ÅRSMELDING lyngdal.kommune.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no

2 2

3 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte... 5 Mye godt lagspill... 5 Faktatall Lyngdal kommune...6 Befolkning...6 Økonomi...7 Politisk aktivitet...8 Ansatte...9 Oversikt over kommunens organisering... 9 Medarbeidere i kommunen... 9 Sentraladministrasjonen Rådmannen IKT Plan og økonomiavdelingen Organisasjonsavdelingen Servicekontoret Fellestjenesten Tekniske tjenester Plankontoret Tekniske tjenester Oppvekst og undervisning Barnehager Nygård barnehage Lyngtua barnehage Bergeheim barnehage Skoler Å barneskole Berge barneskole Kvås skole Årnes skole Lyngdal ungdomsskole Voksenopplæringen Kulturskolen Helse og omsorg Lyngdal bo- og servicesenter Enhet for hjemmebasert omsorg Enhet for barn og unge Enhet for psykisk helse og habilitering NAV

4 Rådmannens kommentar Årsmeldingen for 2013 for Lyngdal kommune gir en samlet oversikt over økonomiske og faglige resultater i året som ligger bak oss. Av praktiske årsaker er Årsregnskap og Årsmelding laget i to separate dokument. Årsregnskap gir den totale oversikt over anvendelsen av kommunens midler og inneholder alle de obligatoriske elementene som kreves i Kommunelovenes 48, samt revisorsberetning. Årsmeldingen gir på sin side en oversikt over kommunens drift i de ulike tjenesteenhetene. VI VIL VI VÅGER Arbeidet med Kommuneplan for Lyngdal har stått sentralt i Siden planprogrammet var ferdig i februar er det lagt ned store arbeidsmengder både politisk og administrativt for å ferdigstille planen. Kommuneplanen skal bidra til å tydeliggjøre felles mål og strategier for den videre utvikling av kommunen. Slagordet til Lyngdal: VI VIL VI VÅGER står fast, og i forbindelse med kommuneplanen er det utarbeidet en ny og helhetlig grafisk profil som skal underbygge kommunens budskap. Det er ønskelig at dette symbolet skal være et felleseie for alle i Lyngdal, og stilles gratis til disposisjon for næringslivet, lag og foreninger som oppfordres til å benytte det i sin markedsføring. Våre kjerneverdier for framtiden er: UTVIKLING SAMARBEID - KVALITET Kommuneøkonomi sregnskapet for 2013 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på i 1,7 mill. Selv vi gleder oss over et positivt regnskapsresultat, er vi innstilt på tøffe utfordringer framover. Som minsteinntektskommune må Lyngdal husholde godt med ressursene for å drive i balanse når effektene av større lånebelastning slår inn. På bakgrunn av dette gjennomførte rådmannen et bredt anlagt ressursprosjekt innen helse- og omsorgsområdet i Rådgivningsfirmaet Agenda/Kaupang bistod prosessen og alle nivå i organisasjonen deltok konstruktivt. Resultatet ble at driftsvolumet i kommende økonomiplanperiode skal reduseres med 10 mill. Dermed vil driftsutgiftene i sektoren ligge på nivå med landsgjennomsnittet. Rådmannen planlegger i 2014 å foreta en nøye gjennomgang av driftsnivået for barnehagesektoren. Medarbeiderdag For første gang ble alle 600 ansatte i kommunen invitert til medarbeiderdag. Rådmannen fikk politikernes aksept for å bruke deler av regnskapsoverskuddet på et slikt arrangement som takk for flott arbeidsinnsats. Snaue 400 var tilstede og fikk med seg et bredt anlagt program med høyt faglig innhold. Advokat Geir Lippestad holdt hovedforedraget over temaet «Verdibasert kommunikasjon». Lippestad bruker sine erfaringer, både fra 22. juli-saken og fra eget liv, til å snakke om hvordan vi kan motivere hverandre. Han taler tankevekkende om toleransens yttergrenser, verdier versus kultur og hvordan bygge gode arbeidsplasser. På kvelden ble det holdt konsert med Tønes. De gode tilbakemeldingene tilsier at vi sammen med de ansattets organisasjoner vil forsøke å arrangere medarbeiderdag hvert 2. år. 4

5 Anti korrupsjonsarbeid Kommunestyret vedtok våren 2013 å melde kommunen inn i organisasjonen Transparency International Norge (TI-Norge). Hovedhensikten var å videreutvikle og styrke etisk refleksjon og verdibasert ledelse både politisk og administrativt. TI-Norge er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i Foreningen er en selvstendig avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i både private og offentlige virksomheter. Sammen med KS har TI-Norge etablert er kommunenettverk inn anti korrupsjon. Lyngdal har deltatt i dette nettverket med 2 ledere og en tillitsvalgt. Lyngdal ungdomsskole Vår nye flotte ungdomsskole ble høytidelig åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 29.august. Det er blitt et funksjonelt bygg som legger til rette for gode lærings- og arbeidsforhold for både elever og lærere. Selve måten byggeprosjektet er blitt gjennomført på, med stor grad av brukermedvirkning og strukturert samarbeid mellom kommunen og entreprenør, har skapt stor oppmerksomhet over det ganske land. NHO har tatt til orde for at «Lyngdalsmodellen» bør sette standard for fremtidige offentlige byggeoppdrag. Byggeprosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsfristen og ca. 18 mill. under målsummen på 163 mill. Ordførerskifte Ved Stortingsvalget i september fikk Lister regionen inn hele 3 politikere på tinget. Blant disse var ordfører Ingunn Foss, som dermed overlot ordførerkubba til Jan Kristensen. Dermed blir det han som skal lose kommuneskuta de siste 2 årene av denne valgperioden. Administrasjonen vil takke Ingunn for konstruktivt samarbeid gjennom flere år i en periode med mye utvikling i Lyngdal. Vi vil ønske henne lykke til med det viktige arbeidet hun nå får på den nasjonale politikerarenaen. Samarbeidet med Jan som ny ordfører har startet svært bra, og kommunen vil blant annet ha stor nytte av hans lange og brede erfaring innen kommunal virksomhet, særlig innen planarbeid. Mye godt lagspill Lyngdal «Lister-mesterskapet» 80 Lyngdalssamfunnet er preget av utstrakt dugnadsånd og samarbeid på tvers av ståsted og interesser. Resultatet av dette ser vi blant annet i form Hægebostad Farsund Sirdal Kvinesdal Flekkefjord av et sterkt lokalsamfunn i god vekst og utvikling. Denne innstilling finner vi også i den kommunale organisasjonen. Det er min klare oppfatning at medarbeiderne gjør en kjempeinnsats for innbyggerne våre! Kommunebarometeret rangerer alle norske kommuner utfra parameterne effektivitet, kvalitet og brukermedvirkning. I 2013 havnet Lyngdal på 80 plass av landets 428 kommuner og godt foran de øvrige Lister kommunene. I løpet av året har hovedtillitsvalgte og hovedverneombud bidratt konstruktivt i mange prosesser og på mange arenaer. Tusen takk til dere alle! Jeg benytter anledningen til også å takke ordfører og andre sentrale politikere for godt samarbeid i Norman Udland 5

6 Antall Lyngdal kommune Faktatall Lyngdal kommune Befolkning Befolkningsutvikling i Lyngdal Antall personer År Folkemengde per 1. januar Fødselsoverskudd 1 Nettoinnflytting 2 Folketilvekst Vekst i % ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % ,3 % ,0 % ,0 % ,5 % ,1 % Lyngdal har en relativt jevn befolkningsvekst. I løpet av de siste 10 årene er det ingen år med nedgang i befolkningstallet. Befolkningen vokser med i overkant av 1 % i året. Som tabellen ovenfor viser, så skyldes veksten både et fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. 1 Forskjellen mellom antall fødte og antall døde i løpet av et år. 2 Forskjellen mellom tilflytting og fraflytting til kommunen i løpet av et år. 6

7 Økonomi Resultatutviklingen i Lyngdal kommune har vært positiv for 2012 og 2013 dersom man legger brutto driftsresultat 3 til grunn. Følgende graf under viser trenden de siste 5 år i Lyngdal kommune. Markeringene over den røde streken viser overskudd noe vi ser er tilfellet for 2012 og Brutto driftsresultat - siste 5 år , , , Brutto driftsresultat -0,4-19, ,7 Netto driftsutgifter er et tall for hvordan kommunen prioriterer sine ressurser internt. Det vil si hvordan budsjettet fordeler seg på de ulike tjenesteområdene. Lyngdal gjorde følgende prioritering i 2013: 1 % 3 % 3 % 4 % 36 % Netto driftsutgifter pr formål 1 % 2 % 8 % 16 % 26 % Adm. og styring Barnehager Grunnskole Helse og omsorg Sosialtjeneste Barnevern Kultur Kirke Næring Samferdsel Helse og omsorg disponerte 36% og skolesektoren 26 % av kommunens totale budsjettramme, og er dermed de klart største tjenesteområdene. Barnehageområdet utgjør 16 %, administrasjon og styring 8 % og sosialtjenesten 4 %. De øvrige områdene utgjør 3 % eller mindre av den totale budsjettkaka i Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert avskrivninger. 7

8 Politisk aktivitet Aktivitet i utvalgene Navn på utvalg Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Antall saker i 2013 Kommunestyret Formannskapet HMPD Kommunestyret Jan Kristensen, H Ordfører AP SP SV Krf V H Frp Johan Ekeland Karsten Fidjeland Anders Lien Turid T. Håland Torunn Tjomsland Knut Sagstad Sigmund Abusland Tordis A Blørstad Tor Arne Hestad Torbjørn Ougland Roger Abusland Siv Knutsen Doris Høyland Ådne Fardal klev Knut Foss Rolf Ytterdahl Mikal Stene Nils Kristian Låtveit Karl B. Ballestad Ingrid Olsen Torrey K. Nørsett Kirsti Tønnessen Ragnhild Limmesand Stein Asle Johnsen Ellinor Tjomsland Bård Melvin Bulæg Roar Lindland Kirsten Nodeland 4 Jan Kristensen overtok som ordfører etter Ingunn Foss i oktober

9 Ansatte Oversikt over kommunens organisering Lyngdal kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen utgjør det øverste nivået og enhetene nivået under. Organisasjonen er fordelt på støtteenheter (5) som skal betjene alle tjenesteenhetene (17)i kommunen. Medarbeidere i kommunen Antall ansatte Antall årsverk Sykefravær 8,1 % 7,3 % 7,2 % 7,4% I 2013 var det 715 ansatte i kommunen fordelt på 515 årsverk. De siste 4 årene har det vært en relativt jevn økning i antall årsverk og ansatte. Sykefraværet i Lyngdal kommune er svært stabilt og endte i 2013 på 7,4 %. 9

10 Sentraladministrasjonen Kostra Nøkkeltall Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innbygger Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest-Agder Landet utenom Oslo Rådmannen Antall årsverk Norman Udland 3,1 (inkl. IKT) + prosjekter Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,5 en på rådmannens område hadde i 2013 et mer forbruk på kr ,-. Underskuddet skyldes vekst i utgifter til gjesteelever i andre kommuner som tilhører Lyngdal. Området for rådmannen inneholder den politiske virksomheten i kommunen og drift av sentrale rådmannsfunksjoner inkludert IKT og rådmannskontor. I tillegg består området av sentrale skolepolitiske tiltak som blant annet gjesteelever i andre kommuner. 10

11 IKT Kjell Andresen Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,0 sregnskapet til IKT gikk i balanse. Det var et lite overskudd på prosjektsiden som skyldes at tilskudd er ført på drift og utgifter har vært en del av investeringsprosjektene. Kommunens IKT avdeling er bindeleddet mellom IKT drift som er outsourcet og kommunens enheter. Det er derfor en sentral støttetjeneste som er involvert i både administrative prosesser, driftsoppgaver, ulike prosjekter og strategisk arbeid. IKT leder er derfor også en del av rådmannens ledergruppe. Utredning av ny IKT driftsløsning har vært hovedfokuset for IKT avdelingen i Kommunestyret vedtok desember 2013 at kommunen ikke skal inngå i det «Nye DDV» og planlegging av uttreden av «Det gamle DDV» ble gjennomført før årsskiftet. Avdelingen har også vært involvert i en rekke prosjekter og deriblant arbeid med et helhetlig styringssystem «God kommunal styring». Innenfor kart og arkiv er det pågått endringsarbeid som har ført til flere digitale tjenester og løsninger både internt og eksternt. Her må det nevnes at kommunen ble blant de første kommunene med løsning for digital forsendelse til digitale postkasser. Politikerne har blitt papirløse med sine windows8 brett og skytjenester. Det har også pågått store prosjekter innenfor helse- og omsorg og skole. IKT avdelingen merker effekter av prosesser som har vedvart over tid bl.a. med at omsorgstjenesten er mer selvgående innenfor elektronisk pasientjournal. IKT avdelingen har fulgt arbeidet med elektronisk meldingsutveksling, men et stort implementeringsarbeid er gjennomført av enhetene selv, og i et godt interkommunalt samarbeid. IKT har også vært noe involvert i arbeidet med kommuneplanen og har deltatt på noen oppdrag utenfor kommunen. Her vil vi spesielt trekke frem arbeidet med KS sin «Kokebok for gevinstrealisering». IKT vurderer å ha oppnådd resultater både innenfor investering og drift som er i henhold til målsettingen om å være en driver til utvikling og innovasjon. Med det å bidra til å skape potensielle gevinster for de ulike sektorene i kommunen slik at de kan oppnå sine strategiske målsettinger. 11

12 Plan og økonomiavdelingen Karl Emil Erlandsen Antall årsverk 6,3 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,3 Plan og økonomiavdelingen hadde et overskudd på kr ,- i Dette er et godt resultat og nær budsjettmålet. Enhetens arbeidsoppgaver er føring av kommunens regnskap, behandling av inngående og utgående fakturaer, skatt, innfordring, budsjett og økonomistyring. I tillegg til regnskapet for Lyngdal kommune er det ført egne regnskap for de kommunale foretak Lyngdal kultursenter, Lyngdal havn og Sørlandsbadet IKs. Plan og økonomi har ansvar for å samordne kommunens totale arbeid med budsjett og regnskap. Enheten er en støtteenhet for de ulike tjeneste- og støtteenheter i kommunen. Kommunens innkjøpsansvar er plassert i enheten. Enheten koordinerer i tillegg kommunens rapportering til overordnede myndigheter. Arbeid med ny kommuneplan for Lyngdal kommune har vært en viktig oppgave i Det utarbeides både samfunnsdel og arealdel. I arbeidet har det vært viktig at samfunnsdelen er styrende for arealdelen. Det er opprettet egen prosjektstilling for arbeidet og stillingen er en del av enheten. Arbeidet med kommuneplanen er tenkt sluttført i

13 Organisasjonsavdelingen Bjørgulv Hamre Antall årsverk Org.avdeling 6,1, Tillitsvalgte 2,6, Hovedvernombud 0,2 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,6 Enheten har følgende tjenester: Organisasjonsavd. personalpolitiske tiltak, tillitsvalgte og vernetjeneste bedriftshelsetjeneste fellesadm. utgifter Tjenesten totalt hadde et mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak vakant stilling, som følge av sykdom. En av oppgavene til avdelingen har vært å være bidragsyter til at rådmannens lederavtale kan oppfylles på en best mulig måte. Av oppgaver for organisasjonsavdelingen kan blant annet nevnes: arrangert medarbeiderdag utarbeidet en arbeidsgiverstrategi hatt fokus på lederrollen, gjennom å ha vært aktive støttespillere for enhetsledere i personalarbeid, som f. eks i tilsettingsprosesser tatt i bruk turnussystem i barnehagene forsøksordning med fleksiturnus innen pleie og omsorg Videreutviklet og gitt opplæring i kommunens kvalitets- og avvikssystem Videreføring av avtalen med Sørlandsbadet, etablert samarbeid om «Raskere frisk», opprettholdt vår ordning med dialogmøter, samarbeid med Folkehelse om røykeslutt, og hatt jevnlige møter i AMU og sikret opplæring av verneombud, administrert og gjennomført årets lønnsforhandlinger sikret og videreutviklet samarbeidet med de tilsattes organisasjoner Og sist, men ikke minst, har avdelingen sikret korrekt lønnsutbetaling til rett tid, veiledet tilsatte om pensjon, registrert all form for fravær, og sørget for alle former for innmeldinger, utmeldinger, og sykerefusjoner! 13

14 Servicekontoret Ole Aa. Brattfjord Antall årsverk 7,6 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,5 Enheten hadde i 2013 et merforbruk på kr. Tjeneste 1207 fikk et overskudd på 4880,- Merforbruket er knyttet til selvkost. Avdelingen har i 2013 hatt overskridelser på lønn knyttet til byggesaksbehandling. Årsaken er at gebyrene er inntektsført plankontoret. Om enheten: Servicekontoret (SK) er kommunens førstelinjetjeneste, og tar hånd om kundemottaket, sentralbordtjenesten og en stor mengde mailbesvaring. SK løser de fleste oppgavene på stedet, og er kontaktformidler mellom brukerne og øvrige enheter. SK driver saksbehandling innenfor en lang rekke tjenester. Nevnes kan bygge-, matrikkel og delingssaker. Kommunale avgifter. Administrerer Husbankens tilskudds- og låneordninger. Utleie og utlevering av nøkkelkort. Skogfond og produksjonstilskudd. Parkeringskort /TT-kort, ledsagerbevis m.v. Webredaksjonen og beredskapskoordinator er også knyttet til Servicekontoret. Særlige fokusoppgaver/områder i 2013: Planlegging, ombygging av Servicekontoret (sluttføres i 2014). Portalprosjekt (ny hjemmeside). Beredskapsarbeid. Mer effektiv byggesaksbehandling, økte personalressurser på byggesak finansiert gjennom selvkost. Kostra, selvkostberegning. Infoland. Avgrensing av arbeidsområder mellom plan- og servicekontor. Oppsummering av overordnede resultater/måloppnåelse for 2013: Økte personalressurser på byggesak, avklaring av arbeidsfordeling mellom plan- og servicekontor. Ca. 300 byggesaker er behandlet i Alle henvendelser vedr. eiendomsopplysninger blir nå kanalisert gjennom Infoland. På sikt vil dette være tidsbesparende og inntektsgivende. Portalprosjektet (fortsetter inn i 2014). 14

15 Fellestjenesten Kari Belland Antall årsverk 4 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,7 Fellestjenesten hadde i 2013 et overskudd på kr ,-. Ledig stilling, - vikar som sluttet. Om enheten. Sending/mottak av post for journalføring i kommunens sak- arkivsystem ephorte Veiledning av interne saksbehandlere i ephorte Daglig ekspedering av innsynsbegjæringer fra pressen og andre etter bestilling Politisk sekretariat med ansvar for møteinnkalling, sekretærfunksjon og protokollering for politiske utvalg Deltakelse i div. prosjekter Særlige fokusoppgaver/områder i 2013 Tilrettelegging og gjennomføring av Stortingsvalget 2013 Innføring av emøte, - kommunestyrerepresentantene benytter lesebrett i møte. Møteinnkallinger sendes nå elektronisk til medlemmene, noe som forenkler utsendelsen fra Fellestjenesten Flytting/systematisering av eldre arkiver til godkjent arkivrom i Rådhuset Klargjøring av arkiver for avlevering til IKAVA Oppstart og forberedelse i forbindelse med digitalisering av eiendomsarkivet Oppsummering av overordnede resultater/måloppnåelse for 2013 Fellestjenestens hovedmål er til en hver tid å være mest mulig ajour med postregistrering og annet kontroll- og oppfølgingsarbeid i ephorte For politisk sekretariat må for- og etterarbeid i forbindelse med utvalgsmøter prioriteres høyt 15

16 Tekniske tjenester Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest- Agder Landet utenom Oslo Plankontoret Stein Erik Watne Antall årsverk 2,4 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat Enheten gikk i 2013 med et samlet overskudd på kr over budsjett, som i det vesentlige skyldes gebyrinntekter. I 2013 har Plankontoret fått økt resursene ved at det er tilsatt landskapsarkitekt. Det er også vedtatt å øke kapasiteten på byggesaksbehandling, og tilsettingsprosessen for en ny saksbehandler er startet. Plankontoret har ansvar for arealforvaltning. I 2013 ble også personalansvar for behandling av byggesaker lagt til Plankontoret. Plankontoret har ansvar for plansaker, søknad om dispensasjoner, jordlovssaker, viltforvaltning, klagesaksbehandling og for å forberede saker til politisk behandling. Det har vært behandlet 302 byggesaker og 89 saker etter matrikkelloven. Arbeidet med å lage ny kommuneplan for Lyngdal har vært en sentral oppgave for Plankontoret. Enhet for Plan- og økonomi har hatt hovedansvaret for kommuneplanens samfunnsdel. Konklusjoner som her trekkes for kommunens utviklingstrekk og behov, skal være premissgivende for utarbeidelse av arealdelen. Det er 16

17 mange delprosjekter som har bidratt til å gi kunnskap som kan brukes til best mulig planlegging. Eksempelvis er det utarbeidet en barnetråkkanalyse og oversikt over eksisterende og mulige lekeplassarealer. Arbeidet med å gi gateadresser for hele kommunen har kommet langt, og er i det vesentlige ferdig på nordsiden av E-39. Kulturforetaket har ansvaret for en egen navnekomite som fastsetter nye veinavn ved behov. Det er til nå adressert 45 veier med til sammen 579 adresser, og det gjenstår omlag 90 navngitte veier. Arbeidet har vist seg arbeidskrevende som følge av endel feil i matrikkelen. Det tas sikte på å være ferdig i løpet av vårsesongen I tillegg har det vært endel arbeid med å ferdigstille midlertidige forretninger, og matrikulere kommunale veier. En rekke reguleringsplaner har vært behandlet og flere større planprosesser er nå ferdigstilt. Reguleringsplan for Bergesletta er endelig vedtatt. Reguleringsplan for laksetrapp i Kvåsfossen, og det skal være åpning av fisketrappa våren Flere reguleringsplaner for boliger er vedtatt, og det er stor byggeaktivitet flere steder i kommunen. Digitalt planarbeid gir stor tilgjengelighet for publikum. Planarkivet er nå etabler, og alle har mulighet til å benytte kommunens kartverk for å sjekke planstatus og få direkte tilgang til planarkivet. Det arbeides nå også med å etablere en egen applikasjon som gjør kart og planarkiv tilgjengelig for smart telefoner og lesebrett. Med dette kan også denne teknologien brukes i felt. Ny giv i landbruket i Lyngdal, et 3-årig prosjekt for å skape større aktivitet innen landbruket og landbrukstilknyttede næringer, engasjerte prosjektleder i 20 % stilling fra høsten Prosjektet støttes økonomisk av Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Lyngdal kommune. Prosjektet har hele landbruket som arbeidsfelt og har skapt økt engasjement for landbruk i kommunen.det er avholdt flere møter med veldig god oppslutning. Landbruksnæringen i Lyngdal bør ha muligheter for økt aktivitet særlig innenfor bær- og grønnsakproduksjon og gjenopptaking av bruken av gammel beitemark. Jordbruk: Det er behandlet 18 søknader om fradeling etter jordlovens 12. Av disse var 4 i forbindelse med tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Det er i alt behandlet 29 søknader om konsesjon, 17 er innvilget med vilkår, av disse er det satt vilkår om personlig boplikt i 6 av sakene. Lyngdal ble i 2013 tildelt kr ,- i friske SMIL-penger. Det er få søknader, sammen med restbevilgning fra 2012 ble kr ,- tildelt 2 søknader. Den ene et stabbur på Gitlestad i Kvås, bygd ca Lyngdal hadde pr , 21 melkeprodusenter med til sammen 432 melkekyr. 31 produsenter har 360 ammekyr. Samlet antall storfe i kommunen var 2080, (inklusiv ungdyr) Antall voksne sau og lam var 1161 stk., 81 bønder søkte produksjonstilskudd på da jordbruksareal i drift.. Skogbruk: Aktiviteten innen skogkultur- og planting i skogen er fortsatt god. Lyngdal kommune deltar i faghjelpsprosjektet for skogbruk. Vilt og fisk: I 2013 ble det felt 74 elg og 52 hjort. 17

18 Tekniske tjenester Arne Kristensen Antall årsverk 25 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,7 Enheten hadde i 2013 et merforbruk på kr Merforbruket er til dels betydelig, men det er balansert mot høyere inntekter og et mindre forbruk på lønn, og framstår derfor som et budsjett omtrent i balanse. Dette skyldes at områdene felles vedlikehold/renhold/maskindrift er tjenester som balanserer, dvs at utgiftene videreføres til andre tjenester balansert mot inntekter til fellesområdene. Det samme gjelder utgående/inngående mva i forbindelse med drift. Tekniske tjenester er delt i 2 avd.- Felles vedlikehold, med ansvar for eiendom/komm. bygg/vei/parkering/park/friluft/vann/avløp/renovasjon/feiing, og Felles renhold. Felles vedlikehold utgjør 12 årsverk, fordelt på de enkelte områdene, mens det for renhold er 11,3. Utfordringene, spesielt for felles vedlikehold er at ressursene er knappe i forhold til behovene innenfor vedlikehold for de flest områdene. En uforutsatt hendelse på ett av områdene får lett konsekvenser for andre områder. De største utfordringene finnes innenfor veivedlikehold og bygningsmessig vedlikehold. Enheten hadde i 2013 særlig fokus på kommunale veier, både grus og asfaltveier, samt kommunale bygg.. Videre e hadde man fokus på å få en bedre oversikt over vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg. Enheten fikk også en utfordring i forhold til ansatte i og med at kommunen valgte å privatisere driften av ny ungdomsskole. Som følge av en «snill» ettervinter 2013 og et regnskapsmessig overskudd fra 2012, hvorav enheten ble tilgodesett med , kunne enheten tilføre relativt mye masse til grusveiene. Det samme gjaldt reasfaltering av de asfalterte veiene. For disse bidrog også vann og avløp med midler til reasfaltering av gamle grøftetraceer Med hensyn til registrering av vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg, kom man ikke like langt her pga sykemeldinger og stillingsfratredelse i staben. Privatiseringen av driften ved ny ungdomsskole medførte overtallighet spesielt innfor renhold. Dette er delvis løst gjennom naturlig avgang (alder), og gjennom foreløpig vikariater for sykemeldte, men kan enda bli en utfordring. 18

19 Antall Antall Lyngdal kommune Oppvekst og undervisning Barnehager Lyngdal har 3 kommunale barnehager med tilsammen 300 godkjente plasser. I tillegg er det 6 private barnehager som er godkjent for 184 plasser. Krokveien familiebarnehage var en privat barnehage som ble lagt ned sommeren Frikirken Åpen barnehage driver et attraktivt tilbud 3 dager i uken. Tilbudet er åpent for alle barn fra 0 6 år sammen med en voksen. Antall barn med barnehageplass Antall barn i barnehage Antall barn Antall barn fordelt på antall dager dager dager dager dager

20 «Være sammen» De private barnehagene drives selvstendig, men er en del av det helhetlige barnehagetilbudet i kommunen. Dette vises gjennom felles rutiner for samordnet opptak, felles barnehageprogram, styrermøter og felles satsningsområder. Eksempel på dette er programmet «Være sammen». Alle barnehagene i Lyngdal er med på dette og gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende programpakke vil dette kunne gjøre barnehagene til den beste arena for barnets vekst og modning. Kommunalt tilsyn Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. I Lister har vi utarbeidet felles skjema og system for tilsyn i alle barnehager. Tilsynet gjennomføres ved at 2 kommuner hjelper hverandre slik at det alltid er 2personer til stede ved gjennomføring. Det utarbeides rapport som sendes til barnehagen. Hver barnehage skal ha tilsyn etter dette systemet hvert 3. år. I 2013 var det tilsyn i 3 barnehager; Filadelfia, Sangfuglen og Bergeheim. Likeverdig behandling Barnehageloven pålegger kommunen å yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen. Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Tilskuddet til de private beregnes ut fra enhetspris pr. time i kommunale barnehager på bakgrunn av budsjett. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det ble ikke foretatt etterberegning av tilskudd for regnskapsårene 2011 og 2012 før i Dette medførte en ekstra utbetaling til de private barnehagene på ca. 3 mill. Kommunens barnehager har høy kostnad pr oppholdstime. Dette må vi ha en gjennomgang av i forbindelse med endring av organisering av barnehagedriften i Kostra - nøkkeltall Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest- Agder 89,2 91,4 89,1 87,7 90,8 35,9 35,9 32,7 36,4 34,1 Landet utenom Oslo

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Årsplan 2016. Servicekontor. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Servicekontor. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Servicekontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Årsrapport 2013. Sakshaug skole

Årsrapport 2013. Sakshaug skole Årsrapport 2013 Sakshaug skole 1.1 Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole (1.-7. trinn) Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer