Ikke alltid skjønt, men sant og godt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke alltid skjønt, men sant og godt"

Transkript

1 Søren Birkvad Ikke alltid skjønt, men sant og godt Festivalisert kvalitet i dokumentarfilmen Det hevdes at kunstnerisk kvalitet ikke lar seg måle. Sannheten er at den kunstneriske kvaliteten måles igjen og igjen: fra for eksempel offentlige tilskudd og anmeldelser til pensumlistenes verkkanoniseringer og festivalkulturens prisutdelinger. I den sistnevnte gruppen hører emnet for denne artikkelen: kanoniseringen av dokumentarfilm gjennom premieringsprosedyrene ved filmfestivaler i Nederland, Danmark og Norge. Konkurranseånden ved filmfestivaler er en viktig kilde til innsikt i kunstens mentalitetshistorie. For dokumentarfilmens vedkommende springer kvalitetskriteriet først og fremst ut av et relasjonelt premiss: dokumentarfilmen er annerledes enn fiksjonsfilmen. Den er mer virkelig. Genrens viktigste statusmarkering ligger i det moralsk opphøyde i å tale sant. Av samme grunn er det dette spørsmålet som står i sentrum av en dokumentarfilmfestival: hvordan tale sant på den beste måten? Kvalitet i dokumentarfilmen er altså et genrespesifikt fenomen. Det er også i høy grad historisk forankret. For å identifisere premissene, som ligger bak dokumentarfilmfestivalenes premieringskultur, må man derfor benytte flere innfallsvinkler. I et historisk innledningsavsnitt drøfter jeg den kombinasjonen av realistisk estetikk og reformistisk idealisme, som kjennetegner dokumentarfilmens normative kultur. I et etterfølgende avsnitt introduserer jeg filmfestivalen som et historisk fenomen og poengterer hvordan det alternative i festivalkulturen samsvarer ideologien i den prestisjetunge etterkrigsdokumentarismen. I artikkelens hovedavsnitt gjør jeg greie for profil og programpolitikk, festival- og premieringskultur samt den typiske vinnerfilmen fra dokumentarfilmfestivaler i Amsterdam og København samt i mindre grad Oslo, Bergen og Grimstad. Denne delen er i hovedsak basert på empiri fra studiet av dokumenter og premierte filmer, foruten deltakende observasjon i og personlige erfaringer fra juryarbeidet ved dokumentarfilmfestivaler. I artikkelens avsluttende avsnitt drøfter jeg festivalfilmens historiske posisjon mellom den tradisjonelle, mer eller mindre politisk korrekte dokumentarismen på den ene siden og fjernsynets nye, kommersielt amoralske reality-formater på den andre.

2 Dokumentarfilmens godt og dårlig: en historisk introduksjon Dokumentarfilmen er altså det motsatte av fiksjon og dermed anbrakt innen for den sfæren som samfunnet til enhver tid tar alvorlig, nemlig det virkelige. Av samme grunn er genren et opplagt valg for den, som vil bore i de ideologiske idealene og den normative tankegangen bak begreper som det virkelige liv, de harde kjensgjerninger eller emner av offentlig interesse. Det vil si idealer og normer som knytter seg til våre forestillinger om hvordan forholdet mellom menneske og samfunn er og hvordan det bør være. Koblingen av kanoniserende prosedyrer og ideologi får en særlig institusjonell forankring i dokumentarfilmens tilfelle, fordi den historisk har vært finansiert av politiske samfunnsaktører, som har tilkjent genren en nyttig påvirkningsevne. Ideer og normative forestillinger i dokumentarfilmmiljøet er ofte kommet ovenfra, det vil si fra en samfunnsmessig elite som for eksempel offentlige organer, politiske organisasjoner og miljøer, statlige filmbyråkratier eller nyhetsredaksjoner. Hva oppdragsgivere og profesjonelle smaksdommere har ansett som relevant og godt for samfunnet, har de gjennomgående også ansett som relevant og gott for dokumentarfilmen og vice versa. Det emblematiske eksempelet på genrens offentlighetstyngede normer for relevant og irrelevant, godt og dårlig er John Griersons dokumentarfilmbevegelse fra og 40- årenes Storbrittania. Som filmprodusent og teoretisk talerør for dokumentarfilmgenren lå kvalitetsidealet for Grierson i filmmediets rent kommunikative muligheter kun sekundært i dets kunstneriske potensial. Oppfattelsen av filmen som en folkeopplysende og sosialt integrerende kraft, som samler folk og lederskap under et felles mål er tidens sentrale propagandaideal fra det nazistiske Tyskland over det liberaldemokratiske USA til det kommunistiske Sovjetunionen. Prosjektet gjelder ikke fiksjonens utflukter i det blå, men en massekommuniserende retorikk som oppmuntrer og oppdrar publikum i nasjonsbyggingens og de politiske ideologienes tjeneste. Det er i høy grad i dette historiske perspektivet man må forstå dokumentargenrens omdømme som tung og kjedelig. I sin første storhetstid i 1930-årene og under 2. verdenskrig lever dokumentarfilmen høyt på de akutte propagandaoppdragene for offentlige organer. I den kvalitetsbevisste dokumentarfilmens to etterfølgende storhetsperioder snus genrens verdihierarki på hodet. Tendensen ses slik i 1960-årenes bølge av mer eller mindre anarkistiske fluen-på-veggen-filmer og i og 00-tallets strøm av kritisk og avslørende (tv)dokumentarisme. Hvor de gamle dokumentarfilmene typisk påskjønnes for deres distanserte dyrkelse av menneskene om tapre tannhjul i samfunnsmaskineriet, blir de nye filmer typisk rost for deres intime innlevelse i det enkelte menneskes rolle i samfunnet ofte som et offer for det. Denne ideologiske transformasjonen i dokumentarfilmen avspeiles i genrens institusjonelle forvitring. Etter unntakstilstanden under den økonomiske verdenskrisen i 1930-årene og under den andre verdenskrigen og etter gjennombruddet for det pluralistisk ekspanderende

3 tv-medium behøver staten ikke lenger dokumentarfilmen. Offentlige legitimeringsinteresser utnytter andre kanaler og mer subtile uttrykksformer: Den statlige propagandafilmen går av moten. Av samme grunn blir dokumentarfilmen fri. Forbindelsen mellom makthavere og dokumentarister svekkes i den vestlige verden eller antar nye former i en stadig mer både ekspansiv og ideologisk selvutslettende statsstøtte til den frie og kritiske kunsten selv innenfor den trauste dokumentargenren. Trenden merkes allerede glimtvis i 1950-årene, slår for alvor igjennom i 60-årene og står sterkt i resten av århundret. I etterkrigstidens materielle overflod overlates dokumentarfilmen i høyere grad til finkulturens motestrømninger og til en ny, kommersiell eller gressrotsfinansiert foretaksomhet. Hva som fra og med 1960-årene blir tilbake i dokumentarfilmen av de gamle dager er den gode viljen. Hvor dokumentarfilmen før krigen pleier en strikt, ideologisk idealisme, synes den etter krigen å dyrke en stadig mer diffus moralisme. Fortsatt taler dokumentaristene typisk på andres vegne. Fortsatt anser de ofte seg selv som Sannhetens og Godhetens forkjempere i en verden av likegyldig underholdning. I tillegg får de typisk lov å være i fred. At dokumentarfilmen i dette historiske perspektivet i høyere grad blir sitt eget formål, får altså direkte følger for genrens kvalitetskriterier slik vi kjenner dem i dag. Det har skjedd en alminnelig arbeidsdeling. På den ene siden hersker hovedstrømmen av mer eller mindre populære, dokumentariske formater som vi navnlig kjenner dem fra fjernsynet: aktualitetsprogrammer, historie-, natur- og reiseprogrammer samt diverse reality-formater. Innenfor dette feltet utgjør de journalistisk dyptpløyende og samfunnskritiske (tv)dokumentarene en spydspiss og et statussymbol for mange produksjons- og tv-selskaper. På den andre siden finner vi den personlige og estetisk ambisiøse art documentary. Ved dokumentarfilmfestivaler premierer man typisk filmer innen for den sistnevnte gruppen, subsidiært innen for gruppen av journalistiske spydspissdokumentarer. Det ideologisk-estetiske idealet innen for den kvalitetsbevisste dokumentarfilmens historie lar seg slik sammenfatte i en enkel formel: realisme + idealisme = dokumentarfilm. Som en basis for genrens epistemologi finner vi dens empiristiske publikumsgaranti: den virkeligheten, som filmen skildrer, lar sig umiddelbart gjenkjenne og verifisere uten for filmen. Som følge av denne kontrakt overholder den typiske dokumentarfilmen realismens klassiske spilleregler: den ytre gjenkennelighet i virkelighetsformidlingen kombineres med en årsak-virkning-analyse av virkelighetens kjerne. I tillegg forsynes denne epistemologi med et idealistisk erkjennelsesideal. Et slikt ideal sammenfattes for eksempel som et livgivende paradoks av Richard M. Barsam i konklusjonen til standardverket Nonfiction Film. A Critical History: The nonfiction film can be informative, persuasive, useful, and all of these; but its true value lies in its insight into the human condition and its vision for improving it. As MacCann writes, the nonfiction film became an ideal instrument for democratic communication, because it is so often concerned with measuring and valuing a present way of life by what it ought to be. At the same time realistic

4 and idealistic, the nonfiction film represents a paradox, a paradox that is resolved by its human focus. It is rooted in actuality and represents that reality, yet it is infused with a liberal idealism about life and an authentic sense of caring for the human condition. With these complementary purposes, the nonfiction film remains one of the most compelling and beneficial of cinematic forms (mine uthevinger) 1) Sett under ett representerer de mange plussordene i sitatet en prisme for den rasjonalistiske nyttetenkningen, det liberale demokrati-idealet og den humanistiske forbedringsiveren som til sammen utgjør en viktig del av modernitetens og dokumentarfilmens mentalitet: deres felles er og bør. Man taler i Richard M. Barsams kosmologi fra et etisk opphøyd nivå measuring and valuing a present way of life by what it ought to be idet den eksemplariske dokumentarist måler og veier verden i forhold til idealet om (ikke Det Skjønne, men) Det Sande og Det Gode. Slike kvalitative målinger utfører man i prinsippet også på dokumentarfilmfestivaler. Her tilføyer man dog et tredje og knapt så klassisk kvalitetskriterium: Det Personlige. Filmfestivalen som alternativ: historiske og ideologiske aspekter Etter denne innledende drøftelsen av de mer overordnede, normative føringer i dokumentargenren lar filmfestivalfenomenet seg presentere som et fenomen i seg selv 2). La meg begynne med et talende eksempel. I 1939 hadde den internasjonale pressen på forhånd utpekt én sikker vinner til førsteprisen ved den internasjonale filmfestivalen i Venezia, La Grande Ilusion, som siden har glidd inn i filmhistoriens kanon som en stor antikrigsfilm: et humanistisk hovedverk av Jean Renoir, som var en av det datidige Frankrikes ledende filmkunstnere og venstreintellektuelle. I stedet valgte juryen å tildele Den Gyldne Løven til to filmer på én gang: den tyske OL-dokumentarfilmen Olympia av Leni Riefenstahl, som var en filmatisk forgrunnsfigur i Det Tredje Riket, og den italienske spillefilmen Lutiano Serra, Pilota av Vittorio Mussolini, sønn av det fascistiske Italias daværende diktator. Hendelsen (som forøvrig vakte skandale og førte til Frankrike, Storbritannia og USAs utvandring fra festivalen) er symptomatisk for den første av filmfestivalens to hovedfaser som historisk fenomen. For å forstå filmfestivalen som et allment kanoniseringsfenomen må man slik ta filmfestivalens antagonistiske karakter i betraktning. Historisk sett eksisterer filmfestivaler, fordi de har vært mot noe. I filmfestivalens første fase var fenomenet gjennomsyret av nasjonalisme og statlig politikk. Verdens første filmfestival, La Biennale di Venezia, blev åpnet første gangen i 1932 som et internasjonalt propagandafremstøt for det fascistiske Italia. Etter skandalen i 1939 besluttet den franske regjeringen å skape et politisk alternativ til Venezia-festivalen, Le festival de Cannes, som etter planen skulle åpnes den 1. september samme år med selveste Louis Lumiere som president, men som måtte utsettes til etter krigen, da Tyskland den 1. september invaderte Polen og Frankrike to dager etter erklærte Tyskland krig.

5 Tradisjonen for motfestivaler blev etter 2. verdenskrig fulgt opp på det samme nasjonale og politiske grunnlaget. Den tredje store urfestivalen, Internationale Filmfestspiele Berlin (die Berlinade), blev i 1952 etablert som et ledd i det nye Vest-Tysklands nasjonsoppbygging som et ideologisk bevisst svar på utfordringen fra det kommunistiske Øst. Hvor man under den kalde krigen hyllet den frie kunsten i Venezia, Cannes og Berlin, hyllet man den sosialistiske kunsten ved den sovjetrussiske filmfestivalen i Moskva eller den tsjekkiske filmfestivalen i Karlovy Vary 3). Kun én ytre fiende forente i sin tid Øst og Vest i dette felleseuropeiske festivalfenomenet: Hollywood. I filmfestivalens historie er det Hollywoods suksessfulle posisjon som internasjonal forretningsmodell og estetisk hovedkonsept som er filmfestivalenes universelle yndlingsaversjon og tennsats (også etter at amerikanerne for alvor begynte å blande sig på festivalfeltet i slutningen av 1960-årene). Det er i tillegg dette amerikanske fiendebilde, som mer eller mindre skjult konstituerer den andre hovedfasen i den europeiske filmfestivalens historie: festivaldirektørens og auteurenes festival. I og med 68-opprøret blir den nasjonalistiske agendaen for alvor avløst av den personlige filmkunsten og det vestlige Nye Venstres agenda. Filmfestivalene, som vokser eksplosivt i de radikale og 70-årene, blir arnestedet for periodedefinerende, europeiske auteurer som Rossellini, Bergman, Visconti, Antonioni og Fellini og forblir et fristed for all verdens filmbølger slik vi kjenner dem fra den italienske neorealismen i den umiddelbare etterkrigstid til de danske Dogmefilmene i 1990-årene. I samme antiautoritære ånd blir den statlig-nasjonale konkurranseagendaen i festivalkulturen avløst av merkbare, institusjonelle og ideologiske forandringer i kjølvannet av tidens ungdomsopprør. For det første blir det i 1972 ved verdens toneangivende filmfestival i Cannes besluttet, at festivaldirektøren framfor de hittil regjerende, nasjonale komiteer, skulle stå for utvelgelsen av festivalens konkurransefilmer. Dermed innfører man så å si auteur-prinsippet på det institusjonelle planet: midt i filmfestivalenes institusjonstunge sportsmetaforikk - verdens beste film eller verdens beste skuespiller - hyller man den subjektive smaken, eventuelt magefølelsen, i skikkelse av den suverene festivaldirektøren. For det andre gjøres dette i ly av den kulturelle modernismens, de filmatiske ny-bølgers og Det Nye Venstres negative didaktikk. Fra og med slutten av årene hedres konkurransefilmene typisk for å være personlige, kritiske, vågale, eksperimenterende, annerledes. Annerledes end Hollywood. Hovedgjenstanden for denne artikkel, den dokumentariske filmens festivaler, er i høy grad et produkt av denne negasjonskulturen i filmfestivalenes annet hovedstadium. I dokumentarfilmfestivalen forenes den eksplisitte, politiske idealismen fra førkrigstidens festivalkultur i Venezia og Cannes med og 70-årenes subjektive art cinema-kriterier. Her frem for noe angis det ikke-kommersielle som filmfestivalens sjel.

6 Hvor de bredt favnende spillefilmfestivaler pleier ideen om den originale kunstnerånden som et alternativ til den kommersielle filmbransjens anonyme samlebåndsunderholdning, er dokumentarfilmfestivalen opptatt av noe lignende, selv om det skjer på annerledes genreog bransjepremisser. Her er det historisk sett ikke spillefilmens rolle som opium for folket man gjør opp med, men dokumentarismens rolle som den servile løpegutten for paternalistiske, offentlige organer. På dokumentarfilmfestivaler støtter man den kontrære folkeopplysningen og den personlige bearbeidning av virkeligheten. I denne forbindelsen har auteuren ikke bare vært et romantisk ideal i den kvalitetsbevisste dokumentarfilmens historie, men et sterkt tiltrengt alternativ til genrens institusjonelt-anonyme opphavsforhold, trauste agendaer og forutsigbare formidlingsformer. Nisjekvalitet: Dokumentarfilmfestivaler i Nederland, Danmark og Norge Dokumentarfilmfestivalen representerer altså en spesialisering en viktig nisje - innen for det vidt favnende filmfestivalfeltet. For alle internasjonale filmfestivaler gjelder det at de hver for seg brer seg over fem funksjonsmåter, nemlig som markedsplass for filmbransjens produsenter og avtakere, som et utstillingsvindu for filmmediet som kunst og kultur (på linje med for eksempel musikk- og litteraturfestivaler), som en konkurranseplattform (på linje med for eksempel De Olympiske Leker), som en mediebegivenhet og som et forum for internasjonalt samkvem 4). Innen for dette fellesfeltet hevder enkelte festivaler seg som viktige kommersielle sentra og mediebegivenheter (især såkalte A-festivaler som de klassiske tre i henholdsvis Venezia, Cannes og Berlin), mens det i det store flertallet av B-festivaler vrimler med filmfora som spesialiserer seg i alt fra unge, uoppdaga talenter (International Festival Mannheim- Heidelberg) over genrerelaterte interesser (China International Cartoon and Animation Festival) til den identitetspolitiske støtten til grupper som kvinner (Women s Film Festival i Seoul) eller spesifikke etniske samfunn (Arab Film Festival Rotterdam). I det enorme, internasjonale nettverket, som filmfestivalen har utviklet seg til siden årene, utgjør alene andelen av dokumentarfilmfestivaler mer enn 2500 på global basis 5). Fra begynnelsen utgjør den dokumentariske genren en viktig del av den alternative festivalkulturens agenda. I et forsøk på at overtrumfe den glamorøse og vestlig orienterte Berlinade etablerte man allerede i 1955 i DDR filmfestivalen for kultur- og dokumentarfilm i Leipzig. Her spesialiserte man seg i anti-fascistiske og anti-imperialistiske dokumentarfilmer fra Øst-blokken, Cuba og Latin-Amerika eller film av sympatiserende, vestlige dokumentarister som Joris Ivens og Stanley Forman. I Vesten hevdet Westdeutsche Kulturfilmtage i Oberhausen seg fra 1954 som verdens første (dokumentariske) kortfilmfestival i seg selv en alternativ markering. I samme ånd ble den italienske filmfestivalen i Pesaro i 1965 lansert som en selvbevisst blanding av eksperimenterende og samfunnskritiske fiksjons- og dokumentarfilm 6).

7 På tross av mangfoldet er det i denne forbindelsen slående hvordan også de dokumentariske filmfestivaler i løpet av kort tid utviklet et nesten ensartet konsept hva angår organiseringen av festivalprogrammer, premieringsprosedyrer, markedsføring og publikumsappell. I så hensende kan den i dag dominerende dokumentarfilmfestivalen i Europa, International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA, etablert i 1988), tjene som et hovedeksempel. Denne festivalen er blant annet representativ i kraft av sin relative autonomi. IDFA er en selveiende institusjon. Som en såkalt publikumsfestival er den økonomisk avhengig av vanlige billettinntekter. Dessuten nyter IDFA godt av en lang rekke bidrag fra så vel private sponsorer som offentlige, nasjonale eller EU-relaterte organer (en fjerdedel av festivalens midler er statlige). Frem for alt eksemplifiserer IDFA det nettverket av organisatoriske konvensjoner og filmatiske smakspreferanser, fellesskapsarenaer og livsstilsmarkeringer, som utgjør dokumentarfilmfestivalens subkultur. I det følgende blir disse karakteristika oppsummert i fire punkter, idet jeg løpende henviser til beslektede filmfestivaler i København, Oslo, Bergen og Grimstad. 1. Profil og programpolitikk. På dette området eksplisitteres kvalitetsidealet i sin alminnelighet. IDFA s erklærte gjenstandsfelt er creative documentaries (med en underforstått hilsen til dokumentarfilmpatriarken John Grierson og hans berømte definisjon av genren som the creative treatment of actuality ). På festivalens hjemmeside definerer man begrepet creative documentary som film som er painstakingly designed and express the vision of the maker 7). Sammesteds avgrenser man seg negativt i forhold til en rekke typiske fordommer mot dokumentarfilmen som genre. I sum er dette hva man reserverer sig imot i oppfattelsen av dokumentarfilm : 1) det journalistiske ( The creative documentary is an art form. The documentary-maker is therefore an artist not a journalist ) 2) det flyktige ( far from the daily media storm and protected from the superficial circus of pundits and soundbites ) 3) det prosaisk-platte ( the form is no less important than the content ) 4) det anonyme ( IDFA has devoted attention to filmmakers with a consistent oeuvre, and a recognisable signature ) 5) det reaksjonært konserverende (IDFA s film er politically committed, fordi art is by definition critical and cannot be seen separately from the society that produces it ) og 6) det propagandistisk autoritære ( Documentaries stimulate the viewer to think further, to discuss, to ask questions ) 8). I den moderne filmfestivalens ånd blir auteur-preferansen i de ovenfor anførte sitater inkarnert i festivalsjefens skikkelse. Som festivalens stifter, direktør og kunstnerisk toneangivende siden 1989 fremstår IDFA s Ally Derks som each parts mogul and bighearted diva ifølge en kollega i dokumentarfilmfestivalenes verden 9). I sin tale på opening night ved IDFA 2010 hyllet hun dokumentarfilmen, idet hun sammenholdt genrens politiske idealisme med sin personlige tro på kunstens allmenne oppdragelsesvirkning ( Audiences

8 become better citizens by engaging with art ), eventuelt i en kulturradikal frigjøringsvariant ( We are all born with a creative fire within us ) og en visjon for ubegrenset, global ytringsfrihet. I andre sammenhenger antar denne 68-aktige universalisme karakter av klassisk venstreliberalisme: I can show everything dicks, hard dicks, ass fucking, whatever. We re in Holland here and the first thing that IDFA is doing is against censorship 10). Denne retorikkken utkrystalliseres i IDFA s programpolitikk og programoppsett. Av de cirka 300 film, som ble vist ved IDFA høsten 2010, inngår i prinsippet alle i filmfestivalens faste genre-oppsett, slik denne figurerer i hjemmesidens Docs for Sale-katalog. I dette kataloget representerer kategorien Human Interest/Social Issues den største gruppen av dokumentarer (333 filmer), etterfulgt av kategoriene Politics/Society (222), Art/Music/Culture (113) og Author s Point of View (104). Festivalen briljerte i programheftet med et verdenskart, som angir titlene fra 77 nasjoner fra USA og Brasil over Island og Tanzania til Australia og Bangladesh. Docs for Sale-kataloget rommer tilsvarende titler fra 73 nasjoner, men angir samtidig den vestlige hovedinnsats og smaksdominans på dokumentarfilmens område (den store majoriteten er fra Nord-Amerika og det vestlige Nord- og Midt Europa) 11). Progressivitetsidealet, som det pleies på en stor og etablert dokumentarfilmfestival som IDFA, settes ytterligere i relieff gjennom en sammenligning med den suksessfulle, men noe yngre og ikke helt så så etablerte CPH:DOX/Copenhagen International Documentary Film Festival (stiftet i 2002). Her er profilen mer hip. Hvor IDFA 2010 festivalåpnet med hva Ally Derks på forhånd presenterte som et mesterverk, Position among the Stars, om en fattig indonesisk familie i islamistiske omgivelser, åpnet CPH:DOX med boheme-regissøren Jørgen Leths erklært ikke-demokratiske hyllest til kvinnekjønnet, Det erotiske menneske. Hvor Position among the Stars siden vant førsteprisen i Amsterdam, gikk førsteprisen på CPH:DOX i 2009 til den sterkt kontroversielle, amerikanske fiksjonsfilmregissøren Harmony Korine og hans morbid-humoristiske pastisj på den amerikanske white trash-kulturen, Trash Humpers. Københavnerfestivalens premiering av Korines borderless no budget aesthetic oppsummerer en allmenn tendens i festivallandskapet: det konkurreres på marginene (for eksempel gjennom det marginale). Grunnleggende bygges de ulike festivalene opp i en internasjonalistisk ånd omkring den samme strukturen (nok så ensarta konkurranse- og temakategorier, felles progressivitesidealer), men symbolpolitisk distanserer man seg i al diskresjon fra hinannen. I CPH:DOX festivalavis for 2010 kommer dette til uttrykk i en ung, retorisk innpakking av programinnholdet ( avantgardistisk psycho-horror, actiondokumentar med surrealistisk kant ), men også i de alternative vinklinger til det alternative. Festivalavisspråket angir CPH:DOX status som målgruppeorientert publikumsfestival. Jevnfør festivaldirektør Tine Fischers introduksjonstekst i festivalprogrammet: Dokumentarfilmen har muligvis haft ry for at have været en ghetto for venlige mennesker med gode meninger, men i dag er den hjemsøgt af freaks, fiktionsinstruktører, billedkunstnere, aktivister,

9 forfattere og ikke mindst en umålelig og udefinerbar størrelse af generation 2.0 eksistenser. Så velkommen til en ny virkelighed! 12) Metadiskursen ved CPH:DOX kommer i praksis til syne på to planer. For det første tilbyr festivalen sin variant av den kunstneriske modernismens evige grensesprengningsprosjekt. I dokumentarhistorien har dette tradisjonelt ytret seg gjennom den eksperimentelle fusjonering av fakta og fiksjon. I København synes denne trend å være så utpreget, at filmkritikeren Kim Skotte i 2010 utstøtte dette hjertesukket i dagsavisen Politikens CPH:DOXtillegg: festivalen er så forhippet på at være funky, at man er i færd med at udvide dokumentarfilmen til uigenkendelighed 13). For det annet supplerer festivalen sitt tradisjonelt progressive image (gjennom blant annet sin Amnesty Award) med en motvilje mot det politisk korrekte 14). Hvor festivalens Amnesty Award angivelig innbefatter film, der bryder med både vane- og offertænkningen i alle verdenshjørner, tar man konsekvensen av denne negative avgrensningen i en annen CPH:DOX-programserie: Enjoy Poverty. Den provoserende programserietittelen er hentet fra den nederlandske regissøren Renzo Martens film av samme navn, som ved festivalen i 2010 inngikk i en filmserie med andre talende titler: We Are All Africans, When China Met Africa og Why Poverty? Broadcasters Challenging TV Stereotypes. Filmer som på hver sin måte tar et oppgjør med medienes, politikernes og de kommersielle kreftenes fattigdomsindustri i den rike del av verden. Offertænkningen er denne series første offer, erklærer arrangørene i festivalprogrammet 15). I tillegg tilbyr man enda en variant av venstrefløyens selvkritikk på Vestens vegne. 2. Festivalkulturen: Det graduerte fellesskapet. Som det vil være fremgått lar kvalitetsbegrepet i dokumentarfilmen og dokumentarfilmfestivalens verden seg ikke atskille fra spesifikke sosiale koder. Som et historisk produkt av 1960-årenes motkultur tar vor tids festivaler parti for ikke bare den ekte kunsten, men også for saker og (minoritets- og presjons)grupper. Da en dokumentarfilm i 2004 for en gangs skyld vant Cannes-festivalens Gyldne Løve, nemlig Michael Moores George W. Bush-dystopi Fahrenheit 9/11, skyltes dette neppe filmens estetiske briljans (den anses generelt som en av Moores svakeste), men kanskje snarere dens status som kontroversiell dokumentarfilm med de riktige meninger. Av samme grunn kan man ikke analytisk beskrive dokumentarfilmfestivalens godt og dårlig uten å hefte seg ved dens funksjon som sosial og kulturell happening. Som et selvselebrerende, midlertidig fellesskap basert på avtalt tid og sted, en hierarkisk organisering, ritualer og seremonier er festivalen avhengig av gjentakelsens kretsløp 16). Hva dette angår ligner filmfestivalen og dens premieringskultur en hvilken som helst sportsgren: uten spillets lover og regler ingen spenning om utfallet. Uten en vis institusjonell forutsigbarhet ingen grensesprengende kunst. I forlengelse av filmfestivalenes fiksering på det nye i kunstformen inngår man i en symbiotisk vekselvirkning med de nyhetsmedier

10 som man i forveien lever høyt på. For disse alliansepartnerne oppstår det uvanlige - oppdagelsen, sensasjonen, skandalen, den nye tendensen, den nye bølgen, det nye filmlandet - midt i festivalens vanemønstre av small-talk, sladder, nettverksbygging og forhandlinger. Dialektikken ligger nemlig også på et annet plan: det elitære i dokumentarfilmfestivalenes konkurransekonsept trives i det egalitære landskapet. For eksempel blir det klassisk motkulturelle motto om kultur til folket kombinert med et i grunnen likeså klassisk avantgarde-konsept i København. Midt imellom dokumentarfestivalens mange konserter, videoinstallasjoner og venues, hvor virkeligheden virkelig rykker (saunafilmen Steam of Life på en utendørs-badeanstalt, den norske Bergensbanen minutt for minutt utsatt for electronica-musikk på en metrostasjon) tilbød københavnerfestvalen i 2010 skæve events som video jockey-verdensmesterskapet i Youtube Battle. Denne utenomskulturen akkumulerer ikke bare publikums- og mediainteresse, men også kommersiell foretaksomhet. I CPH:DOX-festivalprogrammet for 2010 reklamerte banken Merkur under overskriften Tænk hvis du kunne få et pengeinstitut, der passer til dit menneskesyn, mens matbutikken Marqt i IDFAs programhefte fra samme år tilbød sine økologiske varer under den griersonianske reklamebetegnelse real food. Den særlige moralske kvaliteten, som man forbinder med mange samfunnsengasjerte dokumentarfilmer, speiler seg i den moralsk høyverdige livs og samværsformen ved genrens festivaler. I forhold til de demonstrative, kulturelle blandingsformene ved CPH:DOX kommer den folkelige og sosialt inkluderende stil ved IDFA til syne i de mange folkeopplysningsinitiativer. Her dyrker man som typisk dokumentarfestival ikke filmstjernene som på Cannes-festivalens røde løper, men auteur-regissøren i smokingfri utfoldelse (som for eksempel den amerikanske direct cinema-veteranen Fredrick Wiseman) ved master-classes og Living Legend Awards, gjennom offentlige talk-shows og debattmøter (med for eksempel vitenskapsstjerner som den politisk ukorrekte, danske miljødebattøren Bjørn Lomborg) eller gjennom de løpende festivalrapportene på festivalens egen online-kanal IDFA TV. Selvrefleksiviteten i festivalkulturen den løpende, kritiske drøftelsen av egen identitet kommer ved festivalen i Amsterdam til uttrykk i både formelle settings (for eksempel debattmøtet om de etisk adekvate metoder for dokumentarfilmens bringing about social change in the 21st century ) og i mer uformelle fora som ved de såkalte Q & A-sesjoner med questions and answers etter kinovisningen av de enkelte filmer. Ved disse anledninger får det vanlige publikum, som ifølge festivalsakens natur består av spesielt interesserte, anledning til å utfordre regissører og produsenter. I genrens ånd er det typiske tilskuerspørsmålet først og fremst rettet mod emnet ( Hva hendte siden med dit portrettemne?, Likte hun selv filmen? ). Av samme grunn valgte den amerikanske auteur og IDFA-gjest Alan Berliner i 2006 å forsyne undersiden av tilskuerplassene med spørsmål, forfattet av ham selv, som han ba publikum om at læse opp for seg!

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste

Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste - en utvikling av Konstantin Stanislavskijs improvisasjonsmetoder Tyra Tønnessen september

Detaljer

Norsk identitet og Europa

Norsk identitet og Europa Rapport # 2 Norsk identitet og Europa Thomas Hylland Eriksen Iver B. Neumann Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Speiling og tilpasning i menneskelig samspill ASTRID HELGA SUNDT Rudolf Steiner University College, Norway International Master Degree Programme Master Thesis

Detaljer

History war i 1990 årene i USA kampen mellom H og h

History war i 1990 årene i USA kampen mellom H og h UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 2, 73 98 History war i 1990 årene i USA kampen mellom H og h Elisabeth Buk-Berge The publication of The National Standards for History in the US in 1994 has generated

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten.

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund September 2002 Den magiske brøken Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund f. 1954, cand. philol (litteraturvitenskap),

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland I arbeidets verden - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester av Øyvind Egeland Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap 2006 høst UiO 1 2 Innhold Arbeidet en begynnelse Språk

Detaljer

Abstract The maternal health initiative: A global perspective. Sammendrag

Abstract The maternal health initiative: A global perspective. Sammendrag Abstract The maternal health initiative: A global perspective At the turn of the millennium, eight overriding goals for global development were adopted to be reached by 2015. One of these was a 75 % reduction

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Om barns forståelse av å miste noen og musikkens affordance - et eksempel fra kulturindustrien

Om barns forståelse av å miste noen og musikkens affordance - et eksempel fra kulturindustrien Ingeborg Lunde Vestad Om barns forståelse av å miste noen og musikkens affordance - et eksempel fra kulturindustrien I dette paperet rettes blikket mot den delen av barnekulturen som i utgangspunktet kan

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund Noen barn er brune om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006 Maria Brandt Skoglund Masteroppgave i Allmenn litteraturvitenskap Institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning

En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning Hvilke stemmer og holdninger blir representert i norsk pressedekning av klimaendringer? Katherine Berrios Duarte Masteroppgave i medievitenskap Institutt for

Detaljer

Journalistene og de der nede (Vesten og Resten)

Journalistene og de der nede (Vesten og Resten) Journalistene og de der nede (Vesten og Resten) ELISABETH EIDE Overfor det fremmede kjenner den bestående orden bare to reaksjonsmåter, som begge er like lemlestende: enten anerkjenne det fremmede som

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer

Å se design som redesign Formgivningsdidaktiske betraktninger

Å se design som redesign Formgivningsdidaktiske betraktninger Å se design som redesign Formgivningsdidaktiske betraktninger Av Jan Michl «... every picture owes more to other pictures painted before than it owes to nature» E.H. Gombrich, kunsthistoriker, 1954 «Everything

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Juni 2009 Innholdsliste Innledning til Dannelsesutvalgets sluttdokument: 3 Dannelsesperspektiver i høyere

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Redigert av Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud Pedagogisk Forskningsinstitutt Universitetet i Oslo 1 Skriftserie for Forsknings-

Detaljer