis skal utvikle og gjennomføre et årlig etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører utføre andre oppgaver innenfor Kontrollrådet for Heis sitt naturlige virkefelt NBEF er representert ved Morten Ryjord, Statsbygg 8.9 Kontraktsbestemmelser (NS 8401 og NS 8402) Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom har på bakgrunn av flere henvendelser tatt initiativ til å foreta en delrevisjon av NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Denne saken ble behandlet av Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom (BAE) 14. februar 2008, og sektorstyret fattet følgende vedtak: "Komiteen skal vurdere om det skal foretas endringer i reguleringen av ansvarsgrensene i NS 8401 og NS I tillegg 9. mars NBEF

15 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2009 skal komiteen vurdere om det bør foreslås andre endringer i NS 8401 og NS 8402, på bakgrunn av utviklingen som er skjedd siden vedtakelsen av standardene. NBEF er representert ved Steffen Strømnes. Forslaget til endringer i ansvarsgrensene i NS 8401 og NS 8402 er nå sendt ut på høring. Høringsdokumentene er også tilgjengelige på Standard Norges hjemmeside: under lenken "Standarder på høring". Høringsfristen er tirsdag 13. april Det er viktig at NBEFs medlemmer kommer med sine innspill til sekretariatet i god tid før høringsfristen. 9 Økonomi 9.1 Generelt Det var for 2009 budsjettert med et underskudd på kr ,-. Årets regnskap ble oppgjort med et overskudd på kr ,- Det vises til foreningens årsregnskapet for detaljert informasjon. 9.2 Årskontingent 2009 Årskontingenten for 2009 var: Kr 7000,-for bedriftsmedlemmer. Kr 2000,- for personlige medlemmer. Kr 400,- for seniormedlemmer over 67 år. Kr 200,- for studenter. 9.3 Revisjon Foreningens regnskap revideres av BDO Noraudit Oslo DA, ved statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård. Lysaker, 9. mars 2010 Tormod Bekken Styrets leder 9. mars NBEF

16

17 ÅRSREGNSKAP 2009 Norges Bygg og Eiendomsforening F F F F INNHOLD Resultat mot budsjett Resultat mot fjorår Balanse Noter

18 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP 2009 Note Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Leide tjenester spesialkompetanse Lokaler TFS Regnskap Revisjon Porto, telefon, data mv Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Avskrevet kommmisjonssalg Fordeling nettverk SUM UTGIFTER RESULTAT

19 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP 2009 Note Regnskap Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Lokaler TFS Regnskap Revisjon Porto, telefon, data mv Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Avskrevet kommmisjonssalg Fordeling nettverk SUM UTGIFTER RESULTAT

20 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening BALANSE 2009 Note EIENDELER Anleggsmidler Aksjer TFS Aksjer Storebrand ASA Aksjer Ruteretur AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Utestående kontingent Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Skatt/feriep/arb.g.avg KoBE-midler Byggforsk nfb-databasen Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21

22

23 Sak 6 Fastsettelse av kontingent for 2010 og 2011 Kontingent for 2010 Styret foreslår at kontingenten for 2010 holdes uforandret i forhold til 2009: Kr 7000,-for bedriftsmedlemmer. Kr 2000,- for personlige medlemmer. Kr 400,- for seniormedlemmer over 67 år. Kr 200,- for studenter. Kontingent for 2011 Styret foreslår at kontingenten for 2011 fastsettes på årsmøtet i 2010, slik at fakturaer for medlemskontingent for 2011 kan sendes ut allerede primo Det foreslås at kontingenten holdes uforandret i forhold til de foregående år: Kr 7000,-for bedriftsmedlemmer. Kr 2000,- for personlige medlemmer. Kr 400,- for seniormedlemmer over 67 år. Kr 200,- for studenter.

24

25 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening Forslag til Budsjett 2010 Budsjett Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Utleie webhotell Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Midler Byggforsk nfb-databasen KoBE midler workshops/kurs LCC web og nfb db Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Fordeling nettverk Leie webhotell Nordic FM Workshops/kurs LCC web og nfb databasen Videreutvikling nfb-databasen SUM UTGIFTER RESULTAT

26

27 Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist endret 3. april NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsforvaltning. Organisasjonen skal bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene, og gjennom samarbeid: definere og synliggjøre byggherre, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler ivareta og utvikle verdier ved å skape et høyt faglig nivå innen bygg- og eiendomsforvaltning, med god kontakt og dialog med fag- og forskningsmiljøene formidle erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene ivareta kvaliteten og forbedringsprosessen innen bygging, forvaltning og drift av bygg og eiendommer utvikle, samle, analysere, standardisere og informere om nøkkeltall for bygg- og eiendomsforvaltning og etablere benchmarkinggrupper /- nettverk arbeide for god byggeskikk/estetikk formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet 3 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneting. 4 ORGANISASJON Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningens styre inngår avtale med et honorert sekretariat, Tekniske Foreningers Servicekontor AS, TFS som ivaretar foreningens administrasjon og drift. 5 ØKONOMI Foreningens økonomi baserer seg på medlemskontingent, kursvirksomhet og salg av faglitteratur m.v. Hvert medlem betaler en årskontingent, fastsatt av årsmøtet. Årsmøtet kan bestemme ekstrakontingenter for medlemskap i spesielle nettverk. For drift av databasen for nøkkeltall, inngås årlige avtaler mellom nettverket nfb og eierne av-/driftsansvarlige for databasen. Avtalen skal godkjennes av styret i foreningen. Regnskapet følger kalenderåret.

28 6 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være byggherrer, bedrifter, byggeiere, forvaltere, driftsorganisasjoner, institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-/ eiendomsforvaltning. Ansøkning skal være skriftlig og avgjøres av styret. Avgjørelsen kan ikke kreves begrunnet. En moderorganisasjon/et konsern kan tegne separate bedriftsmedlemskap for underlagte enheter. Et medlem kan ikke ha forretningsidé eller tilslutning til annen organisasjon som strider mot NBEFs formål eller arbeide i strid med foreningens interesser og formål. Ønsker et medlem å melde seg ut av foreningen, må dette skje skriftlig til styret senest 3 måneder før årets utløp. Utmelding kan bare skje ved utgangen av kalenderåret som også er foreningens regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale forfalt årskontingent. Nytt medlemsskap kan ikke tegnes før utestående kontingent er betalt. Vedtak om eksklusjon av et medlem kan foretas på bakgrunn av medlems forhold. Eventuell eksklusjon vedtas av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Når eksklusjon er vedtatt eller et medlem har sendt beskjed om utmeldelse, plikter medlemmet å stille sin (eventuelle) plass i foreningens styrende organer til disposisjon. 7 ÅRSMØTET Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Varsel om årsmøtet, tid og sted bekjentgjøres senest 2 måneder før årsmøtet. Innkalling til de ordinære årsmøtene skjer med fire ukers varsel. Saksliste sendes ut senest uker før møtet. Med sakslisten skal følge: styrets årsberetning og regnskap, forslag til budsjett og medlemsavgift eventuelle forslag til vedtektsendringer. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet I alle saker som blir lagt frem for årsmøtet til avgjørelse, skal det foreligge innstilling fra styret. Styrets innstillinger om de respektive saker sendes medlemmene sammen med sakslisten. Kun saker som er satt opp på den utsendte sakslisten kan behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsberetning. Regnskap, revisors beretninger, godkjenning av regnskap Budsjett og kontingent Aktivitetsplaner Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor Andre saker etter styrets innstilling. Innkomne forslag.

29 Styreleder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. På årsmøtet har alle bedriftsmedlemmene EN stemme. Medlemmene utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. Eventuelle fullmakter skal skriftlig være levert møteledelsen før møtets begynnelse. Personlige medlemmer har ikke stemmerett. Alle saker avgjøres med alminnelig stemmeflertall, hvor vedtektene ikke bestemmer noe annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig avstemning. Alternative forslag til vedtak som måtte komme i møtet skal leveres møteleder skriftlig før avstemning. Det føres protokoll som undertegnes av møteleder og de 2 valgte representanter. 8 ÅRSMØTEKONFERANSE I forbindelse med det ordinære årsmøtet skal det arrangeres en faglig konferanse. 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med fire 4-ukers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av foreningens stemmeberretigede medlemmer skriftlig forlanger dette. I siste tilfelle skal møtet avholdes senest seks 6 uker etter at henstillingen er mottatt. Beslutninger treffes med simpelt flertall av de stemmer som er representert møtet, med unntak av de saker som krever noe annet i henhold til vedtektene. De enkelte medlemmene har stemmer som for et ordinært årsmøte. 10 STYRET Foreningen ledes av et styre som representerer foreningen utad. Styret velges på årsmøtet med en funksjonstid på 2 år, således at tilnærmet halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Styret skal bestå av inntil 10 medlemmer med inntil 4 varamedlemmer. Nettverkene er representert i styret gjennom styrerepresentant eller vararepresentant 1. Leder velges særskilt, for 1 år, de øvrige styremedlemmer for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret selv nestleder og fordeler oppgaver blant styrets medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av medlemmene forlanger det. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes i det påfølgende styremøtet. 1 Årsmøtet 2006 presiserte at forståelsen av dette er som følger: Nettverkstyrenes medlemmer, selv om de ikke er valgt av årsmøte har møterett, men ikke stemmerett.

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer