nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side 14 Side 1 av 19

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Vel overstått påske og velkommen tilbake til hverdagen. Analyser /Statistikker I løpet av det neste halve året regner vi med å kunne presentere tre rapporter. Den første vil være årets inkassoanalyse fra Experian. Den sammenligner inkassobransjen mot resten av AS Norge. Den presenterer en rekke nøkkeltall og vil også gi enkeltbyrået en mulighet til å se hvordan man ligger an i forhold til resten av bransjen. NIFs administrasjon vil få gratis tilgang til analysen og vil kunne benytte seg av den i forhold til både media og til det offentlige. Våre medlemmer får anledning til å kjøpe den til en svært hyggelig pris. Den neste analysen, som analyseavdelingen i Virke har sagt seg villig til å samarbeide om vil være konsentrert om inkassobransjen og dets aktører. Basert på de summariske tallene fra halvårsrapportene vil vi på den ene siden si noe om inkassoselskapenes drift og på den andre siden utviklingen i saker og innfordring. Den tredje analysen vil være mer rapportorientert og ta for seg våre medlemmers tjenestespekter. Vi henter i disse dager inn tallmaterialet. Gjeldsforespørsler Den enorme mengden forespørsler har medført at styret har bevilget de nødvendige midler til å utvikle en helautomatisk, kryptert overføringsløsning til byråene. Eksempelfil og layout er oversendt våre medlemmer. For øvrig legges det så mye ressurser ned i dette at styret besluttet å gjøre den tilgjengelig kun for våre medlemmer. fortsetter Side 2 av 19

3 ELSA Elektronisk Samarbeid Prosjektet fikk seg et alvorlig skudd for bauen i januar, da AltInn uten varsel tok ned testmiljøet. Iherdig arbeid fra alle berørte parter har nå gjort at det kan etableres testløsninger uavhengig av AltInn. Flere byråer er i gang med testing og det forventes at en rekke nye byråer melder seg. Programvareleverandørene er selvfølgelig også på banen. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 19

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Styreleders hjørne...side 5 Utenrettslig gjelds-/akkordforhandlig HVILKE RETTSREGLER GJELDER.....side 8 VIRKE: Midlertidig ansettelse side 14 Ny litteratur: Boken «Utleggsforretninger».side 16 EVRY sin spalte.. side 17 Planlagte kurs 2012 side 19 Møtekalender 2012 Lovutvalget Inkassoklagenemnda Styremøte Styremøte Lovutvalget Styremøte Lovutvalget World Congress og AGM FENCA, Madrid Budsjettmøte/bransjetreff, Holmenkollen, Oslo Styremøte Lovutvalget Styremøte 24. april 21. mai 21. juni 21. august 28. august 09. oktober 11. oktober oktober oktober 06. november 13. november 12. desember Kurskalender 2012 Kurs I Kurs II Kurs III Påfyllingskurs NIF Påfyllingskurs Namsfogden i Oslo PS Forbeholdt autoriserte bevillingshavere Gjeldsordningskurs, Rica Hell Hotel, Trondheim Kurs i sjekkliste før stedlig tilsyn - en gjennomgang av en del «feil» Finanstilsynet har avdekket i sine stedlige tilsyn, Thon Hotel Vika Atrium, Oslo september juni november 29. september oktober september 22. mai 07. juni Side 4 av 19

5 Styrelederens hjørne av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS DÅRLIGE NYHETER SELGER BEST Med jevne mellomrom slår norske media fast at inkassostormen fortsetter i Norge tross rimelig brukbare økonomiske rammevilkår og fremtidsutsikter. Like sikker blir det store oppslag når det meldes at antall betalingsanmerkninger i kredittopplysningsbyråenes opplysningsbaser er i ferd med å passere 1 million anmerkninger. Og politikerne kommer på banen når de får vite at mellom år har betalingsanmerkninger for nær 1,1 mrd. kr. Tallene som presenteres er i utgangspunktet riktig, nominelt sett tolkningen av tallene er imidlertid historieløs. Faktum er at det har vært svært liten økning i antall inkassosaker i Norge de senere årene, og antall betalingsanmerkninger burde vært mangedoblet hvis de skulle gjenspeile det faktiske forholdet og i tillegg være et tilfredsstillende grunnlag for en pålagt kredittvurdering. Svært liten økning i antall inkassosaker i 2011 Av Finanstilsynets statistikk for 2011 fremgår at inkassoforetakene mottok inkassosaker til behandling i løpet av I utgangspunktet er dette en ikke ubetydelig økning på 8,6% fra 2010, men den reelle veksten er vesentlig mindre. fortsetter Side 5 av 19

6 Årsaken til dette er at inkassobyråene har utviklet produkter og tjenester som medfører at byråene i tillegg til behandling av rene inkassosaker også bistår oppdragsgiverne med gjennomføring av selve purreløpet og oppfølging etter forfall. Svært mange av de kravene som kommer inn blir imidlertid oppgjort på purrestadiet og for å finne den reelle veksten i det som går til inkasso må disse sakene trekkes fra. 32 % av innrapporterte saker ble betalt og avsluttet på purrestadiet. Dette utgjør saker, hvilket medfører at inkassobyråene mottok saker til ordinær inkasso. Dette er en økning på 0,5 % fra foregående år. De senere år har altså den reelle økningen vært vesentlig lavere enn det man umiddelbart kan se av inkassostatistikken, et forhold som fort kan gi omverdenen en oppfatning om at betalingsforholdene, herunder betalingsmoralen og adferden, er vesentlig forverret. Jeg kan ikke se at dette er riktig. Betalingsadferden og herunder betalingsmoralen har ligget på et stabilt nivå de senere år. Kredittvurdering uten nødvendig forankring Overskriften er hentet fra Forbrukerrådets prosjektrapport av juli I denne rapporten kritiseres næringslivet for ikke å gjennomføre en tilfredsstillende kredittvurdering før kreditt ytes, særlig i relasjon til forbrukere. Kritikken er spesielt rettet mot økningen i forbrukslån. I følge kredittopplysningsbyrået Soliditet ble det i 2011 innrapportert i overkant av betalingsanmerkninger i forbindelse med inkassosaker. Måler man dette mot antall inkassosaker, det vil si saker fratrukket purreinkasso, er det bare 1 av 12 inkassosak som resulterer i en betalingsanmerkning. Dette er en følge av de konsesjonsvilkår Datatilsynet har vedtatt for registrering av betalingsanmerkninger. År Antall purreinkassosaker Antall mottatte saker Antall saker til inkasso Ant bet anm. fra inkasso / år Bet anm av motatte saker i % 7,25 8,01 7,76 7,71 Bet anm av saker til inkasso i % 9,95 11,19 10,54 11,34 Med en slik restriktiv praksis, hvor bare hver 12 inkassosak blir en betalingsanmerkning, vil enhver kredittvurdering med basis i dette være dårlig forankret. Dette skyldes ikke næringslivets manglende interesse i å gjennomføre en god kredittvurdering, men de begrensninger i bruk av denne informasjonen det offentlige har skapt. «Kredittvurdering uten nødvendig forankring» er altså en naturlig følge av de begrensninger det offentlige har satt og ikke en følge av manglende vurderingsevne eller vilje. Man burde ha tillatt registrering av minst 10 ganger så mange betalingsanmerkninger hvis det offentliges hensikt er å hindre at kreditt ytes til de som ikke bør ha det. fortsetter Side 6 av 19

7 Informasjonen om at unge voksne har betalingsanmerkninger for 1,1 mrd kr er for undertegnede ingen sensasjon. Antakelig er både antallet unge og beløpet mange ganger større hvis underliggende informasjon hadde blitt synliggjort. Tallet tilsier at de unge som er ute på kjøret økonomisk sett skylder i snitt kr Det jeg vet er at 99 % av disse får ordnet opp i dette på en tilfredsstillende måte i dialog med det angjeldende inkassobyrå. For enkelte kan dette være en røff form for læring men slik er det når erfaring vanskelig kan overføres direkte. Baard Sig. Bratsberg Side 7 av 19

8 Utenrettslig gjelds-/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? v/ Advokat Øystein E. Krabberød Advokatfimaet Krabberød MNA Hva er «rettslig» frivillig gjeldsordning? Begrepene Innledningsvis skal det presiseres at det i lovgivningen ikke finnes særskilte regler for utenrettslige gjeldsforhandlinger eller gjeldsordninger, og som vi ofte kaller «akkordforhandlinger». Vi må derfor ta utgangspunkt i de rettsregler som gjelder forhandling om frivillig gjeldsordning mv. i konkursloven. Iht. konkurslovens 23 kan en frivillig gjeldsordning gå ut på en ren betalingsutsettelse, ev. realisering av hele formuen, samt det desidert mest vanlige, nemlig en prosentvis reduksjon av gjelden. Derfor bruker vi svært ofte begrepet «akkordforhandlinger» om den frivillige gjeldsordningen. Frivillige gjeldsordninger er omfattet av et ganske rigid regelverk, noe som medfører at slike forhandlinger ofte blir langvarige og Advokat Øystein E. Krabberød ganske kostnadskrevende. Det er en viktig forutsetning ved en slik frivillig gjeldsordning at det forslag som utsendes til kreditorene først ansees for vedtatt når samtlige kreditorer har godkjent dette. Dette er det bærende prinsipp i både «rettslige» og utenrettslige gjeldsforhandlinger/akkordforhandlinger. Det er i konkurslovens 28 sanksjoner dersom prinsippet om likebehandling og samtykke fra samtlige kreditorer ikke følges, hvor akkorden er ugyldig når: Skyldnere forsettlig eller uaktsomt har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om sine eiendeler eller forpliktelser. Skyldneren eller en tredje person som medvirker sammen med skyldneren, i strid med forutsetningene for gjeldsordningen gir én eller flere kreditorer særlige fordeler. fortsetter Side 8 av 19

9 I så måte er det viktig å presisere at det er tillatt at kreditorer forskjellsbehandles, men det forutsetter at samtlige kreditorer som blir dårligere behandlet enn andre samtykker i dette. Tvangsakkord - hva er forskjellen? Ved en tvangsakkord forlater man prinsippet om at samtlige kreditorer må samtykke i forslaget, men man opprettholder kravet om likebehandling. Det mest vanlige alternativet under tvangsakkord er det som heter «alminnelig tvangsakkord», dvs. at det foretas en prosentvis reduksjon av gjelden. Ved en tvangsakkord må all prioritert gjeld inndekkes. Ved en dividende til de uprioriterte kreditorer på minst 50 % må 3/5-deler av kreditorene stemme for, mens det med en dividende på % må 3/4-deler av kreditorene stemme for, regnet både etter beløp og antall stemmer. Det presiseres således at den løsning som ligger i en tvangsakkord, hvor et flertall av kreditorene nedstemmer et mindretall, ikke kan gjennomføres i en utenrettslig akkordforhandling. En slik akkord vil være ugyldig, samt at den kan rammes av en rekke spesialbestemmelser, se nedenfor. Seriøse utenrettslige akkordforhandlinger Som nevnt ovenfor er reglene knyttet til frivillig gjeldsordning via konkursloven ganske omfattende. Det kan derfor være gode grunner for at et foretak ønsker å gjennomføre en utenrettslig gjeldsordning, svært ofte da en akkordforhandling. En slik akkordforhandling bør ledes av en advokat, som kan innestå for de opplysningene som fremlegges i akkordforslaget. Det bør videre være medvirkning fra foretakets valgte revisor, som kan bekrefte riktigheten av selskapets regnskaper. Ved et slikt frivillig akkordforslag bør det minimum følge disse opplysninger/dokumentasjoner: Siste års komplette reviderte årsoppgjør. Revidert perioderegnskap lengst mulig frem mot betalingsinnstillingen. Vurdering av de reelle verdiene i selskapet med justert status i tilfelle akkord, samt alternativ konkurs. Redegjørelse for betalingsproblemene. Redegjørelse for hvordan akkorden skal finansieres. Videre bør det fremkomme klart at foretaket har innført betalingsstans, og kun dekker helt nødvendige kostnader knyttet til videre drift. fortsetter Side 9 av 19

10 Behovet for informasjon vil selvsagt variere avhengig av det enkelte tilfellet. Prinsippet er at det skal være full åpenhet og ærlighet, slik at det skapes tiltro til at alle kreditorer behandles likt. Både selskapets ledelse og en engasjert advokat vil ofte ha et utfordrende arbeid med å få samtykke fra samtlige kreditorer. Dersom dette ikke lykkes kan løsningen være å begjære tvangsakkord for tingretten. Useriøse forslag om frivillig akkord Med jevne mellomrom dukker det opp forslag til utenrettslige frivillige akkorder, som selvsagt er ulike i hvert enkelt tilfelle, men som stort sett har svært mangelfulle opplysninger. Disse kjennetegnes i stor grad ved at de har tilnærmet ingen eller svært få av de opplysninger som er nødvendige i forbindelse med vurderingen av et forslag til akkord. Svært ofte blir slike akkordforslag sendt ut av foretaket selv, og det medfølger stort sett ikke nevneverdige opplysninger om eiendeler og gjeld, samt nærmere beskrivelse av selskapets reelle økonomiske situasjon og hvorledes en dividende skal betales, for eksempel via ny kapitalinnskudd, realisering av aktiva eller andre løsninger. Nylig hadde vi via Kreditorforeningen Sør og vårt advokatkontor et større oppdrag hvor et ganske stort foretak fremsatte forslag om en utenrettslig akkord på 35 %. Det ble kun opplyst at det var økonomiske problemer i foretaket, og at dette hadde mistet en del av grunnlaget for sin drift. Det ble tilbudt en dividende på 35 %. Det fulgte imidlertid ikke med noen form for regnskap, eller øvrige opplysninger om selskapets eiendeler, eller fordeling av gjelden på de forskjellige prioritetsklassene. Vi representerte over 20 forskjellige kreditorer, og hvor de samlede krav utgjorde mange hundre tusen kroner. Vi etterlyste raskt siste årsregnskap, ajourførte perioderegnskap med nødvendige bekreftelser fra revisor. Foretaket meddelte at de ikke hadde ajourført regnskapet pga. de økonomiske problemene, slik at det ikke var mulig å få verken bekreftelser fra revisor eller en advokat. Til tross for dette tilbød man altså en dividende på 35 %, som ville være et betydelig beløp for foretaket. Det måtte dermed nødvendigvis være midler til å få ajourført regnskapene. Det er også en gåte hvorledes selskapet kunne drive med akkordforhandlinger når man ikke hadde ajourført regnskap og dermed oversikt over kreditorenes krev. Vi begjærte konkurs på vegne av en av kreditorene. Like før rettsmøtet ble imidlertid kravet betalt fullt ut. Denne kreditoren fikk således full dekning, mens andre ble kun tilbudt 35 %. Fordelingen var et faktum. Deretter truet vi med konkursbegjæring på vegne av alle øvrige kreditorer vi representerte. Etter hvert fikk vi et tilbud som var langt bedre enn de foreslåtte 35 %. fortsetter Side 10 av 19

11 Igjen skjedde det betydelige forfordelinger. Videre hadde vi kunnskap om at enkelte andre hadde fått fullt oppgjør, mens noen kreditorer ikke fikk respons fra selskapet. Vi påpekte det straffbare forholdet overfor selskapet, uten at ledelsen tok hensyn til dette. Det prøvde å unnskylde seg med at det ble avsatt tilstrekkelige midler på sperret konto til de kreditorene som ikke fikk dekning. Etter omstendighetene var det imidlertid ingen grunn til å stole på dette. Et slikt sperre beløp ville uansett gått inn i en senere bomasse ved en konkurs. Dette var et klart eksempel på hvordan det ikke skal opptres. I slike tilfeller bør i realiteten skyldneren begjæres konkurs, men det er selvsagt ofte en hindring at man da må betale forskuddsbeløpet på omkostninger med kr ,- til tingretten. Konsekvenser av forfordeling av kreditorer - forskjellige rettsregler Selv om det ikke gjelder særskilte regler for utenrettslige akkordforhandlinger er det en del lovbestemmelser som kan ramme både selskapet og ledelsespersoner ved gjennomføring av useriøse gjeldsordninger og akkorder. Bestemmelser i aksjeloven Mht. selskapets opptreden overfor kreditorene heter det i aksjelovens 3-4: «Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsavrlig ut fra risikoen ved og omfanget ved virksomheten i selskapet.» Dersom forsvarlig egentkapital ikke eksisterer får styret en lovpålagt handlingsplikt for å gjenopprette forsvarlig egenkapital. Styret har videre en plikt til å innkalle generalforsamlingen og gi denne en redegjørelse, samt foreslå tiltak for å gjenopprette forsvarlig egenkapital. Dersom styret selv ikke foreslår slike tiltak eller slike tiltak ikke blir vedtatt og gjennomført i generalforsamlingen, får styret en lovpålagt plikt til å foreslå selskapet oppløst., jf Selskapet skal da oppløses iht. aksjelovens kap. 16, hvor et valgt avviklingsstyre skal realisere selskapets eiendeler og dekke fullt ut samtlige kreditorer. Dersom en slik løsning ikke blir gjennomført iht. gjeldende regler får styret et ikke ubetydelig ansvar, jf : «Overfor slik kreditor (dvs. de som ikke har fått dekning eller er sikret på annen måte) hefter dessuten avviklingsstyrets medlemmer solidarisk uten begrensning, hvis det ikke godtgjøres at de har opptrådt med tilbørlig aktsomhet.» De her nevnte regler er knyttet til en situasjon med oppløsning av selskapet, men det er i 17-1 en helt generell erstatningsregel for ledelsespersonene i selskapet dersom disse ikke opptrer i overensstemmelse med de krav til forsvarlig forretningsdrift etc. som foreligger i aksjeloven. fortsetter Side 11 av 19

12 17-1 lyder: Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeier, eller granskere erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt det under utførelsen av sin oppgave.» Dette er i utgangspunktet en regel som kun kan benyttes av selskapet, men et konkursbo trer inn i disse rettighetene og kan reise erstatningskrav. Det har vært en rekke rettsaker hvor det i ettertid er åpnet konkurs, og hvor konkursboet reiser erstatningskrav mot ledelsespersonele. Ytterligere er forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i aksjeloven straffebelagt, hvor ledelsespersoner kan bli ilagt bøtestraff, og under skjerpede omstendigheter fengsel inntil ett år, jf Uavhengig av om det foreligger konkrete brudd på aksjelovens bestemmelser er det i tillegg en bestemmelse i 19-2 som på tilsvarende måte straffelegger det som betegnes som «grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet». Bestemmelser i straffeloven Det er to sentrale bestemmelser i straffeloven som rammer kritikkverdig opptreden fra ledelsespersoner i foretaket. Den ene er straffelovens 282 som rammer ledelsesperson som gir en fordringshaver oppgjør eller sikkerhet dersom foretaket er eller blir insolvent, og hvor konsekvensen er at øvrige fordringshavere får redusert sin dekningsutsikt i betydelig grad. Ytterligere rammer 284 de ledelsespersoner som unnlaer å begjære åpning av gjeldsforhandlinger eller konkurs når foretaket er insolvent og det medfører at for eksempel disposisjoner (for eksempel for mye utbetaling til én eller flere kreditorer i forhold til andre) medfører at øvrige kreditorers dekningsutsikt blir betydelig forringet, eller det generelle tilfellet at næringsvirksomheten går med tap og ledelsespersoner bør innse at så er tilfelle og at foretaket ikke kan gi kreditorene oppgjør innen rimelig tid. Dog kan straff unnlates i de situasjonene hvor foretaket opptrer i samarbeid med så mange kreditorer at disse utgjør en vesentlig del av fordringsmasse både mht. beløp og antall. I realiteten er dette svært sjelden, og vil oftest oppstå der det pågår gjeldsforhandlinger via tingretten, eller en seriøs form for utenrettslig gjeldsforhandling. fortsetter Side 12 av 19

13 Bestemmelser i dekningsloven Som nevnt kan en forfordeling av kreditorene også medføre problemer for den kreditor som oppnår en dekning eller sikkerhetsstillelse som er utover det som andre kreditorer oppnår. Imidlertid må det presiseres at dersom en kreditor gjør ordinær pågang via inkasso, begjæring om utlegg, konkursvarsel og i ytterste konsekvens begjærer konkurs, og i denne forbindelse få helt eller delvis oppgjør, er ikke dette nødvendigvis å anse som en omstøtelig disposisjon. Det skal vanligvis mer til enn en slik gjeldsforfølgning til for at omstøtelse skal kunne skje. For de av leserne som er nærmere interessert i omstøtelsesbestemmelse, kan det vises til min artikkel i Kreditorforeningen Informerer nr. 1 i Jeg skal her kort angi de mest sentrale bestemmelsene. Objektiv omstøtelse etter dekningslovens 5-5 skal, uavhengig av kreditorens subjektive forhold, kan omstøtes dersom betalingen i de siste tre måneder før konkursåpningen har skjedd ved usedvanlig betalingsmiddel (for eksempel oppnådd betaling ved å overta aktiva, varer, maskiner, biler e.l.), dersom kravet er betalt før normal betalingstid eller med beløp som betydelig forringer skyldnerens betalingsevne, dog forutsatt at betalingen «etter forholdene likevel ikke fremtrådte som ordinær». På tilsvarende måte rammes sikkerhetsstillelse for eldre gjeld iht. dekningslovens 5-7, samt de situasjoner hvor man får utlegg i skyldnerens eiendeler de siste tre måneder før fristdagen. Den sentrale bestemmelsen vedr. «subjektiv» omstøtelse er dekningslovens 5-9, som rammer disposisjoner hvor kreditoren blir begunstiget på de øvrige kreditorers bekostning, og skyldnerens økonomiske stilling var svak eller ble alvorlig svekket ved betalingen, og kreditoren kjente til disse forholdene og den vanskelige økonomiske situasjon, samt at disposisjonen i realiteten medfører en form for forfordeling. Iht. rettspraksis er det ofte tale om situasjoner hvor kreditoren har vært svært aktiv, og det bør være ganske åpenbart at forholdet er utilbørlig. Vanlig betaling av kreditorgjeld, hvor beløpene ikke er nevneverdig høye i forhold til skyldners økonomiske situasjon vi vanligvis ikke bli rammet av denne bestemmelsen. Side 13 av 19

14 Midlertidig ansettelse v/ Advokat Nina Rivelsrød Aalborg VIRKE Arbeidsmiljøloven gir begrenset mulighet for midlertidig ansettelse av arbeidstakere. I forbindelse med slike ansettelser er det viktig å være klar over de regler som gjelder. Her gis det en kort oversikt over de mest sentrale reglene på området. Kun i unntakstilfeller har arbeidsgiver anledning til å ansette arbeidstaker midlertidig, i hel- eller deltidsstilling. Det innebærer at dersom det ikke uttrykkelig fremgår i forbindelse med tilsettingen at den er midlertidig, så er det arbeidsgiver som får bevisbyrden for at ansettelsen likevel ikke kan anses som fast. Arbeidsgiver må derfor sørge for at det fremgår av ansettelsesavtalen at det er en midlertidig tilsetting, og ha hjemmel i loven for at det lovlig kan ansettes midlertidig i det enkelte tilfelle. Avtale om midlertidig ansettelse kan kun inngås i de typetilfeller som er listet opp i Advokat Nina Rivelsrød Aalborg arbeidsmiljøloven 14-9 pkt (1). Kort sagt må virksomheten for å kunne ansette midlertidig ha et midlertidig og tidsbegrenset behov for arbeid eller det utføres arbeid som ikke ordinært utføres i virksomheten. De mest vanlige eksempler på arbeid hvor midlertidig ansettelse kan være aktuelt og er lovlig er midlertidig ansettelse i form av vikariat eller ved sesongarbeid. I vikariat ansettes arbeidstaker for å utføre arbeid i stedet for en eller flere andre arbeidstakere i deres fravær av ulike grunner. Det er ikke nødvendig at arbeidsgiver knytter vikariatet til en bestemt, navngitt person, men det anbefales å gjøre det dersom det er på det rene hvem dette er da det i ettertid er lettere å dokumentere lovligheten av vikariatet. Har man et stort permanent vikarbehov kan det tyde på at det er behov for flere faste stillinger og at midlertidigheten/vikarbruken er ulovlig. fortsetter Side 14 av 19

15 Ved ansettelse av ekstrahjelp/tilkallingshjelp (som ikke kommer inn som vikar for noen og ikke er en del av behovet som følge av sesongsvingninger) anbefales det at arbeidsgiver er særlig oppmerksom på om vilkårene for midlertidig tilsetting er oppfylt. Arbeidsmiljøloven krever at det inngås skriftlige avtaler i alle arbeidsforhold, også ved tilkallingsoppdrag. Dette kan praktisk sett løses ved at det inngås en utfyllende arbeidsavtale som ligger i bunnen og som kompletteres ved at det fylles ut et vedlegg med tiltredelsestidspunkt og varighet for arbeidsforholdet ved det enkelte oppdrag. Et midlertidig ansettelsesforhold opphører uten forutgående oppsigelse når det midlertidige arbeidet er avsluttet eller når avtalt sluttdato inntreffer. Dersom arbeidstaker har vært midlertidig ansatt sammenhengende i mer enn ett år når det midlertidige ansettelsesforholdet avsluttes, har arbeidstakeren krav på skriftlig varsel senest en måned før fratredelsestidspunktet. Vær oppmerksom på at dersom en arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år kan arbeidstaker ha rett til fast ansettelse selv om midlertidigheten har vært lovlig. Side 15 av 19

16 nr årgang Side 16 av 19

17 Vi er stolte over å kunne fortelle at EDB ErgoGroup bytter navn til EVRY. Men selv om vi bytter navn og logo, beholder vi det viktigste: 50 års erfaring, menneskene, innsikten og jakten på nye muligheter. Vi har valgt det navnet som vi mener best representerer oss som et selskap; noe som blir vår ledestjerne og vår signatur. Et navn som forplikter, og som vi skal levere på hver og én av oss, hver eneste dag! Les mer på Side 17 av 19

18 Side 18 av 19

19 Planlagte kurs 2012 Utdanningsplanens kurs I avholdes april 2012, kurs II avholdes juni 2012 og kurs III avholdes 27. september Videre skal vi ha et gjeldsordningskurs på Rica Hell Hotel i Trondheim med advokat Tone Thomassen som foreleser den 22. mai Kurset vil gi 6 påfyllingstimer i forhold til autorisasjon. Invitasjonen blir sendt en av de første dagene. Så blir det kurs i sjekkliste før stedlig tilsyn - en gjennomgang av en del «feil» Finanstilsynet har avdekket i sine stedlige tilsyn med advokat Tone Thomassen som foreleser den 7. juni 2012 på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo. Kurset vil gi 6 påfyllingstimer i forhold til autorisasjon. Invitasjonen kommer om ikke så lenge. For høstens del vil det bli avholdt kurs hos Namsfogden i Oslo den september Her er det mange som allerede står på venteliste fra forrige kurs, men Namsmannen har nå besluttet at de skal holde to kurs i året for oss fast, og det hjelper masse! Så tusen takk for det! Dette er blitt et veldig populært kurs som mange gjerne vil ha med seg, og kurset gir 10 påfyllingstimer i forhold til autorisasjon. Påfyllingskurset avholdes oktober 2012 og gir 10 påfyllingstimer i forhold til autorisasjon. Videre for høstens del kommer det flere kurs, men emnene og datoene er ikke helt klare ennå, men en av tingene som det har kommet ønske om er dette med kausjon. Tenker da på del-kausjon og hel-kausjon samt dette i forhold til konkurser m.m. Foreleser på dette temaet vil bli advokat Tone Thomassen. Dersom DU skulle ha ønske om temaer for kurs, eller om det er noe spesielt du lurer på i den sammenheng, ikke nøl med å ta kontakt med oss! Vi er åpen for nye innspill og ingenting er umulig! Første betingelsen er bare å komme med ønskene! Ha en riktig så fin vår alle lesere! NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 19 av 19

STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE

STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE Handleplikt vs. oppbudsplikt 2016 www.dlapiper.com 2016 0 Agenda Styrearbeid når ruskeværet settes inn 1. Juridisk bakteppe 2. Rettspraksis www.dlapiper.com 2016 1

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Inkassobyråers Forening Finansdepartementet ostmottak @Fin.De.no Norske Inkassobyråers Forening Thor Dahlsgt. 1 A Postboks 311, 3201 Sandefjord Tlf.: 33 46 95 60. Fax: 33 46 93 13 Mobil: 414 37 911 E-Mail: lise@inkasso.no Bankgiro:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

Ronny Strømnes Styrekonsulent

Ronny Strømnes Styrekonsulent 14.10.2014 1 Visjon Styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs, og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Unge voksne og betalingsproblemer Oslo, 21. november 2011 Inkassobransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler 1 Politiker fokus i Norden: Forbrukslån og Gjeldsoffer. Fokus i EU sentralt: Hvordan

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 12 mnd. vekst 6,2 % (311215) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.865 mrd. kr 580 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 3,2% (311215) 12 mnd. vekst 7,7% (311215)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vestnes Fjordhotell 26. april 2016 Odd Jørgen Nilssen og Hilde Halås Hasseløsæther v/ Namsmannen i Molde Tema for forelesningen Gjeldsordning Gjeldsordningsloven

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 [start innfort] Innhold Del I Introduksjon... 15 Kapittel 1 Innledning... 16 Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 Kapittel 3 Enkeltforfølgning og fellesforfølgning...

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Møte med Aps finansfraksjon på Stortinget Presentasjon av Virke Inkasso og inkassovirksomhet

Møte med Aps finansfraksjon på Stortinget Presentasjon av Virke Inkasso og inkassovirksomhet Møte med Aps finansfraksjon på Stortinget Presentasjon av Virke Inkasso og inkassovirksomhet Av: Nina Skalleberg, leder Virke Inkasso og Baard Sig. Bratsberg, styreleder Virke Inkasso og advokat i Kredinor.

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Kontaktmøte: Inkassoåret Baard Sig. Bratsberg

Kontaktmøte: Inkassoåret Baard Sig. Bratsberg Kontaktmøte: Inkassoåret 206 Baard Sig. Bratsberg GJELDSNORGE 2 mnd. vekst 6,3% (3006) 2 mnd. vekst K2 2,6% (3006) 2 mnd. vekst 5,7 % (3006) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 3045 mrd. kr Cs. 50

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

Nedbemanning og restrukturering - erfaringer

Nedbemanning og restrukturering - erfaringer Nedbemanning og restrukturering - erfaringer Kristiansund, 11. februar 2016 Advokat Lars Erik Grødal og Advokat Martin M. Williams Agenda 1. Kort om Øverbø Gjørtz 2. Ved nedbemanning er det viktig å beholde

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Høringssvar, enpersonsu1redning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven

Høringssvar, enpersonsu1redning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justisdepartementet Deres ref Vår ref 16/2921 Dato 03.11.2016 Høringssvar, enpersonsu1redning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven Det vises til brev av 29.06 2016

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

nr. 1. 2013 17.04.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2013 17.04.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Arbeidstakers rett til redusert

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

NIFs Fokusområder, utvikling og trender.

NIFs Fokusområder, utvikling og trender. NIFs Fokusområder, utvikling og trender. Hva vil påvirke inkassobransjen i 2014 ü Gjelds Norge ü Inkassoutviklingen i Norge ü Tvangsfullbyrdelse 2013 ü Foreldelse ü Poli>analysen ü Særnamsmannsordningen

Detaljer

Lov om mikroaksjeselskaper (mikroaksjeloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Lovens virkeområde. 1-2 Ansvarsbegrensningen.

Lov om mikroaksjeselskaper (mikroaksjeloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Lovens virkeområde. 1-2 Ansvarsbegrensningen. Vedlegg 1 Lov om mikroaksjeselskaper (mikroaksjeloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Lovens virkeområde (1) Denne loven gjelder mikroaksjeselskaper. (2) Med mikroaksjeselskap forstås et selskap

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA Vedtatt 25.04.2012 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og foretakets navn er Kommuneansattes Personellservice SA som forkortes

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer