REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo , kl 09.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30"

Transkript

1 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo , kl Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 23/07-08 Godkjenning av protokoll fra møtet Godkjent. Sak 24/07-08 Post Inn/Ut. Inn: fra Bergen GF v K Smilden vedr. Medlemsliste fra Britt Åse Mortensen vedr. Kirkenes Guideforening gra Trondheim GF v MS Paulsen vedr. Årsmøterapport fra Arne Wikan Pasvikturist vedr. Kirkenes Guideforening fra H B Eilertsen vedr. Kirkenes Guideforening fra Annikki Komeros vedr. Kirkenes Guideforening fra Oslo Guideforening vedr. Innbydelse 75 års jubileum fra Terje Devold vedr. Nasjonal reiselivsstrategi v K. Steinsvik fra Valkomiteen v E Søvig vedr. Valg fra Nina Rosenlund Tromsøguide vedr. Lønn fra Rolf Johnsen FU Vesterålen vedr. Høytidelig kursavslutning fra Karina Weinschenk, Tromsø GF vedr. Medlemskap NGF fra Jos Paulusse vedr. Cityguide Conference fra Annette Krogh vedr. Tariffkomiteen - NGT fra Maria Taylor vedr. Skandinavisk guide fra UDK Rogaland A B Foldnes vedr. Kurs i Stavanger fra UDK Hordaland E Søvig vedr. Kurs i Bergen fra Stig Stokkland Sjøvegan VGS vedr. Kurs v/ C Forså fra UDK Hordaland E Søvig vedr. Kurs i Bergen fra Drammen GF v T Pettersen vedr. Landsmøte Drammen fra Liv Engholm vedr. Info fra Knut Aslaksen Oslo GL st H vedr. Ledertreff fra WFTGA vedr. Final voting CEN v E Søvig fra Rolf Forsdahl HSH vedr. Møte fra Unni Viken FU vedr. Final voting CEN Møte fra Bodil Endresen vedr. Søknad medlemskap fra UDK Rogaland vedr. Kurs fra B Salen vedr. Samtale Godal fra Heide Kvaløy t vedr. Kvalitet v/v Moldvær fra D Sarris vedr. Guide Oslo fra Stavanger GF v K Wavik vedr. ID kort medlem v/v Moldvær fra Unni Viken FU vedr. Konferanserapport da Vinci project fra Kirsten E Mikkelsen vedr. Konferanserapport da Vinci project fra Oslo GF v I J Bryde vedr. NGF Nytt fra Oslo GF vedr. Kilden fra NHD v M Thorp vedr. Møte fra Harald Isachsen vedr. Adolfkanonen fra WFTGA vedr. Invoice fra Guide Team Vesterålen vedr. Søknad medlemskap fra Brigitta Gamm CTGA vedr. da Vinci rapport fra Stavanger GF v K Walvik vedr. Årsmøte SGF Ut: til Trondheim, Drammen Tønsberg GF vedr. Årsmøterapport til Arne Wikan Pasvikturist vedr. Kirkenes GF Kurs til Oslo Guidelaug v K Aslaksen vedr. Ledertreff til Valgkomiteen v E Søvig vedr. Valg til Medlemmer Kirkenes GF vedr. Suspensjon til B Å Mortensen vedr. Suspensjon 08.01NGF Ref. Styrem jan.08. ks 1/5

2 28.09 til TønsbergGuidene v U Houge vedr. Høstmøte takk til Alle foreninger vedr. Påminnelse årsmøtepapirer til Karina Weinschenk vedr. Medlemskap til Hurtigruten vedr Suspensjon Kirkenes GF til Unni Viken FU vedr. Info da Vinci konferansen til A Krogh OGF vedr. Tariffkomiteen NGT til UDK Hordaland e Søvig vedr. Kurs Bergen til UDK Rogaland AB Foldnes vedr. Artikler SA til Alle foreninger vedr. Ledertreff til NHD v J Rønning vedr. Møte til Rolf Forsdahl HSH vedr. Møte til Nina Rosenlund vedr. Lønnssatser til FU v U Viken vedr. Final voting CEN til Bodil Endresen Vesterålen GT vedr. Medlemskap til UDK Rogaland vedr. Kurs til Stavanger GF v K Walvik vedr. Medlemskap NGF til Utdanningskontakten vedr. Rapport da Vinci konferansen til NHD v J Rønning vedr. Møte til NHD v M Thorp vedr. Møte til Alle foreninger vedr. Ledertreff til Stavanger GF vedr. Årsmøtepapirer til Brigitta Gamm CTGA vedr. da Vinci konferanse Kommentarer: Trine sender brev til alle foreningene og minner om innsending av årsmelding, årsmøtereferat og oppdaterte medlemslister. Det er kommet to henvendelser fra Tromsø ang lønn og medlemskap. Trine har bedt dem om å kontakte Harstad og Omegn Guideforening for nærmere orientering. Sak 25/07-08 Medlemsoversikt pr Ved årsskiftet har vi 13 medlemsforeninger, Kirkenes Guideforening er suspendert. 498 medlemmer har betalt kontingent for Noe kontingent er utestående. De fleste foreningene må stramme inn rutinene for innbetaling av medlemskontingent. Sak 26/07-08 Foreløpig regnskap Det ureviderte regnskapet for 2007 ble gjennomgått. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr ,-. Det er utestående kr 7.249,-. Vibeke sender regnskapet til revisor for endelig godkjenning. Foreløpig regnskap 2007 ble godkjent. Sak 27/07-08 Foreløpig budsjett for Budsjettet ble gjennomgått. Foreløpig budsjett for 2008 ble godkjent. Sak 28/07-08 Styrets forslag til kontingent Styret foreslår ingen endring i kontingenten for Sak 29/07-08 Styrets forslag til honorar og kompensasjon Det foreslås ingen økning honorarene i forhold til i fjor. Kompensasjonen økes til følgende: Leder: kr 5.000,- Sekretær: kr 3.000,- Kasserer: kr 3.000,- Styremedlem: kr 2.000,- Sak 30/07-08 Søknad om medlemskap Guide Team Vesterålen. Søknaden med innsendte bilag ble gjennomgått NGF Ref. Styrem jan.08. ks 2/5

3 Vedtak: Styret vil anbefale Årsmøtet om at Guide Team Vesterålen blir tatt opp som medlem i NGF. Sak 31/07-08 Web-redaktør. Ansvar. Kompensasjon. Arbeidet med å holde Web-siden à jour krever spesiell kompetanse og styret ønsker derfor å skille det arbeidet ut fra de funksjonene som styremedlemmene har. Vedtak: Styret vedtar å opprette en Web-redaktørstilling. Vibeke Moldvær oppnevnes som Web-redaktør. Økonomiske spørsmål knyttet til Web-siden avgjøres av Styret. Webredaktøren får et årlig honorar på kr 2.000,-. Eventuell kompensasjon drøftes i Styret. Trine orienterer Valgkomiteen om vedtaket. Sak 32/07-08 Saker til oppfølging. Varemerkebeskyttelsen: Fornyelsen av logo, inklusiv pins og skjerf er ordnet. Den gjelder for 10 år. Søknad om varemerkebeskyttelse på NGF-autorisert Guide sendes snarest. Legatene: Niels Henrik skaffer søknadspapirer til ett eller to fond for søknad om støtte til UDKtreff. Styret vil i tillegg arbeide med å finne muligheter for å søke støtte i fylkeskommunale/kommunale næringsfond til fremtidige UDK-treff. Folkeuniversitetene: Trine tar kontakt med Unni Viken i Folkeuniversitetet for å følge opp det arbeidet som gjøres innen FU når det gjelder å utarbeide kurs i henhold til vår læreplan. Hun vil eventuelt møte FU i Oslo for nærmere diskusjoner. Kirkenes: Trine undersøker med Pasvik Turist om hvem som har fått ansvaret for Hurtigruteguidingen i Kirkenesområdet og om det er interesse for å arrangere guidekurs. Da Vinci-konferansen: Deltagelsen i Da Vinci-konferansen i Zwolle var interessant og informativ. Trine har laget en rapport som var nyttig i møtene med NHD og HSH. Styret vil følge opp den utviklingen som skjer i EU angående kvalitetssikring av guidearbeidet. Trine sender brev til UDK-ene angående deltagelse på Landmøte i Drammen. Styret vil sørge for møterom fredag formiddag for et UDK-treff på samme måte som i fjor. Sak 33/07-08 Årsberetning Trine skriver årsberetningen og sender den til Styret for godkjenning. Sak 34/07-08 Årsmøtet Drammen Kari sender ut innkalling til alle foreningene og enkeltmedlemmene i uke 6. Fullmaktskjema legges ved. I tillegg skal innkallingen sendes til alle medlemmene på e-post. Sakspapirene skal sendes ut til alle foreningene, enkeltmedlemmene og til de påmeldte i uke 10. Styret foreslår følgende: Møteleder: Laila Klem Tveten, Drammen Guideforening Referent: Sekretær Kari Steinsvik Protokollunderskrivere fra Trondheim Guideforening Tellekorps fra Drammen Guideforening Trine holder god kontakt med Drammen Guideforening i innspurten til Landsmøtet NGF Ref. Styrem jan.08. ks 3/5

4 Sak 35/07-08 Forslag til sak på Årsmøtet fra Styret. 1. Styret fremmer forslag om utelukkelse av Kirkenes Guideforening. På bakgrunn av suspensjonen i sak 20-07/08 utelukkes Kirkenes Guideforening som medlem i NGF. Jfr. 3 Medlemskap siste ledd. Kari skriver årsmøtesaken. 2. Vedtektsendring av 3 Medlemskap siste ledd. Styret ønsker at siste ledd i medlemskapsparagrafen skal være litt mer omfattende og vil fremme følgende endring for årsmøtet: Enkeltmedlemmer eller lokale guideforeninger som arbeider mot NGFs vedtekter og målsetning kan midlertidig suspenderes av styret i NGF. Utelukkelse fra medlemskap avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall. 3. Styret vil fremme forslag til Årsmøtet om å endre landsmøtefrekvensen fra hvert år til hvert 2. år. Det foreslås å oppnevne et utvalg som ser på konsekvensene av et slikt vedtak. Ledertreffet flyttes til mars i det mellomliggende år. Utvalget vurderer mulighetene for å legge årsmøte som et eget møte sammen med Ledertreffet. Vedtektene gjennomgås for eventuelle endringer. Utvalgets uttalelse legges frem på styremøte i september. Forslaget sendes ut til høring og fremmes som endelig forslag på årsmøtet i 2009 og tas sikte på å gjelde fra Kari utarbeider det endelige forslaget med begrunnelse og sender det til Styret for godkjenning. Sak 36/07-08 Landsmøte i Tønsberg Styret vil be TønsbergGuidene om den endelige økonomiske oversikten snarest mulig. Styret ønsker at pakkeprisen deles opp i en deltageravgift og overnatting. Sak 37/07-08 IGCs Årsmøte i Stavanger april Styret foreslår at den nye lederen representerer NGF på Årsmøtet til IGC i Stavanger. NGF dekker reise og opphold. Styret foreslår at Trine Søraa, Trondheim Guideforening, blir NGF sin representant i IGCs Styret etter Kari Brox, Oslo Guideforening. Kari sender ut informasjon om medlemskapsbetingelser og mulighetene for deltagelse på årets IGC Årsmøte til de foreningene som ikke allerede er medlem i IGC. Styret vil lage en vurdering som tar for seg både den faglige og økonomiske siden av våre internasjonale kontakter WFTGA og IATM. Det må spesielt ses på hvilken betydning en eventuell utmeldelse kan ha for de foreningene som er medlemmer i disse organisasjonene. På grunn av det som skjer i EU må et nytt assosiert medlemskap i FEG også vurderes. Eventuelle endringer i disse medlemskapene avgjøres etter Årsmøtet. Sak 38/07-08 Saker fra Ledertreffet. Møtene med HD og HSH. Sammendraget av møtene med Nærings- og Handelsdepartementet og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon tas med i referatet fra Ledertreffet. Ledertreffet var fornøyd med det arbeidet som Styret har gjort når det gjelder å oppgradere guideyrket. Styret vil følge opp kontakten med HSH og vil arbeide for å få kontakt med Innovasjon Norge sentralt og NHO Reiseliv. Styret ønsker å få til møter med disse i forbindelse med Landsmøte i Drammen. Styret vil følge opp den informasjonen som kom frem på Ledertreffet angående fylkeskommunale og kommunale næringsfond relatert til reiseliv. Foreningene vil bli orientert om dette og oppfordret om å finne gode kontakter både på disse områdene og når det gjelder Innovasjon Norge, avdeling reiseliv, lokalt NGF Ref. Styrem jan.08. ks 4/5

5 Sak 39/07-08 este styremøte. Det avholdes styremøte på Rica Park Hotell, Drammen, fredag Eventuelt. Trine sender en forespørsel til enkeltmedlem Ingjerd Dymbe Anda på Voss angående mulighetene for å arrangere NGF-godkjent kurs. Dette på bakgrunn av det arbeid NGF gjør når det gjelder å kvalitetssikre guidearbeidet. Trine og Vibeke fratrer styremøtet. Sak 40/07-08 Gave/gavekort etter endt styreperiode. Beløpet har vært det samme i noen år og det er ønskelig å øke det til kr 250,- pr år. I de siste årene er det i tillegg blitt overrakt et NGF-diplom som Ellen Søvig laget. Vedtak: Beløpet til gave/gavekort etter endt styreperiode økes til kr 250,- pr år. NGFdiplom overrekkes i tillegg til gaven. Vararepresentantene får også diplom etter endt styreperiode. Møtet ble avsluttet kl Kari Steinsvik referent 08.01NGF Ref. Styrem jan.08. ks 5/5

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell Tilstede: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Unn Elin Dahlberg, Randi Cesilie Smehus Kringstad, Inga Lill Lygre,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer