boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013"

Transkript

1 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

2 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har til hovedformål å skaffe boliger til sine medlemmer gjennom borettslag eller på annen måte forvalte boligene for andelseierne. Halden Boligbyggelag har videre som formål å organisere og forvalte andre tiltak som tjener andelseiernes interesser samt å føre regnskap for andre. MØTER MV. Det er i løpet av 2013 vært avholdt en ordinær generalforsamling. Styret har hatt 5 møter og behandlet 49 saker. 1. vararepresentant til styret har møtt fast på styremøtene. Videre er det holdt møte for andelseiere som ikke er tildelt bolig, hvor det ble valgt delegater til generalforsamlingen. Representanter for boligbyggelaget har deltatt på forskjellige kurs og konferanser arrangert av NBBL og andre. Direktør Eli K. Andreassen representerte HABO på NBBLs landsmøte i Oslo i juni ADMINISTRASJONEN OG STYRET, MILJØ OG LIKESTILLING Ved utgangen av 2013 hadde boligbyggelaget sju ansatte, som fordeler seg på fem kvinner og to menn. Boligbyggelagets styre besto av fire menn og en kvinne. Fast møtende vara er kvinne. Styrets leder er mann. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved nyansettelser. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsforhold eller ulykker i løpet av året. Sykefraværet har vært på 59 dager som er 4 % av den totale arbeidstiden. Fraværet skyldes en langtidssykemeling. Arbeidsmiljøet i bedriften betraktes som godt. HABO driver ikke virksomhet som forringer det ytre miljøet utover det som kan anses som normalt for et boligbyggelag. ÅRSREGNSKAPET, ØKONOMI OG UTSIKTENE FRAMOVER Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. De totale inntektene i 2013 ble på kr ,-. Sammenlignet med 2012 er sum driftsinntekter kr ,- lavere enn fjoråret. Ser man bort fra gevinst ved salg av anleggsmidler er omsetningen kr høyere i 2013 enn i Driftskostnaden har i 2013 gått opp med kr som i det alt vesentlige skriver seg fra posten lønn og andre personalkostnader med høyere pensjonskostnader enn året før. Driftsresultatet ble på kr mot kr ,- i Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kr ,- mot kr i Overskuddet foreslås overført til annen egenkapital. Egenkapitalen er pr på 62,8 % mot 58,8% i ,8 % er opp med 4,0 % fra Det er viktig at egenkapitalen øker med tanke på at det krever betydelig egenkapital å finansiere kjøp av tomter og det å utvikle gode boligprosjekter. Egenkapitalen betegnes som tilfredsstillende. For at økonomien skal kunne betegnes som god bør fri egenkapital være så stor at den dekker % av kapitalbehovet i ethvert byggeprosjekt. Ved tomtekjøp og oppføring av boligprosjekter er det boligbyggelaget, eller et selskap eid av boligbyggelaget, som står for utbygging, enten alene eller sammen med andre. Uavhengig av modell krever boligutvikling betydelig kapital. Bygging av nye boliger innebærer også alltid en økonomisk risiko. Styret er klar på at nybygging må tilpasses til HABOs økonomiske situasjon. HABO har ingen andre måter å øke sin egenkapital på enn ved årlige overskudd. Det er styret og administrasjonens klare målsetting at HABO skal gå med overskudd for å bygge egenkapital og trygge driften. I tillegg til egne midler må selskapet ha tilgang på kapital fra en finansinstitusjon i alle byggeprosjekter. Det er derfor av aller største viktighet at HABO drives på en slik måte at selskapet har tillit i markedet. HALDEN BOLIGBYGGELAG PROSJEKT AS Selskapet er HABOs utbyggingsselskap og HABO står som eier av 100 % av aksjene i selskapet. Selskapets styre består av: Eli K. Andreassen, Stein Viken og Bjørn Thorvik. Selskapet startet høsten 2013 bygging på Brekkerød med sameiet Brekkerødlia. Det skal oppføres total 19 andeler, tre eneboliger og 8 tomannsboliger. De første tre boligene ferdigstilles medio mai 2014, de neste 9 primo september HALDEN BOLIGSENTER AS Halden Boligsenter AS eies 100 % av Halden Boligbyggelag. Selskapet driver eiendomsmegling og har en franchiseavtale med DNB Eiendom AS som er et selskap i DNB konsernet. Selskapet har lagt bak seg et godt driftsår også i Styret består av: Eli K. Andreassen, Ole Christian Rabe Gjerlaugsen og Stein Viken. FORVALTNINGSVIRKSOMHET Kjernevirksomheten er å medvirke til en god forvaltning av de borettslag, stiftelser og sameier som HABO er forretningsfører for. Oppgavene omfatter i første rekke god forretningsførsel i samsvar med lover og regelverk. 2

3 For øvrig er viktige felles utfordringer boligselskapenes vedlikehold og modernisering av bygningene og uteområdene, samt bevaring og videreutvikling av et trygt og godt bomiljø for alle. Pr forvalter boligbyggelaget 2342 boliger i 64 tilknyttede borettslag, to stiftelser, seks sameier og tre frittstående borettslag. Dette er basisvirksomheten i HABO. Vi har i tillegg avtale med Halden kommune om forvaltningen av kommunens 225 leiligheter i borettslag tilknyttet Halden Boligbyggelag. I tillegg forvaltes 30 kommunale leiligheter organisert på annen måte. Samlet innkrevde felleskostnader for boligselskapene var i 2013 på litt over 135 mill. kroner. Samtlige borettslag tilknyttet Halden Boligbyggelag er innmeldt i selskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Sikringsordningen har til formål å forestå utbetalinger til borettslag som lider tap ved mangelfull oppfyllelse av andelseieres plikt til å betale felleskostnader. Dette er en sikringsform som kun tilbys gjennom HABO og andre boligbyggelag tilknyttet NBBL. BYGGEVIRKSOMHETEN NYE BOLIGER Det er ikke ferdigstilt nye boliger. Det er igangsatt 11 boliger på Brekkerød. For å lykkes i byggeprosjekter, må man ha tilgang på attraktive tomter for feltutbygging. Det mener vi at vi har med tomteområdet som Halden Boligbyggelag Prosjekt AS bygger ut på Brekkerød II. De fleste vil bo på områder med lett adkomst til skole, butikk og marka. I tillegg vil mange godt voksne bo sentrumsnært og gjerne i umiddelbar nærhet til sentrum. I sentrum er det imidlertid knapphet på tomter. Det som finnes er som regel bebygd og med strenge krav til riving og hva man får lov å bygge opp igjen krever derfor bygging i sentrum store ressurser og tilgang på kapital i tillegg til langsiktighet. Tendensen i Halden er den samme som ellers i landet at eldre vil bo lettvint på en flate, gjerne med parkering i kjeller og heis. BOLIGER UNDER PLANLEGGING/ PROSJEKTERING Sameiet Brekkerødlia Bygging pågår i regi av datterselskapet Halden Boligbyggelag Prosjekt AS. Det er for tiden ingen flere boliger under planlegging. VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I BOLIGSELSKAPENE Den samlede bygnings- og eiendomsmassen som HABO forvalter for boligselskapene har en samlet forsikringsverdi på rundt 5,2 milliarder kroner. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen øker kravene til styrene i borettslag og sameier når det gjelder ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikehold og modernisering. Styrene etterspør dermed tekniske og økonomiske tjenester for å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Det har i 2013 som årene før, vært stor etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging både når det gjelder vedlikehold, fornying, oppgradering og ordinær drift. Det er i løpet av 2013 startet eller avsluttet vedlikehold og modernisering for nesten 62 mill. i tilknyttede borettslag. Her har både tekniske avdeling og økonomi og forvaltningsavdelingen vært engasjert med planlegging, prosjektering, byggeledelse og gjennomføring. Det er nå nesten ingen styrer som påtar seg ansvaret for å gjennomføre oppgradering, fornying og periodisk vedlikehold på egenhånd. De aller fleste ser nødvendigheten og fordelen med å ha en profesjonell partner som HABO som samarbeidspartner i slike prosesser. Boligselskapene fremstår med en velholdt boligmasse tilpasset dagens krav, til glede for beboere og omgivelsene. Mange har oppgradert blokkene sine med større innglassede balkonger og fasadefornying. I ett borettslag ble fasader, vinduer og balkongene ferdigstilt i 2013, og ett startet arbeidene med fasader, tak, utvidelse og innglassing av balkonger i Til sammen utgjør dette164 leiligheter. I tillegg er det flere rekkehus som har gjennomført eller påbegynt totalrehabilitering av tak og fasader i Når de gjelder miljøtiltak, har enda ett borettslag gått fra oljefyring til jordvarme i I alle de nevnte prosjektene har HABO vært med som prosjektansvarlig og eller bistått styret med lånefinansiering og økonomisk veiledning. MEDLEMMER Halden Boligbyggelag hadde pr medlemmer hvorav boende og ikke boende. I 2013 fikk HABO 295 nye medlemmer. 146 medlemmer er utmeldt/strøket. Det betyr en økning i medlemsmassen på 149. Vi tror at medlemstilgangen HABO har hatt de senere årene skyldes at vi er en interessant og tjenlig organisasjon når ulike boligbehov skal finne sin løsning. Forkjøpsretten, boliger i sentrale strøk, allsidig botilbud i veldrevne boligselskap samt en rekke fordeler knyttet til medlemskapet, antar vi er avgjørende forutsetninger når man skal velge en god partner i boligsektoren. ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OG 2013 REGNSKAP HALDEN 2013 BOLIGBYGGELAG HALDEN BOLIGBYGGELAG 3

4 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OG 2013 REGNSKAP HALDEN 2013 BOLIGBYGGELAG HALDEN BOLIGBYGGELAG MEDLEMSFORDELER Ved boligsalg har medlemmer i HABO med best ansiennitet rett til å tre inn i høyeste bud ved kjøp av brukt bolig. Muligheten til å benytte forkjøpsretten er kanskje den største fordelen våre medlemmer har. I 2013 var det 26 medlemmer som brukte denne retten til å få sin bolig. Totalt ble det omsatt 290 andeler i tilknyttede borettslag. HABOs oppgave er å fremme fordelene ved å være medlem av boligbyggelaget, være andelseier og bo i borettslag. Det er derfor av stor betydning at HABO sørger for å knytte til seg samarbeidspartnere som kan bidra til en positiv utvikling praktisk som økonomisk for våre medlemmer, og tegner kontrakter som gir fordeler av et medlemskap. Gjennom medlemskapet i HABO har medlemmene i flere år kunnet benytte seg av en lang rekke tilbud fremforhandlet både lokalt og sentralt via Boligbyggelagenes Partner AS. Lokale avtaler gir medlemmene rabatter på håndverkstjenester, byggevarer, maling, blomster og hageartikler for å nevne noen. Det gjøres en betydelig innsats for å fremskaffe nye tilbud til medlemmene og bolig selskapene. I slutten av 2013 ble det inngått ny og forbedret avtale med byggevarehuset Montér om både rabatter og bonus ved bruk av fordelskortet når man handler. I tillegg kommer gunstige bank-, telefon- kabel-tv samt forsikringsavtaler i Boligbyggelagenes Forsikring. INFORMASJON HABO har egne internettsider under som orienterer om vår virksomhet. Medlemsbladet «HABO-bladet» ble i 2013 distribuert i Halden og omegn først og fremst som innstikk i Halden Arbeiderblad. Bladet kommer ut fire ganger i året, med et opplag pr. utgivelse på Bladet baserer seg primært på lokalt stoff som blant annet HABOs boligprosjekter, praktisk informasjon om borettslag og sameier samt medlemsfordeler og aktuelle temaer. Det er vårt inntrykk at bladet blir godt mottatt i nærmiljøet og av medlemmene. Bladet blir i tillegg til å ligge på nettsidene til HABO, sendt til utenbys medlemmer og til andre som vi ønsker å informere om vår virksomhet. «HABO-bladet», utgis i samarbeid med Suveren Kommunikasjon AS. KONTAKT MED BOLIGSELSKAPENE Kontakten mellom boligbyggelaget og kundene, boligselskapene fungerer godt. Administrasjonen har i 2013 som tidligere år vært representert på samtlige av borettslagenes generalforsamlinger og sameiernes årsmøter. HABO ansatte stiller dessuten opp på styremøter og beboermøter når det er behov for det. Der HABO er engasjert som prosjektleder ved større vedlikeholds, utbyggings og moderniseringsarbeider, er HABOs ansatte en aktiv medspiller i møter med entreprenører og beboere. Boligbyggelaget har omfattende kontakt med borettslagene og medlemmene i forbindelse med omsetning av boliger og utførelse av tekniske tjenester. I tillegg til kurs ved behov, avholdes det to faste kurs i året. Den årlige konferansen for tillitsvalgte i boligselskaper ble i 2013 avholdt samme med Sarpsborg og omegn boligbyggelag i Strømstad over to dager. Hovedtema var som så ofte før, jus. Deltagelsen var god. Tilbakemeldingen etter konferansen viste at den var vellykket. I tillegg til høstkonferansen, har det vært avholdt kveldskurs i styrearbeid for nye styremedlemmer. Kurset ble avholdt i mai etter at alle generalforsamlinger var avsluttet. Deltakelsen og tilbakemeldingene viser at dette er et nyttig og populært kurs. Som autorisert regnskapsførerselskap kan HABO påta seg oppdag som forretningsfører for alle typer boligselskaper. Det er gledelig å registrere at etterspørselen etter tjenestene holder seg stabil med flere forespørsler og nye kontrakter hvert år. SAMARBEID MED HALDEN KOMMUNE OG ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE HABO har i 2013 som tidligere år hatt et nært og godt samarbeid med administrasjonen i Halden kommune. Samarbeidet har i hovedsak bestått i forvaltning og tekniske tjenester i omsorgsboliger, stiftelser og øvrige kommunale boliger i borettslag og utleieboliger for øvrig. Det er viktig at HABO på en positiv og servicemessig måte legger forholdene tilrette for kommunen til å benytte seg av det apparatet vi har både på administrativt, teknisk og forvaltningsmessig nivå. Styret og administrasjonen vil takke vår revisor, våre bankforbindelser, entreprenører og håndverkere vi har forbindelse med for et godt samarbeid i perioden. 4

5 VEIEN VIDERE Halden Boligbyggelag arbeider i et stadig mer krevende marked. Det blir stadig større enheter og færre boligbyggelag. Det stilles derfor store krav til tilpasning og kontinuerlig omstilling. Hovedutfordringene vil fortsatt være å styrke HABOs fortrinn som den som kan ivareta alle boligrelaterte utfordringer innenfor nybygging, vedlikehold, modernisering, forretningsførsel og forvaltning. Forholdene burde fortsatt ligge til rette for at Halden Boligbyggelag skal kunne møte disse utfordringene som et selvstendig boligbyggelag alene, eller i kompaniskap med andre utbyggere eller sågar andre boligbyggelag der det er formålstjenelig. Som en del av en stor medlemsorganisasjon har HABO som mål å fremforhandle enda flere avtaler med leverandører av varer og tjenester som kan komme medlemmene til gode. Styret legger vekt på at HABOs organisasjon skal omstilles i takt med nye rammebetingelser og arbeide aktivt for å opprettholde og øke kundetilfredsheten gjennom nært samarbeid med medlemmene hva angår både tjenestenes omfang, servicegrad og kvalitet, slik at vi har tilpassede og moderne produkter. Styret ønsker at organisasjonen skal være preget av stabilitet, ha ordnet økonomi og bli oppfattet som en trygg og seriøs forvalter og utbygger. Halden, 24. april 2014 I styret for Halden boligbyggelag: Stein Viken Styrets leder Bjørn Thorvik Nestleder Stein E. Murud Styremedlem Jan-Erik Solheim Styremedlem Tove Grimstad Styremedlem Eli K. Andreassen Direktør 5

6 STYRET 2013/2014 STYRET HAR BESTÅTT AV FØLGENDE: (PERSONER MERKET MED * ER PÅ VALG I 2014) ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OG REGNSKAP HALDEN HALDEN BOLIGBYGGELAG Leder: Stein Viken ikke boende Nestleder: Bjørn Thorvik boende Medlemmer Stein Erik Murud * boende Tove Grimstad * ikke boende Jan-Erik Solheim ansattes rep. Varamedlemmer: Ann Christin Due* boende Emilie Nyberg Andreasen * boende Heidi Lagerholt ansattes rep. Valgkomite: Leder: Ottar Labori * ikke boende Medlemmer: Vigdis Solvang * ikke boende Ann Christin Due HABOs styre Varamedlemmer: Flemming Banzon * ikke boende Vigdis Solli * boende Revisjon: PricewaterhouseCoopers AS 6

7 RESULTATREGNSKAP for 2013 Note DRIFTSINNTEKTER Tekniske tjenester Forretningsførsel Andre forvaltningstjenester Andre inntekter Provisjonsinntekter Leieinntekter Kontingenter og andre medlemsinntekter Gevinst ved salg anleggsmidler Skadeerstatninger Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Forkjøpsrettsannonser og varer for videresalg Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra datterselskap Andre renteinntekter Utbytte fra Gjensidige Sum finansinntekter Nedskrevet aksjer i Casko Eiendom AS Rentekostnader Sum finanskostnader Netto finansposter ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Overført til annen egenkapital Sum

8 BALANSE Balanse pr. 31. desember 2013 EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontorlokaler og annen fast eiendom Inventar, utstyr og maskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskaper Lån til tilknyttet selskap Aksjer i tilknyttede selskaper Andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring på datterselskap Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Balanse pr. 31. desember 2013 EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktige banklån Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Skyldig feriepenger-lønn Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Halden, 24. april 2014 I styret for Halden boligbyggelag: Stein Viken Styrets leder Bjørn Thorvik Nestleder Stein E. Murud Styremedlem Jan-Erik Solheim Styremedlem Tove Grimstad Styremedlem Eli K. Andreassen Direktør 9

10 Å R S B ER ETN IN G OG R EG N S KA P 2013 H A LDE N B O LI G B YG G E LAG 10

11 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. SALGSINNTEKTER/PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE/FORSKUDD FRA KUNDER Gebyr fra boligsalg inntektsføres ved oppgjør av boligen. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Selskapet bruker fullført kontraktsmetode for inntektsføring i prosjekter. Det betyr at inntektsføring av salgsinntekter og dekningsbidrag skjer på leveringstidspunktet. Fram til levering føres direkte prosjektkostnader som prosjekter under utførelse i balansen. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. For fordringer gjelder en ett-årsgrense. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Når utbytte/konsernbidrag vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, anses den overskytende delen som tilbakebetaling av investert kapital, og fratrekkes investeringens verdi i balansen. Det utarbeides ikke konsernregnskap. FORDRINGER Fordringer er oppført i balansen til pålydende med fradrag for forventet tap. KLIENTMIDLER/KLIENTANSVAR Midler som oppbevares av Halden Boligbyggelag på egen klientkonto i bank (klientmidler), og tilhørende gjeld til klienter (klientansvar) er i følge forskrift til regnskapsloven ikke ført opp i balansen. PENSJONER Direkte pensjonsforpliktelser er balanseført. Det betyr at kostnaden er lik årets pensjonsutbetaling korrigert for endringen i gjenværende forpliktelse. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/ pensjons midler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets inn betalinger til forsikringsselskapet. Selskapet kommer inn under lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har to avtaler, en ytelsesbasert og en innskuddsbasert. Begge pensjonsavtalene dekker mer enn lovens krav til OTP. SKATT Som boligbyggelag må HABO svare inntektsskatt etter ordinære skattregler. Som andelslag må selskapet i tillegg til skatt på oppnådd resultat også betale formuesskatt. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier fører til at det oppstår utsatt skatt eller skattefordel i balansen. Utsatt skatt beregnes med 27 % av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 11

12 NOTER NOTE 1 EGENKAPITAL Andelskapital Annen Egenkapital Sum Egenkapital Nye andeler ,800 Slettede andeler overført til EK Disponering av årets resultat Egenkapital NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER Busterudgt 31 kontorlokale Øvrige kontorlokaler Inventar Utstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær NOTE 3 PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet har en pensjonsordning ovenfor tidligere direktør som finansieres over selskapets drift. Pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra 3,5 % diskonteringsrente og 3,0 % årlig regulering av pensjonen. Nåverdien av forpliktelsen er balanseført som gjeld. Ved utgangen av året er forpliktelsen beregnet til kr ,- Totalt Foretakets kollektive pensjonsforsikring som omfatter alle 7 ansatte. Den ene ordningen omfatter 4 av de 7 ansatte og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den andre ordningen som omfatter 3 av de 7 ansatte, er innskuddsbasert. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger til eller trekk på premiefondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Premiefondet er på kr ,- og er ikke balanseført. Selskapets ansatte har i tillegg rett til avtalefestet pensjon (AFP) i henhold til tariffavtale mellom Halden Boligbyggelag og Fagforbundet. De ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Forpliktelsen i følge ordningen er ikke regnskapsført som gjeld før ansatte benytter seg av ordningen. Totalt er 7 ansatte omfattet av ordningen. To ansatte er AFP-pensjonister. Ved utgangen av året er forpliktelsen beregnet til kr ,-. I årets pensjonskostnad inngår også en avsetning på kr ,- for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Avsetningen er balanseført som pensjonsforpliktelse. Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetalte pensjoner fra selskapet Endring balanseført direkte pensjonsforpliktelse Utbetalinger til AFP-ordningen Årets pensjonspremie til kollektiv ordning Årets netto pensjonskostnad

13 NOTER NOTE 4 PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader består av Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 7 7 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnad Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,-. Lovpålagt revisjon utgjør kr ,-. Bistand utgjør kr 0,-. Note 6 AKSJER OG ANDELER Postene aksjer og andeler består av: Eierandel Selskapets årsresultat Aksjer i datterselskap Selskapets egenkapital Bokført verdi Aksjer i Halden Boligbyggelag Prosjekt AS 100% Aksjer i Halden Boligsenter AS 100% Sum aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttede selskap Casko Eiendom AS 50% Aksjer i Halden og Moss Sydenboliger AS 50% Sum aksjer i tilknyttede selskap Andre aksjer og andeler Fordringer på tilknyttede selskaper Gjeld til tilknyttede selskaper

14 NOTER NOTE 6 fortsetter Følgende interne transaksjoner har funnet sted med og mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper i regnskapsåret: Beløp Fra Halden Boligbyggelag til Halden Boligbyggelag Prosjekt AS, forretningsførsel 0 Fra Halden Boligbyggelag til Halden og Moss Sydenboliger AS, forretningsførsel Fra Halden Boligbyggelag til Casko Eiendom AS, foretningsførsel Fra Halden Boligbyggelag til Halden Boligsenter AS, foretningsførsel, utleie av arbeidskraft, opplysninger vedrørende borettslagsandeler Fra Halden Boligsenter AS til Halden Boligbyggelag, forhåndsavklaring inkl mva Fra Halden Boligsenter AS til Halden Boligbyggelag mottatt utbytte Fordringer på datterselskaper Gjeld til datterselskap Fordringer på tilknyttede selskaper Gjeld til tilknyttede selskaper 0 0 NOTE 7 ANDRE FORDRINGER Andre utlegg for tilknyttede borettslag Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre fordringer NOTE 8 FORDRINGER OG GJELD Fordringer som forfaller senere enn ett år Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år NOTE 9 Bundne midler I posten bank og kontanter inngår bundne midler med kr ,- 14

15 NOTER NOTE 10 MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG SKATT Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler 225, ,528-68,940 Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse -706, ,799-81,433 Netto forskjeller -480, , ,891 Sum midlertidige forskjeller -480, , ,891 Utsatt skattefordel basert på 28 og 27% -134,580-89,033-45,547 Årets skattekostnad Ordinært resultat før skattekostnad 2,506,629 Permanente forskjeller -338,297 Endring midlertidige forskjeller -150,891 Skattepliktig inntekt 2,017,441 Betalbar skatt basert på 28% av skattepliktig inntekt 564,883 Formueskatt i samvirkeforetak 55,678 Sum betalbar skatt i balansen 620,561 For mye avsatt skatt tidligere år -30 Årets endring i utsatt skattefordel 45,547 Sum skattekostnad i resultatregnskapet 666,078 15

16 SUVEREN KOMMUNIKASJON AS

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer