ÅRSMELDING lyngdal.kommune.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no

2 2

3 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte... 5 Mye godt lagspill... 5 Faktatall Lyngdal kommune...6 Befolkning...6 Økonomi...7 Politisk aktivitet...8 Ansatte...9 Oversikt over kommunens organisering... 9 Medarbeidere i kommunen... 9 Sentraladministrasjonen Rådmannen IKT Plan og økonomiavdelingen Organisasjonsavdelingen Servicekontoret Fellestjenesten Tekniske tjenester Plankontoret Tekniske tjenester Oppvekst og undervisning Barnehager Nygård barnehage Lyngtua barnehage Bergeheim barnehage Skoler Å barneskole Berge barneskole Kvås skole Årnes skole Lyngdal ungdomsskole Voksenopplæringen Kulturskolen Helse og omsorg Lyngdal bo- og servicesenter Enhet for hjemmebasert omsorg Enhet for barn og unge Enhet for psykisk helse og habilitering NAV

4 Rådmannens kommentar Årsmeldingen for 2013 for Lyngdal kommune gir en samlet oversikt over økonomiske og faglige resultater i året som ligger bak oss. Av praktiske årsaker er Årsregnskap og Årsmelding laget i to separate dokument. Årsregnskap gir den totale oversikt over anvendelsen av kommunens midler og inneholder alle de obligatoriske elementene som kreves i Kommunelovenes 48, samt revisorsberetning. Årsmeldingen gir på sin side en oversikt over kommunens drift i de ulike tjenesteenhetene. VI VIL VI VÅGER Arbeidet med Kommuneplan for Lyngdal har stått sentralt i Siden planprogrammet var ferdig i februar er det lagt ned store arbeidsmengder både politisk og administrativt for å ferdigstille planen. Kommuneplanen skal bidra til å tydeliggjøre felles mål og strategier for den videre utvikling av kommunen. Slagordet til Lyngdal: VI VIL VI VÅGER står fast, og i forbindelse med kommuneplanen er det utarbeidet en ny og helhetlig grafisk profil som skal underbygge kommunens budskap. Det er ønskelig at dette symbolet skal være et felleseie for alle i Lyngdal, og stilles gratis til disposisjon for næringslivet, lag og foreninger som oppfordres til å benytte det i sin markedsføring. Våre kjerneverdier for framtiden er: UTVIKLING SAMARBEID - KVALITET Kommuneøkonomi sregnskapet for 2013 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på i 1,7 mill. Selv vi gleder oss over et positivt regnskapsresultat, er vi innstilt på tøffe utfordringer framover. Som minsteinntektskommune må Lyngdal husholde godt med ressursene for å drive i balanse når effektene av større lånebelastning slår inn. På bakgrunn av dette gjennomførte rådmannen et bredt anlagt ressursprosjekt innen helse- og omsorgsområdet i Rådgivningsfirmaet Agenda/Kaupang bistod prosessen og alle nivå i organisasjonen deltok konstruktivt. Resultatet ble at driftsvolumet i kommende økonomiplanperiode skal reduseres med 10 mill. Dermed vil driftsutgiftene i sektoren ligge på nivå med landsgjennomsnittet. Rådmannen planlegger i 2014 å foreta en nøye gjennomgang av driftsnivået for barnehagesektoren. Medarbeiderdag For første gang ble alle 600 ansatte i kommunen invitert til medarbeiderdag. Rådmannen fikk politikernes aksept for å bruke deler av regnskapsoverskuddet på et slikt arrangement som takk for flott arbeidsinnsats. Snaue 400 var tilstede og fikk med seg et bredt anlagt program med høyt faglig innhold. Advokat Geir Lippestad holdt hovedforedraget over temaet «Verdibasert kommunikasjon». Lippestad bruker sine erfaringer, både fra 22. juli-saken og fra eget liv, til å snakke om hvordan vi kan motivere hverandre. Han taler tankevekkende om toleransens yttergrenser, verdier versus kultur og hvordan bygge gode arbeidsplasser. På kvelden ble det holdt konsert med Tønes. De gode tilbakemeldingene tilsier at vi sammen med de ansattets organisasjoner vil forsøke å arrangere medarbeiderdag hvert 2. år. 4

5 Anti korrupsjonsarbeid Kommunestyret vedtok våren 2013 å melde kommunen inn i organisasjonen Transparency International Norge (TI-Norge). Hovedhensikten var å videreutvikle og styrke etisk refleksjon og verdibasert ledelse både politisk og administrativt. TI-Norge er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i Foreningen er en selvstendig avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i både private og offentlige virksomheter. Sammen med KS har TI-Norge etablert er kommunenettverk inn anti korrupsjon. Lyngdal har deltatt i dette nettverket med 2 ledere og en tillitsvalgt. Lyngdal ungdomsskole Vår nye flotte ungdomsskole ble høytidelig åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 29.august. Det er blitt et funksjonelt bygg som legger til rette for gode lærings- og arbeidsforhold for både elever og lærere. Selve måten byggeprosjektet er blitt gjennomført på, med stor grad av brukermedvirkning og strukturert samarbeid mellom kommunen og entreprenør, har skapt stor oppmerksomhet over det ganske land. NHO har tatt til orde for at «Lyngdalsmodellen» bør sette standard for fremtidige offentlige byggeoppdrag. Byggeprosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsfristen og ca. 18 mill. under målsummen på 163 mill. Ordførerskifte Ved Stortingsvalget i september fikk Lister regionen inn hele 3 politikere på tinget. Blant disse var ordfører Ingunn Foss, som dermed overlot ordførerkubba til Jan Kristensen. Dermed blir det han som skal lose kommuneskuta de siste 2 årene av denne valgperioden. Administrasjonen vil takke Ingunn for konstruktivt samarbeid gjennom flere år i en periode med mye utvikling i Lyngdal. Vi vil ønske henne lykke til med det viktige arbeidet hun nå får på den nasjonale politikerarenaen. Samarbeidet med Jan som ny ordfører har startet svært bra, og kommunen vil blant annet ha stor nytte av hans lange og brede erfaring innen kommunal virksomhet, særlig innen planarbeid. Mye godt lagspill Lyngdal «Lister-mesterskapet» 80 Lyngdalssamfunnet er preget av utstrakt dugnadsånd og samarbeid på tvers av ståsted og interesser. Resultatet av dette ser vi blant annet i form Hægebostad Farsund Sirdal Kvinesdal Flekkefjord av et sterkt lokalsamfunn i god vekst og utvikling. Denne innstilling finner vi også i den kommunale organisasjonen. Det er min klare oppfatning at medarbeiderne gjør en kjempeinnsats for innbyggerne våre! Kommunebarometeret rangerer alle norske kommuner utfra parameterne effektivitet, kvalitet og brukermedvirkning. I 2013 havnet Lyngdal på 80 plass av landets 428 kommuner og godt foran de øvrige Lister kommunene. I løpet av året har hovedtillitsvalgte og hovedverneombud bidratt konstruktivt i mange prosesser og på mange arenaer. Tusen takk til dere alle! Jeg benytter anledningen til også å takke ordfører og andre sentrale politikere for godt samarbeid i Norman Udland 5

6 Antall Lyngdal kommune Faktatall Lyngdal kommune Befolkning Befolkningsutvikling i Lyngdal Antall personer År Folkemengde per 1. januar Fødselsoverskudd 1 Nettoinnflytting 2 Folketilvekst Vekst i % ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % ,3 % ,0 % ,0 % ,5 % ,1 % Lyngdal har en relativt jevn befolkningsvekst. I løpet av de siste 10 årene er det ingen år med nedgang i befolkningstallet. Befolkningen vokser med i overkant av 1 % i året. Som tabellen ovenfor viser, så skyldes veksten både et fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. 1 Forskjellen mellom antall fødte og antall døde i løpet av et år. 2 Forskjellen mellom tilflytting og fraflytting til kommunen i løpet av et år. 6

7 Økonomi Resultatutviklingen i Lyngdal kommune har vært positiv for 2012 og 2013 dersom man legger brutto driftsresultat 3 til grunn. Følgende graf under viser trenden de siste 5 år i Lyngdal kommune. Markeringene over den røde streken viser overskudd noe vi ser er tilfellet for 2012 og Brutto driftsresultat - siste 5 år , , , Brutto driftsresultat -0,4-19, ,7 Netto driftsutgifter er et tall for hvordan kommunen prioriterer sine ressurser internt. Det vil si hvordan budsjettet fordeler seg på de ulike tjenesteområdene. Lyngdal gjorde følgende prioritering i 2013: 1 % 3 % 3 % 4 % 36 % Netto driftsutgifter pr formål 1 % 2 % 8 % 16 % 26 % Adm. og styring Barnehager Grunnskole Helse og omsorg Sosialtjeneste Barnevern Kultur Kirke Næring Samferdsel Helse og omsorg disponerte 36% og skolesektoren 26 % av kommunens totale budsjettramme, og er dermed de klart største tjenesteområdene. Barnehageområdet utgjør 16 %, administrasjon og styring 8 % og sosialtjenesten 4 %. De øvrige områdene utgjør 3 % eller mindre av den totale budsjettkaka i Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert avskrivninger. 7

8 Politisk aktivitet Aktivitet i utvalgene Navn på utvalg Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Antall saker i 2013 Kommunestyret Formannskapet HMPD Kommunestyret Jan Kristensen, H Ordfører AP SP SV Krf V H Frp Johan Ekeland Karsten Fidjeland Anders Lien Turid T. Håland Torunn Tjomsland Knut Sagstad Sigmund Abusland Tordis A Blørstad Tor Arne Hestad Torbjørn Ougland Roger Abusland Siv Knutsen Doris Høyland Ådne Fardal klev Knut Foss Rolf Ytterdahl Mikal Stene Nils Kristian Låtveit Karl B. Ballestad Ingrid Olsen Torrey K. Nørsett Kirsti Tønnessen Ragnhild Limmesand Stein Asle Johnsen Ellinor Tjomsland Bård Melvin Bulæg Roar Lindland Kirsten Nodeland 4 Jan Kristensen overtok som ordfører etter Ingunn Foss i oktober

9 Ansatte Oversikt over kommunens organisering Lyngdal kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen utgjør det øverste nivået og enhetene nivået under. Organisasjonen er fordelt på støtteenheter (5) som skal betjene alle tjenesteenhetene (17)i kommunen. Medarbeidere i kommunen Antall ansatte Antall årsverk Sykefravær 8,1 % 7,3 % 7,2 % 7,4% I 2013 var det 715 ansatte i kommunen fordelt på 515 årsverk. De siste 4 årene har det vært en relativt jevn økning i antall årsverk og ansatte. Sykefraværet i Lyngdal kommune er svært stabilt og endte i 2013 på 7,4 %. 9

10 Sentraladministrasjonen Kostra Nøkkeltall Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innbygger Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest-Agder Landet utenom Oslo Rådmannen Antall årsverk Norman Udland 3,1 (inkl. IKT) + prosjekter Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,5 en på rådmannens område hadde i 2013 et mer forbruk på kr ,-. Underskuddet skyldes vekst i utgifter til gjesteelever i andre kommuner som tilhører Lyngdal. Området for rådmannen inneholder den politiske virksomheten i kommunen og drift av sentrale rådmannsfunksjoner inkludert IKT og rådmannskontor. I tillegg består området av sentrale skolepolitiske tiltak som blant annet gjesteelever i andre kommuner. 10

11 IKT Kjell Andresen Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,0 sregnskapet til IKT gikk i balanse. Det var et lite overskudd på prosjektsiden som skyldes at tilskudd er ført på drift og utgifter har vært en del av investeringsprosjektene. Kommunens IKT avdeling er bindeleddet mellom IKT drift som er outsourcet og kommunens enheter. Det er derfor en sentral støttetjeneste som er involvert i både administrative prosesser, driftsoppgaver, ulike prosjekter og strategisk arbeid. IKT leder er derfor også en del av rådmannens ledergruppe. Utredning av ny IKT driftsløsning har vært hovedfokuset for IKT avdelingen i Kommunestyret vedtok desember 2013 at kommunen ikke skal inngå i det «Nye DDV» og planlegging av uttreden av «Det gamle DDV» ble gjennomført før årsskiftet. Avdelingen har også vært involvert i en rekke prosjekter og deriblant arbeid med et helhetlig styringssystem «God kommunal styring». Innenfor kart og arkiv er det pågått endringsarbeid som har ført til flere digitale tjenester og løsninger både internt og eksternt. Her må det nevnes at kommunen ble blant de første kommunene med løsning for digital forsendelse til digitale postkasser. Politikerne har blitt papirløse med sine windows8 brett og skytjenester. Det har også pågått store prosjekter innenfor helse- og omsorg og skole. IKT avdelingen merker effekter av prosesser som har vedvart over tid bl.a. med at omsorgstjenesten er mer selvgående innenfor elektronisk pasientjournal. IKT avdelingen har fulgt arbeidet med elektronisk meldingsutveksling, men et stort implementeringsarbeid er gjennomført av enhetene selv, og i et godt interkommunalt samarbeid. IKT har også vært noe involvert i arbeidet med kommuneplanen og har deltatt på noen oppdrag utenfor kommunen. Her vil vi spesielt trekke frem arbeidet med KS sin «Kokebok for gevinstrealisering». IKT vurderer å ha oppnådd resultater både innenfor investering og drift som er i henhold til målsettingen om å være en driver til utvikling og innovasjon. Med det å bidra til å skape potensielle gevinster for de ulike sektorene i kommunen slik at de kan oppnå sine strategiske målsettinger. 11

12 Plan og økonomiavdelingen Karl Emil Erlandsen Antall årsverk 6,3 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,3 Plan og økonomiavdelingen hadde et overskudd på kr ,- i Dette er et godt resultat og nær budsjettmålet. Enhetens arbeidsoppgaver er føring av kommunens regnskap, behandling av inngående og utgående fakturaer, skatt, innfordring, budsjett og økonomistyring. I tillegg til regnskapet for Lyngdal kommune er det ført egne regnskap for de kommunale foretak Lyngdal kultursenter, Lyngdal havn og Sørlandsbadet IKs. Plan og økonomi har ansvar for å samordne kommunens totale arbeid med budsjett og regnskap. Enheten er en støtteenhet for de ulike tjeneste- og støtteenheter i kommunen. Kommunens innkjøpsansvar er plassert i enheten. Enheten koordinerer i tillegg kommunens rapportering til overordnede myndigheter. Arbeid med ny kommuneplan for Lyngdal kommune har vært en viktig oppgave i Det utarbeides både samfunnsdel og arealdel. I arbeidet har det vært viktig at samfunnsdelen er styrende for arealdelen. Det er opprettet egen prosjektstilling for arbeidet og stillingen er en del av enheten. Arbeidet med kommuneplanen er tenkt sluttført i

13 Organisasjonsavdelingen Bjørgulv Hamre Antall årsverk Org.avdeling 6,1, Tillitsvalgte 2,6, Hovedvernombud 0,2 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,6 Enheten har følgende tjenester: Organisasjonsavd. personalpolitiske tiltak, tillitsvalgte og vernetjeneste bedriftshelsetjeneste fellesadm. utgifter Tjenesten totalt hadde et mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak vakant stilling, som følge av sykdom. En av oppgavene til avdelingen har vært å være bidragsyter til at rådmannens lederavtale kan oppfylles på en best mulig måte. Av oppgaver for organisasjonsavdelingen kan blant annet nevnes: arrangert medarbeiderdag utarbeidet en arbeidsgiverstrategi hatt fokus på lederrollen, gjennom å ha vært aktive støttespillere for enhetsledere i personalarbeid, som f. eks i tilsettingsprosesser tatt i bruk turnussystem i barnehagene forsøksordning med fleksiturnus innen pleie og omsorg Videreutviklet og gitt opplæring i kommunens kvalitets- og avvikssystem Videreføring av avtalen med Sørlandsbadet, etablert samarbeid om «Raskere frisk», opprettholdt vår ordning med dialogmøter, samarbeid med Folkehelse om røykeslutt, og hatt jevnlige møter i AMU og sikret opplæring av verneombud, administrert og gjennomført årets lønnsforhandlinger sikret og videreutviklet samarbeidet med de tilsattes organisasjoner Og sist, men ikke minst, har avdelingen sikret korrekt lønnsutbetaling til rett tid, veiledet tilsatte om pensjon, registrert all form for fravær, og sørget for alle former for innmeldinger, utmeldinger, og sykerefusjoner! 13

14 Servicekontoret Ole Aa. Brattfjord Antall årsverk 7,6 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,5 Enheten hadde i 2013 et merforbruk på kr. Tjeneste 1207 fikk et overskudd på 4880,- Merforbruket er knyttet til selvkost. Avdelingen har i 2013 hatt overskridelser på lønn knyttet til byggesaksbehandling. Årsaken er at gebyrene er inntektsført plankontoret. Om enheten: Servicekontoret (SK) er kommunens førstelinjetjeneste, og tar hånd om kundemottaket, sentralbordtjenesten og en stor mengde mailbesvaring. SK løser de fleste oppgavene på stedet, og er kontaktformidler mellom brukerne og øvrige enheter. SK driver saksbehandling innenfor en lang rekke tjenester. Nevnes kan bygge-, matrikkel og delingssaker. Kommunale avgifter. Administrerer Husbankens tilskudds- og låneordninger. Utleie og utlevering av nøkkelkort. Skogfond og produksjonstilskudd. Parkeringskort /TT-kort, ledsagerbevis m.v. Webredaksjonen og beredskapskoordinator er også knyttet til Servicekontoret. Særlige fokusoppgaver/områder i 2013: Planlegging, ombygging av Servicekontoret (sluttføres i 2014). Portalprosjekt (ny hjemmeside). Beredskapsarbeid. Mer effektiv byggesaksbehandling, økte personalressurser på byggesak finansiert gjennom selvkost. Kostra, selvkostberegning. Infoland. Avgrensing av arbeidsområder mellom plan- og servicekontor. Oppsummering av overordnede resultater/måloppnåelse for 2013: Økte personalressurser på byggesak, avklaring av arbeidsfordeling mellom plan- og servicekontor. Ca. 300 byggesaker er behandlet i Alle henvendelser vedr. eiendomsopplysninger blir nå kanalisert gjennom Infoland. På sikt vil dette være tidsbesparende og inntektsgivende. Portalprosjektet (fortsetter inn i 2014). 14

15 Fellestjenesten Kari Belland Antall årsverk 4 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,7 Fellestjenesten hadde i 2013 et overskudd på kr ,-. Ledig stilling, - vikar som sluttet. Om enheten. Sending/mottak av post for journalføring i kommunens sak- arkivsystem ephorte Veiledning av interne saksbehandlere i ephorte Daglig ekspedering av innsynsbegjæringer fra pressen og andre etter bestilling Politisk sekretariat med ansvar for møteinnkalling, sekretærfunksjon og protokollering for politiske utvalg Deltakelse i div. prosjekter Særlige fokusoppgaver/områder i 2013 Tilrettelegging og gjennomføring av Stortingsvalget 2013 Innføring av emøte, - kommunestyrerepresentantene benytter lesebrett i møte. Møteinnkallinger sendes nå elektronisk til medlemmene, noe som forenkler utsendelsen fra Fellestjenesten Flytting/systematisering av eldre arkiver til godkjent arkivrom i Rådhuset Klargjøring av arkiver for avlevering til IKAVA Oppstart og forberedelse i forbindelse med digitalisering av eiendomsarkivet Oppsummering av overordnede resultater/måloppnåelse for 2013 Fellestjenestens hovedmål er til en hver tid å være mest mulig ajour med postregistrering og annet kontroll- og oppfølgingsarbeid i ephorte For politisk sekretariat må for- og etterarbeid i forbindelse med utvalgsmøter prioriteres høyt 15

16 Tekniske tjenester Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest- Agder Landet utenom Oslo Plankontoret Stein Erik Watne Antall årsverk 2,4 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat Enheten gikk i 2013 med et samlet overskudd på kr over budsjett, som i det vesentlige skyldes gebyrinntekter. I 2013 har Plankontoret fått økt resursene ved at det er tilsatt landskapsarkitekt. Det er også vedtatt å øke kapasiteten på byggesaksbehandling, og tilsettingsprosessen for en ny saksbehandler er startet. Plankontoret har ansvar for arealforvaltning. I 2013 ble også personalansvar for behandling av byggesaker lagt til Plankontoret. Plankontoret har ansvar for plansaker, søknad om dispensasjoner, jordlovssaker, viltforvaltning, klagesaksbehandling og for å forberede saker til politisk behandling. Det har vært behandlet 302 byggesaker og 89 saker etter matrikkelloven. Arbeidet med å lage ny kommuneplan for Lyngdal har vært en sentral oppgave for Plankontoret. Enhet for Plan- og økonomi har hatt hovedansvaret for kommuneplanens samfunnsdel. Konklusjoner som her trekkes for kommunens utviklingstrekk og behov, skal være premissgivende for utarbeidelse av arealdelen. Det er 16

17 mange delprosjekter som har bidratt til å gi kunnskap som kan brukes til best mulig planlegging. Eksempelvis er det utarbeidet en barnetråkkanalyse og oversikt over eksisterende og mulige lekeplassarealer. Arbeidet med å gi gateadresser for hele kommunen har kommet langt, og er i det vesentlige ferdig på nordsiden av E-39. Kulturforetaket har ansvaret for en egen navnekomite som fastsetter nye veinavn ved behov. Det er til nå adressert 45 veier med til sammen 579 adresser, og det gjenstår omlag 90 navngitte veier. Arbeidet har vist seg arbeidskrevende som følge av endel feil i matrikkelen. Det tas sikte på å være ferdig i løpet av vårsesongen I tillegg har det vært endel arbeid med å ferdigstille midlertidige forretninger, og matrikulere kommunale veier. En rekke reguleringsplaner har vært behandlet og flere større planprosesser er nå ferdigstilt. Reguleringsplan for Bergesletta er endelig vedtatt. Reguleringsplan for laksetrapp i Kvåsfossen, og det skal være åpning av fisketrappa våren Flere reguleringsplaner for boliger er vedtatt, og det er stor byggeaktivitet flere steder i kommunen. Digitalt planarbeid gir stor tilgjengelighet for publikum. Planarkivet er nå etabler, og alle har mulighet til å benytte kommunens kartverk for å sjekke planstatus og få direkte tilgang til planarkivet. Det arbeides nå også med å etablere en egen applikasjon som gjør kart og planarkiv tilgjengelig for smart telefoner og lesebrett. Med dette kan også denne teknologien brukes i felt. Ny giv i landbruket i Lyngdal, et 3-årig prosjekt for å skape større aktivitet innen landbruket og landbrukstilknyttede næringer, engasjerte prosjektleder i 20 % stilling fra høsten Prosjektet støttes økonomisk av Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Lyngdal kommune. Prosjektet har hele landbruket som arbeidsfelt og har skapt økt engasjement for landbruk i kommunen.det er avholdt flere møter med veldig god oppslutning. Landbruksnæringen i Lyngdal bør ha muligheter for økt aktivitet særlig innenfor bær- og grønnsakproduksjon og gjenopptaking av bruken av gammel beitemark. Jordbruk: Det er behandlet 18 søknader om fradeling etter jordlovens 12. Av disse var 4 i forbindelse med tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Det er i alt behandlet 29 søknader om konsesjon, 17 er innvilget med vilkår, av disse er det satt vilkår om personlig boplikt i 6 av sakene. Lyngdal ble i 2013 tildelt kr ,- i friske SMIL-penger. Det er få søknader, sammen med restbevilgning fra 2012 ble kr ,- tildelt 2 søknader. Den ene et stabbur på Gitlestad i Kvås, bygd ca Lyngdal hadde pr , 21 melkeprodusenter med til sammen 432 melkekyr. 31 produsenter har 360 ammekyr. Samlet antall storfe i kommunen var 2080, (inklusiv ungdyr) Antall voksne sau og lam var 1161 stk., 81 bønder søkte produksjonstilskudd på da jordbruksareal i drift.. Skogbruk: Aktiviteten innen skogkultur- og planting i skogen er fortsatt god. Lyngdal kommune deltar i faghjelpsprosjektet for skogbruk. Vilt og fisk: I 2013 ble det felt 74 elg og 52 hjort. 17

18 Tekniske tjenester Arne Kristensen Antall årsverk 25 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,7 Enheten hadde i 2013 et merforbruk på kr Merforbruket er til dels betydelig, men det er balansert mot høyere inntekter og et mindre forbruk på lønn, og framstår derfor som et budsjett omtrent i balanse. Dette skyldes at områdene felles vedlikehold/renhold/maskindrift er tjenester som balanserer, dvs at utgiftene videreføres til andre tjenester balansert mot inntekter til fellesområdene. Det samme gjelder utgående/inngående mva i forbindelse med drift. Tekniske tjenester er delt i 2 avd.- Felles vedlikehold, med ansvar for eiendom/komm. bygg/vei/parkering/park/friluft/vann/avløp/renovasjon/feiing, og Felles renhold. Felles vedlikehold utgjør 12 årsverk, fordelt på de enkelte områdene, mens det for renhold er 11,3. Utfordringene, spesielt for felles vedlikehold er at ressursene er knappe i forhold til behovene innenfor vedlikehold for de flest områdene. En uforutsatt hendelse på ett av områdene får lett konsekvenser for andre områder. De største utfordringene finnes innenfor veivedlikehold og bygningsmessig vedlikehold. Enheten hadde i 2013 særlig fokus på kommunale veier, både grus og asfaltveier, samt kommunale bygg.. Videre e hadde man fokus på å få en bedre oversikt over vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg. Enheten fikk også en utfordring i forhold til ansatte i og med at kommunen valgte å privatisere driften av ny ungdomsskole. Som følge av en «snill» ettervinter 2013 og et regnskapsmessig overskudd fra 2012, hvorav enheten ble tilgodesett med , kunne enheten tilføre relativt mye masse til grusveiene. Det samme gjaldt reasfaltering av de asfalterte veiene. For disse bidrog også vann og avløp med midler til reasfaltering av gamle grøftetraceer Med hensyn til registrering av vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg, kom man ikke like langt her pga sykemeldinger og stillingsfratredelse i staben. Privatiseringen av driften ved ny ungdomsskole medførte overtallighet spesielt innfor renhold. Dette er delvis løst gjennom naturlig avgang (alder), og gjennom foreløpig vikariater for sykemeldte, men kan enda bli en utfordring. 18

19 Antall Antall Lyngdal kommune Oppvekst og undervisning Barnehager Lyngdal har 3 kommunale barnehager med tilsammen 300 godkjente plasser. I tillegg er det 6 private barnehager som er godkjent for 184 plasser. Krokveien familiebarnehage var en privat barnehage som ble lagt ned sommeren Frikirken Åpen barnehage driver et attraktivt tilbud 3 dager i uken. Tilbudet er åpent for alle barn fra 0 6 år sammen med en voksen. Antall barn med barnehageplass Antall barn i barnehage Antall barn Antall barn fordelt på antall dager dager dager dager dager

20 «Være sammen» De private barnehagene drives selvstendig, men er en del av det helhetlige barnehagetilbudet i kommunen. Dette vises gjennom felles rutiner for samordnet opptak, felles barnehageprogram, styrermøter og felles satsningsområder. Eksempel på dette er programmet «Være sammen». Alle barnehagene i Lyngdal er med på dette og gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende programpakke vil dette kunne gjøre barnehagene til den beste arena for barnets vekst og modning. Kommunalt tilsyn Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. I Lister har vi utarbeidet felles skjema og system for tilsyn i alle barnehager. Tilsynet gjennomføres ved at 2 kommuner hjelper hverandre slik at det alltid er 2personer til stede ved gjennomføring. Det utarbeides rapport som sendes til barnehagen. Hver barnehage skal ha tilsyn etter dette systemet hvert 3. år. I 2013 var det tilsyn i 3 barnehager; Filadelfia, Sangfuglen og Bergeheim. Likeverdig behandling Barnehageloven pålegger kommunen å yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen. Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Tilskuddet til de private beregnes ut fra enhetspris pr. time i kommunale barnehager på bakgrunn av budsjett. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det ble ikke foretatt etterberegning av tilskudd for regnskapsårene 2011 og 2012 før i Dette medførte en ekstra utbetaling til de private barnehagene på ca. 3 mill. Kommunens barnehager har høy kostnad pr oppholdstime. Dette må vi ha en gjennomgang av i forbindelse med endring av organisering av barnehagedriften i Kostra - nøkkeltall Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest- Agder 89,2 91,4 89,1 87,7 90,8 35,9 35,9 32,7 36,4 34,1 Landet utenom Oslo

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Årsplan Servicekontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Servicekontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Servicekontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Helse og omsorg felles Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer