Innkalling til Årsmøte lørdag den på Helgerød Klubbhus Klokka 10:00 11:30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte lørdag den 13.7.11 på Helgerød Klubbhus Klokka 10:00 11:30."

Transkript

1 Revebåsen Hytteeier Forening Innkalling til Årsmøte lørdag den på Helgerød Klubbhus Klokka 10:00 11:30. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Regnskapet 3. Årsberetning 4. Saker til behandling Saker fra Styret a. Vedtektsendring, 5 b. Vedtak Østrenes vei 94 Innkomne saker a. Utskifting av bommene, supplerende forslag til utskifting av bommene b. Vedtekstendring, tillegg 5 c. Legging av permanent dekke i Kjempekastveien/ Susebuktveien Valg. a. Følgende styremedlemmer er på valg: Bjørnar Brekke, Anders Wedde, Heidi Martinsen, Inge Os (Styreformann), Jan Helgesen (Vara), Merethe Ødegaard (Vara). I tillegg til valg av styre medlemmer skal det velges ansvarlig person for St. Hans feiring på friområdet. 5. Budsjett Årskontingenten foreslås satt til: 1300,- Styret den 6/7-13

2 Saker til behandling på årsmøtet. Fra Styret 1) Vedtektsendring. Vedtektenes 5 foreslås endret Gjeldende tekst: Ordinært årsmøte holdes innen 15. august og skal på lik linje med ekstraordinært årsmøte bli kunngjort minst 2 uker før den møtedato styret velger. Forslag som ønskes behandlet må være styre i hende 1 uke før årsmøtet holdes. Vanlige medlemsmøter eller ekstraordinært medlemsmøte kalles sammen av styret når dette finner det ønskelig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Et årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 stemmeberettigede er tilstede. Dersom dette på et ordinært årsmøte ikke er tilfelle, utsettes årsmøtet 1 uke og er beslutningsdyktig uansett antall møtende stemmeberettigede. Dersom dette på et ekstraordinært årsmøte ikke er tilfelle innstilles årsmøtet. Ordinært årsmøte skal: - Godkjenne innkalling og velge møteleder - Godkjenne styrets beretning og regnskap - Foreta valg av 2 styremedlemmer samt 1. varamedlem og revisor. - Foreta valg av formann - Fastsette kontingent - Opprette og oppløse permanente komiteer og velge medlemmer til disse Til følgende tekst: Ordinært årsmøte holdes innen 15. august og møtedato og sted skal på lik linje med ekstraordinært årsmøte bli kunngjort minst 4 uker før den møtedato styret velger. Forslag som ønskes behandlet må være styre i hende 2 uker før årsmøtet holdes. Dagsorden for møtet kunngjøres senest 1 uke før årsmøtet. Vanlige medlemsmøter eller ekstraordinært medlemsmøte kalles sammen av styret når dette finner det ønskelig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Et årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 stemmeberettigede er tilstede. Som stemmeberettiget defineres enten en frammøtt representant for en hytte, eller en framlagt fullmakt på vegne av en hytte. Dersom dette på et ordinært årsmøte ikke er tilfelle, utsettes årsmøtet 1 uke og er beslutningsdyktig uansett antall møtende stemmeberettigede. Dersom dette på et ekstraordinært årsmøte ikke er tilfelle innstilles årsmøtet. Ordinært årsmøte skal: - Godkjenne innkalling og velge møteleder - Godkjenne styrets beretning og regnskap - Foreta valg av 2 styremedlemmer samt 1. varamedlem og revisor. - Foreta valg av formann - Fastsette kontingent - Opprette og oppløse permanente komiteer og velge medlemmer til disse - Kun behandle saker som er kunngjort som beskrevet over. Ekstraordinært årsmøte skal:

3 - Kun behandle saker som er kunngjort som beskrevet over. 2) Østrenesvei 94 Utbygger har søk kommunen om endret plassering av hytta i forhold til opprinnelig søknad. Utbygger søker nå om å plassere hytta der den faktisk ligger nå. Utbygger har bedt styret om å gi sin tilslutning til den nye søknaden. Forslag til votering: Følgende kommentar oversendes utbygger: Hytteeierforeningen er prinsipielt av den oppfating at lover og regler skal følges, uavhengig av skyld og ansvar. På dette grunnlaget er hytteeierforeningens primære syn at opprinnelig ansøkt plassering skal legges til grunn. Men i og med at den faktiske plasseringen er noe mer tilbaketrukket i forhold til ansøkt plassering, kan hytteeierforeningen støtte denne plasseringen, under forutsetning av at bygget oppføres for øvrig i henhold til opprinnelig søknad Innkommende saker: 1) Utskifting av bom Følgende forslag er reist av Petter Allum: Gamle bommer erstattes av nye elektriske bommer høsten Engangskostnad pr.hytte. Følgende forslag er reist av Guy Røed: En eventuell elektrisk bom bør legges til første sving i Kjempekastveien, for der vil den ikke være til sjenanse for noen. Dette vil føre til at alle tre eiendommene Kjempekastveien 1,2 og 4 vil ligge utenfor bommen, men alle tre eiendommene ligger jo sånn til overfor vinterbrøytet offentlig vei, Østre Nesveien, at en bom ved postkassestativet for disse tre eiendommene i praksis er av liten betydning. Legges en eventuell elektrisk bom til svingen, vil man fordele støyen mye bedre slik at vi i Kjempekastveien 2 ikke må ta hele belastningen. For beskrivelse av prosjektet, se vedlegg 1. Utdyping av Guy Røed s forslag, se vedlegg 2. 2) Vedtektsendring. Følgende forslag er reist av Guy Røed: Paragraf 5 utvides med:

4 Saker av vesentlig betydning for foreningens medlemmer krever 2/3 flertall av frammøte stemmeberettigede. Utdyping av Guy Røed s forslag, se vedlegg 3. 3) Legge av permanent dekke i Kjempekastveien/Susebuktveien. Petter Thoresen fremmet følgende forslag: Det legges permanent dekke i Kjempekastveien/Susebuktveien fram til snuplassen i grustaket.

5 Vedlegg 1, Bom spørsmål og svar Spørsmål og svar til Sandefjord kommune Må vi søke om tillatelse til å oppgradere eksisterende manuelle bommer til automatiske bommer, eller må vi legge inn byggesøknad for tiltaket? «Jeg har diskutert dette med fagansvarlig og vi står fortsatt ved de samme retningslinjene selv om ny bom krever betongfundamentering. Det har foregått mange slike utskiftninger av gamle bommer i hytteområder i Sandefjord og vi tenker de ikke er søknadspliktige.» Med vennlig hilsen M.M. J. Gulliksen Advokatfullmektig Bygnings- og arealplanseksjon / Teknisk etat Må vi få skriftlig godkjennelse fra nærliggende hytteeiere av bommene for å oppgradere disse? «Dere må være i dialog med naboene og hvis en del av bommen kommer inn på en eiendom, så må det foreligge tillatelse fra eieren av eiendommen» Sluttkommentar; For å redusere dagens ulemper med bom for tilstøtende naboer har vi funnet en meget støysvak bomtype. Bommen stopper noen cm. over stolpe (altså stoppe i luften) slik at det ikke blir noe støy pga. anslag ved lukking. Bommen kan åpnes på avstand slik at man ikke må stoppe å forurense med støy/lukt som i dag hverken når man skal ut eller inn. Åpningstidene beholdes uforandret. Nødetater; I bomfestet er det et eget skap som tilfredsstiller nødetatenes krav til tilgjengelighet mhp. deres universalnøkkel. Dagens løsning er ikke godkjent. Støy Vi har valgt den mest støysvake bomtypen med elektromotor. Vi kan velge om vi vil ha anslag mot metall eller ikke; vi velger å ikke ha anslag; dvs. ingen støy. Investeringskostnad Ferdigstillelse av 3 bommer; Bom/Graver/Asfaltering/elektriker/bortkjøring++ gir en engangskostnad på pr.hytte. Prisen er ferdig prutet inkl. Mva. Årlig vedlikeholdskostnad Bommene er vedlikeholdsfrie men det er kanskje en ide å sette av noe; f.eks.1` pr. år, så har vi 10` etter 10 år. Årlige driftskostnader for alle bommene Strøm (Fast/Variabel-kostnad); ca.5` pr.år. Vedlikehold av tlf.register estimeres til 2` pr.år. Strøm til bommene Det er avtalt med VA-anlegget at vi kan hente strøm til bommene fra deres skap til bommene i Ø.Nesveien og Revebåsen mot en liten godtgjørelse. Når det gjelder bom i Kjempekast, så blir det eget abonnement. Strømbrudd Bommene står oppe de fleste helger som er bruksaktuelle vår og høst, samt hele skoleferien. Hvis strømbrudd når bommene er nede, så vil 3 personer med lokal tilknytning ha nøkkeltilgang, slik at de kan bli åpnet hvis behov. Nødetater har nøkkel hvis noe skulle skje. Bom Ø.Nesveien og tilgang til båtene

6 Kjetting vil fortsatt være låst. Først bruker vi opp de låsene vi har. Deretter vurderer om vi skal bruke en kodelås som alle kjenner koden på. Antall abonnementer Hver bom får 1000 abonnement. De som bor i sløyfen Kjempekast/Revebåsen skal da kunne kjøre rundt, samt også ha tilgang til Ø.Nesveien pga. tilgang til båtene. Hvordan organisere vedlikehold av telefonregister Ved etablering legger bomleverandør inn alle nummer for oss, mens oppstartsvedlikeholdet gjøres på kort sikt av Gøran som sitter i bomkomiteen. Komiteen vil også utarbeide regelverk/rutiner for å legge opp/ta bort nummer. Hvis ikke vi får til en ordning hvor vi løser dette selv, så settes dette bort. Tidsbruk estimert til max 2 timer pr. år. Ref. Sundeskogen/Skjellvikaområdet Bommens åpningstider/adgangstype Åpningstidene beholdes uforandret. Tilgang fås gjennom bruk av mobil (gratis). Radiobrikke kan også brukes, kan kjøpes i tillegg for Hvis JA til BOM; Bommene settes opp denne høsten. Innbetaling til hytteierforeningen, med forfall 15.august. Forslag til vedtak; Dagens bommer erstattes av nye elektriske bommer høsten Engangsavgift til hytteeierforeningen pr. hytte innbetales innen 15.August. Alternativt; Benytte dagens løsning, kjøpe nøkler til gamle bommer samt nytt vedlikehold/oppgradering. Noen punkter om hva nye elektrisk bommer gir oss mulighet til; sitte hjemme og åpne bommen (når du er på hytta utenfor sesong om bommen er lukket, så kan du sitte på hytta og åpne bommen når dine gjester kommer) åpne bommen for en gitt periode til håndverkere(mobilnummer som har tilgang i f.eks. 1 uke/3 mnd osv.) stenge bommen på natten hele året for å skjerme seg fra tyver/uvedkommende åpne bom med et tastetrykk fra mobil (må ikke stoppe) har man ikke mobil kan man kjøpe radiobrikke bommen lukker seg automatisk når du har kjørt inn og går opp automatisk ut når du skal ut bommen er utstyrt med forskriftsmessig nøkkelsett til nødetat (det er ikke dagens bom) Mye mindre støy for nærliggende naboer når bom skal åpnes/lukkes, samt at bilene slipper å stå på tomgang å forurense Gir mange nye muligheter

7 Vedlegg 2, Supplerende forslag fra Guy Røed FORSLAG TIL ÅRSMØTET DEN 13 JULI Den bommen som står i Kjempekastveien i dag er 75 cm. fra vår tomtegrense, og befinner seg seks/syv meter fra vår stue og to soverom. Vår desidert beste uteplass ligger på vestsiden av vår hytte ut mot postkassestativet og dagens bom. Vi elsker å sitte i aftensolen og se ut over fru Tufts kornåker og nyte solnedgangen, sommer som høst, vinter som vår. Hvis det i fremtiden skal bli slik at vi på våren/forsommeren og på sensommeren/høsten pluss hele vinterhalvåret(vi er mye på hytta da), vil få en forstyrrelse i vårt synsfelt ved at vi må sitte og betrakte en elektrisk bom som ustanselig går opp og ned, og må høre en summing idet den går opp og ned, og et klakk idet tuppen på bommen når sitt anleggspunkt, så vil vi sette oss på bakbeina. Det er bråk nok som det er i dag med store dieselmotorer som går på tomgang til alle døgnets tider, det kommer faktisk en del hytteeiere susende inn på nattestid, og det forstyrrer ekstra mye. Hvis vi i tillegg til dette skal få en elektrisk bom som gir skarpe lyder og er visuelt forstyrrede, så vil det bli en vesentlig forverring. Stålbommen som brukes i dag er i og for seg grei fordi den bare gir en litt klingende lyd i kjetting og stålpinne når den åpnes og lukkes, men viktigst: Den er ikke visuelt forstyrrende i vertikal retning. Vår konklusjon er krystallklar: Vi vil sette oss sterkt imot at en elektrisk bom settes opp der den manuelle står i dag. Det skulle bare mangle at fellesskapet ikke hadde sympati for vår konklusjon. Hvis det mot formodning ikke er slik at fellesskapet forstår at vi er avvisende til noe vi ikke har noen fordeler av(bommen ligger jo også halvveis uten for vår eiendom), men alene må bære alle ulempene med, så gir vi opp. Hvis det faktisk blir slik på neste årsmøte at det blir flertall for elektriske bommer, og at en av dem skal legges der den manuelle står i Kjempekastveien i dag, da vil vi melde oss ut av Revebåsen hytteeierforening og opptre som private grunneiere (vår eiendom er ikke festetomt under fru Tuft, men er selveiertomt). Vi vil da forlange at en eventuell elektrisk bom legges fire meter fra vår eiendomsgrense, helst rykkes helt bort til svingen der ingen hverken kan se eller høre den. Naboloven åpner for dette. Kan det være så vanskelig å ta litt hensyn til oss også, vi er også medlem av Revebåsen hytteeierforening! Hvis man legger en eventuell elektrisk bom til første sving, vil det føre til at belastningen fordeles bedre, for da vil de som ikke skal tømme postkassa si kjøre pent og pyntelig bort til bommen i svingen uten å stoppe ved postkassestativet. Gadd vite om de som ivrer så veldig for anleggelse av elektriske bommer hadde vært så iherdig for dette, hvis bommen hadde ligget seks, syv meter fra deres eget stuevindu og halvveis utenfor deres egen eiendom? Når det gjelder hensyntagen er vi ikke så godt vant.

8 Allerede for ti år siden satte hytteeierforeningen opp en utrangert, utrolig stygg bom rett i vårt synsfelt. Ingen spurte en eneste gang om vi syntes dette var ok. Derimot ble det lagt press på oss for å besørge strømtilførselen til drift av bommen. Ifølge representanten for hytteeierforeningen, G. Granerød, skulle vi slippe å betale årskontingent til hytteeierforeningen og vi kunne kanskje gjøre oss svake forhåpninger om en båtplass hvis vi var medgjørlige. Dette opplevde vi som et utidig bondefangeri og utslag av et stort hovmod. Ikke kjente vi miljøet, knapt hadde vi hørt om Revebåsen hytteeierforening, likevel skulle vi bidra mer enn noen annen. Ikke bare skulle vi akseptere et fugleskremsel av en bom syv meter fra vårt stuevindu, rett i vår glaning, beliggende halvveis utenfor vår eiendom, vi skulle også på toppen av det hele sørge for strøm! Som alle vet ble aldri bommen satt i drift, og da årsmøtet for to år siden sa klart og tydelig nei til elektriske bommer, gjorde vi henvendelser for å få den stygge bommen fjernet. Vi måtte gjøre det selv, selvfølgelig, for ingen annen løftet en finger for å få styggedommen fjernet. Som man skjønner, vi har hatt mer enn nok av mas om elektriske bommer., og vi vil for all del ikke ha vårt landsted forringet av en irriterende bom både hørlig og synlig. Så derfor kommer vi med følgende forslag til årsmøtet i 2013: En eventuell elektrisk bom bør legges til første sving i Kjempekastveien, for der vil den ikke være til sjenanse for noen. Dette vil føre til at alle tre eiendommene Kjempekastveien 1,2 og 4 vil ligge utenfor bommen, men alle tre eiendommene ligger jo sånn til overfor vinterbrøytet offentlig vei, Østre Nesveien, at en bom ved postkassestativet for disse tre eiendommene i praksis er av liten betydning. Legges en eventuell elektrisk bom til svingen, vil man fordele støyen mye bedre slik at vi i Kjempekastveien 2 ikke må ta hele belastningen. Østre Nes18 juni Guy og Vendi Røed, Kjempekastveien 2.

9 Vedlegg 3, forslag til vedtektsendring fra Guy Røed. FORSLAG TIL ÅRSMØTET DEN 13 JULI Først noen generelle betraktninger: Det er en kjent sak at friarealene på Østre Nes bærer preg av hytteeiernes tilstedeværelse. Det er en anselig mengde av kajakker, kanoer, seilbrett, kajakkstativer, båter og båttilhengere og annet utstyr som ligger spredd ut over friarealene. Dette gjør at naturperlen Østre Nes får en privat karakter. Hva har så dette å gjøre med elektriske bommer? Undertegnede vil hevde at oppsetting av elektriske bommer ytterligere vil bidra til en privatisering av Østre Nes. En ting er gamle unnselige stålbommer som sjelden brukes, en annen ting er elektriske bommer som usvikelig går opp og ned og som både visuelt og symbolsk mye tydeligere signaliserer et forbud. Elektriske bommer vil for turfolk/mosjonister fra nærmiljøet og for tilreisende for øvrig, gi en følelse at Østre Nes ikke er for dem. Man kan faktisk reise spørsmålet om ikke bommer, både elektriske og stålbommer burde fjernes, rett og slett for at allmennhetens interesser er så sterke på Østre Nes. At naturperlen Østre Nes skal avstenges av bommer er en uting i seg selv. Så er det sikkerhetsaspektet. I Revebåsen hyttefelt befinner det seg mennesker året rundt, deriblant en del eldre. Ved et illebefinnende vil man være i behov av ambulanse og da kan det bli vanskelig å sørge for en fjernkontoll til en elektrisk bom i et påkommende tilfelle. Mot dette kan man argumentere at en elektrisk bom skal være av en type som utrykningskjøretøyer skal kunne kjøre igjennom uten at bommen er oppe. Da er det jo klart at bommens tyveriforhindrende effekt er nærmest illusorisk. Og det er vel det primære målet med en bom, å stenge tyver og røverbande Ved besiktigelse av ulike elektriske bommer blir man slått av hvor skrøpelige de er(særlig sammenlignet med de solide stålbommene som står på Østre Nes i dag). De aller fleste elektriske bommer er rene trafikkreguleringstiltak ikke tyveriforhindrende tiltak. For det er klart at det er meget lett for røverbander med et spett eller et kubein å brekke opp elektromagneten i anleggspunktet på en elektrisk bom og så bøye den spinkle aluminiumsprofilen til side, rett og slett fordi armen og dermed momentet er så stort. Men har ikke en elektrisk bom en elektromagnet i tuppen, kan selv et barn tvinge den beskjedne aluminiumsprofilen over. Det er også helt klart at en elektrisk bom vil gi en falsk form for trygghet, og det er iallfall helt sikkert: Oppsetting av elektriske bommer vil egentlig bety at man kaster blanke kroner rett ut av vinduet til liten eller ingen nytte. Kriminelle er ofte unge sterke menn som med letthet greier å bryte opp en elektrisk bom, og hvis de ikke greier det, er de sterke nok til å bære verdigjenstander over lengre avstander. Ofte har de traller og annet utstyr som gjør at en bom er av ringe betydning. Et annet moment er: Noen har store hytter, andre har små hytter, noen har mye innbo og løsøre i sine hytter mens andre har så godt som ingenting i hyttene sine. Det kan være forståelig at de som har store mengder verdigjenstander i sine hytter går inn for en elektrisk bomløsning. Men det er ikke like opplagt at de med ørlite av verdi i hyttene sine skal gjennom

10 et simpelt flertall på årsmøtet tvinges til å være med på noe de har liten glede av. Nei, da er det faktisk mer rimelig at de som ivrer mest for elektriske bommer, betaler hele gildet selv mot at de får lov til å etablere bommer, og at de som er mot bommer får alt gratis mot at de gir sin tilslutning til elektriske bommer. Enn videre: Man må også stille krav om at de som gløder for elektriske bommer oppretter sitt eget bomselskap som skal ta seg av drift og vedlikehold slik at dette ikke belastes fellesskapet. Det absolutt beste hadde vært at tilhengerne av elektriske bommer i stedet for å forlange at alle skal være med på deres bomprosjekt, forsikrer hytta si så rundelig som mulig og installerer alarm med vekterutrykning. Man kan i grunnen spørre: Hva er naturlige oppgaver for en organisasjon som Revebåsen hytteeierforening? Drive verdiforsikring gjennom anleggelse av elektriske bommer for dem med mye løsøre på hyttene sine? Nei, svarene på disse spørsmål tør være enkle: Bare i gjøremål der det er bred enighet innad, bør hytteeierforeningen engasjere seg. Som for eksempel: vannforsyningen, kloakkavløp, vedlikehold av veier, havneanlegg og badeplasser. Elektriske bommer kan ikke sies å gå under noen av disse aktivitetsområder, man kan ikke i fullt alvor hevde at elektriske bommer er en del av veivedlikeholdet. Sakens kjerne er: Bare stor samstemmighet innad kan for hytteeierforeningen være grunnlaget for aktivitet utad. Nå har saken om elektriske bommer ridd Revebåsen hytteeierforening som en mare i ti år. En utslitt elektrisk bom ble satt opp i Kjempekastveien for ti år siden, den ble revet og fjernet for to eller tre år siden. Elektriske bommer ble avvist med tretten stemmers overvekt for to år siden og et forslag på årsmøtet i fjor om å utrede videre, ble ikke akkurat mottatt med applaus. Alt tyder på at forslaget om etablering av elektriske bommer aldri vil kunne få noe mer enn et ytterst lite flertall(sannsynligvis heller det motsatte) Dette kan ikke kunne kalles bred enighet, og av denne ene grunn alene bør man kunne avvise forslaget om oppsetting av elektriske bommer, for bare stor grad av tilslutning bør være bærebjelken i hytteeierforeningens virksomhet. Hvis hytteeierforeningen skal legge seg på nye gjøremål, i dette tilfelle elektriske bommer, bør det foreligge et kvalifisert flertall (for eksempel to tredjedels flertall). Store beslutninger på basis av knappe simple flertall vil bare skape misnøye i en interesseorganisasjon som Revebåsen hytteeierforening egentlig er. Hvis man innfører i hytteeierforeningens vedtekter at det skal være kvalifiserte flertall i viktige saker, vil man kunne gjøre flere til lags, og ikke minst viktig: En sak som etablering av elektriske bommer vil på et mye tidligere stadium kunne legges død, fordi det ikke vil kunne være håp om et kvalifisert flertall. Derfor sender vi med dette et forslag til votering på årsmøtet i 2013: I viktige saker bør det foreligge totredjedels eller trefjerdedels flertall for at et forslag skal sanksjoneres. Østre Nes 18 juni Guy og Vendi Røed.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer