Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni 2015"

Transkript

1 1

2 Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni

3 Innhold 3

4 Innstilling til vedtak: 1. Lenvik kommunestyre tar økonomirapport 2 til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivningene for 2015 inn i driftset. 3. Lenvik kommunestyre vedtar omdisponering av midler i tråd med vedlagte reguleringsskjemaer for drift og investering. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide reguleringene i de obligatoriske skjemaene og legge skjemaene som referatsak til kommunestyret i september. 4

5 1. Økonomisk status Rådmannen legger frem økonomirapport som en orientering til politikerne. Denne økonomirapporten er laget med grunnlag av regnskapsdata pr 12. mai. Rådmannen legger frem en økonomirapport som er i balanse ved årets slutt. I økonomirapport 2 er det meldt økonomiske utfordringer for Plan og teknisk, Barnevernstjenesten, Hjemmetjenesten, Tjenesten for utviklingshemmede og NAV Lenvik. Det jobbes med å gjennomføre tiltak for å minimere utfordringene ved årets slutt. Rådmannen forventer mindreutgifter på rentesiden og større refusjoner på ressurskrevende tjenester. Totalt sett medfører det at kommuneøkonomien balanserer pr 2. kvartal. Rådmannen vil ikke på dette tidspunktet foreslå styrking av et til noen av virksomhetene. Meldte avvik dekkes innenfor vedtatte rammer. I økonomirapport 3 vil rådmannen legge frem mer nøyaktige prognoser hvor nødvendige reguleringer vil foreslås og foreslås innarbeidet i økonomiplan Det vises for øvrig til virksomhetenes økonomirapporter. For investeringssiden ser rådmannen at en del investeringsprosjekter ikke vil komme til realisering. Rådmannen viser til egne kommentarer til investeringspostene og til egne investeringsrapporter på de største investeringsprosjektene. Nærværet i kommunen er redusert fra 91 % i første kvartal 2014 til 89,8 % i Nærværsprosjektet og prosjektet «Sammen om en bedre kommune» fortsetter også i 2015, som et ledd i arbeidet for å øke nærværet. 5

6 2. Driftset Økonomirapporten er bygd opp med et ekstra rammeområde i forhold til det som er vedtatt i økonomireglementet. Rammeområde 12 fellesutgifter personell er nå kommet til etter ønske fra formannskapet for å skille kommunens fellesutgifter fra utgiftene knyttet til administrative funksjoner. Det er nå 16 ulike rammeområder hvor hvert rammeområde er delt inn i virksomheter som samsvarer med hvordan kommunen er organisert i dag. Oversikt virksomheter/støtteenheter/andre rapporteringsområder: 1 Ordfører Geir-Inge Sivertsen (rådmannen rapporterer) 2 Strategisk ledelse Margrethe Hagerupsen (rådmannen rapporterer) 3 IKT Jan-Eirik Nordahl 4 Kundetorget Hennie Eidissen Utgått som egen enhet 5 Økonomi Geir-Henning Iversen Utgått som egen enhet 6 Personal og organisasjon Jens Vidar Viken (konst.) Utgått som egen enhet 7 Plan og utvikling Asle Bogen Utgått som egen enhet 8 Felles skoler Rådmannen rapporterer 9 Nord-Senja skolene Birgit R. Johansen 10 Finnsnes barneskole Ingunn Jørgensen 11 Finnsnes ungdomsskole Berit Gillebo 12 Gibostad skole Egil Kai Hansen 13 Kårvik skole Olaug Goa Berntsen 14 Rossfjord skole Ingrid Rognli 15 Silsand barneskole Monika J. Rønneberg 16 Silsand ungdomsskole Børge B. Angell 17 Trollvik skole Wenche Jakobsen 18 Senter for læring og integrering Britt-Tove Sletten 19 Barnehager Senja Mette Granheim 20 Barnehager fastlandet Kari Sandsnes 21 Kultur og idrett Cato Simonsen 22 Barnevernstjenesten Inger Slettum Olsen 23 Institusjonstjenesten Jostein Jenssen 24 Hjemmetjenesten Monica Karlsen 25 PU-tjenesten Lars Johansen 6

7 26 Helse og rehabiliteringstjenesten Evy Nordby 27 DMS (Distrikts Medisinsk Senter) Hanne N. Eidsvik 28 NAV Elin Rognmo 29 Interkommunale samarbeid Kommunestyret (rådmannen) 30 Tekniske tjenester (inkl VAR) Jan Erik Hansen Utgått som egen enhet 31 Andre overføringer Kommunestyret (rådmannen) 32 Frie inntekter Kommunestyret (rådmannen) 33 Finans Kommunestyret (rådmannen) 34 Momskomp investering Kommunestyret (rådmannen) 35 Tildelingsenheten Mona Hagensen 36 Psykisk helsetjeneste Lill Storås 37 Pleie og omsorg felles Rådmannen rapporterer 38 Fellesutgifter Lenvik Rådmannen rapporterer 39 Pensjon Rådmannen rapporterer 40 Personal og utviklingsenheten Jens Vidar Viken (konstituert) 41 Økonomi- og adm. enheten Geir-Henning Iversen 42 Plan og teknisk Geir Fredriksen 7

8 Rammeområdene Det har vært en del omorganisering i sentraladministrasjonen og innenfor det tekniske området som også skal vises gjennom reguleringer. Reguleringen er vedlagt økonomirapport 2. Det er totalt sett meldt avvik for ca 6,6 mill kroner. Som følge av økte refusjoner og lave finansutgifter forventer rådmannen at meldte avvik vil kunne dekkes innenfor Lenvik kommunes totale drifts. I økonomirapport 1 signaliserte rådmannen en svikt i skatteinntektene for egen kommune og på landsbasis. Pr mai ser det ut til at Lenviks egen skatteinngang blir bedre enn ert samtidig som at kommunene kompenseres gjennom inntektssystemet for dårligere skatteinngang. Dette ser ut til å slå positivt ut for Lenvik. Meldt avvik Virksomheter Merforbruk/mindreforbruk Barnevernstjenesten Hjemmetjenesten TPU Tjeneste for utviklingshemmede Plo felles Nav Lenvik Plan og teknisk 700 Sum avvik virksomheter Overordnede forhold Andre overføringer 0 Frie inntekter og finans Sum avvik overordnede forhold 0 Avvik totalt sett 0 Inndekning/tilpasning Ramme (Tall i 1000 kroner) Meldt avvik Styrking/reduk sjon Tilpasning Barnevernstjene 7 sten Hjemmetjeneste n TPU Tjeneste for utviklingshemme de Pleie og omsorg felles Nav Lenvik Plan og teknisk Frie inntekter og 21/22 Finans Sum meldte avvik

9 Rådmannen ser at meldte avvik vil kunne dekkes innenfor kommunens totale økonomi, men foreslår at meldte avvik ikke dekkes nå. Rådmannen foreslår at virksomhetene skal fortsette å jobbe med å minimere utfordringene man står ovenfor og at man i økonomirapport 3 gjør reguleringer i forhold til meldte avvik. Regnskapstallene vil være betydelig sikrere og prognosene skal dermed også kunne være betydelig riktigere. Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å ikke bruke av midlene som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For at kommunen skal kunne meldes ut av ROBEK så er vi avhengig av å levere et regnskap i balanse ved årets slutt. Hvis disse midlene disponeres så vil det ikke være noen buffer til å dekke eventuelle avvik. Utmelding av ROBEK vil avhenge av at ert underskuddsdekning blir inndekket som forutsatt i et inneværende år. 1. Politisk Følgende virksomheter ligger under rammeområde 1: %forbruk 00 Ordfører/politikk , POLITISK , Det forventes ingen avvik ved årets slutt. Formannskapets reservertbevilgning: Formannskapets reservertbevilgning ble redusert med kr i vedtaket for Av formannskapets reservertbevilgning på kr er følgende utbetalinger vedtatt pr. 31. mars: F-sak 136/12 Finnkroken golfpark kr F-sak 8/15 Krigens kulturminner kr F-sak 11/15 Støtte til VM i sjømat kr til disposisjon er da kr ,- Disposisjonsfond: Pr stod det kr 0 på disposisjonsfondet. I regnskapssaken foreslås det å sette ca 6,5 mill kroner til disposisjonsfond. 2. Strategisk Følgende virksomheter ligger under rammeområde 2: %forbruk 01 Strategisk ledels e , IKT enheten , Pers onal og utviklings enheten , Økonom i og adm inis trasjons enheten , STRATEGISK ,

10 Dette rammeområdet inneholder strategisk ledelse, stab, Økonomi- og administrasjonsenheten, Personal- og utviklingsenheten (Barnebyen ligger organisert under denne virksomheten), IKT-enheten, UKM. Som følge av omorganisering i sentraladministrasjonen må det gjøres reguleringer mellom virksomhetene for at ene til de enkelte virksomhetene skal vare tilpasset ny organisering. Dette gjøres i denne økonomirapporteringen. Rådmannen forventer ingen avvik ved årets slutt på dette rammeområdet. 3. Skole/SFO/Senter for læring og integrering Følgende virksomheter ligger under rammeområde 3: %forbruk 07 Skoler felles , Nord-Senja s kolene , Finns nes barneskole , Finns nes ungdom ss kole , Gibostad skole , Kårvik skole , Ros sfjord skole , Silsand barnes kole , Silsand ungdom sskole , Trollvik s kole , Senter for læring og integrering , SKOLE/SFO/SENTER FOR L og I , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. Noen virksomheter ligger noe høyt regnskapsmessig, men dette vil korrigeres av utestående refusjoner og inntekter. Totalt sett forventes rammen å balansere ved årets slutt. 4. Barnehage Følgende virksomheter ligger under rammeområde 3: %forbruk 18 Barnehager Senja , Barnehager fas tlandet , BARNEHAGER , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Etterberegning av tilskudd 2014 for ikke-kommunale barnehager vil belastes regnskapet for Tilskudd til ikke kommunale barnehager skal for 2015 beregnes basert på kommunale regnskapstall fra 2013 korrigert for deflator 2014 og Kultur Følgende virksomheter ligger under rammeområde 5: 10

11 %forbruk 20 Kultur og idrett , KULTUR , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. 6. Barnevern Følgende virksomheter ligger under rammeområde 6: %forbruk 21 Barnevernet , BARNEVERN , Fra tjenesten meldes det et høyt antall omsorgssaker for årets første måneder, i tillegg er det satt inn ekstra innsats for å lukke påpekte saker fra fylkesmannen. Pr i dag kan det se ut som at rammen er for lav i forhold til aktivitetsnivå. Resultatet for 2014 ble påvirket av at virksomheten hadde en buffer knyttet til erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og at rammen ble økt. For 2015 er disse bufferne ikke der og aktivitetsnivået er fortsatt høyt med mange pågående og kostnadskrevende tiltak. Slik rådmannen vurderer det så styrer virksomheten mot et merforbruk på ca. 1,8 mill kr i Pleie og omsorg Følgende virksomheter ligger under rammeområde 7: %forbruk 22 PLO s ykehjem m ene , Hjem m etjenes ten , PU-tjenesten , Tildelings enhet , Psykis ke hels etjenes ter , Felles pleie og om s org , PLEIE OG OMSORG , Institusjonstjenesten melder balanse ved årets slutt. Virksomheten har noen ekstrautgifter knyttet til ressurskrevende brukere, noe som medfører at det kan se ut som at virksomheten får et merforbruk. Økte refusjoner for ressurskrevende brukere som bokføres på pleie og omsorg felles (ansvar 38000) vil sørge for at virksomheten er i balanse ved årets slutt. Hjemmetjenesten melder et merforbruk ved årets slutt på ca 1 mill kroner før tiltak iverksettes. Merforbruket knytter seg blant annet til økt brukerbehov. Noen brukere har fått økte tjenester i påvente av sykehjemsplass, samtidig ser tjenesten at behovet for helse og omsorgstjenester har økt. Korttidsavdelingen og områdegeriatrisk avdeling har vært under oppgradering og som følge av dette har kapasiteten her vært redusert, dette har blant annet medført større trykk på hjemmetjenesten. Noe av merforbruk knytter seg til hjemmetjenesten Vardnesveien og hjemmetjenesten Gibostad som må ses under ett. Her har det pågått og 11

12 pågår fortsatt en jobb med å tilpasse driften til. Virksomheten klarer å spare inn ca kr på fokus på sykefraværsoppfølging og mindre innleie av vikarer. Etter at virksomheten har gjennomføring av beskrevne tiltak, forventes det et merforbruk på ca kr ved årets slutt. Psykisk helsetjenester forventes å være i balanse ved årets slutt. Tildelingsenheten forventes å være i balanse ved årets slutt. Tjenesten for utviklingshemmede forventer et merforbruk på 2,1 mill kroner ved årets slutt før iverksatte tiltak. Blant annet vises det til økte utgifter på Bjørkli barnebolig, noe som er tatt opp til behandling i Utvalg for helse og omsorg i sak 9/15. Vedtak i utvalget tilfører tjenesten 2,25 mill kr ved regulering innenfor eget rammeområde. erende merforbruket knytter seg til kjøp av private tjenester (2,5 mill kroner) og økt tjenesteproduksjon på avlastningsenhetene. Rådmannen ser at det er usikkerhet knyttet til prognosene, men det jobbes med å minimere merforbruket ved årets slutt. Virksomheten foreslår tiltak som vil kunne gi ca kr i reduserte utgifter. Pr 2. kvartal kan det se ut som at virksomheten får et merforbruk på ca 1,8 mill kroner. 8. Helsetjenester/sosialtjenester Følgende virksomheter ligger under rammeområde 8: %forbruk 25 Hels e og rehab.tjenesten , Distrikts m edis insk senter , NAV Lenvik , HELSETJ./SOSIALTJ , Helse og rehabiliteringstjenesten forventes å være i balanse ved årets slutt. DMS forventer å være i balanse ved årets slutt. Kan bli en utfordring knyttet til korttidsavdelingen som følge av redusert kapasitet vedrørende oppgradering av lokaler, samt fokus på å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra UNN. Nav melder merforbruk på ca kr på kjøp av private tjenester, merforbruket kan kobles mot ressurskrevende tjenester. For øvrig registrerer rådmannen at ene til sosialhjelp og livsopphold neppe vil holde. Det er flere årsaker til at sosialhjelpsutgiftene er høye. Et eksempel er flyktninger som har fått opphold i Norge på humanitært grunnlag. De har ikke rett på norsk uføretrygd, og vil måtte leve på sosialhjelp hvis de ike kommer i arbeid som følge av alvorlig sykdom. En annen problematikk er personer som lever på sosialhjelp med tunge psykiske lidelser, men som ikke ønsker å ta i mot behandling. Når man ikke er i et behandlings- eller arbeidsavklaringsløp oppfyller man ikke vilkårene for arbeidsavklaringspenger, og man vil heller ikke få uføretrygd selv om man i realiteten er uten 12

13 arbeidsevne. I tillegg ser rådmannen at gruppen med rusmiddelavhengige øker. Det rekrutteres nye, unge personer til denne gruppen, og tjenesten har ikke nok ressurser til følge disse ungdommene så tett opp som ønsket. Tett oppfølging krever heldøgnstilbud som tjenesten ikke har i dag. Rådmannen ser at tjenesten vil ha store utfordringer med å overholde et for Tjenesten har utfordringer med å lage en kvalifisert prognose, men rådmannen vurderer utfordringen til å være ca 1 mill kroner. 9. Interkommunalt samarbeid Følgende virksomheter ligger under rammeområde 9: %forbruk 28 Interkom m, Kirke m.m , INTERKOMMUNALT M.M , Det forventes ingen avvik ved årets slutt. Krisesenteret har meldt store utfordringer med å klare å overholde et for Saken er løftet inn i administrativt råd. 10. Teknisk Tidligere Tekniske tjenester er slått sammen med tidligere Plan og utvikling. Ny virksomhet heter Plan og tekniske tjenester. Følgende virksomheter ligger under rammeområde 10: %forbruk 41 Plan og Teknisk ,15 10 TEKNISK TJENESTER ,15 Plan og tekniske tjenester melder merforbruk på kr ved årets slutt. Virksomheten sliter med at inntektene er ert noe høyt. Regnskapet hittil i år viser at gebyrinntektene ikke er i nærheten av fjorårsnivået og dette skyldes blant annet mindre igangsetting av store byggeprosjekter. Virksomheten har utfordringer med at det er lave er på vedlikehold, noe som betyr at etterslepet på vedlikehold øker. Brann har hatt utgifter som følge av brannen på Nygård. Avdelingen har turnusordninger som medfører overtid hver gang det er utrykning som følge av at det kun er på dagtid at det er faste brannmannskaper (bare i sentrum). Virksomheten har et avvik på kr vedrørende 110-sentralen som følge av at tiltak fra fjorårets drift ikke ble videreført i økonomiplanen. Virksomheten foreslår å dekke inn noe av meldt merforbruk ved hjelp av å utsette vedlikehold. Rådmannen mener dette ikke er en god løsning og vil vurdere om virksomheten skal tilføres ekstra midler ved neste økonomirapportering. Virksomheten forventer å være i balanse ved årets slutt hvis det ikke skulle oppstå uforutsette problemer og at planlagt vedlikeholdsarbeid utsettes. Det vises for øvrig til virksomhetens egen økonomirapport. 11. Vann, avløp og renovasjon (VAR), slam Følgende virksomheter ligger under rammeområde 11: %forbruk 41 Plan og Teknisk , VAR ,

14 Foreløpige prognoser viser at det ligger an til balanse i forhold til vedtatt. Kommunen har pr i dag mottatt noe høyere gebyrinntekter enn forutsatt ved årets begynnelse, men på den annen side så har det oppstått noen driftsmessige utfordringer på Var-området som kan løses innenfor disse merinntektene. Det er viktig å påpeke at de tiltak som skal iverksettes kun er helt nødvendige tiltak. Selvkostberegningene ved årets slutt kan medføre at mindreforbruk/merinntekter må settes av regnskapsmessig til bundne selvkostfond. Dette vil i så fall få innvirkning på resultatet for kommunen ved årets slutt. 12. Fellesutgifter personell Følgende virksomheter ligger under rammeområde 12: %forbruk 37 Felles utgifter Lenvik , Pensjon , FELLESUTGIFTER PERSONELL , På dette tjenesteområdet ligger kommunens overordnede pensjonsføringer ert, kommunens fellesutgifter, lønnsavsetning (tilleggsbevilgninger) og utgiftene vedrørende skjenkekontroll. Det er pr i dag ingenting som skulle tilsi at det blir avvik på denne rammen ved årets slutt. Konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2015 vil ikke være klare før etter ferien. Det er avsatt 7,5 mill kroner til lønnsoppgjøret for Dette beløpet kan være noe lavt, men rådmannen må komme tilbake til dette når lønnsoppgjørene er ferdigforhandlet. Amortisering premieavvik for 2015 var ert noe for høyt i forhold til mottatte beregninger fra pensjonsleverandør i februar. Av den grunn ble det i formannskapssak vedrørende Arctic Race of Norway omdisponert kr til dette formålet, hvor amortiseringen premieavvik skulle reduseres tilsvarende. Dette er regulert i disse tallene. Det kan være en liten buffer her som vil kunne brukes til å saldere eventuelle avvik ved årets slutt. 20. Andre overføringer Følgende virksomheter ligger under rammeområde 20: %forbruk 30 Andre s tatlige inntekter , ANDRE OVERFØRINGER , Her ligger konsesjonsavgifter, skjenkekontroll og integreringstilskuddet vedrørende flyktninger ert. Lave renter kan medføre avvik på rentekompensasjonsordningen, men det vil eventuelt rådmannen komme tilbake til. Pr andre kvartal så forventes det ikke noen avvik på dette rammeområdet. 21. Frie inntekter, inkl eiendomsskatt Følgende virksomheter ligger under rammeområde 21: 14

15 %forbruk 31 Frie inntekter , FRIE INNTEKTER INKL E-SKATT , Her føres skatt på formue og inntekt, rammetilskudd og eiendomsskatt. I henhold til grønt hefte og inntektssystemet er det ert med ca 238 mill kroner i skatteinntekter for Dette er ca 13 mill kroner høyere enn regnskapet for Foreløpig skatteinngang viser at kommunen de 5 første månedene av 2015 har fått ca 9 mill kroner mer enn regnskapet for 2014 i samme periode. Hvis dette vedvarer vil skatteanslaget for egen kommune kunne bli noe høyere enn ert. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til dette. Skattetallene for landet første kvartal er urovekkende svake og rådmannen er usikker på om merinntektene det er lagt opp til i inntektssystemet (grønt hefte) er for optimistiske. Svake skattetall på landsbasis fører til at inntektsutjevningen mellom kommunene blir utfordrende for skattesvake kommuner slik som Lenvik. Det er ert med 414 mill kroner i rammetilskudd og inntektsutjevning. Regjeringen har vedtatt å kompensere for noe av skattesvikten, dette medfører at Lenvik kommune får 1,8 mill kroner mer, og at faren for at ert inntektsutjevning blir som forutsatt. Dette vil i så fall kunne medføre merinntekter på dette rammeområdet Totale skatteinntekter og rammetilskudd ert ved årets begynnelse er 652,7 mill kroner. Det forventes ingen avvik på eiendomsskatten ved årets slutt. 22. Finans, renter og avdrag. Følgende virksomheter ligger under rammeområde 22: %forbruk 32 Finansutgifter , FINANS, RENTER OG AVDRAG , Finans, renter og avdrag er ikke knyttet til noen virksomhet, ansvarene som ligger inn under denne ansvarsrammen er: 83500, 91000, 91100, 91200, 91300, 91500, Her føres rente og avdragsutgifter knyttet til Lenvik kommunes låneportefølje, aksjeutbytte, renter startlån og mottatte renter, rentekompensasjon og avdrag fra Lenvik havn KF. Første del av låneopptak for 2015 er gjennomført. Fylkesmannen har godkjent første del av låneopptak, tilsvarende 80 mill kroner. Dette ble lånt inn som et obligasjonslån, med fastrente over 5 år på 1,72 % nominell rente. Det er lånt inn 8,5 mill kroner i etableringslån, noe som er lavere enn vedtatt. Beløpet ble lavere fordi rammen til husbanken var for liten til å innfri alle søknadene. Rådmannen har nå mottatt fylkesmannens godkjenning av resterende låneopptak for Renter og avdrag Lenvik Havn er ert kr lavere enn hva som ligger i avtale mellom foretaket og kommunen. 15

16 Aktivering av renter blir betydelig lavere enn ert for Kanskje opp mot 2,5 mill kroner. Renteutgiftene til kommunen blir lavere enn ert, dette skyldes blant annet svært lave rentenivåer. Utlysning av stilling på finans ga få kvalifiserte søkere, stillingen har vært lyst ut på nytt med en del endrede kvalifikasjonskrav og blir nå besatt. Aktiv finansforvaltning er derfor ikke kommet helt i gang, men det jobbes med dette. Første del av årets låneopptak ble gjort i obligasjonsmarkedet med gode rentebetingelser. Et møte med KLP har også medført betydelig lavere marginer på lånene som kommunen har der. Rådmannen jobber ut fra målet om at renteutgiftene skal bli betydelig lavere enn ert ved årets slutt. Renteinntektene vil bli lavere en ert fordi kommunen vil ha lite overskuddslikviditet og at rentenivået er så lavt som det er. Likviditeten til kommunen er ok, men til tider så er den utfordrende. Som følge av betydelig lavere overskuddslikviditet (ubrukte lånemidler), premieavviksproblematikk og forskuttering av ressurskrevende tjenester og interkommunale samarbeid, så har det vært nødvendig å trekke av kassekreditten i flere omganger i første kvartal, og det er stor sannsynlighet for at det må gjøres flere ganger i år. Dette medfører noe økte renteutgifter. Det er satt av kr til dette og slik rådmannen vurderer det så bør dette holde. 23. Momskompensasjon/motpost avskrivninger Følgende virksomheter ligger under rammeområde 23: %forbruk 33 MVA-kom p/m otpost avskr ,00 23 MVAKOMP/MOTPOST AVSKR , ######## Her ligger motpost avskrivninger og dekning av tidligere års merforbruk ert. Det er ert med underskuddsdekning på ca 6,65 mill kroner. Av dette er ca 2,2 mill kroner fra underskuddet i 2013, resterende underskuddsdekning gjelder Av den grunn så vil Lenvik kommune fortsatt være på ROBEK når regnskapet for 2014 er behandlet i juni I regnskapssaken foreslår rådmannen at resterende underskudd bokført i balansen også inndekkes i år slik at kommunen kan være ute av ROBEK neste sommer når regnskapet er vedtatt. Regnskapsoversikt pr 1. kvartal (i 1000 kr) Tall i tusen Ansva r Tekst Regnskap Reguler t %forbruk ORDFØRER , POLITISKE STYRINGSORGANER , KOMMUNESTYRE , FORMANNSKAP , UTVALG FOR OPPVEKST OG ,41 Regnskap pr

17 KULTUR UTVALG FOR HELSE OG OMSORG , UTVALG FOR MILJØ OG ,95 FORVALTNING ELDRERÅDET , UNGDOMSDEMOKRATI , KOMMUNE- OG STORTINGSVALG , Ordfører/politikk , POLITISK , STRATEGISK LEDELSE , STAB STRATEGISK LEDELSE , PROSJEKTER STRAT.LEDELSE , NÆRINGSARBEID , PROSJEKTER NÆRING , Lenvik Frivilligsentral , UKM Arctic , Strategisk ledelse , IT-SEKSJONEN , DRIFT AV FIBER , ØKONOMISYSTEM , IKT enheten , PERSONAL OG ,00 UTVIKLINGSENHETEN KOMPETANSEUTVIKLING , LÆRLINGER , BEDRIFTSHELSETJENESTE , BARNEBYEN , PROSJEKT SJUMILSSTEGET , FRISKLIVSARBEID , UTEKONTAKT , Personal og utviklingsenheten , KUNDETORG , BOLIGTILSKUDD ETABLERING , REGNSKAP , SKATT/INNFORDRING , ØKONOMI , LØNN , KANTINA , Økonomi og administrasjonsenheten ,

18 02 STRATEGISK , FELLESKONTO SKOLER , FELLES KONTO SFO , NEWTONROMMET - KP , Skoler felles , BOTNHAMN SKOLE , BOTNHAMN SFO , FJORDGÅRD SKOLE , HUSØY SKOLE , HUSØY SKOLE SFO , Nord-Senja skolene , FINNSNES BARNESKOLE , FINNSNES BARNESKOLE SFO , Finnsnes barneskole , FINNSNES UNGDOMSSKOLE , Finnsnes ungdomsskole , GIBOSTAD SKOLE , Gibostad skole , KÅRVIK SKOLE , Kårvik skole , ROSSFJORD SKOLE , ROSSFJORD SKOLE SFO , Rossfjord skole , SILSAND BARNESKOLE , SMÅSLETTAN SKOLE SFO , Silsand barneskole , SILSAND UNGDOMSSKOLE , Silsand ungdomsskole , TROLLVIK SKOLE , TROLLVIK SKOLE SFO , Trollvik skole , VOKSENOPPLÆRING FELLES , VOKSENOPPLÆRING NORSK DEL , FLYKTNINGEUNDERVISNING , FLYKTNINGEKONTOR , INTRODUKSJONSPROGRAM , KUNNSKAPSPARKEN KAFE ,

19 23070 SLI - JOBBSJANSEN - INNVANDRERTILTAK , Senter for læring og integrering , SKOLE/SFO/SENTER FOR L og I , LOGOPED , PRIVATE BARNEHAGER , SKOGEN BARNEHAGE , FELLES BARNEHAGE SPES.PED , BOTNHAMN BARNEHAGE , FURUMOEN BARNEHAGE , GIBOSTAD BARNEHAGE , HUSØY BARNEHAGE , SILSAND BARNEHAGE , Barnehager Senja , FELLES BARNEHAGE GENERELT , BERGLIA BARNEHAGE , BLOMLI BARNEHAGE , KÅRVIK BARNEHAGE , ROSSFJORD BARNEHAGE , TROLLVIK BARNEHAGE , ØVRE HAMNA BARNEHAGE , Barnehager fastlandet , BARNEHAGER , ADM KULTURETATEN , FIRST LEGO LEAGUE , LENVIK FOLKEBIBLIOTEK , LENVIK BYGDEMUSEUM , KUNST- OG KULTURFORMIDLING , IDRETT, FELLESUTGIFTER , BARNE- OG UNGDOMSARBEID , FINNSNES UNGDOMSSENTER , FRITIDSAKTIVITETER , ANDRE KULTURFORMÅL , KULTURHUSAKTIVITETER , KINODRIFT , KULTURSKOLEN , Kultur og idrett ,

20 05 KULTUR , ADMINISTRASJON BARNEVERN , BARNE OG UNGDOMSVERNTILTAK , Barnevernet , BARNEVERN , LANGTIDSAVD ROSSFJORD , FINNSNES OMSORGSSENTER , SENTRALKJØKKEN (TIDL DRIFTSAVD. FINNSNES OMSORGSSENTER) , PLAN 2 FINNSNES OMSORGSSENTER , PLAN 3 FINNSNES OMSORGSSENTER , PLAN 4 FINNSNES OMSORGGSENTER , DAGTILBUD HJEMMEBOENDE DEMENTE , PLO sykehjemmene , HJEMMETJENESTER SENTRUM ØST , RØDE KORS ELDRESENTER , HJEMMETJENESTER SENTRUM ,32 VEST HJEMMETJENESTER VARDNESVEIEN , HJEMMETJENESTER ROSSFJ , HJEMMETJ. PU STRAUMEN , HJEMMETJ DISTR GIBOSTAD , GIBOSTAD SERVICESENTER , BOTNHAMN SERVICESENTER ,00-23 Hjemmetjenesten , TJENESTER PU - FELLES , BJØRKLIA AVLASTNING , HJEMMETJENESTER BUSLETTA , BAKKELY ARBEIDSSENTER , LIAVEIEN AVLASTNING , HJEMMETJENESTER HAMNAVEIEN , HJEMMETJENESTER NAUSTVEIEN , HJEMMETJ. SANDVIKLIA , HJEMMETJ. SELJEBERGAN , PU-tjenesten , Administrasjon Tildelingsenhet , Omsorgslønn / støttekontakt ,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune Budsjett 2016-2019 Gjerstad kommune Kommunestyrets rolle Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette (koml 45 nr 2 og budsjettforskriftens 4) Vedtak fattes på grunnlag av innstilling fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer