INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA"

Transkript

1 INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: Styret Red.

2 GENERELL INFORMASJON Revierhavnens aatforening er både landets eldste båtforening og friluftsorganisasjon. Den ble stiftet 28.april Den gang lå foreningen i Revieret, nedenfor Grev Wedels plass. Etter å ha blitt flyttet utover Akershusstranden kom foreningen til Hovedøya i Her hadde for øvrig de største medlemsbåtene ligget i bøye siden Medlemskap Revierhavnens aatforening er en tradisjonsrik forening med et hyggelig miljø. Foreningen har ca 250 båtplasser og leier areale av Oslo Kommune på Hovedøya. Foreningen er medlem av Oslofjorden åteierunion og Oslofjorden Friluftsråd. Vi samarbeider også med de tre andre båtforeningene på Hovedøya om saker til felles beste. Tradisjon i foreningen er sosialt fellesskap gjennom hygge og dugnadsarbeid - en tradisjon det er viktig å holde fast på. Det betyr blant annet at driften av foreningen i hovedsak er basert på frivillig innsats fra medlemmene for at foreningen skal fungere godt og at medlemskontingenten kan holdes på et lavt nivå. Årsmøte og styre Det innkalles til og avholdes årsmøte i begynnelsen av april hvor årsberetningen og regnskap/budsjett blir godkjent og styret blir valgt. Styret består av: Styreleder, Områdesjef /nestleder, Havnesjef, Kasserer, Sekretær/redaktøransvarlig pluss 3 vararepresentanter som også fungerer som assistent for Områdesjef, Havnesjef og Sekretær. Oppslag med opplysninger om styret finnes på informasjonstavlene og på kontorveggen. Fadderorning Alle medlemmer med minst to års medlemsskap som anbefaler nye søkere forplikter seg til å være fadder for det nye medlemmet i forhold til praktiske og organisatoriske spørsmål. Med dette mener styret at nye medlemmer kan få tilstrekkelig kunnskap om alle de små detaljene det er nødvendig å vite om i vår forening. Dette er forhold som: Opp- og utsett, dugnadsordningen, nattvakten, skap i åthuset, bruk av loftsboder på åtloftet, rabattordninger på restauranten m.m. Mesteparten er nedfelt i våre nye instrukser som det henvises til i foreningens vedtekter. Imidlertid vil det alltid bli spørsmål om praksis og det kan fadderne gi svar på. Vi håper fadderordningen vil resultere i at nye medlemmer vil føle seg mer hjemme i foreningen og få svar på sine spørsmål de første årene. Ordningen stiller større krav til medlemmer som anbefaler søknader. Styret vil følge opp hvordan fadderordningen vil bli i praksis. Styret er også av den oppfatning at et medlem som har anbefalt mange søknader umulig kan fylle sin fadderrolle. Avdekkes slike forhold vil verdien av anbefalingen ikke være tilstede. Poenget med en fadderordning må være at eldre medlemmer faktisk kan være til hjelp for et nytt medlem. Nye medlemmer Nye medlemmer får nøkkel til anlegget mot depositum fastsatt av styret. For tiden er depositumet kr. 500,- for ordinære medlemmer og kr. 1000,- for sesongmedlemmer. Nøkkelen går til porten og åthuset, der det finnes skap og lagerplass på loftet etter hvilken brygge man ligger på. Det er forbudt å lagre brennbart materiale i åthuset! åtplass anvises av Havnesjefen, og medlemmene plikter å ha godkjente fortøyninger (se tegninger). For hver brygge blir det valgt en bryggebas som har ansvaret for å organisere vedlikeholdet på brygga. Navn på bryggebas er slått opp på informasjonstavlene på åthuset og Masteskuret. Kontingenten dekker bruk av strøm til sporadisk bruk av el.verktøy og lader. Maks uttak er ca 2,5A. Forbruk ut over dette eller konstant bruk må det betales separat for. Slikt forbruk bør meldes skriftlig til styret.

3 Medlemmer har også rett til jolleplass på land (anvist av Tomtesjef). Jolleplass på sjøen må det søkes om til Havnesjefen som tildeler dersom det er ledige plasser. For snekkerarbeider er Snekkerskuret tilgjengelig for alle forutsatt at en rydder etter seg. Avfallshåndtering På anvist plass er det satt opp en miljøstasjon hvor det kan avhendes husholdningsavfall (som kan plasseres i sekkestativene), spillolje, annet løsningsmiddel og defekte batterier. Annet avfall så som deler av båt/motor/kjøleskap/maling/skrap/presenninger og lignende skal tas med hjem. Dette er medlemmets ansvar. Medlemmer som blir tatt for hensetting av slikt avfall vil få oppsigelse. Dugnader og nattevakter For optimal sikkerhet av medlemmenes båter og foreningens anlegg er det organisert nattevakter fra 1.mai til 1. oktober. Det forutsettes at hvert medlem tar 2 nattevakter pr. sesong. Primæroppgaven til nattevaktene er å overvåke bryggene, båtene og forenings område ved å gå vaktrunder og sveipe over området med lyskaster for å sikre at ikke uvedkommende kommer inn på foreningens område. Vaktene skal bære vaktvester. Se instruks for nattevakter på side 14 i dette heftet. Hvert medlem er også pålagt å utføre minimum to dugnader i løpet av sesongen. I våre vedtekter står det at medlemmet selv har plikt på seg til å ta initiativ til dugnadsarbeid. Men normalt vil medlemmene bli innkalt til dugnad med ca 14 dagers varsel. Passer ikke dato kan medlemmet, etter avtale med styret, møte på en av de dagene som er satt opp av styret som dugnadsdager. Slik dette i dag er organisert er foreningen helt avhengig av dugnadsinnsats. Dugnaden blir organisert av styret og innkalte møter på foreningens kontor for registrering og tildeling av oppgaver. Dugnader skaper også sosial kontakt og gir oss et hyggelig miljø. Vanligvis blir dugnaden avsluttet med mat og drikke ved felles bespisning på foreningens Restaurant. Årsmøtet har vedtatt at uteblivelse fra dugnader og nattevakter skal belastes med gebyr. For tiden er dette fastsatt til kr ,- pr vakt/dugnad. Det er ikke et mål for foreningen å få inn ekstra inntekter, men å få utført nødvendig vedlikeholdsarbeid og øke graden av trygghet. Så gebyrene er kun et middel til å få medlemmer til å stille på dugnad/nattevakt. Medlemsservice Informasjon til medlemmene skjer kontinuerlig ved oppslag på informasjonstavlene. Foreningens hjemmeside vil også gi nødvendig informasjon. R-bladet er foreningen eget organ. Her informerer styret om viktige saker, og medlemmene oppfordres til å komme med gode båthistorier og annet interessant stoff, samt annonser for kjøp og salg (kun for medlemmer). Medlemsmøter med tema avholdes i vinterhalvåret. Den første uken i juni hvert år avholdes R-dagen som vanligvis tar for seg temaene sikkerhet, sjømannskap, ferdighet og maritim tilrettelegging for barn og ungdom. Vår-, høst- og 17.mai fest feires i vår Restaurant hvert år. Restauranten er stort sett åpen for medlemmer fra påske til oppsetter er ferdig på høsten. I lavsesong kun i week-ender, i høysesong, hver dag. I restauranten kan medlemmen få rabatt på god mat og drikke mot fremvisning av medlemsbevis. Foreningens effekter (så som vimpler, oblat, pins mm) kan fås kjøpt på kontoret når dette er betjent. Dette instruksheftet inneholder mer informasjon om disse temaene med flere. I tillegg kan foreningens vedtekter leses på vaktrommet eller våre internettsider. De kan også utleveres ved henvendelse på kontoret. HENVENDELSER TIL FORENINGEN V/STYRET Revierhavnens aatforening Hovedøya Oslo Telefon kontor: / Organisasjonsnr Telefonkiosk/kontor: N-bank: Telefaks:

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE HAVNE-, RYGGE- OG FORTØYNINGSINSTRUKS...7 KART OVER HAVNEANLEGGET...7 TOMTEINSTRUKS...10 KART OVER TOMT OG YGNINGER...10 Regler for avfallshåndtering...10 Instruks for opp- og utsett...11 Opp- og utsett...11 Kart for plassering av medlemmenes gods Nattevaktinstruks...14 SOS-telefoner...18 Dugnadsinstruks...18 YGNINGSINSTRUKSER...19 Medlemsrommet...19 Toaletthus...19 åthuset...19 Motorcontainer...20 Masteskuret...20 Mastekrana (på seilbrygga)...21 Verksted i Storslipp vinsjehus Snekkerskuret...21 RANNINSTRUKS...22 Oppsummering av brannforebyggende tiltak fra instruksen:...22 ekjempningsutstyr mot brann...23 A - rannslanger er montert opp i: Håndslukkeapparater (6 kg pulver) er montert:...23 C - Håndslukkeapparat Co2 er montert på:...23 D - Nødbrannpumper og utstyr for brannbekjempelse er plassert:...23 E - Div. utstyr for å kappe fortøyninger...23 F - Hovedbrytere for el-strøm...23 G - rannvarslingssentral i vaktrommet...23 KART OVER PLASSERING AV EKJEMPNINGSUTSTYR MOT RANN...24

6

7 Havne- brygge- og fortøyningsinstruks HAVNE-, RYGGE- OG FORTØYNINGSINSTRUKS Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for: medlemmets plikter, sikkerhet, fortøyning, rutiner i havnen og ordensregler. Instruksen er en del av medlemmenes plikter hjemlet i foreningens vedtekter 6, 7 og 8. RESTAURANTRYGGA GJESTERYGGA ETONGRYGGA 1 VEST 1 ØST 2 VEST 2 ØST MOLOSLIPPEN 3 VEST VESTSLIPPEN 3 ØST Lyckliga gatan Munkebrygga STORSLIPPEN Aamodtbrygga 4 ØST Seilbrygga ØSTSLIPPEN Kommunebrygga KART OVER HAVNEANLEGGET 1 Henvisning av plass i anlegget. åtplass anvises av havnesjefen 2 Definisjon og merking av båter Alle båter, inklusive joller, som er registreringspliktige, skal være forskriftsmessig registrert, og som et minimum ha ansvarsforsikring. Søknadsskjema for jolleplass eller "åt nummer 2" fåes på kontoret eller kan lastes ned fra internett: a) Jolle er i foreningens vedtekter definert som: Åpen slepejolle uten dekk og vindskjerm, maks 12 fot og maks 9,9 hk motor." Jolleplass på vannet tildeles etter søknad. De som ikke får plass på vannet må oppbevare båten på land eller på egen båt. Joller skal ikke "slenge" bak moderbåten til sjenanse for andre båter. b) åt nr. 2 er i foreningens vedtekter definert som: Større joller og lignende opp til 17 fot kan etter skriftlig søknad gis plass på fortrinnsvis ukurante plasser. Det må søkes om plass for båt nr 2 hvert år. Tilleggskontingent for båt nr 2 betales etter satser fastsatt av styret. Hvis båt nr 2 er større enn 17 fot må det betales ordinær sesongkontingent. Side 7 av 24

8 Havne- brygge- og fortøyningsinstruks 3 Endring av medlemsforhold /-båt. Styret skal til enhver tid holdes skriftlig underrettet om endringer i det enkelte medlems forhold til foreningen, så som kjøp salg og bytte av båt, overgang til medlemskap uten båt, adresseforandring og lignende. a) ytte til større båt: Dersom dette krever ny, større plass, må det søkes på forhånd. Søknaden må godkjennes av styret ved havnesjefen, før båten legges i anlegget. ( Skjemaer for dette utleveres på kontoret eller hentes på foreningens hjemmeside. b) ytte av båtplass: Det gis ikke anledning til at medlemmene bytter båtplass seg imellom eller flytter utriggere uten samtykke av havnesjefen. c) Utleie av båt:: Et medlem som låner bort eller leier bort sin båt i vinnings hensikt til andre enn medlemmer i foreningen, har ikke vedtekt til å bruke foreningens havn som base for utlånsvirksomheten. Medlemmet har ikke anledning til å fremleie eller låne bort sin bryggeplass, jolleplass eller skap. Jfr. vedtektene 8,3. d) Flytte til boblehavn vinterstid: Se eget pkt. "oblehavn". 4 Fortøyning Medlemmene skal fortøye etter god maritim skikk. a) Fortøyningene skal dimensjoneres etter båtens tyngde og etter verst tenkelige vær. RYKKDEMPER Det anbefales som et minimum å benytte SPRING 14 mm tau opp til 24 fot og mm for større båter. b) Alle båter over 28 fot eller 3 tonn skal sikres med spring på begge sider for å minske belastning på både båt og bryggeanlegg. c) Det skal benyttes gummi rykkdempere (fjærer aksepteres ikke) og innspleisede godkjente kauser. d) Fortøyningene skal sikres mot skamfiling. e) Ikke fortøy båten for tight da den skal ha noe å gå på i fortøyningene. f) Alle båter skal ha fendere av riktig størrelse for å beskytte egen og andres båt. For båter som ligger på enden av bryggen kan det også være riktig å benytte kulefender mot nabobåt pga sjø fra passerende båter. 5 Landstrømkabel og elektrisk tilkobling Landstrømkabel skal være olje-, vær- og kuldebestandig gummikabel av mimimumskvalitet: NMHVO / H07RN-F / A07RN-F / RDOE samt minst 1,5 (mm?). Plastkabler godtas ikke. Kravet om denne høye kvaliteten på kabel er begrunnet av forskrifter og for å unngå jordfeil på anlegget. Når jordfeilbryteren slår ut kan dette gi store konsekvenser for båter på samme brygge med lensepumpe tilkoblet. N! I de tilfeller hvor det ved inspeksjon registreres jordfeil på båtens kabel/elektriske opplegg vil styret varsle en gang. Neste gang kappes støpselet fra kabelen for å unngå at den settes tilbake i kontakten. a) Hvis kabelen strekkes over bryggen skal den festes ned mellom bordgangen i brygga slik at man ikke snubler i denne. b) Det er ikke tillatt å koble seg på med 2 kabler (til hvert sitt uttak) uten tillatelse fra styret ved havnesjefen ruk av elektrisk strøm Medlemmet er selv ansvarlig for å lese av egen måler (når dette finnes). Avlesingen skal gjøres når medlemmet tar plassen i bruk første gang, eller før og etter lengre fravær, ved avslutning av sommersesongen, ved utmelding og plassbytte. Resultatet av avlesningen skal leveres skriftlig til styret med angivelse av navn, bryggeplass, dato og målerstand uten desimaler. Side 8 av 24

9 Havne- brygge- og fortøyningsinstruks 6 Medlemmet plikter å sikre sin båt mot brann Alle båter, skal som et minimum, ha et 2kg godkjent AC pulverapparat. åtens brennstoffanlegg, koke- og varmeutstyr samt det elektriske anlegg skal som et minimum, fylle offentlige myndigheters standarder og forskrifter samt forsikringsselskapets krav. For gassfyrte anlegg se forskrift i Lovdata - FOR nr. 1580: Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy. (Utskrift av denne ligger på vaktrommet.) Alle båteiere skal foreta en årlig kontroll av brannslokningsapparatene om bord. Det anbefales å montere apparatet horisontalt i båten for å forhindre at pulveret i apparatet ikke klumper seg. (Setningen er skrevet om) Hvis apparatet er montert vertikalt skal det tas ned og snus gjentatte ganger et par ganger i året. 7 oblehavn Alle medlemmer har rett til å ligge i boblehavn om vinteren. Normalt har man båten i bobleanlegg fra 1. oktober til 1.april. Foreningen har boblehavn i Østhavnen. De som ønsker å ligge i boblehavn, og som normalt ligger i Vesthavnen må flytte båten til Østhavnen. Flyttingen skal meldes havnesjefen (med medlemsnummer, navn og fra bryggeplass og til bryggeplass). Medlemmer som ligger i boblehavn på vinteren har rett til ett oppsett på tralle etter at ordinært utsett er ferdig. Oppsett bestilles hos Slippbas. Oppsettets varighet er normalt 3-4 dager, men det kan avtales med Slippbas om lengre opphold er mulig. 8 Orden på bryggene. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å bruke bryggen(e) til lagringsplass for personlige eiendeler. Joller skal ikke ligge på bryggen, men henvises til opplagsplass på land og til eventuell bøyeplass. ruk av engangsgriller på bryggene er forbudt. 9 ryggebas. Styret ved havnesjefen oppnevner en bryggebas for hver brygge. Denne skal være havnesjefen behjelpelig med å holde båtplassene a jour, og påse at alle båter er forsvarlig fortøyd etc. ryggebasen organiserer ordinært vedlikehold på egen brygge. 10 Inspisering av båt og bryggeplass - Utbedring av mangler. Ethvert medlem plikter omgående å etterkomme påbud om utbedring av dårlig fortøyning, fendring eller av anlegg som etter styrets oppfatning kan utgjøre en brannrisiko. a) Inspeksjon: Styrets medlemmer, havnesjef og bryggebas har rett til å gå ombord i enhver båt for å inspisere anlegg som kan utgjøre en potensiell brannrisiko eller for å legge igjen et skriftlig påbud. Neglisjering av gitt påbud gir styret rett til å landsette båten for eiers regning, eller til eventuelt å fjerne farlig utstyr, eller utbedre det påklagede forhold for eiers regning. Nødvendig lense- og bergningsarbeid som utføres, skal betales av eieren. b) Sikring av egen og annens båt. Alle medlemmer har plikt til uten opphør å delta i sikring av egen og annens båt når det er fare for at skade eller havari kan oppstå på opplagsplass eller i havneanlegget. Melding om dette skal straks gis til styret eller annen tillitsmann i foreningen. rudd på disse instrukser medfører advarsel og kan etter flere brudd gi sletting av medlemskap. Side 9 av 24

10 Tomteinstruks TOMTEINSTRUKS Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for medlemmets plikter vedr. brannsikkerhet, rutiner og ordensregler for benyttelse av foreningens bygninger og fellesarealer. DANMARK Restauranten Appellplassen ensinstasjonen Moloslippen Toaletthus åthus Vaktrom Smia Kontoret Storslippen Vestslippen Lyskaster Gangbro Lavettehuset Snekkerskur Motorcontainer Materiallager Masteskur Østslippen Søppelplass Pumpehus Verktøykontainer KART OVER TOMT OG YGNINGER Regler for avfallshåndtering Det er ikke anledning til å henlegge avfall på foreningens område utenom sesongen 1. mai til 1. september. Utstyr fra båten som ikke går inn under vår avfallsavtale med kommunen, som innredninger, kjølebokser, presenninger, trykkimpregnerte materialer og lignende, må eieren selv fjerne fra området (ta med seg hjem). Avfall som kan kastes i foreningens anlegg, må pakkes inn og bringes på rett plass! Avfallsplassen m/omgivelser skal holdes ryddig. Oljesøl og tømming av avfall i havna og på foreningens område er forbudt. Side 10 av 24

11 Tomteinstruks Avfallsbrystning er ved sørporten. 1. Husholdningsavfall legges i søppelsekker. Om alle avfallssekkene er fulle, må du rigge til en ny sekk (ligger festet under lokket), knytte igjen den fulle og plassere den på traktortilhengeren. 2. Spesialavfall Glass: har egen container for blankt og farget glass. lyakkumulatorer: plasseres i enden av brystningen på anvist plass. Trematerialer: benyttes til peisved på Kroa og vaktrommet. Løsemidler: helles i tønne merket løsemiddel. Spillolje: helles i tønne merket spillolje. N! Dersom fatene for spillolje eller løsemidler er fulle, kontaktes styret. Overtredelse vil føre til advarsel og, ved gjentatte overtredelser, tap av medlemskap. Instruks for opp- og utsett Opp- og utsett utføres av frivillige medlemmer i foreningen, ledet av en slippbas. Henvendelser fra medlemmene angående opp- / utsett rettes til slippbasen(e). asen tar avgjørelser i den forbindelse,og skal samarbeide med de andre basene om hvor det er mest hensiktsmessig å sette opp de forskjellige båtene. Det er 4 slipper i anlegget: Vestslippen, nærmest Munkebrygga. Tar båter uten kjøl opp til kg. Storslippen, midt på tomta. Tar båter med og uten kjøl, opp til kg. åter som skal inn på løp, skal rigges ned. Riggen skal ikke ligge på båten om den stikker ut, for eller akter! Moloslippen, på området mot steinmoloen. Lette båter uten kjøl. Østslippen, hjullaster oppsett. Tar båter, med og uten kjøl, opp til kg. Dypgående 1,60 meter. De som vil opp med hjullaster må kunne dokumentere tyngden på båten (sikkerhetsmessig aspekt). Riggen må taes ned. Østslippen setter båtene rett på grunnen i opplagsstativ, mens de tre andre skyver båtene inn på løp. oblehavn (se pkt. 7 i havneinstruksen - side 9) Mange velger vinteropplag i boblehavn. Dette gir fordeler som bruk av båten til alle tider av året forutsatt at havnen er isfri. Oppsett for rengjøring og stoffing av båten avtales med Slippbas etter at alle båtene er satt ut på våren. Oppsett for stoffing eller lignende avtales med Slippbas. Vanligvis står båter på tralla fra søndag til onsdag eller onsdag til søndag. Opp- og utsett Ingen båt kan sjøsettes eller slippsettes før medlemskontingent og innskudd er betalt. Opp- og utsett av båter, høst og vår, skjer til fastsatte tider. Medlemmet avtaler i god tid plassering på løp med slippbas. Dato for opp- og utsett for de respektive løp bekjentgjøres ved oppslag og / eller skriftlig ovenfor det enkelte medlem. Medlemmet plikter å ha båten klar til fastsatt dato og selv være tilstede i god tid slik at forsinkelser unngås. Unnlatelse av dette medfører gebyr fastsatt av årsmøtet. Side 11 av 24

12 Tomteinstruks Utenom disse tider kan ingen påregne å få satt opp eller ut sin båt med mindre annen avtale er inngått med styret. Medlem som ønsker å sette ut før utsett dato, må betale flyttegebyr for eventuelle båter som må flyttes. Det forutsettes at det er mulig i forhold til båttype og plass i anlegget. Medlemmet må ha godkjente sålestykker/båtkrybbe (godkjent av Slippbas) for oppsett på land/løp. Under vises et eksempel på sålestykke for motorbåt som kan benyttes på løp og ev på land. For seilog kjølbåter bør en kontakte andre med erfaring. N! FOR SNEKKER ELLER TILSVARENDE ÅTER ENYTTES 2 STK. "SÅLESTYKKE FORAN" Opplag på land Det skal kun benyttes duse farger i brunt og grønt på presenningene (pålegg fra Oslo Kommune). Styret gis rett til å inndra presenninger som bryter med dette. Under vårpussen og frem til utsettdato er sliping forbudt etter kl på søn- og helligdager. På grunn av brannfare er båteieren ansvarlig for at plassen under og omkring båt i opplag er fri for brennbart avfall. (Spesielt utsatt er selvantenning av pussefiller m/linolje). Dette gjelder spesielt under vårpussen. N! Under avbrenning av maling og lakk skal tilkoplet vannslange eller vannbøtter være for hånden. Avfall etter vårpussen behandles i følge plan for avfallshåndtering. Medlemmene skal holde orden på sin opplagsplass så vel under opplag som under oppussing. Før utsett skal plassen ryddes. Tomtesjef og Slippbas har rett til å nekte utsett før dette forhold er ordnet. Side 12 av 24

13 Tomteinstruks Plasser for redskapskasser. åthus Snekkerskur Motorcontainer Masteskur Lavettehuset Stueplass for opplagsutstyr Søppelplass Kart for plassering av medlemmenes gods. Merking og plassering av gods Alt gods, innbefattet joller og utenbordsmotorer, som lagres på foreningens område, skal være merket med medlemmets navn/medlemsnummer og årstall for merking. I motsatt fall betraktes det som herreløst gods og tilfaller foreningen. Det er anledning til å sette opp en merket kasse av rimelig størrelse, for oppbevaring av redskap, på oppmerkede plasser på tomta. Det er utarbeidet en plan som beskriver hvor medlemmer kan oppbevare merket utstyr. Se tegning eller på oppslag i åthusgang. Side 13 av 24

14 Side 14 av 24 Tomteinstruks Nattevaktinstruks Formål - å forebygge og hindre tyveri, hærverk og annen skade på medlemmenes båter og utstyr, samt på foreningens bygninger og utstyr. Organisert vakthold gir også grunnlag for rabatt på båtforsikringen. - å holde ro og orden i havna, herunder å vise vekk uvedkommende. - å representere foreningen i styrets fravær. - å gjøre en del arbeidsoppgaver som er nødvendige for foreningens daglige drift. 1. Påmelding og oppmøte Medlemmene plikter å gå to nattvakter i året (i henhold til årsmøtevedtak). Manglende nattvakt gebyr belastes med kr 1.000,- pr gang. Medlemmer som ikke har satt seg opp på den oppslåtte vaktlista i åthuset innen 31.mai kan bli tildelt vakter av styret. Medlemmer som ikke er fritatt, har selv det fulle ansvar for at den aktuelle vakten blir dekket enten hun/han selv kan ta den eller ei. Medlemmene har selv ansvar for å skaffe seg informasjon fra den oppslåtte lista. Nattvaktene følger den til enhver tid gjeldene instruks for nattvakter. To personer fra forskjellige båter deler normalt vakten. Hvis oppsatt vakt ikke møter opp innen kl. 19:00 eller om ubesatt vakt ikke blir dekket innen kl. 19:00, kan eventuelt 2 fra samme båt få godkjent for 2 nattevakter. 2. Vaktenes myndighet og opptreden Vaktene representerer foreningen. Det ventes at vaktene opptrer vennlig og rolig. Det er viktig at ordensproblemer prøves løst med smidighet og på lavest mulig konfliktnivå. Unngå åpen konfrontasjon. Om det skulle dreie seg om gjester til restauranten, tas saken opp med vertskapet. Ellers kan det være aktuelt å tilkalle hjelp fra styret eller andre medlemmer, og om nødvendig fra havnepolitiet. 3. Vaktens varighet Vakten regnes fra ca. kl til kl Innspeksjon av området a) Tyver og inntrengere Vaktene skal gå inspeksjonsrunder over hele området, og spesielt når de siste fergene fra øya har gått. Da bør man være spesielt oppmerksom på at etternølere kan forsøke å ta seg over til byen i joller som stjeles for anledningen, eller at noen forsøker å overnatte om bord i båtene. Ukjente personer skal anropes og vises bort fra havna og området. Om nødvendig skal politiet tilkalles (havnepolitiet). Utover natten bør man rette oppmerksomheten mer mot selve havna og flytebryggene, da uvedkommende som oftest ankommer med båt sjøveien og med slukkede lanterner. Hvis mulig, noter ned registreringsnummer på båten eller kjennetegn på personer. Det understrekes at vaktene må unngå håndgemeng med inntrengere. ruk lyskaster med jevne mellomrom, minst en gang i timen etter mørkets frembrudd. Sveip over hele området. Det har avskrekkende effekt. N! Vær oppmerksom på blendingsfaren og unngå å sjenere andre sjøfarende. ruk Walkie Talkie-settene for å holde kontakt med hverandre under vakten, dersom dere skiller lag. ruk av alarm med fjernutløser er også et godt hjelpemiddel til å få oppmerksomhet og avskrekke ubudne gjester. b) rann Under inspeksjonsrundene skal vaktene være oppmerksomme på tilløp til brann, og de skal forebygge brann. l.a. ved å påse at engangsgriller ikke benyttes på området utenom anviste grillplasser med oppmurt grill, samt å fjerne linoljete filler fra bygninger mv, og påtale hvis

15 Tomteinstruks noen røyker inne i åthuset (inkl. vaktrommet), Masteskuret, Snekkerskuret eller Motorcontainer. Her er det røyking forbudt. Vaktene plikter å sette seg inn i hvordan foreningens brannslukningsutstyr virker og hvor det er. (Se brannvarlingsinstruksen som er slått opp på vaktrommet. Informasjon om plassering av slukkemateriell er oppslått i gangen utenfor vaktrommet). c) Fortøyninger, lekkasjer og slående fall. Alle brygger inspiseres minimum to ganger i løpet av vakten. Hvis fortøyninger er så dårlige at båten eller bryggeanlegget kan utsettes for skade, eller at det er fare for båten, utbedrer vakten forholdet på best mulig måte og kontakter eier. Lekk båt. Hvis det er nødvendig lenses båten med lensepumpe fra vaktrommet (husk journalføring i vaktprotokoll). Hvis fall på seilbåter står og slår mot masta til sjenanse for andre, beslås de. Eieren kontaktes dersom det har vært behov for å utbedre mangler eller skader. d) Sjenerende støy, høy musikk etc. e på en høflig måte vedkommende dempe seg. Om dette ikke etterkommes, sjekk om det er gjestebåt og vis i så fall båten bort. Noter registreringsnummer eller andre kjennetegn i protokollen. 6 Arbeidsoppgaver a) Toaletter Vaktene vasker sent på kvelden, etter stengetid, slik at toalettene er rene om morgenen. De som driver restauranten, vasker deretter etter behov ut over dagen og kvelden slik at toalettene til en hver tid er presentable. Hvis toalettene skulle bli unormalt tilgriset i løpet av kvelden, tas det opp med ansvarshavende på restauranten. (Restauranten har ansvaret for å fylle på rekvisita, tømme bindposer mv.) Rengjøringsutstyr er plassert i vaktrommet. ruk gummisvaber på gulvet. Tøm papirkurver i avfallssekker. Fulle sekker plasseres på tilhenger ved sørporten. b) Søppeltømming Se også regler for avfallshåndtering s. 10. Søppelplassen med omgivelser skal ryddes helt hver dag (rive og kost i ensinstasjonen). Vakten knyter sammen fulle avfallssekker (to turn og én båtmannsknop) og laster dem på foreningens tilhenger. Legg i nye plastsekker i de tomme stativene, samt én ekstra under lokket. Sørg for at portene til tilhengerskuret er tette slik at ikke måker og andre dyr kommer til. Tilhengeren rengjøres og vaskes grundig med Klorinblandet vann etter tømming. Skyll godt med rent vann. Ved behov for supplering av Klorin legges lapp om dette i postkassen på kontoret. Notér dato og navn/medlemsnummer. Løst avfall rundt søppelplassen, herunder tomkanner, malingsrester i spann og presenninger, legges i sekker. Metallskrot legges ved siden av containeren (som holdes låst). (Styret tar ansvaret for å fylle opp containeren). Flasker og glass legges i glassigloen. Spillolje som er satt igjen i kanner, tømmes på spilloljefatet hvis man er sikker på innholdet; ellers tømmes det på fatet for andre løsemidler. Sjekk om fatene for spillolje eller løsemiddel er fulle. I så fall varsles styret. 7 Vanning av blomster og klipping av plen Vaktene vanner blomster, samt plenene når dette er nødvendig. Videre bør plenene klippes, når forholdene tilsier det. Gressklipper, vannspreder, vannslange, vannkanne og annen hageredskap står i ensinstasjonen eller under halvtaket ved inngangsdøra til åthuset. Side 15 av 24

16 Tomteinstruks 8 Gjester a) Gjestebåter i anlegget Etter vedtak ønsker foreningen andre båtfolk velkommen. Gjester på kortvarig besøk ligger gratis enten de er medlemmer av OU eller ikke. De kan deponere for nøkkel (kr på kontoret v/styret) mot personopplysninger. På samme måte som vi selv setter pris på en vennlig og hjelpsom mottakelse når vi kommer til en fremmed havn, vil andre båtfolk vurdere foreningen etter mottakelsen de får. Inn til det motsatte er bevist, regn med at besøkende er greie og hyggelige båtfolk. esøkende i båt som kommer til medlemsbryggene, bør i utgangspunktet mottas på en vennlig måte og tilvises grønn plass. Av praktiske grunner er det medlemmene på den aktuelle brygga eller vaktene som normalt må ta i mot gjester. Det er også dem som må anvise plass, eventuelt avvise uønskede besøkende. Ser du en fremmed båt som sirkler rundt, mens de ser etter plass, vink dem inn til en ledig plass. Ønsk dem velkommen spør hvor lenge de har tenkt å ligge. Henvis dem til gjestebrygga, eller gi gjerne en hånd med fortøyningene. Når vi selv kommer til en fremmed havn, er det god tone å spørre folk på brygga om det er noen ledig plass, selv om vi skulle se et grønt skilt. På samme måte setter vi pris på at gjester spør først, før de tar seg til rette. I blant vil vi likevel oppleve at fremmede båter legger seg på ledige plasser uten å spørre først. Dette kan skyldes at de ikke så noen å spørre, eller at de ikke har lært god folkeskikk blant båtfolk. Hvis gjestene ikke ser ubehagelige ut, ta kontakt på en positiv måte. Det er bedre å spørre: "Er det noe jeg kan hjelpe med. Denne plassen er opptatt, men du kan legge deg på den ledige plassen der (eventuelt på gjestebrygga)", enn å si: "Denne plassen er opptatt. Du har ikke noe her å gjøre". b) Gjestebåter til Restauranten Gjester til restauranten, bør henvises til gjestebrygga. Den låste porten hindrer adkomst mellom foreningsområdet og Restauranten. Hvis gjestene virker ubehagelige, bråker eller er fulle og har tenkt seg på restauranten, bør de vises bort. Da er det heller ingen grunn til å anvise plass på gjestebrygga. I tvilstilfelle kan det tas kontakt med styremedlemmer som måtte være til stede. Om bortvisningen ikke respekteres, unngå å trappe opp konflikten der og da. Ta eventuelt kontakt med et styremedlem/tillitsvalgt, eller ta saken opp med vertskapet på Restauranten, slik at disse kan nektes servering. Vertskapet vil samarbeide med oss i slike saker. c) Medlemmenes gjester Medlemmene svarer for sine gjester. Om det oppstår problemer med gjester til et medlem tas det opp med medlemmet, eventuelt rapporteres skriftlig til styret. d) Medlemmer fra de andre foreningene Medlemmer fra de andre foreningene på Hovedøya har adgang til vårt område. De øvrige foreningene behandler brudd på ordensreglene på vårt område som om det hadde skjedd på eget område. Om det oppstår problemer med dem, rapporteres det til styret som tar saken opp med vedkommende forening. Prøv å få rede på navn og forening, gi eventuelt en beskrivelse. e) Restaurantgjester til/fra ferga Utenforstående gjester som kommer med ferga, skal ha forhåndsavtale med vertskapet slik at de låser dem inn og ut. En del problemer kan unngås om vaktene på enkelte varme kvelder møter opp ved porten ved fergeankomstene og påser at uønskede besøkende ikke kommer inn i dragsuget på våre medlemmer. Likeledes vil det være en fordel om vaktene er på plass ved de siste fergeavgangene på slike kvelder slik at gjester uten nøkkel ikke skader gjerdet ved å klatre over. Ved siste fergeavgang kan det også være fornuftig å vente til litt etter avgang for å hindre at akterutseilte ikke bryter seg inn på vårt område for å tjuvlåne joller. Side 16 av 24

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 11 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Tittel for Døvik Båtforening DBF Dok. nr. DBF-002 Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 12 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2012

Informasjon til fastliggere 2012 Informasjon til fastliggere 2012 Velkommen til ny campingsesong Håper spådommen som jeg hørte på radioen her en dag slår til: Været i sommer kommer til å bli tørt. Vi har nå mye fint vær til gode. For

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer