ÅRSMELDING lyngdal.kommune.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no

2 2

3 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte... 5 Mye godt lagspill... 5 Faktatall Lyngdal kommune...6 Befolkning...6 Økonomi...7 Politisk aktivitet...8 Ansatte...9 Oversikt over kommunens organisering... 9 Medarbeidere i kommunen... 9 Sentraladministrasjonen Rådmannen IKT Plan og økonomiavdelingen Organisasjonsavdelingen Servicekontoret Fellestjenesten Tekniske tjenester Plankontoret Tekniske tjenester Oppvekst og undervisning Barnehager Nygård barnehage Lyngtua barnehage Bergeheim barnehage Skoler Å barneskole Berge barneskole Kvås skole Årnes skole Lyngdal ungdomsskole Voksenopplæringen Kulturskolen Helse og omsorg Lyngdal bo- og servicesenter Enhet for hjemmebasert omsorg Enhet for barn og unge Enhet for psykisk helse og habilitering NAV

4 Rådmannens kommentar Årsmeldingen for 2013 for Lyngdal kommune gir en samlet oversikt over økonomiske og faglige resultater i året som ligger bak oss. Av praktiske årsaker er Årsregnskap og Årsmelding laget i to separate dokument. Årsregnskap gir den totale oversikt over anvendelsen av kommunens midler og inneholder alle de obligatoriske elementene som kreves i Kommunelovenes 48, samt revisorsberetning. Årsmeldingen gir på sin side en oversikt over kommunens drift i de ulike tjenesteenhetene. VI VIL VI VÅGER Arbeidet med Kommuneplan for Lyngdal har stått sentralt i Siden planprogrammet var ferdig i februar er det lagt ned store arbeidsmengder både politisk og administrativt for å ferdigstille planen. Kommuneplanen skal bidra til å tydeliggjøre felles mål og strategier for den videre utvikling av kommunen. Slagordet til Lyngdal: VI VIL VI VÅGER står fast, og i forbindelse med kommuneplanen er det utarbeidet en ny og helhetlig grafisk profil som skal underbygge kommunens budskap. Det er ønskelig at dette symbolet skal være et felleseie for alle i Lyngdal, og stilles gratis til disposisjon for næringslivet, lag og foreninger som oppfordres til å benytte det i sin markedsføring. Våre kjerneverdier for framtiden er: UTVIKLING SAMARBEID - KVALITET Kommuneøkonomi sregnskapet for 2013 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på i 1,7 mill. Selv vi gleder oss over et positivt regnskapsresultat, er vi innstilt på tøffe utfordringer framover. Som minsteinntektskommune må Lyngdal husholde godt med ressursene for å drive i balanse når effektene av større lånebelastning slår inn. På bakgrunn av dette gjennomførte rådmannen et bredt anlagt ressursprosjekt innen helse- og omsorgsområdet i Rådgivningsfirmaet Agenda/Kaupang bistod prosessen og alle nivå i organisasjonen deltok konstruktivt. Resultatet ble at driftsvolumet i kommende økonomiplanperiode skal reduseres med 10 mill. Dermed vil driftsutgiftene i sektoren ligge på nivå med landsgjennomsnittet. Rådmannen planlegger i 2014 å foreta en nøye gjennomgang av driftsnivået for barnehagesektoren. Medarbeiderdag For første gang ble alle 600 ansatte i kommunen invitert til medarbeiderdag. Rådmannen fikk politikernes aksept for å bruke deler av regnskapsoverskuddet på et slikt arrangement som takk for flott arbeidsinnsats. Snaue 400 var tilstede og fikk med seg et bredt anlagt program med høyt faglig innhold. Advokat Geir Lippestad holdt hovedforedraget over temaet «Verdibasert kommunikasjon». Lippestad bruker sine erfaringer, både fra 22. juli-saken og fra eget liv, til å snakke om hvordan vi kan motivere hverandre. Han taler tankevekkende om toleransens yttergrenser, verdier versus kultur og hvordan bygge gode arbeidsplasser. På kvelden ble det holdt konsert med Tønes. De gode tilbakemeldingene tilsier at vi sammen med de ansattets organisasjoner vil forsøke å arrangere medarbeiderdag hvert 2. år. 4

5 Anti korrupsjonsarbeid Kommunestyret vedtok våren 2013 å melde kommunen inn i organisasjonen Transparency International Norge (TI-Norge). Hovedhensikten var å videreutvikle og styrke etisk refleksjon og verdibasert ledelse både politisk og administrativt. TI-Norge er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i Foreningen er en selvstendig avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i både private og offentlige virksomheter. Sammen med KS har TI-Norge etablert er kommunenettverk inn anti korrupsjon. Lyngdal har deltatt i dette nettverket med 2 ledere og en tillitsvalgt. Lyngdal ungdomsskole Vår nye flotte ungdomsskole ble høytidelig åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 29.august. Det er blitt et funksjonelt bygg som legger til rette for gode lærings- og arbeidsforhold for både elever og lærere. Selve måten byggeprosjektet er blitt gjennomført på, med stor grad av brukermedvirkning og strukturert samarbeid mellom kommunen og entreprenør, har skapt stor oppmerksomhet over det ganske land. NHO har tatt til orde for at «Lyngdalsmodellen» bør sette standard for fremtidige offentlige byggeoppdrag. Byggeprosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsfristen og ca. 18 mill. under målsummen på 163 mill. Ordførerskifte Ved Stortingsvalget i september fikk Lister regionen inn hele 3 politikere på tinget. Blant disse var ordfører Ingunn Foss, som dermed overlot ordførerkubba til Jan Kristensen. Dermed blir det han som skal lose kommuneskuta de siste 2 årene av denne valgperioden. Administrasjonen vil takke Ingunn for konstruktivt samarbeid gjennom flere år i en periode med mye utvikling i Lyngdal. Vi vil ønske henne lykke til med det viktige arbeidet hun nå får på den nasjonale politikerarenaen. Samarbeidet med Jan som ny ordfører har startet svært bra, og kommunen vil blant annet ha stor nytte av hans lange og brede erfaring innen kommunal virksomhet, særlig innen planarbeid. Mye godt lagspill Lyngdal «Lister-mesterskapet» 80 Lyngdalssamfunnet er preget av utstrakt dugnadsånd og samarbeid på tvers av ståsted og interesser. Resultatet av dette ser vi blant annet i form Hægebostad Farsund Sirdal Kvinesdal Flekkefjord av et sterkt lokalsamfunn i god vekst og utvikling. Denne innstilling finner vi også i den kommunale organisasjonen. Det er min klare oppfatning at medarbeiderne gjør en kjempeinnsats for innbyggerne våre! Kommunebarometeret rangerer alle norske kommuner utfra parameterne effektivitet, kvalitet og brukermedvirkning. I 2013 havnet Lyngdal på 80 plass av landets 428 kommuner og godt foran de øvrige Lister kommunene. I løpet av året har hovedtillitsvalgte og hovedverneombud bidratt konstruktivt i mange prosesser og på mange arenaer. Tusen takk til dere alle! Jeg benytter anledningen til også å takke ordfører og andre sentrale politikere for godt samarbeid i Norman Udland 5

6 Antall Lyngdal kommune Faktatall Lyngdal kommune Befolkning Befolkningsutvikling i Lyngdal Antall personer År Folkemengde per 1. januar Fødselsoverskudd 1 Nettoinnflytting 2 Folketilvekst Vekst i % ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % ,3 % ,0 % ,0 % ,5 % ,1 % Lyngdal har en relativt jevn befolkningsvekst. I løpet av de siste 10 årene er det ingen år med nedgang i befolkningstallet. Befolkningen vokser med i overkant av 1 % i året. Som tabellen ovenfor viser, så skyldes veksten både et fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. 1 Forskjellen mellom antall fødte og antall døde i løpet av et år. 2 Forskjellen mellom tilflytting og fraflytting til kommunen i løpet av et år. 6

7 Økonomi Resultatutviklingen i Lyngdal kommune har vært positiv for 2012 og 2013 dersom man legger brutto driftsresultat 3 til grunn. Følgende graf under viser trenden de siste 5 år i Lyngdal kommune. Markeringene over den røde streken viser overskudd noe vi ser er tilfellet for 2012 og Brutto driftsresultat - siste 5 år , , , Brutto driftsresultat -0,4-19, ,7 Netto driftsutgifter er et tall for hvordan kommunen prioriterer sine ressurser internt. Det vil si hvordan budsjettet fordeler seg på de ulike tjenesteområdene. Lyngdal gjorde følgende prioritering i 2013: 1 % 3 % 3 % 4 % 36 % Netto driftsutgifter pr formål 1 % 2 % 8 % 16 % 26 % Adm. og styring Barnehager Grunnskole Helse og omsorg Sosialtjeneste Barnevern Kultur Kirke Næring Samferdsel Helse og omsorg disponerte 36% og skolesektoren 26 % av kommunens totale budsjettramme, og er dermed de klart største tjenesteområdene. Barnehageområdet utgjør 16 %, administrasjon og styring 8 % og sosialtjenesten 4 %. De øvrige områdene utgjør 3 % eller mindre av den totale budsjettkaka i Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert avskrivninger. 7

8 Politisk aktivitet Aktivitet i utvalgene Navn på utvalg Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Antall saker i 2013 Kommunestyret Formannskapet HMPD Kommunestyret Jan Kristensen, H Ordfører AP SP SV Krf V H Frp Johan Ekeland Karsten Fidjeland Anders Lien Turid T. Håland Torunn Tjomsland Knut Sagstad Sigmund Abusland Tordis A Blørstad Tor Arne Hestad Torbjørn Ougland Roger Abusland Siv Knutsen Doris Høyland Ådne Fardal klev Knut Foss Rolf Ytterdahl Mikal Stene Nils Kristian Låtveit Karl B. Ballestad Ingrid Olsen Torrey K. Nørsett Kirsti Tønnessen Ragnhild Limmesand Stein Asle Johnsen Ellinor Tjomsland Bård Melvin Bulæg Roar Lindland Kirsten Nodeland 4 Jan Kristensen overtok som ordfører etter Ingunn Foss i oktober

9 Ansatte Oversikt over kommunens organisering Lyngdal kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen utgjør det øverste nivået og enhetene nivået under. Organisasjonen er fordelt på støtteenheter (5) som skal betjene alle tjenesteenhetene (17)i kommunen. Medarbeidere i kommunen Antall ansatte Antall årsverk Sykefravær 8,1 % 7,3 % 7,2 % 7,4% I 2013 var det 715 ansatte i kommunen fordelt på 515 årsverk. De siste 4 årene har det vært en relativt jevn økning i antall årsverk og ansatte. Sykefraværet i Lyngdal kommune er svært stabilt og endte i 2013 på 7,4 %. 9

10 Sentraladministrasjonen Kostra Nøkkeltall Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innbygger Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest-Agder Landet utenom Oslo Rådmannen Antall årsverk Norman Udland 3,1 (inkl. IKT) + prosjekter Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,5 en på rådmannens område hadde i 2013 et mer forbruk på kr ,-. Underskuddet skyldes vekst i utgifter til gjesteelever i andre kommuner som tilhører Lyngdal. Området for rådmannen inneholder den politiske virksomheten i kommunen og drift av sentrale rådmannsfunksjoner inkludert IKT og rådmannskontor. I tillegg består området av sentrale skolepolitiske tiltak som blant annet gjesteelever i andre kommuner. 10

11 IKT Kjell Andresen Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,0 sregnskapet til IKT gikk i balanse. Det var et lite overskudd på prosjektsiden som skyldes at tilskudd er ført på drift og utgifter har vært en del av investeringsprosjektene. Kommunens IKT avdeling er bindeleddet mellom IKT drift som er outsourcet og kommunens enheter. Det er derfor en sentral støttetjeneste som er involvert i både administrative prosesser, driftsoppgaver, ulike prosjekter og strategisk arbeid. IKT leder er derfor også en del av rådmannens ledergruppe. Utredning av ny IKT driftsløsning har vært hovedfokuset for IKT avdelingen i Kommunestyret vedtok desember 2013 at kommunen ikke skal inngå i det «Nye DDV» og planlegging av uttreden av «Det gamle DDV» ble gjennomført før årsskiftet. Avdelingen har også vært involvert i en rekke prosjekter og deriblant arbeid med et helhetlig styringssystem «God kommunal styring». Innenfor kart og arkiv er det pågått endringsarbeid som har ført til flere digitale tjenester og løsninger både internt og eksternt. Her må det nevnes at kommunen ble blant de første kommunene med løsning for digital forsendelse til digitale postkasser. Politikerne har blitt papirløse med sine windows8 brett og skytjenester. Det har også pågått store prosjekter innenfor helse- og omsorg og skole. IKT avdelingen merker effekter av prosesser som har vedvart over tid bl.a. med at omsorgstjenesten er mer selvgående innenfor elektronisk pasientjournal. IKT avdelingen har fulgt arbeidet med elektronisk meldingsutveksling, men et stort implementeringsarbeid er gjennomført av enhetene selv, og i et godt interkommunalt samarbeid. IKT har også vært noe involvert i arbeidet med kommuneplanen og har deltatt på noen oppdrag utenfor kommunen. Her vil vi spesielt trekke frem arbeidet med KS sin «Kokebok for gevinstrealisering». IKT vurderer å ha oppnådd resultater både innenfor investering og drift som er i henhold til målsettingen om å være en driver til utvikling og innovasjon. Med det å bidra til å skape potensielle gevinster for de ulike sektorene i kommunen slik at de kan oppnå sine strategiske målsettinger. 11

12 Plan og økonomiavdelingen Karl Emil Erlandsen Antall årsverk 6,3 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,3 Plan og økonomiavdelingen hadde et overskudd på kr ,- i Dette er et godt resultat og nær budsjettmålet. Enhetens arbeidsoppgaver er føring av kommunens regnskap, behandling av inngående og utgående fakturaer, skatt, innfordring, budsjett og økonomistyring. I tillegg til regnskapet for Lyngdal kommune er det ført egne regnskap for de kommunale foretak Lyngdal kultursenter, Lyngdal havn og Sørlandsbadet IKs. Plan og økonomi har ansvar for å samordne kommunens totale arbeid med budsjett og regnskap. Enheten er en støtteenhet for de ulike tjeneste- og støtteenheter i kommunen. Kommunens innkjøpsansvar er plassert i enheten. Enheten koordinerer i tillegg kommunens rapportering til overordnede myndigheter. Arbeid med ny kommuneplan for Lyngdal kommune har vært en viktig oppgave i Det utarbeides både samfunnsdel og arealdel. I arbeidet har det vært viktig at samfunnsdelen er styrende for arealdelen. Det er opprettet egen prosjektstilling for arbeidet og stillingen er en del av enheten. Arbeidet med kommuneplanen er tenkt sluttført i

13 Organisasjonsavdelingen Bjørgulv Hamre Antall årsverk Org.avdeling 6,1, Tillitsvalgte 2,6, Hovedvernombud 0,2 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,6 Enheten har følgende tjenester: Organisasjonsavd. personalpolitiske tiltak, tillitsvalgte og vernetjeneste bedriftshelsetjeneste fellesadm. utgifter Tjenesten totalt hadde et mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak vakant stilling, som følge av sykdom. En av oppgavene til avdelingen har vært å være bidragsyter til at rådmannens lederavtale kan oppfylles på en best mulig måte. Av oppgaver for organisasjonsavdelingen kan blant annet nevnes: arrangert medarbeiderdag utarbeidet en arbeidsgiverstrategi hatt fokus på lederrollen, gjennom å ha vært aktive støttespillere for enhetsledere i personalarbeid, som f. eks i tilsettingsprosesser tatt i bruk turnussystem i barnehagene forsøksordning med fleksiturnus innen pleie og omsorg Videreutviklet og gitt opplæring i kommunens kvalitets- og avvikssystem Videreføring av avtalen med Sørlandsbadet, etablert samarbeid om «Raskere frisk», opprettholdt vår ordning med dialogmøter, samarbeid med Folkehelse om røykeslutt, og hatt jevnlige møter i AMU og sikret opplæring av verneombud, administrert og gjennomført årets lønnsforhandlinger sikret og videreutviklet samarbeidet med de tilsattes organisasjoner Og sist, men ikke minst, har avdelingen sikret korrekt lønnsutbetaling til rett tid, veiledet tilsatte om pensjon, registrert all form for fravær, og sørget for alle former for innmeldinger, utmeldinger, og sykerefusjoner! 13

14 Servicekontoret Ole Aa. Brattfjord Antall årsverk 7,6 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,5 Enheten hadde i 2013 et merforbruk på kr. Tjeneste 1207 fikk et overskudd på 4880,- Merforbruket er knyttet til selvkost. Avdelingen har i 2013 hatt overskridelser på lønn knyttet til byggesaksbehandling. Årsaken er at gebyrene er inntektsført plankontoret. Om enheten: Servicekontoret (SK) er kommunens førstelinjetjeneste, og tar hånd om kundemottaket, sentralbordtjenesten og en stor mengde mailbesvaring. SK løser de fleste oppgavene på stedet, og er kontaktformidler mellom brukerne og øvrige enheter. SK driver saksbehandling innenfor en lang rekke tjenester. Nevnes kan bygge-, matrikkel og delingssaker. Kommunale avgifter. Administrerer Husbankens tilskudds- og låneordninger. Utleie og utlevering av nøkkelkort. Skogfond og produksjonstilskudd. Parkeringskort /TT-kort, ledsagerbevis m.v. Webredaksjonen og beredskapskoordinator er også knyttet til Servicekontoret. Særlige fokusoppgaver/områder i 2013: Planlegging, ombygging av Servicekontoret (sluttføres i 2014). Portalprosjekt (ny hjemmeside). Beredskapsarbeid. Mer effektiv byggesaksbehandling, økte personalressurser på byggesak finansiert gjennom selvkost. Kostra, selvkostberegning. Infoland. Avgrensing av arbeidsområder mellom plan- og servicekontor. Oppsummering av overordnede resultater/måloppnåelse for 2013: Økte personalressurser på byggesak, avklaring av arbeidsfordeling mellom plan- og servicekontor. Ca. 300 byggesaker er behandlet i Alle henvendelser vedr. eiendomsopplysninger blir nå kanalisert gjennom Infoland. På sikt vil dette være tidsbesparende og inntektsgivende. Portalprosjektet (fortsetter inn i 2014). 14

15 Fellestjenesten Kari Belland Antall årsverk 4 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,7 Fellestjenesten hadde i 2013 et overskudd på kr ,-. Ledig stilling, - vikar som sluttet. Om enheten. Sending/mottak av post for journalføring i kommunens sak- arkivsystem ephorte Veiledning av interne saksbehandlere i ephorte Daglig ekspedering av innsynsbegjæringer fra pressen og andre etter bestilling Politisk sekretariat med ansvar for møteinnkalling, sekretærfunksjon og protokollering for politiske utvalg Deltakelse i div. prosjekter Særlige fokusoppgaver/områder i 2013 Tilrettelegging og gjennomføring av Stortingsvalget 2013 Innføring av emøte, - kommunestyrerepresentantene benytter lesebrett i møte. Møteinnkallinger sendes nå elektronisk til medlemmene, noe som forenkler utsendelsen fra Fellestjenesten Flytting/systematisering av eldre arkiver til godkjent arkivrom i Rådhuset Klargjøring av arkiver for avlevering til IKAVA Oppstart og forberedelse i forbindelse med digitalisering av eiendomsarkivet Oppsummering av overordnede resultater/måloppnåelse for 2013 Fellestjenestens hovedmål er til en hver tid å være mest mulig ajour med postregistrering og annet kontroll- og oppfølgingsarbeid i ephorte For politisk sekretariat må for- og etterarbeid i forbindelse med utvalgsmøter prioriteres høyt 15

16 Tekniske tjenester Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest- Agder Landet utenom Oslo Plankontoret Stein Erik Watne Antall årsverk 2,4 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat Enheten gikk i 2013 med et samlet overskudd på kr over budsjett, som i det vesentlige skyldes gebyrinntekter. I 2013 har Plankontoret fått økt resursene ved at det er tilsatt landskapsarkitekt. Det er også vedtatt å øke kapasiteten på byggesaksbehandling, og tilsettingsprosessen for en ny saksbehandler er startet. Plankontoret har ansvar for arealforvaltning. I 2013 ble også personalansvar for behandling av byggesaker lagt til Plankontoret. Plankontoret har ansvar for plansaker, søknad om dispensasjoner, jordlovssaker, viltforvaltning, klagesaksbehandling og for å forberede saker til politisk behandling. Det har vært behandlet 302 byggesaker og 89 saker etter matrikkelloven. Arbeidet med å lage ny kommuneplan for Lyngdal har vært en sentral oppgave for Plankontoret. Enhet for Plan- og økonomi har hatt hovedansvaret for kommuneplanens samfunnsdel. Konklusjoner som her trekkes for kommunens utviklingstrekk og behov, skal være premissgivende for utarbeidelse av arealdelen. Det er 16

17 mange delprosjekter som har bidratt til å gi kunnskap som kan brukes til best mulig planlegging. Eksempelvis er det utarbeidet en barnetråkkanalyse og oversikt over eksisterende og mulige lekeplassarealer. Arbeidet med å gi gateadresser for hele kommunen har kommet langt, og er i det vesentlige ferdig på nordsiden av E-39. Kulturforetaket har ansvaret for en egen navnekomite som fastsetter nye veinavn ved behov. Det er til nå adressert 45 veier med til sammen 579 adresser, og det gjenstår omlag 90 navngitte veier. Arbeidet har vist seg arbeidskrevende som følge av endel feil i matrikkelen. Det tas sikte på å være ferdig i løpet av vårsesongen I tillegg har det vært endel arbeid med å ferdigstille midlertidige forretninger, og matrikulere kommunale veier. En rekke reguleringsplaner har vært behandlet og flere større planprosesser er nå ferdigstilt. Reguleringsplan for Bergesletta er endelig vedtatt. Reguleringsplan for laksetrapp i Kvåsfossen, og det skal være åpning av fisketrappa våren Flere reguleringsplaner for boliger er vedtatt, og det er stor byggeaktivitet flere steder i kommunen. Digitalt planarbeid gir stor tilgjengelighet for publikum. Planarkivet er nå etabler, og alle har mulighet til å benytte kommunens kartverk for å sjekke planstatus og få direkte tilgang til planarkivet. Det arbeides nå også med å etablere en egen applikasjon som gjør kart og planarkiv tilgjengelig for smart telefoner og lesebrett. Med dette kan også denne teknologien brukes i felt. Ny giv i landbruket i Lyngdal, et 3-årig prosjekt for å skape større aktivitet innen landbruket og landbrukstilknyttede næringer, engasjerte prosjektleder i 20 % stilling fra høsten Prosjektet støttes økonomisk av Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Lyngdal kommune. Prosjektet har hele landbruket som arbeidsfelt og har skapt økt engasjement for landbruk i kommunen.det er avholdt flere møter med veldig god oppslutning. Landbruksnæringen i Lyngdal bør ha muligheter for økt aktivitet særlig innenfor bær- og grønnsakproduksjon og gjenopptaking av bruken av gammel beitemark. Jordbruk: Det er behandlet 18 søknader om fradeling etter jordlovens 12. Av disse var 4 i forbindelse med tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Det er i alt behandlet 29 søknader om konsesjon, 17 er innvilget med vilkår, av disse er det satt vilkår om personlig boplikt i 6 av sakene. Lyngdal ble i 2013 tildelt kr ,- i friske SMIL-penger. Det er få søknader, sammen med restbevilgning fra 2012 ble kr ,- tildelt 2 søknader. Den ene et stabbur på Gitlestad i Kvås, bygd ca Lyngdal hadde pr , 21 melkeprodusenter med til sammen 432 melkekyr. 31 produsenter har 360 ammekyr. Samlet antall storfe i kommunen var 2080, (inklusiv ungdyr) Antall voksne sau og lam var 1161 stk., 81 bønder søkte produksjonstilskudd på da jordbruksareal i drift.. Skogbruk: Aktiviteten innen skogkultur- og planting i skogen er fortsatt god. Lyngdal kommune deltar i faghjelpsprosjektet for skogbruk. Vilt og fisk: I 2013 ble det felt 74 elg og 52 hjort. 17

18 Tekniske tjenester Arne Kristensen Antall årsverk 25 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Netto resultat ,7 Enheten hadde i 2013 et merforbruk på kr Merforbruket er til dels betydelig, men det er balansert mot høyere inntekter og et mindre forbruk på lønn, og framstår derfor som et budsjett omtrent i balanse. Dette skyldes at områdene felles vedlikehold/renhold/maskindrift er tjenester som balanserer, dvs at utgiftene videreføres til andre tjenester balansert mot inntekter til fellesområdene. Det samme gjelder utgående/inngående mva i forbindelse med drift. Tekniske tjenester er delt i 2 avd.- Felles vedlikehold, med ansvar for eiendom/komm. bygg/vei/parkering/park/friluft/vann/avløp/renovasjon/feiing, og Felles renhold. Felles vedlikehold utgjør 12 årsverk, fordelt på de enkelte områdene, mens det for renhold er 11,3. Utfordringene, spesielt for felles vedlikehold er at ressursene er knappe i forhold til behovene innenfor vedlikehold for de flest områdene. En uforutsatt hendelse på ett av områdene får lett konsekvenser for andre områder. De største utfordringene finnes innenfor veivedlikehold og bygningsmessig vedlikehold. Enheten hadde i 2013 særlig fokus på kommunale veier, både grus og asfaltveier, samt kommunale bygg.. Videre e hadde man fokus på å få en bedre oversikt over vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg. Enheten fikk også en utfordring i forhold til ansatte i og med at kommunen valgte å privatisere driften av ny ungdomsskole. Som følge av en «snill» ettervinter 2013 og et regnskapsmessig overskudd fra 2012, hvorav enheten ble tilgodesett med , kunne enheten tilføre relativt mye masse til grusveiene. Det samme gjaldt reasfaltering av de asfalterte veiene. For disse bidrog også vann og avløp med midler til reasfaltering av gamle grøftetraceer Med hensyn til registrering av vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg, kom man ikke like langt her pga sykemeldinger og stillingsfratredelse i staben. Privatiseringen av driften ved ny ungdomsskole medførte overtallighet spesielt innfor renhold. Dette er delvis løst gjennom naturlig avgang (alder), og gjennom foreløpig vikariater for sykemeldte, men kan enda bli en utfordring. 18

19 Antall Antall Lyngdal kommune Oppvekst og undervisning Barnehager Lyngdal har 3 kommunale barnehager med tilsammen 300 godkjente plasser. I tillegg er det 6 private barnehager som er godkjent for 184 plasser. Krokveien familiebarnehage var en privat barnehage som ble lagt ned sommeren Frikirken Åpen barnehage driver et attraktivt tilbud 3 dager i uken. Tilbudet er åpent for alle barn fra 0 6 år sammen med en voksen. Antall barn med barnehageplass Antall barn i barnehage Antall barn Antall barn fordelt på antall dager dager dager dager dager

20 «Være sammen» De private barnehagene drives selvstendig, men er en del av det helhetlige barnehagetilbudet i kommunen. Dette vises gjennom felles rutiner for samordnet opptak, felles barnehageprogram, styrermøter og felles satsningsområder. Eksempel på dette er programmet «Være sammen». Alle barnehagene i Lyngdal er med på dette og gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende programpakke vil dette kunne gjøre barnehagene til den beste arena for barnets vekst og modning. Kommunalt tilsyn Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. I Lister har vi utarbeidet felles skjema og system for tilsyn i alle barnehager. Tilsynet gjennomføres ved at 2 kommuner hjelper hverandre slik at det alltid er 2personer til stede ved gjennomføring. Det utarbeides rapport som sendes til barnehagen. Hver barnehage skal ha tilsyn etter dette systemet hvert 3. år. I 2013 var det tilsyn i 3 barnehager; Filadelfia, Sangfuglen og Bergeheim. Likeverdig behandling Barnehageloven pålegger kommunen å yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen. Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Tilskuddet til de private beregnes ut fra enhetspris pr. time i kommunale barnehager på bakgrunn av budsjett. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det ble ikke foretatt etterberegning av tilskudd for regnskapsårene 2011 og 2012 før i Dette medførte en ekstra utbetaling til de private barnehagene på ca. 3 mill. Kommunens barnehager har høy kostnad pr oppholdstime. Dette må vi ha en gjennomgang av i forbindelse med endring av organisering av barnehagedriften i Kostra - nøkkeltall Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser Lyngdal 2013 Lyngdal 2012 Kommune gruppe 10 Vest- Agder 89,2 91,4 89,1 87,7 90,8 35,9 35,9 32,7 36,4 34,1 Landet utenom Oslo

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer