ÅRSBERETNING 2011 FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER (BFS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER (BFS)"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 211 FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER (BFS) 1. Tillitsvalgte Varamedlemmer: Styret har 1211 bestått av: Odd Øgreid Hans Eyvind Næss, leder Frederik Hansen Harald Sig. Pedersen, nestleder Kirsti Margrethe Lærdal, sekretær Valgkomité: Elsa Grimnes Eldbjørg Vaage Melberg Bodil Wold Johnsen Henry Bjørkelund Petter Løhre Per Reidar Bru Bente Madsen Bærheim Revisor: Hallvard Ween 2. Styrets arbeid. Styret har hatt sju møter. Store deler av det praktiske arbeidet er fordelt i følgende grupper: Arrangementer: Elsa Grimnes, Bodil Wold Johnsen, Frederik Hansen og Odd Øgreid. Redaksjonskomité Stavangeren: Petter Løhre, Kirsti Margrethe Lærdal og Bente Madsen Bærheim. Nettsidene: Bente Madsen Bærheim. Regnskap, økonomi, utsendelser, medlemsregister og medlemskontakt: Harald Sig. Pedersen. Byhistorisk skilting: Hans Eyvind Næss (BFS), Bodil Wold Johnsen (Byarkivaren), Elsa Grimnes (BFS), Hanne Windsholt (Byantikvaren) og Maren Skoie (Kulturkontoret). 3. Medlemmer. Byhistorisk Forening Stavanger har følgende antall medlemmer i 211 (21): Antall enkeltmedlemmer 49 (396) Antall familiemedlemskap 125 (121) Til sammen 534 (517) 4. Økonomi. Styret konstaterer med tilfredshet at økonomien fortsatt er god. Foreningen kan dermed gi medlemmene tilbud og gjennomføre aktiviteter som bygger opp om målsettingen.

2 Samlede inntekter i 211 beløp seg til kr 28.94, en økning på kr fra 21. Kontingentene utgjorde kr 197.5, annonseinntektene kr 5. og andre inntekter kr Inngangspengene beløp seg til kr 3.1 og er på nivå med fjoråret. Også i 211 har vi prioritert å få ikke-medlemmer som deltar på arrangementene til å tegne medlemskap fremfor å innkassere inngangspenger. Foreningens driftskostnader var i 211 på kr 2.32, en økning på kr Det meste av økningen skyldes Stavangeren, som kostet kr 12.8 mot kr i 21. Magasinet fikk i 211 ny layout og økte både i størrelse og sideantall. Arrangementskostnadene utgjorde kr , administrasjonen kr og annonsering kr 9.. Driftsresultatet ble dermed et overskudd på kr mot kr i 21. Fra Stavanger kommune fikk foreningen et tilskudd på kr mot kr i fjor. Styret retter en stor takk til kommunen for det betydelige tilskuddet. Foreningens årsresultat ble dermed et overskudd på kr mot kr i 21. Pr. 31.desember 211 hadde foreningen en bankbeholdning på kr (kr i 21). Byhistorisk Forening Stavanger mottok i 211 en utbetaling på kr 27. fra Stavanger kommune. Disse midlene administreres på vegne av kommunen, og skal benyttes til byhistorisk skilting. Beløpet inngår dermed ikke i foreningens driftsregnskap, men står inne på vår bankkonto. Foreningen har tidligere mottatt et tilskudd fra Stavanger kommune på kr 3. til delvis finansiering av en biografi over Stavangers ordførere. Dette prosjektet vil ikke bli gjennomført, og vi vil derfor søke om å få disponere midlene til et annet prosjekt. 5. Stavangeren. Magasinet vårt kom i 211 ut med tre nummer mot fire året før. Grunnen til dette er at vi har fått ny layout og nytt og større format, noe som gjør at vi kan ha færre utgivelser, men likevel opprettholde sidevolumet. Styret retter en stor takk til Norges Kreative Fagskole som bidro i arbeidet med ny layout. Magasinet har i alt inneholdt 15 artikler av varierende lengde. Magasinet hadde et gjennomsnittlig antall sider på 71. Artikkelforfattere har vært Jan Fredrik Berg, Jan Christiansen, Reidar Frafjord, Bodil Wold Johnsen, Erling Sømme Kielland og Hans Eyvind Næss. I tillegg har vi, som foregående år, inkludert byhistoriske artikler av Anders Bærheim. Hans Eyvind Næss har bidratt med kommentarer i Lederens spalte. Styret vil også få takke annonsørene: Handelsbanken, VÅGEN Eiendomsforvaltning, Stavanger Aftenblad og KPMG. Redaksjonskomiteen oppfordrer medlemmene til å komme med innspill til byhistorisk stoff til med lemsbladet Stavangeren, som kan engasjere både våre medlemmer og andre lesere. Vi er opptatt av å formidle små og større hendelser så vel som sentrale epoker og forandringer for å belyse artige, seriøse og betydningsfulle begivenheter i Stavanger. 6. Nettstedet. Bruksstatistikken viser at nettsidene våre er populære. I løpet av 211 ble nettstedet besøkt av brukere. Januar var travleste måned med 2.77 besøk og juli lavest med 1.91 besøk. Gjennomsnittlig har vi hatt ca. 1.7 besøk i måneden. Nettsidene våre blir ikke bare lest fra Pc-er i Norge. De blir også besøkt av brukere fra alle verdens hjørner, mest fra Danmark og Tyskland. 2

3 7 % av brukerne brukte ca. 3 sekunder på oppslaget sitt, mens 2,4 % leste i mer enn en time. De mest leste sidene var naturlig nok forsiden og deretter Stavangeren, Byhistorien, Arrangement, Om Byhistorisk forening, Årringer i Byhistorien og Byhistorisk skilting. Erling 5. Kielland har oppdatert årringene og Reidar Frafjord har det siste året vært engasjert til å skrive informative tekster om de byhistoriske skiltene, som er produsert de siste årene. org 7. Arrangementer. På leit etter byens opphav Tittel Dato Sted Foredragsholder Oppmøte febr. Årsmøtet AmS Geir Atle Ersland 59 Sangen fra Hillevåg mars AmS Engwall Pahr-lversen 12 Skipsfarten i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv sett fra april AmS Anne Jownn Møkster 81 Stavanger Byvandring i Hillevåg mai Engwall Pahr-lversen 12 Byvandring i Jens Zetlitz fotspor august Hans E. Næss/Johs. Ringås 15 Nytt perspektiv på krigshistorien i Stavanger september AmS Anders Haaland 15 En by med fortsatt vekstkraft? Stavanger inn i det 21.århundre oktober AmS Gunnar Nerheim 58 Fra bankkrise til flnanskrise november AmS Terje Vareberg 73 Vi legger vekt på å avslutte vårsemesteret og begynne høstsemesteret med en byvandring, og mener å kunne konstatere at dette er populært. 8. Byhistorisk skilting. Gruppen har gått nøye gjennom tekstene til en rekke nye skilt som er under utplassering. Ytterlige skilt er under arbeid for utplassering de nærmeste årene. Gruppen får mange idéer og innspill utenfra, og viii de nærmeste årene måtte prioritere mellom forslag på faste kulturminner (skilt på bygninger.1.) og mobile kulturminner (f.eks. veteranbåter). I henhold til avtale mellom foreningen og Stavanger kommune er det rom for ca. fem nye skilt hvert år. Dette er basert på blå skilt til en kostpris på 5-6 kroner. Men enkelte markeringer er dyrere, f.eks. skiltingen av Lagård gravlund og Gamle Stavanger. Budsjettet blir romsligere når private huseiere betaler for skiltet. Det skjedde i 211 da Rolf Egil Sivertsen betalte for minneskiltet på Jens Zetlitz fødested som ble hengt opp i Øvre Holmegate 22, som han er eier av. På nettsidene er det en oppdatert liste over skilt som er satt opp. Listen består pr. i dag av 44 skilt, og de finnes lett tilgjengelig på et eget skiltkart på nettstedet. 3

4 En særlig skiltbegivenhet i 211 var avdukingen av skiltet til minne om Jens Zetlitz fødested. Avdukingen ble foretatt av ordfører Leif Johan Sevland den 4. oktober og var den siste offisielle handling han utførte i sin 16 år lange ordførerperiode. 9. Organisasjon og videre arbeid. Ved utgangen av 211 teller foreningen 534 medlemmer. Det har vært en sterk vekst i medlemstallet de siste tre årene, og foreningen er nå blant de største i Stavanger. Vervingen av medlemmer vil fortsette. Styret mener at det på noen få års sikt er et realistisk mål å nå 1 medlemmer. Foreningen legger stor vekt på å legge til rette for at foredragsholdere og skribenter hentes fra et bredest mulig miljø av lokalhistorikere og universitetshistorikere. Det er viktig for foreningen å anspore til størst mulig bredde i det lokalhistoriske arbeidet ikke minst i et område som Stavanger regionen, der den lokalhistoriske interesse er større enn i de fleste av landets byregioner. Medlemsaktivitetene vil i 212 fortsette som i tidligere år med vekt på foredrag og byvandringer. Websiden holdes à jour og oppdatert, foreningen har investert både ekstra tid og penger for å lykkes i arbeidet med nettsiden. Alle foregående årganger av Stavangeren ligger på nettet. Alle som ønsker å lese eller kopiere ut tekst fra de flere hundre artikler om byen vår som finnes i Stavangeren, kan nå gjøre dette gratis. Stavangeren fungerer som det sentrale formidlingsstedet for kunnskap om byens og regionens historie. Byhistorisk Forening Stavanger feiret sine første 2 år i 211. Styret gjennomførte sine planer om å omskape medlemsmagasinet til et tertialmagasin i nytt format. Årgangen Stavangeren 211 er nå lett synlig i bokhyllen. Med en spalte pr. side og plass til større bilder og bedre bildekvalitet er magasinet mer leservennlig og inngår blant de medlemstilbudene som gjør foreningen attraktiv for medlemmene sammen med foredrag, byvandringer og skiltarbeidet. I løpet av det siste året er det blitt gjennomført et omfattende program i anledning feiringen av 25- årsjubileet for Jens Zetlitz fødsel. Initiativet hadde sitt opphav i vår forening. Stavanger kommune påtok seg ansvaret for sekretariatstjenester og programformidling og avsatte midler til gjennomføring av programaktivitetene. De omfattet en rekke foredrag i og utenfor byen, revyinnslag, tur i Zetlitz forspor til Vikedal, eget seminar under Kapittel, bok med et rikt utvalg av tekster fra Jens Zetlitz forfatterskap, byvandringer, kulturkvelder i Domkirken og konsert i St. Petri-kirken med fremføring av musikkverket komponert aviohs. Ringås. Vi mener at 2-års feiringen resulterte i en synlig videreføring av foreningens arbeid som en sentral formidler av byhistorisk kunnskap til befolkningen i Stavanger-regionen. Foreningen fremstår gjennom sitt arbeid og sine initiativ som en viktig partner i samspillet mellom de mange aktører i Stavangers kulturliv. Stavanger, 18. januar 212 Styret i Byhistorisk Forening Stavanger 4 4~_ 4

5 RESULTATREGNSI(Ap OG BALANSE FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER Resultatregnskap: INNTEKTER IÇ.UllI1N~NI~R ANNONSEINNTEKTER INN GANGSPENGER SALGSINNTEKTER RENTEINNTEKTER SUM KOS1NADER STAVANGEREN ANNONSEKOSTNADER MØTEKOSTNADER TEKSTER BYHISTORISI( SKILTING WEBKOSTNADER ADMINISTRASJON. PORTO, REKVISITA SUM DRIFTSRESULTAT KOMMUNALT TILSKUDD DRIFTSRESULTAT ETFER TILSKUDD ARSRESULTAT Balanse pr : BANKBEHOLDNJNG INNGÅENDE SALDO ÅRETS RESULTAT KOMMUNALT TILSKUDD FOR 29 MOTTATT I MIDLER FRA STAVANGER KOMMUNE 1) 27 FORSKUDDSBETALTE KONTINGENTER FORSKUDDSBETALTE KONTINGENTER ANNONSEREGNING 21 BETALT I 211 PORTO 21 BETALT I HONORAR 21 BETALT I UBETALT ANNONSEREGNING 9 UBETALT PORTOREGNING IJBETALT TRYKKERIREGNING 35 2 UBETALT HONORAR 1 Bankbeholdning ) Gjelder Byhistorisk skilting som foreningen administrerer for Stavanger kommune. Hele beløpet skal utbetales. t4&e&r4~ Stavanger.f 4januar- 212 Harald Sig. Pedersen Nesti eder? Kasserer

6 Revisjonsberetning 211 Jeg har revidert regnskapet for Byhistorisk forening Stavanger for regnskapsaret 211. Jeg har utført revisjonen i henhold til god revisjonsskikk og gjennomført de kontroller som jeg har ansett som nødvendig for a bekrefte at arsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Kontingentbetalingen for 211 er kr.197.5,-, og antall medlemmer er 534. Det er ført egne medlemslister for året med ajourført betaling. Etter min mening kan regnskapet for 211 godkjennes som årets resultat og balanse for foreningen. Stavanger 24.januar 212 Ween, valgt revisor Christophersens gate 21 B, 49 Stavanger

7 Oppdatert pr:18.o BUDSJETT 212 I BUDSJ 212 REGN 211 I BUDSJ 211 INNTEKTER KONTINGENTER 1) ANNONSEINNTEKTER 5 15 BILLETTINNTEKTER ANDRE INNTEKTER I 1 RENTER SUM INNTEKTER UTGIFTER ARRANGEMENTER HONORAR 16 LOKALLEIE DIVERSE 4 INNKALLING STAVANGEREN2) WEB-ÅRSAVG WEB-OPPDATERING 3) ANNONSEKAMPANJE 4) TEKSTER SKILTING 5) 5 5 ADM/DRIFT SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESUL TA T KOMMUNALT BIDRAG RES ETTER TILSK PROSJEKTKOSTNADER ARSRESULTAT ) 55 medlemmer a kr ) Tre nummer a 64 sider. 3) Avsatt midler til vedlikehold og oppdatering. 4) Annonsering i Aftenbladet i 212.

ÅRSBERETNING 2010 FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER

ÅRSBERETNING 2010 FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER ÅRSBERETNING 2010 FOR BYHISTORISK FORENING STAVANGER 1. A. Tiliitsvaigte Styret har i 2010 bestatt av: Hans Eyvind Næss, leder Harald Sig. Pedersen, nestleder Kirsti Margrethe Lærdal Elsa Grimnes Bodil

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer