MEN FORANDRING! PROGRAM IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling"

Transkript

1 PROGRAM IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på skole, en god eldreomsorg og sikre de funksjonshemmedes rettigheter - ikke ny havn på Sauøya Vårt Valg sier ja til gratis tidsbegrenset kundeparkering i sentrum Vårt Valg skal sikre at Halden får en forsvarlig kommuneøkonomi arbeide for å fjerne eiendomsskatten

2 VÅRT VALGS PROGRAM FOR HALDEN Vi er snart mennesker i Halden. For at vi alle skal ha et best mulig liv, trengs politikere som bryr seg om den enkelte og samtidig er i stand til å tenke helhetlig og fremtidsrettet. Vårt Valg ønsker å arbeide for å styrke lokaldemokratiet. Vi vil ha åpne politiske prosesser og bedre muligheter for folk til å bli hørt i saker som angår dem. Innbyggerne skal møtes med respekt og velvilje når de henvender seg til kommunen, og sikres rettferdig saksbehandling. prioritere tiltak som går på trivsel og trygghet. Halden skal være en god kommune å bo i. LOKALDEMOKRATI Vårt Valg har et sterkt engasjement for et levende lokaldemokrati. Vi vil arbeide for åpenhet og likebehandling, bidra til gode og saklige debatter, og har vedtektsfestet at våre gruppemøter skal være åpne. Vi tar Sivilombudsmannens anmodning på alvor, og vil sikre en bred, uavhengig og ekstern gransking av Halden kommune. Dette er viktig for å gjenopprette tilliten til kommunens politikere, og av hensyn til dem som har opplevd urett og maktmisbruk. ha åpenhet og redelighet omkring politiske beslutninger etablere åpne kanaler for kontakt mellom innbyggere og politikere, basert på gjensidig tillit ha åpne høringer om viktige saker ha et oppegående og habilt kontrollutvalg at det skal gjennomføres uavhengig gransking av Halden kommune sikre at kommunal saksbehandling og offentlige anbudsprosesser skjer på etisk forsvarlig og lovlig vis bidra til integrering og gjensidig forståelse i lokalsamfunnet BYUTVIKLING OG MILJØ at Halden skal bli en enda vakrere by. Vi vil verne om det som gjør Halden spesiell; Fredriksten festning, empirebebyggelsen og industrihistorien. Vi vil beholde det intime preget i sentrum, og vi ønsker flere samlingsplasser, spesielt for barn og unge. Det er naturlig at det legges opp til en rekke aktiviteter i tilknytning til 200- årsmarkeringen for grunnloven i 2014 og byjubileet i Næringslivet, historielag, skoler og andre interesserte bør inviteres til å delta. 2

3 Vårt Valg ønsker mer aktivitet i sentrum, og ser behovet for en helhetlig sentrumsplan. Innbyggerne bør inviteres til å komme med forslag, ut fra sine forskjellige behov. Vårt Valg ønsker boligbygging og næringsutvikling i sentrumsnære områder, men vi vil ikke at folk skal bo på sterkt forurenset synkegrunn. Mølen, Tyska og Hollenderen bør utvikles i samråd med og til det beste for Haldens befolkning. Småbåthavn og parkanlegg bør vurderes der grunnforholdene vanskeliggjør bygging. ha flere samlingsplasser i sentrum sammen med Sentrumsforeningen etablere en lekeplass i tilknytning til Busterudparken prøve ut tidsbegrenset gratis parkering i sentrum få utarbeidet en helhetlig sentrumsplan fortsette utbygging av gangbru langs Tista når økonomien tillater det arbeide for økt trafikksikkerhet i sentrum, bl.a. rundkjøringer langs Østre Tangent; her har det skjedd flere alvorlige ulykker bedre bomiljøet i Elvegaten arbeide for flere gang- og sykkelstier, f.eks. langs Sponvikaveien, Iddeveien og fra Brekkerød til Hjortsberg arbeide for energisparing, bl.a. tiltak som får ned strømforbruket i kommunale bygg arbeide for at alle innbyggerne har tilfredsstillende vannkvalitet at kommunen tar miljøhensyn ved kjøp av varer og tjenester ikke ha mer bygging mot Høyåsmarka. Dette er Haldens mest brukte turområde, og bør skjermes for videre utbygging SKOLE OG OPPVEKST Barnehage og skole skal bidra til barn og unges personlige vekst og utvikling, og til at de lærer seg samfunnets felles kjøreregler. En god skole er en forutsetning for et velfungerende samfunn, for innovasjon, nytenkning, fremtidig sysselsetting, og dermed en god kommuneøkonomi. Skolen har også en viktig demokratisk funksjon, ved at den skal oppdra barn og unge til å kunne se saker fra ulike perspektiver, ta personlige standpunkter og argumentere for sitt syn på en saklig måte. Hvis innbyggerne ikke er i stand til å ta del i politikk og samfunnsliv, forfaller demokratiet. Halden skårer dessverre dårlig på nasjonale prøver. Erfaringer fra skoler som har vært gjennom vellykkede snuoperasjoner viser at rektors evne til å lede, motivere og inspirere, er av avgjørende betydning. satse på rektor, og legge til rette for at gode rektorer søker seg til Halden-skolen, og for at de som allerede jobber her gis mulighet til kompetanseheving. En forutsetning for at barn og unge skal gjøre det bra på skolen, er at de trives. derfor fortsette arbeidet med å styrke elevenes psykososiale miljø, deriblant kampen mot mobbing. Vi er opptatt av at alle barn og unge skal ha en trygg skolevei. Fartsreduserende 3

4 tiltak bør innføres på spesielt farlige strekninger. Samarbeid mellom skole og lokalsamfunn er et sentralt læreplanmål, og er viktig fordi det er lettere å forstå det man lærer på skolen når det knyttes til noe kjent, for at elevene skal ha en positiv lokal forankring, og for å bygge bro mellom skole og arbeidsliv. satse på rektor satse på grunnleggende ferdigheter arbeide for en veiledningstjeneste for lærere styrke skolens og lærernes vurderingskompetanse ha fortsatt fokus på skolemiljø/mobbing bidra til å finne gode løsninger på kapasitetsproblemene i Halden-skolen styrke samarbeidet mellom skole og lokalsamfunn sikre forsvarlig bemanning og mangfold i barnehagene arbeide for like vilkår for kommunale og private barnehager arbeide for at barnevernet har nødvendige ressurser arbeide for gode fritidstilbud for ungdom i samarbeid med ungdommen sikre at Ferieklubben fortsetter at kommunen skal gå foran med godt eksempel med å ta inn lærlinger/praksiselever HELSE, OMSORG OG VELFERD De fleste av oss har i kortere eller lengre perioder av livet behov for hjelp og støtte fra det offentlige. arbeide for at de som ikke kan klare seg selv får hjelp, og for at kommunens representanter møter dem med forståelse og respekt. Helse- og omsorgssektoren vil de nærmeste årene stå overfor en rekke utfordringer, bl.a. knyttet til iverksettelsen av samhandlingsreformen og med hensyn til å kunne tilby nok sykehjemsplasser/omsorgsboliger og dekke behovet for fysioterapeuter og leger. Vårt Valg mener at det er viktig at kommunen møter disse utfordringene i samråd med brukerne. Sykehjem og omsorgsboliger må legges til områder der beboerne ikke får en følelse av å bli stuet vekk i hyggelige omgivelser og med muligheter for ulike typer aktiviteter, og hvor det er lett for slekt og venner å komme på besøk. ha en verdig eldreomsorg. Vi mener at et stabilt personale er viktig for at de som bor på pleieinstitusjoner skal oppleve trivsel og trygghet, og går inn for stillingsbrøker som gjør at de ansatte blir lenge i jobben, og beboerne har færre å forholde seg til. 4

5 at alle haldensere har en trygg alderdom legge til rette for at eldre som ønsker det kan bo hjemme lengst mulig bidra til at det tilbys nok sykehjemsplasser/omsorgsboliger i Halden arbeide for at pleie- og omsorgsboliger plasseres slik at de ivaretar beboernes behov for sosial kontakt og meningsfulle aktiviteter styrke samarbeidet mellom omsorgsinstitusjonen og de pårørende arbeide for koordinering av rusomsorg og psykiatri (ROP) legge til rette for å få flest mulig i arbeid FUNKSJONSHEMMEDE arbeide for å fjerne hindringer som gjør at funksjonshemmede ikke kan ta del i samfunnslivet på lik linje med andre. Mange funksjonshemmede ønsker å arbeide, og her har kommunen et spesielt ansvar. Barn og unge med funksjonshemminger bør få gå på skole i sine nærmiljøer, og det bør legges til rette for at de kan delta på ungdomsklubber og ulike kulturelle aktiviteter. Alle har krav på et meningsfylt liv! KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIG ARBEID Kultur og idrett er viktig for fysisk og psykisk helse, trivsel og identitet. Vårt Valg ønsker et variert idretts- og kulturliv, der kommunen er støttespiller og tilrettelegger. Behovet for flere idrettshaller er stort, og mulighetene for samlokalisering med skolene må vurderes. støtte breddeidretten, men vil også legge til rette for toppidrett. Det er viktig når vi først bygger, at våre anlegg kan anvendes til internasjonale arrangementer. Vi vil at festningen skal brukes til å markedsføre Halden og kulturlivet gjennom Allsang på grensen, opera og andre arrangementer. Disse bidrar til å sette Halden på kartet, og til samarbeid og samhold lokalt. De gleder mange og gir signaler om at Halden er en kulturby. styrke biblioteket som kultur- og kunnskapsformidler, og som møteplass på tvers av kulturelle og sosiale skiller. Frivilligsentralen fungerer som koordinator for frivillig innsats, og spiller en viktig kulturell og sosial rolle i kommunen vår, ved å arrangere konserter, foredrag, byvandringer, leksehjelp med mer. at Frivilligsentralen videreutvikles og støttes økonomisk. 5

6 prioritere å støtte aktiviteter for barn og unge bygge ut idrettshaller med variert tilbud støtte arrangementer på Fredriksten festning opprettholde kapasiteten på kulturskolen videreføre den kulturelle skolesekken at Brygga Kultursal skal ha bredde i sine aktiviteter at kinotilbudet opprettholdes at biblioteket styrkes som formidler og møteplass opprettholde den kommunale støtten til frivilligsentralen BOLIGBYGGING OG NÆRINGSUTVIKLING Med sin grensenære beliggenhet, høyskolen og forholdsvis lave bolig- og tomtepriser har Halden gode forutsetninger for å tiltrekke seg nye bedrifter. bidra til at kommunen fremstår som positiv og forutsigbar overfor dem som vil skape arbeidsplasser her. Vårt Valg mener at eventuell ny havn må utredes grundig og sikre næringslivets behov. Kostnader ved utbygging på Sauøya må vurderes opp mot en videreutvikling av Mølen som offentlig havn. Vi kan ikke i dagens. situasjon bruke skattebetalernes penger på luftige ideer om ny havneutbygging. Vårt Valg er opptatt av å bevare det nåværende kulturlandskapet og bosetningsmønsteret i kommunen vår, og det forutsetter at folk finner det attraktivt å bo i utkantstrøk. Vi mener at det er viktig å samarbeide med bl.a. velforeninger for å kunne legge best mulig til rette for boligbygging og næringsutvikling i hele kommunen bidra til forutsigbarhet for bedrifter som ønsker å etablere seg i Halden støtte opp om Halden som en næringsvennlig by sikre likebehandling for aktører i næringslivet ikke bygge ny havn på Sauøya nå arbeide for at det bygges husbankfinansierte startboliger for unge arbeide for at det finnes nok studentboliger 6

7 KULTURMINNEVERN OG TURISME Vårt Valg mener at Halden ikke har utnyttet det potensialet som ligger i natur- og kulturbasert turisme, og vil arbeide for at flere besøkende får øynene opp vår flotte natur og spennende historie. For å tilrettelegge for turisme ønsker vi bl.a. å få til bedre skilting og utarbeide informasjonsmateriell og infotavler på norsk, engelsk og tysk. Slike tiltak vil også være til glede for de fastboende, og styrke vår lokale identitet. For å ta vare på vår gamle arkitektur, er vi avhengig av stor privat innsats. Vi ønsker derfor at de som påtar seg ansvar for restaurering av historiske bygninger, møter velvilje fra kommunens side, og at kommunen i samarbeid med eier og antikvariske myndigheter arbeider for at bygningene er i daglig bruk ut fra prinsippet om at bruk er det beste vern. ha økt satsing på turisme ha god skilting til og informasjon om kulturarrangementer ha informasjonsbrosjyrer om kulturminner bedre markedsføringen av Halden få utarbeidet undervisningsmateriell for skolene om lokale kulturminner gi tilskudd til kulturbegivenheter, bl.a. jubileene i 2014 og 2015 utrede Vadet som natur- og kulturminneområde ØKONOMI Haldens samlede gjeld er i dag på over 1,6 milliarder kroner, og øker. bidra til en mer ansvarlig økonomistyring. Vi lover derfor ikke innbyggerne gull og grønne skoger, men vil arbeide for at dagens tjenestetilbud opprettholdes, og for å hindre ytterligere nedbemanning i kommunal sektor. Vi vil prioritere lovpålagte oppgaver som skole, barnehager, helse og omsorg, fremfor luftige og risikofylte havne- og boligprosjekter. Kommunen har store utfordringer knyttet til vei, vann og kloakk, og må stanse forfall på kommunale bygg. Bruk av kommunale penger til andre formål kan vurderes dersom det gir kommunen en sikker økonomisk gevinst. Skatter og avgifter er nødvendig for å opprettholde velferdsstaten. Men eiendomsskatten er dobbelbeskatning, rammer skjevt, og må derfor på sikt bort. 7

8 HALDEN KOMMUNE SOM ARBEIDSPLASS De ansatte er kommunens aller viktigste ressurs. arbeide for at kommunalt ansatte er godt rustet til å ivareta innbyggernes ulike behov, og for at de som trenger hjelp, møtes ned respekt og forståelse. Vårt Valg har tro på at de som jobber i kommunen blir mer motivert gjennom ansvar og medbestemmelse. En velfungerende kommunal forvaltning forutsetter gode ledere. derfor bidra til at ledere på ulike nivåer gis muligheter for å utvikle sin faglige og etiske kompetanse. styrke kommunale lederes kompetanse ha fokus på service og etikk sikre rettferdige og etisk holdbare ansettelsesprosesser legge til rette for et godt arbeidsmiljø i kommunal sektor, der de ansatte blir hørt og tatt hensyn til En stemme til Vårt Valg er en stemme til forandring, demokratiske prosesser, åpenhet, likebehandling, trivsel og trygghet. Godt valg! 8

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Norsk Form i samarbeid med tverretatlig nettverk fra 13 kommuner. Omsorgspolitikk for morgendagens eldre Tverretatlig kommunenettverk Innhold Omsorgspolitikk

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer