Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Skotbu skole OBS! Møtedato: Møtetid: Kl Møtet begynner med en omvisning på Skotbu skole v/rektor Marit Rismyhr TIL BEHANDLING: SAM-36/09 NAVN PÅ NY SKOLE OG BARNEHAGE PÅ SKOTBU SAM-37/09 UTBEDRING AV GRUSVEIER I SKI KOMMUNE PRIORITERING AV RESTERENDE MIDLER FRA KRISEPAKKEN (TILTAKSPAKKE) SAM-38/09 MOTORFERDSEL OG DISPENSASJONSPRAKSIS PÅ LANGEN ETTER NYE BESTEMMELSER I MARKALOVEN SAM-39/09 NAVNESAK - NAVNING AV NYE VEIER I OMRÅDET NORDRE FINSTAD SAM-40/09 FORSLAG TIL ENDRINGER I KRAV TIL ENERGIFORSYNING I BYGNINGER - HØRING ORIENTERINGSSAKER - Midlertidig inndragning av bevilling til skjenking av alkohol Bøndenes Hus - Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging vedtatt EVENTUELT Ski, Lise Vistnes leder

2 Saksbehandler: Oddmund Arntsberg Arknr.: GNR 53/19 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling / Utvalg for samfunn og miljø 36/ Kommunestyret / NAVN PÅ NY SKOLE OG BARNEHAGE PÅ SKOTBU Forslag til vedtak: Det nye bygget på Skotbu gis navnet Skotbu skole og barnehage. Saksopplysninger: Bakgrunn Den nye skolen og barnehagen på Skotbu skal tildeles offisielt navn. I kommunstyremøte (KST 28/09) ble det vedtatt retningslinjer for navnsetting av kommunale bygg og institusjoner. I samme sak ber kommunestyret om at det settes i gang prosess med å gi offisielt navn på det nye bygget på Skotbu. Om bygget og saken Skolen på Skotbu brandt ned i 2006, denne hadde navnet Mørk skole. Mørk skole er et navn som kan føres tilbake til ca Bygget som nå skal gis navn, innehar flere funksjoner: barnehage, barneskole, SFO og grendehus. Nybygget ble åpnet og tatt i bruk i februar Gjennom byggeprosjektet har kommunens administrasjon benyttet navnet Skotbu barnehage og skole. Som en del av prosjektet ble det også satt opp skilt med samme navn, dette skiltet står fortsatt. I januar 2009 kom det reaksjoner fra beboere på Skotbu. Beboerne mente at bygget burde navnes Skotbu skole og barnehage og at navn og skilt må endres i tråd med dette. Høringsuttalelser Den ble saken sendt på høring. I høringsbrevet inviterte vi lag, foreninger og berørte virksomheter til å komme med synspunkter på om navnet skal være Skotbu skole og barnehage eller Skotbu barnehage og skole. Høringsfrist ble satt til Det er kommet to høringsuttalelser; barnehageseksjonen i Ski kommune og fra Skobu Vel. Uttalelse fra barnehageseksjonen Barnehageseksjonen ved Kjetil Aldrin har uttalt seg om navnesaken og mener at navnet på bygget og anlegget bør være Skotbu barnehage og skole. Dette begrunnes ut fra følgende: Navnet skal vise en naturlig rekkefølge, dvs at barnehage kommer før skole i barnets alder og utvikling. Her vises det også til at samme prinsipp benyttes i skolen, hvor det heter barne og ungdomsskole. Side 2

3 Det har i flere år har vært lovpålagt å bygge ut barnehager i forhold til foreldrenes behov. Fra har alle barn over 1 år rett til barnehageplass. Navn skal fastsettes ut fra saklige og nøytrale kriterier. Når forskjellige aktiviter og virksomheter er samlet på samme sted, er det viktig at disse framstår som likeverdige og likestilte. På denne måten unngår man diskusjon om en aktivitet er viktigere enn en annen. Diskusjonen om navn på det nye bygget og anlegget ble ført i prosjektgruppa for byggeprosjektet, og Barnehageetatens syn fikk gjennomslag her. Etter dette ble navnet Skotbu barnehage og skole benyttet i alle dokumenter og saker som ble lagt frem til politisk behandling. Uttalelse fra Skotbu Vel Skotbu Vel ved Kirsti Lynne ønsker at det nye bygget skal hete Skotbu skole og barnehage. Skotbu Vel legger vekt på at skolen på Skotbu har lange tradisjoner og er obligatorisk mens barnehagen er frivillig. De anfører også at det i de fleste sammenhenger er naturlig å nevne den eller de eldste først. Vurdering: Ski kommune ønsker et navn som lokaliserer bygget og som benevner virksomheten som drives. Det bør også tilstrebes at navnet er lett å skrive og uttale. Stedsnavnet Skotbu forteller hvor i kommunen bygget og institusjon ligger. Bruk av stedsnavnet er å både identitesskapene og er med å sette Skotbu på kartet. Alle som har uttalt seg i saken, både gjennom høringsprosessen og i andre sammenhenger synes å være enige om at det er naturlig og hensiktsmessig å bruke stedsnavnet Skotbu. Det som har vakt diskusjon er hvorvidt skole eller barnehage skal komme først i navnet. Skotbu Vel mener at skole bør komme før barnehage mens barnehageseksjonen mener at barnehage bør komme først. Både barnehagesseksjonen og Skotbu Vel anfører gode argumenter for sitt syn. I denne saken synes vi det er riktig å legge mest vekt på innbyggernes syn og fremmer derfor forslag om at det nye bygges gis navnet Skotbu skole og barnehage. Økonomiske konsekvenser: Det er allerede satt opp skilt med navnet Skotbu barnehage og skole. Dersom man endrer navnet til Skotbu skole og barnhage må det settes opp nytt skilt. Selv om dette representer en merkostnad mener vi at dette kan forsvares. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Bruk av stedsnavnet Skotbu på et kommunalt bygg er identitetsskapende og dette vurderes å bidra positivt for den sosiale utvikling av Skotbu samfunnet. Konklusjon: Kommunens administrasjon foreslår at det nye bygget gis navnet Skotbu skole og barnehage. Ski, Audun Fiskvik rådmann Side 3

4 Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Høringsbrev fra Ski kommune ved Geodata og oppmåling b) Høringsuttalse fra Ski kommune, barnehageseksjonen c) Høringsuttalse fra Skotbu Vel Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 4

5 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Arknr.: Q10 Arkivsak: 09/799-6 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 37/ UTBEDRING AV GRUSVEIER I SKI KOMMUNE PRIORITERING AV RESTERENDE MIDLER FRA KRISEPAKKEN (TILTAKSPAKKE) Forslag til vedtak: 1. Oppsandveien forsterkes og asfalteres i ca 2 km lende, fra Løkenveien og østover. 2. Eikjolveien forsterkes og asfalteres så lenge pengene rekker. Saksopplysninger: Rådmannen viser til Kommunestyre vedtak i sak 41/09 om Utbedring av grusveier i Ski kommune Allmenningsveien og Kråkstad syd, vedtaket gjengis, men saken ligger som vedlagg til denne saken. Kommunestyrets vedtak er: 1. Kommunestyret øker bevilgningen til Allmenningsveien til fra 1 mill til 1,25 mill kr. 2. Kommunestyret øker bevilgningen til Kråkstad syd fra 3 mill til 3,33 mill kr for følgende tiltak. Asperudveien Kråkstad 2,2 mill og Sørumveien 1,13 mill. 3. Kommunestyrets bevilgning til grøfterens, skraping av vei og kantslått reduseres fra kr til kr. Det ble i ØP for også bevilget 1 mill til Allmenningsveien og 1 mill til Kråkstad syd. Vedtaket over betyr derfor at Allmenningsveien hadde en kostnadsramme på 2,25 mill, Asperudveien hadde en kostnadsramme på 3,2 mill og Sørumveien hadde en kostnadsramme på 1,13 mill. Totalt var kostnadsrammen på 6,58 mill. Når Kommunestyre behandlet 1 tertialmelding 2009 i sak 52/09, ble det vedtatt at ,- av de resterende midlene fra krisepakken (reserven / uforutsett), skulle tilfalle Kommunalteknikk som generelle midler for oppussing av kommunens grusveier. Vurdering: Kommunalteknikk vurderte ulike måter å forsterke veibanen på, før topplaget med asfalt kunne legges. Det var tilkjøring av grusmasser / brukt asfalt (fresemasser) og dyp - stabilisering eller en kombinasjon av disse. Kommunen innhentet tilbud på slike fresemasser og kommunen fikk et godt tilbud fra Statens Veivesen på fresemasser som har ligget 5-6 år i Ytre Enebakk. Disse massene er nå brukt som forsterking på alle de 3 veiene som er asfaltert. Denne fresemassen blir lagt ut med asfaltmaskin, vannet og komprimert. Dette forsterker veibanen, samtidig som det gir et godt underlag for asfalten, slik at den skal ligge støtt i mange år. En annet forhold som har vært positivt for kommunen er at kommunen fikk et godt tilbud på utlegging av asfalt i år og derav fresemasser. Disse 2 nevnte forholdene har medført av kostnadene for nevnte 3 veier blir på ca 5,3 mill, mens kostnadsrammen var på 6,58 mil. Side 5

6 Kommunen har derfor ca 1,7 mill igjen, inklusiv de ,- fra 1. tertialmelding, til ytterligere forsterking og asfaltering av noen km med grusveier. Det er viktig at kommunen får lagt så mange meter med asfalt som mulig i år, for å utnytte de gode prisene kommunen har i år. Kommunalteknikk anbefaler at Oppsandveien forsterkes med fresemasser og får asfalt i en lengde på ca 2 km, fra Løkenveien og østover. Dette fordi Oppsandveien allerede er forsterket og utbedret de siste årene og derfor ønsker kommunalteknikk at denne veien får asfalt, for å ta vare på den forsterkningen som allerede er gjort. Et annet forhold som er viktig her er den store trafikken inn til golfbanen om sommeren. Deretter anbefaler Kommunalteknikk at Eikjolveien blir forsterket og får asfalt så lenge pengene strekker til. Eikjolveien er en gammel fylkesvei og er i relativ god teknisk stand. Det er mye trafikk på Eikjolveien og derfor bør den prioriteres høyt. Alternativt til rådmannens innstilling er at resterende del av Eikjolveien som ikke har asfalt blir tatt først og at Oppsandveien blir tatt etterpå, i den utstrekning det er penger. Økonomiske konsekvenser: Grusveier er dyrere å drifte enn veier med asfalt. Derfor er det en fordel å få lagt så mange km med asfalt som mulig. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen negative konsekvenser. Det er et pluss for omgivelsene at det er asfalt, fremfor grus. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: Samlet saksframstilling, kommunestyresak 41/09 Side 6

7 Saksbehandler: Anita Myrmæl Arknr.: K01 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 38/ Kommunestyret / MOTORFERDSEL OG DISPENSASJONSPRAKSIS PÅ LANGEN ETTER NYE BESTEMMELSER I MARKALOVEN Forslag til vedtak: 1. Rådmannen gis på vegne av kommunen myndighet til å gi dispensajon fra motorferdselsbestemmelsene i markaloven. 2. Følgende kriterier legges til grunn for dispensasjon fra motorferdselsbestemmelsene: Et behov som har en vesentlig samfunnsverdi, for eksempel grunnundersøkelser og framføring av offentlig vann og avløp Et behov som har en vesentlig nytteverdi, for eksempel frakt av byggematerialer til hytter som ikke har vegadkomst Varig eller midlertidig funksjonshemming dokumentert ved legeattest som tilsier at vedkommende ikke kan ro eller padle eller ferdes i Langenvassdraget på annen måte 3. Vilkår som bør stilles for å innvilge dispensasjon begrenset tidsrom hovedregel om begrensning i motorstørrelse til 4 hk som tidligere ingen motorferdsel i Bruelven i hekkeperioden 8. april til 15. juli. som tidligere Saksopplysninger: Markaloven trådte i kraft 1. september 2009 bl.a. med nye bestemmelser om motorferdsel. Ski kommune ba i høringsuttalelsen til markaloven i 2007, under folkemøtet i Rådhusteatret i 2007 og i e-post til MD av april 2009 om avklaring omkring kommunale forskrifter om motorferdsel hjemlet i motorferdselloven. MD har i brev datert 26. juni 2009 svart at markalovens bestemmelser om motorferdsel vil gjelde og at lokale forskrifter ikke kan gjøre unntak fra markalovens bestemmelser. For Ski kommune betyr dette at motorferdsel i Langenvassdraget nå er forbudt, og at den kommunale bestemmelsen om at det er tillatt med båt med inntil 4 hk på Langen ble opphevet fra fra 1. september Det gjøres imidlertid unntak i loven for person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks og skogbruksnæring. Fastboende ved Langen har dermed i utgangspunktet anledning til å benytte båt med motor til og fra boligene. Det er ikke satt begrensning i ant hk. Kommunen har i brev til Miljøverndepartementet 31. august 2009 bedt om klargjøring av denne bestemmelsen. Det er uklart hva som ligger i til og fra, ettersom de flestefastboende har veiforbindelse. Miljøverndepartementet har i brev 15. september 2009 svart at eiendommer som har veiforbindelse normalt ikke vil falle inn under unntaksbestemmelsene for nødvendig motorferdsel i utmark og vassdrag. Side 7

8 Unntaket for fastboende gjelder ikke motorferdsel til og fra hytter. Hytteeiere og andre må søke kommunen om dispensasjon for å bruke motorbåt til og fra hytter. Dispensasjon kan ifølge loven bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses å være klart større enn ulempene for friluftslivet, nærmiljøet eller allmenne interesser. Lovens formålsbestemmelse er å fremme friluftslivet og legge tilrette for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Kommunen må etter loven vurdere fordeler og ulemper og hva som vesentlig kan tilsidesette lovens formål. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon og sette vilkår for denne. I tillegg til unntaket for fastboende er det i lovens 10 listet tolv unntak fra forbudet mot motorferdsel. Kommunen skal etter lovens 6 føre tilsyn med at bestemmelsene i markaloven blir overholdt. Kommunen avgjør også på hvilke områder det skal føres tilsyn. Det går fram at tilsynsmyndigheten kan stanse personer, fartøyer eller motorkjøretøyer dersom dette er nødvendig for å utøve tilsynet. Vurdering: Rådmannen behandler og avgjør i dag dispensasjonssaker om motorferdsel etter motorferdselloven og tilhørende forskrifter. I markaloven 15 går det fram at Kommunen kan gi dispensasjon Det vil være naturlig at rådmannen også er myndighet i motorferdselsbestemmelsene etter markaloven. Antall dispensasjonssaker har bare vært 1 til 2 i året. Dispensasjon har bare blitt gitt dersom nytten har vært vesentlig, som for eksempel grunnundersøkelser for å legge avløpsledning, dersom det er dokumentert særskilt behov som følge av funksjonshemming, nødvendig frakt av byggematerialer til hytte utilgjengelig med bil eller spesielle arrangementer av svært begrenset varighet, bl.a. aktivitetsdag på Frambu. Framover regner kommunen med at det kommer søknader fra hytteeiere ved Langenvassdraget som ønsker å bruke motorbåt til ulike formål slik de har kunnet gjøre frem til markaloven trådte i kraft. Det er ikke gitt nærmere retningslinjer for hva som kan være grunnlag for dispensasjon i markaloven. Imidlertid henvises det til at bestemmelsene er lagt nært opp til motorferdselloven, og at forarbeider og rettspraksis m.m. om tolkningen av motorferdsellovens bestemmelser vil ha betydning også for tolkningen av motorferdselsbestemmelsene i markaloven. Ifølge informasjon fra Direktoratet for naturforvaltning skal det foreligge særlige grunner for å kunne gi dispensasjon. Side 8

9 Rådmannen ser likevel for seg følgende kriterier for å søke og dispensasjon: Et behov som har en vesentlig samfunnsverdi, for eksempel grunnundersøkelser og framføring av offentlig vann og avløp Et behov som har en nytteverdi, for eksempel frakt av byggematerialer til hytter som ikke har vegadkomst, Varig eller midlertidig funksjonshemming dokumentert ved legeattest som tilsier at vedkommende ikke kan ro eller padle eller ferdes i Langenvassdraget på annen måte Vilkår som bør stilles for å innvilge dispensasjon begrenset tidsrom hovedregel om begrensning i motorstørrelse til 4 hk som i dag ingen motorferdsel i Bruelven i hekkeperioden 8. april til 15. juli. som i dag Økonomiske konsekvenser: Saken har ingen økonomiske konsekvenser utover at det trolig blir merarbeid for Plan- og utviklingsavdelingen å behandle flere søknader om dispensasjon og å føre tilsyn. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Dispensasjonspraksisen det legges opp til i vedtaket vil medføre lite motorferdsel i Langenvassdraget. Kommunen har mottatt flere klager på støy fra motorbåter og ulovlig ferdsel denne sommeren. Fravær av støy oppleves viktig for rekreasjon, og flere som ror og padler i stedet for å kjøre vil være positivt for både helse og miljø. Konklusjon: Rådmannen gis på vegne av kommunen myndighet til å gi dispensajon fra motorferdselsbestemmelsene i markaloven. Rådmannen foreslår følgende kriterier for å søke og dispensasjon: Et behov som har en vesentlig samfunnsverdi, for eksempel grunnundersøkelser og framføring av offentlig vann og avløp Et behov som har en nytteverdi, for eksempel frakt av byggematerialer til hytter som ikke har vegadkomst, Varig eller midlertidig funksjonshemming dokumentert ved legeattest som tilsier at vedkommende ikke kan ro eller padle eller ferdes i Langenvassdraget på annen måte Vilkår som bør stilles for å innvilge dispensasjon begrenset tidsrom hovedregel om begrensning i motorstørrelse til 4 hk som i dag ingen motorferdsel i Bruelven i hekkeperioden 8. april til 15. juli. som i dag Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: Ingen. Markaloven kan leses på Lovdata Vedlegg som ligger i saksmappen: a) Rundskriv T-3/09 om iverksetting av markaloven, Miljøverndepartementet 4.september 2009 Side 9

10 Saksbehandler: Oddmund Arntsberg Arknr.: GNR 137/594 Arkivsak: 08/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 39/ NAVNESAK - NAVNING AV NYE VEIER I OMRÅDET NORDRE FINSTAD Forslag til vedtak: Med hjemmel i delingslovens 4-1 gis de nye veianleggene og boligfeltene på Nordre Finstad følgende navn: 1. Navn på vei fra rundkjøring i Vestveien frem til Vellingberget gis navnet Villenga 2. Navn på boligfelt B3 gis navnet Finstad hageby 3. Navn på boligfelt C1 gis navnet Midtskogen 4. Undergang,Søndre Tverrvei gis navnet Rennimellom 5. Kommunalteknisk virksomhet sørger for oppsetting av vegnavnskilt Vedtak om navnsetting kan ikke påklages. Saksopplysninger: Bakgrunn De nye veiene på Nordre Finstad skal tildeles offisielle veinavn. Den ble det sendt på høring et forslag om 3 nye veinavn på Nordre Finstad. Høringsbrevet ble sendt Skanska (utbygger), Johanne Eidevik, K. Jacobsen AS, Villenga barnehage (oppsittere), Ski historielag og Statens navnekonsulenter for Østlandet. Ved utløp av høringsfristen var det kun kommet uttalelse fra Ski historielag. Vi ønsket ikke å fremme navnesaken uten at utbygger hadde uttalt seg til navneforslagene, Skanska ble derfor gitt ny mulighet for å uttale seg. I september 2009 gav Skanska Norge AS tilbakemelding. Utbyggingsfeltet som skal navnes er fradelt gårdsbruket Nordre Finstad. Området er særdeles rikt på kulturminner; ødeåker, hulvei og gravhauger. Det har vært flere husmannsplasser under gården; Ødegården, Midtskog, Vellingberget og Rennimellom. Ved navnsetting av nye veier og utbyggingsfelt ønsker kommunen å bruke navn som lokaliserer stedet og hvis mulig sier noe om stedets fortid eller tidligere virksomhet. Navnet skal være lett å oppfatte, skrive og uttale. Vurdering: Når man skal navne de nye veiene og boligområdene er det naturlig at man etablerer veinavn som har tilknytning til kulturminnene i området. Samleveien fra rundkjøringen i Vestveien til Vellingberget Hovedveien inn til utbyggingsområdet starter i rundkjøringen i Vestveien og går i retning Vellingberget. Denne veien går gjennom det som har vært åkermarka på gården. Side 10

11 Fra historielaget har vi fått opplysninger om at navnet Vellingberget er blitt til ved en feilskriving og at det opprinnelige navnet var Villengberget, dvs berget ved Villenga. Navnet Villenga skal vissnok ha sitt utspring i at det i tidligere tider var en villeng (utslått) hvor det ble drevet såkalt putedyrking (dyrkingsmåte i vikingetiden). Det foreslås at denne veien gis navnet Villenga. Boligfelt B3 På dette utbyggingsfeltet er det satt i gang bygging. Utbygger har i planer og prospekt benevnt feltet som Finstad hageby. Ideen om hagebyen skal ha sin opprinnelse i England. Hagebyene kjennetegnes ved grønne og luftige boligstrøk hvor det rundt hver bolig anlegges private hager men at det til området også inngår fellesarealer. Den mest kjente hagebyene i Norge er Ullevål hageby i Oslo. Betegnelsen hageby er ikke tidligere brukt i Ski kommune. Navnet Finstad hageby lokaliserer navnet til Finstad-området samtidig som etterleddet hageby avgrenser det i forhold til andre veier hvor navnet Finstad brukes. Vi mener utformingen av området slik det fremgår av bebyggelsesplanen forsvarer bruk av betegnelsen hageby og foreslår at dette feltet gis navnet Finstad hageby. Boligfeltet C1 Boligfeltet C1 er planlagt bebygd med 10 lavblokker. Dette boligfeltet ligger ca 100 meter nordvest for den tidligere husmannsplassen Midtskog. Vi foreslår at boligområdet får navn etter husmannsplassen og gis navnet Midtskogen. Innkomne høringsuttalelser Både Skanska Norge AS og Ski historielag støtter de navneforslag som har vært sendt på høring. Ski historielag viser til at kommunen allerede har vært i kontakt med historielagets navneekspert Bjørn Myrvoll og stiller seg bak hans vurderinger. Navn på veganlegg I forbindelse med at Statens vegvesen ferdigstilte Søndre Tverrvei ble Ski kommune bedt om å gi navn på undergang på G/S-veien mellom Folloveien og Markveien. Anlegget ble navnet Rennimellom etter husmannsplassen. Vi syntes dette var et beskrivende og godt navn på snarveien mellom boligområdene og en fin måte å holde liv i et gammelt navn fra nærområdet. Vi ønsker nå et formelt vedtak på dette navnet og foreslår at undergangen gis navnet Rennimellom. Økonomiske konsekvenser: Vedtaket vil medføre kostnader til anskaffelse og oppsetting av veinavnskilt. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Forslaget til vedtak 1 3 er i samsvar med de navneforslag som har vært på høring. Ski, Audun Fiskvik rådmann Side 11

12 Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Høringsbrev datert b) Kart påført navneforslagene c) Høringssvar fra Ski historielag d) Høringssvar fra Skanska Norge AS Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 12

13 Saksbehandler: Anita Myrmæl Arknr.: L40 &00 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 40/ FORSLAG TIL ENDRINGER I KRAV TIL ENERGIFORSYNING I BYGNINGER - HØRING Forslag til vedtak: Ski kommune avgir høringsuttalelse som er prinsipielt positiv til de skjerpede kravene til fornybar energi i nye bygg i samsvar med vedlagte utkast til brev. Saksopplysninger: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt på høring forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger. Forslaget er ifølge KRD en oppfølging av nasjonale miljø- og energimål og internasjonale forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp. Forslaget følger opp tiltak og målsettinger i klimaforliket knyttet til plan- og bygningsloven, blant annet om forbud mot installering av oljekjel. For å redusere utslipp av klimagasser stiller ny plan- og bygningslov krav om forsvarlig energibruk. Videre er det i loven gitt en klar hjemmel for styring av hvilke energikilder som benyttes. Forslag om nye krav til energiforsyning til bygninger bygger på og forsterker gjeldende teknisk forskrift, hvor det fremgår at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet (minimum 40 %) kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Departementet foreslår nå et skjerpet krav til energiforsyning for bygninger over 500 m2. I høringsnotatet skisseres to alternative forslag til krav om energiforsyning: Bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % alternativt 80 % av energibehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossilt brensel. I tillegg skisseres et forslag til unntaksbestemmelse og et forslag om forbud mot installasjon av oljekjel: Kommunen kan i område der det er etablert eller etableres sammenhengende, stasjonær infrastruktur for distribusjon av gass gi helt eller delvis unntak fra kravene om energiforsyning. Nye bygninger skal ikke ha oljekjel for oppvarming. Departementet har ikke tatt stilling til hvilke alternativ som bør forskriftsfestes, herunder om det bør gis et unntak for bruk av naturgass til oppvarming eller et forbud mot oljekjel. Departementet ber om tilbakemelding på valg av modell(-er). Etter departementets syn er det et stort potensial for energieffektivisering i bygninger. Det er gitt ytterligere føringer om tiltak og målsettinger i klimaforliket knyttet til plan- og bygningsloven. Blant annet er partene i klimaforliket enige om å vurdere krav om passivhus som standard for nye bygg innen Med passivhus menes bygg som har ekstremt lavt energibehov sammenlignet med dagens byggstandard. Side 13

14 Endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2010 med ulike overgangsbestemmelser som beskrevet i høringsnotatet. Vurdering: Rådmannen tilrår at Ski kommune avgir høringsuttalelse som bidrar til å bygge opp under nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser, og som samtidig er tråd med kommunens egne mål i klima- og energiplanen om å øke andelen fornybar energi i kommunale bygg. Økonomiske konsekvenser: Avhengig av valg av modell, vil et skjerpet krav til energiforsyning til bygninger medføre noe økte byggekostnader. KRD anslår en merkostnad på 15 øre/kwh for krav om 80 % fornybar energi. Merkostnaden kan på den annen side være et større insentiv til å redusere energibruken og energibehovet mer enn i dag ved å oppføre nye bygg som lavenergi- eller passivhus med svært lave årlige utgifter til oppvarming. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Skjerpede krav til bruk av fornybar energi bidrar til en mer bærekraftig utvikling i form av redusert CO2 utslipp. Konklusjon: Ski kommune avgir høringsuttalelse som er prinsipielt positiv til de skjerpede miljøkravene i samsvar med vedlagte utkast til brev. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Utkast til høringsuttalelse fra Ski kommune Vedlegg som ligger i saksmappen: b) Høringsbrev og høringsnotat fra KRD datert 17. juli 2009 Side 14

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.08.2014 N-273 13/17073 14/147813 Saksbehandler: Terje Johannessen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2470-7 Arkiv: GNR/B 28/164 Saksbehandler: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARMEANLEGG - AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD, LØKKEVEIEN 47 Planlagt behandling:

Detaljer

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli Markalovens geografiske virkeområde i Oslo: Sørkedalen Nordmarka Maridalen Lillomarka Foten av Gjelleråsen Østmarka

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/748 Klageadgang: Nei FRADELING 1/63. DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HAMNHOLMVALEN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 1/63

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Kunnskapsparken Alta, møterom Origo Store, 3. etasje Dato: Mandag 17. august 2015 Tidspunkt: 12.00 (lunsj for styret kl. 11.30) Eventuelt

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 03.10.2017 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201301212 Arkivkode: 011.4 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SØKNAD OM NAVNENDRING

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven. Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl

Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven. Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl 1 Lovens formål 1 Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato:

LEKA KOMMUNE Dato: LEKA KOMMUNE Dato: 15.02.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Th. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.03.12 Saknr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1009-10 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Moan, Storsteinnes til offentlig barnehageformål

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Moan, Storsteinnes til offentlig barnehageformål Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77722126 Saksframlegg Dato 20.11.2014 Referanse 2013/1124 - Arkivkode: 47/114 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger

Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger Re kommune JournalpostID 12/3032 Saksbehandler: Unni Myhre, telefon: 33 06 15 58 Teknikk- og næringstjenester Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/751 Klageadgang: Ja FRADELING HYTTE- OG NAUSTTOMTER FRA 44/10. DISPENSASJON FRA PLAN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 25.11.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune.

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune. Fra: Tyra Marie Risnes Sendt: 20. mai 2015 09:27 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Vedlegg: Høring Nye energikrav i bygg.docx Vedlagt følger administrativ

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/1698 Saksnr. Utvalg Møtedato 15/1698 Teknisk hovedutvalg 16.11.2016 KLAGE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE GNR 74 BNR

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune..no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.09.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksframlegg Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksbehandler: Signe-Marit Brattås / Rigmor Myhre G/BNR 210/17 M. FL. - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA OMRÅDEREGULERING SKEI

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. MODELLFLYPLASS PÅ NYSÆTERHØGDA - LILLEHAMMER MODELLFLYKLUBB

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02636-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2016 103/16 Vedr. høring av forslag om forbud

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

FORMANNSKAP /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune.

FORMANNSKAP /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune. LEKA KOMMUNE Dato: 25.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/15 Arkivsaksnr: 2011/6725-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/15, Havna, 7500 Stjørdal - klage over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Vi viser til e-poster datert henholdsvis og Spørsmålene i henvendelsene berører samme tema, og besvares derfor i samme brev.

Vi viser til e-poster datert henholdsvis og Spørsmålene i henvendelsene berører samme tema, og besvares derfor i samme brev. Kjell Gurigard Thorvald Lindsv. 8 2614 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 06/2903-4 KFR 02.02.07 Krav til energiløsninger i utbyggingsavtaler Vi viser til e-poster datert henholdsvis 25.10.06 og 10.11.06.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD

Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD Arkivsak: 10/2645-20 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD Mira Joanna Peuru Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.09.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer