Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag"

Transkript

1 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Øvre Sogn Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag avholdes mandag 12. mai 2014 kl i felleshuset, Solvang Kolonihage, avd.4 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Instruks for styrets arbeid B) Endring av vedtektene vedrørende antall varamedlemmer i styret C) Eventuell erstatning av knekk -vinduer id-hus D) Oppgradering til fibernett Forslag er tatt inn på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Øvre Sogn Borettslag Morten Reymert/s/ Kathrine Tuen Aase/s/ Carin Bjørck Fodstad/s/ Trygve Grøvdal/s/ Terje Grytbakk/s/

3 3 Øvre Sogn Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Morten Reymert Gaustadveien 143 Styremedlem Kathrine Tuen Aase Gaustadveien 101 Styremedlem Carin Bjørck Fodstad Gaustadveien 105 Styremedlem Trygve Grøvdal Gaustadveien 179 Styremedlem Terje Grytbakk Gaustadveien 135 Varamedlem Jan Eikeland Gaustadveien 235 Varamedlem Ranveig Sødal Raastad Gaustadveien 75 Varamedlem Dietrich Sturm Gaustadveien 45 Varamedlem Ylje Janna Wiede Gaustadveien 119 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Morten Reymert Gaustadveien 143 Varadelegert Trygve Grøvdal Gaustadveien 179 Valgkomiteen Ingvild Ørnhøi Gaustadveien 99 Hilde Marie Langballe Gaustadveien 223 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 118 andelsleiligheter.borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune. Adresse: Gaustadvn Gårds- og bruksnummer : Gnr. 49, Bnr. 21, 26 og 27. Første innflytting skjedde i Tomten er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte.

4 4 Øvre Sogn Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av tilskudd fra Husbanken på kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) I løpet av 2013 ble det innbetalt kr på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Årsresultat korrigert for innbetalinger gjennom IN-ordningen er kr ,-. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikeholdstiltak og rehabilitering som omfatter garasjeanlegget, piper, D-hus mv. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften.

5 5 Øvre Sogn Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering. Lån Borettslaget har 2 lån : 1. Lån i OBOS.4,1%. Gjenstående nedbetalingstid: 6 år. Lånet er tilrettelagt for individuell nedbetaling. 2. Lån i Eika Boligkreditt. Rente 4,1%. Gjenstående nedbetalingstid : 7 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med kr 3 688,- fra Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Felleskostnadene er økt for å opprettholde realverden over tid. Dette vurderes som nødvendig for å kunne finansiere vedlikeholdsarbeider i årene framover. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 12. mars 2014 Styret i Øvre Sogn Borettslag Morten Reymert/s/ Kathrine Tuen Aase/s/ Carin Bjørck Fodstad/s/ Trygve Grøvdal/s/ Terje Grytbakk/s/

6 6 Øvre Sogn Borettslag Til generalforsamlingen i Øvre Sogn Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Øvre Sogn Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

7 7 Øvre Sogn Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Øvre Sogn Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

8 . 8 Øvre Sogn Borettslag 535 ØVRE SOGN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

9 9 Øvre Sogn Borettslag ØVRE SOGN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter 3, SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Andre anlegg, Røde Huset Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital

10 10 Øvre Sogn Borettslag ØVRE SOGN BORETTSLAG BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Note Bygninger Tomt SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 118 * Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG MORTEN REYMERT/S/ KATHRINE TUEN AASE/S/ CARIN BJØRCK FODSTAD/S/ TRYGVE GRØVDAL/S/ TERJE GRYTBAKK/S/

11 Øvre Sogn Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital.

12 12 Øvre Sogn Borettslag NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for påbygg Reg.kapitalkostnader (IN) Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Andre leieinntekter, Røde Huset Husbanken, tilskudd til tilstandsvurdering / vedlikeholdsplan SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket utgifter til styremiddag og møtemat for kr 6 732,- jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,- NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS, juridisk bistand OBOS, tilleggstjenester OBOS Prosjekt AS, vedlikeholdsnøkkel Ødegård og Lund AS, tilstandsanalyse av garasjer Arkitektkont. Borgen og Bing Lorentzen AS SUM KONSULENTHONORAR

13 13 Øvre Sogn Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE ANLEGG, RØDE HUSET Utleieinntekter KOSTNADER Rep./vedlikehold Elektrisk energi Driftsmateriell -575 SUM KOSTNADER SUM ANDRE ANLEGG NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container (avfall og grønt) Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing -170 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -420 Vaktmestertjenester Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -594 Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte

14 14 Øvre Sogn Borettslag Andre kontorkostnader -586 Porto (felleskostnader m.m.) Bilgodtgjørelse Bank- og kortgebyr Velferdskostnader (svømming, jubileumsfest m.m) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS-banken/OBOS-lån EIKA Boligkreditt AS EIKA Boligkreditt AS, termingebyr -600 OBOS-banken/OBOS, termingebyr -100 Renter på leverandørgjeld SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.49/bnr.21, 26 og 27. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 163 IN-avregning Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

15 15 Øvre Sogn Borettslag NOTE: 16 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1. SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigering SUM BORETTSINNSKUDD

16 Øvre Sogn Borettslag NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -358 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -358 NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: 0 Beregnede IN forpliktelser: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

17 17 Øvre Sogn Borettslag 4. FORSLAG FRA STYRET Forslag A: Instruks for styrets arbeid Styret har tidligere vedtatt retningslinjer for styrets arbeid på første styremøte etter ordinær generalforsamling. Styret har funnet det mer hensiktsmessig at de reglene som skal gjelde for styrets arbeid er vedtatt av generalforsamlingen. Styret foreslår nedenfor en slik instruks for styrets arbeid i Øvre Sogn Borettslag. Med dette forslaget vil en oppnå følgende: - Det blir transparent for alle hvilke retningslinjer styret arbeider etter. - Retningslinjene for styrets arbeid fastsettes av generalforsamlingen og ikke styret selv. - Instruksen regulerer ikke bare forhold som habilitet, lojalitet, god økonomiforvaltning mv, men tydeliggjør også hvilke oppgaver styret skal prioritere først og fremst arbeidet med å opprettholde verdiene i borettslaget. Styret foreslår at følgende instruks for styrets arbeid vedtas: INSTRUKS FOR STYRET I ØVRE SOGN BORETTSLAG 1. Formål med instruksen Formålet med denne instruksen er å sette nærmere mål for styrets arbeid og retningslinjer for hvordan styret skal utføre sine oppgaver. Dermed blir styrets arbeid og beslutninger mer forutsigbare for både den enkelte andelseieren og styrets medlemmer. Instruksen endrer ikke på det ansvar og de oppgavene styret har etter lov om borettslag og vedtekter for Øvre Sogn Borettslag. Styret skal i årsberetningen orientere generalforsamlingen om hvorvidt driften er gjennomført i samsvar med denne instruksen og eventuelt gi særlig omtale der den er fraveket. 1. Mål for styret i Øvre Sogn Borettslag forholdet til andelseierne Styret skal arbeide for å ivareta interessene til andelseierne. Styret skal behandle alle andelseiere likt. Styret skal utføre sine oppgaver slik at interessene til de enkelte andelseierne blir ivaretatt på best mulig måte. Styret skal besvare henvendelser fra andelseiere og sørge for at andelseiere som kan bli særlig berørt av styrets beslutninger blir informert og om mulig konsultert i forkant. 2. HMS Borettslaget er omfattet av internkontrollforskriften. Styret skal drive et aktivt HMSarbeid. Styret skal så langt som mulig forsøke å identifisere risiko på HMS-området i borettslaget og arbeide med tiltak for å redusere risiko.

18 18 Øvre Sogn Borettslag 3. Forvaltning av borettslagets verdier Styrets hovedoppgave er å forvalte borettslagets verdier (boliger, garasje, tomter mv) på kort og lang sikt. Forvaltningen skal ha som utgangspunkt at de økonomiske, bygningsmessige og estetiske verdiene opprettholdes på minst samme nivå som da borettslaget ble etablert. Styret skal arbeide etter en langsiktig (flerårig) plan for vedlikehold av bygningsmasse, uteområder og øvrig anlegg. Planen skal ha som utgangspunkt at den skal minimalisere drifts- og vedlikeholdsutgiftene for borettslaget over tid og bidra til en mest mulig jevn økonomisk belastning over tid for den enkelte andelseier. 4. Habilitet og etiske prinsipper Styret må sikre at habilitetsregler i lov om borettslag overholdes. Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse, jf. lov om borettslag Det samme gjelder når det foreligger slike forhold for den tillitsvalgtes nære slektninger. Det er den tillitsvalgte selv som har ansvaret for sin egen habilitet og plikter å si fra dersom det kan foreligge grunn til å reise spørsmål ved denne. Styret skal drive virksomheten innenfor gjeldende lover og regler og etter etisk forsvarlige prinsipper. Styret skal være særlig oppmerksom på risiko for svart arbeid og sosial dumping. 5. Lojalitet til borettslaget. De tillitsvalgte skal ivareta borettslagets interesser og kan i anledning rettshandel for laget ikke ta imot godtgjørelse fra andre enn laget, jfr også lov om borettslag 8-4. Tillitsvalgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre særfordeler eller særbehandling (bestikkelser, smøring). 7. Anskaffelser Større anskaffelser skal ut på anbud dersom det er praktisk gjennomførbart. 8. Taushetsplikt og innsynsrett. De tillitsvalgte er i lov om borettslag 13-1underlagt taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. Taushetsplikten er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller hindre andelseiernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid.

19 19 Øvre Sogn Borettslag 9. Økonomiforvaltning Styret skal sørge for trygg og forsvarlig utbetaling fra borettslagets midler. All avlønning skal foregå via OBOS. Fakturaer skal anvises av styreleder (eller en annen i dens fravær) og attesteres av et annet styremedlem. Alle utbetalinger skal anvises og attesteres. Leder og ett styremedlem (besluttes på første styremøte etter generalforsamling med valg) har anvisningsrett i fellesskap. Ingen kan anvise for utbetalinger til seg selv. Alle utbetalinger til tillitsvalgte skal inntas i styreprotokollen uansett beløp. 10. Honorering av styrets arbeid Honorering av det arbeidet styret utfører skjer i form av et styrehonorar. Generalforsamlingen vedtar i ettertid honorar for styrets arbeid i styrets funksjonsperiode. Styret fremmer forslag til styrehonorar på generalforsamlingen. Forslaget skal angi prinsipper for fordeling mellom styrets medlemmer. Styret skal som hovedregel ikke ansette styrets medlemmer for ordinært lønnede oppdrag. Styret skal vise nøkternhet i å pådra seg kostnader i drift av styret (møtemat, sosiale arrangementer for styret mv). 11. Informasjon til beboerne Styret skal aktivt informere andelseierne om styrets virksomhet, beslutninger og planer. Styret kan benytte oppslag, internett og informasjonsskriv. Ved større beslutninger skal styret, om mulig, forsøke å sikre at beboerne er informert på forhånd av at beslutningen fattes. Beboerne som ønsker det kan på forespørsel få nærmere innsyn i styrets beslutninger og saksgrunnlag. Styret skal ivareta den enkelte beboers krav på personvern. Styret kan ikke overlate personsensitive opplysninger til uvedkommende. 12. Avslutning av styrearbeidet Sikring av kontinuitet i styrearbeidet Styret skal rapportere for virksomheten til styret i rapport til ordinær generalforsamling. I rapporten skal styret komme med anbefaling til det nye styret om hvilke oppgaver som foreslås prioritert framover.

20 20 Øvre Sogn Borettslag Forslag B: Forslag til endringer i vedtektene vedrørende antall varamedlemmer i styret Styret har lenge hatt den praksis at varamedlemmene til styret deltar på styremøtene, deltar uformelt i beslutningene og tildeles oppgaver på lik linje med styremedlemmene. Dette sikrer god kontinuitet i styrets arbeid. I henhold til borettslagets vedtekter må nå styret ha fire varamedlemmer. Styret foreslår å endre dette til slik at antall varamedlemmer kan begrenses til to. Begrunnelsen for dette er at arbeidet i styret det neste året vil være særlig konsentrert rundt færre oppgaver, primært vedlikehold. For å sikre effektive beslutninger og sikre nok fokus på gjennomføring av beslutninger vurderer styret det dithen at det er mer hensiktmessig med færre inne i beslutningsprosessene. Behovet for at flere kan delta i arbeidet med de større oppgavene innenfor vedlikehold kan håndteres med at flere utenfor styret engasjeres eller leies inn. Med bakgrunn i dette forslaget har styret bedt valgkomiteen om kun å foreslå to varamedlemmer til styret for neste periode. Styret understreker at dersom den foreslåtte vedtektsendringen (se nedenfor) vedtas, så utelukker ikke det at generalforsamlingen når som helst kan velge flere varamedlemmer enn to. Styret foreslår derfor følgende vedtektsendring (par 8-1 (1)): "Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire andre medlemmer med fire varamedlemmer som ved forfall trer inn i styret i den rekkefølge de er valgt" erstattes med "Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire andre medlemmer med minimum to varamedlemmer som ved forfall trer inn i styret i den rekkefølge de er valgt.

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer