ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2.1 Organisasjon 2.2 Medlemskap 2.3 Nasjonalparksenter 2.4 Kontorhold 3 PERSONALE 4 ØKONOMI 5 UTADRETTET VIRKSOMHET 5.1 Besøkstall 5.2 Naturveiledning 5.3 Skole- og barnehagebesøk 5.4 Forsvaret - besøk og samarbeid 5.5 Guiding 5.6 Naturvandringer/kurs 5.7 Andre arrangement 5.8 Utleie konferanserom 5.9 Åpningstider og billettpriser 5.10 Hjemmesider 5.11 Markedsføring 5.12 Salg av jakt- og fiskekort 6 REISER, KURS, REPRESENTASJON 7 PROSJEKTER OG NYTT SIDEN SIST 8 REVISJONSBERETNING 9 REGNSKAP 2

3 1 INNLEDNING Stabbursnes Naturhus og Museum (SNM) er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og et nasjonalparksenter for Stabbursdalen Nasjonalpark. SNM ligger i Porsanger kommune i Finnmark. Naturhuset eies og drives av en stiftelse med representanter fra følgende institusjoner: Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, Porsanger Kommune, Porsanger Historie- og Museumslag og Arctic Active. I vedtektene for Stabbursnes Naturhus og Museum heter det i 1 at Formålet med stiftelsen er å etablere, forvalte og drive et informasjonssenter for natur og kultur på Stabbursnes i Porsanger kalt Stabbursnes Naturhus og Museum. Formålet med Stabbursnes Naturhus og Museum er å informere om Porsangers og Finnmarks naturkvaliteter og kulturhistorie, å fremme miljøvern og kulturminnevern, og bruk av dette i reiselivssammenheng. Målgruppene for senteret er definert som fylkets befolkning, tilreisende, skoler og organisasjoner/offentlige etater. I 2009 har Naturhuset fortsatt å arbeide primært med formidling i forhold til barn og unge i Finnmark, og sekundært i forhold til tilreisende fra inn- og utland. Naturhuset er et av landets 15 autoriserte nasjonalparksentre, og legger derfor spesielt vekt på informasjon om Stabbursdalen Nasjonalpark samt andre nasjonalparker og verneområder i Finnmark. Vårt mål er at formidling av kunnskap om natur, kultur og friluftsliv skal medvirke til miljøvennlige holdninger og adferd, og stimulere til naturvennlig friluftsliv. Dette gjøres selvsagt på en måte som forurenser det ytre miljøet minst mulig. Mye av aktiviteten ved SNM har også i 2009 kunnet skje som et resultat av støtte fra enkeltpersoner og offentlige myndigheter. Det rettes herved en hjertelig takk til alle som har bidratt på ulike måter. 3

4 2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2.1 Organisasjon Styret: Styret har i 2009 bestått av: Porsanger kommune: Ordfører Mona Skanke, Børselv Vara: Camilla Vonheim Gjermund Thomassen, Lakselv Porsanger Historie- og Museumslag: Almar Paulsen, Lakselv Vara: Siv Opdahl, Lakselv Fylkesmannen i Finnmark: Gunhild Lutnæs Vara: Ørjan W Jenssen Finnmark Fylkeskommune: Bjørg Masternes, Lakselv Vara: Ronny Wilhelmsen Arctic Active: Geir Aarskog, Lakselv Vara: Jan-Viggo Pettersen, Lakselv Leder: Almar Paulsen Revisor: Inter Revisjon Finnmark Styremøter: Det er avholdt 3 styremøter (1 telefonmøte) og 11 saker er protokollført i Medlemsskap Stabbursnes Naturhus og Museum er medlem av: Finnmark Museumsråd Norges Naturvernforbund Samisk Museumslag Arctic Active Finnmark Reiseliv Foreningen Autoriserte Nasjonalparksentre Norsk Ornitologis Forening 4

5 2.3 Nasjonalparksenter Ordningen med nasjonalparksentre i Norge ble opprettet i SNM var et av de fem første sentrene som ble autorisert. Pr i dag har vi 15 nasjonalparksentre i Norge. Miljøforvaltningens visjon for nasjonalparksenterarbeidet er at nasjonalparksentrene skal være en åpen dør til natur og naturopplevelser. Målgruppen for nasjonalparksentrene skal være den brede allmennheten. Miljøforvaltningen har som mål for nasjonalparksentrene at de skal: Informere om nasjonalparker og naturvern Informere om og aktivisere til miljøvennlig friluftsliv Drive formidling for miljøforvaltningen I 2008 dannet nasjonalparksentrene på eget initiativ foreningen Autoriserte Nasjonalparksentre som skal ivareta sentrenes felles interesser. Med en slik organisering står vi sterkere, og kan lettere utøve et press på bla bevilgende myndigheter enn hver for oss. 2.4 Kontorhold Øko Nor i Lakselv har ført vårt regnskap i De har også forestått utbetaling av lønn. 3 PERSONALE Daglig leder: Gry Ingebretsen (50% permisjon) Kontorassistent/renholder: Tove Persen (50%) Naturveileder: Svein Ingebrigtsen (50%) Sommervikarer: Marit Olli Helgesen Ove Stødle Stina Larsen Linn Påve Christel Larsen Stabbursnes Naturhus og Museum har i 2009 hatt en mannlig og to kvinnelige fast ansatte. Styret består av 6 mannlige og 5 kvinnelige representanter. Det er ikke iverksatt tiltak mht likestilling. Arbeidsmiljøet ved SNM er meget bra, de ansatte trives godt på arbeidsplassen. Sykefravær forekommer sjelden. Ingen skader og ulykker på arbeidsplassen er registrert i

6 4 ØKONOMI Følgende tilskudd er mottatt i 2009: Grunntilskudd: (til autoriserte nasjonalparksentre), Direktoratet for Naturforvaltning kr Tilskudd til særskilte tiltak i 2009: Midler til informasjonsperm/utstilling om verneområder Direktoratet for naturforvaltning kr ,- (overf fra 08, til 10) Direktoratet for naturforvaltning kr ,- ( overføres til 2010) Prosjekt til topps i Porsanger 2009 Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- Finnmarkseiendommen, grønne midler kr ,- Prosjekt dverggås Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- (overf fra 08, overf 2010) Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- ( overføres til 2010) Prosjekt natursti Fylkesmannens Miljøvernavd kr ,- Finnmarkseiendommen, Grønne midler kr ,- ( overføres til 2010) Forprosjekt Sametinget kr ,- Innovasjon Norge kr ,- Porsanger kommune kr ,- RiddoDuottarMuseat kr ,70 Andre tilskudd: Konsul Haldor Viriks Legat kr ,- (overført fra 2008) Fylkesmannen i Finnmark Tilskudd til utstopping kr 6 500,- (overf fra 08, overf 2010) Undervisningsoplegg mm, Roddenes kr ,- (overført fra 2008) Sikringsmidler ABMU kr ,- SUM TILSKUDD kr ,70,-(kr ,- til 2010) Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr Årsregnskapet er avlagt under forutsetninger for fortsatt drift. 6

7 5 UTADRETTET VIRKSOMHET 5.1 Besøkstall Oversikt over antall besøkende (som har betalt billett og besøkt utstillingen): KATEGORI ANTALL BESØKENDE Voksne 988 Barn 7-16 år 96 Barn < 7 8 Grupper 548 Skoler / barnehager 806 Fri adg. 210 SUM ANTALL BESØKENDE 2393 Gjennomsnittlig besøk pr åpningsdag: 11,7. Dette er en liten nedgang fra 2008, da det var 12,6 besøkende pr. åpningsdag. Totalt er dette en nedgang på ca 7% fra Det er nedgang i gruppene voksne (ca 10%) og fri adgang (ca 25%). Det har vært en økning i gruppebesøk (ca 15%) og i gruppen skoler- og barnehager (ca 40%). Det er gledelig at gruppen skoler og barnehager øker, siden dette er vår viktigste målgruppe. Vi håper likevel at vi klarer å snu den negative trenden på det totale besøkstallet. Erfaringer fra tidligere registreringer viser imidlertid at nærmere personer totalt er innom Naturhuset i løpet av et år. Dvs alle som er innom, også ikke betalende som ønsker informasjon, kjøper fiskekort, etc. Av alle besøkende på Naturhuset betaler 30-40% billett. Diagram 1:Besøkstall ved Stabbursnes Naturhus i perioden , diagrammet viser kun betalende gjester. 7

8 5.2 Naturveiledning Naturveiledningsprosjektet ved Naturhuset ble startet opp i 1992, og er siden forsøkt videreført. Stillingen som naturveileder har vært knyttet til prosjektet, og siden oppstarten har ulike personer vært engasjert i stillingen. Fra 2001 til 2008 var det ikke ansatt noen naturveileder, men i 2008 ansatte vi Svein Ingebrigtsen som naturveileder. Han er fortsatt engasjert i 50% stilling. Vi er meget godt fornøyd med å ha en naturveileder på plass. Målsettingen som er lagt til grunn for naturveiledningsarbeidet er følgende: 1. Drive naturveiledning og holdningsskapende arbeid overfor lokalbefolkning, barnehager og skoleverket. 2. Utvikle veiledningsprodukter i reiselivssammenheng, markedsføre dette overfor Nordkappturismen. 3. Styrke Naturhusets kapasitet og kompetanse i forbindelse med kurs og seminarer, og som oppdragsinstitusjon. Diagrammet under viser skole- og barnehagebesøk på Naturhuset siden Det er en klar sammenheng mellom år med høyt besøk av skoler og barnehager og år det har vært naturveileder ansatt, evt andre ansatte i tillegg til daglig leder. Diagram 2: Skole- og barnehagebesøk ved Naturhuset Skole- og barnehagebesøk Til utstillingen har SNM et selvinstruerende undervisningsopplegg på norsk og samisk, beregnet på grunnskolen. I tillegg har vi utarbeidet undervisningsopplegg med ulike temaer som skolene kan gjennomføre på Naturhuset. I begynnelsen av mars 2009 ble det sendt ut tilbud om undervisningsopplegg til alle skolene i Finnmark. Det ble også sendt ut tilbud til barnehagene i Porsanger. Andre barnehager i Finnmark har ikke fått tilsendt tilbud, men vi tar imot de som henvender seg til oss på eget initiativ. 8

9 Antall besøkende grupper barn/unge Nedenfor er det satt opp en oversikt over dagsbesøk fra skoler og barnehager fordelt på antall grupper og personer i TYPE GRUPPER ANTALL GRUPPER ANTALL PERSONER Barnehage 3 35 Grunnskole Videregående 4 98 Høyskole 1 8 SUM En stor del av skolebesøkene har også i 2009 kommet gjennom samarbeidet med Stabbursdalen Leirskole. I år har vi hatt 1 uke med besøk av skoleklasser i mai/juni og 5 uker i august/september/oktober. Stabbursnes Naturhus og Museum har hatt et halvdagsopplegg om kart og kompass med alle klassene mandag og fredag, samt et heldagsopplegg med kanopadling og natursti tirsdag og torsdag. I tillegg har leirskolen brukt konferanserommet vårt hver mandag til informasjonsmøte for leirskolen, og sett videoshowet tirsdag ettermiddag. Leirskoleelevene har hatt tilbud om overnatting i gamme på Naturhuset en natt. Vi er godt fornøyd med årets samarbeid med Stabbursdalen leirskolen. Når det gjelder Lakselv videregående skoler har SNM også tidligere hatt en partnerskapsavtale med dem, som innebærer at SNM bidrar i enkelte deler av undervisningen ved Lakselv vdg innen naturfagene. I 2009 har vi ikke hatt noen slik avtale, men skolen hatt 2 ekskursjoner med temaet ferskvannsøkologi og biologisk mangfold. Alle elevene på 1. årstrinn deltok i opplegget. Ellers synes vi det er gledelig at både Samisk Videregående skole og Reindriftskole og Høyskolen i Finnmark besøker Naturhuset jevnlig. Tyven barnehage fra Hammerfest er en av flere barnehager som benytter seg av tilbudet ved Naturhuset. De har vært på overnattingstur på Naturhuset siden 1990, og kan snart se fram til 20-års jubileum! Temaoppleggene for skoleklassene har i år bestått av følgende emner: EMNE ANTALL PERSONER ANTALL GRUPPER Ferskvannsøkologi 55 3 Sjø- og vadefuglekskursjon 25 1 Kart og kompass Geologi 25 1 Verneområder og nasjonalparker 47 2 Omvisning, film Naturbruk 5 1 Kanopadling og natursti SUM Leirskolen har hatt både kart og kompass, kanopadling og natursti, samt sett filmen. Aktivitetene har vært lagt opp slik at de besøkende skoleklassene har kunnet velge mellom halvog heldagsopplegg. Noen grupper har hatt bare omvisning i utstillingen og sett filmen, evt hatt overnatting. Alle besøkende skoleklasser og barnehager blir vist rundt i SNM`s faste utstilling. Flere av gruppene har også overnattet i gamme og lavvu tilhørende Naturhuset og brukt naturstien i tilknytning til Naturhuset. 9

10 5.4 Forsvaret besøk og samarbeid Vi har i 2009 fortsatt det gode samarbeidet med forsvaret, og har hatt alle nye soldater på Garnisonen i Porsanger på besøk. Soldatene gjennomgår et obligatorisk dagsprogram i samfunnsorientering der Naturhuset er en av «postene». I tillegg har vi bl.a hatt besøk fra Bodø Hovedflystasjon og utenlandske attachefruer. Totalt har vi hatt besøk av 9 grupper fra forsvaret, til sammen 192 personer. 5.5 Guiding Naturhuset har også i år gått ut med tilbud om guidede turer. En fast ukentlig tur til Trollholmsund ble tilbudt i perioden På bestilling kunne vi i tillegg tilby turer til Stabbursdalen nasjonalpark, Stabbursnes naturreservat, floratur, fugletur, eller serverig av kaffe og vafler evt tradisjonell samisk mat i lavvo/gamme. Turene ble markedsført direkte til turoperatører gjennom Arctic Active. Vi har ikke hatt stor pågang på disse turene, men har heller ikke drevet aktiv markedsføring pga at vi ikke har guider tilgjengelige til enhver tid. Mange grupper har imidlertid hatt omvisning i utstillingen og sett videoshowet, evt hatt servering i gammen. Her kan vi nevne bl.a Lakselv Bakeri, Aurora Landskap, fylkeslag av HLF. Det tyske selskapet Hoock har blitt en fast gjest på Naturhuset. I år kom de på besøk ved to anledninger, og fikk se videoshowet og utstillingen. 5.6 Naturvandringer/kurs SNM`s naturvandringer har vært arrangert årlig siden Hovedmålgruppen for turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen med naturvandringene er å kunne bidra til og skape en økt natur- og kulturforståelse gjennom: å gi deltagerne positive natur/kulturopplevelser å gi et innblikk i tidligere tiders naturbruk Turene er gjennomført med en eller flere turledere med gode kunnskaper om de emnene turene omhandlet. Det ble i 2009 arrangert 6 naturvandringer. Turene har vært annonsert i lokalavisa, på SNM og Porsanger kommunes hjemmesider, plakatoppslag i Lakselv, Billefjord, Olderfjord og Børselv samt pressemeldinger. 10

11 Oversikt over turer og turdeltakelse DATO TYPE TUR TURLEDERE ANT. DELTAKERE Polarsnipeforedrag Jim Wilson fra polarsnipeprosjektet Foredrag om dverggås og fugletur til Stabbursneset Ingar Øien og Tomas Aarvak NOF Naturveielder, daglig leder og kontorassistent SNM Tjæremiletur, Skoganvarre Sverre Opdahl Daglig leder og kontoassistent SNM Kulturminnevandring i Stabbursdalen Daglig leder og kontorassistent SNM Hardvig Birkely Soppkurs Daglig leder SNM Assistent SNM Roddinesseminar og tur til Roddines naturreservat, kulturminner Naturveielder, daglig leder og kontorassistent SNM, museumsbestyrer RDM, Anne Tømmervik, Hardvik Birkeli og Torkjell Morset Andre arrangement I tillegg til tematurer har SNM i 2009 hatt flere ulike arrangementer. Soppkontroller Naturhuset har hatt tilbud om soppkontroller i Det har ikke vært satt opp faste tider, men publikum har kunnet henvende seg dersom de har hatt sopp de ønsket å kontrollere. Vi har ikke hatt slike henvendelser utenom soppkurset. Til topps i Porsanger 2009 Prosjektet Til topps i Porsanger ble gjennomført for 6. gang i I løpet av sommeren har 161 personer kjøpt deltakerheftet og besøkt en eller flere av de åtte toppene. I gjestebøkene på toppene har 1023 personer skrevet seg inn i bøkene, både deltakere i Til topps og andre. Den 10. november hadde vi en kveld på Naturhuset med premieutdeling, salg av T-skjorter og litt underholdning for de som hadde deltatt. Kanskje en liten gulrot for å delta også neste år? Juleåpent Den hadde vi førjulsåpent med juleverksted for barn og salg av lokale husflidsprodukter, kaffe, gløgg, vafler med mer. Denne dagen var det også gratis inngang i museets utstilling. Oppslutningen var ganske bra med 20 frammøtte. 11

12 5. 8 Utleie konferanserom Stabbursnes Naturhus og Museum leier ut kurs- og konferanselokaler til bedrifter og organisasjoner. I tillegg til lokale faste kunder som Stabbursdalen Bygdelag, Stabbursdalen Elveeierlag, Stabbursdalen Grunneierforening og Stabbursdalen Leirskole har vi i 2009 leid ut konferanserommet til bl. a. Finnmarkseiendommen og Skaiddan Siida. Konferanserommet har også vært utleid til konfirmasjon. Ved utleie av konferanserommet i åpningstiden er inngang i utstillingen og evt visning av videoshowet inkludert i leieprisen. 5.9 Åpningstider og billettpriser juni alle dager kl juni 21. august alle dager kl aug. alle dager kl Resten av året tirsdag og torsdag kl onsdag kl Det har også forekommet besøk utenom åpningstidene, men det har da skjedd etter særskilt avtale. Besøk utenom ordinær åpningstid skjer oftest til høyere pris. Billettprisene har vært som følger: Voksne: kr. 50,- Studenter/vernepliktige: kr. 40,- Barn: kr. 10,- Barn < 7 år: gratis 5.10 Hjemmesider Våre hjemmesider er i helhet laget ved Naturhuset, og kan besøkes på: Sidene ble lagt ut i september I 2008 har vi oppdatert sidene i forhold til arrangementer, fiskeregler og fiskebilder. Sidene har hatt besøkende i perioden februar 2009-januar Sidene som er mest besøkt er hovedsiden, sider som har med laksefiske å gjøre, og siden med informasjon om nasjonalparken Markedsføring SNM har siden 1993 vært medlem i Arctic Active, destinasjonsselskapet for reiseliv i Porsanger. SNM har i samarbeid med Arctic Active og Finnmark Reiseliv deltatt på følgende: Utsendelse av informasjonsmateriell til individuelle, turoperatører og bedrifter Turistinformasjon i Porsanger Visnings- og presseturer: 12

13 Visnings- og presseturer knyttet til markedsføring Den 25. april hadde vi visningstur for en gruppe på 16 personer fra forskjellige turoperatører. De fikk omvisning, og fikk se videoshowet. Vi har i tillegg hatt besøk av enkeltpersoner som har vært representanter for ulike reiselivsaktører og presse. Pressemeldinger Til alle arrangement i regi av Naturhuset har det blitt sendt ut pressemeldinger til Finnmark Dagblad, Sagat og NRK. Vi har ellers hatt oppslag i Lakselv, Billefjord, Olderfjord og Børselv. Arrangementer ved Naturhuset blir lagt ut på våre egne hjemmesider, og på Porsanger kommunes aktivitetskalender på Internett. Andre markedsføringstiltak Når det gjelder annonser og lignende er SNM med i: Finnmark Ferieguide 2009 sommer/vinter Brosjyren Finnmarksmuseene Finnmark.com Brosjyren Porsanger Info Brosjyren til Alta Museum Oppføring i opplysningen 1881, i bransjen museer og historiske bygninger Oppføring i Kvasir i kategoriene turistinformasjoner og museer i Vest Finnmark Gule sider Internett Gule sider og Telefonkatalogen Telefonkatalogen Troms, Finnmark og Svalbard gule sider, museer og samlinger Telefonkatalogen Troms, Finnmark og Svalbard rosa sider, Porsanger Telefonkatalogen Ditt distrikt, Vest-Finnmark, vanlig hovedoppføring, medium Color Lines Norway Card 2009 Nordis Reisehandbuch Skandinavien og Reisegids Noorwegen Salg av jakt- og fiskekort Naturhuset har også for 2009 hatt en avtale om kommisjonærsalg av jakt- og innlandsfiskekort for Finnmarkseiendommen som ønsker å ha lokale utsalgssteder rundt om i Finnmark for å sikre alle som ønsker det en enkel tilgang til å løse kort på Finnmarkseiendommen. Naturhusets fortjeneste har bestått i et gebyr på kr 50,- pr kort. Fiskekortsalg Stabburselva SNM inngikk i 2008 en 5 årig samarbeidsavtale med Stabbursdalen Grunneierforening (SG) som har forpaktningen av Stabburselva. Avtalen innebærer at SNM er ansvarlig for fiskekortsalg, kortregnskap samt fangststatistikk for i perioden I tillegg til kan SG kjøpe andre tjenester av SNM ved behov. Avtalen innebærer økte åpningstider i fiskesesongen. Vi mottar en kompensasjon for utvidete åpningstider, samt en provisjon av brutto kortsalg. Kortsalget har også i 2009 vært meget bra, i et år med normalt god fangst i Stabburselva. For å kunne gi fiskerne en best mulig service har vi i tillegg til fiskekort solgt fiskeravgift i sommer. En god del laksefiskere har løst fiskeravgiften på Naturhuset. Fiskeravgiftene har vi forhåndsbetalt og solgt videre mot et gebyr. Desinfiseringsstasjonen for Stabburselva var også i sommer ved Naturhuset. Alle fiskere bosatt utenfor Finnmark, eller Finnmarkinger som har fisket utenfor fylket må desinfisere 13

14 fiskeutstyret før de får kjøpt fiskekort. Desinfisering av fiskeutstyr skjer for å forhindre spredningen av lakseparasitten Gyrodactilus Salaris til vassdrag i Finnmark. Vi har utført ca 400 desinfiseringer sommeren Det er også tatt skjellprøver ved Naturhuset. Fiskekortsalget betyr mye aktivitet for Naturhuset sommerstid, kortsalget og samarbeidet med forpaktende forening har fungert bra. At vi nå har inngått en 5-årig avtale om kortsalget gjør at vi har mulighet til langsiktig planlegging i kommende år, og selvsagt mer forutsigbare inntekter. Stabbursdalen Grunneierforening har utarbeidet en driftsplan for Stabburselva. Denne ble vedtatt i mai I forbindelse med dette arbeidet ble det inngått en avtale med Stabbursnes Naturhus om kjøp av konsulenttjenester. Naturveileder Svein Ingebrigtsen har vært sekretær for driftsplanutvalget, og har også skrevet rapport i forbindelse med innkjøp av fisketeller i Stabburselva. 6.0 REISER, KURS, REPRESENTASJON Representasjon/verv Styreleder deltok på kursdag og seminar for nasjonalparksentrene på Røros i februar. Daglig leder deltok på fagsamling for nasjonalparksentrene i regi av DN. Samlinga ble i år avholdt ved Hardangervidda Nasjonalparksenter i Eidfjord i september. Daglig leder og naturveileder deltok på Ramsarmøte i regi av Direktoratet for Naturforvaltning ved Fetsund lenser i november Naturhuset er representert i arbeidsgruppe som jobber med forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark. Det er ikke avholdt møter i PROSJEKTER OG NYTT SIDEN SIST Videreutvikling av Naturhuset Arbeidet med samlokalisering av Naturhuset, RiddoDuottarMuseat, Porsanger Museum, evt Statens Naturoppsyn og andre på Stabbursnes går videre. Ved hjelp av prosjektmidler fra Innovasjon Norge, Sametinget og Porsanger kommune har vi benyttet prosjektlederassistanse fra Noodt og Reiding i Alta og arkitektfirmaet Link Signatur i et forprosjekt. Vi har hatt flere møter møte med representanter for RiddoDuottarMuseat i Karasjok, Noodt og Reiding og Link Signatur i Noodt og Reiding og Link Signatur er ferdige med sitt oppdrag, og må forsøke å komme videre i prosessen i Utearealer Også i 2009 har vi fått gjort mye med uteområdet vårt. Parkeringsplassen ble gruset i I 2009 har vi fått satt opp en del stokker for å få avgrenset plassen, samt hindre ulovlig kjøring ut mot Stabbursneset. Nå gjenstår oppgradering av naturstiene og oppslagstavler på parkeringsplassen før den er ferdig. Nye plakater til naturstien for barn er ferdig trykket, og en del stolper er satt opp. Våren 2010 skal plakatene opp, og begge naturstiene skal suppleres mht merking. Den lange naturstien skal få 2-3 nye plakater. I 2009 har vi begynt arbeidet med å smøre inn taket med Kraotar. Taket blir mye finere etter behandlingen. Det resterende arbeidet håper vi å få gjort våren

15 Innbruddsalarm og branntavle Ved hjelp av midler fra ABM-Utvikling og Stiftelsen UNI har vi fått ny branntavle, samt oppgradert innbruddsalarmen. Dette ble gjort i august/desember Forvaltningsplan for Stabbursdalen Nasjonalpark Arbeidet med forvaltningsplanen for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde startet opp i 2007 i regi av Fylkesmannen i Finnmark. Etter noen møter stoppet arbeidet opp, og vi venter spent på fortsettelsen, og er klare til å delta i arbeidsgruppen når arbeidet tar til igjen. Infoperm om verneområder i Porsanger Naturhuset har fått midler til å utvikle en informasjonsperm om verneområder i Porsanger. Tanken er å lage et oppslagsverk der faktaopplysninger og annen nyttig informasjon finnes, om alle våre verneområder. Tilrettelegging, infrastruktur, åpne hytter, naturstier osv. Denne permen vil bli gitt til en del servicebedrifter i kommunen, slik at de har opplysningene lett tilgjengelig ved spørsmål fra publikum, forberedelser i saker osv. Innholdet i informasjonspermen vil også bli lagt ut på Naturhusets hjemmesider, slik at den er tilgjengelig for de som ønsker slik informasjon. Vi håper å få både den trykte utgaven og nettutgaven ferdig i løpet av våren Informasjon om verneområder i utstillingen Vi har fått midler til å presentere verneområdene i Porsanger i vår faste utstilling. Dette vil vi gjøre der dagens geologivegg er. Vi vil sette opp en skjerm hvor informasjon om verneområdene i Porsanger legges inn, slik at de besøkende kan klikke seg inn og lære mer om hvert enkelt område. I tillegg vil vi ha kart, korte tekster fra hvert enkelt område samt bilder. Informasjonen på skjerm vil være på norsk og engelsk. Den skrevne informasjonen vil etter hvert komme i utstillingsheftet på diverse språk. Den nye veggen om verneområder vil vi ha ferdig til sesongstart i mai Dverggås og Siste trekk Naturhuset forsøker stadig å drive informasjonsformidling om den truede dverggåsa. Det siste prosjektet vårt har vært å oppdatere og oversette nettutstillingen Siste trekk. Utstillingen er oppdatert og oversatt til engelsk. Samisk og kvensk oversettelse er under arbeid. Nettutstillingen er lagt ut på en skjerm i utstillingen, slik at våre besøkende kan lære om dverggåsa ved å klikke seg gjennom utstillingen. Vi har fått midler til å utvikle en interaktiv natursti om dverggås som skal legges inn på samme skjerm i utstillingen samt på våre nettsider. Arbeidet er påbegynt, men vi trenger ytterligere midler i 2010 for å få ferdigstilt arbeidet. Annet I 2008 ble lundefuglen stjålet fra utstillingen, tidligere har lavskrika også blitt stjålet. Vi har bestilt nye fugler fra Håkon Dahlen, og fått tilskudd til dette fra Fylkesmannen. Også våren 2009 har det vært vannlekkasjer i resepsjonen. 15

16 Stabbursnes Almar Paulsen Geir Aarskog Mona Skanke Gjermund Thomassen Bjørg Masternes Gunhild Lutnæs Gry Ingebretsen 16

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer