Årsrapporten Innkalling til årsmøtet i Klepp Næringsforening Sted: Klepp Sparebanks lokaler i 3 etasje 20. februar 2013 Kl. 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten 2012. Innkalling til årsmøtet i Klepp Næringsforening Sted: Klepp Sparebanks lokaler i 3 etasje 20. februar 2013 Kl. 18."

Transkript

1 Årsrapporten 2012 Innkalling til årsmøtet i Klepp Næringsforening Sted: Klepp Sparebanks lokaler i 3 etasje 20. februar 2013 Kl Servering av kaffe, brus og smørbrød Velkommen Årsrapport

2 Klepp Næringsforeningen 2012 Leder: Idar Håland 1 år Elfin Lea 1 år Ellen Wiik 1 år Asbjørn Sie 2 år Ove Horpestad 1 år Knut Hatteland 1 år Tor Egil Lie 2 år Siri Olsen 2 år Vara: Veronica Årsvoll 1 år Frode Lædre 1 år Møterett: Klepp kommune Saksliste til årsmøtet 2013: Valg av møteleder Valg av to aktive medlemmer til å undertegne protokollen Godkjenne dagsorden Godkjenne årsrapporten Regnskap for innkomne forslag må være sendt Klepp Næringsforening innen 1. februar. Fastsettelse av kontingent Forslag fra styret :kontingentsatser som i 2012 Budsjett for 2013 Valg av leder og styre i Klepp Næringsforening Valg av valgkomitee Valg av revisor/ regnskapsfirma 2 Årsrapport 2012 Årsrapport

3 Klepp Næringsforening Handelen i Klepp har styrket seg i Jæren har tydelig tatt markedsandeler i fra nord og sør og vi ser at denne trenden fortsetter. Vi har god adkomst og tilgjengelighet med gratis parkering i Klepp noe som har medvirket til økt handel. Ny omkjøringsvei og trafikksikkerhetstiltak for handlende i sentrum har gjort kleppekrossen bedre. God adkomst og ett triveligere sentrum med mindre tungtrafikk. Sommerblomster ble montert og det ble satt opp flere ampler og blomster rundt i sentrum som også skal videreføres i Midt på nåttå arrangementet fredag 17. august med nattåpent til kl er det store arrangementet til Kleppekrossen som blir samkjørt med Jærhagen med over besøkende. Alex tivoli deltok og aktiviteter fra lag og foreninger. I hele Kleppe var det et yrende folkeliv i gaten, ved scenen, festteltet på torget og mange aktiviteter helt til Klepp Sparebank og Rema 1000 med fellesannonsering i avisene vedrørende aktiviteter. Tivoliet var også i år flyttet til sirkustomten ved rådhuset. Egen komitee for midt på nåttå fredag var opprettet for arrangementet. Kleppmagasinet ble utgitt med 32 sider, til våre, midt på nåttå og til jul hvor også Klepp kommune hadde sine informasjonssider. Her ble nedsatt en egen redaksjonskomitee samt nytt design er utarbeidet. Eget kleppmagasin i forbindelse med midt på nåttå som også ble distribuert til alle i Time kommune også. Kleppmagasinet ble sendt alle husstander og bedrifter i Klepp. Hovedtemaene på aktiviteter : Vår, Sommer, Midt på nåttå. Høst, juleaktiviteter og temakvelder. Foreningen deltar også i sentrumsgruppen med Klepp kommune. Fokus på tyveri aksjonen har det også vært fokus på i år. Alle våre medlemsbedrifter er gratis oppført med tlf. og adresse på våre internettsider; Vi forsatte med prosjektet med julebelysning i sentrum i godt samarbeid med Klepp kommune, parkavdelingen som sørget for monteringen av juletre og julebelysningen. En god julestemningen og markering av Klepp sentrum som skal videreføres i Desemberaktiviteter startet med tenning av julegranen, underholdning og pynting av Klepp sentrum til første søndag i advent. Tenning av julegranen 1 søndag i advent ved ordfører og med sang, musikk på torget i Klepp med hundrevis av fremmøtte. Nisser delte ut gaver til barna. Arrangement i 2012 Klepp Næringsforening 18. januar Temakveld i rådhuset med Jørgen Skavland 7. februar Årsmøte avholdt i Klepp Sparebanks lokaler april mai mai Handelsaktiviteter før påske Kleppmagasinet utgis I hele Klepp 7500 eks Sommerflagg /Sommerblomster settes ut i Klepp. 12. juni Frokostmøtet i Jærhagen. ( avlyst) 14. august Kleppmagasinet til Midt på nåttå inkl. Time 17. august Midt på nåttå Handelsdagen i Kleppekrossen 23. november Kleppmagasinet utgis eks. 27. november Sentrumsmøtet klepp sentrum- liv laga? 2. desember Juleaktiviteter Julelys-Juleflagg julearrangement på torget i Kleppekrossen tenning av alle julelysene i Kleppekrossen og Kleppevarden. Flere møter med Klepp kommune er avholdt om sentrumsutvikling og aktuelle saker mellom næringslivet og Klepp kommune. 4 Årsrapport 2012 Årsrapport

4 Klepp Næringsforening 2012 Klepp Næringsforening representerer i dag over 225 næringsbedrifter. Medlemmene er fordelt på ulike bransjer innen handel og næringsbedrifter, bønder, gartnerier, banker, forsikring etc. Foreningen er representert i sentrumsgruppen for Klepp. Styret har avholdt 5 styremøter og flere arbeidsmøter. Vi har jobbet aktivt for mer aktiviteter i Kleppekrossen som har resultert i nye butikker. Ledige lokaler legges også gratis ut på våre nettsider. Det har vært god samhandling mellom grunneiere, Klepp kommune og næringsdrivende i året som har vært. Klepp Næringsforening var også en aktiv aktør og medspiller for å få sommerkonserten i Kleppeloen på plass. Alle medlemmer er nå registrert med mailadresser og oppdatert. Info sendes nå via mail til medlemmer og vi ber alle oppdatere sine adresser til oss så alle er på våre maillister. Informasjon om foreningen finnes på Kontor for foreningen er i Jærv. 536 i Hattelandgården med leder Odd Byberg i deltidsstilling. Kontoret har vært et kontaktpunkt for næringslivet og Klepp kommune. Daglig leder har koordinert alle aktiviteter og markedsplaner og gjennomført disse i samarbeid med styret. Det er utarbeidet egne internettsider med informasjon om foreningen og aktivitetene. Alle våre medlemmer har gratisoppføring med telefonnummer og adresser. Disse oppdateres fortløpende med ny informasjon. Våre samarbeidspartnere: Statoi Lyse Westco Miljø as Klepp Næringsforening har vært engasjert i ulike saker med Klepp kommuneog temakvelder. Temakvelden 18. januar med Jørgen Skavaland samlet fullt råhus om 350 deltakere. Temakvelden om sentrum: Kleppekrossen liv laga? samlet nær 100 deltakere i Jærhagen. Det har vært møter om sentrumsutviklingen i Kleppe. Daglig leder i samarbeid med styret har forhandlet Innkjøpsavtalen med Statoil, en avtale som har fungert meget godt med en god pris til våre medlemmer spesielt på fyringsolje og diesel i bulk. Denne avtalen er videreført for Det har også vært godt samarbeid med Lyse på vår innkjøpavtale på strøm. Store bedrifter med forbruk over kwt har inngått i kraftfondavtale med lyse. Samarbeidsavtale på renovasjon er inngått med Westco Miljø a s har vi en god rammeavtale på renovasjon for alle næringsbedrifter i kommunen. Dette er et åpent tilbud for de som vil bli med. Økonomi: Resultatet for 2012 : underskudd kr 3235,- Se mer side 7-8. Regnskapet Klepp Handels og nærings forening Budsjettforslag: 2013 budsjett resultat budsjett resultat: (prov handelsforeningen) Kleppmagasinet, 3 utgaver inntekter,annonser. Medlemskontingent, samlet Klepp Næringsforening ( Kontingent innkjøpslaget) Inntekter, provisjoner, Næringsforeningen totalt inntekter. Fritt:foredrag etc Sum Inntekter Handelsaktivitet- vinter Handelsaktivitet-våren Aktivitet Midt på nåttå høst Desemberaktivitethandel Kleppmagasinet, våren, midt på nåttå og jul (kontingent handelsforenigen) Næringsforeningenaktiviteter- arrangement Kontorutgifter Regnskap/revisjon Driftsutgifter, div Rentekostnader Datautgifter Lønn sentrumsleder Sum utgifter Resultat 2012/ Årsrapport 2012 Årsrapport

5 KLEPP NÆRINGSFORENING Pr BALANSE Pr Pr Sommarkultur i Kleppeloen Eiendeler: Bankkonto Terra Kundefordringer SUM EIENDELER Klepp Næringsforening var også ein aktiv aktør og medspelar for å få sommerkonsertane i Kleppeloen på plass SUM GJELD OG EGENKAPITAL Sommarkultur i Klepp inneheld både ein gratiskonsert og ei kulturløypa. I 2011 spela Vamp og i 2012 spela Postgirobygget. Me veit ennå ikkje kven som kjem i Gjeld og egenkapital: Kreditorer Mva oppgjør Egenkapital pr Underskudd 2012 Egenkapital pr Side 1 8 Årsrapport 2012 Sommarkultur er ein dag for heile familien. Me har i to år vore i Kleppeloen og me har hatt både ein konsert og ei kulturløypa. Det har vore mange flotte innslag innan dei fleste kunst- og kulturuttrykk. Ein treff kjente og er sosiale, ein kjem seg ut på tur og får frisk luft, et god mat samstundes som ein får påfyll av kultur. Det har vore trivelege dagar og me ser nå fram mot Sommarkultur Årsrapport

6 Vedtekter for Klepp Næringsforening (KNF) 1 Klepp næringsforening (KNF) er en sammenslutning av Klepp handelsforening og Klepp næringsråd. Foreningen er opprettet for å ivareta og samordne næringsinteressene i Klepp Kommune. Foreningen har sitt sete i Klepp. 2 Formål KNF s formål er a) Å ivareta og fremme næringslivets og medlemmenes interesser i Klepp. b) Å være et kontaktorgan til myndigheter og publikum, herunder avgi uttalelser og betenkninger på vegne av næringslivet. c) Å arbeide for å bedre næringslivets rammebetingelser generelt, samt ivareta de enkelte bransjers særinteresser. 3 Styret KNF ledes av et styre på 5-7 medlemmer. Styret og styreleder velges av generalforsamling. Styret velges med 2 års funksjonstid. Ved første valg velges inntil halvparten av styret for 1 år. Styreleder velges med ett års funksjonstid. Det er adgang til gjenvalg. Styret skal, så langt det er praktisk mulig, være bredt sammensatt i forhold til de næringsinteresser som skal ivaretas. Det skal også tas hensyn til geografisk spredning i Klepp kommune. 4 Styret avgjør i alle saker som ikke etter vedtektene er henlagt til årsmøte. Det bestemmer selv sin forretningsorden. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Tilfellet av stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Saker av grunnleggende betydning for foreningen og dens virksomhet eller økonomi, herunder opprettelse av stillinger, kjøp og salg av fast eiendom, større låneopptak m.v., skal forelegges årsmøte for godkjennelse. Styret påser forøvrig at foreningens vedtekter overholdes, holdes à jour, og at de ikke er i strid med offentlige myndigheters lover og regler. 5 Foreningen representeres utad av styreleder, eller andre i h.h.t. fullmakt fra styret. Foreningens møte ledes av styreleder, eller av nestleder i hans sted. 6 Medlemskontingent Medlemskontingent fastsettes av styret. Ved differensiert kontingent, skal nærmere retningslinjer for dette forelegges årsmøte for godkjennelse. 7 Årsmøte Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Det gir, opphever og forandrer foreningens vedtekter. Årsmøte består av foreningens tilstedeværende aktive medlemmer. Passive medlemmer/ æresmedlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Hvert medlem teller en stemme i årsmøte. Ved fravær kan representasjon skje ved fullmakt til møtende aktive medlemmer, dog begrenset til en fullmakt pr. møtende medlem. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling foretas av styret med 14 dagers skriftlig varsel. Sakspapirer skal sendes sammen med innkalling. 8 Til behandling på ordinær årsmøte a) Valg av møteleder b) Valg av to aktive medlemmer til å undertegne protokollen. c) Godkjennelse av dagsorden. d) Foreta valg av styre, styreleder, valg komité og revisor. e) Behandle budsjett. f) Avgjøre alle saker som forelagt av styret, og forøvrig saker som i h.t. lovgivning eller vedtekter hører under årsmøte. Saker som et medlem vil ha inn for årsmøte til avgjørelse må være sendt skriftlig til styret senest innen 15. januar. 9 Ekstraordinær årsmøte innkalles etter beslutning av styret, eller når minst 1/10 av de aktive medlemmer krever det. Forøvrig gjelder samme bestemmelser som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte har samme myndighet som den ordinære. 10 Revisor Foreningens økonomi og regnskaper skal revideres av registrert eller autorisert revisor. 11 Medlemmer a) Som medlemmer kan opptas bedrifter, enkeltmannsfirma, enkeltpersoner samt offentlige eller private organisasjoner som har interesse for eller tilknytning til næringslivet. b) Aktive medlemmer er personer, bedrifter m.v. nevnt under pkt. A), og som har betalt sin kontingent innen forfall. c) Det er adgang for styre til å oppnevne æresmedlemmer i foreningen. Det kan også etter søknad til styret etableres passive medlemskap i foreningen, i den utstrekning slik medlemskap ikke er i strid med foreningens vedtekter eller interesser. Styret fastsetter særskilt kontingent for passive medlemmer. 12 Medlemmene plikter å etterleve foreningens vedtekter, bestemmelser og vedtak. Kontingenten skal betales rettidig. Etter vedtak i styret kan et medlem ekskluderes ved vesentlig mislighold, eller forøvrig dersom medlemskapet forøvrig er i strid med foreningens interesser eller vedtekter. Eksklusjon kan ikke skje uten saklig grunn. Eksklusjonsvedtak kan påklages til behandling i første påfølgende årsmøte. Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig til styret. 13 Protokollføring Det skal føres protokoll for foreningsmøter, styremøter og årsmøter. 14 Foreningens oppløsning Vedtak om oppløsing fordrer vedtak på 2-to- påfølgende årsmøter. Vedtakene krever 2/3 dels flertall av de fremmøtte aktive medlemmene. Ved oppløsning skal årsmøte bestemme bruk av foreningens midler. 15 Forslag til vedtektsendringer fremmes for behandling på årsmøte. Vedtak om endring krever 2/3 flertall. 10 Årsrapport 2012 Årsrapport

7 Bli medlem sammen står vi sterkere. Medlemskontingent for 2012 har vært 1. Butikker/ bedrifter under 10 ansatte kr 2500,- 2. Butikker/ større bedrifter over 10. ansatte kr 4000,- 3. Enkeltpersonfirma kr 1500,- Klepp Næringsforening Postboks 109 Jærv. 536 ( Hattelandgården ) 4358 Kleppe Tlf Fax Årsrapport 2012

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer