AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr Medlemsblad for arm- og benamputerte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte"

Transkript

1 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16 Kong Olav V på Skjerjehamn Foto: Kolbjørn Fosse, Frekhaug 1

2 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad Mobil Privat e-post: Nestleder Alvhild Kvamme Iversen 6084 Larsnes Mobil Privat e-post: Styremedlem Sigmund Tøndelstrand Bergheimsvegen Trondheim Mobil e-post: Styremedlem Gisle Hagenes Kyrkjesteinsvegen 15, 5357 Fjell Mobil Privat e-post: Styremedlem Inger Biseth Grefsenkollvn. 14A 0490 Oslo Mobil Privat e-post: Styremedlem Randi Inger Mellem Galterudveien Kongsvinger Mobil Privat e-post: Styremedlem Odd Harald Kristoffersen Brøstadveien Brøstadbotn Mobil e-post: 1. Varamedlem Jan Simensen Hamangskogen Sandvika Mobil Privat e-post: 2. Varamedlem Anne Johnsen Skauveien Svelvik Mobil e-post: 3. Varamedlem Aksel Låstad, Ytre Bruvik 5285 Bruvik Mobil Privat e-post: Oslo og Akershus PER HOVDEN Østfold KARI JANSEN Innlandet TORE DALSHEIM BuskFold RUNE KLØVTVEIT LOKALE KONTAKTPERSONER Agder SVEIN UPSAHL Rogaland JORUNN SVANEVIK Hordaland GISLE HAGENES Møre og Romsdal ALVILD KVAMME IVERSEN Trøndelag BJARNE AFRET Nord ODD HARALD KRISTOFFERSEN

3 LEDER N HAR ORDET Hei alle medlemmer i Landsforeningen For Amputerte og lesere av vårt blad. GODT NYTT ÅR alle sammen! 2013 vil også bli et år med spennende, utfordrende og innholdsrikt hvor vi fortsatt må kjempe for å beholde våre rettigheter som funksjonshemmet. NHF situasjonen Norges Handikapforbund er i en utfordrende situasjon. Rammebetingelsene deres er blitt dramatisk endret i løpet av de siste årene. Økonomisk har de et overforbruk i forhold til inntektene på 10 millioner kroner årlig. De ser også at de som organisasjon står overfor store utfordringer i forhold til å møte samfunnets krav om å være til stede i lokalmiljøene, og påvirke kommunene som får stadig mer myndighet. Sentralstyrets plikt i en slik situasjon er å ta ansvar for å tilpasse aktiviteten. I sentralstyremøtet juni vedtok sentralstyret å opprettholde tidligere vedtak om budsjettbalanse i løpet av For å oppnå en forsvarlig, langsiktig og forutsigbar drift av NHF, og å opprettholde en bærekraftig interesseorganisasjon for bevegelseshemmede i mange år framover, har sentralstyret vedtatt et kostnadskutt på minimum 10 millioner kroner. Nedskjæringene de nå skal igjennom, innebærer blant annet nedbemanninger i administrasjonen. De var også igjennom en nedbemanning i Den gangen var kuttene moderate, ved at de senket driftskostnadene. Denne gangen blir kuttene betydelig mer omfattende. Målet og meningen med Norges Handikapforbund er å oppnå likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Det helt sentrale spørsmålet som sentralstyret har stilt seg er: Hva er i dag de største hindringene for likestilling? Svaret er ikke opplagt og entydig, men sentralstyret har valgt å fokusere videre på universell utforming/fysisk tilgjengelighet og hjelpemiddelområdet. Sentralstyret har også vedtatt å styrke støtten til organisasjonen ute og bedre kommunikasjonen med de som har påtatt seg et ansvar for brukermedvirkningen lokalt, blant annet de som sitter i kommunale råd. Om det skal la seg gjøre, må de legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid. Også i NAV og helseforetakene har NHF medlemmer og tillitsvalgte som bidrar med viktige innspill. Denne brukermedvirkningen er det helt nødvendig å satse videre på. Målet er å styrke kompetansen til de av NHFs medlemmer og tillitsvalgte som innehar disse funksjonene lokalt, og å legge til rette for god og tilgjengelig informasjon om våres viktige saker som våre brukerrepresentanter vil ha nytte av. Hoveddelen av nedskjæringene vil ramme NHFs hovedkontor. Inntektsavdelingen må gjøre en kritisk gjennomgang av sine aktiviteter. Når det gjelder medlemmsservicen, blir fokus framover først og fremst på likemannstilbudet. Støttefunksjoner innen regnskap, økonomi og IT vil bli redusert til et minimum. På regionene vil det bli gitt støtte til 1,5 årsverk på kontorene i de regionene som ikke er selvfinansierte. LFA lokallag Det er like før lokallagene skal avholde sine årsmøter og i den anledningen ønsker LFA leder å oppfordre medlemmene til å stille opp og at dere kan ta utfordringen med å stille dere til disposisjon for deres lokallag. Det trenges mye engasjement for at vi skal kunne få utført de oppgavene/utfordringene som vi som bevegelseshemmede møter i dagens samfunn, og som deres lokallag gjør en meget fantastisk jobb for at vi skal få det best mulig. Leder ønsker alle lokallagene lykke til med deres Årsmøter! Med vennlig hilsen Leder LFA Franck Tore Larsen Amputasjonsforum: Utgiver LFA Postboks 9217, Grønland 0134 Oslo Utkommer 4 ganger årlig Trykk/lay-out: Nordkyn Vekst As Internett: ww.lfa.no 3 Redakasjonskomite: Inger Biseth Jan Simensen Per Hovden

4 Innspill l behandling av statsbudsje et 2012 Arbeids- og sosialkomiteen 1. Mål om likestilling og deltakelse for funksjonshemmede må følge opp med nødvendige virkemidler. 2. Stopp kutt på hjelpemiddelområdet. 3. Jobbstrategien et startskudd som krever oppfølging. Nå må NAV lokalt få rammer slik at de kan gjøre sin del av jobben. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller utdypning. forbundsleder, tlf: rådgiver, tlf seniorrådgiver, NHF, Oslo 20.oktober

5 1. Mål om likestilling og deltakelse for funksjonshemmede må følges opp med nødvendige virkemidler Det er tverrpolitisk enighet om viktige politiske mål og visjoner for å fremme likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Utfordringen framover er å sikre at virkemidlene som er nødvendig blir benyttet, slik at vi kan få det løftet for funksjonshemmede som er mulig. Prop.1 S ( ) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kap 847 Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne. NHF opplever at det ikke mangler positive visjoner eller målsettinger om likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Disse finner vi blant annet i Nasjonal transportplan og Handlingsplan for universell utforming (2009). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har til formål å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Midler avsatt direkte til handlingsplanen for universell utforming for 2012 er på 19,6 mill kr, om lag som for i år. Det er heller ikke på sektorområdene satset på universell utforming. Visjonen i Regjeringens handlingsplan for universell utforming er at samfunnet skal være universelt utformet innen For å oppnå dette må eksisterende bygg, anlegg uteområder, kollektive transportmidler samt infrastruktur oppgraderes. Regjeringen har signalisert at undervisningsbygg er førsteprioritet i denne prosessen. Dette valget støttet Norges Handikapforbund fullt ut. Departementets plan har vært å nedfelle tidsfrister for oppgradering til universell utforming for forskjellige kategorier bygg. Signalene som ble gitt våren/sommeren 2008 tydet på at forskriften med tidsfrister på universell utforming av skole skulle legges frem innen utgangen av I dag skriver vi høsten 2011 og fremdeles har intet har skjedd. Det er nå nødvendig at det i kommende reviderte budsjett, eller i forslaget til statsbudsjett for 2013 sikrer en økonomisk ramme som gjør det mulig å nedfelle forskrifter med tidsfrister for oppgradering til universell utforming for alle landets grunnskoler. Det er mangelfull framdrift vedrørende NTPs hovedmål om et mer universelt utformet kollektivtilbud, særlig på jernbanesektoren, og vi har bedt fagkomiteen om å be regjeringen om å fremme en sak for stortinget om hvordan etterslepet kan tas inn igjen. Arbeids- og sosialkomiteens områder har videre stor innvirkning på funksjonshemmedes levekår, og muligheter for likestilt deltakelse. Vi vil i denne sammenhengen understreke hjelpemiddelområdet og jobbstrategien. 5

6 2. Stopp kutt på hjelpemiddelområdet. Hjelpemidler er et virkemiddel for likestilling og deltakelse. Det legges opp til endringer på området for En god start i endring av kriteriene for gruppe 2-bil. NHF er tilfreds med endringen i tildelingskriteriene for gruppe 2-bil for barn og unge opp til 18 år, der de med sterkt begrenset gangfunksjon etter en nærmere vurdering kan tildeles gruppe 2-bil. Utvidelsen gir et merbehov på 13,5 mill kr. Dette vil føre til at flere familier får en god billøsning Det er viktig at dette i neste omgang nå videreføres til personer over 18 år. 2. Nedgang i anslaget på bilområdet På tross av endringen over, er det et betydelig lavere anslag på stønad til bil på 783,5 mill kr for 2012, i forhold til saldert budsjett 2011 (995 mill kr) og revidert budsjett i år (justert ned til 870 mill kr.) nedgangen. I revidert budsjett i år (Prop.120 S) ble nedgangen begrunnet med at kapasiteten i saksbehandlingen over tid har vært redusert, som følge av omorganisering av bilområdet. Det ble der likevel opplyst at saksbehandlingen var i ferd med å ta seg opp. Vi ber komiteen om å få en redegjørelse fra Regjeringen for nedgangen i anslaget på bilområdet, og sikre at nedgangen på anslaget på bilområdet ikke skyldes kapasitet til å behandle sakene eller strengere praksis. 3. Folketrygden strammes inn. Omfattende kutt i stønad til hjelpemidler. Regjeringen ønsker atter en gang å spare penger ved å kutte i retten til hjelpemidler etter folketrygdloven. I post 75 Bedring av funksjonsevnen foreslår regjeringen å kutte 2 millioner i hjelpemidler for å vaske seg, kle på seg, lage mat, spise og drikke. Det skal spares 14 millioner i utstyr til lek, trening og stimulering. Hvilke konkrete produktgrupper det er snakk om angis ikke. Kuttene begrunnes i at hjelpemidlene nå er vanlige i befolkningen. Vi kjenner ikke til at det er gjort analyser eller konsekvensutredninger forut for disse kuttforslagene. Barn og unge rammes Siden 1992 har det vært en gradvis heving av aldersgrensen for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering til dagens grense på 26 år. NHF har i mange år kjempet for å oppheve aldersgrensen. Nå går regjeringen motsatt vei med sitt forslag om at familiene selv skal finansiere hjelpemidler for 14 millioner kroner. I tillegg rammes familiene av kuttet på 2 millioner ved at bl a spesialutstyr for å spise og drikke omdefineres til småhjelpemidler den enkelte skal finansiere selv. Behovet for småhjelpemidler kan være omfattende for mange, og dermed også de samlede kostnadene. Familiene vil i tillegg miste verdifull rådgivning fra hjelpemiddelsentralene når produkter fjernes fra folketrygdens ansvar. Dette vil ha økte ulikheter som konsekvens, alt etter 6

7 hvilke ressurser den enkelte familie har. Dagens regelverk når det gjelder utstyr til trening og stimulering er allerede avgrenset mot ordinært utstyr som er vanlig å anskaffe for hoveddelen av norske barn. Likevel foreslås det omfattende kutt. Mens regjeringen har som mål å satse på både habilitering og likestilling, kuttes det i viktige virkemidler for å få dette til. NHF mener at endringer på hjelpemiddelområdet av denne karakter og omfang må utredes for å få belyst konsekvensene. Funksjonshemmedes organisasjoner må tas med som berørt part. Utrygghet omkring folketrygdens rolle Vi ser at det kan ligge dilemmaer og diskusjoner knyttet til hva hjelpemidler er med tanke på utviklingen i samfunnet. I denne diskusjonen er det viktig å ha klart for seg hva som er formålet med folketrygdloven; å gi trygghet for at den enkelte får tilgang til nødvendige hjelpemidler for å fungere likestilt med andre. NHF mener at de omfattende innstramningene som gjøres på hjelpemiddelområdet berører folketrygdlovens intensjoner og bestemmelser. Gjennom de omfattende kuttene som rammer barn og unge skapes det nå utrygghet. Vi ser også innstramningene i sammenheng med Holteutvalgets utredning og usikkerheten som i forbindelse med den ble skapt på hjelpemiddelområdet. Vi er urolig for at prosesser og beslutninger om omlegging av hjelpemiddelområdet tas uten at funksjonshemmedes organisasjoner involveres. Etter høringsrunden ble avsluttet for et år siden har departementet ikke involvert funksjonshemmedes organisasjoner. I statsbudsjettet følges Holteutvalget opp ved på nytt å aktualisere spørsmålet om det er behov for et fremtidig mer fleksibelt system for finansiering og formidling av hjelpemidler enn dagens utlånsbaserte modell (AD Prop.1 S s.70). Dette gjøres på tross av den massive motstanden Holtutvalgets utredning møtte i høringsrunden, med det klare budskapet om å holde fast ved dagens modell med rettigheter og finansiering gjennom folketrygdloven. Dette gjelder også for ortopedi- og hørselsområdet der en arbeidsgruppe skal avgi innstilling innen for å vurdere overføring til Helseforetakene, uten at brukersiden er involvert. NHF ber komiteen om å avvise kuttene på hjelpemiddelområdet, med særlig henvisning til at barn og unges behov for hjelpemidler skal sikres. Gi føringer om at funksjonshemmedes organisasjoner involveres ved endringer og utvikling av hjelpemiddelområdet. 7

8 3. Jobbstrategien et startskudd som krever oppfølging. Nå må NAV lokalt få rammer slik at de kan gjøre sin del av jobben. Et viktig grunnlag er lagt når nå jobbstrategien nå er på plass, som et startskudd for satsing flere år framover. NHF mener strategien er lovende. Vedlegg til Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for 2012 NHF er fornøyd med at tiltakene for 2012 kun er en start, og at det skal satses videre. I dokumentet fremheves det at strategien har et helhetlig og langsiktig perspektiv. Tiltak skal prøves ut og trekkes lærdom av. Det skal tas ett skritt om gangen, og arbeidet skal følges nøye. Utviklingen av tiltak skal skje i nært samarbeid med partene i arbeidslivet og funksjonshemmedes organisasjoner. Det skal utvikles kunnskap om virkemidler og metoder. NHF oppfatter og forutsetter at jobbstrategien inkluderer alle grupper funksjonshemmede. Helheten må prege tiltakene, valgene og evalueringen framover. En styrke med strategien, er at den peker på viktige sammenhenger mellom arbeidsdeltakelse og det spekteret av barrierer den enkelte arbeidssøker må forholde seg til. Om funksjonshemmede kan være i arbeid henger sammen med alt fra universell utforming, og oppfølging av diskrimineringslovgivning til assistansemuligheter, hjelpemidler og kompetent oppfølging. Det er viktig framover å holde fast ved at det nettopp er denne helheten som må til, som må prege tiltakene for den enkelte, og som også må tas hensyn til når effekten av tiltak skal evalueres. Veien videre nå: Sikre at NAV lokalt kan gjøre sin del av jobben. Kap 605 Arbeids- og velferdsetaten, 01 Driftsutgifter For den enkelte som trenger bistand i veien mot jobb, for arbeidsgiverne og for ansatte i NAV er det viktig nå å sikre at NAV-kontorene får mulighet til god oppfølging av den enkelte. Dette er blant annet et suksesskriterium om tilretteleggingsgarantien vil fungere. NAV-kontorene må derfor få et løft framover. Fafo-rapport 2011:24 Med NAV på laget? er en kvalitativ undersøkelse der ledere og saksbehandlere i NAV blir intervjuet. Følgende sitat fra en leder ved NAV-kontor er typisk for hvordan både saksbehandlerne og lederne opplever rammebetingelsene: Nei vi har ikke nok tid og ressurser til å bistå yngre personer med funksjonshemninger i overgangen mellom utdanning og arbeid. I denne overgangen finnes mange dilemmaer. NHF har diskutert jobbstrategen med FO og NTL NAV, og vi har følgende felles innspill til komiteen: Lokalkontorene i NAV nå må få nødvendige rammebetingelser for å sikre god oppfølging av den enkelte som har behov for dette. I praksis betyr dette at hver saksbehandler må ha et begrenset antall personer for oppfølging, slik at det er tid nok til å gjøre en god jobb i samarbeid med hver enkelt. Stortinget må be regjeringen sikre dette i det videre arbeidet med jobbstrategien, og be om at Stortinget får gjennomgått status på området snarest mulig, og senest i revidert budsjett. 8

9 SLIK KAN DU SPARE TUSENLAPPER I ÅRET HER SPARER DU MEST: BILHOLD: En vanlig familiebil koster rundt fem kroner pr. kilometer. Verdifallet er den største kostnaden. Klarer du deg med en rimeligere bil? Kanskje kutte ut bil nr. 2? BOLIGLÅN, BANK OG FORSKIKRING: Ved å nedbetale boliglånet til prosent av boligens verdi, vil du stort sett få bankens beste lånerente. Sørg for at sparepengene får høyest mulig rente. Sjekk forsikringene dine regelmessig, ikke minst om du kan redusere prisen gjennom skadeforebyggende tiltak. Se eventuelt dine privatforsikringer i sammenheng med forsikringsordninger på jobben. MAT: Planlegg middager og middagsinnkjøp, prøv å begrens innkjøpene til en gang i uka. Hverdagsmat kan du handle i lavprisbutikkene. God planlegging gjør at du kan utnytte gode tilbud. KREDITTKORT: Bruk kredittkortet smart. Ha en plan for å betale kredittkortregninger før rentene begynner å løpe. STRØM: Tenk energiøkonomisering hjemme og på hytta. Ta deg tid til å undersøke hvor mye du kan kutte strømregningen med enkle grep. Senker du innetemperaturen med rundt 2 grader, reduseres med ca. 10 prosent. Kanskje varmepumpe er en god investering? FERIER: Planlegg feriene i god tid, det er mye å spare på å utnytte de beste pristilbudene på flyreiser, hotellopphold og hytteleie. BARNA: Snakk med barna om hva det kosterå drifte en familie på ulike områder. Dette bidrar til en bevisstgjøring av barna, og reduserer kjøpepresset. 9

10 23 SMARTE SPARETIPS: 1. Skaff deg oversikt over alle dine abonnementer, og vurder behovet. Du har flere enn du tror. 2. Frys tv-abonnementet og 3G-kortet på hytta i de månedene du ikke bruker den 3. Begrens kafebesøkende 4. Smør matpakker-eller ta med deg rester fra middagen dagen før og dropp dermed jobblunsjen av og til. 5. Fyll opp tanken på bilen på søndagskvelder/mandagsmorgen, literprisen er som regel mye lavere på disse tidspunktene. 6. Kutt ut snop på hverdager, ikke kjøp brus godteri i kiosken-bruk dagligvarebutikken. 7. Kast minst mulig mat, ha system i matskap, kjøleskap og fryser for lettere oversikt over hva du har, og når det eventuelt går ut på dato. 8. Avtal med barna på forhånd at de kan få kjøpe litt når de er på skirenn, fotball-/ håndballturneringer mv, men ta med det meste- ellers kan det bli dyrt. 9. Pant alt alltid. Legg pengene på en sparebøsse. Det blir mye penger på ett år. 10. Fyll opp termosen eller vannflaska i stedet for å kjøpe drikke. 11. Bruk nettet. Selg ting du ikke bruker og kjøp brukt. 12. Planlegg gaveinnkjøp i god tid, enten det er snakk om jule- eller bursdagsgaver. Hastekjøp koster dyrt. Ha en pappeske stående hjemme og fyll den opp med gaver i salgstider. 13. Planlegg matinnkjøpene og handle bare en gang i uken. Ta med egen pose til varene. 14. Vær prisbevisst. Se på den lille skriften, kilo, liter og enhetsprisen, ikke den store. 15. Sammenlign priser på forsikringer, strøm, mobil osv. hvert år. 16. Hvis du ikke klarer å spare selv, kan du be arbeidsgiveren din om å trekke mer i skatt. 17. Prut når du skal kjøpe møbler, hvitevarer, byggvarer, bil eller elektronikk. Be om et pristilbud og gå videre til neste leverandør med dette. 18. Utnytt biblioteket for gratis avis og dvd-er. 19. Det lønner seg å handle hvite/brunevarer på nettet, Stor forskjell på butikk- og nettilbud. 20. Bestem deg for å ha en shoppefri måned, eller år. Det er bare å snu klesbunken! 21. Bil er dyrt, regn på om det er billigere for deg å ta kollektiv og for eksempel være medlem av et bilkollektiv. 22. Skrell bort unødvendige medlemskap. 23. Hent inn anbud på ting du skal ha gjort i hjemmet som du ikke kan utføre selv. 10

11 DIN GUIDE TIL GULLPENSJON Om noen år kan store deler av Norges befolkning selv styre hele sin pensjonssparing. Slik sikrer du deg best. Har du muligheten til å påvirke din pensjonssparing: Velg høyere risiko dersom du har mer enn ti år igjen til du trer inn i pensjonistenes rekker. Det er ekspertenes råd. Setter du din pensjon i obligasjons- eller pengemarkedsfond, er renten i dag så lav at du vil slite med å bevare kjøpekraften av pengene. ANBEFALER RISIKO Risikoen er høyest i aksjefond. Dermed har du mest å vinne-og mest å tape. Men sparing i mange av de yrkesaktive årene gjør at sannsynligheten for å tjene blir mye større enn risikoen for å tape. Deretter bør du trappe ned aksjeandelen og risikoen ti år før du starter livet som pensjonist. Så lenge aksjeandelen av den langsiktige sparingen reduseres i god tid før du trenger pengene, dempes virkningen av et mulig krakk på børsen. Jo lengere sparehorisont man har, desto større risiko tåler en trolig å ta. Erfaringer viser at de fleste som har innskuddsordninger er relativt passive og sjelden end TAP rer investeringsprofil. TROR IKKE PÅ Spar med høyere risiko. Er du under 57 år, bør du så godt som alltid ha høyere risiko enn det som ligger inne som standard i fondene. Er det fare for at pensjonen blir borte på børsen? Det finnes ikke en ti års periode i moderne tid hvor børsene samlet sett har gått ned. Samtidig er pensjonssparingen så langsiktig at risikoen for tap blir liten. Når selskaper evt. ringer deg har de gjerne lav, middels eller høy risiko på din pensjon sparing du kan velge imellom. Er du under 55 år bør du velge den høye eller den middels høye risikoen. Den laveste risikoen vil neppe passe noen. SJEKK PENSJONEN DIN Etter yrkeslivet skal du leve av folketrygd og tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Fripoliser er en opptjent pensjonsrettighet fra arbeidsgivere i privat sektor. Alderspensjon i ny folketrygd gir prosent av sluttlønn opp til ca kroner (7,1G). Personer født i 1953 eller tidligere har full opptjening av alderspensjonen i folketrygden dersom de har jobbet 40 år og tjent mer enn 1G pr. år. Alderspensjonen blir beregnet på grunnlag av inntekt i de 20 beste årene. For dem som er født i 1963 og senere gjelder regelen om at desto flere år du jobber, desto mer pensjon får du. For årskullene 1954 til 1962 fases de nye opptjeningsreglene gradvis inn. I tillegg kommer tjenestepensjon som varierer i privat sektor. Offentlig ansatte har som utgangspunkt 66 prosent av sluttlønn. På nettsiden norskpensjon.no kan du logge inn ved hjelp av BankID, MinID eller Buypass Smartkort og finne ut hva du kan forvente å få fra både folketrygden og fra private tjenestepensjonsordninger. Også på nav.no kan du hente ned informasjon. ANNONSEPRISER FRA 2011: Helside kr ,- Halvside kr ,- Kvartside kr ,- Ved avtale om 4 annonser er 1 gra s. 11

12 PENSJONS - A B C. YTELSESBASERT PENSJON. Alle i offentlig sektor som er født i 1958 eller før har en individuell garanti som sikrer de med full opptjening 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Offentlig ansatte født i 1959 eller senere har i praksis ikke lenger garanti på 66 prosent ved fylte 67 år ettersom både folketrygden og tjenestepensjonen reduseres grunnet levealdersjusteringen. De i privat sektor har en tilsvarende lik pensjonsavtale, men den er på langt nær like bra. Det henger sammen med at den beregnede folketrygdandelen av pensjonen blir lavere enn den faktiske folketrygden, og den totale pensjonen blir lavere enn de forespeilede 66 prosentene. Det er de arbeidstagerne med disse ytelsesbaserte pensjonssystemene i privat sektor som Banklovkommisjonen foreslår skal over på andre ordninger i løpet av tre år etter loven blir vedtatt, etter planen i Offentlig sektor er foreløpig ikke omfattet av pensjonsendringene. De som er født før 1962 kan få lov å fortsette på en ytelsesbasert ordning dersom arbeidsgiver velger dette. INNSKUDDSPENSJON. Dett er en ordning som gjelder arbeidstagere i privat sektor. Den enkelte får hvert året pensjonsinnskudd inn på sin pensjonskonto. Minstesatsen er pr. i dag 2 prosent. Makssatsen er åtte på de høyeste inntektene og 5 prosent på de noe lavere. Normalt gir arbeidsgivere sine ansatte valget mellom å investere i tre-fire ulike porteføljer, der risikoen er ulik. Samlede innskudd og avkastning på midlene avgjør størrelsen på den enkeltes pensjonsbeholdning. Banklovkommisjonen åpner også for at innskuddspensjonen kan få økte makssatser. Dersom det er mer enn ti år igjen til du skal gå av med pensjon, spar mest mulig i aksjefond. Dette gir den høyeste risikoen og størst sjanse for best gevinst med en så lang sparehorisont. Først de siste årene før du blir pensjonist, bør sparepengene i innskuddspensjon plasseres med en lav eller middels risiko. HYBRIDPENSJON. Allerede neste år kan nykomlingen hybridpensjon bli innført. Dette gjelder for arbeidstagere i privat sektor som et alternativ til dagens ytelsesbaserte pensjon Arbeidsgiver setter hvert år inntil 7 prosent av din lønn mellom 0 12 G (inntil kroner) på en konto som forvaltes av forsikringsselskapet eller pensjonskassen. Hvert år oppreguleres pensjonsbeholdningen i takt med lønnsveksten. Utbetalingen er livsvarig. Hvis det står kapital igjen når du dør, går pengene tilbake til fellesskapet. De tilfaller altså ikke dine etterlatte eller dødsboet, som i innskuddspensjonsordningen. I begge modellene kan bedriftene skyte inn ekstra inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 G og 12 G. Standardmodellen sikrer en alderspensjon på samme nivå som en ytelsesbasert foretakspensjon som er om lag 66 prosent av sluttlønn. 2O 30 ÅR Prioriter å nedbetale gjeld til gjelden er 75 prosent av boligens markedsverdi og du kan få bankens beste rente Øk egenkapitalen. Ellers kan du havne i gjeldskrise om du blir skilt, mister jobben eller boligprisene faller. Hvis du har 5000 kroner igjen til sparing i måneden, etter at renter og forbruk er betalt, kan du for eksempel for eksempel bruke 4500 til BSU/nedbetaling av gjeld og 500 kroner til aksjefond. 12

13 30 50 ÅR Når gjeldsgraden (gjeld delt på brutto årsinntekt er under fire, par med inntekt på har under 3.2 millioner i gjeld) kan dere begynne å spare forsiktig i aksjefond. Når gjelden er kommet ned på et komfortabelt nivå, er en ideell fordeling av den månedlige sparingen 50 prosent i aksjefond og 50 prosent avdrag på lånet. Vurder fleksilån (rammelån) når gjelden er under 75 prosent av boligens markedsverdi. Innenfor rammen kan dere fritt betale ned eller låne opp ÅR Som 50-åring er du vel etablert i boligmarkedet. Du har fortsatt gjeld, men egenkapitalen er solid og lønnen høyere. Du bør prioritere aksjesparing. Plasser gjerne mer enn halvparten av sparepengene i aksjefond. Trapp gradvis ned frem mot pensjonisttilværelsen. Du bør være gjeldfri når du går av med pensjon. Spar gjerne 30 prosent av utbetalt månedslønn de siste årene i yrkeslivet. Bruk arv til nedbetaling av gjeld. Er du gjeldfri og synesrisikoen ved bare å spare i aksjefond blir for stor, kan du spare mer i bankinnskudd, pengemarkeds- og obligasjonsfond. KILDE: DINE PENGER 13

14 14

15 HØSTTUR TIL CASAS HEDDY 2012 Den 15. oktober dro 14 deltagere fra LFA Oslo og Akershus til Cassas Heddy, Lanzarote. Med på turen var Unni og Per, Inger og Anker, Anne Berit og Håkon, Finn, Jan, Arne, Ester og Ivonna, Harald, Jytte og Bodil. Forsinkelser ble det på Gardermoen pga mange rullestoler. Men turen gikk fint og god mat ventet oss sent på Cassas Heddy. Dagen etter var det velkomstmøte og tildeling av fysioterapeuter, for den som ønsket det. Vi var heldige og fikk behandling av dyktige fysioterapeuter, og følte at vi hadde stort utbytte av behandlingen. Nydelig vær og alle benyttet svømmebassenget, som holdt +29gr C og med ca. 30gr på land. Kunne det bli bedre? Den 17. ble det arrangert «å bli kjent tur» med buss rundt på øya og 1 times stopp i Puerto del Carmen. Flere av oss benyttet dette tilbudet og rundet av turen med 1 gl hvitvin og fantastisk utsikt over havet! Neste dag våknet vi til tåke, regn og storm! Tur til Timanfaya ble arrangert, men sikten der oppe var 1 meter. Hvor man ellers kan se utover hele øya. Ridning på kameler ble dessverre avlyst. Her hadde man kunnet se vulkanske formasjoner, som oppstod under utbruddsperioden fra1730 til Den 19. oktober var været overskyet. Men Jan hadde vært ute på rekognoseringstur med scooteren sin dagen før, og funnet en kjempekoselig restaurant i Puerto del Carmen. Alle 14 spiste sammen om kvelden. Maten og vinen var god og humøret på topp. Hjemturen ble et syn for guder, da vi med krykker og rullestoler skulle manøvrere oss nedover bakke til taxier. Mye latter og mange kommentarer, men de kom fra vår egen gruppe. Man har da selvironi! Harald, Per, Unni og Jan leide bil, en snerten Mercedes Benz. De hadde flott tur helt nord på øya. Harald er jo en meget dyktig sjåfør og flere fikk nyte godt av dette. Jytte og Bodil spiste lunsj med Harald og Jan (som 2. sjåfør), i en liten landsby, el Golfo, et nydelig sted sørvest m på øya. Drønningene slo store innover land. Det var et perfekt sted for Surfere, og det var mange av dem. El Golfo er egentlig et krater som halvveis er slukt av havet. Det finnes en underjordisk grønn lagune der. Vel verdt en titt!! Harald drar alltid innom el Golfo!! 15

16 Oi deilig med ferie. Fri hele dagen. Nydelige svømmebasseng, hvor Anne Berit nesten bosatte seg! Stålende sol og varme. Dette var noe vi virkelig trengte!! Casas Heddy legger opp til aktiviteter som alle kan være med på. Etter frokost er det morgentrim. Tanja, en av aktivitetslederne, var både dyktig og inspirerende. Hildegunn, også aktivitetsleder arrangerte gym i bassenget hver morgen. Mange badehungrige sjeler ventet på henne. Det var virkelig gøy. Noen av gruppens egne medlemmer dukket opp før sola sto opp, i svømmebassenget for å trimme på egen hånd. Herlig å ligge i vannet tidlig, tellestjerner og se soloppgangen. Ester talte svømmerunder i stedet for!! Et skår i gleden var at Finn ble sendt m på sykehuset. Men <<søster Inger>> stiller alltid opp og vi fikk heldigvis Finn med oss tilbake. Han hadde da med seg hjem en- virkelig sykesøster!! Noen hadde en drøm om å få bade i havet! Håkon badet der hver dag på sine turer, og det hørtes deilig ut. - Det ble tur! Halve «staben» dro av gårde. Etter litt «om og men» kom vi oss ut i Atlanteren, med Tanja som ansvarlig, stakkars. Herlig med ramsalt vann og strålende sol. Ester med nytt hygienebein som fungerte veldig bra! Vi dro ut og spiste i små grupper. Nydelig, om kvelden å se solen gå ned over Lanzarote. Den 27. var det grillparty på terrassen. Deilig mat full fart med hatteparade, dans og fest. Vi var på gulvet nesten alle sammen. Per og Harald ble premiert for sine hatter, Casas Heddys to bier!! Nydelig var de. Bzzzzzzzz!! Unni hadde mye jobb med kostymene!! Den 28. samlet Per alle til en liten «rødvinsavskjed» på minigolf-plassen, der Inger ble kåret til «årets kvinne»! Selvsagt ble det Inger!! Så kom regnet styrtende, og alle flyttet inn hos Bodil, som hadde øyas minste leilighet. «Der det er hjerterom er det husrom», sa Arne mens regnet fosset ned. Men mye moro ble det!! 16

17 Hjemreisedagen startet med 2 timers forsinkelse pga snøstorm i Norge. Hjelp, er det virkelig vinter? Takk for en koselig tur alle sammen, for vi hadde det kjempefint. Ikke et surt ansikt å se blant de 14 sammensvorne, disse 2 ukene, på en nydelig, malerisk, mørkebrun øy, omgitt av blått, blått, ramsalt hav og med en varm, deilig sol hengendes over oss. Hilsen Bodil. 17

18 LFAs Årsmøte i år er : april på Scandic Hotell Gardermoen. Årsmøte forhandlingene er: Lørdag 27. april. 18

19 LFA LIKEMENN PR NOVEMBER 2011 Oslo/Akershus Per Hovden Mob: Jan Simensen Mob: Inger Biseth Mob: Buskfold Rolf E. Strand Mob: Ingoline Engebretsen Mob.: Erik Ax Mob: Franck Tore Larsen Mob: Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen Mob: Berit Sporstøl Tlf: Kjell Titlestad Mob: Tora Sunde Mob: Trøndelag Sigmund Tøndelstrand Mob: Sigbjørn Rønning Mob: Bjarne Afret Tlf: Hordaland Helge Kvaale Mob: Roald Hauge Mob: Gisle Hagenes, Mob: Aksel Lastad e-post: Per Gulbrandsen e-post: Stine Therese Børtstad e-post: Agder Svein Upsahl Mob Nord-Norge Torstein Møller Mob: Anita Larsen Mob: Karl Foslund Mob: Odd Harald Kristoffersen Mob: Are Apeland Mob: Innlandet Randi Mellem Mob: Tor Dalsheim Mob: Østfold Kari Jansen Mob: Inger Wiklund Mob: Bjørn Helgesen Mob:

20 Retur adresse: LFA Postboks 9217, Grønland 0134 OSLO Amputasjonsforum Nr. 1/2013 B Gullkorn fra pasientjournalen Hun har ingen forfrysninger, men hennes mann oppgir at hun var svært het i sengen na l i dag. Pasienten stoppet og puste og døde på sykehuset sist na. Hun er her i dag for å klage. Lastebilsjåføren med god kondisjon som vanligvis kjører en mil uten å bli andpusten. Vonbroten bytur Ein heimannn frå Haukelidseter Kom heima så sur som salpeter, den gågata vvar Bra skryt, gut han sa ho gjekk`kje ein einaste meter Agurkny Ein flygeglad gartnar frå Skage fekk kjøpt slik ein hangglider-drage. No dyrkar`n salat Agurk og tomat i heilage sankt Peter sin hage Trykk: Nordkyn Vekst As, tlf: Innmelding i LFA (Landsforeningen for Amputerte) Hovedmedlem : kr. 300,- Pårørende i husstand: kr. 150,- Interessemedlem: kr. 300,- Navn: Adresse: Postnr/sted: Sendes til: e-post: Telefon/mobil: Fødselsdato og år: Landsforeningen for Amputerte Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Kategori: Funksjonshemmet Amputert Pårørende Nettsted: Tlf: Sted/dato: e-post: Underskrift: 20

Amputasjonsforum Nr. 2/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2011 Blad nr. 9. www.lfa.no

Amputasjonsforum Nr. 2/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2011 Blad nr. 9. www.lfa.no Amputasjonsforum Nr. 2/ 2011 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2011 Blad nr. 9 www.lfa.no 1 Amputasjonsforum Nr. 2/2011 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2011 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING EXPRESS NORGE AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING EXPRESS NORGE AS INNSKUDDSPENSJON I BRING EXPRESS NORGE AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I POSTEN NORGE AS

INNSKUDDSPENSJON I POSTEN NORGE AS INNSKUDDSPENSJON I POSTEN NORGE AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB. Alle ansatte som oppfyller opptaksvilkårene er fra 01.01.06

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2/2014 DET NYVALGTE LFA STYRET

Amputasjonsforum Nr. 2/2014 DET NYVALGTE LFA STYRET AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2014 Blad nr. 21 DET NYVALGTE LFA STYRET LFA årsmøtet ble avviklet på Scandic hotell, Gardermoen 5. og 6. april 2014 Dette er det nye styret

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Høringssvar ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringssvar ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Dato: Guri Henriksen 12.06.14 Høringssvar ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år Vi viser til brev av 23.05.2014

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig

Detaljer

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang Nr. 1 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 1 2009 Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Hovedstyret I LFA 2009

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER Informasjon DNB Livsforsikring AS er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, og er en del av DNB-konsernet. Vi er pensjonsspesialisten,

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

26-årsgrensen Hjelpemidler til trening og fritid. Guri Henriksen

26-årsgrensen Hjelpemidler til trening og fritid. Guri Henriksen 26-årsgrensen Hjelpemidler til trening og fritid Guri Henriksen 27.04.13 Jeg vil gå inn på Historie og lovverk Politikk og påvirkningsarbeid Fremtidsmuligheter. Tegn i tiden. Tilbakeblikk Folketrygdloven

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine!

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Sparetips som hjelper deg med å ta kontroll over finansene dine Vi vil alle gjerne ha litt økonomisk trygghet. Oppsparte midler gjør

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2016-2017 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Skipper Worse Ledaal Stavanger 29. Januar 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Hvordan få mer ut av pengene som pensjonist? Hvordan få lavere

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens private tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO NHOs ståsted - tjenestepensjon Sentrale kriterier Bedriften beslutter Forutsigbarhet Kostnadskontroll

Detaljer

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Agenda Gode forsikringsordninger igjennom jobb? Gangen i uføreutbetalingene Behov for forsikringer?

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Nr. 3 / 2011 Blad nr. 10

Nr. 3 / 2011 Blad nr. 10 Amputasjonsforum Nr. 3/ 2011 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3 / 2011 Blad nr. 10 Foto: JAS SOMMERHILSEN FRA CASAS HEDDY www.lfa.no 1 Amputasjonsforum Nr. 3/2011 PRESENTASJON

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 3/2014 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 3 / 2014 Blad nr. 22. www.lfa.no

Amputasjonsforum Nr. 3/2014 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 3 / 2014 Blad nr. 22. www.lfa.no AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3 / 2014 Blad nr. 22 www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2014 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad Mobil 908 22 175 Privat

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1124/17 HØRING - EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1124/17 HØRING - EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING Samlet saksfremstilling Arkivsak 1124/17 HØRING - EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING Saksansvarlig Roger Santokhie Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2017 PS 8/17 Komite for

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer