FOLLO KRETS. Kretsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLLO KRETS. Kretsting"

Transkript

1 FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den klokken Godkjenning av innkallingen 1.2 Valg av møteleder Godkjenning av Foretningsorden Forslag på endring foreligger, og må stemmes over Valg av referent 1.5 Valg av to til å undertegne protokollen 1.6 Valg av tellekorps Valg av redaksjonskomité. Sak 2/09 Årsrapporten legges frem av kretsstyret for godkjenning. Sak 3/09 Regnskapet legges frem av kretsstyret for godkjenning Pause Orienteringssaker Peff 3, bursdag/follo Krets 80 år, landsleir, Peff 4, region VikenØst, Landsleir (Andreas), kretsleir/regionsleir. Sak 4/09 Valg: Visekretsleder for 2 år. 2 Styremedlemmer for 2 år og 2 styremedlemmer for 1 år. Revisor for 1 år. Sak 5/09 Kretsens mål for 2009 legges frem av kretsstyret til godkjenning. Sak 6/09 Innkomne forslag - Forslag fra kretsstyret om økt samarbeid i region Viken Øst i 09. Til forslaget følger en budsjettpost på stilling i regionen. - Endring av foretningsorden stemmes over under 1.3 Sak7/09 Budsjettforslag ut 09, og frem til mars 2010 legges frem av kretsstyret til godkjenning.

2 Forslagsfrist innkomne forslag er utløpt. Endringsforslag til fremlagte saker kan fremmes på tinget. Forretningsorden vedtatt A. Innkalling Kretsting avholdes to ganger i året, høst og vår. Tinget på våren er kretsens årsmøte. Ordinært kretsting varsles skriftlig til kretsens grupper minst 10 uker før møtedato og gruppene oppfordres samtidig til å bringe saker inn til behandling på tinget. B. Saksliste På de ordinære kretsting på våren (årsmøtet) legger kretsstyret frem beretning og revidert regnskap for forrige år, samt eventuelt forslag til revidert budsjett for inneværende år dersom det er et avvik i budsjettet på mer en 5%. Årsmøtet på våren velger kretsens organer etter forslag fra valgkomiteen. På ordinært kretsting på høsten legger kretsstyret frem regnskapsprognose for det inneværende år, forslag til revidert budsjett for inneværende år, samt forslag til budsjett for det kommende år. Kretstinget på høsten kan om nødvendig foreta suppleringsvalg etter slike prosedyrer som er angitt for årsmøtet på våren. Saker som gruppene eller enkeltmedlemmer vil ha behandlet på kretstinget, må være kommet kretsstyret i hende senest 6 uker før kretstinget. Det må når saken fremmes, klart fremgå at den kreves behandlet på kretstinget. Skriftlig saksframlegg og forslag til vedtak på kretstinget skal følge kravet om behandling. Dersom det i henvendelse er uklart om krav om behandling fremmes eller kravene foran ellers ikke er oppfylt, skal avsender forespørres og gis anledning til å omforme henvendelsen dersom dette er praktisk mulig innenfor de vedtektsbestemte frister. Om dette ikke er praktisk mulig, tas ikke forslaget under behandling. Endelig saksliste med kretsstyrets innstillinger under hvert punkt samt eventuelt beretning og regnskap, sendes slik at det er gruppene i hende senest fire uker før kretstinget. Saksdokumentene publiseres også via kretsens publikasjoner og mailinglister direkte til kretsens ledere så tidlig som mulig rundt dette tidspunktet. Saker som ikke står på den endelig sakslisten, kan ikke fremmes. Kretstinget kan likevel - med 4/5 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede - vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten, så fremt saken ikke innebærer vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever også 4/5 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Under punktet "orienteringssaker", eventuelt" eller lignende kan vedtak ikke fattes. C. Valg Opplysninger om hvilke valg kretstinget skal foreta og opplysninger om valgkomite sendes lokallagene med innkalling. Forslag på kandidater sendes valgkomiteen innen 3 uker før kretstinget. Det skal opplyses om de foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å motta valg. Valgkomiteen legger frem liste over innkomne forslag på kandidater skriftlig ved kretstingets åpning. Benkeforslag er tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. Valgkomiteen legger frem sin endelige innstilling under punktet "valg" på dagsorden. Valgkomiteens innstilling kan bare inneholde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. D. Kretstingets funksjon/forretningsorden 1. Kretstinget er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede dører. 2. Et kretsting er beslutningsdyktig med det antall valgte representanter som har møtt frem. 3. Kretstinget velger en ordstyrer som leder møtet. 4. Forretningsorden vedtas av kretstinget som første sak etter valg av ordstyrer.

3 5. Til å føre møteprotokoll velges en sekretær. I møteprotokollen innføres alle forslag og vedtak samt avstemninger. Ordstyrer, sekretær samt to valgte møtedeltakere underskriver protokollen. 6. Kretsstyret sørger for referat fra kretstinget. Referatet gjøres kjent for kretsens ledere på den måten kretsstyret finner mest hensiktsmessig. 7. Kretstinget velger tellekorps og eventuelt redaksjonskomite. 8. Redaksjonskomiteen skal normalt bestå av tre personer. Dersom tinget overfører saken til redaksjonskomiteen skal denne sette opp forslag til voteringstemaer og voteringsrekkefølge for behandling senere på tinget. 9. Forslag og trekking av forslag, unntatt de som vedrører forretningsorden, må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet av forslagsstiller(e). Forslag som ikke fremmes skriftlig tas ikke under behandling. 10. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Til forretningsorden kan ingen få ordet mer enn 2 ganger pr. sak 11. Møteleder har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå strek satt etter de inntegnede talere på ethvert tidspunkt. Etter at det er satt strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes. 12. Et medlem som møter uten å være valgt, kan velges inn å få stemme-/talerett av tinget. Avstemningsregler 13. Alle personvalg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene krever det. 14. Vedtak treffes om ikke annet følger av NSF's lover eller reglene her, ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke eller ikke avgitte stemmer teller ikke. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet. Dersom 10 eller flere representanter krever det, skal avstemninger utenom personvalg foretas skriftlig.

4 Årsrapport Follo krets 2008 Kretsstyret til 2. mars 2008 Kretsleder: Vidar Falck-Muus Visekretsleder: Terje Myhr Kretsstyremedlemmer: Nina Myklebust Ingvild Haugen Marit Carlsen Andreas Myrer Øyvind Bjørndal Kretsstyret fra 2. mars 2008 Kretsleder: Vidar Falck-Muus Visekretsleder: Marit Carlsen Kretsstyremedlemmer: Ingvild Haugen Ann-Kristin Wiik Andreas Myrer Torbjørn Elvestad Ombudsstyret: Styreleder: Andreas Myrer Medlemmer: Jorunn Smestad Bråthen (hele perioden) Bernt Inge Stormoen til 21.september -08 Martin Olaisen fra 3. april -08 Torbjørn Nygård fra 27. november -08 Jon Christoffer Vollar fra 13. oktober -08 Lars Erik Norman fra 13. oktober -08 Marius Langseth fra 13. oktober -08 Ole Fredrik Haugland fra 13. oktober -08 Thomas Brustad til 26. mars -08 Tone Ødegård fra 26. mars -08 Kristin Nymoen fra 26. mars -08 Ombudene: Småspeiderombud: Jorunn Smestad Bråthen hele perioden Speiderombud: Bernt Inge Stormoen til 21. september -08 Jon Christoffer Vollar fra 13. oktober -08 Lars Erik Norman fra 13. oktober -08

5 Marius Langseth fra 13. oktober -08 Ole Fredrik Haugland fra 13. oktober -08 Roverombud: Thomas Brustad til 26. mars -08 Tone Ødegård fra 26. mars -08 Roverombud forts.: Kristin Nymoen fra 26. mars -08 Lederombud: Martin Olaisen fra 3. april -08 Torbjørn Nygård fra 27. november -08 Ungdomsforum: Leder: Maria Wilhelmsen Hoff Medlemmer: Magnus Sandvei, Rikke Rasmussen, og Rasmus Steensgaard Regnskap: BDT Viken Regnskap AS Revisor: Vigleik Lutnæs til 2. mars -08 Kari Karlson fra 2. mars -08 Valgkomite: Lars Flateby, Brit Monkvik Johannessen, Andre Børnes, Kjersti Gjendem hele perioden. Nina Myklebust, Øyvind Bjørndal og Terje Myhr fra 2. mars -08. Kretssekretær: Kjersti Gjendem fra 7. april til 15. desember -08. Follo Kretsnytt: Ansvarlig redaktør: Vidar Falck-Muus Redaktør: Morten Ødegaard Kretsnett: Ansvarlig redaktør: Vidar Falck-Muus Webmaster: Terje Myhr

6 Arrangementer Januar: 16. Ledersamling Moss speiderhus. 15 deltagere, 7 i stab. v/ Kretsstyret Peffkurs 1 Ski speideerhus 29 deltagere. v/speiderombudet Ungdomsforum 21 deltagere, 4 i stab. v/ufstyret Februar: 2. Volleyballcup i Sofiemyrhallen. 62 deltagere. v/speiderombudet 2-3 NM kvalifisering Nylenda, Oppegård. 67 deltagere, 4 i stab. v/kretsstyret 3. Vinteraktivitetsdag, Oppegård. v/småspeiderombudet 8-10 Speiderlederkurs 5 deltagere, 8 stab. v/lederombudet 8-10 Camp Alpin på Geilo. 72 deltagere. v/speider/roverombudet Mars: 2. Kretsting i Moss. 53 deltagere, 7 i stab. v/kretsstyret 5. Forkveld snøhulekurs 10 deltagere, 3 i stab. v/speiderombudet 7-9 Snøhulekurs Haukeli. 10 deltagere, 3 i stab. v/speiderombudet 7-9 lederkurs v/lederombudet April: 9. Flokkledersamling. 13 deltagere og 1 i stab. v/småspeiderombudet Peffkurs2 i Gaupesteinsmarka.29 deltagere v/speiderombudet Firkantet rovertur i Oslo. 15 deltagere, 2 i stab. v/roverombudet Mai: 31/5-1/6 Småspeiderdagene 202 deltagere. v/småspeiderombudet. Juni: Roveravslutningstur på Nesodden. 22 deltagere, 2 i stab. v/roverombudet September: MiniLeir Avlyst Kretskonkurranse på Sterkerud. 125 deltagere, 5 i stab. v/speiderombudet Oktober: Ungdomsforum på Ski speiderhus. 9 deltagere, 4 i stab. v/ufstyret Regional kurshelg på Krakosseter i Nittedal. 10 deltagere, 5 i stab. v/regional kursledelse. November: 7-9 Follotroppen/peffkurs3 i Nordmarka. 20 deltagere, 5 i stab. v/ troppsleder Rovernetur i Østmarka. 33 deltagere, 2 i stab. v/roverombudet Desember: 3. Grøtfest i Vestby. 69 deltagere, 5 i stab. v/kretsstyret Kresstyrets innstilling: forsalg til årsrapport vedtas

7 Regnskap 2008 og budsjett 2009 med tillegg først 2 mnd 2010 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap 1 Kretskontingent Stønad fra Fylket (ABUR og ØBUR) Stønad andre Radioleie Ekstraordinære poster (refusjon mva) Overskudd Tolmers Diverse inntekter/-utgifter Sum inntekter/utgifter Administrasjon 18 Personalkostnader sekretær 0, Regnskapshonorar 46328, Grupperettede tiltak Husleie/strøm Inventar/utstyr Drift Follo Krets(inkl.kontorrekvisita) / Gaver Kretsnytt Follo KretsNett Follobutikken Trykksaker Sum administrasjon , Organisasjon 3 Kretsting Speiderting Roverforum Speiderforum Reiser Kurs/konferanser - - Sum organisasjon Kretsstyret 30 Drift kretsstyret Gruppeledersamling Grautfest og andre fellessamlinger Til Styret disposisjon Regionsmøter KL/KS Samlinger Enhetsledersamling Sum Kretsstyrets Småspeiderombud 34 Drift Småspeiderombud Småspeidernes Dag Flokkledersamling

8 51 Vinteraktivitetsdag Sum Småspeiderombud Speiderombudet 36 Drift Speiderombud Kretskonkurranse NM Kvalifikasjon Volleyball-cup Minileir Peffkurs Peffkurs I Peffkurs II Peffkurs 3/Follotroppen Ungdomsforum NM i Speiding Camp Alpin Kro-kro-dille Holmenkoll Stafetten - 52 VM i Speiding Sum Speiderombud Roverombudet 39 Drift Roverombud Roverhelg Hyttetur / Vintertur / Juleavslutning Roverhelg - grønland-norpolen RR-Deltagelse nasjonalt Juleavslutning Snøhulekurs/ Vinterspeidingskurs Lagledersamling Sum Roverombud Lederombud Drift lederombud Lederuniversitet Vardetennerne - - Førstehjelps/sikkerhetskurs Veiledningskurs/programkurs Lederhelg/programkurs Speiderlederkurs TG-treff Kursstøtte (TG, spl.kurs osv.) Trekløver Gilwell Støtte Sum Lederombud SUM ALLE AKTIVITETER Finansinntekter (renter) Finanskostnader (gebyrer) 1365, Tap på fordringer 13935,90 Ekstraordinære poster - - Sum Finansposter Sum alle poster Overskudd/underskudd

9 Ut fra regnskapet ser man at Follo krets har gått med et overskudd på kroner regnskapsmessig Det ble budsjettert med et underskudd på kroner Dette gjør at vi har et resultat med kroner bedre enn budsjettert Uten overskudd fra Tolmers er overskuddet på kroner ,- Balanse (Eiendeler og gjeld) Eiendeler 100 Andeler Fordringer ,4 102 Kontanter Driftskonto , Plasseringskonto , Bundne midler til grupper Fastrentekonto Sum eiendeler ,4 107 Leverandørgjeld , Annen Egenkapital (resultat alle år) ,5 Resultat i år Sum Egenkapital og Gjeld ,6 Budsjett frem til årsmøte 2010 Ombudene avholder sine arrangementer med samme budsjettrammer som Kretsstyret sørger for god økonomisk drift frem til årsmøtet 2010 med samme rammer som resultatet av budsjettavstemming Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

10 Valg Det skal velges: Visekretsleder for 2 år 2 styremedlemmer for 2 år 2 styremedlemmer for 1 år Revisor for 1 år Kandidater til valg innstilles ikke før på selve tinget. For å fremme deg selv eller en annen kandidat må du kontakte valgkomiteens leder Lars Flateby på telefon eller Det er mange spennende oppgaver og utfordringer i kretsstyret, og vi håper flere kunne tenke seg en innsats sammen med oss som er igjen i styret.

11 Kretsens mål for Vekst: Minst 100 nye medlemmer a. Økt medlemstid pr speider Virkemidler: -Bistå gruppene med lederpatruljearbeid - Lage program for lederpatruljemøte - Enhetsledersamling - God kvalitet på kretsarrangementene Bedre kommunikasjon krets/gruppe b. Rekruttering Virkemidler: - Vervekampanje hver høst - Annonsering ved skolestart - Image aldersrettet markedsføring - Markedsføring av kommende arrangementer fast punkt på kretsstyremøtene 2. God lederkvalitet Virkemidler: - Gode motiverende kurs - Flere ledere med grunntrening og flere med Trekløver Gilwell - Minst to gode nye ledertrenere pr år - Flere etablerte ledere på kurs - Lederpatruljen på kurs sammen - God markedsføring av kurs - Gode ledertilbud på kretsens arrangementer - Velfungerende gruppeledelse, ombud og kretsstyre 3. Økt samarbeid i Region Viken Øst Virkemidler: - Ledertrening region - Prosjektstilling region - Minileir - Regionale kurs for speidere

12 INNKOMNE FORSLAG Kretsstyret i Follo krets foreslår: Forslag til stilling i region Viken Øst Styret i Follo Krets foreslår at det opprettes en stilling i samarbeid med de andre kretsene i regionen. Stillingen skal være % - med mulighet for justering i forhold til budsjettrammer og oppgaver. Den ansattes oppgave vil være sekretæroppgaver i forhold til regionens prosjekter og arrangementer. Den ansatte vil også ha ansvar for deler av vårt felles kommunikasjonsarbeid, og tilrettelegging av programmateriell. Vi ønsker også at den ansatte skal ha ansvar for vår kontakt mot Akershus og Østfold fylke, vervekampanjer, gruppeinformasjon og enkelte sekretæroppgaver for kretsstyret, ombud og utvalg. Kretsstyrene i Viken Øst nedsetter et utvalg for stillingsinstruks, utlysning og ansettelse. Utvalget vil også definere stillingens varighet. Kretsstyret i Follo ønsker særlig at stillingen skal kunne virke minst frem til og med krets/regionsleir i 2011, og til etterarbeid er ferdig. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Kretsstyret i Follo Krets foreslår: Endring i Foretningsorden Dagens tekst: A. Innkalling Kretsting avholdes to ganger i året, høst og vår. Tinget på våren er kretsens årsmøte. Ordinært kretsting varsles skriftlig til kretsens grupper minst 10 uker før møtedato og gruppene oppfordres samtidig til å bringe saker inn til behandling på tinget. Ny tekst: A. Innkalling Kretsting avholdes en til to ganger i året, vår og/eller høst. Tinget på våren er kretsens årsmøte. Ordinært kretsting varsles skriftlig til kretsens grupper minst 10 uker før møtedato og gruppene oppfordres samtidig til å bringe saker inn til behandling på tinget. B. Saksliste På de ordinære kretsting på våren (årsmøtet) legger kretsstyret frem beretning og revidert regnskap for forrige år, samt eventuelt forslag til revidert budsjett for inneværende år dersom det er et avvik i budsjettet på mer en 5%. Årsmøtet på våren velger kretsens organer etter forslag fra valgkomiteen. Ny tekst B. Saksliste På det ordinære kretsting på våren (årsmøtet) legger kretsstyret frem beretning og revidert regnskap for forrige år. Styret legger også frem budsjett for inneværende år, samt foreløpig budsjettrammer for neste år frem til årsmøtet, såfremt høstting ikke har vært avholdt. Årsmøtet på våren velger kretsens organer etter forslag fra valgkomiteen.

13 B forts, På ordinært kretsting på høsten legger kretsstyret frem regnskapsprognose for det inneværende år, forslag til revidert budsjett for inneværende år, samt forslag til budsjett for det kommende år. Kretstinget på høsten kan om nødvendig foreta suppleringsvalg etter slike prosedyrer som er angitt for årsmøtet på våren. Ny tekst Kretsting på høsten er ikke ordinært. Tinget kan behandle ekstraordinære saker, budsjett for neste år, budsjettendringer inneværende år og regnskapsprognoser. Kretstinget på høsten kan om nødvendig foreta suppleringsvalg etter slike prosedyrer som er angitt for årsmøtet på våren. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas PÅMELDING: Kretsstyret har stor glede av å jobbe med speidersaker i Norges beste krets året igjennom. Årsmøtet er vår mulighet til å treffe hele kretsen, vise hva som har skjedd, samt vise hvilke planer styret og ombudene har for tiden fremover. Det er to gode måter å si hva nettopp DU mener møt på kretsting for din gruppe, eller still som kandidat til kretsstyret. Husk: 1/3 av gruppens delegater må være under 26 år. Alle betalende medlemmer i gruppen per 31/12 kan velges som delegat. Gruppeleder og 1 delegat per påbegynte 10. speidere kan møte. For å lette innsjekking, registrering og bestilling av herlig mat/drikke ber vi om at dere melder deres delegater med navn og alder til seneste onsdag før årsmøtet. Kretsstyret håper så mange grupper som mulig finner tid, lyst og motivasjon til å stille til årsmøte på idylliske Fagerstrand. Vi gleder oss allerede For Kretsstyret Vidar KL

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer