INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA"

Transkript

1 INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: Styret Red.

2 GENERELL INFORMASJON Revierhavnens aatforening er både landets eldste båtforening og friluftsorganisasjon. Den ble stiftet 28.april Den gang lå foreningen i Revieret, nedenfor Grev Wedels plass. Etter å ha blitt flyttet utover Akershusstranden kom foreningen til Hovedøya i Her hadde for øvrig de største medlemsbåtene ligget i bøye siden Medlemskap Revierhavnens aatforening er en tradisjonsrik forening med et hyggelig miljø. Foreningen har ca 250 båtplasser og leier areale av Oslo Kommune på Hovedøya. Foreningen er medlem av Oslofjorden åteierunion og Oslofjorden Friluftsråd. Vi samarbeider også med de tre andre båtforeningene på Hovedøya om saker til felles beste. Tradisjon i foreningen er sosialt fellesskap gjennom hygge og dugnadsarbeid - en tradisjon det er viktig å holde fast på. Det betyr blant annet at driften av foreningen i hovedsak er basert på frivillig innsats fra medlemmene for at foreningen skal fungere godt og at medlemskontingenten kan holdes på et lavt nivå. Årsmøte og styre Det innkalles til og avholdes årsmøte i begynnelsen av april hvor årsberetningen og regnskap/budsjett blir godkjent og styret blir valgt. Styret består av: Styreleder, Områdesjef /nestleder, Havnesjef, Kasserer, Sekretær/redaktøransvarlig pluss 3 vararepresentanter som også fungerer som assistent for Områdesjef, Havnesjef og Sekretær. Oppslag med opplysninger om styret finnes på informasjonstavlene og på kontorveggen. Fadderorning Alle medlemmer med minst to års medlemsskap som anbefaler nye søkere forplikter seg til å være fadder for det nye medlemmet i forhold til praktiske og organisatoriske spørsmål. Med dette mener styret at nye medlemmer kan få tilstrekkelig kunnskap om alle de små detaljene det er nødvendig å vite om i vår forening. Dette er forhold som: Opp- og utsett, dugnadsordningen, nattvakten, skap i åthuset, bruk av loftsboder på åtloftet, rabattordninger på restauranten m.m. Mesteparten er nedfelt i våre nye instrukser som det henvises til i foreningens vedtekter. Imidlertid vil det alltid bli spørsmål om praksis og det kan fadderne gi svar på. Vi håper fadderordningen vil resultere i at nye medlemmer vil føle seg mer hjemme i foreningen og få svar på sine spørsmål de første årene. Ordningen stiller større krav til medlemmer som anbefaler søknader. Styret vil følge opp hvordan fadderordningen vil bli i praksis. Styret er også av den oppfatning at et medlem som har anbefalt mange søknader umulig kan fylle sin fadderrolle. Avdekkes slike forhold vil verdien av anbefalingen ikke være tilstede. Poenget med en fadderordning må være at eldre medlemmer faktisk kan være til hjelp for et nytt medlem. Nye medlemmer Nye medlemmer får nøkkel til anlegget mot depositum fastsatt av styret. For tiden er depositumet kr. 500,- for ordinære medlemmer og kr. 1000,- for sesongmedlemmer. Nøkkelen går til porten og åthuset, der det finnes skap og lagerplass på loftet etter hvilken brygge man ligger på. Det er forbudt å lagre brennbart materiale i åthuset! åtplass anvises av Havnesjefen, og medlemmene plikter å ha godkjente fortøyninger (se tegninger). For hver brygge blir det valgt en bryggebas som har ansvaret for å organisere vedlikeholdet på brygga. Navn på bryggebas er slått opp på informasjonstavlene på åthuset og Masteskuret. Kontingenten dekker bruk av strøm til sporadisk bruk av el.verktøy og lader. Maks uttak er ca 2,5A. Forbruk ut over dette eller konstant bruk må det betales separat for. Slikt forbruk bør meldes skriftlig til styret.

3 Medlemmer har også rett til jolleplass på land (anvist av Tomtesjef). Jolleplass på sjøen må det søkes om til Havnesjefen som tildeler dersom det er ledige plasser. For snekkerarbeider er Snekkerskuret tilgjengelig for alle forutsatt at en rydder etter seg. Avfallshåndtering På anvist plass er det satt opp en miljøstasjon hvor det kan avhendes husholdningsavfall (som kan plasseres i sekkestativene), spillolje, annet løsningsmiddel og defekte batterier. Annet avfall så som deler av båt/motor/kjøleskap/maling/skrap/presenninger og lignende skal tas med hjem. Dette er medlemmets ansvar. Medlemmer som blir tatt for hensetting av slikt avfall vil få oppsigelse. Dugnader og nattevakter For optimal sikkerhet av medlemmenes båter og foreningens anlegg er det organisert nattevakter fra 1.mai til 1. oktober. Det forutsettes at hvert medlem tar 2 nattevakter pr. sesong. Primæroppgaven til nattevaktene er å overvåke bryggene, båtene og forenings område ved å gå vaktrunder og sveipe over området med lyskaster for å sikre at ikke uvedkommende kommer inn på foreningens område. Vaktene skal bære vaktvester. Se instruks for nattevakter på side 14 i dette heftet. Hvert medlem er også pålagt å utføre minimum to dugnader i løpet av sesongen. I våre vedtekter står det at medlemmet selv har plikt på seg til å ta initiativ til dugnadsarbeid. Men normalt vil medlemmene bli innkalt til dugnad med ca 14 dagers varsel. Passer ikke dato kan medlemmet, etter avtale med styret, møte på en av de dagene som er satt opp av styret som dugnadsdager. Slik dette i dag er organisert er foreningen helt avhengig av dugnadsinnsats. Dugnaden blir organisert av styret og innkalte møter på foreningens kontor for registrering og tildeling av oppgaver. Dugnader skaper også sosial kontakt og gir oss et hyggelig miljø. Vanligvis blir dugnaden avsluttet med mat og drikke ved felles bespisning på foreningens Restaurant. Årsmøtet har vedtatt at uteblivelse fra dugnader og nattevakter skal belastes med gebyr. For tiden er dette fastsatt til kr ,- pr vakt/dugnad. Det er ikke et mål for foreningen å få inn ekstra inntekter, men å få utført nødvendig vedlikeholdsarbeid og øke graden av trygghet. Så gebyrene er kun et middel til å få medlemmer til å stille på dugnad/nattevakt. Medlemsservice Informasjon til medlemmene skjer kontinuerlig ved oppslag på informasjonstavlene. Foreningens hjemmeside vil også gi nødvendig informasjon. R-bladet er foreningen eget organ. Her informerer styret om viktige saker, og medlemmene oppfordres til å komme med gode båthistorier og annet interessant stoff, samt annonser for kjøp og salg (kun for medlemmer). Medlemsmøter med tema avholdes i vinterhalvåret. Den første uken i juni hvert år avholdes R-dagen som vanligvis tar for seg temaene sikkerhet, sjømannskap, ferdighet og maritim tilrettelegging for barn og ungdom. Vår-, høst- og 17.mai fest feires i vår Restaurant hvert år. Restauranten er stort sett åpen for medlemmer fra påske til oppsetter er ferdig på høsten. I lavsesong kun i week-ender, i høysesong, hver dag. I restauranten kan medlemmen få rabatt på god mat og drikke mot fremvisning av medlemsbevis. Foreningens effekter (så som vimpler, oblat, pins mm) kan fås kjøpt på kontoret når dette er betjent. Dette instruksheftet inneholder mer informasjon om disse temaene med flere. I tillegg kan foreningens vedtekter leses på vaktrommet eller våre internettsider. De kan også utleveres ved henvendelse på kontoret. HENVENDELSER TIL FORENINGEN V/STYRET Revierhavnens aatforening Hovedøya Oslo Telefon kontor: / Organisasjonsnr Telefonkiosk/kontor: N-bank: Telefaks:

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE HAVNE-, RYGGE- OG FORTØYNINGSINSTRUKS...7 KART OVER HAVNEANLEGGET...7 TOMTEINSTRUKS...10 KART OVER TOMT OG YGNINGER...10 Regler for avfallshåndtering...10 Instruks for opp- og utsett...11 Opp- og utsett...11 Kart for plassering av medlemmenes gods Nattevaktinstruks...14 SOS-telefoner...18 Dugnadsinstruks...18 YGNINGSINSTRUKSER...19 Medlemsrommet...19 Toaletthus...19 åthuset...19 Motorcontainer...20 Masteskuret...20 Mastekrana (på seilbrygga)...21 Verksted i Storslipp vinsjehus Snekkerskuret...21 RANNINSTRUKS...22 Oppsummering av brannforebyggende tiltak fra instruksen:...22 ekjempningsutstyr mot brann...23 A - rannslanger er montert opp i: Håndslukkeapparater (6 kg pulver) er montert:...23 C - Håndslukkeapparat Co2 er montert på:...23 D - Nødbrannpumper og utstyr for brannbekjempelse er plassert:...23 E - Div. utstyr for å kappe fortøyninger...23 F - Hovedbrytere for el-strøm...23 G - rannvarslingssentral i vaktrommet...23 KART OVER PLASSERING AV EKJEMPNINGSUTSTYR MOT RANN...24

6

7 Havne- brygge- og fortøyningsinstruks HAVNE-, RYGGE- OG FORTØYNINGSINSTRUKS Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for: medlemmets plikter, sikkerhet, fortøyning, rutiner i havnen og ordensregler. Instruksen er en del av medlemmenes plikter hjemlet i foreningens vedtekter 6, 7 og 8. RESTAURANTRYGGA GJESTERYGGA ETONGRYGGA 1 VEST 1 ØST 2 VEST 2 ØST MOLOSLIPPEN 3 VEST VESTSLIPPEN 3 ØST Lyckliga gatan Munkebrygga STORSLIPPEN Aamodtbrygga 4 ØST Seilbrygga ØSTSLIPPEN Kommunebrygga KART OVER HAVNEANLEGGET 1 Henvisning av plass i anlegget. åtplass anvises av havnesjefen 2 Definisjon og merking av båter Alle båter, inklusive joller, som er registreringspliktige, skal være forskriftsmessig registrert, og som et minimum ha ansvarsforsikring. Søknadsskjema for jolleplass eller "åt nummer 2" fåes på kontoret eller kan lastes ned fra internett: a) Jolle er i foreningens vedtekter definert som: Åpen slepejolle uten dekk og vindskjerm, maks 12 fot og maks 9,9 hk motor." Jolleplass på vannet tildeles etter søknad. De som ikke får plass på vannet må oppbevare båten på land eller på egen båt. Joller skal ikke "slenge" bak moderbåten til sjenanse for andre båter. b) åt nr. 2 er i foreningens vedtekter definert som: Større joller og lignende opp til 17 fot kan etter skriftlig søknad gis plass på fortrinnsvis ukurante plasser. Det må søkes om plass for båt nr 2 hvert år. Tilleggskontingent for båt nr 2 betales etter satser fastsatt av styret. Hvis båt nr 2 er større enn 17 fot må det betales ordinær sesongkontingent. Side 7 av 24

8 Havne- brygge- og fortøyningsinstruks 3 Endring av medlemsforhold /-båt. Styret skal til enhver tid holdes skriftlig underrettet om endringer i det enkelte medlems forhold til foreningen, så som kjøp salg og bytte av båt, overgang til medlemskap uten båt, adresseforandring og lignende. a) ytte til større båt: Dersom dette krever ny, større plass, må det søkes på forhånd. Søknaden må godkjennes av styret ved havnesjefen, før båten legges i anlegget. ( Skjemaer for dette utleveres på kontoret eller hentes på foreningens hjemmeside. b) ytte av båtplass: Det gis ikke anledning til at medlemmene bytter båtplass seg imellom eller flytter utriggere uten samtykke av havnesjefen. c) Utleie av båt:: Et medlem som låner bort eller leier bort sin båt i vinnings hensikt til andre enn medlemmer i foreningen, har ikke vedtekt til å bruke foreningens havn som base for utlånsvirksomheten. Medlemmet har ikke anledning til å fremleie eller låne bort sin bryggeplass, jolleplass eller skap. Jfr. vedtektene 8,3. d) Flytte til boblehavn vinterstid: Se eget pkt. "oblehavn". 4 Fortøyning Medlemmene skal fortøye etter god maritim skikk. a) Fortøyningene skal dimensjoneres etter båtens tyngde og etter verst tenkelige vær. RYKKDEMPER Det anbefales som et minimum å benytte SPRING 14 mm tau opp til 24 fot og mm for større båter. b) Alle båter over 28 fot eller 3 tonn skal sikres med spring på begge sider for å minske belastning på både båt og bryggeanlegg. c) Det skal benyttes gummi rykkdempere (fjærer aksepteres ikke) og innspleisede godkjente kauser. d) Fortøyningene skal sikres mot skamfiling. e) Ikke fortøy båten for tight da den skal ha noe å gå på i fortøyningene. f) Alle båter skal ha fendere av riktig størrelse for å beskytte egen og andres båt. For båter som ligger på enden av bryggen kan det også være riktig å benytte kulefender mot nabobåt pga sjø fra passerende båter. 5 Landstrømkabel og elektrisk tilkobling Landstrømkabel skal være olje-, vær- og kuldebestandig gummikabel av mimimumskvalitet: NMHVO / H07RN-F / A07RN-F / RDOE samt minst 1,5 (mm?). Plastkabler godtas ikke. Kravet om denne høye kvaliteten på kabel er begrunnet av forskrifter og for å unngå jordfeil på anlegget. Når jordfeilbryteren slår ut kan dette gi store konsekvenser for båter på samme brygge med lensepumpe tilkoblet. N! I de tilfeller hvor det ved inspeksjon registreres jordfeil på båtens kabel/elektriske opplegg vil styret varsle en gang. Neste gang kappes støpselet fra kabelen for å unngå at den settes tilbake i kontakten. a) Hvis kabelen strekkes over bryggen skal den festes ned mellom bordgangen i brygga slik at man ikke snubler i denne. b) Det er ikke tillatt å koble seg på med 2 kabler (til hvert sitt uttak) uten tillatelse fra styret ved havnesjefen ruk av elektrisk strøm Medlemmet er selv ansvarlig for å lese av egen måler (når dette finnes). Avlesingen skal gjøres når medlemmet tar plassen i bruk første gang, eller før og etter lengre fravær, ved avslutning av sommersesongen, ved utmelding og plassbytte. Resultatet av avlesningen skal leveres skriftlig til styret med angivelse av navn, bryggeplass, dato og målerstand uten desimaler. Side 8 av 24

9 Havne- brygge- og fortøyningsinstruks 6 Medlemmet plikter å sikre sin båt mot brann Alle båter, skal som et minimum, ha et 2kg godkjent AC pulverapparat. åtens brennstoffanlegg, koke- og varmeutstyr samt det elektriske anlegg skal som et minimum, fylle offentlige myndigheters standarder og forskrifter samt forsikringsselskapets krav. For gassfyrte anlegg se forskrift i Lovdata - FOR nr. 1580: Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy. (Utskrift av denne ligger på vaktrommet.) Alle båteiere skal foreta en årlig kontroll av brannslokningsapparatene om bord. Det anbefales å montere apparatet horisontalt i båten for å forhindre at pulveret i apparatet ikke klumper seg. (Setningen er skrevet om) Hvis apparatet er montert vertikalt skal det tas ned og snus gjentatte ganger et par ganger i året. 7 oblehavn Alle medlemmer har rett til å ligge i boblehavn om vinteren. Normalt har man båten i bobleanlegg fra 1. oktober til 1.april. Foreningen har boblehavn i Østhavnen. De som ønsker å ligge i boblehavn, og som normalt ligger i Vesthavnen må flytte båten til Østhavnen. Flyttingen skal meldes havnesjefen (med medlemsnummer, navn og fra bryggeplass og til bryggeplass). Medlemmer som ligger i boblehavn på vinteren har rett til ett oppsett på tralle etter at ordinært utsett er ferdig. Oppsett bestilles hos Slippbas. Oppsettets varighet er normalt 3-4 dager, men det kan avtales med Slippbas om lengre opphold er mulig. 8 Orden på bryggene. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å bruke bryggen(e) til lagringsplass for personlige eiendeler. Joller skal ikke ligge på bryggen, men henvises til opplagsplass på land og til eventuell bøyeplass. ruk av engangsgriller på bryggene er forbudt. 9 ryggebas. Styret ved havnesjefen oppnevner en bryggebas for hver brygge. Denne skal være havnesjefen behjelpelig med å holde båtplassene a jour, og påse at alle båter er forsvarlig fortøyd etc. ryggebasen organiserer ordinært vedlikehold på egen brygge. 10 Inspisering av båt og bryggeplass - Utbedring av mangler. Ethvert medlem plikter omgående å etterkomme påbud om utbedring av dårlig fortøyning, fendring eller av anlegg som etter styrets oppfatning kan utgjøre en brannrisiko. a) Inspeksjon: Styrets medlemmer, havnesjef og bryggebas har rett til å gå ombord i enhver båt for å inspisere anlegg som kan utgjøre en potensiell brannrisiko eller for å legge igjen et skriftlig påbud. Neglisjering av gitt påbud gir styret rett til å landsette båten for eiers regning, eller til eventuelt å fjerne farlig utstyr, eller utbedre det påklagede forhold for eiers regning. Nødvendig lense- og bergningsarbeid som utføres, skal betales av eieren. b) Sikring av egen og annens båt. Alle medlemmer har plikt til uten opphør å delta i sikring av egen og annens båt når det er fare for at skade eller havari kan oppstå på opplagsplass eller i havneanlegget. Melding om dette skal straks gis til styret eller annen tillitsmann i foreningen. rudd på disse instrukser medfører advarsel og kan etter flere brudd gi sletting av medlemskap. Side 9 av 24

10 Tomteinstruks TOMTEINSTRUKS Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for medlemmets plikter vedr. brannsikkerhet, rutiner og ordensregler for benyttelse av foreningens bygninger og fellesarealer. DANMARK Restauranten Appellplassen ensinstasjonen Moloslippen Toaletthus åthus Vaktrom Smia Kontoret Storslippen Vestslippen Lyskaster Gangbro Lavettehuset Snekkerskur Motorcontainer Materiallager Masteskur Østslippen Søppelplass Pumpehus Verktøykontainer KART OVER TOMT OG YGNINGER Regler for avfallshåndtering Det er ikke anledning til å henlegge avfall på foreningens område utenom sesongen 1. mai til 1. september. Utstyr fra båten som ikke går inn under vår avfallsavtale med kommunen, som innredninger, kjølebokser, presenninger, trykkimpregnerte materialer og lignende, må eieren selv fjerne fra området (ta med seg hjem). Avfall som kan kastes i foreningens anlegg, må pakkes inn og bringes på rett plass! Avfallsplassen m/omgivelser skal holdes ryddig. Oljesøl og tømming av avfall i havna og på foreningens område er forbudt. Side 10 av 24

11 Tomteinstruks Avfallsbrystning er ved sørporten. 1. Husholdningsavfall legges i søppelsekker. Om alle avfallssekkene er fulle, må du rigge til en ny sekk (ligger festet under lokket), knytte igjen den fulle og plassere den på traktortilhengeren. 2. Spesialavfall Glass: har egen container for blankt og farget glass. lyakkumulatorer: plasseres i enden av brystningen på anvist plass. Trematerialer: benyttes til peisved på Kroa og vaktrommet. Løsemidler: helles i tønne merket løsemiddel. Spillolje: helles i tønne merket spillolje. N! Dersom fatene for spillolje eller løsemidler er fulle, kontaktes styret. Overtredelse vil føre til advarsel og, ved gjentatte overtredelser, tap av medlemskap. Instruks for opp- og utsett Opp- og utsett utføres av frivillige medlemmer i foreningen, ledet av en slippbas. Henvendelser fra medlemmene angående opp- / utsett rettes til slippbasen(e). asen tar avgjørelser i den forbindelse,og skal samarbeide med de andre basene om hvor det er mest hensiktsmessig å sette opp de forskjellige båtene. Det er 4 slipper i anlegget: Vestslippen, nærmest Munkebrygga. Tar båter uten kjøl opp til kg. Storslippen, midt på tomta. Tar båter med og uten kjøl, opp til kg. åter som skal inn på løp, skal rigges ned. Riggen skal ikke ligge på båten om den stikker ut, for eller akter! Moloslippen, på området mot steinmoloen. Lette båter uten kjøl. Østslippen, hjullaster oppsett. Tar båter, med og uten kjøl, opp til kg. Dypgående 1,60 meter. De som vil opp med hjullaster må kunne dokumentere tyngden på båten (sikkerhetsmessig aspekt). Riggen må taes ned. Østslippen setter båtene rett på grunnen i opplagsstativ, mens de tre andre skyver båtene inn på løp. oblehavn (se pkt. 7 i havneinstruksen - side 9) Mange velger vinteropplag i boblehavn. Dette gir fordeler som bruk av båten til alle tider av året forutsatt at havnen er isfri. Oppsett for rengjøring og stoffing av båten avtales med Slippbas etter at alle båtene er satt ut på våren. Oppsett for stoffing eller lignende avtales med Slippbas. Vanligvis står båter på tralla fra søndag til onsdag eller onsdag til søndag. Opp- og utsett Ingen båt kan sjøsettes eller slippsettes før medlemskontingent og innskudd er betalt. Opp- og utsett av båter, høst og vår, skjer til fastsatte tider. Medlemmet avtaler i god tid plassering på løp med slippbas. Dato for opp- og utsett for de respektive løp bekjentgjøres ved oppslag og / eller skriftlig ovenfor det enkelte medlem. Medlemmet plikter å ha båten klar til fastsatt dato og selv være tilstede i god tid slik at forsinkelser unngås. Unnlatelse av dette medfører gebyr fastsatt av årsmøtet. Side 11 av 24

12 Tomteinstruks Utenom disse tider kan ingen påregne å få satt opp eller ut sin båt med mindre annen avtale er inngått med styret. Medlem som ønsker å sette ut før utsett dato, må betale flyttegebyr for eventuelle båter som må flyttes. Det forutsettes at det er mulig i forhold til båttype og plass i anlegget. Medlemmet må ha godkjente sålestykker/båtkrybbe (godkjent av Slippbas) for oppsett på land/løp. Under vises et eksempel på sålestykke for motorbåt som kan benyttes på løp og ev på land. For seilog kjølbåter bør en kontakte andre med erfaring. N! FOR SNEKKER ELLER TILSVARENDE ÅTER ENYTTES 2 STK. "SÅLESTYKKE FORAN" Opplag på land Det skal kun benyttes duse farger i brunt og grønt på presenningene (pålegg fra Oslo Kommune). Styret gis rett til å inndra presenninger som bryter med dette. Under vårpussen og frem til utsettdato er sliping forbudt etter kl på søn- og helligdager. På grunn av brannfare er båteieren ansvarlig for at plassen under og omkring båt i opplag er fri for brennbart avfall. (Spesielt utsatt er selvantenning av pussefiller m/linolje). Dette gjelder spesielt under vårpussen. N! Under avbrenning av maling og lakk skal tilkoplet vannslange eller vannbøtter være for hånden. Avfall etter vårpussen behandles i følge plan for avfallshåndtering. Medlemmene skal holde orden på sin opplagsplass så vel under opplag som under oppussing. Før utsett skal plassen ryddes. Tomtesjef og Slippbas har rett til å nekte utsett før dette forhold er ordnet. Side 12 av 24

13 Tomteinstruks Plasser for redskapskasser. åthus Snekkerskur Motorcontainer Masteskur Lavettehuset Stueplass for opplagsutstyr Søppelplass Kart for plassering av medlemmenes gods. Merking og plassering av gods Alt gods, innbefattet joller og utenbordsmotorer, som lagres på foreningens område, skal være merket med medlemmets navn/medlemsnummer og årstall for merking. I motsatt fall betraktes det som herreløst gods og tilfaller foreningen. Det er anledning til å sette opp en merket kasse av rimelig størrelse, for oppbevaring av redskap, på oppmerkede plasser på tomta. Det er utarbeidet en plan som beskriver hvor medlemmer kan oppbevare merket utstyr. Se tegning eller på oppslag i åthusgang. Side 13 av 24

14 Side 14 av 24 Tomteinstruks Nattevaktinstruks Formål - å forebygge og hindre tyveri, hærverk og annen skade på medlemmenes båter og utstyr, samt på foreningens bygninger og utstyr. Organisert vakthold gir også grunnlag for rabatt på båtforsikringen. - å holde ro og orden i havna, herunder å vise vekk uvedkommende. - å representere foreningen i styrets fravær. - å gjøre en del arbeidsoppgaver som er nødvendige for foreningens daglige drift. 1. Påmelding og oppmøte Medlemmene plikter å gå to nattvakter i året (i henhold til årsmøtevedtak). Manglende nattvakt gebyr belastes med kr 1.000,- pr gang. Medlemmer som ikke har satt seg opp på den oppslåtte vaktlista i åthuset innen 31.mai kan bli tildelt vakter av styret. Medlemmer som ikke er fritatt, har selv det fulle ansvar for at den aktuelle vakten blir dekket enten hun/han selv kan ta den eller ei. Medlemmene har selv ansvar for å skaffe seg informasjon fra den oppslåtte lista. Nattvaktene følger den til enhver tid gjeldene instruks for nattvakter. To personer fra forskjellige båter deler normalt vakten. Hvis oppsatt vakt ikke møter opp innen kl. 19:00 eller om ubesatt vakt ikke blir dekket innen kl. 19:00, kan eventuelt 2 fra samme båt få godkjent for 2 nattevakter. 2. Vaktenes myndighet og opptreden Vaktene representerer foreningen. Det ventes at vaktene opptrer vennlig og rolig. Det er viktig at ordensproblemer prøves løst med smidighet og på lavest mulig konfliktnivå. Unngå åpen konfrontasjon. Om det skulle dreie seg om gjester til restauranten, tas saken opp med vertskapet. Ellers kan det være aktuelt å tilkalle hjelp fra styret eller andre medlemmer, og om nødvendig fra havnepolitiet. 3. Vaktens varighet Vakten regnes fra ca. kl til kl Innspeksjon av området a) Tyver og inntrengere Vaktene skal gå inspeksjonsrunder over hele området, og spesielt når de siste fergene fra øya har gått. Da bør man være spesielt oppmerksom på at etternølere kan forsøke å ta seg over til byen i joller som stjeles for anledningen, eller at noen forsøker å overnatte om bord i båtene. Ukjente personer skal anropes og vises bort fra havna og området. Om nødvendig skal politiet tilkalles (havnepolitiet). Utover natten bør man rette oppmerksomheten mer mot selve havna og flytebryggene, da uvedkommende som oftest ankommer med båt sjøveien og med slukkede lanterner. Hvis mulig, noter ned registreringsnummer på båten eller kjennetegn på personer. Det understrekes at vaktene må unngå håndgemeng med inntrengere. ruk lyskaster med jevne mellomrom, minst en gang i timen etter mørkets frembrudd. Sveip over hele området. Det har avskrekkende effekt. N! Vær oppmerksom på blendingsfaren og unngå å sjenere andre sjøfarende. ruk Walkie Talkie-settene for å holde kontakt med hverandre under vakten, dersom dere skiller lag. ruk av alarm med fjernutløser er også et godt hjelpemiddel til å få oppmerksomhet og avskrekke ubudne gjester. b) rann Under inspeksjonsrundene skal vaktene være oppmerksomme på tilløp til brann, og de skal forebygge brann. l.a. ved å påse at engangsgriller ikke benyttes på området utenom anviste grillplasser med oppmurt grill, samt å fjerne linoljete filler fra bygninger mv, og påtale hvis

15 Tomteinstruks noen røyker inne i åthuset (inkl. vaktrommet), Masteskuret, Snekkerskuret eller Motorcontainer. Her er det røyking forbudt. Vaktene plikter å sette seg inn i hvordan foreningens brannslukningsutstyr virker og hvor det er. (Se brannvarlingsinstruksen som er slått opp på vaktrommet. Informasjon om plassering av slukkemateriell er oppslått i gangen utenfor vaktrommet). c) Fortøyninger, lekkasjer og slående fall. Alle brygger inspiseres minimum to ganger i løpet av vakten. Hvis fortøyninger er så dårlige at båten eller bryggeanlegget kan utsettes for skade, eller at det er fare for båten, utbedrer vakten forholdet på best mulig måte og kontakter eier. Lekk båt. Hvis det er nødvendig lenses båten med lensepumpe fra vaktrommet (husk journalføring i vaktprotokoll). Hvis fall på seilbåter står og slår mot masta til sjenanse for andre, beslås de. Eieren kontaktes dersom det har vært behov for å utbedre mangler eller skader. d) Sjenerende støy, høy musikk etc. e på en høflig måte vedkommende dempe seg. Om dette ikke etterkommes, sjekk om det er gjestebåt og vis i så fall båten bort. Noter registreringsnummer eller andre kjennetegn i protokollen. 6 Arbeidsoppgaver a) Toaletter Vaktene vasker sent på kvelden, etter stengetid, slik at toalettene er rene om morgenen. De som driver restauranten, vasker deretter etter behov ut over dagen og kvelden slik at toalettene til en hver tid er presentable. Hvis toalettene skulle bli unormalt tilgriset i løpet av kvelden, tas det opp med ansvarshavende på restauranten. (Restauranten har ansvaret for å fylle på rekvisita, tømme bindposer mv.) Rengjøringsutstyr er plassert i vaktrommet. ruk gummisvaber på gulvet. Tøm papirkurver i avfallssekker. Fulle sekker plasseres på tilhenger ved sørporten. b) Søppeltømming Se også regler for avfallshåndtering s. 10. Søppelplassen med omgivelser skal ryddes helt hver dag (rive og kost i ensinstasjonen). Vakten knyter sammen fulle avfallssekker (to turn og én båtmannsknop) og laster dem på foreningens tilhenger. Legg i nye plastsekker i de tomme stativene, samt én ekstra under lokket. Sørg for at portene til tilhengerskuret er tette slik at ikke måker og andre dyr kommer til. Tilhengeren rengjøres og vaskes grundig med Klorinblandet vann etter tømming. Skyll godt med rent vann. Ved behov for supplering av Klorin legges lapp om dette i postkassen på kontoret. Notér dato og navn/medlemsnummer. Løst avfall rundt søppelplassen, herunder tomkanner, malingsrester i spann og presenninger, legges i sekker. Metallskrot legges ved siden av containeren (som holdes låst). (Styret tar ansvaret for å fylle opp containeren). Flasker og glass legges i glassigloen. Spillolje som er satt igjen i kanner, tømmes på spilloljefatet hvis man er sikker på innholdet; ellers tømmes det på fatet for andre løsemidler. Sjekk om fatene for spillolje eller løsemiddel er fulle. I så fall varsles styret. 7 Vanning av blomster og klipping av plen Vaktene vanner blomster, samt plenene når dette er nødvendig. Videre bør plenene klippes, når forholdene tilsier det. Gressklipper, vannspreder, vannslange, vannkanne og annen hageredskap står i ensinstasjonen eller under halvtaket ved inngangsdøra til åthuset. Side 15 av 24

16 Tomteinstruks 8 Gjester a) Gjestebåter i anlegget Etter vedtak ønsker foreningen andre båtfolk velkommen. Gjester på kortvarig besøk ligger gratis enten de er medlemmer av OU eller ikke. De kan deponere for nøkkel (kr på kontoret v/styret) mot personopplysninger. På samme måte som vi selv setter pris på en vennlig og hjelpsom mottakelse når vi kommer til en fremmed havn, vil andre båtfolk vurdere foreningen etter mottakelsen de får. Inn til det motsatte er bevist, regn med at besøkende er greie og hyggelige båtfolk. esøkende i båt som kommer til medlemsbryggene, bør i utgangspunktet mottas på en vennlig måte og tilvises grønn plass. Av praktiske grunner er det medlemmene på den aktuelle brygga eller vaktene som normalt må ta i mot gjester. Det er også dem som må anvise plass, eventuelt avvise uønskede besøkende. Ser du en fremmed båt som sirkler rundt, mens de ser etter plass, vink dem inn til en ledig plass. Ønsk dem velkommen spør hvor lenge de har tenkt å ligge. Henvis dem til gjestebrygga, eller gi gjerne en hånd med fortøyningene. Når vi selv kommer til en fremmed havn, er det god tone å spørre folk på brygga om det er noen ledig plass, selv om vi skulle se et grønt skilt. På samme måte setter vi pris på at gjester spør først, før de tar seg til rette. I blant vil vi likevel oppleve at fremmede båter legger seg på ledige plasser uten å spørre først. Dette kan skyldes at de ikke så noen å spørre, eller at de ikke har lært god folkeskikk blant båtfolk. Hvis gjestene ikke ser ubehagelige ut, ta kontakt på en positiv måte. Det er bedre å spørre: "Er det noe jeg kan hjelpe med. Denne plassen er opptatt, men du kan legge deg på den ledige plassen der (eventuelt på gjestebrygga)", enn å si: "Denne plassen er opptatt. Du har ikke noe her å gjøre". b) Gjestebåter til Restauranten Gjester til restauranten, bør henvises til gjestebrygga. Den låste porten hindrer adkomst mellom foreningsområdet og Restauranten. Hvis gjestene virker ubehagelige, bråker eller er fulle og har tenkt seg på restauranten, bør de vises bort. Da er det heller ingen grunn til å anvise plass på gjestebrygga. I tvilstilfelle kan det tas kontakt med styremedlemmer som måtte være til stede. Om bortvisningen ikke respekteres, unngå å trappe opp konflikten der og da. Ta eventuelt kontakt med et styremedlem/tillitsvalgt, eller ta saken opp med vertskapet på Restauranten, slik at disse kan nektes servering. Vertskapet vil samarbeide med oss i slike saker. c) Medlemmenes gjester Medlemmene svarer for sine gjester. Om det oppstår problemer med gjester til et medlem tas det opp med medlemmet, eventuelt rapporteres skriftlig til styret. d) Medlemmer fra de andre foreningene Medlemmer fra de andre foreningene på Hovedøya har adgang til vårt område. De øvrige foreningene behandler brudd på ordensreglene på vårt område som om det hadde skjedd på eget område. Om det oppstår problemer med dem, rapporteres det til styret som tar saken opp med vedkommende forening. Prøv å få rede på navn og forening, gi eventuelt en beskrivelse. e) Restaurantgjester til/fra ferga Utenforstående gjester som kommer med ferga, skal ha forhåndsavtale med vertskapet slik at de låser dem inn og ut. En del problemer kan unngås om vaktene på enkelte varme kvelder møter opp ved porten ved fergeankomstene og påser at uønskede besøkende ikke kommer inn i dragsuget på våre medlemmer. Likeledes vil det være en fordel om vaktene er på plass ved de siste fergeavgangene på slike kvelder slik at gjester uten nøkkel ikke skader gjerdet ved å klatre over. Ved siste fergeavgang kan det også være fornuftig å vente til litt etter avgang for å hindre at akterutseilte ikke bryter seg inn på vårt område for å tjuvlåne joller. Side 16 av 24

17 Tomteinstruks 9 Vaktavslutning Vaktprotokoll og kvitteringsliste skal fylles ut og stemme overens. Se punktet 10.b under Utstyr og rutiner. Gi skriftlig beskjed til styret om alt som er av betydning, og legg den i brevsprekken på kontordøra. Angi i rapporten om noe haster, eller om noe mangler. Vaktrommet skal forlates ryddig og klargjort til neste vakt; gulvet skal vaskes. 10 Utstyr og rutiner a) Vaktliste Vaktliste er slått opp i gangen i 1.etsj. i åthuset. Her fører man seg på forhånd opp på en eller to ledige datoer som passer. Hvis listen ikke er fulltegnet innen 31. mai, fordeler styret de resterende vakter på medlemmene. To personer deler normalt vakten. Hvis oppsatt vakt ikke møter opp innen kl. 19:00 eller om ubesatt vakt ikke blir dekket innen kl. 19:00, kan eventuelt 2 fra samme båt få godkjent for 2 nattevakter. Det anbefales at nye medlemmer første gang deler vakten med et gammelt medlem. b) Vaktprotokoll og kvitteringsliste Vaktprotokollen skal føres og kvitteres av alle vakter. Det skal gå klart frem hvilket medlemskap samboende/sameieres signatur skal godskrives (bruk medlemsnummer). I protokollen føres det opp når en går på og av vakt og hva som er utført. Alle eventuelle uregelmessigheter skal føres opp. Kvitteringslisten skal fylles ut av hver vakt med navn og medlemsnummer. Vakten skal godskrives. Under dager hvor det ikke har vært vakthold, skal neste vakt stryke ut den/disse dagene i vaktprotokollen og kvitteringslisten, slik at uvedkommende ikke kan føre seg opp på disse vaktene i ettertid. Ingen skal lure til seg en vakt uten å gjennomføre den. Det samme gjelder, hvis en person har satt seg opp på vaktlisten, men ikke gjennomført vakten. Dette navnet skal da strykes på vaktlista, og fraværet skal føres i protokollen. Kvitteringsliste, vaktliste og -protokoll skal stemme overens. Juks med vaktlistene. Hvis medlemmer urettmessig fører seg opp med gjennomført vakt er dette et alvorlig brudd på foreningens vedtekter/instrukser og kan medføre tap av medlemskap. c) Medlems-, båt-, og bryggeliste er sortert alfabetisk og etter bryggeplass. Disse listene ligger i en egen svart perm på vaktrommet. De brukes bl.a. for å finne frem til eier av båt/båtplass. d) Elektrisk lensepumpe rukes i nødstilfeller ved lensing av båter. OS! Lensepumpen må ikke gå uten tilsyn, da den ikke tåler å gå tørr. Pumpen bringes normalt tilbake til vaktrommet etter bruk. ruk, utlån og tilbakelevering skal føres i vaktprotokollen. e) Vaktvester Fluoriserende vester, merket R VAKT, skal alltid benyttes for at det aldri skal være tvil om hvem som er på vakt. f) Ett sett walkie talkies Settene skal brukes med så liten støydemping som mulig av hensyn til batterienes levetid. OS! HUSK Å SLÅ AV SETTENE ETTER RUK. g) Oppladbar lykt Sett lykten til ladning etter bruk. Side 17 av 24

18 Tomteinstruks h) Radiosender for alarmanlegg Ved utløsning av alarmen regner man med at andre tilstedeværende i havna og på området vil komme til assistanse. i) Rengjøringsutstyr For diverse rengjøringsarbeid som sorterer under nattevaktens plikter er utstyr plassert på vaktrommet og renseanlegget. j) Kaffetrakter Rengjøres og slås av etter bruk. k) Avfallssekker Kraftig type ca. 120 liter. (gi skriftlig beskjed til styret, når lageret begynner å tømmes, dvs når det er stk.igjen). l) Førstehjelpsskap rukes ved småskader m) Telefonpenger Fire kronestykker skal ligge på vaktrommet, og disse myntene skal bare brukes til å ringe i nødstilfeller. Om noen av kronestykkene skulle mangle, vær da så vennlig å legge igjen noen selv - refunderes på kontoret. SOS-telefoner rann og større ulykker Tlf: 110 eller rannbåten Tlf: 110 eller Havnepoliti/redningssentral Tlf: 112 eller Ambulanse, ambulansebåt Tlf: 113 eller Norsk Luftambulanse Tlf: 113 eller Dugnadsinstruks 1. Formål. Foreningens medlemmer disponerer et stort område med flere bygninger. For å holde dette i orden, er vi helt avheng av dugnadsinnsats fra medlemmene jfr. årsmøtevedtak.. Foreningen ser også dugnad som et middel for å oppnå et bedre sosialt samvær i foreningen. 2. Innkallling og oppmøte Innkalling til dugnad sendes ut en gang i året. Det blir her foreslått dato for dugnader (Vanligvis 2 stk pr år) for den enkelte. Det er mulig å endre dugnadsdag, eller påta seg oppgaver som kan utføres utenom oppsatt tid, men dette må skje i samarbeid med styret. Dersom et medlem ikke stiller på dugnad blir det belastet med et gebyr, fastsatt av årsmøtet, som for tiden er kr pr. gang. Oppmøte og registrering skjer på foreningens kontor. Dette er nødvendig for å få kreditert dugnaden. Det er pålagt alle å bringe verktøy/redskap tilbake, etter endt dugnad, til det stedet dette skal oppbevares (vanligvis er dette i materialrommet/ladestasjonen). Ved fellesdugnad avsluttes de vanligvis med et måltid i Restauranten (ved bruk av matkupong) Side 18 av 24

19 ygningsinstruks YGNINGSINSTRUKSER Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for: medlemmets plikter, sikkerhet, rutiner og ordensregler for benyttelse av foreningens bygninger og fellesarealer. Instruks for bruk av medlemsareal i Restauranten. Medlemsrommet er forbeholdt medlemmer av foreningen. Det skal alltid være tilgjengelig for medlemmer når Restauranten er åpen. Det kan unntaksvis dispenseres fra denne regel. Styret kan disponere rommet utenom åpningstid hvis foreningsaktiviteter el. skal avvikles. Ved spesiell tilstrømning av gjester, sperrer vertskapet av, slik at inneverandaen og uteverandaen blir forbeholdt medlemmer. Instruks for bruk av Toalettanlegget. Toaletthus Det nordre toalettet er for vertskapet på Kroa, rullestolbrukere og småbarnstell. Toalett nr to, tre og fire (regnet fra nord), er for medlemmer og gjester. Toalett nr en og fire er i tillegg åpent vinterstid. Urinal (dobbel) Rommet med låst dør er renseanlegget for avløpet I sørenden er det innredet dusj og omkledningsrom. Det forventes at enhver oppfører seg sømmelig ved bruk av fasilitetene. Likedan på dobbel urinalen er det krav om sømmelighet. Instruks for bruk av åthuset. åthuset etg. Hovedrommet består av oppbevaringsskap. Ordinære medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til styret søke om eget skap. Det er kun anledning til å disponere ett skap. Ved utdeling, blir navn og medlemsnummer påført av styret og en må selv sørge for å låse skapet med hengelås. N! Ildsfarlige væsker må ikke oppbevares i skapene. Vestre rom er i dag vaktrom for nattevaktene. Det østre er hvile-rom for Østslippen. I den nordre enden er det dusj (på døra står det Dameværelse). Ved siden av er det vaske-rom for medlemmer. Rommet nord-øst i åthuset med egen utvendig inngang disponeres av vertskapet på Restauranten. Rommet ved siden av er Laderommet som benyttes til redskapsbod. Det finnes en ordning slik at medlemmer kan ha fryseboks i åthuset (på ledig plass under vinduene). Flere må da slå seg sammen om en boks. Ett medlem pr boks er ansvarlig for å gjøre opp for strømforbruket og melde fra til styret om hvem som er med på ordningen. Side 19 av 24

20 ygningsinstruks 2. etg. (loftet) er inndelt i boder merket med navn på hver brygge. En av bodene er for utleie av ekstra plass (pris pr m 3 ), ett år av gangen. Det må søkes på ny hvert år. Opplagsutstyr kan lagres på hemsen. Alt utstyr på felles areal skal merkes med navn/medlemsnummer og årstall. Symaskinen kan brukes av kyndige. Leie av nål og tråd på Kontoret. Det er rømningsvei med utfellbar stige i nordenden av loftet! Midtgangen skal alltid være fri pga krav til rømningsvei. Eiendeler lagret i midtgangen blir å betrakte som herreløst gods og blir fjernet. ruk av åpen ild, inkl røyking, er forbudt i åthuset! Det er ikke tillatt å oppbevare ildsfarlig væske i åthuset! Det skal ikke lagres noe oppe på skapene eller på utsiden! Det skal ikke lagres noe i gangen på loftet da dette er rømningsvei! Hver rygge holder orden på sin loftsbod! ryggebas tar initiativ til rydding. Skap til nye hovedmedlemmer tildeles på kontoret etter tur. Ingen må ta i bruk skap utenom etablert ordning. Instruks for bruk av Motorcontainer Motorcontainer Motorcontaineren er beregnet til oppbevaring av påhengsmotorer i vinterhalvåret. ensintanker og ildsfarlig væske kan oppbevares i containeren. N! Det tillates lagret kun en motor pr. medlem! Alle motorer og tanker skal være merket med navn/medlemsnr. og årstall! All bruk av åpen ild og røyking er forbudt! Motorcontainer blir avlåst av styret mellom 1. november og 15. april. Ønsker en å komme inn i containeren i denne perioden, må styret kontaktes. Instruks for bruk av Masteskur. N! Masteskuret er kun for master! Masteskuret Skuret er beregnet til vinterlagring av master. Det har etter hvert blitt mange seilbåter i foreningen og det blir trangt om plassen. Alle må ta hensyn til det. De store tunge mastene må ligge nede. De lette øverst. ommer skal ikke ligge i hyllene, men bak i skuret. Salingshorn og lignende skal demonteres før mastene legges på plass. Lanterner og lignende som kan skades bør beskyttes. N! Alt som legges inn skal merkes med navn/medlemsnr. og årstall. All bruk av åpen ild og røyking er forbudt! Side 20 av 24

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Dette dokument leveres tilbake i utfylt stand sammen med nøkkel Innhold Retningslinjer og info for utleie Husregler Kontrolliste Giro for leie og kart. Sett

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING

REVIERHAVNENS BAATFORENING (revidert 10.04.2010) VEDTEKTER for REVIERHAVNENS BAATFORENING 1. Formål Revierhavnens Baatforening er en partipolitisk nøytral interesse organisasjon for eiere av fritidsbåter. Foreningens formål er å

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1 (revidert 09.04.2015) VEDTEKTER for REVIERHAVNENS BAATFORENING 1. Formål Revierhavnens Baatforening er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for eiere av fritidsbåter. Foreningens formål er

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING

HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING 1 DRIFTSANSVAR Driftsansvaret for båthavna tilligger styret for Kjerringøy båtforening. Deler av driften kan styret delegere til enkeltpersoner og utvalg. Disse kan

Detaljer

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. SOLVIKENS

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS Parter/båt: 1. I forbindelse med leie av kaiplass ved Tønsberg Kystkultursenter(TKS) er det med Loggen kystlag(lk) inngått følgende avtale: Båteier(e):... Adresse: e-mail:

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Brannsikkerhet Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Formål med beboermøte Gi informasjon knyttet til uønsket hendelse i kjeller 27B. Hva kan vi gjøre for å unngå lignende hendelser? Bistand

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

- Opplag - Opptak - Utsetting

- Opplag - Opptak - Utsetting Veileder for: - Opplag - Opptak - Utsetting Råde, 24.4.2017 Generelle regler for opplag av båter i havna: Båteier må selv sørge for å forsikre båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte befinner

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm pr. 8-2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Leiekontrakt Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Sommersesong 3 Sommersesonger (10 % rabatt) Vintersesong egen pris Denne kontrakt er opprettet mellom Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS (utleier) Org nr.

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Reglement for seilforeningen 1928

Reglement for seilforeningen 1928 Styrets forslag til Reglement for seilforeningen 1928 Reglementet er vedtatt 25. mars 1984 og oppdatert 25. oktober 1993, 25. november 1998, 25. januar 2006 og 15. mars 2011. (Forslaget er basert på nåværende

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

DIRDAL BÅTFORENING VEDTEKTER Sammenfattet og revidert

DIRDAL BÅTFORENING VEDTEKTER Sammenfattet og revidert DIRDAL BÅTFORENING VEDTEKTER Sammenfattet og revidert 13.2.2014 1 NAVN OG FORMÅL 8 STYRET 2 MEDLEMSKAP 9 MEDLEMSMØTE 3 MEDLEMSKAPSKATEGORIER 10 KONTINGENT 4 RETTER OG PLIKTER 11 DUGNAD 5 HAVNEOMRÅDET 12

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Bygdø Allé Båtforening (BAB). 2 ORGANER Foreningens organer er: 1. Årsmøtet 2. Medlemsmøte 3. Styret

1 NAVN Foreningens navn er Bygdø Allé Båtforening (BAB). 2 ORGANER Foreningens organer er: 1. Årsmøtet 2. Medlemsmøte 3. Styret Vedtekter for Bygdø Allé Båtforening Vedtatt i årsmøtet 2. mars 2005. Revidert på årsmøtet 8. mars 2006,12. mars 2008, 15. mars 2011, 15. mars 2012 og 9. mars 2016 1 NAVN Foreningens navn er Bygdø Allé

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 PRISLISTE FOR ÅBF Kontingent Kr. 300,- Båtplassavgift Liten Kr. 1.000,- Båtplassavgift Mellomstor Kr. 1.500,- Båtplassavgift Stor Kr. 1.750,- Båtplassavgift

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Vedtekter. Revidert Mai 2014

Vedtekter. Revidert Mai 2014 Vedtekter. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Navn og emblem 3 2. Formål 3 3. Medlemskap 3 4. Medlemsavgift 4 5. Båtplasser 4 6. Ledelse 4 7. Årsmøte 4 8. Valg 5 9. Oppløsning 5 10. HMS

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart MANDAL HAVN KF 1. Generelt REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart a) Reglementet omfatter samtlige kommunale båthavnsanlegg

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer