Innkalling til Årsmøte lørdag den på Helgerød Klubbhus Klokka 10:00 11:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte lørdag den 13.7.11 på Helgerød Klubbhus Klokka 10:00 11:30."

Transkript

1 Revebåsen Hytteeier Forening Innkalling til Årsmøte lørdag den på Helgerød Klubbhus Klokka 10:00 11:30. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Regnskapet 3. Årsberetning 4. Saker til behandling Saker fra Styret a. Vedtektsendring, 5 b. Vedtak Østrenes vei 94 Innkomne saker a. Utskifting av bommene, supplerende forslag til utskifting av bommene b. Vedtekstendring, tillegg 5 c. Legging av permanent dekke i Kjempekastveien/ Susebuktveien Valg. a. Følgende styremedlemmer er på valg: Bjørnar Brekke, Anders Wedde, Heidi Martinsen, Inge Os (Styreformann), Jan Helgesen (Vara), Merethe Ødegaard (Vara). I tillegg til valg av styre medlemmer skal det velges ansvarlig person for St. Hans feiring på friområdet. 5. Budsjett Årskontingenten foreslås satt til: 1300,- Styret den 6/7-13

2 Saker til behandling på årsmøtet. Fra Styret 1) Vedtektsendring. Vedtektenes 5 foreslås endret Gjeldende tekst: Ordinært årsmøte holdes innen 15. august og skal på lik linje med ekstraordinært årsmøte bli kunngjort minst 2 uker før den møtedato styret velger. Forslag som ønskes behandlet må være styre i hende 1 uke før årsmøtet holdes. Vanlige medlemsmøter eller ekstraordinært medlemsmøte kalles sammen av styret når dette finner det ønskelig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Et årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 stemmeberettigede er tilstede. Dersom dette på et ordinært årsmøte ikke er tilfelle, utsettes årsmøtet 1 uke og er beslutningsdyktig uansett antall møtende stemmeberettigede. Dersom dette på et ekstraordinært årsmøte ikke er tilfelle innstilles årsmøtet. Ordinært årsmøte skal: - Godkjenne innkalling og velge møteleder - Godkjenne styrets beretning og regnskap - Foreta valg av 2 styremedlemmer samt 1. varamedlem og revisor. - Foreta valg av formann - Fastsette kontingent - Opprette og oppløse permanente komiteer og velge medlemmer til disse Til følgende tekst: Ordinært årsmøte holdes innen 15. august og møtedato og sted skal på lik linje med ekstraordinært årsmøte bli kunngjort minst 4 uker før den møtedato styret velger. Forslag som ønskes behandlet må være styre i hende 2 uker før årsmøtet holdes. Dagsorden for møtet kunngjøres senest 1 uke før årsmøtet. Vanlige medlemsmøter eller ekstraordinært medlemsmøte kalles sammen av styret når dette finner det ønskelig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Et årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 stemmeberettigede er tilstede. Som stemmeberettiget defineres enten en frammøtt representant for en hytte, eller en framlagt fullmakt på vegne av en hytte. Dersom dette på et ordinært årsmøte ikke er tilfelle, utsettes årsmøtet 1 uke og er beslutningsdyktig uansett antall møtende stemmeberettigede. Dersom dette på et ekstraordinært årsmøte ikke er tilfelle innstilles årsmøtet. Ordinært årsmøte skal: - Godkjenne innkalling og velge møteleder - Godkjenne styrets beretning og regnskap - Foreta valg av 2 styremedlemmer samt 1. varamedlem og revisor. - Foreta valg av formann - Fastsette kontingent - Opprette og oppløse permanente komiteer og velge medlemmer til disse - Kun behandle saker som er kunngjort som beskrevet over. Ekstraordinært årsmøte skal:

3 - Kun behandle saker som er kunngjort som beskrevet over. 2) Østrenesvei 94 Utbygger har søk kommunen om endret plassering av hytta i forhold til opprinnelig søknad. Utbygger søker nå om å plassere hytta der den faktisk ligger nå. Utbygger har bedt styret om å gi sin tilslutning til den nye søknaden. Forslag til votering: Følgende kommentar oversendes utbygger: Hytteeierforeningen er prinsipielt av den oppfating at lover og regler skal følges, uavhengig av skyld og ansvar. På dette grunnlaget er hytteeierforeningens primære syn at opprinnelig ansøkt plassering skal legges til grunn. Men i og med at den faktiske plasseringen er noe mer tilbaketrukket i forhold til ansøkt plassering, kan hytteeierforeningen støtte denne plasseringen, under forutsetning av at bygget oppføres for øvrig i henhold til opprinnelig søknad Innkommende saker: 1) Utskifting av bom Følgende forslag er reist av Petter Allum: Gamle bommer erstattes av nye elektriske bommer høsten Engangskostnad pr.hytte. Følgende forslag er reist av Guy Røed: En eventuell elektrisk bom bør legges til første sving i Kjempekastveien, for der vil den ikke være til sjenanse for noen. Dette vil føre til at alle tre eiendommene Kjempekastveien 1,2 og 4 vil ligge utenfor bommen, men alle tre eiendommene ligger jo sånn til overfor vinterbrøytet offentlig vei, Østre Nesveien, at en bom ved postkassestativet for disse tre eiendommene i praksis er av liten betydning. Legges en eventuell elektrisk bom til svingen, vil man fordele støyen mye bedre slik at vi i Kjempekastveien 2 ikke må ta hele belastningen. For beskrivelse av prosjektet, se vedlegg 1. Utdyping av Guy Røed s forslag, se vedlegg 2. 2) Vedtektsendring. Følgende forslag er reist av Guy Røed: Paragraf 5 utvides med:

4 Saker av vesentlig betydning for foreningens medlemmer krever 2/3 flertall av frammøte stemmeberettigede. Utdyping av Guy Røed s forslag, se vedlegg 3. 3) Legge av permanent dekke i Kjempekastveien/Susebuktveien. Petter Thoresen fremmet følgende forslag: Det legges permanent dekke i Kjempekastveien/Susebuktveien fram til snuplassen i grustaket.

5 Vedlegg 1, Bom spørsmål og svar Spørsmål og svar til Sandefjord kommune Må vi søke om tillatelse til å oppgradere eksisterende manuelle bommer til automatiske bommer, eller må vi legge inn byggesøknad for tiltaket? «Jeg har diskutert dette med fagansvarlig og vi står fortsatt ved de samme retningslinjene selv om ny bom krever betongfundamentering. Det har foregått mange slike utskiftninger av gamle bommer i hytteområder i Sandefjord og vi tenker de ikke er søknadspliktige.» Med vennlig hilsen M.M. J. Gulliksen Advokatfullmektig Bygnings- og arealplanseksjon / Teknisk etat Må vi få skriftlig godkjennelse fra nærliggende hytteeiere av bommene for å oppgradere disse? «Dere må være i dialog med naboene og hvis en del av bommen kommer inn på en eiendom, så må det foreligge tillatelse fra eieren av eiendommen» Sluttkommentar; For å redusere dagens ulemper med bom for tilstøtende naboer har vi funnet en meget støysvak bomtype. Bommen stopper noen cm. over stolpe (altså stoppe i luften) slik at det ikke blir noe støy pga. anslag ved lukking. Bommen kan åpnes på avstand slik at man ikke må stoppe å forurense med støy/lukt som i dag hverken når man skal ut eller inn. Åpningstidene beholdes uforandret. Nødetater; I bomfestet er det et eget skap som tilfredsstiller nødetatenes krav til tilgjengelighet mhp. deres universalnøkkel. Dagens løsning er ikke godkjent. Støy Vi har valgt den mest støysvake bomtypen med elektromotor. Vi kan velge om vi vil ha anslag mot metall eller ikke; vi velger å ikke ha anslag; dvs. ingen støy. Investeringskostnad Ferdigstillelse av 3 bommer; Bom/Graver/Asfaltering/elektriker/bortkjøring++ gir en engangskostnad på pr.hytte. Prisen er ferdig prutet inkl. Mva. Årlig vedlikeholdskostnad Bommene er vedlikeholdsfrie men det er kanskje en ide å sette av noe; f.eks.1` pr. år, så har vi 10` etter 10 år. Årlige driftskostnader for alle bommene Strøm (Fast/Variabel-kostnad); ca.5` pr.år. Vedlikehold av tlf.register estimeres til 2` pr.år. Strøm til bommene Det er avtalt med VA-anlegget at vi kan hente strøm til bommene fra deres skap til bommene i Ø.Nesveien og Revebåsen mot en liten godtgjørelse. Når det gjelder bom i Kjempekast, så blir det eget abonnement. Strømbrudd Bommene står oppe de fleste helger som er bruksaktuelle vår og høst, samt hele skoleferien. Hvis strømbrudd når bommene er nede, så vil 3 personer med lokal tilknytning ha nøkkeltilgang, slik at de kan bli åpnet hvis behov. Nødetater har nøkkel hvis noe skulle skje. Bom Ø.Nesveien og tilgang til båtene

6 Kjetting vil fortsatt være låst. Først bruker vi opp de låsene vi har. Deretter vurderer om vi skal bruke en kodelås som alle kjenner koden på. Antall abonnementer Hver bom får 1000 abonnement. De som bor i sløyfen Kjempekast/Revebåsen skal da kunne kjøre rundt, samt også ha tilgang til Ø.Nesveien pga. tilgang til båtene. Hvordan organisere vedlikehold av telefonregister Ved etablering legger bomleverandør inn alle nummer for oss, mens oppstartsvedlikeholdet gjøres på kort sikt av Gøran som sitter i bomkomiteen. Komiteen vil også utarbeide regelverk/rutiner for å legge opp/ta bort nummer. Hvis ikke vi får til en ordning hvor vi løser dette selv, så settes dette bort. Tidsbruk estimert til max 2 timer pr. år. Ref. Sundeskogen/Skjellvikaområdet Bommens åpningstider/adgangstype Åpningstidene beholdes uforandret. Tilgang fås gjennom bruk av mobil (gratis). Radiobrikke kan også brukes, kan kjøpes i tillegg for Hvis JA til BOM; Bommene settes opp denne høsten. Innbetaling til hytteierforeningen, med forfall 15.august. Forslag til vedtak; Dagens bommer erstattes av nye elektriske bommer høsten Engangsavgift til hytteeierforeningen pr. hytte innbetales innen 15.August. Alternativt; Benytte dagens løsning, kjøpe nøkler til gamle bommer samt nytt vedlikehold/oppgradering. Noen punkter om hva nye elektrisk bommer gir oss mulighet til; sitte hjemme og åpne bommen (når du er på hytta utenfor sesong om bommen er lukket, så kan du sitte på hytta og åpne bommen når dine gjester kommer) åpne bommen for en gitt periode til håndverkere(mobilnummer som har tilgang i f.eks. 1 uke/3 mnd osv.) stenge bommen på natten hele året for å skjerme seg fra tyver/uvedkommende åpne bom med et tastetrykk fra mobil (må ikke stoppe) har man ikke mobil kan man kjøpe radiobrikke bommen lukker seg automatisk når du har kjørt inn og går opp automatisk ut når du skal ut bommen er utstyrt med forskriftsmessig nøkkelsett til nødetat (det er ikke dagens bom) Mye mindre støy for nærliggende naboer når bom skal åpnes/lukkes, samt at bilene slipper å stå på tomgang å forurense Gir mange nye muligheter

7 Vedlegg 2, Supplerende forslag fra Guy Røed FORSLAG TIL ÅRSMØTET DEN 13 JULI Den bommen som står i Kjempekastveien i dag er 75 cm. fra vår tomtegrense, og befinner seg seks/syv meter fra vår stue og to soverom. Vår desidert beste uteplass ligger på vestsiden av vår hytte ut mot postkassestativet og dagens bom. Vi elsker å sitte i aftensolen og se ut over fru Tufts kornåker og nyte solnedgangen, sommer som høst, vinter som vår. Hvis det i fremtiden skal bli slik at vi på våren/forsommeren og på sensommeren/høsten pluss hele vinterhalvåret(vi er mye på hytta da), vil få en forstyrrelse i vårt synsfelt ved at vi må sitte og betrakte en elektrisk bom som ustanselig går opp og ned, og må høre en summing idet den går opp og ned, og et klakk idet tuppen på bommen når sitt anleggspunkt, så vil vi sette oss på bakbeina. Det er bråk nok som det er i dag med store dieselmotorer som går på tomgang til alle døgnets tider, det kommer faktisk en del hytteeiere susende inn på nattestid, og det forstyrrer ekstra mye. Hvis vi i tillegg til dette skal få en elektrisk bom som gir skarpe lyder og er visuelt forstyrrede, så vil det bli en vesentlig forverring. Stålbommen som brukes i dag er i og for seg grei fordi den bare gir en litt klingende lyd i kjetting og stålpinne når den åpnes og lukkes, men viktigst: Den er ikke visuelt forstyrrende i vertikal retning. Vår konklusjon er krystallklar: Vi vil sette oss sterkt imot at en elektrisk bom settes opp der den manuelle står i dag. Det skulle bare mangle at fellesskapet ikke hadde sympati for vår konklusjon. Hvis det mot formodning ikke er slik at fellesskapet forstår at vi er avvisende til noe vi ikke har noen fordeler av(bommen ligger jo også halvveis uten for vår eiendom), men alene må bære alle ulempene med, så gir vi opp. Hvis det faktisk blir slik på neste årsmøte at det blir flertall for elektriske bommer, og at en av dem skal legges der den manuelle står i Kjempekastveien i dag, da vil vi melde oss ut av Revebåsen hytteeierforening og opptre som private grunneiere (vår eiendom er ikke festetomt under fru Tuft, men er selveiertomt). Vi vil da forlange at en eventuell elektrisk bom legges fire meter fra vår eiendomsgrense, helst rykkes helt bort til svingen der ingen hverken kan se eller høre den. Naboloven åpner for dette. Kan det være så vanskelig å ta litt hensyn til oss også, vi er også medlem av Revebåsen hytteeierforening! Hvis man legger en eventuell elektrisk bom til første sving, vil det føre til at belastningen fordeles bedre, for da vil de som ikke skal tømme postkassa si kjøre pent og pyntelig bort til bommen i svingen uten å stoppe ved postkassestativet. Gadd vite om de som ivrer så veldig for anleggelse av elektriske bommer hadde vært så iherdig for dette, hvis bommen hadde ligget seks, syv meter fra deres eget stuevindu og halvveis utenfor deres egen eiendom? Når det gjelder hensyntagen er vi ikke så godt vant.

8 Allerede for ti år siden satte hytteeierforeningen opp en utrangert, utrolig stygg bom rett i vårt synsfelt. Ingen spurte en eneste gang om vi syntes dette var ok. Derimot ble det lagt press på oss for å besørge strømtilførselen til drift av bommen. Ifølge representanten for hytteeierforeningen, G. Granerød, skulle vi slippe å betale årskontingent til hytteeierforeningen og vi kunne kanskje gjøre oss svake forhåpninger om en båtplass hvis vi var medgjørlige. Dette opplevde vi som et utidig bondefangeri og utslag av et stort hovmod. Ikke kjente vi miljøet, knapt hadde vi hørt om Revebåsen hytteeierforening, likevel skulle vi bidra mer enn noen annen. Ikke bare skulle vi akseptere et fugleskremsel av en bom syv meter fra vårt stuevindu, rett i vår glaning, beliggende halvveis utenfor vår eiendom, vi skulle også på toppen av det hele sørge for strøm! Som alle vet ble aldri bommen satt i drift, og da årsmøtet for to år siden sa klart og tydelig nei til elektriske bommer, gjorde vi henvendelser for å få den stygge bommen fjernet. Vi måtte gjøre det selv, selvfølgelig, for ingen annen løftet en finger for å få styggedommen fjernet. Som man skjønner, vi har hatt mer enn nok av mas om elektriske bommer., og vi vil for all del ikke ha vårt landsted forringet av en irriterende bom både hørlig og synlig. Så derfor kommer vi med følgende forslag til årsmøtet i 2013: En eventuell elektrisk bom bør legges til første sving i Kjempekastveien, for der vil den ikke være til sjenanse for noen. Dette vil føre til at alle tre eiendommene Kjempekastveien 1,2 og 4 vil ligge utenfor bommen, men alle tre eiendommene ligger jo sånn til overfor vinterbrøytet offentlig vei, Østre Nesveien, at en bom ved postkassestativet for disse tre eiendommene i praksis er av liten betydning. Legges en eventuell elektrisk bom til svingen, vil man fordele støyen mye bedre slik at vi i Kjempekastveien 2 ikke må ta hele belastningen. Østre Nes18 juni Guy og Vendi Røed, Kjempekastveien 2.

9 Vedlegg 3, forslag til vedtektsendring fra Guy Røed. FORSLAG TIL ÅRSMØTET DEN 13 JULI Først noen generelle betraktninger: Det er en kjent sak at friarealene på Østre Nes bærer preg av hytteeiernes tilstedeværelse. Det er en anselig mengde av kajakker, kanoer, seilbrett, kajakkstativer, båter og båttilhengere og annet utstyr som ligger spredd ut over friarealene. Dette gjør at naturperlen Østre Nes får en privat karakter. Hva har så dette å gjøre med elektriske bommer? Undertegnede vil hevde at oppsetting av elektriske bommer ytterligere vil bidra til en privatisering av Østre Nes. En ting er gamle unnselige stålbommer som sjelden brukes, en annen ting er elektriske bommer som usvikelig går opp og ned og som både visuelt og symbolsk mye tydeligere signaliserer et forbud. Elektriske bommer vil for turfolk/mosjonister fra nærmiljøet og for tilreisende for øvrig, gi en følelse at Østre Nes ikke er for dem. Man kan faktisk reise spørsmålet om ikke bommer, både elektriske og stålbommer burde fjernes, rett og slett for at allmennhetens interesser er så sterke på Østre Nes. At naturperlen Østre Nes skal avstenges av bommer er en uting i seg selv. Så er det sikkerhetsaspektet. I Revebåsen hyttefelt befinner det seg mennesker året rundt, deriblant en del eldre. Ved et illebefinnende vil man være i behov av ambulanse og da kan det bli vanskelig å sørge for en fjernkontoll til en elektrisk bom i et påkommende tilfelle. Mot dette kan man argumentere at en elektrisk bom skal være av en type som utrykningskjøretøyer skal kunne kjøre igjennom uten at bommen er oppe. Da er det jo klart at bommens tyveriforhindrende effekt er nærmest illusorisk. Og det er vel det primære målet med en bom, å stenge tyver og røverbande Ved besiktigelse av ulike elektriske bommer blir man slått av hvor skrøpelige de er(særlig sammenlignet med de solide stålbommene som står på Østre Nes i dag). De aller fleste elektriske bommer er rene trafikkreguleringstiltak ikke tyveriforhindrende tiltak. For det er klart at det er meget lett for røverbander med et spett eller et kubein å brekke opp elektromagneten i anleggspunktet på en elektrisk bom og så bøye den spinkle aluminiumsprofilen til side, rett og slett fordi armen og dermed momentet er så stort. Men har ikke en elektrisk bom en elektromagnet i tuppen, kan selv et barn tvinge den beskjedne aluminiumsprofilen over. Det er også helt klart at en elektrisk bom vil gi en falsk form for trygghet, og det er iallfall helt sikkert: Oppsetting av elektriske bommer vil egentlig bety at man kaster blanke kroner rett ut av vinduet til liten eller ingen nytte. Kriminelle er ofte unge sterke menn som med letthet greier å bryte opp en elektrisk bom, og hvis de ikke greier det, er de sterke nok til å bære verdigjenstander over lengre avstander. Ofte har de traller og annet utstyr som gjør at en bom er av ringe betydning. Et annet moment er: Noen har store hytter, andre har små hytter, noen har mye innbo og løsøre i sine hytter mens andre har så godt som ingenting i hyttene sine. Det kan være forståelig at de som har store mengder verdigjenstander i sine hytter går inn for en elektrisk bomløsning. Men det er ikke like opplagt at de med ørlite av verdi i hyttene sine skal gjennom

10 et simpelt flertall på årsmøtet tvinges til å være med på noe de har liten glede av. Nei, da er det faktisk mer rimelig at de som ivrer mest for elektriske bommer, betaler hele gildet selv mot at de får lov til å etablere bommer, og at de som er mot bommer får alt gratis mot at de gir sin tilslutning til elektriske bommer. Enn videre: Man må også stille krav om at de som gløder for elektriske bommer oppretter sitt eget bomselskap som skal ta seg av drift og vedlikehold slik at dette ikke belastes fellesskapet. Det absolutt beste hadde vært at tilhengerne av elektriske bommer i stedet for å forlange at alle skal være med på deres bomprosjekt, forsikrer hytta si så rundelig som mulig og installerer alarm med vekterutrykning. Man kan i grunnen spørre: Hva er naturlige oppgaver for en organisasjon som Revebåsen hytteeierforening? Drive verdiforsikring gjennom anleggelse av elektriske bommer for dem med mye løsøre på hyttene sine? Nei, svarene på disse spørsmål tør være enkle: Bare i gjøremål der det er bred enighet innad, bør hytteeierforeningen engasjere seg. Som for eksempel: vannforsyningen, kloakkavløp, vedlikehold av veier, havneanlegg og badeplasser. Elektriske bommer kan ikke sies å gå under noen av disse aktivitetsområder, man kan ikke i fullt alvor hevde at elektriske bommer er en del av veivedlikeholdet. Sakens kjerne er: Bare stor samstemmighet innad kan for hytteeierforeningen være grunnlaget for aktivitet utad. Nå har saken om elektriske bommer ridd Revebåsen hytteeierforening som en mare i ti år. En utslitt elektrisk bom ble satt opp i Kjempekastveien for ti år siden, den ble revet og fjernet for to eller tre år siden. Elektriske bommer ble avvist med tretten stemmers overvekt for to år siden og et forslag på årsmøtet i fjor om å utrede videre, ble ikke akkurat mottatt med applaus. Alt tyder på at forslaget om etablering av elektriske bommer aldri vil kunne få noe mer enn et ytterst lite flertall(sannsynligvis heller det motsatte) Dette kan ikke kunne kalles bred enighet, og av denne ene grunn alene bør man kunne avvise forslaget om oppsetting av elektriske bommer, for bare stor grad av tilslutning bør være bærebjelken i hytteeierforeningens virksomhet. Hvis hytteeierforeningen skal legge seg på nye gjøremål, i dette tilfelle elektriske bommer, bør det foreligge et kvalifisert flertall (for eksempel to tredjedels flertall). Store beslutninger på basis av knappe simple flertall vil bare skape misnøye i en interesseorganisasjon som Revebåsen hytteeierforening egentlig er. Hvis man innfører i hytteeierforeningens vedtekter at det skal være kvalifiserte flertall i viktige saker, vil man kunne gjøre flere til lags, og ikke minst viktig: En sak som etablering av elektriske bommer vil på et mye tidligere stadium kunne legges død, fordi det ikke vil kunne være håp om et kvalifisert flertall. Derfor sender vi med dette et forslag til votering på årsmøtet i 2013: I viktige saker bør det foreligge totredjedels eller trefjerdedels flertall for at et forslag skal sanksjoneres. Østre Nes 18 juni Guy og Vendi Røed.

Revebåsen Hytteeierforening 2012 REVEBÅSEN HYTTEEIERFORENING. Årsberetning for juli 2011-juli 2012

Revebåsen Hytteeierforening 2012 REVEBÅSEN HYTTEEIERFORENING. Årsberetning for juli 2011-juli 2012 REVEBÅSEN HYTTEEIERFORENING Årsberetning for juli 2011-juli 2012 Styret har bestått av: Leder Inge Os (1). Bjørnar Brekke(1), Anders Wedde (1), Bjørn Wigdahl (0) og Heidi Martinsen (1). Varamedlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

Forslag til bomløsning for Listøyl Hyttefelt

Forslag til bomløsning for Listøyl Hyttefelt 1 Forslag til bomløsning for Listøyl Hyttefelt Underlag til årsmøtesak, 7. april 2012 Utarbeidet av: Hans Faye og Tor Arne Hansen, vinteren 2012 Bakgrunn På årsmøtet i 2008 var forslag til bomløsning meldt

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte 8.9.2015 1 - Lagets navn Lagets navn er Eigelandsdalen grunneierlag. 2 - Organisasjonsform Grunneierlaget organiseres i Enhetsregisteret

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

3. Årsberetning se vedlegg til møteinnkallingen Det viktigste er at Hyttelaget nå er registrert i Enhetsregisteret.

3. Årsberetning se vedlegg til møteinnkallingen Det viktigste er at Hyttelaget nå er registrert i Enhetsregisteret. Boten Vest hyttelag Referat årsmøte Dag: Onsdag 27.3. Kl: 19:30 Sted: Vågslidtun hotell 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent 2. Valg av referent: Liss Karin Meling 3. Årsberetning se vedlegg

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING 1 Navn Foreningens navn er: Bjørntjernlia Hytteeierforening. 2 Medlemmer Medlemskapet følger alle hyttetomtene innenfor dagens godkjente reguleringsplan nr.

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert VEDTEKTER oppdatert 12.2013 1 Foreningens navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Norske Tindevegledere / NORSKE TINDEVEGLEDERE med kortformen NORTIND 1.2 Foreningens adresse er forretningsførers adresse.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012

Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012 Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012 Forslag til agenda 1. Valg av representant til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2011 4. Fastsettelse

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Årsmøte ble holdt lørdag 21. august kl. 17:30 på hytta til Per Egil Odden. Til tross for litt vind var det bra vær og møtet ble som vanlig avsluttet med en hyggelig grillfest.

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Dato: Deltakere: Frode Skålvik, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Botholf Stolt-Nielsen, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: Deltakere: Frode Skålvik, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Botholf Stolt-Nielsen, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2014-2 Dato: 7.3.2014 Deltakere: Frode Skålvik, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Botholf Stolt-Nielsen, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 44: ÅRSMØTET 2014 - SAKLISTE Årsmøtet arrangeres

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer

Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer Mørvika Vel 12.06.2016 Årsmøtet FORSLAG TIL REVIDERTE VEDTEKTER FOR MØRVIKA VEL Sammendrag Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund Vedtekter Ormer-Ulesund Veiforening Side 1 av 7 Vedtatt på årsmøte 24.07.2010 Innhold 1. Formål 2. Medlemskap 3. Bruksberettigede 4. Bestemmelse av andeler 5. Grunn til veier, velteplass m.v. 6. Veiavgift

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Vedtekter for Gjevik Vel

Vedtekter for Gjevik Vel 1 Vedtekter for Gjevik Vel Gjevik Velforening ble stiftet 25.05.1942. På generalforsamling i 1964 så ble det vedtatt vedtektsendringer, som har vært gjeldene vedtekter fram til nå. De nedenstående vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer