Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA"

Transkript

1 Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap VETERINÆRVAKTA Vi minner om telefonnummeret til veterinærvakta ved behov for veterinærhjelp i helger og utenom vanlig arbeidstid. Veterinærvakta betjener både produksjonsdyr og kjæledyr.

2 Forord Kontakt oss Jordbrukssjef Åge Geir Hanssen, tlf: Fagkonsulent Ingeborg Løken, tlf: Sekretær Liv Greftegreff, tlf: Skogbruksrådgiver Arvid Hagen, tlf: Skogbruksrådgiver Eiliv Kornkveen, tlf: Jordbruksrådgiver Heidi Skagnæs, tlf: Prosjektleder Ole Kolbjørn Strande, tlf: Landbrukstjenester, Buskerud Kari Bøhn, tlf: Vi på landbrukskontoret for Hole og Ringerike ønsker alle våre brukere hjertlig velkommen innom våre lokaler i Storgata 13. Har du spørsmål om produksjonstilskudd, BU-midler, gårdskart, miljøordningene (RMP og SMIL) eller noe annet på hjertet er det bare å ta turen innom. Landbrukskontoret står ovenfor store endringer i tiden som kommer da flere av våre dyktige medarbeidere går over i pensjonistenes rekker og andre søker nye utfordringer. Terje Juelsrud gikk av med pensjon i desember, og Hans Bergan vil gå av med pensjon i løpet av forsommeren. Eivind Bjerke har valgt å avslutte sitt arbeidsforhold i Ringerike kommune da han har søkt nye utfordringer. I tillegg vil Åge Geir Hanssen trappe med til 60 % stilling - for å få mer tid til gårdsdrift og andre interesser. Stillingen som miljøvernmedarbeider har blitt utlyst, og vi håper at vi har ny kollega på plass i løpet av sommeren/høsten. Gledelig er det imidlertid at vi får ny skogrådgiver! Allerede fra midten av april kan vi ønske Eiliv Kornkveen velkommen til Landbrukskontoret. Eiliv har tidligere jobbet hos Fylkesmannens landbruksavdeling. Han vil ha ansvar for bl.a. vei- og viltforvaltning. Vi ønsker alle lykke til i sesongen 2010! 2

3 Innholdsfortegnelse Jordleie regelverksendring fom 1. juli Produksjonstilskudd 4 Lokale miljømidler (SMIL) 5 Regionalt miljøprogram (RMP) 6 Erstatningsordningene i landbruket 7 Floghavre - holder du din åker ren? 8 Kontroll med floghavre i kornåkre 2009 og Landbrukstjenester 10 Gårdskart 11 Gjerdeplikt 11 Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 12 Steinssletta et nasjonalt utvalgt kulturlandskap 13 Økologisk produksjon 13 Overbygde fôringsplasser med gjødsellager 13 Registrering av kulturminner og kulturmiljøer 14 Verneplan for Tyrifjorden 14 EU Vanndirektiv (vannområde Tyrifjorden) 14 Jordleie regelverksendring fom 1. juli 2009 Jordlovens 8 fastslår at det ved jordleie skal inngås avtale om leie med en varighet på minst 10 år. Det er dessuten ettertrykkelig slått fast at eieren ikke skal ha adgang til å si opp leieavtalen i 10-års perioden. Avtalen skal være skriftlig og føre til driftsmessige gode løsninger. Når avtale om bortleie av jordbruksareal er inngått, skal den sendes til kommunen som får mulighet til å kontrollere om vilkårene for bortleie etter jordloven er oppfyllt. Det er adgang til å søke om fritak fra driveplikten, bl.a. kan det søkes om fritak for å leie bort arealet for en kortere periode enn 10 år. Ved fritaksavgjørelsen vil det legges vekt på: hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen på arealet, om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord og søkerens livssituasjon. Les mer i rundskriv M-3/2009 Driveplikt etter jordloven fra Landbruks- og matdepartementet, 3

4 Produksjonstilskudd I Ringerike og Hole er det drøye 370 søkere til produksjonstilskudd, og i 2009 formidlet Landbrukskontoret ca 36 millioner kroner i produksjonstilskudd. Bortimot 33 pst. av foretakene leverte søknad om produksjonstilskudd via Altinn. Normalt kontrolleres ca 5 pst. av foretakene, dvs at 19 søkere ble kontrollert i løpet av augustrunden i Kan jeg levere søknaden elektronisk? Alle som søker om produksjonstilskudd kan levere søknadene elektronisk via Altinn. Pålogging til Altinn krever egen kode. Dersom du ikke har brukt Altinn tidligere må du bestille engangskoder (vær obs på at disse blir tilsendt i posten til din Folkeregisterregistrerte adresse, og at det dermed kan gå noen dager før du mottar disse). Det er en rekke fordeler ved å levere elektronisk. Du har bl.a. alle foregående søknader tilgjengelig og kan se på disse, samtidig som du kan gå direkte til gårdskart og søke på rett arealtall. Dersom du glemmer å fylle ut felt i søknaden vil du få feilmelding om dette. Skulle det vise seg at du leverer søknaden og senere oppdager at du har uteglemt noe er det bare å kontakte Landbrukskontoret så kan vi rette opp i dette når vi saksbehandler søknaden. Når kan det søkes om tilskudd til innmarksbeite? Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50% av arealet skal være dekket av grasarter og beitetålende urter. Arealet må beites tilstrekkelig til at arealtilstanden opprettholdes over tid. Foretak som har grovfordyr eller leier bort til sports/hobby-hest kan få tilskudd (husk at avtale må vedlegges/ettersendes landbruksforvaltningen). Nytt innmarksbeite skal godkjennes av kommunen. Hva betyr det å bli trukket ut i kontroll? Landbrukskontoret vil kort tid etter søknadsfristens utløp kontakte de foretakene som har blitt trukket ut til kontroll. Dersom et foretak blir trukket ut til kontroll skal det fremvises dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden er korrekte. I korte trekk blir bl.a. følgende kontrollert: - at omsøkt areal stemmer med areal i gårdskart - dyretall kontrolleres med telling - hvorvidt det foreligger miljøplan som inneholder følgende: gyldig gjødslingsplan, jordprøver som ikke er eldre enn 8 år, noteringer som viser gjødsling og sprøyting fordelt på skifter, sjekkliste (fjorårets) som er utfylt og hvorvidt tiltak er fulgt opp, miljøkart over hele arealet som foretaket disponerer (dette inkluderer også leide arealer) OBS! Fra 2010 gjelder gårdskartarealene Gårdskart for Ringerike blir nå kontrollgrunnlag for tilskuddsberettiget areal ved søknad om produksjonstilskudd fra august Arealer fra Gårdskart for Hole ble brukt som kontrollgrunnlag allerede i august

5 Lokale miljømidler (SMIL) SMIL-midlene kan i utgangspunktet benyttes til alle tiltak som bidrar til å redusere forurensing eller fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Forskriften krever dog at dette er tiltak ut over det som følger av vanlig jordbruksdrift. Alle som mottar produksjonstilskudd og vil søke SMIL-midler må ha miljøplan trinn 2. Grunneiere, lag og foreninger, m.m., kan i tillegg søke tilskudd til miljørelaterte planleggings- og tilretteleggingstiltak til større, helhetlige prosjekter, for eksempel knytta til et vassdrag, ei grend, eller et annet definert område. Fordelte midler i 2009 I Ringerike ble det innvilget til sammen 25 søknader tilsvarende ,- i tilskuddsmidler. I Hole ble det innvilget til sammen 7 søknader tilsvarende ,- i tilskuddsmidler. Midlene ble fordelt på følgende tiltaksområder: Ringerike Hole Restaurering av gamle bygninger: 32 % 24 % Kulturlandskap: 27 % 47 % Forurensningstiltak/hydrotekninske tiltak: 37 % - Organisert beitebruk 4 % 29 % Disponible midler i 2010 Ringerike disponerer kr ,- og Hole kr ,- til miljøtiltak i jordbruket i Landbrukskontoret og næringsorganisasjonene lokalt har utarbeidet en flerårig strategiplan, og i tillegg lages det en årlig plan for bruk av miljømidlene. Tiltak det kan søkes tilskudd til Restaurering av gammel kulturmark (inntil 50% tilskudd) Aktuelle tiltak kan være: - istandsetting (rydding/gjerding/drikkeplass m.m) av gamle havnehager - tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold - skjøtsel av kulturminner eller spesielle kulturmiljøer i inn- eller utmark - tiltak som bedrer allmennhetens adkomst til og opplevelseskvalitet i kulturlandskapet. - Rydding/etablering av sti og spesielle områder, informasjon m.m. Restaurering av gamle bygninger som kan nyttes i drifta, eller i en tilleggsnæring. Tilskudd gis i utgangspunktet med inntil 35% av godkjent kostnadsoverslag. Bolighus omfattes ikke. Forurensingstiltak Inntil 50% til hydrotekniske anlegg, Inntil 70% til økologiske rensetiltak, enkeltvis vurdering av andre tiltak. Dette kan være: - utbedring/oppdimensjonering av hydrotekniske anlegg (gamle rør, kummer m.v.) 5

6 - tiltak for å redusere avrenning fra eksisterende utekvé, foringsplasser m.m.. - etablering av vegetasjonssoner, fangdammer og våtmarker Søknadsfrist - 1. mai Søknadsskjema fås på landbrukskontoret, eller kan hentes på (Skjema SLF 430). Eventuelle restmidler vil bli annonsert med frist 20. sept. Når det gjelder tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er det informert om dette i eget skriv fra skogbruksetaten. Ta kontakt med skogbruksetaten for nærmere informasjon om dette. Tilretteleggingstiltak i Hole kommune ( ) Hole kommune har i 2009 og fem år fremover satt av ca ,- på budsjettet til rydding/istandsetting av stier og veier, og rekreasjonstiltak i kulturlandskapet. Dette er tiltak som man vil kunne søke om midler til gjennom SMIL- ordningen. I tillegg vil da de ekstra midlene som Hole har satt av til slike tiltak være med å kunne dekke hele eller deler av egenandelen. Ta kontakt med Landbrukskontoret for nærmere informasjon knyttet til denne type tiltak i Hole kommune. Tilskudd til organisert beitebruk - søknadsfrist for beitelagene er 16. april Ordningen er fra 2010 trukket ut av de lokale SMIL-midlene og tilbakeført Fylkesmannen. Søknader skal fremmes gjennom beitelaget, og sendes landbrukskontoret. Aktuelle tiltak kan være: - sperregjerde for å holde dyra i beiteområdet (ikke utmarksgjerde) - ferister og bruer (for beitedyr) - sankefeller, saltsteinsautomater - rydding/utbedring av drifteveier - kjøp av radiobjeller Regionalt miljøprogram (RMP) Fylkesmannen har utarbeidet Regionalt miljøprogram for Buskerud for perioden Innenfor dette miljøprogrammet er det en rekke tilskuddsordninger det kan søkes om midler fra, bl.a. - tilskudd til endret jordarbeiding - tilskudd til ugrasregulerende tiltak i korn, erter, potet, grønnsaker, frukt og bær, som erstatning for bruk av kjemiske ugrasmidler - årlig tilskudd til miljøarealer (vegetasjonssoner langs vassdrag og fangdamarealer) - tilskudd til organisert beitebruk (gjelder driftstilskudd til beitelag, og søkes av laget) - tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon - tilskudd til skjøtsel av innmarksbeitearealer i kulturlandskapet (for å ivareta utsyn mot vassdrag/sjøer, innsyn til kulturminner/freda og verneverdige bygninger, landskapsbilder av allmenn interesse) - tilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (slåtteenger, naturbeitemark, småbiotoper) I 2009 ble det utbetalt 2,4 millioner kroner i Ringerike og 0,5 millioner kroner i Hole i Regionalt miljøtilskudd. Hovedtyngden av tilskuddene går til endret jordarbeiding. 6

7 Ordningene vil bli nærmere beskrevet i utsending fra Fylkesmannen ca. 1. august. Søknadsfrist er 20. september. Søknader skal sendes Landbrukskontoret for behandling. Det ligger ellers mye informasjon på og her finnes bl.a. miljøprogrammet i sin helhet. Erstatningsordningene i landbruket I 2009 behandlet landbrukskontoret 6 søknader om erstatning for avlingssvikt. Erstatningsordningene har som formål å redusere økonomiske tap som skyldes uforutsette skader som det ikke har vært mulig å forhindre og forsikre seg mot. Innen planteproduksjon og honningsproduksjon er ordningen rettet mot klimabetingede skader, og det er etablert ordninger for avlingssvikt, vinterskader på eng, svikt i honningsproduksjon og tap av bifolk. Hva er avlingssvikt og når kan jeg som produsent søke om erstatning? Dersom du i løpet av sesongen, før innhøsting, oppdager at det kan bli avlingssvikt må du gi Landbrukskontoret beskjed om dette. Avlingssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling. Erstatningen beregnes med en egenandel på 30 prosent. Det kan gis erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt (produsert mengde) forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Med dette menes forhold som vinterskader, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør og frost. Det gis ikke erstatning for kvalitetstap, med unntak av kvalitetstap i frukt og bær, og ikke erstatning for skade forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras. Det skal gis melding om avlingssvikt før innhøsting Landbrukskontoret skal ha melding om avlingssvikt før innhøsting foretas, slik at det ved behov kan foretas befaring. Dersom det ikke er gitt slik melding er dette grunnlag til å avvise søknad om erstatning. Når må jeg søke og hvor finner jeg søknadsskjema? Søknad må leveres kommunen senest 31. oktober, bruk skjema SLF (ulike skjema for ulike vekstgrupper). Dersom du leverer elektronisk søknad via Altinn vil du få preutfylte søknadsopplysninger fra produksjonstilskudd i søknadsskjema, samt preutfylte opplysninger om avlinger fra tidligere år. OBS! Husk å gi melding om avlingssvikt i løpet av sesongen - før innhøsting. Dersom Landbruksskontoret ikke mottar slik melding kan dette gi grunnlag til å avvise søknaden! 7

8 Floghavre - holder du din åker ren? Husk at du har en plikt til å kontrollere arealene som disponeres, enten de er eide eller leide, og foreta nødvendige tiltak for forebygging og bekjempelse. Som eier/bruker har du en særlig plikt til å holde et 20 meter bredt belte mot åpne kanaler, elver, bekker, veier og dyrka mark på naboeiendommen fritt for frøbærende floghavreplanter. Over halvparten av gårdsbrukene i Buskerud har floghavre, og med økende andel leiejord og treskersamarbeid øker faren for spredning. Det er viktig å kontrollere selv om det tidligere ikke har vært registrert floghavre på din eiendom, og foreta jevnlige kontroller frem mot tresking. På steder med mye floghavre bør det sprøytes, samtidig kan det være lurt å ikke dyrke havre på utsatte arealer. Floghavrefrø kan ligge latente i jorda i flere år - sprøyting må derfor gjentas over flere år for å få god effekt. Dersom det er få floghavreplanter vil det være tilstrekkelig å luke. Planter som blir luket skal brennes. Maskiner (skurtreskere, halmpresse, treskere etc.) skal rengjøres før de flyttes til en annen gård. Ved transport av løst korn med bil, traktorhenger eller lignende skal bunnen være tett, og lasset være tildekket så vel over som på sidene, slik at spill ikke kan forekomme. På eiendommer hvor det er registrert floghavre er det ikke tillatt å selge eller fjerne ubehandla halm, eller andre produkter som kan inneholde frø. Vanlig havre Floghavre Floghavren gjenkjennes på lange, ofte myke strå, og rager gjerne over åkeren. Risla er åpne med slappe greiner. Floghavren konkurrerer med kulturplantene om næring, lys og vann, og mye floghavre fører derfor til redusert avling, Formeringsevnen er stor, og uten bekjempelse kan antall planter tredobles hvert år. 8

9 Kontroll med floghavre i kornåkre 2009 og 2010 I 2009 hadde Mattilsynet frierklæringskontroll av 30 eiendommer i region Buskerud, Vestfold og Telemark. Arealet var på til sammen 7145 dekar, og det ble gjort 3 funn av floghavre på 1. års kontroll. 12 eiendommer ble frierklært, og 13 eiendommer vil ha 2. års kontroll nå i Kontroll- og meldeplikt I følge forskrift om floghavre plikter eier/bruker av fast eiendom der det kan forekomme floghavre å foreta årlige floghavrekontroller på arealer der det er kornproduksjon i inneværende år eller har vært kornproduksjon de siste 5 år. Funn av floghavre på eiendommer som ikke står i floghavreregisteret skal meldes til kommunen eller direkte til Mattilsynets nærmeste distriktskontor. Det skal tas ut en planteprøve av floghavren. Planteprøven skal være ledsaget av et registreringsskjema som sendes til såvarelaboratoriet Kimen. Det er viktig at planteprøven består av toppen av planten (ikke jord) og er lagt i en papirkonvolutt. Merk konvolutten slik at det er samsvar med registreringsskjemaet. Eiendommer registrert med floghavre Eiendommer med floghavre blir lagt inn i floghavreregistret som er et offentlig register. Eier/bruker er forpliktet til å følge de krav som står i forskrift om floghavre. Dersom eier/bruker ikke bekjemper floghavren tilfredsstillende kan Mattilsynet fatte vedtak om tvangsmulkt (løpende dagmulkter). Tvangsmulkter påløper inntil eier/bruker har gitt tilbakemelding til Mattilsynet om at floghavre er blitt tilfredsstillende bekjempet. Frierklæring Når eier/bruker av eiendom mener å ha utryddet floghavren, kan det søkes om offentlig kontroll i påfølgende sesong. Det må dyrkes bygg eller vårhvete i kontrollårene på tidligere funnsted. Ved offentlig inspeksjon av eiendommen i to vekstsesonger på rad uten funn av floghavre, vil Mattilsynet erklære eiendommen fri for floghavre. Eiendommen slettes da fra floghavreregisteret. Nytt søknadsskjema for frierklæring for floghavre ligger på Mattilsynets internettsider. Frist for innsending av søknad om frierklæring for floghavre er 1. mai. Følgende skjema skal nyttes: Registreringsskjema ved funn av floghavre og søknad om frierklæringskontroll for floghavre. Skjema kan lastes ned på Mattilsynets sider: Kontaktperson for frierklæringskontrollen for floghavre i region BVT: Maren Anna Holst Distriktskontoret for Vestfold Tlf.: /

10 Landbrukstjenester Landbrukstjenester Buskerud har fått ansvaret for landbruksvikarordningen i sine kommuner. Alle bønder som har krav på tilskudd under sykdom har krav på landbruksvikar. De som har dyr har krav på sykdomsavløsning og får tilskudd under: sykdom, svangerskap og fødsel, adopsjon, syke barn (i spesielle tilfeller), dødsfall og akutt krise. I tiden 15/4 til 1/10 har også planteprodusenter de samme rettighetene. Ett bilag reduserer dine regnskapskostnader Ved å benytte Landbrukstjenester Buskerud til all utlønning kan du være sikker på at det formelle er i orden - i tillegg er det lettvint, sikkert og rimelig! Vi ordner med nødvendig dokumentasjon og kontrollerer at tilskuddet som blir utbetalt er riktig. Når året er omme får du tilsendt bilag som du kan bruke i regnskapet ditt, og full oversikt over all arbeidskraft som du har leid/brukt gjennom året. Vi kan hjelpe deg, stå som formell arbeidsgiver og ordne med all utlønning og nødvendig dokumentasjon. LT Buskerud har rutiner og har et effektivt apparat for å yte slike tjenester til en rimelig pris. Hjelp til utlønning for mindre bedrifter også utenom landbruket. Forsikring og pensjonsordning Alle som får utbetalt lønn gjennom LT Buskerud er automatisk forsikret for yrkesskade og ansvar. I tillegg blir det betalt inn premie til Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) for alle som tilfredstiller kravene. At lovbestemt forsikring er på plass gir både deg som bonde og arbeidstageren trygghet. Forsikringspakken er et landsdekkende samarbeid gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT) og dekker i dag ca ansatte. Dette betyr god dekningsgrad og mye lavere priser til deg som bruker. Prisliste landbruksvikar/beredskapsavløser gjelder fra 1. januar 2010 Dag Halv dag Time Sykdom (fast for 2010) 1 200,- 600,- 160,- Annen avløsning hverdag 1 350,- 675,- 180,- Annen avløsning helg (lørdag, søndager og andre 1 600,- 800,- 213,- helg- og høytidsdager) I prisene er alle kostnader inkludert, uten mva (som kommer i tillegg) Ved å bruke oss, legger du grunnlaget for bedre og rimeligere tjenester tilbake til deg! Daglig leder: Daglig leder: Regnskap: Kari Bøhn, tlf: / (OBS! Nytt kontorsted fom april 2010) Gunhild Rishovd Korsbøen, tlf: / Anne Krekling Røren, tlf : / VI SØKER BEREDSKAPSAVLØSER I OMRÅDET EIKER KONGSBERG FLESBERG Er dette noe for deg? Kontakt Landbrukstjenester, Buskerud 10

11 Gårdskart Gårdskart for Ringerike blir nå kontrollgrunnlag for tilskuddsberettiget areal ved søknad om produksjonstilskudd fra august Arealer fra Gårdskart for Hole ble brukt som kontrollgrunnlag allerede i august Grunnlag for kartene er arealressurskart AR5 (tidligere digitalt markslagskart (DMK)), digitalt eiendomskart (DEK), opplysninger om grunneiendommer i Landbruksregisteret og flyfoto/ortofoto (dvs.målestokkriktige flybilder). Det kan fortsatt være feil i kartgrunnlag. Gi tilbakemelding dersom du oppdager feil. Kartene finner du på: Velg > Gårdskart > Se kart på nett her velger du fylke/kommune og gnr/bnr og du får fram kart med arealfordeling for landbrukseiendommer. Gjerdeplikt Som grunneier har man en generell gjerdeplikt mot utmark. Utmarksgjerder skal holdes i en slik stand at det ikke representerer en fare for folk eller husdyr, ei heller vilt. Husk å foreta ettersyn av gjerder regelmessig, og iverksett tiltak ved behov. Fjern gamle gjerderester slik at dyr ikke påføres unødige lidelser. Mange er ofte av den oppfatning av at når gårdsdrifta legges ned, eller husdyrdrift opphører, og beiteretten ikke lenger nyttes, så forsvinner også gjerdeplikten. Imidlertid vil det fortsatt kunne oppstå situasjoner der det er behov for å hindre at beitedyr gjør skade på innmark eller som skille mellom eiendommer. Tidligere var eiendommer i drift på en slik måte at det var et behov for gjerder for å kunne utnytte ressursene best mulig og skaffe mat og inntekt. I dag er kun et mindretall i drift og det er færre som har beitedyr som beiter i utmark. Dette gir oss en situasjon der svært få har interesse av å delta i kostnaden ved vedlikehold av et utmarksgjerde, siden de ikke selv har inntekt fra beite eller annen nytte av gjerdet. Selv om eiendommen ikke lenger har husdyr har man ikke anledning til å slutte å vedlikeholde gjerdene. Ofte legger man følgende hovedprinsipp til grunn: Så lenge vedlikeholdskostnadene er mindre enn nytten for begge eiendommene sammenlagt, skal eldre gjerder vedlikeholdes og ikke rives ned. Det er verdt å merke seg at en hytteeier aldri kan kreve at utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten, jf. Grannegjerdeloven 7, selv om beitedyr gjør skade på hyttetomten. For mer informasjon om beiterett se 11

12 Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) Bygdeutviklingsmidlene er en samlebetegnelse på mange ulike støtteordninger, både for deg som ønsker å satse på tradisjonelt landbruk, eller som ønsker å utvikle en alternativ næring med basis i gården. BU-midlene er hovedsakelig knyttet til økonomisk tilskudd og rentestøtte, men kan også gis til rådgivning, nettverksbygging og kompetansebyggende tiltak. I 2009 ble det gitt 2,1 mill. i tilskudd og 2,6 mill. som lån med rentestøtte til 8 ulike investeringstiltak innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i Ringerike. I tillegg ble 2 gårdsvarmeanlegg støttet med til sammen kr ,- i tilskudd. Fra Hole ble det ikke fremmet søknader om investeringsstøtte dette året. Krav om driftsplan fra 2010 Ved innsending av søknad om BU-midler er det krav om utarbeidelse av driftsplan som viser helheten i økonomien på gårdsbruket. Denne driftsplanen skal omfatte jord, skog, tilleggsnæring og lønn, og for alle medlemmer av brukerfamilien Planen må sammenholdes med regnskap og det skal følge en forklaring og redegjørelse for forhold som det er viktig å få frem. Kan jeg søke om bygdeutviklingsmidler? Det finnes en rekke tiltak innenfor tradisjonelle og nye næringer i landbruket som kan være støtteverdige, enten som tilskudd eller rentestøtte til lån. Det legges særlig vekt på utnytting av lokale og regionale fortrinn, markedsmuligheter og verdikjeder som grunnlag for økt verdiskapning. Vi på Landbrukskontoret gir veiledning i forhold til hvilke ordninger som kan være aktuelle og om prosessen rundt søknad. I tillegg til investeringer og utviklingstiltak innen landbruksnæringene er det også etablert ordninger for praktikanter i landbruket, utrednings- og tilretteleggingstiltak, landbrukslån, og risikolån. Eksempler på tiltak som det kan søkes støtte til: nybygg og utbedring av driftsbygninger, videreforedling av landbruksprodukter, økologisk produksjon, landbruksbasert reiseliv, bruk av utmark, turisme og andre servicefunksjoner. Hvordan søke om bygdeutviklingsmidler? Bygdeutviklingsmidlene forvaltes av Fylkesmannen og Innovasjon Norge, men henvendelser og søknader skal gå gjennom Landbrukskontoret. Her kan du også få veiledning i de ulike ordningene og hvilken informasjon som skal være med i søknad. Fra og med 2010 skal alle søknader om bygdeutviklingsmidler leveres elektronisk - esøknad. For å kunne sende inn en elektronisk søknad må du være registrert som bruker på nettsidene til Innovasjon Norge. Som registrert bruker får du tilgang til ditt eget område kalt Min side Innovasjon Norge Hvilken informasjon skal fremgå av søknaden? I søknaden skal det gis informasjon om tiltaket/prosjektbeskrivelse, landbrukseiendommens virksomhet, fremdriftsplan, kostnader knyttet til bedriftsutvikling og fysiske investeringer, finansieringsplan, driftsbudsjett for tre kommende år, samt regnskap for de to foregående. Les mer på 12

13 Steinssletta et nasjonalt utvalgt kulturlandskap Steinssletta er valgt ut til å representere ett av 20 viktige kulturlandskapsområder i Norge. Formålet er å sikre et utvalg av fortsatt vel bevarte verdifulle kulturlandskap i jordbruket. Det utvalgte området har et samlet areal på dekar, hvorav 75 % av arealet ligger i Hole kommune og 25 % av arealet ligger i Ringerike kommune. I 2009 ble Steinsletta tildelt kr, og midlene ble prioritert bruk til rydding og skjøtsel av vegetasjon innenfor det utvalgte område. Hensikten med dette var å skape et åpnere landskap, samt å tilbakeføre gammel kulturmark. For 2010 har vi forventninger om en betydelig økning av tilskuddsmidlene. I tillegg til å fullføre de påstartede skjøtselsprosjektene med påfølgende gjerding for beite der det ligger til rette for det, vil det i år også bli aktuelt å tildele midler til bygningsmessige tiltak og kulturminner. Grunneierne i det aktuelle området blir nærmere orientert om muligheter innenfor ordningen i eget skriv. Økologisk produksjon Utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter er et nasjonalt satsningsområde, der målsetningen er at 15% av matproduksjonen og forbruket i Norge skal være økologisk i Ved utgangen av 2009 var 4,3 % av landbruksarealet i Norge økologisk. Buskerud ligger helt på landstoppen med en prosentandel på 7,2, knepent bak Sør-Trøndelag. Ringerike (3,6 %), og i særdeleshet Hole (0,4 %), henger noe etter. Det har etter hvert kommet på plass solide tillegg både på pris og tilskudd, slik at økologisk produksjon nå fremstår som et økonomisk interessant alternativ både for korn- og husdyrprodusenter. Vi vil derfor oppfordre alle som går med tanker om å legge om til økologisk produksjon om å gjøre dette nå. Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving (tlf ), eller med oss på Landbrukskontoret dersom du ønsker hjelp til å komme i gang. Mer informasjon finner du bl.a. på Overbygde fôringsplasser med gjødsellager Økende omfang av kjøttproduksjon med ammekubesetninger som fôres utendørs store deler av året har vist seg å gi økt fare for forurensning. Arealet rundt foringsplassen blir fort opptråkket og klinete, og i forbindelse med nedbør eller snøsmelting vil det bli avrenning av gjødselvann fra foringsplassen. Forskrift av 22. april 2004 om hold av storfe krever blant annet at fôringsplasser skal ha fast dekke og at permanente fôringsplasser skal være overbygget. Også når det gjelder småfe baserer stadig flere seg på foring i rundballehekk utenfor fjøset, med mange av de samme utfordringene som for storfe. I tillegg stilles det spørsmål ved om utviklingen av klauvsykdommen fotråte kan ha sammenheng med det fuktige miljøet rundt forhekkene ved denne driftsformen. Minner om at det er mulig å søke tilskudd gjennom Innovasjon Norge eller SMIL-ordningen til slike investeringer. Ta kontakt med Landbrukskontoret for mer informasjon. 13

14 Registrering av kulturminner og kulturmiljøer Hole kommune er godt i gang med å utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Hole kommune. Jo. Sellæg vil i løpet av sommeren/høsten 2010 foreta kartlegging av bygninger og kulturmiljøer. Det tas sikte på et samarbeid med lokalhistoriker for å knytte Hole-historien opp mot arkelogiske funn. Christoffer Dahle har i 2009 foretatt nyregistreringer og kvalitetsikring av tidligere registrerte fornminner. For nærmere informasjon kontakt: Hans Tollef Solberg, Tlf: / I Ringerike kommune tas det sikte på tilsvarende registrering av kulturminner og kulturmiljøer. I dette arbeidet vil det være ønskelig å registrere fornminner samt kulturminner av nyere tid, bl.a. registrering av bygninger oppført før I første omgang er det grunnkretsen Norderhov/Tandberg som vil bli registert. For nærmere informasjon kontakt: Mari Solheim Sandsund, tlf: Verneplan for Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud har i oppdrag fra Direktoratwet fopr Naturforvaltning blitt bedt om å utarbeide verneplan for Tyrifjorden. Dette arbeidet er godt i gang og Fylkesmannen regner med å oversende et verneforslag til Direktoratet for naturforvaltning våren Det blir deretter laget et høringsforslag der alle grunneiere som er berørt får anledning til å uttale seg. Hole kommune har bedt om at deler av vurderingsområdet for vern tas ut og at det lages en flerbruksplan som alternativ for vern. For nærmere informasjon kontakt: Hans Tollef Solberg, Tlf: / EU Vanndirektiv (vannområde Tyrifjorden) Rammedirektivet for vann har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i vann, vassdrag, grunvann og kystvann, og tar sikte på å etablere en helhetlig forvaltning av vannressursene. I første rekke skal det foretas en klassifisering av miljøtilstand og at det deretter utarbeides forvaltningsplaner med miljømål. Ringerike og Hole kommune er en del av Vestviken vannregion. Det vil bli igangsatt et arbeid med å utarbeide en tiltaksplan for vannområde Tyrifjorden, hvor landbruket trolig vil bli involvert. For nærmere informasjon kontakt: Hans Tollef Solberg, Tlf: /

15 Politiske utvalg Hovedkomité for miljø- og arealdforvaltning Plan og miljøstyret Asbjørn Holth, leder Ap Dag Egil Bull Sletholt, leder H Arne Broberg, nestleder Ap Jørn Øverby, nestleder FrP Vigdis Meier Ap Svein Gundersen Ap Monika Sik Holm V Sidsel Ramen H Elsa Lill P. Strande H Susanne Haugeto H Vidar Nordby Ap Mads Berger H Richard Baksvær FrP Leif Riis Strøm Sp Nena Bjerke FrP Lise Kihle Gravermoen Sp Lenker Organisasjoner Norges Bondelag Norsk Bonde- og småbrukarlag Norsk Landbrukssamvirke Landbrukets forsøksringer Opplysningskontoret for kjøtt Norsk kjøttfeavlslag Norsk fjørfelag Norsk Sau og geitavlslag Tine Felleskjøpet Nortura Norges skogeierforbund Viken Skog Ringerike skogeierlag Offentlig forvaltning m.v. Statens landbruksforvaltning Direktoratet for naturforvaltning Mattilsynet Stortinget Lover og forskrifter Departementene Innovasjon Norge Fylkesmannen i Buskerud Ringerike kommune Hole kommune Regelhjelp Andre Norsk institutt for skog og landskap Inn på tunet Bioforsk Debio

16 B-POST Returadresse: Landbrukskontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss Frister til ulike ordninger 20. januar Produksjonstilskudd 16. april Tilskudd til investeringstiltak i beitefelt for beite- og sankelag 1. mai SMIL-midler 20. august Produksjonstilskudd 20. september RMP regionale miljøtilskudd for jordbruket 1. oktober SMIL-midler (eventuelle restmidler) 31. oktober Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 1. november Erstatning for tap av sau til rovvilt 1. november Driftstilskudd for beite- og sankelag 31. desember Erstatning for tap av sau på beite

Informasjon fra Landbrukskontoret 2011

Informasjon fra Landbrukskontoret 2011 Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2011 SKOGBRUK Tilskuddssatser - skogkultur... 3 Skogkulturprosjektet... 3 Bioenergi... 3 Veier... 3 Skogfond... 4 JORDBRUK Lokale

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016.

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. VIKNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. Vedtatt av hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur i møte den?. I henhold

Detaljer

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017 Arkivsaksnr.: 14/862-1 Arkivnr.: Saksbehandler: konsulent ved Landbrukskontoret for Hadeland, Jens Olerud Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-23 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 25.01.2012 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016

Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016 Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL- midler) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK- midler) Eidsberg kommune 2013 Vedtatt: 1 1. Innledning:

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal 1. Innledning... 2 2. Tilskuddsregler... 2 2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter...

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold Rundskriv 19/10 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson: Vår dato: 03.05.2010 Vår referanse: 201000001-19/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Norsk institutt for skog og landskap Postadresse: Postboks

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP Innherred samkommune Landbruk/naturforvaltning RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP I henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING Arkivsaksnr.: 13/1980 Arkiv: LBR 42/8 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 2/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan 2016 2027 Rælingen kommune 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet. Delmål: Sikre et sterkt jordvern

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen:

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: JORDLEIEAVTALE Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: Aure kommune Rådhuset 6690 Aure Att.: Enheten for kultur, plan og næring

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2008 til 2012 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Smil tiltaksplan 2008-2012 1. Innledning

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet Autorisasjonsbevis

Detaljer

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister Ingrid Tenge Oppgaver og sammenhenger Hva er AR5? Hva er gårdskart? Hva er jordregister? Hva er Landbruksregister? Hva er kontrollgrunnlag

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 For Hobøl, Spydeberg og Askim Mars 2013 Retningslinjer for miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjene gjelder for kommunene

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Landbruksinfo for Nedre Telemark

Landbruksinfo for Nedre Telemark Nummer 2010 mai Opplag: Landbruksinfo for Nedre Telemark I dette nummeret: Skogbrannfare 1 Et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien Floghavre

Detaljer

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og Statens landbruksforvaltning genetisk mangfald i kulturlandskapet Av Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Hovudpunkt Miljøprogram Økonomiske

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm),

Detaljer

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Innhold Rådgiver - næring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Bruk av næringsfond til landbruk... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder

Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder Rundskriv 3/2016 06.07.2016 Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder 2013-2017 Retningslinjer for saksbehandlingen Innhold Innledning... 2 Frister... 2 Forutsetninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo Landbruket i Follo Antall bønder og jordbruksareal i Follo Sum Follo 130 329 314 129423 313 130796 324 131015 338 Hva dyrker bøndene i Follo? Sum Follo 15194 95 112396 264 351 9 1374 14 513 15 % av areal

Detaljer

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Trøgstad kommune Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Vedtatt i Teknikk- og naturutvalget 10.03.2015 Trøgstad kommune Side 2 Innhold Innledning...

Detaljer