KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune. Oppsummering cafedialog folkemøtet 6. mai Moderne kommune og arealforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune. Oppsummering cafedialog folkemøtet 6. mai 2015. Moderne kommune og arealforvaltning"

Transkript

1 KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Oppsummering cafedialog folkemøtet 6. mai 2015 Moderne kommune og arealforvaltning 1. Hva kjennetegner en moderne kommune? - Gode tjenester - God informasjon til innbyggerne - Velutbygget infrastruktur: internkommunikasjon må bedres, bussring mellom tettstedene, kollektivt til Sørumsand, friluftslommer/grønnstruktur - Høy kompetanse i administrasjonen, langsiktige strategier - Basistilbud må ligge i bunn: buss, lege, kulturtilbud, satsning på opplæring osv. - Velfungerende næringsliv med vekst, utnytte grønn teknologi - Rikt kulturliv, gi etterspurte tilbud, flere happenings - Urbane tilbud som caféer, sosiale knutepunkt for å tiltrekke næringslivet 2. Hvordan kan Aurskog-Høland bli mer attraktiv for alle aldersgrupper? - Kulturtilbud med det lille ekstra som svømmehall, minigolf, klatrepark, akebakker i tettstedene, fritidsklubb, kiting, skating - Flere fritidstilbud for barn utover sport, organiserte uorganiserte aktiviteter - Bredt tilbud av lokale arbeidsplasser: kunnskapsbedrifter - Gode kommunikasjoner: komme fort på jobb, enkelt for barn å reise i kommunen, utvide skolebusskort til full uke - Uformelle arbeidsplasser: café, aktivitetstjenester, eldresentre - Samtalegrupper for barn ved samlivsbrudd - Satse på psykisk helse for eldre, koordinatorer utover helse 3. Hvordan bevare Aurskog-Høland som land-/skogbrukskommune? - Hvorfor skal vi bevare det? - Land-/skogbruk er ikke i konflikt med annet vi driver med - Bør lære fra Bjørkelangen i andre tettsteder - Om vi tar dyrka mark må det brukes til høyeffektiv utnytting i sentrum - Bygge høyere og tettere i stedet for å bre oss utover - Ikke etablere satelitter i utmarka - Ta vare på grønne flekker - Merkevaresatsing som kortreist mat - Kommunale bygg i tre skaper identitet - Alternativ landbruksskole til Ås, utdanne flere til land- og skogbruk

2 4. Hvor skal folk bo og hvordan? - Skryte av landsbykvaliteter - Må tillate høyere bygg i sentrum så det ikke blir så bilbasert - Boliger til eldre: fortetting, omsorgsboliger, lettstelte leiligheter, tunbeboing, pensjonistlandsby, bokollektiv med støttefunksjoner - Varierte boligtilbud på hvert sted, ungdomsboliger/etablererboliger - Tett i sentrum, villaer i randsonene, store attraktive tomter ved sentrum - Gang- og sykkelavstand til sentrum - Bussholdeplasser ved boområder - Aursmoen og Bjørkelangen som hovedområder for utbygging 5. Hvordan skape livskraftige lokalsentre? - Noen sentre må bli store nok så næringslivet fungerer - Slippe å reise til Oslo for ting - Naturlige samlingssteder - Handel må ligge i sentrum - Sentrumsnære tomter eller bygge i høyden - Planlegge for innbyggere i 2050 allerede nå Folkehelse 1. Hvordan kan Aurskog-Høland legge til rette for en aldrende befolkning? - Bygge flere omsorgsboliger og kommunale boliger, nok sykehjemsplasser - Forvente overgang fra enebolig til leilighet - Folk vil bo hjemme: sentrumsnære lettstelte leiligheter, øke dagtilbud/dagsentertilbud, styrke hjemmetjenestene, sosiale møteplasser, motivere til frivillighet, inn på tunet, grønn omsorg, tilrettelegging av boligfellesskap, differensiert boligtilbud med servicetilbud etter funksjonsnivå - Kvalitet i helsetjenestene, sikre nok helsearbeidere - Fysisk legge til rette for rullator, rullestoler mm - Skjermete enheter og dagtilbud for demente - Forebygge ved flytting til tettsteder der man kan være mer selvhjulpen - Mulighet til å komme seg rundt uten førerkort, hentes med buss til aktiviteter - Omsorgsenheter for å skape trygghet: nattevakt, matombringing osv. 2. Hvordan kan Aurskog-Høland bidra til å redusere antall unge sosialhjelpsmottakere? - Forebyggende arbeid knyttet til ungdom og rus/psykiske problemer, tema i skolen - Rus er et symptom, må finne kjernen

3 - Lavterskeltilbud innen psykisk helse for ungdom, miljøarbeidere i grunnskolen - Styrke tilbud til barn/unge i pendlertiden - Bruke støttekontaktordningen - Hjelpe folk inn i arbeidslivet, tilrettelegging for praktikerne - Drop outs fra videregående skole må få hjelp til å skaffe seg fagbrev, verdsetting av realkompetanse, tettere samarbeid med næringsliv for hospitering/lærlingeløp/mentorordning, leksehjelp á la Røde Kors - Tettere samarbeid mellom videregående skole og kommune - Nye yrkesgrupper inn i skolen - Sikre arbeidsplasser for lavere utdanningsnivå gir tilbud til flere - Nå de som skal bli foreldre, økt foreldrekompetanse 3. Hvordan kan Aurskog-Høland videreutvikle et mangfoldig kultur- og fritidstilbud? - Alle er flinke til noe, oppmuntre alle til å drive med aktiviteter - Ungdomshus/fritidsklubb på ettermiddagen - Etablere kulturråd - Større bredde i aktivitetstilbudet - Bedre markedsføring av lag og foreninger - Kulturhus - Bjørkelangen som småby - Anerkjenne frivillig innsats og lokalt engasjement Økte kommunale inntekter 1. Hvordan kan Aurskog-Høland få et større økonomisk handlingsrom? - Gjøre det attraktivt for næringslivet, behovsorientering: hva trenger og ønsker næringslivet seg? - Bygge på det unike: to videregående skoler, en høyskole, natur - Styrke turismen - Eneboligtomter - Gode skoler - Signalbygg som skoler, helsehus, svømmebasseng osv - Bygge Bjørkelangen som attraktivt tettsted - Bygge merkevaren AHK, omdømmebygging - Vurdere å slå oss sammen med kommunene «innover» - Finne smarte løsninger for å spare penger (i samarbeid med andre kommuner?) - Sikre gode rammevilkår for næringslivet: tomter/areal, klynger/clustere - Styrke og videreutvikle de bedriftene vi har - Satse på ny teknologi - Øke eiendomsskatten

4 2. Hva kan Aurskog-Høland gjøre for å øke de kommunale inntektene? - Øke utdanningsnivået på sikt - Fagutvikling - Grønn skatt - Styrke primærnæringen - Utvide tanken fra Aurskog-Høland kommune til hele regionen - Øke lojaliteten til detaljhandelen i kommunen - Ha jobb til lærlinger etter endt læretid, knytte kontakt bedrift-læring tidlig - Få folk over fra sosialhjelp til jobb - Heltidsstillinger i stedet for deltidsstillinger - Flere fagarbeidere og lærlinger - Beholde de vi utdanner her Utdannelse 1. Hvordan kan Aurskog-Høland sikre god kvalitet i grunnskoleopplæringen? - Godt kvalifiserte lærere, lærere må få være lærere, satse på videre- og etterutdanning av lærere - Flere menn inn i barnehage og skole - leksehjelpsordninger - Fagfolk i stillinger - Lønn som virkemiddel - Innføre arbeidsliv og entreprenørskap i skolen - Staten må gi bedre kvalitet i lærerutdanningen - Ligge i forkant av teknologi, reformer osv - Praktisk tilnærming til fagene - Utdanne fagfolk fra denne kommunen - Flere yrkesgrupper inn i skolen, ulike utfordringer krever ulik kompetanse, helsesøstre, miljøarbeidere - Mer differensiert utdanningsløp - Gode fysiske rammebetingelser for læring - Høste erfaringer fra andre kommuner - Gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med dårlig økonomi 2. Hvordan kan Aurskog-Høland bidra til en høyere gjennomføringsgrad på videregående opplæring? - grunnskolen må skape interesse for læring, styrke grunnskolen = mindre reparasjon i videregående skole - skape moderne skole det er interessant å være lærer i

5 - skolen må tenke bredt, andre fagområder inn i skolen - bygge sosial kompetanse hos elevene - Må man gå på videregående skole? - Bredere tilbud av utdanningsprogram på videregående skole - tidligere info om videregående skole, særlig om yrkesfagsmulighetene, mer yrkesfagveiledning, større grad av utprøving i grunnskolen, bedriftshospitering - økt status i håndverkerfagene - savner bedrifter som kan ta seg av de som trenger å vente et år - skape støtteapparat rundt elever i faresoner, læring i mindre grupper, tettere oppfølgning - Er tilbudet til de som ikke passer inn i skolen godt nok? 3. Hvordan kan Aurskog-Høland sikre et godt og bredt tilbud av lærlingeplasser? - Organisere lærling-ringer, «spleiselag» på lærlinger - Kommunen må være best i klassen på lærlinger - Lavere terskel for å ta inn lærlinger - Synliggjøre fordeler ved lærlinger - Bredt samarbeid med næringslivet, motivere til å være lærlingebedrift - Lærlingeplass = fullfører utdannelsen - Krav om lærlinger ved anskaffelser og bruk av entreprenører - Kommunalt lærlingetilskudd - Bedriftseiere uten fagbrev trenger hjelp til å ta imot lærlinger - Ufarliggjøre jobben å være lærlingebedrift - Bredere næringsliv = flere muligheter for lærlingeplasser - Bistå bedrifter med det praktiske ved lærlingeplassen - Egen lærlingekonsulent i kommunen Arbeidsplasser og næringsliv 1. Hvordan kan Aurskog-Høland bidra til reduksjon i antall pendlere? - Kunnskapsbedrifter til kommunen - Bedre infrastruktur: Jernbane gjennom kommunen til Stockholm, fire felt Løken- Fetsund/Bjørkelangen-Fetsund, matested for tog på Bjørkelangen, innfartsparkering på Fetsund, to spor på Kongsvingerbanen, ekstra tunell i Romeriksporten, flere parkeringsplasser på Blaker, bedre kollektivtilbud internt i kommunen, beholde ekspressbuss til Oslo, flere avganger, flyplass, helikopterbase - Clustere: innen de områder vi har, utvikle plastindustrien - Kommunen tilbyr billige tomer og billig strøm, samarbeid med lokale e-verk - Attraktive tomter

6 - Samarbeid med andre kommuner om arbeidsplasser på kommunegrensa - Etablering av høyskole - Ny teknologi innen skog- og landbruk, produksjon av massiv tre - Hjemmekontorløsninger, kontorfellesskap - Støtte opp om lokale bedrifter - Bedre lærlingetilbud - Se mot Ullensaker og Kløfta - Aurskog-Høland er nært Oslo, Oslo er like nært Aurskog-Høland - Spreng Fetsundbrua! - Styrke Bjørkelangen som sentrum med cafeer og pulserende natteliv 2. Hva skal til for å få større variasjon av lokale arbeidsplasser? - Økt kunnskapsnivå i befolkningen - Bedre oppfølging av eleven - Samme hjelpemidler for elever som skoler med mer penger og større fagmiljøer - Nytenkning innen land- og skogbruk: mer husdyr/beitedyr, hugge ut til veksten på skog - Stoppe handleslekkasjen - Bom på Setskog - Arbeidsplasser innen kultur og turisme: gjedde, jakt, sykkel, klatrepark, friluftsliv, opplevelsesenter, Eidsverket, Halsnes, Haldenvassdraget - Etablere/flytte ut statlige arealkrevende arbeidsplasser - Bygge ut Fetsundbrua - Få større etableringer som krever servicefunksjoner hit (ringvirkninger): fengsel - Høyere lønninger - Fjerne hindringer for de som ønsker å etablere noe, ta vare på gründere - Entreprenørskap inn i skolen - Foredle lokal produkter innen landbruk og skog - Utdanningsløp som matcher behovet for lokale arbeidsplasser, større bredde innen yrkesfag - Norasonde som springbrett - Utvikle halmhus og kubbehus - Kle inn teltet til Merano med halm = nytt kulturhus 3. Hva slags arbeidsplasser trenger Aurskog-Høland framover? - Vi trenger alle arbeidsplasser vi kan få - Kunnskapsbaserte arbeidsplasser - innen skogbruk og næringslivsturisme - flere hotell, arrangement legges til kommunen - forskning på bruk av stoffer i tre/trevirke - ut på tunet næring

7 - dyreproduksjon (kulturlandskapspleie) - økt behov for helsearbeidsplasser, egen linje i høyskolesystemet Åpen post 1. Hvilke utfordringer står Aurskog-Høland overfor som ikke er tatt med i rapporten? - Skala-ulempene kommer ikke tydelig frem. Hva koster det å bli store? - Hvordan kan vi være stolte av kommunen vår? - Kan vi klare å profilere oss på å bli den romslige kulturkommunen? - Miljøspørsmålene er lite belyst i rapporten. - Usikre på om lokaldemokratiet blir styrket ved kommune sammenslåingen. - Det kan være vi blir tilført ny oppgaver som gjør at lokale politikere får innvirkning på nye felter, men tapet er likevel stort. - Infrastruktur, offentlig kommunikasjon, intern offentlig kommunikasjon, bredbånd/netttilgang, bru og toget vil være avgjørende. - De gamle kommunegrensene er fortsatt tydelige og er ikke berørt. Hvordan skal vi da klare å bygge ned de nye? 2. Hva er den største utfordringen i AH? - Økonomien: Mange nye bygg. Hvordan få inntektssterke mennesker til å flytte hit? - Mange eldre kommer innen få år. Hvordan vil eldreomsorgen kunne bli for dem? - Det gjentas at folkehelse er en av de aller største utfordringene vi har. Skyldes blant annet lavt utdanningsnivå, høy pendlerbelastning, dårlige tradisjoner, stort forbruk på psykiske preparater, kols- og hjertesykdommer. - Mange innbyggere er stolte av bostedet sitt, men det er en utfordring at man ikke har samme identitet knyttet til selve kommunen. - Det har vært mye negativt fokus på Aurskog Høland i riksmedia. Vi må finne det som gjør oss stolte. - Beholde egen identitet i en sammenslåing. - Økningen i sosialbudsjettet i Aurskog-Høland kan man ikke leve med over tid. - Vi må skape attraktivitet for de innbyggerne vi ønsker oss. - Mange har et ønske om å komme ut fra byen. - Kan den økologiske landsbyen være en vei å gå? - Kan man ikke jobbe der man bor, blir det vanskelig å få til bevegelser. - Det å utnytte mulighetene optimalt vil være den største utfordringen. - Det økonomiske handlingsrommet er den største utfordringen. - Skatteinngangen må opp og må være jamn. Utdannelsesnivået må løftes. - Hvor mange flytter på grunn av attraktivitet og hvem kommer hit p.g.a. pris? - Arbeidsplasser som er tilpasset tjenesteytingen som skal ivareta den befolkningsveksten som kommer. - Vi må finne møteplasser på tvers av bygdene i kommunene. - Vi vil ha toget hit! Og ny riksvei 22.

8 3. Annet - Er det bedre å være sentral i en utkant, eller utkant i det sentrale? - Man mener det er bedre å være sentral i en utkant. - De oppgavene som kommer til å ligge i kommunen tilsier kanskje ikke at vi trenger å bli så mye større. - En større kommune vil kunne gjøre at spisskompetansen blir mer stabil. Man kan ansette spisskompetanse som ellers ville bli leid inn. - Jeg er veldig for å slå sammen kommuner for å sikre bedre kompetanse, bedre økonomi, bedre tjenester. - Fint å bo på landet, men kort vei til kafelivet vil også være viktig. - Vi bør vite mer om hva som gjør oss attraktive og hva er det som ikke gjør oss attraktive. Spørre innflyttere hvordan de opplevde å komme til kommunen? Hva var vanskelig? Hvilke tilbud er det vår kommune gjør bedre/dårligere enn den forrige kommunen de bodde i? - De som tar høyere utdanning flytter fra kommunen og kommer aldri tilbake. - Kan vi få noen nasjonale arbeidsplasser hit til kommunen? - Skal vi bli mer attraktive må vi tenke større. Vi må få med Fet og Sørum. Da kan vi få flere arbeidsplasser øst for Glomma. - Selv politikere snakker ofte om sine bygder og oppleves som talspersoner for bygdene. - Kan vi sentralisere det vi må, men desentralisere det vi kan?

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer