Innkalling til årsmøte Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr

2 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl i Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua. Følgende står på dagsorden: 1. Registrering 2. Konstituering 3. Regnskap for 2011 med årsberetning og revisors beretning 4. Fastsettelse av kontingent for Ansvarsfrihet for styret 6. Godtgjørelse til styret 7. Valg 8. Vedtektsendring Samferdsel: Bil: Flybuss: Tog: Det er et parkeringshus i flere nabobygg. Det går flybuss fra Gardermoen til Bekkestua. Nærmeste stasjon er Stabekk. Flytog stopper på Lysaker stasjon. Priser: Deltakelse er gratis, men reise til og fra må dekkes av medlemmet selv. Påmelding Det er hyggelig om du melder din ankomst til , men det er ikke noe vedtektsfestet krav for å delta på årsmøtet. 2

3 Vedtektsendring Styret foreslår å endre foreningens vedtekter slik at det innkommer konkrete tidsfrister som er enkle å etterleve og kontrollere. Dagens vedtektsbestemmelse om styret lyder som følger: 6, Styret Styret består av 5 medlemmer som velges for to år ad gangen. Dessuten velges 2 varamenn for ett år ad gangen. Som styremedlemmer eller varamenn kan kun velges aktive medlemmer av foreningen. Første gang velges 2 av styremedlemmene for ett år. Årsmøtet velger styrets formann blant styrets medlemmer for ett år ad gangen. Gjenvalg av styrets medlemmer kan ikke skje for mer enn 10 år sammenhengende. Formannen representerer foreningen utad, leder styremøter og anviser alle utbetalinger. Nestformannen overtar formannens plikter under dennes fravær. Sekretæren fører foreningens protokoll for årsmøter og styremøter, fører korrespondanse og oppbevarer foreningens arkiv. Kassereren fører foreningens regnskaper, foretar anvisning av utbetalinger med formannen og forestår utbetalingene i overensstemmelse hermed. Styret er kun beslutningsdyktig når 5 medlemmer/varamenn er innkalt til møtet, dog slik at formann eller nestformann alltid må være til stede. Alle vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall, dog slik at minst 3 må ha stemt for forslaget, for at gyldig vedtak skal foreligge. Styrets forslag er et tillegg til 6 om styret som lyder: Blant styrets oppgaver er å påse at: Regnskapet skal være klart til revisjon innen utgangen av februar. Regnskapet skal være revidert innen utgangen av mars. Årsberetning skal være klar innen utgangen av mars. Valgkommiteens innstilling skal foreligge innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet skal være sendt ut innen 5. april. Dette foreslås fordi en har sett at prosessen med innkalling glir ut i tid og at det er uklart når ulike personer skal utføre ulike oppgaver. Styret håper at disse tidsfristene gjør at alle leverer i tide. Det vil i alle fall bli lettere å se hvor korreksjoner må gjøres, dersom frister ikke overholdes. 3

4 Årsmelding for Tillitsvalgte Etter årsmøtet den 10. april 2011 har foreningen hatt følgende tillitsvalgte: Navn Funksjon Kommisjonsform Driftssted Som styre: Gabriel Holgersen leder () Stavanger Glenn Evensen () Oslo Tone Lydersen () Nordkjosbotn Arild Morvik () Arendal Jan Petter Lillelien () Sandefjord Som vara: Torunn Bolstad () Voss Tore Hynne () Vadsø 2. Styremøter Som valgkommite: Odd Arne Skjeggedal, leder (dagligvarehandler) Evje Trygve Weseth () Raufoss Geir Jacobsen () Evenskjer Styret har siden siste årsmøte hatt 6 styremøter. Videre har styreleder hatt telefonkonferanser med de ulike styremedlemmene slik at styret har avgjort en del saker per telefon. 3. Medlemmer For 2011 har medlemmer betalt kontingenten, á kr 400,-. Dette er 125 færre medlemmer enn foregående år. I alt var kontingentinntektene kr ,-. 4. Økonomi a) Foreningens totale inntekter var i 2011 kr ,- og renteinntekter på kr. 97,-. Inntektene er inklusive kr ,- i konsernbidrag som er overført fra Hjelpekassen. Utgiftene var kr ,-. Foreningens drift har således gitt et underskudd på kr ,- mot kr ,- for Avkastningen av kr ,- som foreningen hadde til gode hos Hjelpekassen, er inntektsført i Hjelpekassen. Utover konsernbidraget, er det fra Hjelpekassen overført kr ,-. I henhold til vedtak på årsmøtet 15/6 1987, har styret besluttet å overføre kr ,- fra Hjelpekassens overskudd til foreningen. b) Sekretariatsutgiftene for 2011 var kr ,- inklusive merverdiavgift. c) Styrehonorar er betalt til styret med kr ,- til intern fordeling i henhold til vedtak på årsmøtet 10. april Møtegodtgjørelse til styremedlemmene er betalt 4

5 med til sammen kr ,-. d) Omkostningene ved kontingentinnkallelsen og utsendelsen av meldinger til medlemmene var i 2011 kr ,- pluss porto med kr e) Foreningens likviditet er stram. I bank har Foreningen pr i alt kr ,-. f) Foreningens totalformue pr var kr ,-, inklusive de kr ,- av hjelpekassens overskudd for 2011 som er overført foreningen. 5. Hjelpekassen Hjelpekassens resultat var i 2011 kr ,- hvorav kr ,- er ført over til foreningen. Formuen er plassert på konto , som er en pengemarkedskonto i DnB NOR. Rentene på hjelpekassens innskudd i DnB var 31. desember 2011, 3,05 %. 6. Kontingent for 2012 På årsmøtet 10. april 2011 ble det bestemt at årskontingenten for 2012 skulle være kr. 400,-. 7. Kontakt og Informasjonsutvalget Det har i 2011 vært holdt ett møte i kontaktutvalget med Norsk Tipping AS. 8. Enkeltsaker Flere medlemmer har henvendt seg til foreningen i 2011, men ingen av sakene har resultert i tvister med noe spillselskap. 9. Aktuelle saker Se mer utførlig om aktuellem saker på siste side. 10. Sekretariat Advokatfirmaet Sunde Sunde er sekretariat for foreningen. Det er advokat Hans Edvard Sunde som er foreningens sekretær. 11. Revisor Revisor er Kai Aasen i InterRevisor, som har revidert regnskapene for Foreningens styre takker alle kommisjonærer for samholdet og for støtten gjennom medlemskapet i foreningen! Bekkestua, den 10. mai 2012 Gabriel Holgersen 5

6 Tippekommisjonærenes Landsforening Resultatregnskap Driftsinntekter og kostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overføring annen egenkapital Sum overføringer

7 Tippekommisjonærenes Landsforening Balanseregnskap Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer Bankinnskudd ol Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld 0 0 Sum egenkapital og gjeld Bekkestua, den 10. mai 2012 Styret i Tippekommisjonærenes Landsforening Gabriel Holgersen 7

8 Hjelpekassen TKL Resultatregnskap Note jan-des 09 jan-des 08 Hjelpekassen Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad 7770 Bank og kortgebyrer Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader (3) (3) DRIFTSRESULTAT (135) 0 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Mottatt/ytet konsernbidrag Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Hittilrapport for Hjelpekassen TKL Organisasjonsnr

9 Hjelpekassen TKL Balanse pr. 31. desember 2009 Hjelpekassen Balanseregnskap Note jan-des 09 jan-des 08 EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2411 Landsforeningen Sum Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Hittilrapport for Hjelpekassen TKL Organisasjonsnr

10 Valgkomiteens innstilling Styremedlemmer for to år: Glenn Evensen Oslo Arild Morvik Arendal Styreleder for ett år: Gabriel Holgersen Stavanger Varamedlemmer for ett år: Torunn Bolstad Voss Tore Hynne Sandefjord Valgkomitè for ett år: Odd Arne Skjeggedal Evje Trygve Weseth Raufoss Geir Jacobsen Evenskjer 10

11 Valgoversikt 2012 Styremedlemmer velges for to år 1 Gabriel Holgersen på valg som styremedlem i Tone Lydersen ikke på valg i Glenn Evensen på valg som styremedlem i Jan Petter Lillelien ikke på valg i Arild Morvik på valg som styremedlem i 2012 Styreleder velges for hvert år Gabriel Holgersen Varamedlemmer velges for hvert år Torunn Bolstad Tore Hynne Valgkomité velges for hvert år Odd Arne Skjeggedal Trygve Weseth Geir Jacobsen 11

12 Returadresse: Tippekommisjonærenes Landsforening Gamle Ringeriksvei 36, 1357 Bekkestua Husk Feil adresse? - hos TKL får du alltid: Praktisk hjelp Som medlem kan du henvende deg til foreningen for hjelp med ethvert problem som gjelder Rikstoto eller Norsk Tipping. Styret består av kommisjonærer med lang erfaring. Som regel kan de hjelpe deg. Juridisk hjelp Har vi feil adresse til deg? Dersom du får forsendelser fra oss til feil adresse eller det er endringer som bør gjøres i adresseregisteret, vennligst send en e-post direkte til vår medlemsarkivar på: Det dukker stadig opp endringer i medlemsmassen og det er en stor jobb å vedlikeholde medlemsregisteret. Vi setter stor pris på din hjelp! Skulle det oppstå problemer av juridisk art, kan du henvende deg til foreningen og få gratis juridisk hjelp av foreningens advokat. Høringsinstans TKL er høringsinstans for nye lover og forskrifter. I 2011 leverte vi for eksempel høringssvar til ny forskrift om skrapelodd, noe som vil påvirke hverdagen til alle kommisjonærer. TKL ivaretar dine interesser, selv når du ikke vet om det! 12 Anno 1948 Gamle Ringeriksvei 36, 1357 Bekkestua Nettside: E-post: Telefon: Styreleder:

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer