Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013"

Transkript

1 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Dagsorden punkt 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll. Ordstyrer: Stein Ove Andersen, Referent : Bjørn Tore Bildøe, Til å underskrive protokollen: Kjell Ove Viken og Arvid Kvalheim Dagsorden punkt 3. - Årsmelding. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Dagsorden punkt 4. Regnskap. Kasserer gjennomgikk revidert regnskap som ble godkjent. Balansen i regnskapet for de fleste havnene viser en nedgang mot fjorårets resultat noe som i stor grad skyldes at nå har havnene startet utskiftningen av dårlig bryggemateriell. Ang. divergenser i strømforbruket for havnene så ligger årsaken i tidsforskjellen mellom mottak og betaling av regningen fra BKK og når målerne leses av og vi får pengene inn på havnenes konto. Se ellers bilag med separat regnskap. Dagsorden punkt 5. Fastsetting av medlemskontingent og fortøyningsavgift for Styrets forslag om å holde medlemskontingent og fortøyningsavgift uendret for 2013 ble enstemmig vedtatt. Medlemskontingent kr 200,- og fortøyningsavgift kr Dagsorden punkt 6. Innkommende forslag. Ved forslagsfristens utløp var to forslag kommet inn. Et fra styret og ett fra et medlem. 1. Hensikten med styrets forslag var ønsket om på en god måte å få mobilisert båtplasser som ligger tomme år etter år for utleie til medlemmer som står på en ventelite for plass i havnen. Dette naturligvis bare i den tiden bryggeeier selv ikke gjør seg nytte av båtplassen sin. Årsmøtet 2012 var enig i at en slik utleie kan finne sted j.fr. tidligere vedtatt utleiereglement, men ønsket en presisering om at utleien skal skje i gjensidig samarbeide / informasjon mellom havnekontakt og bryggeeier. Bryggeeier plikter derfor for eksempel også å informere havnekontakt om sine disposisjoner for plassen sin når den blir liggende tom i mer enn ett år. Følgende tillegges i Havnereglementet under 3 : Om en brygge over et tidsrom på mer en ett år ikke har vært benyttet av bryggeeier, kan havnen leie denne ut til et medlem på ventelisten. Bryggeeier plikter å holde havnekontakt orientert ang. de disposisjoner som vil kunne være begrensende for dette. Havnen gir bryggeeier melding når en utleieperiode første gang påbegynnes. Bryggeeier disponerer plassen for egen ny båt ved en leieperiodes utløp og havnekontakten i god tid er gitt nødvendig informasjon. 2. Forslaget fra et medlem var ikke fremsatt med en ordlyd som et forslag det kunne stemmes over og derfor egentlig ikke var et forslag for årsmøtet. Saken ble imidlertid fremlagt for årsmøtet til informasjon og diskusjon. Forholdet gjaldt medlemmers bytting av båtplass havnene imellom uten noen økonomiske hensyn. Tidligere saker, vedtak og praksis har ikke kunnet åpne for at det byttes båtplass på varig basis etter egne ønsker og uten at det foreligger et normalt økonomisk oppgjør ved slike transaksjoner. Havnene er selvstendige økonomiske enheter derfor må en båtplassobligasjon innløses og utstedes på nytt av kasserer ved to medlemmers mulig bytte av båtplasser mellom havnene. Kasserer sørger for at havnene under enhver omstendighet holdes skadesløse ved slik bytte. Bytte av havn mellom to medlemmer aksepteres når transaksjonen går gjennom kasserer for utstedelse av nye likelydende obligasjoner og de to medlemmene ordner det mulig økonomiske mellomværende 1

2 seg i mellom. Fortsatt må ingen av havnene involveres i et økonomisk tap. Dagsorden punkt 7. - Havnesjefen informerer. Havnene har kommet seg bra igjennom vinteren så langt. Det har vært arbeidet bra i havnene og standarden er gjennomgående god. Fortøyning av båtene er det etter hvert også lite å utsette på. De ganske få båtene som enda henger etter med dårlig fortøyningsgods, regner en eierne vil bringe orden på til sesongen starter. Det er ventelister til alle havnene. Styret har forsøkt gjennom forslaget i punkt 6, 1 å i møte komme at flest mulig av foreningens medlemmer kan få tilgang på en båtplass. For beskrivelse av de enkelte havnene, se ellers Årsmeldingen. Dagsorden punkt 8. - Valg av styre for Valget gav følgende styresammensetning: Formann Olav Steinsland, 5955 Lindås Nestformann Rune Løvoll, 5955 Lindås Kasserer Bjørn Inge Fadnes, 5955 Lindås Sekretær Bjørn Tore Bildøe, 5955 Lindås Havnesjef Tore Vaage, 5955 Lindås 1. Styremedlem Nils Inge Titland, 5955 Lindås 2. Styremedlem Rune Lie, 5957 Myking Havnekontakt for Risa Magnar Kjeilen og Oddvar Eikemo, 5955 Havnekontakt for Spjeldnessund Henning Fosse, 5955 Lindås Havnekontakt for Sævråsvåg Kjell Ove Høgheim og Ronny Hølleland, 5957 Myking Havnekontakt Myking Jan Oldeide, 5957 Myking Revisorer Jan Sølve Fimland og Tor Vabø. Tur og festkomité Annebritt Fadnes og Gunn Titland, 5955 Lindås. Valgkomité Stein Ove Andersen og Harry Knarvik Formannen avsluttet årsmøtet med takk til deltakerne som var møtt frem og innledet videre til å fortsette møtet som et medlemsmøte hvor KNBF besiktigelsesmann Øyvind Øverland blant annet gav en god orientering om ordningen og hvorledes den virker i samsvar med lystbåtforsikringen Norske Sjø/Fender Marine. Lindås, 20. Mars 2011 Bjørn Tore Bildøe Kjell Ove Viken Arvid Kvalheim. referent 2

3 ÅRSMELDING FOR 2012 Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 13. mars 2013, kl i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Fastsetting av medlemsavgift og fortøyningsavgift for Styret foreslår ingen endring av medlemskontingent for 2014, men gjør justeringer dersom moderorganisasjonen forandrer sin. Kontingenten videreføres med kr.200 Med støtte fra havnene forelåes fortøyningsavgiften på kr 1000,- videreført også for Bakgrunnen for dette er at havnene står ovenfor større utskiftinger/fornyelser av kostbart bryggemateriell. De enkelte havneenhetene bestemmer selv innen 14 dager før årsmøte dato om den forhøyede avgiften skal opprettholdes for den aktuelle havnen i det kommende år. 6. Innkomne forslag Revisjon av havnereglement, forslag fra styret. Innskjerping Økonomisk oppgjør ved bytte av båtplass mellom havnene. Innsendt av medlem 7. Havnesjefen orienterer 8. Valg av styre for 2013 etter valgkomiteens innstilling 9. Medlemsmøte Informasjon fra KNBF Styret ber om medlemmenes syn på følgende saker: o LBF s fremtidige veivalg o Standard på havneanleggene Årsmelding for Lindås Båtforening 2012 Lindås Båtforening hadde ved utgangen av 2012, 222 medlemmer. Medlemsmassen er stabil. Foreningen disponerer totalt 128 båtplasser, fordelt på Risa 67, Spjeldnessund 27, Sævråsvåg 45 og Myking 16. Økonomien er i god ballanse, det vises til separat regnskap. Alle havner har venteliste. Arbeidsåret 2011 har vært rolig. Styret har hatt 4 møter pluss årsmøte. I tillegg har deler av styret hatt 3 arbeidsmøter, hvor oppdatering etter årsmøte og revidering av diverse regler har vært diskutert. Mye arbeid med å gjenfinne formelle avtaler, spesifikt for Spjeldneset og Sævråsvåg. Har også kontaktet grunneierne. Så godt som alle er funnet og vil bli lagt ut på hjemmesiden. I 2011 fikk LBF på plass innmeldingen i frivillighetsregisteret. Oppdatering gjort ihht skifte i styresammensetning i LBF har nå organisasjonsnummer som gjør oss i stand til å søke om momskompensasjon og samtidig er det åpnet for grasrotandel i norsk tipping. Medlemmer eller supportere kan nå angi LBF som sin grasrotmottaker. Momskompensasjon for 2011 er mottatt. Dette skjer på etterskudd. 3

4 Lindås kommune arbeider kontinuerlig med kommunale planer via en 4 års rotasjon. Kommuneplan samfunnsdelen er en langsiktig og overordna del av det kommunale planhierarkiet etter plan- og bygningsloven. Den består av kommuneplan, kommunedelsplaner, arealplaner, sektorplaner og andre kommunale planer. Kommunedelsplan for Lindåsneset og Mongstad ble godkjent i Arealplan hadde høringsfrist tidlig mars Godkjent med merknader Kommunedelsplan for Lindåsosene, Lygra og Lurefjorden hadde høringsfrist medio mars Denne del er fortsatt under arbeid LBF har gitt innspill til planene, men styret kan ikke si i hvilken grad disse er tatt hensyn til.. LBF har hatt en hjemmeside på internett fra tidlig 2000 tallet, hvor informasjon om aktiviteter i LBF kan finnes. Denne har vært passiv siden Arbeidet med revitalisering er sluttført, mens Lay Out kan bli bedre. Styret oppfordrer medlemmene til å bruke hvor de fleste skjemaer for LBF finnes. Innspill til forbedringer kan sendes formann eller sekretær. I 2012 har arbeidet i stor grad dreiet seg om å legge inn avtaler og reglementer for alle havnene. Dette arbeidet er ikke sluttført. En dreiebok på info fra KNBF er også lagt inn. Styret søker og anbefaler en sterkere kontroll med båter som ligger fortøyd i foreningens brygger. Et nytt registreringsskjema er utarbeidet for bruk i hver havn. Dette er tatt i bruk. Medlemmene må her bli flinkere til å bruke dette for å lette arbeidet til havnekontaktene. Forsikringsordningen for KNBF, Norske Sjø, drives fortsatt videre. Gå inn på internett og se hvilke medlemsfordeler KNBF og Norske Sjø har å tilby, og region vest, KNBF viderefører ordningen med besiktigelsesmenn og kursing av disse. For LBF har Øyvind Øverland tatt på seg oppgaven som foreningens besiktigelsesmann. Etter gjennomgått KNBF kurs er han nå klar for oppgaver knyttet til båt og VHF. Styret oppfordrer medlemmene til å bruke denne mulighet, til beste for sikkerheten til sjøs. KNBF har formidlet at Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) vil intensivere arbeidet med kontroll av fritidsbåthavner. Styret i LBF har arbeidet med å utforme en miljøveileder for foreningen, i tillegg til KNBF sin folder. Denne skal plasseres ut i alle havnene. Generelle betraktninger sett fra styrets side. LBF er en ideell organisasjon. Medlemmene er vår felles ressurs. For at vi skal kunne drive effektivt og økonomisk optimalt så er det helt avgjørende at dette gjenspeiles i våre vedtekter og arbeidsmoral. Strandsonen er ikke en gode som alle har tilgang til automatisk. Vårt virke skal arbeide mot målsetningen om at flest mulig innenfor vår krets skal få mulighet til dette innenfor rimelige grenser. For å få dette til, så er det fellesskapet som må ha fortrinn. Styret ønsker å utarbeide en strategi for en mer langsiktig arbeidsplan for LBF. Dette arbeidet er ikke startet opp enda, hovedsakelig for at man ønsker å tilpasse denne til kommuneplan for Lindås. Arbeidet pågår fortsatt i kommunalt regi. 4

5 Havnereglement for LBF er revidert og ligger til ny behandling på årsmøte. Styret ønsker her å skjerpe adgangen til å leie ut båtplasser som ikke brukes av eier innenfor gitte tidsfrister til fellesskapets beste Styret vil ellers få rette oppmerksomheten på arbeidet som gjøres på Sævråsvåg med restaurering av en gammel sag nært opp til båthavna. Saga er nå ferdig fra byggeansvarlig og lokalavdeling vil overta denne ila. tidlig 2013 På venteliste for båtplass. Dette er en liste vi ikke kan si oss fornøyd med: Risa: 22 medlemmer Spjeldneset: 12 medlemmer Sævråsvågen: 5 medlemmer Myking: 7 medlemmer Styret vil takke festkomiteen for fin sesongavslutning på Lindås Brygge 6.oktober. LBF takker Verås Grendahus for velvillig leie ifm møter i foreningen. Havnesjefen Orienterer Generelt Alle bryggeeiere oppfordres til å ta mindre vedlikehold på bryggene sine selv, som å skrape og rengjøre utliggere. Fortøyninger skal være ihht foreningens anbefaling. Modifisering av bryggeplassen skal ikke foretas uten etter samråd med havnekontakt. Styret vil ellers understreke betydningen av skriv sendt fra havnesjef. LBF har mangel på båtplasser. For de av dere som kan unnvære plassen for en kortere eller lengre tid, la foreningen få leie den ut. Kontakt din havnekontakt. Risa havn: Havnen har 67 plasser og alle er besatt. Venteliste for plass i havnen. Det er skråplan/opptrekk for mindre båter, parkeringsplass for ca 40/50 biler og strøm og vann på bryggene. Det er port til bryggeanlegget som holdes låst hele tiden. Medlemmene har utlevert hver sin nøkkel. Nøkkelen til porten passer også til service boden. Her står sikringsskapet for bryggestrømmen, automatsikringer. Bruken av skråplanet i havnen er relativt stor. Det er et sikkerhetsmessig pålegg å holde bommen for skråplanet nede. Båtforeningen står ansvarlig for at dette pålegget følges og en har derfor måttet låse bommen. Det er samme nøkkel her som til havnen og boden. På Risa er det utført ca 65 dugnadstimer i Vi har høytrykk spylt alle bryggeseksjonene + trapper og platning og oljet alle bryggene - Har skiftet ut 6 sett med 3 mtr utligger for aldergrense noe som også vil på gå videre i Det er skiftet ut ein del fortøyninger 5

6 Ellers har vi lang venteliste for havnen, 15+7 stk. Og så har vi et ønske om at de som ikke skal bruke plassen sin i sommer melder fra til havnekontaktene for vi har stor på gang fra de som står på venteliste som ønsker å leie i mellomtiden. NB! For nye og gamle medlemmer: Den store plassen ved buss skuret som vi parkerer på er ingen offisiell parkeringsplass, men snuplass for busser. Dersom medlemmene i havnen skal få beholde denne plassen som i dag til parkeringsformål, må bilene parkeres med omhu og omtanke. Det forutsettes at alle båteierne også informerer sine besøkende venner om dette. Det innskjerpes også at skråplanet aldri må blokkeres over tid på noen som helst måte, men skal holdes fritt tilgjengelig for alle til enhver tid.! Spjeldnessund havn. Havna består av 27 plasser og alle er besatt. Det er naust/bu og opptrekk samt lagerplass for mindre båter. Det har i 2012 blitt innløst og solgt to båtplasser. I 2012 har følgende blitt utført: 1. Området har blitt ryddet for busker og trær 2. Det har blitt byttet ut to brygger og flere utliggere 3. Bua har blitt malt og det er satt på sprosser i vinduene 4. Bryggene har blitt oljet 5. Dreieplate på for landgangen på sønste brygge er montert. Stor takk til de som har bidratt med dugnadsinnsats. Av sikkerhetsmessige grunner, oppfordres den enkelte bryggeeierne til å holde god orden i bua, og ikke lagre noe form for ildsfarlige væsker som bensin og lignende i naustet. Sævråsvåg havn. Havna omfatter totalt 45 plasser, stor kai med god plass til parkering og muligheter for vinterlagring av båter, eit skråplan med trekkvogn og ein slipp for utsetting av både småbåter og litt større båter, strøm og vatn til vask og spyling. I 2012 har me fått ny slippvogn på skinner som har krevd ein del arbeid. Og me har fått nytt el anlegg på bryggeanlegget med EX kontakter ellers går det fint med anlegget Når det gjelder sagen så er den nesten ferdig stilt og klar til overtaking. Det gjenstår litt arbeid på høvelen som me skal sjå på i løpet av våren Myking Båthavn. 6

7 Havnen på Myking har vært i funksjon siden våren P.t 16 båtplasser Parkeringsplass og gangvei frem til bryggene er opparbeidet. Havna på Myking har fungert uten problemer, men har hatt et hvileår etter oppkjøp av eiendommen. Her er det planlagt molo for skjerming mot vind og vær, for nåværende anlegg samt en evt utvidelse av havna, på sikt. Ellers planlagt vei og parkeringsplasser, opparbeiding av plass for vinterlagring av båter samt bygge sjøhus/redskapshus. 2 personer har solgt sin plass, en av plassene er overtatt av ny eier. Plass nummer 2 vil sikkert bli overtatt i løpet av våren, da vil der være 5 på venteliste. Ut over dette er det ikke noe å rapportere fra Myking. Innkomne forslag 1. Forslag fra styret. Endring av havnereglement 2. Forslag fra medlem. Bytte av plass mellom havnene Styrets sammensetning i 2012 Formann Olav Steinsland, 5955 Lindås Nestformann Sten Ove Andersen, 5953 Fonnes Kasserer Arvid Osvåg, 5955 Lindås Sekretær Bjørn Tore Bildøe, 5955 Lindås Havnesjef Tore Vaage, 5955 Lindås 1. Styremedlem Nils Inge Titland, 5955 Lindås 2. Styremedlem Rune Lie, 5957 Myking Havnekontakt for Risa Magnar Kjeilen og Oddvar Eikemo, 5955 Lindås Havnekontakt for Spjeldnessund Henning Fosse, 5955 lindås Havnekontakt for Sævråsvåg Kjell Ove Høgheim, 5957 Myking Havnekontakt Myking Jan Oldeide, 5957 Myking Revisorer Jan Sølve Fimland og Tor Vabø Tur og festkomité Ståle Vabø, Anne Britt Fadnes, Gunn Titland Valgkomité Vidar Raugstad Helge Fimland Aktiviteter i foreningen i Tur komiteen hadde suksess med sine arrangementer i året som gikk. Sesongavslutningen på Lindås Brygge. 7

8 Arrangementer gjør seg imidlertid ikke selv. Styret takker turkomiteen for arbeide som er nedlagt for å aktivisere medlemmene i felles arrangementer. Valg 2013 ved valgkomite Følgende posisjoner skal velges: Formann velges for 1 år Nestformann velges for 2 år Kasserer velges for 2 år Styremedlem 1 velges for 2 år 1 Havnekontakt Risa velges for 2 år (Magnar på valg) Havnekontakt Spjeldnessund velges for 2år Havnekontakt Sevråsvåg velges for 2år 1 revisor velges for 2 år (Jan Sølve Fimland er på valg) 3 medlemmer til Tur og festkomité (Interesserte personer i et medlems nære familie bør også kunne foreslås som medlem til denne komiteen.) 2 medlemmer til valgkommite utpekes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Medlemsmøte Informasjon fra KNBF Miljøtiltak Norske Sjø Mulighet for medlemskort til selvkost Hva er medlemmene opptatt av Ref. arealplan for Lindås. Inkjøpsavtaler? Standard for havnene Sosiale aktiviteter? Lindås, Februar 2013 Olav Steinsland (Sign) 8

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014

Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014 2013/14 REFERAT FRA ÅRSMØTE OG PÅFØLGENDE MEDLEMSMØTE Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 20 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer