INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F. Ungdomsarbeid G. Familie- og voksenarbeid H. Annet til informasjon 2. Utvalg, råd og tjenester. A. Husrådet og prosjekt: Utvidelse av Flekkerøy kirke B. Gudstjenesteutvalget C. Undervisningsutvalget D. Diakoniutvalget Sorg og Omsorg i Kristiansand Domprosti 2013 E. Ressursgruppen F. Økonomiutvalget G. Kommunikasjonsutvalget 3. Gudstjenestelivet 4. Økonomi og regnskap 2013 A. Menighetens regnskap og balanse B. Koret FløyBaGos og SoulKids, regnskap C. Koret Flekkerøy SoulChildren, regnskap D. Fritidsklubben, YOU2

3 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 3 1. MENIGHETSRÅDETS ARBEID A. MENIGHETENS OPPDRAG, VISJON OG VERDIER VÅRT OPPDRAG Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy. Vi er et evangelisk - luthersk trossamfunn. Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker. Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og fellesskap. Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy VÅR VISJON Alle vil vi ha med på veien til himmelen Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre. Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus. Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden. VÅRE VERDIER OG HOLDNINGER Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være Vennlige (Filipperne 4:5) Inkluderende (Kolosserne 3:12) Tjenende (1. Petersbrev 4:10) Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy

4 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 4 B. MENIGHETENS STRUKTUR

5 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 5 C. MENIGHETSRÅDET Flekkerøy menighetsråd har i 2013 hatt følgende sammensetning. Medlemmer: Åshild Guttormsen Olsen Tove Nilsen Grastveit Harald Fjell Sverre Andås Leif Pedersen Paul Richardsen Vidar Røsstad Marte Stine Richardsen Siv Ingrid Hansson Leder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget og repr. i diakoniutvalget. Nestleder, repr. i arbeidsutvalget og repr. i gudstjenesteutvalget. 1. varamedlem. Repr. repr. i husrådet. Fellesrådsrepresentant og repr. i plankomitèen. Fellesråds vararepresentant og repr. i økonomiutvalget. Repr. i gudstjenestevalg og musikk-komitèen. Repr. i gudstjenesteutvalget. Repr. i kommunikasjonsutvalget. Repr. i undervisningsutvalget. Varamedlemmer: 2. Kjetil Kragset Repr. for Torsdagstreff. 3. Heidi Marie Eikås Johannessen Repr. for Torsdagstreff. 4. Gunnar Torset Repr. i diakoniutvalget. 5. Bård Gotskalk Austefjord Repr. i kommunikasjonsutvalget. Menighetsrådsmøtene: Alle medlemmer og 1. varamedlem møter fast til møtene. I tillegg møter sokneprest og daglig leder (sekretær) i Flekkerøy menighet. Møtene i menighetsrådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Menighetsrådets arbeidsutvalg: Saksforberedende organ for menighetsrådet. Består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. Menighetsrådet har i 2013 hatt 9 møter, hvor 87 saker har vært behandlet. Menigheten har hatt 1 menighetsmøte i 2013.

6 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 6 Menighetsrådets virksomhet oversikt.

7 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 7 VESENTLIGE AV MENIGHETSRÅDETS SAKER I 2013 Verdier og verdigrunnlag for Flekkerøy menighet. Plan for bruk av brosjyrene «Oppdrag, visjon og verdier» og «ledermanual». Lydplater i menighetssalen. Montering av lydplater i deler av taket i menighetssalen for å dempe støy. Menighetens kor; FløyBaGos inndeles i to kor. Fra høsten 2013 inndeles FløyBaGos i to kor; FløyBaGos, 3-6 år og SoulKids, trinn. Begge korene har øvelser tirsdager kl Påsken Vi tenker helhet for hele påskeuken fra palmesøndag 2. påskedag. Nytt av året blir derfor egne korte kveldssamlinger mandag, tirsdag, onsdag og lørdag i påskeuken. Hovedansvarlig for samlingene er: Arve Nilsen og Nils Ingvar Nilsen. Lokal trosopplæringsplan. Orientering fra arbeidet med lokal trosopplæringsplan av trosopplærer, sokneprest og undervisningsutvalg. Bearbeiding av innspill fra menighetsrådet. Søknad og godkjenning fra biskopen i Agder og Telemark bispedømme. Menighetsrådets handlingsplan for perioden Menighetsrådet hadde en prosess i 2013 med utarbeiding av menighetsrådets handlingsplan for perioden Utvalg, undergrupper og samarbeidsorgan var med i prosessen. I avslutningen av 2013 endte menighetsrådet opp med en handlingsplan for perioden med prioriterte hovedarbeidsområder. Takkefest for alle frivillige medarbeidere, høsten Menighetsrådet, sokneprest og daglig leder var vertskap. Ca. 85 stk. påmeldte. Flott fest! Innstilling av miljøarbeider i 20% stilling. Elias Bakke tok i mot tilbud om stillingen med funksjonstid, Menighetens hjemmeside. Kommunikasjonsutvalget har vært i prosess med utvikling av menighetens hjemmeside. Menighetsrådet godkjente hjemmesiden slik den fremstår og den profileres nå i menigheten. Kirketjener: Kirketjener, Johan Trygve Berglihn fikk innvilget permisjonssøknad til Vikar for ham i permisjonstiden er Stig Rune Skaran. Kristiansand kirkelige fellesråd, handlingsprogram for perioden Forslag og høringsuttalelse. Temakveld i Søm kirke, 12. november. Tema: Å være kirke i pressområde.

8 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 8 Åpningstider i Flekkerøy kirke. Samtale rundt åpningstider ved kontoret i Flekkerøy kirke. Bispevisitas i Flekkerøy og Voie menigheter, februar Planleggingsfase, høsten Regnskap og budsjett. Gjennomgang av driftsregnskap og budsjett for D. PERSONELL Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2013: Johan Trygve Berglihn Kirketjener, 50%. Permisjon fra og med Stig Rune Skaran Kirketjener, 35%. Vikar for kirketjener fra Gunnar Lindtveit Sokneprest i Flekkerøy menighet, 100%. Oscar Jansen Organist i 30%. Kristina Høgetveit Miljøarbeider, 20%. Til og med: Elias Bakke Miljøarbeider, 20%. Fra og med: Else Norheim Trosopplærer, 50%. Roy Øverland Daglig leder, 70%. Menighetsfinansierte stillinger, 2013: Aase Randi Iversen Renholder av menighetslokalet, 20%. + Vikar renholder i 15% for kirketjener i perioden Anstein Norheim Ungdomsarbeider, 50%. Ungdomsarbeiderstillingen: 30% finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. Roy Øverland Menighetsarbeider, 30%. Menighetsfinansierte stillinger er lønnet via menigheten givertjeneste. KIRKENS HUS I KRISTIANSAND: Åpningstid: Mandag fredag Kl Tlf.: Felles sentralbord for alle menighetene. - Inn og utmelding av kirken. Innmelding av dåp. - Avtale tid og sted for vigsel. Generell info. FLEKKERØY KIRKE: Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Sokneprest, onsdager kl

9 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 9 Stilling etc.: Navn: Tlf. : E-post: Flekkerøy menighet Sokneprest Gunnar Lindtveit Kirketjenervikar Stig Rune Skaran Organist Oscar Jansen Ungdomsarbeider Anstein Norheim Trosopplærer Else Norheim Renholder Aase Randi Iversen av menighetslokalet Daglig leder Roy Øverland Miljøarbeider Elias Bakke INTERNETT: Menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no E. BARNEARBEID Generelt: Flekkerøy menighet vil tilby 315 undervisningstimer for barn- og unge i alderen 0-18 år. Dette vil skje trinnvis i årene fremover i samarbeid med trosopplærer, undervisningsutvalget, frivillige og øvrige ansatte. I 2011 ble det inngått en intensjonsavtaler med de bestående barne- og ungdomslagene på Flekkerøy, når det gjelder enkelte tiltak. I 2013 har vi gjennomført 20 av de 27 tiltakene som står i trosopplæringsplanen for Flekkerøy menighet. Menigheten har i 2013 hatt ansvar for følgende barnearbeid: Menighetsfadder for dåpsbarn (0-4 år): Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to menighetsfaddere fra menigheten i 4 år. Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag. Hovedansvar i 2013: Elisabeth Tønnesøl Skogseid, daglig leder, menighetsfadderne. Babysang for babyer fra 3-12 mnd med foresatt: Vi har arrangert 2 kurs på 8 samlinger i løpet av Samlingene inneholdt sangstund og felles lunsj. Første kurs ble holdt av Torbjørg Haddeland Høgetveit og det andre av Maria Svendsen og Merethe Liane. Helsesøster deltok også på det første kurset. Deltakere på tiltaket i 2013: 32 barn av 59 inviterte. Småbarnsgudstjeneste for 1-3 åringer m/ familie: Søndag 13.oktober hadde vi en enkel og tilrettelagt gudstjeneste for små barn. Gudstjenesten inneholdt sang, andakt, bønnestasjoner og nattverd. Vi spiste kveldsmat sammen etterpå. Fremmøte på gudstjenesten var ca.80 stk., og av disse var 21 barn av de 117 som var invitert. En fin start.

10 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 10 Gave til 4-års medlemmer: «Min kirkebok» Søndag 18. august fikk alle 4.åringer utdelt 4års-boka. Gudstjenesten arrangeres i samarbeid med søndagsskolen. Etter gudstjenesten arrangerte menighetsrådet fest for 4 åringer med familier i samarbeid med søndagsskolen. Barna fikk da informasjon og tilbud om å begynne i Flekkerøy søndagsskole/søndagsklubben og barnekoret FløyBaGos. Foreldrene fikk noen tips til tro i hjemmet ved trosopplærer, mens Svein Pedersen hadde minisøndagsskole for 4-åringene. Deltagere på tiltaket i 2013: 24 stk. av 43 inviterte. Frivillig tilbud for 4 og 5 åringer: Barna fikk informasjon om tilbudet på festen for 4.åringer og på opstartsfesten for 5.åringer. Tilbudene er deltakelse på søndagsskole, søndagsklubb og FløyBaGos. Deltakere på tiltaket 2013:58 stk. av 90 inviterte. Kirkerottene for 4.åringene: I forbindelse med juleavslutningen til FløyBa Gos tirs.3.des. inviterte vi alle 4.åringene til å komme på ungdomsloftet og se filmen: Kirkerottene og Gabrielle» De fikk popcorn. Deltakere på tiltaket i 2013: 15stk. av 43 inviterte. Valgfrie former for 5-åringer: 5-åringene ble invitert til en oppstartsfest sammen med familien sin 27. august. Her ble de presentert for lagene søndagsskolen, søndagsklubben og FløyBaGos, som de kunne delta på det neste semesteret. Barna fikk også utdelt dvd-en «Propell», som er utgitt av Søndagsskolen Norge, som inneholder mange fine sanger og så gis det tips til tro i hjemmet. Vi tok frem enkelte klipp fra dvd-en. Daniel Lindhjem tryllet for oss. Lagene fikk utdelt noen andaktsdisposisjoner, som vi ønsker de skal bruke. Deltagere på tiltaket for 5- åringer i 2013: 19 stk. av 44 inviterte. Dåpsskole for 6 års medlemmer: Dåpsskolens innhold: -Utdeling av 6-årsbok ved familiegudstjeneste. -3 enkeltsamlinger i kirken. -Utdeling av diplom ved gudstjeneste, der barna deltar på søndagsklubben. Ansvarlige for dåpsskolen 2013: Else Norheim, Frida Hansson, Lisa Kristiansen og Karen Kilane Deltagere v/ 6 års dåpsskole i 2013: 35stk. av 50 invitert. ½ års abonnement på medieklubben «Superblink»: 2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink». Redaktørene Torunn Haraldsen og Brit Kari Urdal hadde et informasjonsmøte for de påmeldte. Barna får da 3 blader i posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland» Deltakere på tiltaket i 2013: 13 stk. av 43 inviterte. Tilbud for 3.trinn: Søndagsskolen/søndagsklubben: Barna får brev om at de ønskes spesielt velkommen til høsthalv-året på søndagsskolen/søndagsklubben. Deltakere på tiltaket i 2013: 22stk av 43 inviterte.

11 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 11 Tårnagenthelg for 3.trinn: Barna var sammen med flere foreldre en hel lørdag og var agenter med forstørrelsesglass og lommelykt og fikk flere oppdrag som de måtte løse. Et av oppdragene var å lage innhold til gudstjenesten neste dag. Dette klarte de kjempefint. Barna deltok med masse forskjellig på gudstjenesten påfølgende søndag. Foreldre og ungdommer hjalp til hele helga. Bestemødre lagde mat. Deltakere på tiltaket i 2013: 45 stk. av 54 inviterte. Valgfrie former for 4.trinn: Tiltaket startet med en oppstartsfest der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Lagene var: Sennepskornet jenteforening, Rasken gutteforeningen Speideren og Flekkerøy Soulkids. Lagene fikk utdelt noen andaktsdisposisjoner som vi ønsker de skal bruke. Deltakere på tiltaket i 2013: 38 stk. av 54 inviterte. Bibel til alle i 5. trinn: Menigheten har i en årrekke samarbeidet med Flekkerøy barneskole om utdeling av bibel til 5. trinn. Bibelen ble delt ut ved egen skolegudstjeneste, 16.okt. Antall elever som fikk bibel i 2013: 67stk. Bibelkurs for 5.trinn: I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på onsdager rett etter skoletid. De store linjene i bibelen ble gjennomgått og det ble fokusert på enkelte fortellinger/ personer i Bibelen. Sokneprest og trosopplærer delte på undervisningen. Voksne og ungdommer var med og hjalp til med ulike aktiviteter. Bestemødre lagte mat til alle når de kom. Deltagere på tiltaket i 2013: 43 stk. av 55 inviterte. Frivillige tilbud, 6.trinn Tiltaket startet med en oppstartsfest den 28.august. Der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Det var Soul children, jenteforeningen Sydkorset, søndagsskolen og You 2. Deltakere på tiltaket i 2013: 36 stk. av 40 inviterte. «Lys våken» for 6.trinn: Fra lørdag ettermiddag den 30.nov.til etter gudstjenesten på søndag den 1.des. var vi samlet i kirka. Hele staben var med på å gjennomføre tiltaket og det var flott. Vi hadde tema «Lys i mørke», spiste taco og godteri, løype i mørke og samling rundt bål og hadde ulike oppgaver de øvde på til gudstjenesten. Alle overnattet inne i kirkesalen. Gudstjenesten ble gjennomført med «Lys våken» sangen, drama/ dans rundt tema og flere innslag av barna. Deltakere på tiltaket: 38stk. av 44 inviterte. Yngres/ Yngrestur for 7.trinn: I samarbeid med yngreslederne inviterte vi til deltakelse på yngrestur til en redusert pris. Turen ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Det var mye annet som skjedde den helga. Det var 59 inviterte. Vi vil rekke en stor takk til alle dere som har vært med å bedt for arbeidet og for dere som på en eller annen måte har bidratt til at vi har kunne gjennomført alle disse tilbudene.

12 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 12 Årsmelding for Søndagsklubben, Søndagsklubben er et fast innslag for barn under gudstjenesten. Vi har Søndagsklubben under de fleste vanlige gudstjenester som menigheten eller Misjonsforeningen arrangerer. Ledere: Ledere i Søndagsklubben har i 2013 vært inndelt i tre team bestående av ungdom og voksne. Det er +/- 8 voksenledere i hvert team. Teamledere i 2013 har vært: Anne Nilsen (team 2), Jorunn Sagedal (team 3), Anne Margrethe Vik (team 4). På grunn av ledermangel har vi måttet løse opp team 1. Kirsten Nilsen har gitt seg i Søndagsklubben og familien Haraldsen har gått inn i team 3. Antall barn: Det varier veldig hvor mange barn som kommer på Søndagsklubben det kan være alt i fra 10 til 50. Alder på barna er fra 0-12 år (ca). Innhold: Barna går opp på Ungdomsloftet etter å ha sunget Søndagsklubbsangen (et stykke ut i gudstjenesten). Vi blir der oppe i ca 45 min. Vi starter med en fellesdel med sang og andakt. Etterpå deler vi barna inn i fire grupper: 0-4 år, 4-8 år og 8-12 og 12+. I disse gruppene har vi alderstilpassede aktiviteter. Som hjelpemidler bruker vi i hovedsak Søndagsskolens Sprell. Søndagsklubben er en gruppe som fungerer godt, og de enkelte teamene jobber selvstendig. Fra høsten 2014 har vi fått løfte om medlemmer til et nytt team. Hilsen hovedleder, Torunn Haraldsen Årsmelding for FløyBaGos og Soulkids, 2013 Høsten 2013 delte vi gamle FløyBaGos i i to. Soulkids fra Klasse og FløyBaGos fra 3-6 år. Soulkids øver hver tirsdag kl i kirka. FløyBaGos øver annenhver tirsdag (oddetallsuker) samme tid, kl FløyBaGos (FBG) har for tiden 57 registrerte barn. Vi har regnskap sammen med Soulkids. Vi har kontingent på kr. 100/sesong. Det er som regel ca barn på øvelsene i FBG. Vi synger litt, har en kort andakt, ofte holdt av barn fra Soulkids (4. Klasse), har litt sangleker i ring før vi synger litt som kor til slutt. Vi har hatt en opptreden (julemesse) i høst, pluss avslutningskonsert for foreldre kombinert med grøtfest! Foreldrene får kaffi og sitter og hører på når vi øver. Vi har snakket om at vi ønsker oss noen som kan stille opp med enkel servering/salg av enkel middagsrett et par ganger i halvåret. Vi tror det er et stort potensiale i å samle foreldre slik av og til. Det var i hvert fall suksess med grøt før jul...

13 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 13 Hos Soulkids er det rundt 50 på øvelsen. Her er lederne fortsatt Frank Otto Pedersen, Karen Kilane, Cathrine Øgrey Brandsdal, Eirin Vige Fidje og Anne Bentsen. Begge korene har regnskap sammen der Eirin V. Fidje er kasserer. På øvelsene til Soulkids er det vanligvis medlemmer. Vi har begynt med litt flere engelske sanger, og det har vært vellykket. Litt andrestemmer har det også blitt lagt inn Barna får mulighet til å utfordre seg på nye ting og det er gøy! Vi har bidratt med sang stort sett her på Flekkerøya. Vårt hovedfokus er arrangementer i nærmiljøet og det har vært vellykket. Høydepunktet i 2013 var konsert med Emeline og Sunniva. Det var veldig vellykket og de var fine mennesker å jobbe sammen med. Utfordringer og gleder Barna er ivrige sangere og vi har mange dyktige solister i begge korene. Vi gleder oss til fortsettelsen! Hilsen oss i FløyBaGos/Soulkids Årsmelding for Flekkerøy SoulChildren (FSC), 2013 Ledere: Anne-Britt Thompson, Eva D. Vik, Janet S. Hansson, Jostein Viste, Kirsten Nilsen, Torhild Skraastad. Vi teller ca.50 medlemmer og øver hver tirsdag fra Første tirsdag i hver måned har vi kveldsmat sammen. En stor takk til Lisa og Marry som stiller opp og ordner maten for oss. FSC er blitt 1 år og fortsatt er det gøy å drive kor og «reise ut» med vår gladsang. Året 2013 har vi deltatt på fellesmøtene i domkirka, sunget på basarer, gudstjenester, 17.mai, øygospel,julemesser og i dyreparken Må nevne øygospel, hvor vi sang sammen med Oslo Soul Children. Gøy for liten og stor. Denne våren har vi utfordret de eldste i koret til å holde andakt på øvelsen. Vi ønsker at dette skal være en arena, der barna/tweensa kan formidle Jesus på en trygg og god måte. Vi ønsker også at alle skal være rause og engasjere seg for hverandre.både innad og ut mot andre barn i nærmiljøet. For målet med Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus. Vær med å be for Flekkerøy Soul Children. Vi har også opprettet en nettside som du gjerne må besøke : og vi er også på facebook. Vi ønsker her å rette en takk til dere foreldre som stiller opp på arrangementer og ikke minst til henting og bringing. Dere er uvurderelige. Bless you Med vennlig hilsen lederne i Flekkerøy Soul Children

14 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 14 F. UNGDOMSARBEID Menigheten har i 2013 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid: Årsmelding for fritidsklubben YOU2 Dette var syvende året med YOU2 i Flekkerøy menighet. Tilbudet er for barn/ungdommer på 6-8 trinn, men hovedbrukerne er 6.og 7. trinn. YOU2 har i løpet av 2013 gjennomgått en stor omorganisering når det gjelder ledelse. Storparten av ledergruppen gjennom flere år ønsket av ulike årsaker å avslutte sitt engasjement. Det ble på felles voksenledersamling besluttet at det ikke lenger skulle være en egen ledergruppe, men at alle ledere skulle fordeles på ulike ansvarsområder. Det ble også bestemt at det skal arrangeres klubbkveld ca. en gang pr. mnd. Det er 15 voksne ledere og 8 ungdomsledere. YOU2 ønsker å bidra til at barna/ungdommene skal føle seg hjemme i menigheten. Vi tror at sjansene da er større for at de vil fortsette å gå på aktiviteter i kirke/bedehus når de blir eldre. Klubbkveldene er fredag i Flekkerøy kirke og har normalt fulgt følgende program: 19.00: Inngang/Kiosk : Grupper/aktiviteter : Samling i kirkerommet 20.40: Konkurranse 20.45: Matservering ved matgruppen/kiosk 21.00: Slutt! Gruppene har hatt følgende aktiviteter: hobbyverksted, dans-/forsanger-gruppe, kjøkken, luftgevær, brettspill og rompefotball. Vi har hatt to annerledes kvelder: 3. mai: Semesteravslutning ved Murane. Det var aktivitetsløype, grilling, andakt og leker. 15. nov: Stjerner i Sikte. Show med mange flinke artister og pizza fra Pizzabakeren. Det har totalt vært arrangert 9 klubbkvelder i 2013: 8. februar, 1. mars, 15. mars, 5.april, 19. april, 3. mai, 20. september, 25.oktober og 15. november. Fremmøtetallet dette året har ligget på gjennomsnittlig 39, med en topp på Stjerner i Sikte med 88 registrerte fremmøtte. Under samling i kirkerommet har vi samlet inn 2684,- i kollekt dette året. Kollekten har gått til fadderbarnet vårt, Agung. Vi planlegger at klubben skal fortsette en fredag i måneden også det kommende året. Alle ledere takkes for en flott innsats i året som har gått. Bjørn Vidar Nilsen

15 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 15 Konfirmantundervisningen: Høsten 2013 ble 30 ungdommer konfirmert. Undervisningen gikk som vanlig på torsdagskvelder etter boka «Con Dios». Etter en halv times undervisning fikk vi mat levert av foreldre, dette koste vi oss med under gruppesamtalen. Til hver konfirmantgruppe var det 4 ledere og hjelpeledere som gjorde en super innsats. Helgeturen i februar gikk også dette året til Fredheim leirsted ved Oggevatn med Anstein som turleder og Gunnar som underviser. Ledere og konfirmanter bidro med naturtursti og leker og masse godt humør. Søndag avsluttet vi med gudstjeneste med bønnevandring. Konfirmantene var med og gikk fra dør til dør på fasteaksjonen 19. mars. Her ble det samlet inn kr ,5 til Kirkens nødhjelp. Etter siste undervisningssamling i april, samlet vi lederne til kosekveld med pizza og evaluering av opplegget. De fleste konfirmantene ble med Anstein og noen ledere på KonfCamp på Risøy med stort utbytte i begynnelsen av sommerferien. Etter ferien samlet vi alle konfirmantene tre torsdager og forberedte samtalegudstjeneste og konfirmasjon sammen med enkelte ledere fra ungdomsforeningen. Etter samtalegudstjenesten holdt ungdomsforening og menighetsråd fest for konfirmanter med nærmeste familie. Takk til alle som gjorde 2013 til et godt konfirmantår! Sokneprest Gunnar Lindtveit

16 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 16 G. FAMILIE- OG VOKSENARBEID Menigheten har i 2013 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid: Menighetens bønnetimer: Bibelen forteller i Lukas 5 om den lamme som fikk både sine synder tilgitt og førligheten tilbake fordi noen menn bar den lamme til Jesus. «Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er tilgitt.» og videre «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» I partallsuker er kirken åpen for stillhet og bønn mandag fra kl ,00. Fra er det i menighetssalen mulighet til samtale og forbønn blant annet for sykdom. Kl samles vi rundt alteret i bønn for øya, menigheten og verden. Du er hjertelig velkommen med dine ønsker om forbønn og til å være med i bønnearbeidet i vår menighet. Vi er ikke mange, men annenhver mandag er det alltid noen som ber Guds nåde inn i våre sammenhenger og bringer mennesker fram til Jesus. Anette Landelius og Arve Nilsen Årsmelding «Show and Tell» familiearbeid Vi i «Show and Tell» ser tilbake på året med stor takknemlighet og glede. Takknemlig over alle som er med å gjøre det til det det er, og at det blir satt pris på i menigheten. Glede over alle små og store skritt vi tar sammen med hverandre og Gud. Visjonen vår er å bli bedre kjennt med Gud og hverandre, og gjennom små og store utfordringer vise hva vi opplever med Gud og fortelle det videre. Emner for dette året er hentet fra Misjonsbefalingen matt. 28: 16-20: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Hva var det Jesus befalte oss å gjøre? 1. Omvendelse og tro ( på menighetsturen ). 2. Å elske Gud og sin neste. 3. Nattverden. 4. Bønn og Bibel. 5. Gi rikelig. 6. Gjør disipler Vi opplever at det vi snakket om og drømmte om for noen år siden nå er en del av arbeidet. Vi snakket om hvor gøy det hadde vært å skrive manus selv, ha en filmgruppe, egen familie på scenen, ungdom som er med å spille i band mm, og nå har vi noen med som gjør at vi kan gjennomføre det. Eva D Vik skriver mye av manus og Jorunn Sagedal skriver familiedrama.

17 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 17 Vi er rundt 30 familier = 135 barn og voksne, som er sammen 5 helger i året og forbereder «familiefeiring» søndagen. Fra høsten 2013 har vi også en voksensamling fredag kveld, som Marianne og Harald Fjell leder. Har hatt Dale Kaufmann med til å undervise 3 kvelder, og Marianne to av disse. Vi har vært rundt 30 voksne som samles til kveldsmat og fellesskap. Viktig kveld der vi kan bli kjennt i roligere former og der vi kan få noen utfordringer med oss på veien. Beetweens er også nytt fra høsten Da har trinn vært samlet hos Lisa og Knut Ove Kristiansen (og Jorunn og Endre Sagedal en av gangene) etter fellessamling lørdag ettermiddag. Dette for å bli kjennt, og å ha fellesskap med Gud og hverandre. De har sett en andakt av Viggo Klausen, snakket sammen og bedt sammen. Også litt tid til spill og lek. Dette arbeidet har vi lyst til å utvide til å bli flere enn 5 lørdager, slik at de kan bli godt kjennt med hverandre og få et fellesskap og tilhørighet i menigheten. Tenker da at de som er med åpner hjemmene sine og bytter på hvem de er hos. Gøy også at bandet med Andreas Dale som leder nå øver med noen barn og ungdommer som får spillt i kirken. Alle familier betaler 1000 kr el 200 kr pr helg + vi har kollekt på «Show and tell» søndagene. Dette gjør at vi får finansiert det meste + noen gir materiell og div som gaver til arbeidet. Tenker på mulighet for støtte andre veier til arbeidet, men har ikke fått gang på det enda, så om noen har lyst til å hjelpe ta gjerne kontakt. Utfordringer fremover er «hyrdefunksjonen». Vi ønsker at alle skal bli sett, og har snakket litt om mulighet for en ansatt evt i kombinasjon med ungdomsarbeider. Ikke at den ansatte skal drive arbeidet, men et samarbeid. Dette blir tatt videre i menighetsråd og evt et menighetsmøte. Også utfordrende å la alle ta del med det de er gode til og har lyst til. Vi kommer til å fokusere mer på at de voksne finner en plass og at de sier fra om det er noe de eller andre kan gjøre for at barna skal trives. Noe av gleden ved familiearbeid er at vi kan være eksempler for barna våre og andres barn. Og betweens/ungdommer er eksempler for hverandre og barna. Vi gleder oss til fortsettelsen! For komiteen, Sven Bjørn og Karianne Hillesund

18 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 18 Årsmelding for Torsdagstreff for voksne: Ledere: Kjetil Kragset og Heidi Marie Eikaas Johannessen har hatt hovedansvar vedrørende planlegging og gjennomførelse av arrangementene. Karen Kilane og Paul Richardsen har deltatt i planlegging av kveldene. Tiltak: Temakveld med aktuelle hverdagstema samt god kveldsmat hvor det legges stor vekt på det sosiale og hvor det er god takhøyde. Samlingene holdes i kirka kl ca hver første torsdag i måneden. Aldersgruppen er ca år, men åpent for alle Gjennom året har det vært fra fremmøte pr. gang. Aktivitet: Totalt i 2013 har vi hatt 7 (4 på våren og 3 på høsten)samlinger med følgende forelesere/ temaer: Vidar Udjus Fred i midtøsten er det mulig? Karen Kilane/Eirin Fidje Å møte veggen, eller i hvert fall i det minste en planke Sylfest Lomheim Snakkar om å snakka Tore Thomassen Livsveiene vi går (sanger i motbakke) Lars Verket Leve enklere både i arbeid, fritid og tro Oddvar Søvik Linkledet i Torinto Harald Eikeland m/musikervenner Økumenisk aften Utfordringer: Har vært en utfordring å skaffe nok personer til kjøkkentjeneste, men er i bedring. Trenger også flere ledere, for å kunne ivareta nye som dukker opp på samlingene. Hilsen Kjetil Kragset og Heidi Marie Johannessen Smågrupper for voksne: Smågruppene er i tillegg til gudstjenesten de viktigste byggesteinene i menigheten. Det er gjennom gruppene vi skal arbeide for å leve menighetens, mål og verdier. Hensikt med gruppene er å bygge fellesskap og vennskap med gjensidig respekt og omsorg. Stedet for å inkludere og invitere nye i menigheten. Et sted der vi er opptatt av å tjene andre. Gruppene er ulike. I dag er det 15 stk ulike grupper for voksne med i menighetens gruppenettverket. Det er ulike typer grupper: Bibelgruppe, bønnegruppe, samtalegruppe, familiegruppe, kvinneforening, mannsgruppe og husfellesskap. Innholdet på den enkelte gruppe varierer. Det mest vanlige er to ting: DELE: Å dele liv innebærer å kunne være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Fint å dele livs- og troserfaringer med hverandre. Bibelen eller en studiebok benyttes av de fleste. Å dele liv sammen gjør at vi kan oppmuntre hverandre, og hjelper hverandre til å leve livet i hverdagen. BE: De fleste bruker tid til å be sammen. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte.

19 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 19 Hvordan bli med i en smågruppe? Ta kontakt med Flekkerøy kirke, / epost: Eller ta direkte kontakt med en fra styringsgruppen for menighetens gruppenettverk: Arve Nilsen, Jan Egil Norheim, Rolf Guttormsen eller Roy Øverland. Menighetsturen til Hove, august 2013: For syvende gang på rad reiste Flekkerøy menighet på menighetstur. Årets tur gikk for andre gang til Hove leirsted på Tromøya, Arendal. Over 250 barn, ungdom og voksne var påmeldt og overnattet i ulike rom, campingvogn, telt og båt. Tema for årets tur var: Fellesskap som forandrer. En flott menighetstur med en positiv og god stemning blant deltakerne. Vi møttes i det store møteteltet til felles samlinger. Etterpå var det egne samlinger for barn, ungdom og voksne. Det ble servert god mat i egen kafè. Området på Hove er stort og ble benyttet til mang en aktivitet. Helgen ble benyttet til å knytte gode bånd til de ulike aldersgrupper og fellesskap oss imellom. Årets menighetsturkomité har bestått av: Ann Margrethe og Jarle Vik, Karianne og Sven Bjørn Hillesund, Beate og Bård Austefjord, Siv Ingrid og Oddbjørn Hansson, Marielle og Knut Løvås, Ingvild og Eivind Sjekkeland. TAKK til deg! Flekkerøy menighet har et rikt og mangfoldig barne-, ungdoms- og voksenarbeid. En del står direkte under menighetsrådet og en del er selvstendig og frittstående. Menighetsrådet ønsker å TAKKE alle som har tjenestegjort i de ulike sammenhengene gjennom Med ønske om Guds gode velsignelse i tjenesten videre!

20 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 20 H. ANNET TIL INFORMASJON: 1. Ukentlig løpeseddel - "GUL LAPP" All aktivitet i Flekkerøy bedehus og kirke samarbeider om felles ukentlig informasjonslapp om de forskjellige arrangementer i begge hus. Alle husstander på Flekkerøy mottar info.-lappen ukentlig. Distribusjon av løpeseddelen: Alle større kristne lag og foreninger bidrar med distributører. I 2013 var det med 44 stk. distributører fordelt på 4 stk. ulike ruter. Hver enkelt distributør har ansvar for 1 rute i en måned. Det er alltid en utfordring å få delt ut til alle husstander når et så stort apparat med frivillige er med. Vi gjør så godt vi kan og har øynene åpne for alle postkasser, også de som er flyttet til hushjørnet. Enkeltstående postkasser v/ huset: Dersom du ikke mottar gul informasjonslapp i din postkasse ber vi deg rett og slett flytte postkassen tilbake på stativet eller benytte et av alternativene under: Andre gode alternativer for å motta menighetens ukentlige informasjonsskriv (gul lapp): 1. Internett: flekkeroymenighet.no 2. Direkte på DIN e-post? Send din e-post adresse til: 3. Flekkerøy kirke: Utlagt i våpenhuset og oppslagstavle på menighetstorget. 4. Butikken KIWI-Flekkerøy, oppslagstavlen. 5. Frist for innlevering av info. til "gul lapp": Innen hver ONSDAG til Roy ( ). Benytt gjerne e-post for å melde ifra om info. til gul lapp: Økonomi: Menighetsrådet og bedehusstyret deler på trykkeutgiftene for gul løpeseddel. 2. Aktivitetsbrosjyre. Hvert år oppdateres aktivitetsbrosjyren over all kristen aktivitet i Flekkerøy menighet. Brosjyren er inndelt i aktivitetstilbud for barn, ungdom, voksne. Den inneholder aktivitetstilbudenes innhold med virkedag/ kl. og kontaktperson. Brosjyren benyttes aktivt i menighetsarbeidet og er ligger tilgjengelig på kirkens menighetstorg, bedehuset og menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no 3. Virksomhetslisten. Flekkerøy kirke og bedehus planlegger nå sin virksomhet hver for seg, men holder hverandre orientert i planleggingsfasen. Benyttes i hovedsak til intern planlegging på begge hus. Virksomhetslisten kan ses på menigheten hjemmeside flekkeroymenighet.no og kan i tillegg fåes ved henvendelse til daglig leder i kirken, evt. e-post til:

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer