UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass, UF-Åmot Dag Sverre Ringsby, UF-Larvik John A. Eeg, UF-Oslo Tore Støkken, UF-Follo Bård Jarwson, UF-Trondheim Atle Rørbakk, UF-Hamar Tove Vatnan, UF-Elverum Stein Egil Syversen, UF-Land Håvar Åsengen, UF-Gjøvik Tore Andersen, UF-Moss Tore Nørbech, UF-Kristiansund Roy Tore Morsund, UF-Fræna Henning Rulnes, UF-Bø / Notodden Roy Viken, UF-Fredrikstad Einar Tore Haavik, UF Ørsta / Volda Pål Wilhelmsen, UF-Tromsø Birgit Monsås, UF-Norge Solfrid Østenengen, UF-Norge Dag Myhr, UF-Norge Jan Olav Vagle, UF-Norge Arve Aasheim, UF-Norge Ole Christian Torgalsbøen, UF-Norge Roar Gjerde, UF-Norge Observatører uten stemmerett: Steinar Johnsen, UF-Larvik Kristen Risstad, UF-Trondheim Tom Bakken, UF-Land Viktor Kvernstuen, UF-Gjøvik Solfrid Berg, UF-Hamar Tor E. Wold, UF-Moss Arnfinn Fedje, UF-Fræna Håvard Faller, UF-Oslo Trond Svenkerud, UF-Follo Jon Olav Svanaord, UF-Bø / Notodden Morten Johansen, UF-Fredrikstad Øystein Sørheim, UF-Ørsta / Volda Linda Maria Hansen, UF-Tromsø Oddgeir Blokkum, UF-Norge Henning Johansen, UF-Norge Bjørn Ove Pedersen, UF-Norge Lars Solhaug, UF-Norge Marius Eriksen, UF-Norge Per Kåre Rjånes, UF-Norge Thrine T. Carlsen, UF-Norge valgkomiteen Leif-Anders Valås, UF-Norge valgkomiteen 1

2 DAGSORDEN 1. ÅPNING v /leder Birgit Monsås. 2. KONSTITUERING: Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder. Valg av møtereferent. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 3. ÅRSBERETNING. 4. REGNSKAP. 5. INNKOMNE FORSLAG. 1. Vedtektsendring. Forslag fra Landsstyret. 6. ORIENTERINGSSAK. Arv etter UF-Norges tidligere leder Lasse Hermansen. 7. VALG. 8. AVSLUTNING. 2

3 UF-Gjøvik & Totens tidligere leder Håvar Åsengen innledet Landsmøtet med å ønske alle velkommen til Starum. Han ga så en fyldig redegjørelse om utrykningstjenesten i sitt distrikt. Sak nr. 1 - Åpning v / leder Birgit Monsås : UF-Norges leder Birgit Monsås ønsket deltakerne velkommen til et Landsmøte på Starum der hun berømmet UF-Gjøvik & Toten for det arbeidet de hadde nedlagt for å få til vellykkede dager, og at vi alle kunne se frem til både hyggelige og nyttige foredrag samt en fin kveld med et godt sosialt samvær. Hun la også vekt på at det denne gangen hadde mange fellesutvalg sett seg i stand til å sende delegater til Landsmøtet, noe en god økonomisk støtte fra Norsk Luftambulanse skal ha del av æren for. Sak nr. 2 - Konstituering: Godkjenning av innkalling: Vedtak: Enstemmig godkjent. Godkjenning av saksliste: Vedtak: Enstemmig godkjent. Valg av møteleder: Jan-Olav Vagle ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Enstemmig valgt. Valg av møtereferent: Dag Myhr ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Enstemmig valgt. UF-Norges sekretær Dag Myhr foretok navneopprop og noterte de stemmeberettigede. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Roy Viken og Tore Nørbech ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Begge enstemmig valgt. Sak nr. 3 - Årsberetning: Møtereferent Dag Myhr leste årsberetningen i sin helhet, der han så ba om kommentarer til beretningen. Til beretningen kom det inn forslag til rettelser som ble tatt til etterretning. De som hadde kommentarer eller forslag til rettinger var: Jon A. Eeg og Arve Aasheim. Vedtak: Årsberetningen vedtas med de rettelser som er gjort på Landsmøtet. 3

4 Sak nr. 4 - Regnskap:- Kasserer Solfrid Østenengen la frem regnskapet separat for perioden 2004/2005 og 2005/2006 da disse ifølge våre vedtekter skal revideres hvert år. Regnskapet viser at UF-Norge har en stram men forsvarlig økonomi. Det ble fremlagt revisjonsberetning fra Gunnar Haugen, tidligere lensmann i Ås i Akershus og Drude O. Fogh fra Oslo politidistrikt som begge foreslår regnskapet godkjent. Det ble stilt spørsmål om enkeltposter i regnskapet, noe kasserer Solfrid Østenengen ga utfyllende opplysninger om. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent av Landsmøtet. Styret gis således anvarsfrihet til regnskapet. Sak nr. 5 - Innkomne forslag: Forslag fra Landsstyret. Vedtekt for Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge : 16 endres til Utgiftene i forbindelse med møter, prosjekter etc. skal på forhånd godkjennes av UF-Norge. Arve Aasheim gjorde oppmerksom på at det i forslaget skulle vært tilført arbeidsutvalg etter UF-Norge. 17 endres til Denne vedtekt gjøres endelig gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt på Landsmøtet Forslag fra Landsstyret. Vedtatt forslag fra Landsmøtet 2004 om opprettelse av seniorgruppe bortfaller. For å ivareta engasjementet til pensjonerte utrykningsmannskaper er det viktig at disse fortsatt kan ha en tilhørighet til den tverrfaglige utrykningstjenesten. Dette for å fortsatt kunne dra nytte av den erfaring disse har opparbeidet seg gjennom en lang tjeneste innefor utrykningsetatene, og ikke minst at deres sosiale nettverk innenfor den samme tjenesten fortsatt skal være tilstede. Normalvedtekt for utvalg tilsluttet Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge : 3 endres til Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet kan utvikle og tilføres kunnskaper. På møtene har alle arbeidstakere, ledere og medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett. Pensjonerte arbeidstakere fra de tre etatene skal på like vilkår kunne velges inn i styret dersom dette skulle være ønskelig. Stein Egil Syversen kom med forslag om å fjerne siste del av forslaget dersom dette skulle være ønskelig. 4

5 7 endres til Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter. Vedtak: Forslagene godkjennes med de forslag til rettelser som fremkom. Sak nr. 6 Orienteringssak: Arv etter UF-Norges tidligere leder Lasse Hermansen. UF-Norges tidligere leder Lasse Hermansen etterlot seg et testamente som tilgodeså UF-Norge med en solid arv som gjør det lettere å drive organisasjonen økonomisk i fremtiden. Når det gjelder gjennomføringen av arveoppgjøret så er UF-Norges Landsstyre av den oppfatning at dette har skjedd med brudd på de fleste elementære lovparagrafer i Lov om Skifte. UF-Norge har grepet tak i dette, og vil forfølge saken så langt det er nødvendig for at saken avsluttes etter norsk lov. Leder Birgit Monsås ga en orientering til sakens anliggende så langt. Sak nr. 7 - Valg: Valgkomiteen som har bestått av: Thrine T. Carlsen Ambulanse/Helse, leder av valgkomiteen. Lars Brenden Brann. Leif-Anders Valås Politi. Thrine T. Carlsen redegjorde for valgkomiteens innstilling som var enstemmig. Leder: Elin Staveli, UF-Trondheim ambulansetjenesten. Nestleder: Arve Aasheim, UF-Valdres politiet. Sekretær: Roar Gjerde, UF-Ørsta/Volda ambulansetjenesten. Kasserer: Trond Fredrik Solhaug, UF-Fredrikstad ambulansetjenesten. Styremedlem: Jan-Olav Vagle, UF-Larvik - brannvesenet. Styremedlem: Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal brannvesenet. Styremedlem: Bjørn Ove Pedersen, UF-Moss brannvesenet. Vararepresentant: Oddgeir Blokkum, UF-Follo politiet. Vararepresentant: Jack Hatlen, UF-Moss brannvesenet. Før det ble avholdt avstemming bemerket ordstyrer Jan-Olav Vagle den uheldige sammensettingen av forslaget til nytt Landsstyre, der arbeidsutvalget besto av tre representanter fra ambulansetjenesten, en fra politiet og ingen fra brannvesenet. Sekretær Dag Myhr ba om ordet og redegjorde for at det på Landsmøtet i 2000 ble gjort endring i vedtekten der man økte styresammensetningen fra åtte til ni personer slik at det skulle være mulig å ha et likt antall representanter fra de tre etatene. Det fremlagte forslaget fra valgkomiteen besto av to representanter fra politiet, tre representanter fra ambulansetjenesten, alle foreslått i arbeidsutvalget og fire representanter fra brannvesenet der ingen var foreslått representert i arbeidsutvalget. Dette var en fordeling som sekretæren ba representantene merke seg. Han opplyste at det er en vel innarbeidet forståelse i UF-Norge gjennom alle år at vi i alle sammenhenger skal fremstå som tverrfaglige og likeverdige. 5

6 Dag Myhr kommenterte også at nåværende leder Birgit Monsås hadde gitt valgkomiteen svar på at hun fortsatt ønsket å delta i Landsstyret, men så helst at en annen person kunne ta over som leder. Da hun ikke var foreslått til Landsstyret tross det kun var fremmet forslag på to representanter fra politiet, anså han det som en klar mistillit til det arbeidet tidligere leder hadde gjort i siste periode. Denne syntes han kunne kommet frem på en ordentlig måte, da denne mistillit var ukjent for de som tross alt hadde sittet i periodens Landsstyre. Valgkomiteens leder kommenterte at det overhodet ikke berørte på mistillit uten å kommentere dette videre. Forslag på kandidater til Landsstyret ble tatt opp til avstemming én for én. Til leder ble det fremmet motforslag fra salen på sittende leder Birgit Monsås. Ordstyrer Jan-Olav Vagle spurte om det var flere forslag. Da dette ikke fremkom skulle det velges. Det fremkom forslag om skriftlig valg, noe som ble gjennomført. Til tellekorps ble Roy Viken og Tore Nørbech oppnevnt. Som leder ble Birgit Monsås valgt med 15 stemmer mot Elin Staveli 8 stemmer. En valgte å stemme blankt. Som nestleder var Arve Aasheim foreslått. Han trakk sitt kandidatur som nestleder. Birgit Monsås foreslo Trond Fredrik Solhaug som nestleder. Det fremkom ikke flere forslag og han ble enstemmig valgt. Som sekretær var Roar Gjerde foreslått. Han ble enstemmig valgt. Som kasser var Trond Fredrik Solhaug foreslått. Da han tidligere ble valgt som nestleder sto man uten kandidat. Dag Myhr foreslo Jan-Olav Vagle som stilte sitt kandidatur til rådighet og ble enstemmig valgt. Som styremedlem var Bjørn Ove Pedersen foreslått. Han ble enstemmig valgt. Som styremedlem var Jan-Olav Vagle foreslått. Da han tidligere ble valgt til kasserer sto man uten kandidat. Birgit Monsås foreslo Arve Aasheim. Han ble enstemmig valgt. Som styremedlem var Ole Christian Torgalsbøen foreslått. Han ble enstemmig valgt. Som varamedlemmer var Oddgeir Blokkum og Jack Hatlen foreslått. Det fremkom forslag fra salen på Lars Solhaug til en av plassene som vararepresentant. Ordstyrer Jan-Olav Vagle valgte å foreslå å gå til skriftlig valg på de tre kandidatene samlet der alle kunne velge to av de tre kandidatene, noe som ble bifalt fra salen. Resultatet ble at Oddgeir Blokkum ble valgt med 20 stemmer og Lars Solhaug ble valgt med 19 stemmer. Jack Hatlen fikk 7 stemmer. Som revisorer var Gunnar Haugen og Drude Fogh foreslått. Disse ble enstemmig valgt. 6

7 Til valgkomite forelå det forslag på Rikke Hallgren fra politiet, Tonny Ugstad fra brannvesenet, Thrine T. Carlsen fra ambulansetjenesten med Pål Madsen fra AMK/ helse som varamedlem. Ordstyreren valgte å ta hver enkelt opp til avstemning. Rikke Hallgren fra politiet i Follo ble enstemmig valgt. Tonny Ugstad fra brannvesenet i Drammen ble enstemmig valgt. Thrine T. Carlsen fra ambulansetjenesten trakk sitt kandidatur. Det fremkom forslag fra salen på Bård Jarwson fra ambulasetjenesten i Trondheim. Han ble enstemmig valgt. Pål Madsen fra AMK/helsetjenesten i Oslo ble enstemmig valgt. Ordstyrer Jan-Olav Vagle takket salen for tålmodighet med et langt valg, men så seg gledelig fornøyd med at Landsstyret i UF-Norge er satt sammen med et likt antall representanter fra de ulike etater, og et tverrfaglig sammensatt arbeidsutvalg. Sak nr. 7 - Avslutning: Den nyvalgte leder Birgit Monsås takket for tilliten, og så frem til at et godt sammensatt Landsstyre skal gripe tak i saker som berører vår tverrfaglige hverdag. Hun ønsket så at delegatene skulle få en fin kveld i sammen, og at vi også gledet oss til de to faglige foredragene der Tor Helge Lyngstøl og Cecilie Løken fra Justisdepartementet og Trond Boye Hansen fra ambulansetjenesten i Oslo og Akershus sikkert hadde mye nytt å fortelle. Monsås takket også UF-Gjøvik & Toten for et godt planlagt Landsmøte. Roy Viken UF Fredrikstad Tore Nørbech UF-Kristiansund (Protokollen er godkjent og underskrevet). 7

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer