MØTEINNKALLING Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA /11 11/792 GENERELL EIENDOMSBESKATNING FOR NÆRINGSDRIFT I KRØDSHERAD /11 11/19 KULTURMIDLER /11 11/819 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV LEIKEPLASS/AKEBAKKE D /11 11/847 HØRING: VESTRE VIKEN HF STRATEGI 2025 G20 & /11 11/844 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /11 11/788 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:09/935 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /11 EIENDOMSSKATT NVA Vedlegg: Skattetakstforslag fra Norkart Geoservice datert Saksopplysninger: Denne saken er begrunnet i prinsippet om likebehandling av sammenlignbare forhold i vår kommune. Norefjell Vann- og avløpsselskap er i denne sammenhengen å betrakte som verk og bruk, og skulle således ha vært med på den gjennomgangen som ble foretatt vinteren Det skjedde beklageligvis ikke, da saksbehandler trodde seskapet var fritatt som heleid av kommunen. Dette er ikke tilfelle for frittstående selskap organisert som foretak eller as, og det er derfor beklagelig at kommunen gikk glipp av denne inntekten for Når det gjelder selve takseringen vises det til vedlagte takstforslag. Av dette framkommer at takstforslaget for NVA settes til kr ,-. I fall kommunestyret vedtar dette takstgrunnlaget vil årlig eiendomsskatt fra NVA utgjøre kr ,- ( *0,007). Det synes lite aktuelt å innkalle skatteutvalget for å gå gjennom takstforslaget, da det trolig er lite kompetanse vårt utvalg kan tilføre utover det Norkart Geoservice foreslår. Det måtte i så fall være om man ville bruke en annen %-sats enn de 70% av substansverdi som blir foreslått. Slik kompetanse har formannskapet selv i like stort monn. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Norefjell vann- og avløpsselskap pålegges å betale eiendomsskatt til Krødsherad kommune fra og med regnskapsåret Takstgrunnlaget settes til kr ,-. Til saksliste 2

3 Til saksliste 3

4 Til saksliste 4

5 Til saksliste 5

6 Til saksliste 6

7 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:11/792 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 GENERELL EIENDOMSBESKATNING FOR NÆRINGSDRIFT I KRØDSHERAD Vedlegg: Grovt estimat av takstgrunnlag for næringseiendommer i Krødsherad (Estimatet er unntatt offentlighet). Saksopplysninger: I forbindelse med saken om retaksering/nytaksering av verker og bruk som ble foretatt vinteren 2011, brakte kommunestyret på banen et ønske om en vurdering av innføring av eiendomsskatt også for øvrige næringer i kommunen. Vedlagte estimat er på ingen måte et dokument som kan benyttes til beskatning av slike eiendommer. Det inneholder helt klart både feil og mangler, men gir etter administrasjonens syn politikerne et grunnlag for evt. å gå videre med, eller skrinlegge saken. I fall estimatet er noenlunde riktig, vil det bety en årlig inntekt for kommunen på ca. kr ,- Saken legges fram for formannskap/kommunestyre uten innstilling. Til saksliste 7

8 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:11/19 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /11 KULTURMIDLER 2011 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med Jobb smartere prosessen vedtok kommunestyret at det totale tilskuddsbeløpet for kulturmidler til fordeling skulle reduseres fra fjorårets kr ,- til kr ,- for inneværende år. Kommunestyret har også vedtatt en vedtektsendring som innebærer at muligheten for å søke tilskudd til spesielle arrangementer gjennom året er bortfalt. Grunnet disse endringene ble fristen for å søke om midler i år forskjøvet fra 1. mars til 1. november. I og med denne seine søknadsfristen er det liten grunn til å holde tilbake midler til lederopplæring, som tradisjonelt fordeles i desember. Vi har ikke mottatt noen søknader om dette, og foreslår derfor at hele potten fordeles på de 21 søknadene vi har mottatt per 1. november. Listen ser slik ut: SØKERE MEDLE MMER( fjorårets i parentes) TILDELING 2010 Administrativ t forslag 2011 Briskåsen vel 15 (26) kr kr Hagelaget Krødsherad 42 (51) kr kr Opplysninger om laget/ Spesielle tiltak i 2011 Rydding av busker og kratt på byggefeltet, vedlikehold av ballbinge. Mulig innkjøp av Driftsresultat 2010 leikeapparater kr (9 600,55) Rydding i rosehagen ved Villa Fridheim, opparbeiding og beplantning av bed ved Sole hotell kr 5 726,00 Til saksliste 8

9 Lokallaget av Blindeforbundet 102 (105) kr 500 kr 500 Krøderbanens venner 75 (?) kr - kr - Klubb (15) kr kr FAU Noresund barnehage 7 (?) kr - kr - Lions Club 26 (28) kr kr - Venner av Villa ca. 150 Fridheim (?) Tilbyr fri skyss av medlemmene til møtene sine kr ,00 Restaurering av stasjonsklokke/ Utvikling av anlegget på Krøderen. Ingen søknad i 2010 kr (1 217,50) Malekvelder hver 2. uke/ Kurs og andre aktiviteter kr 5 117,05 Arrangerer juletrefest/teatert ur/akedag. Kjøper inn diverse til barnehagen. Vektlegger å inkludere nytilflyttede familier (Laget fører ikke regnskap, men har ca. 9500,- innestående på konto)ingen søknad i 2010 kr 9 500,00 Klubbens formål er å hjelpe medmennesker, og ca. halvparten går til lokale tiltak i bygda. Er medarrangør av sommerleir for ungdom i Ungdommene skal bo hos vertsfamilier i 1 uke og 2 uker ved Sole hotell kr (14 000,00) kr - kr - Eventyrfestival i juli. Regnskap er ikke sendt inn, men et underskudd på ,- er beskrevet. Ingen Til saksliste 9 kr (51 000,00)

10 Norefjell Golfklubb 790 (950) kr kr Julegran Krøderen 3 (?) kr kr Kryllingheimens venner 14 (?) kr - kr søknad i 2010 Golfklubb/ Golfbane er omstrukturert slik at Bane nå kun er eierselskap uten ansatte. Klubb drives etter idrettslagsmodell og mye av oppgavene utføres via frivillig innsats. Det er en utbredt satsing på ungdom fra klubbens side. kr ,00 Deler ut poser til barna under julegrantenning på Krøderen. Laget fører intet regnskap, og gikk i underskudd med ca. 500,- kr ved fjorårets arrangement. Søker derfor om kr. 2500,- kr (470,41) Trivselsskapende tiltak for beboere på Kryllingheimen og omliggende trygdeleiligheter. Ingen søknad i 2010 kr ,00 Til saksliste 10

11 Krødsherad Idrettslag 573 (620) kr kr Revygruppa Kryllingkrutt 20 (20) kr kr Krødsherad Røde Kors 259 (219) kr kr Driver organisert idrett gjennom Norges idrettsforbund, forsøker å tilrettelegge for treningsglede og vilje blant barn og ungdom. (Det synes riktig å opplyse om at idrettslaget har eiendeler på rundt 1,8 mill hvilket skydes tildeling av Color Line spillemidler i 2009 som ble utbetalt i 2010) kr (60 132,00) Ingen planer for Ny oppsetning i 2012/2013. (Stort underskudd i 2010 grunnet instruktørleie utenom teaterverkstedsm odellen) kr (32 233,00) 21 deltakere på "Til topps" juni 2011 fra Krødsherad. 3 av "våre" flyktninger nådde toppen av Galdhøpiggen. Kostnaden til laget for denne deltakelsen var på kr ,- kr (36 544,00) Til saksliste 11

12 Krødsherad Pensjonistforening 78 (68) kr kr Norefjell Trap Team 16 (?) kr - kr Stiftelsen Krødsheradhallen Tilsvaren de medlem mer i Idrettslag et kr 500 kr 500 Månedlig møte med musikk/foredrag, utlodninger og bevertning. Den kommende samhandlingsref ormen vil neste år være et av foreningens oppfølgingspunkt er. (Foreningen hadde et planlagt underskudd på 31000,- i 2010 grunnet jubileum) kr (31 000,00) Ingen søknad i Innkjøp av leirdueutkastere, samt kontrollsystem for telling av utskutte leirduer for bedrebetalingsko ntroll med disse kr 9 337,00 Driver hallen for idrettslaget, samt utleie til skolen. Takduk må skiftes i løpet av de nærmeste årene. kr ,00 Arrangert nattvolleyballtur nering for Buskerud 4H. Medarrangør landsleir i Rollag. Medarrangør aspirantleir i Kryllingen 4 H 38 (40) kr kr Con Brio 22 (20) kr kr Deltatt på landsfestival i Harsrad. 3 samarbeidskonse rter med Modum Sigdal?? kr 9 148,00 Til saksliste 12

13 Krødsherad Historielag 55 (51) kr kr Glesnemoen øst velforening 7 (0) kr - kr Til sammen kr Kammerkor. Skal utgi CD med "Krødsherad i ord og toner" Arrangerer møter/turer med foredrag, utgir medlemsblad. Har planer om istandsetting av Solgløtt kr (2 607,96) Nyetablert i år.ønsker å opparbeide leikeplass på boligfeltet. kr - Rådmannens kommentar: En reduksjon i de totale tildelingsmidler på kr ,- er en stor reduksjon. Administrasjonen har valgt å redusere idrettslagets tilskudd ned til kr ,-. Rådmannen vil bemerke at Krødsherad kommune også støtter idrettslaget på andre områder, bl.a. med støtte til lysløyper og løypepreparering, samt drift av tråkkemaskin. Krødsherad idrettslag har også p.t. gode andre inntektskilder, noe som gir laget en trygg økonomisk situasjon. Til tross for forslag om stor tilskuddsreduksjon, mottar idrettslaget fortsatt vesentlig større andel av midlene enn de øvrige tilskuddssøkere, noe som også synes helt riktig i forhold til det totale medlemstall og idrettslagets tiltak stort sett er rettet mot barn og unge. Blant de øvrige søkere er en del venneforeninger, Lions og FAU. Rådmannen synes det er vanskelig å prioritere disse søkere med tildeling ut fra dagens trange rammer. Foreningenes hovedformål er å samle inn midler til tiltak og støtte. Det synes da ikke riktig at kommunen skal være bidragsyter via disse foreningene. Forslaget til fordeling av midler er vinklet slik at foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid har fått større forholdsvis andel av bevilgningen. Julegran Krøderen foreslås oppjustert slik at de får dekket reell kostnad til poseinnkjøp. Vi foreslår i tillegg at det avsettes samme sum, kr. 2500,-; til innkjøp av godteposer også til Noresunds barn i forbindelse med julegrantenningen der, selv om det ikke foreligger noen søknad. Dette skyldes at denne julegrantenningen ikke er organisert på samme måte som på Krøderen. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Kulturmidler til fordeling 2011 vedtas i henhold til administrasjonens forslag slik det framgår av saksframlegget, med tillegg av kr. 2500,- til julegrantenningsarrangementet på Noresund. Til saksliste 13

14 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: D35 Arkivsaknr.:11/819 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV LEIKEPLASS/AKEBAKKE Vedlegg: Brev fra Aina Plassen datert Saksopplysninger: Beboerne i byggefeltet Fagernes, Rud, Klokkerplassen på Noresund har i fellesskap ryddet det gamle lekeplassområdet på Klokkerplassen.. Området har ikke vært i bruk på mange år, og det har således grodd igjen med tildels store busker som innebærer at stubbene må fjernes med gravemaskin. Beboerne v/aina Plassen søker om midler fra Krødsherad kommune til fjerning av stubber/planering av leikeplassen. Det er innhentet kostnadstilbud på arbeidene. Tilbudet foreligger i sakspapirene som dokumentasjon. Totalkostnad inkl. m.v.a. er kr ,-. Området som er ryddet er kommunal eiendom og tidligere opparbeidet lekeplass. Rådmannen synes det er prisverdig at beboerne selv rydder og setter i stand området igjen. Det synes også naturlig at Krødsherad kommune bidrar med å dekke utgifter til behovet for innleie av maskinell hjelp i denne sammenheng. Krødsherad kommune har også i lignende tilfeller bistått beboerne med kostnadsdekning, jfr. rehabilitering av lekeområde i Briskåsen, og tilrettelegging i Glesnemoen. Krødsherad kommune bør også, som foreldrene ønsker, besørge rehabilitering av lekeplassens belysning. I denne sammenheng må kommunen, i forkant, sende en anmodning til Krødsherad Everk om kostnadsoverslag for arbeidene. Hvis disse arbeider viser seg å være svært kostnadskrevende, må ny sak om evt. finansiering framlegges for formannskapet. Når det gjelder bistand til søknad om nærmiljøanlegg, er dette noe administrasjonen løpende hjelper til med. Saken kan således løses administrativt. Til saksliste 14

15 Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Foreldregruppen på Fagernes/Rud boligfelt innvilges kr ,- til stubberydning/planering av leikeområdet på Klokkarplassen. Bevilgningen dekkes med midler fra disposisjonsfond. Krødsherad kommune anmoder Everket om å foreta en kostnadsberegning for rehabilitering av lekeområdets belysning. Sak om evt. kostnadsdekning av disse arbeider legges fram for formannskapet når totalkostnaden er kjent. Administrasjonen bistår foreldregruppen med søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg. Til saksliste 15

16 Til saksliste 16

17 Til saksliste 17

18 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Mette Jahr Arkivnr.: G20 &13 Arkivsaknr.:11/847 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 HØRING: VESTRE VIKEN HF STRATEGI 2025 Vedlegg: Høringsdokumentet (som eget vedlegg) Saksopplysninger: Vestre Viken HF har sendt ut Strategiplan 2025 på høring. Strategiarbeidet er basert på føringer gitt i Nasjonal helse-og omsorgsplan og fra Helse Sør-Øst RHF blant annet gjennom styresak 108/2008 om omstilling i forbindelse med hovedstadsprosessen og opprettelse av nye sykehusområder. Nasjonal- helse og omsorgsplan legger blant annet til grunn at: Akutt- og fødetilbud skal tilpasses befolkningsstørrelse i opptaksområdet samt avstander og kommunikasjon. Lokalsykehus med akuttfunksjon må som minimum ha indremedisinsk akuttfunksjon. Kommuner og helseforetak må se lokalisering av ambulansetjenesten og den kommunale legevakten i sammenheng for å sikre god tilgang til akutte tjenester. Mandatet for strategiarbeidet ble gitt av styret i Vestre Viken HF i møtet 27.januar 2011 (sak 07/2011). Videre ble styret i møtet 29.september 2011 (sak 81/2011) orientert om utkast til høringsdokument og at dette sendes ut på høring. Samspillet med kommunene i Vestre Viken sykehusområde er ivaretatt på flere måter, både gjennom deltagere fra kommunesamarbeidet i arbeidsgrupper og gjennom overordnet samarbeidsutvalg for kommunehelsesamarbeidet. Det ble arrangert en høringskonferanse 11.oktober 2011 der det ble gitt utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål i saken. Krødsherad kommune deltok ikke på denne konferansen. Vestre Viken HF står overfor mange viktige veivalg, og strategisk plan er en viktig rettesnor for disse valgene. Det er ønskelig for helseforetaket at budsjettet for 2012 skal være i tråd med strategisk plan, og det legges derfor opp til at begge disse sakene behandles i Vestre Viken HFs styre i desember Til saksliste 18

19 Rådmannen viser til foranstående og vil foreslå at formannskapet fremmer følgende forslag overfor kommunestyret: Vestre Viken HFs foreslåtte strategi 2025 tas til orientering med følgende kommentarer fra Krødsherad kommune: Pkt 5.4. Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud: Kulepunktet Styrking av kapasitet og kompetanse i prehospitale tjenester er et viktig punkt for å opprettholde og utvikle hele den akuttmedisinske behandlingskjeden. Krødsherad kommune ønsker å understreke viktigheten av å opprettholde ambulansebedreskapen i kommunen. Det er et stort volum med turister som oppholder seg på Norefjell til enhver tid, spesielt i helger og høytider. Kommunen har sin daglegevakt ved Kryllingheimanlegget. Legevaktstilbudet utover kontortiden er den interkommunale legevakten som er samlokalisert med Ringerike sykehus. Det er viktig å opprettholde ambulansetjenesten for å sikre god tilgang til akutte tjenester. Pkt 5.8. Strategisk eiendomsutvikling: Kulepunkt lokalmedisinske sentra Krødsherad kommune støtter ikke det punktet der det står at i hvert av områdene er det planlagt oppbygging av et lokalmedisinsk senter: Hallingdal, Bærum ved Hennie Onstad service senter, Asker/Hurum ved Bråseth behandlingssenter, Kongsberg, Ringerike, Drammen. Kommunen er ikke kjent med at det er planlagt oppbygging av et lokalmedisinsk senter på Ringerike. Det jobbes med et prosjekt som heter vi samler trådene som Krødsherad kommune er en del av sammen med kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum og Sigdal og Ringerike sykehus om bl. a. en pilot om intermediære tjenester. Dette innebærer imidlertid ikke at Krødsherad kommune har tatt stilling deltakelse i oppbygging av lokalmedisinsk senter. Slik deltakelse vil til enhver tid være avhengig av kommunens økonomi, og statlige overføringer. Til saksliste 19

20 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:11/844 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg: Vedlagt i eget hefte følger: (Heftet vil bli kjørt ut til formannskapets medlemmer lørdag 19/11) Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, drift. Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, investering. Budsjettskjemaer i henhold til forskrift. Saksopplysninger: Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til årsbudsjett for 2012, samt økonomiplan for perioden Forslaget er bearbeidet etter arbeidsmøter med formannskapet, og danner grunnlaget for formannskapets budsjettbehandling. Driftsbudsjett og økonomiplan drift. Det vises her til vedlagt kommentar hvor det framgår at driftsbudsjettet og økonomiplanen for drift gir svært stramme rammer. Driftsbudsjett for o Det har i de senere år vært lagt stor vekt på å opprettholde tjenestetilbudet. Kommunens totale økonomi tilsier at vi nok en gang må redusere driftsutgiftene, øke driftsinntektene og vurdere endel strukturelle endringer for å opprettholde en sunn kommuneøkonomi og samtidig gi et godt tilbud til våre innbyggere. Rådmannen legger derfor opp til at det fra 2012 ikke skal benyttes fondsmidler inn i framtidig driftsbudsjett. o Årsbudsjett 2012 er lagt i balanse ("0"). med følgende hovedtrekk. o For årsbudsjettet 2012 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skattanslaget som er justert opp med kr ,-. o Renteinntekter fra Ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35 mill. skal i henhold til vedtak beregnes med rente NIBOR + 0,5%. Beregnet renteinntekt for 2012 er kr ,- (3,5% + 0.5%) o Bevilgning til trivselsassistenter ved Kryllingheimen, kr ,-, dekkes opp med midler fra Inga Hagens fond. o Engangskostnad i forbindelse med medlemskap i Drammensregionens Brannvesen, kr ,- dekkes opp med midler fra disposisjonsfond. Denne fondsbruk er et engangstilfelle og vil således falle bort fra o Forøvrig benyttes ikke fondsmidler inn i driftsbudsjettet. Til saksliste 20

21 o o o o o Det er avsatt midler tilsvarende 4,5% økning i forhold til forventet lønnsoppgjør i 2012, totalt kr. 2.7 mill. Forøvrig er det avsatt midler til forventet kostnadsøkning pensjonskostnad, totalt kr ,-. (Økning fra 2011 kr ,-). Sektorenes rammener er delvis justert i henhold til endrede oppgaver, statlige styringssignaler og kommunale vedtak. Jfr. rådmannens kommentarer i vedlagt budsjettforslag. I etterkant av disse oppjusteringer foreslås sektorkutt forholdsmessig etter sektorenes lønnskostnader. Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Se forøvrig eget vedlegg - budsjettforslag med kommentarer. Ø.P. periodens driftsbudsjett. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntekter. Ø.P. periodens driftskostnader foreslås videreført på samme nivå som for Sektorramme for teknisk sektor reduseres med kr fra 2012 til 2103, jfr. ovenstående kommentar om engangskostnad medlemskap DRBV. Fondsbruk i driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Fra og med 2013 benyttes således ikke fondsmidler i driftsbudsjettet, med unntak av gavemidler fra Inga Hagen til trivselsassistenter på Kryllingheimen. Investeringer. Som det går fram av rådmannens kommentarer, rår Krødsherad kommune over små fondsmidler, og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at vi må vise stor forsiktighet ved bruk av fondsavsetninger og låneopptak. Nye investeringsdisponeringer budsjettvedtaket for Årets foreslåtte låneopptak forholder seg til Årets foreslåtte fondsbruk forholder seg som følger: Bruk av kapitalfond. o KLP egenkapitalinnskudd kr o Ny bro og vegutbedring til Bjørlya kr o Ombygging utleieleilighet kr o Nye tak Engesethgarasje og rekkehus Noresund kr Bruk av disposisjonsfond. o Diverse inventar- og utstyrsbehov omsorg kr Investeringsdisponeringer som skal ytterligere utredes og endelig vedtas i løpet av o Barnehageutbygging. o Avløpsløsning for Krødsherad kommune. Til saksliste 21

22 Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt. Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt er innarbeidet i budsjettforslaget for kommende år. Se egne kommentarer under investeringsbudsjettet. Budsjettoppsettet rammebudsjettering. Budsjett for 2012 skal, i likhet med tidligere år, settes opp etter budsjettforskrifter av For å kunne opprettholde tidligere delegeringsordninger i forhold til budsjett, krever dette en vedtaksmodell på rammenivå. Situasjonen er nå slik at kommunestyret ikke kan delegere sin vedtakskompetanse. Det betyr at budsjettendringer på det nivå som kommunestyret har behandlet budsjettet kun kan foretas av kommunestyret selv. De politiske signaler har vært at sektorene selv skal foreta budsjettendringer innenfor gitte øvre rammer og delegeringsreglementets bestemmelser. Administrasjonen velger derfor å framlegge vedtaksgrunnlaget på budsjettskjemaer som fastlegger rammene for sektorenes drift og investeringer. Det foreslås på dette grunnlag at kommunestyret, i likhet med tidligere år, vedtar årsbudsjett og økonomiplan med netto driftsrammer for hvert rammeområde. Det er bare årsbudsjettet for 2012 som er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Den saksbehandlingsmessige siden av dette er at kommunestyrets evt. endringsforslag må fremmes på rammeområdenivå og ikke på funksjonsnivå. Den underliggende begrunnelse for forslaget vil likevel sikre at det innarbeides på ønsket funksjon. Dersom kommunestyret ønsker å gi føringer innenfor rammeområdene, kan dette gjøres i budsjettvedtaket eller som enkeltvedtak atskilt fra budsjettet. Dette er i samsvar med dagens praksis, da slikt vedtak vil innskrenke generell delegering. Som følge av gjeldende budsjettforskrift skal verken budsjettene som sådan eller lån som opptas godkjennes av fylkesmannen. Likviditetsvurderinger. I forbindelse med budsjettvedtaket skal kommunestyret vurdere kommunens likviditet. Likviditetsgraden pr er 1,62 (på tilsvarende tidspunkt i 2010 var likviditetsgraden 1,20) Likviditetsgraden bør være minst 1, dvs. at driftslikvidene bør være minst like store som kortsiktig gjeld. Driftslikvidene er de midler kommunen har til disposisjon for å fange opp tidsforskyvninger mellom inn- og utbetalinger. Avgifter. Det fremmes følgende forslag til avgiftsjusteringer: o Forslag til endrede betalingssatser for plansaksbehandling. o Forøvrig justeres betalingssatsene opp i henhold til konsumprisindeksen, - dette i henhold til tidligere vedtak ved behandling av gebyrsatsene. Til saksliste 22

23 Offentlig ettersyn. I henhold til Kommunelovens 45 skal formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minst 15 dager før den behandles i kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B, samt eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. 1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2012 vedtas i samsvar med vedlagte budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjett. 2. Forslag til økonomiplan for perioden vedtas og justeres i forhold til evt. endringer vedtatt for årsbudsjett Kommentardelen er retningsgivende for økonomiplanen. 3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2011 benyttes den høyeste sats som måtte bli bestemt av Stortinget. 4. Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk med kr. 7,- pr. tusen kroner takstgrunnlag. 5. Avgifter og egenbetaling reguleres som følger og i henhold til enkeltsaker: Forslag til endrede betalingssatser for plansaksbehandling. Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeks. 6. For følgende investeringsprosjekter kreves framlagt egen sak for formannskap og kommunestyre med forslag til finansiering, herunder låneopptak, før prosjektet settes i gang. Barnehageutbygging. Avløpsløsning for Krødsherad kommune. 7. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, begrenset oppad til kr ,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i etterkant. 8. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr totalt for året. Dekning skjer fra disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for kommunestyret i etterkant. 9. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om den økonomiske utviklingen. 10. Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Til saksliste 23

24 Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. 11. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av den tildelte ramme. 13. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser. Til saksliste 24

25 MØTEBOK FORMANNSKAPET Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 252 Arkivsaknr.:11/788 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 STARTLÅNSSØKNAD Til saksliste 25

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer