Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni 2015"

Transkript

1 1

2 Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni

3 Innhold 3

4 Innstilling til vedtak: 1. Lenvik kommunestyre tar økonomirapport 2 til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivningene for 2015 inn i driftset. 3. Lenvik kommunestyre vedtar omdisponering av midler i tråd med vedlagte reguleringsskjemaer for drift og investering. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide reguleringene i de obligatoriske skjemaene og legge skjemaene som referatsak til kommunestyret i september. 4

5 1. Økonomisk status Rådmannen legger frem økonomirapport som en orientering til politikerne. Denne økonomirapporten er laget med grunnlag av regnskapsdata pr 12. mai. Rådmannen legger frem en økonomirapport som er i balanse ved årets slutt. I økonomirapport 2 er det meldt økonomiske utfordringer for Plan og teknisk, Barnevernstjenesten, Hjemmetjenesten, Tjenesten for utviklingshemmede og NAV Lenvik. Det jobbes med å gjennomføre tiltak for å minimere utfordringene ved årets slutt. Rådmannen forventer mindreutgifter på rentesiden og større refusjoner på ressurskrevende tjenester. Totalt sett medfører det at kommuneøkonomien balanserer pr 2. kvartal. Rådmannen vil ikke på dette tidspunktet foreslå styrking av et til noen av virksomhetene. Meldte avvik dekkes innenfor vedtatte rammer. I økonomirapport 3 vil rådmannen legge frem mer nøyaktige prognoser hvor nødvendige reguleringer vil foreslås og foreslås innarbeidet i økonomiplan Det vises for øvrig til virksomhetenes økonomirapporter. For investeringssiden ser rådmannen at en del investeringsprosjekter ikke vil komme til realisering. Rådmannen viser til egne kommentarer til investeringspostene og til egne investeringsrapporter på de største investeringsprosjektene. Nærværet i kommunen er redusert fra 91 % i første kvartal 2014 til 89,8 % i Nærværsprosjektet og prosjektet «Sammen om en bedre kommune» fortsetter også i 2015, som et ledd i arbeidet for å øke nærværet. 5

6 2. Driftset Økonomirapporten er bygd opp med et ekstra rammeområde i forhold til det som er vedtatt i økonomireglementet. Rammeområde 12 fellesutgifter personell er nå kommet til etter ønske fra formannskapet for å skille kommunens fellesutgifter fra utgiftene knyttet til administrative funksjoner. Det er nå 16 ulike rammeområder hvor hvert rammeområde er delt inn i virksomheter som samsvarer med hvordan kommunen er organisert i dag. Oversikt virksomheter/støtteenheter/andre rapporteringsområder: 1 Ordfører Geir-Inge Sivertsen (rådmannen rapporterer) 2 Strategisk ledelse Margrethe Hagerupsen (rådmannen rapporterer) 3 IKT Jan-Eirik Nordahl 4 Kundetorget Hennie Eidissen Utgått som egen enhet 5 Økonomi Geir-Henning Iversen Utgått som egen enhet 6 Personal og organisasjon Jens Vidar Viken (konst.) Utgått som egen enhet 7 Plan og utvikling Asle Bogen Utgått som egen enhet 8 Felles skoler Rådmannen rapporterer 9 Nord-Senja skolene Birgit R. Johansen 10 Finnsnes barneskole Ingunn Jørgensen 11 Finnsnes ungdomsskole Berit Gillebo 12 Gibostad skole Egil Kai Hansen 13 Kårvik skole Olaug Goa Berntsen 14 Rossfjord skole Ingrid Rognli 15 Silsand barneskole Monika J. Rønneberg 16 Silsand ungdomsskole Børge B. Angell 17 Trollvik skole Wenche Jakobsen 18 Senter for læring og integrering Britt-Tove Sletten 19 Barnehager Senja Mette Granheim 20 Barnehager fastlandet Kari Sandsnes 21 Kultur og idrett Cato Simonsen 22 Barnevernstjenesten Inger Slettum Olsen 23 Institusjonstjenesten Jostein Jenssen 24 Hjemmetjenesten Monica Karlsen 25 PU-tjenesten Lars Johansen 6

7 26 Helse og rehabiliteringstjenesten Evy Nordby 27 DMS (Distrikts Medisinsk Senter) Hanne N. Eidsvik 28 NAV Elin Rognmo 29 Interkommunale samarbeid Kommunestyret (rådmannen) 30 Tekniske tjenester (inkl VAR) Jan Erik Hansen Utgått som egen enhet 31 Andre overføringer Kommunestyret (rådmannen) 32 Frie inntekter Kommunestyret (rådmannen) 33 Finans Kommunestyret (rådmannen) 34 Momskomp investering Kommunestyret (rådmannen) 35 Tildelingsenheten Mona Hagensen 36 Psykisk helsetjeneste Lill Storås 37 Pleie og omsorg felles Rådmannen rapporterer 38 Fellesutgifter Lenvik Rådmannen rapporterer 39 Pensjon Rådmannen rapporterer 40 Personal og utviklingsenheten Jens Vidar Viken (konstituert) 41 Økonomi- og adm. enheten Geir-Henning Iversen 42 Plan og teknisk Geir Fredriksen 7

8 Rammeområdene Det har vært en del omorganisering i sentraladministrasjonen og innenfor det tekniske området som også skal vises gjennom reguleringer. Reguleringen er vedlagt økonomirapport 2. Det er totalt sett meldt avvik for ca 6,6 mill kroner. Som følge av økte refusjoner og lave finansutgifter forventer rådmannen at meldte avvik vil kunne dekkes innenfor Lenvik kommunes totale drifts. I økonomirapport 1 signaliserte rådmannen en svikt i skatteinntektene for egen kommune og på landsbasis. Pr mai ser det ut til at Lenviks egen skatteinngang blir bedre enn ert samtidig som at kommunene kompenseres gjennom inntektssystemet for dårligere skatteinngang. Dette ser ut til å slå positivt ut for Lenvik. Meldt avvik Virksomheter Merforbruk/mindreforbruk Barnevernstjenesten Hjemmetjenesten TPU Tjeneste for utviklingshemmede Plo felles Nav Lenvik Plan og teknisk 700 Sum avvik virksomheter Overordnede forhold Andre overføringer 0 Frie inntekter og finans Sum avvik overordnede forhold 0 Avvik totalt sett 0 Inndekning/tilpasning Ramme (Tall i 1000 kroner) Meldt avvik Styrking/reduk sjon Tilpasning Barnevernstjene 7 sten Hjemmetjeneste n TPU Tjeneste for utviklingshemme de Pleie og omsorg felles Nav Lenvik Plan og teknisk Frie inntekter og 21/22 Finans Sum meldte avvik

9 Rådmannen ser at meldte avvik vil kunne dekkes innenfor kommunens totale økonomi, men foreslår at meldte avvik ikke dekkes nå. Rådmannen foreslår at virksomhetene skal fortsette å jobbe med å minimere utfordringene man står ovenfor og at man i økonomirapport 3 gjør reguleringer i forhold til meldte avvik. Regnskapstallene vil være betydelig sikrere og prognosene skal dermed også kunne være betydelig riktigere. Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å ikke bruke av midlene som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For at kommunen skal kunne meldes ut av ROBEK så er vi avhengig av å levere et regnskap i balanse ved årets slutt. Hvis disse midlene disponeres så vil det ikke være noen buffer til å dekke eventuelle avvik. Utmelding av ROBEK vil avhenge av at ert underskuddsdekning blir inndekket som forutsatt i et inneværende år. 1. Politisk Følgende virksomheter ligger under rammeområde 1: %forbruk 00 Ordfører/politikk , POLITISK , Det forventes ingen avvik ved årets slutt. Formannskapets reservertbevilgning: Formannskapets reservertbevilgning ble redusert med kr i vedtaket for Av formannskapets reservertbevilgning på kr er følgende utbetalinger vedtatt pr. 31. mars: F-sak 136/12 Finnkroken golfpark kr F-sak 8/15 Krigens kulturminner kr F-sak 11/15 Støtte til VM i sjømat kr til disposisjon er da kr ,- Disposisjonsfond: Pr stod det kr 0 på disposisjonsfondet. I regnskapssaken foreslås det å sette ca 6,5 mill kroner til disposisjonsfond. 2. Strategisk Følgende virksomheter ligger under rammeområde 2: %forbruk 01 Strategisk ledels e , IKT enheten , Pers onal og utviklings enheten , Økonom i og adm inis trasjons enheten , STRATEGISK ,

10 Dette rammeområdet inneholder strategisk ledelse, stab, Økonomi- og administrasjonsenheten, Personal- og utviklingsenheten (Barnebyen ligger organisert under denne virksomheten), IKT-enheten, UKM. Som følge av omorganisering i sentraladministrasjonen må det gjøres reguleringer mellom virksomhetene for at ene til de enkelte virksomhetene skal vare tilpasset ny organisering. Dette gjøres i denne økonomirapporteringen. Rådmannen forventer ingen avvik ved årets slutt på dette rammeområdet. 3. Skole/SFO/Senter for læring og integrering Følgende virksomheter ligger under rammeområde 3: %forbruk 07 Skoler felles , Nord-Senja s kolene , Finns nes barneskole , Finns nes ungdom ss kole , Gibostad skole , Kårvik skole , Ros sfjord skole , Silsand barnes kole , Silsand ungdom sskole , Trollvik s kole , Senter for læring og integrering , SKOLE/SFO/SENTER FOR L og I , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. Noen virksomheter ligger noe høyt regnskapsmessig, men dette vil korrigeres av utestående refusjoner og inntekter. Totalt sett forventes rammen å balansere ved årets slutt. 4. Barnehage Følgende virksomheter ligger under rammeområde 3: %forbruk 18 Barnehager Senja , Barnehager fas tlandet , BARNEHAGER , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Etterberegning av tilskudd 2014 for ikke-kommunale barnehager vil belastes regnskapet for Tilskudd til ikke kommunale barnehager skal for 2015 beregnes basert på kommunale regnskapstall fra 2013 korrigert for deflator 2014 og Kultur Følgende virksomheter ligger under rammeområde 5: 10

11 %forbruk 20 Kultur og idrett , KULTUR , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. 6. Barnevern Følgende virksomheter ligger under rammeområde 6: %forbruk 21 Barnevernet , BARNEVERN , Fra tjenesten meldes det et høyt antall omsorgssaker for årets første måneder, i tillegg er det satt inn ekstra innsats for å lukke påpekte saker fra fylkesmannen. Pr i dag kan det se ut som at rammen er for lav i forhold til aktivitetsnivå. Resultatet for 2014 ble påvirket av at virksomheten hadde en buffer knyttet til erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og at rammen ble økt. For 2015 er disse bufferne ikke der og aktivitetsnivået er fortsatt høyt med mange pågående og kostnadskrevende tiltak. Slik rådmannen vurderer det så styrer virksomheten mot et merforbruk på ca. 1,8 mill kr i Pleie og omsorg Følgende virksomheter ligger under rammeområde 7: %forbruk 22 PLO s ykehjem m ene , Hjem m etjenes ten , PU-tjenesten , Tildelings enhet , Psykis ke hels etjenes ter , Felles pleie og om s org , PLEIE OG OMSORG , Institusjonstjenesten melder balanse ved årets slutt. Virksomheten har noen ekstrautgifter knyttet til ressurskrevende brukere, noe som medfører at det kan se ut som at virksomheten får et merforbruk. Økte refusjoner for ressurskrevende brukere som bokføres på pleie og omsorg felles (ansvar 38000) vil sørge for at virksomheten er i balanse ved årets slutt. Hjemmetjenesten melder et merforbruk ved årets slutt på ca 1 mill kroner før tiltak iverksettes. Merforbruket knytter seg blant annet til økt brukerbehov. Noen brukere har fått økte tjenester i påvente av sykehjemsplass, samtidig ser tjenesten at behovet for helse og omsorgstjenester har økt. Korttidsavdelingen og områdegeriatrisk avdeling har vært under oppgradering og som følge av dette har kapasiteten her vært redusert, dette har blant annet medført større trykk på hjemmetjenesten. Noe av merforbruk knytter seg til hjemmetjenesten Vardnesveien og hjemmetjenesten Gibostad som må ses under ett. Her har det pågått og 11

12 pågår fortsatt en jobb med å tilpasse driften til. Virksomheten klarer å spare inn ca kr på fokus på sykefraværsoppfølging og mindre innleie av vikarer. Etter at virksomheten har gjennomføring av beskrevne tiltak, forventes det et merforbruk på ca kr ved årets slutt. Psykisk helsetjenester forventes å være i balanse ved årets slutt. Tildelingsenheten forventes å være i balanse ved årets slutt. Tjenesten for utviklingshemmede forventer et merforbruk på 2,1 mill kroner ved årets slutt før iverksatte tiltak. Blant annet vises det til økte utgifter på Bjørkli barnebolig, noe som er tatt opp til behandling i Utvalg for helse og omsorg i sak 9/15. Vedtak i utvalget tilfører tjenesten 2,25 mill kr ved regulering innenfor eget rammeområde. erende merforbruket knytter seg til kjøp av private tjenester (2,5 mill kroner) og økt tjenesteproduksjon på avlastningsenhetene. Rådmannen ser at det er usikkerhet knyttet til prognosene, men det jobbes med å minimere merforbruket ved årets slutt. Virksomheten foreslår tiltak som vil kunne gi ca kr i reduserte utgifter. Pr 2. kvartal kan det se ut som at virksomheten får et merforbruk på ca 1,8 mill kroner. 8. Helsetjenester/sosialtjenester Følgende virksomheter ligger under rammeområde 8: %forbruk 25 Hels e og rehab.tjenesten , Distrikts m edis insk senter , NAV Lenvik , HELSETJ./SOSIALTJ , Helse og rehabiliteringstjenesten forventes å være i balanse ved årets slutt. DMS forventer å være i balanse ved årets slutt. Kan bli en utfordring knyttet til korttidsavdelingen som følge av redusert kapasitet vedrørende oppgradering av lokaler, samt fokus på å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra UNN. Nav melder merforbruk på ca kr på kjøp av private tjenester, merforbruket kan kobles mot ressurskrevende tjenester. For øvrig registrerer rådmannen at ene til sosialhjelp og livsopphold neppe vil holde. Det er flere årsaker til at sosialhjelpsutgiftene er høye. Et eksempel er flyktninger som har fått opphold i Norge på humanitært grunnlag. De har ikke rett på norsk uføretrygd, og vil måtte leve på sosialhjelp hvis de ike kommer i arbeid som følge av alvorlig sykdom. En annen problematikk er personer som lever på sosialhjelp med tunge psykiske lidelser, men som ikke ønsker å ta i mot behandling. Når man ikke er i et behandlings- eller arbeidsavklaringsløp oppfyller man ikke vilkårene for arbeidsavklaringspenger, og man vil heller ikke få uføretrygd selv om man i realiteten er uten 12

13 arbeidsevne. I tillegg ser rådmannen at gruppen med rusmiddelavhengige øker. Det rekrutteres nye, unge personer til denne gruppen, og tjenesten har ikke nok ressurser til følge disse ungdommene så tett opp som ønsket. Tett oppfølging krever heldøgnstilbud som tjenesten ikke har i dag. Rådmannen ser at tjenesten vil ha store utfordringer med å overholde et for Tjenesten har utfordringer med å lage en kvalifisert prognose, men rådmannen vurderer utfordringen til å være ca 1 mill kroner. 9. Interkommunalt samarbeid Følgende virksomheter ligger under rammeområde 9: %forbruk 28 Interkom m, Kirke m.m , INTERKOMMUNALT M.M , Det forventes ingen avvik ved årets slutt. Krisesenteret har meldt store utfordringer med å klare å overholde et for Saken er løftet inn i administrativt råd. 10. Teknisk Tidligere Tekniske tjenester er slått sammen med tidligere Plan og utvikling. Ny virksomhet heter Plan og tekniske tjenester. Følgende virksomheter ligger under rammeområde 10: %forbruk 41 Plan og Teknisk ,15 10 TEKNISK TJENESTER ,15 Plan og tekniske tjenester melder merforbruk på kr ved årets slutt. Virksomheten sliter med at inntektene er ert noe høyt. Regnskapet hittil i år viser at gebyrinntektene ikke er i nærheten av fjorårsnivået og dette skyldes blant annet mindre igangsetting av store byggeprosjekter. Virksomheten har utfordringer med at det er lave er på vedlikehold, noe som betyr at etterslepet på vedlikehold øker. Brann har hatt utgifter som følge av brannen på Nygård. Avdelingen har turnusordninger som medfører overtid hver gang det er utrykning som følge av at det kun er på dagtid at det er faste brannmannskaper (bare i sentrum). Virksomheten har et avvik på kr vedrørende 110-sentralen som følge av at tiltak fra fjorårets drift ikke ble videreført i økonomiplanen. Virksomheten foreslår å dekke inn noe av meldt merforbruk ved hjelp av å utsette vedlikehold. Rådmannen mener dette ikke er en god løsning og vil vurdere om virksomheten skal tilføres ekstra midler ved neste økonomirapportering. Virksomheten forventer å være i balanse ved årets slutt hvis det ikke skulle oppstå uforutsette problemer og at planlagt vedlikeholdsarbeid utsettes. Det vises for øvrig til virksomhetens egen økonomirapport. 11. Vann, avløp og renovasjon (VAR), slam Følgende virksomheter ligger under rammeområde 11: %forbruk 41 Plan og Teknisk , VAR ,

14 Foreløpige prognoser viser at det ligger an til balanse i forhold til vedtatt. Kommunen har pr i dag mottatt noe høyere gebyrinntekter enn forutsatt ved årets begynnelse, men på den annen side så har det oppstått noen driftsmessige utfordringer på Var-området som kan løses innenfor disse merinntektene. Det er viktig å påpeke at de tiltak som skal iverksettes kun er helt nødvendige tiltak. Selvkostberegningene ved årets slutt kan medføre at mindreforbruk/merinntekter må settes av regnskapsmessig til bundne selvkostfond. Dette vil i så fall få innvirkning på resultatet for kommunen ved årets slutt. 12. Fellesutgifter personell Følgende virksomheter ligger under rammeområde 12: %forbruk 37 Felles utgifter Lenvik , Pensjon , FELLESUTGIFTER PERSONELL , På dette tjenesteområdet ligger kommunens overordnede pensjonsføringer ert, kommunens fellesutgifter, lønnsavsetning (tilleggsbevilgninger) og utgiftene vedrørende skjenkekontroll. Det er pr i dag ingenting som skulle tilsi at det blir avvik på denne rammen ved årets slutt. Konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2015 vil ikke være klare før etter ferien. Det er avsatt 7,5 mill kroner til lønnsoppgjøret for Dette beløpet kan være noe lavt, men rådmannen må komme tilbake til dette når lønnsoppgjørene er ferdigforhandlet. Amortisering premieavvik for 2015 var ert noe for høyt i forhold til mottatte beregninger fra pensjonsleverandør i februar. Av den grunn ble det i formannskapssak vedrørende Arctic Race of Norway omdisponert kr til dette formålet, hvor amortiseringen premieavvik skulle reduseres tilsvarende. Dette er regulert i disse tallene. Det kan være en liten buffer her som vil kunne brukes til å saldere eventuelle avvik ved årets slutt. 20. Andre overføringer Følgende virksomheter ligger under rammeområde 20: %forbruk 30 Andre s tatlige inntekter , ANDRE OVERFØRINGER , Her ligger konsesjonsavgifter, skjenkekontroll og integreringstilskuddet vedrørende flyktninger ert. Lave renter kan medføre avvik på rentekompensasjonsordningen, men det vil eventuelt rådmannen komme tilbake til. Pr andre kvartal så forventes det ikke noen avvik på dette rammeområdet. 21. Frie inntekter, inkl eiendomsskatt Følgende virksomheter ligger under rammeområde 21: 14

15 %forbruk 31 Frie inntekter , FRIE INNTEKTER INKL E-SKATT , Her føres skatt på formue og inntekt, rammetilskudd og eiendomsskatt. I henhold til grønt hefte og inntektssystemet er det ert med ca 238 mill kroner i skatteinntekter for Dette er ca 13 mill kroner høyere enn regnskapet for Foreløpig skatteinngang viser at kommunen de 5 første månedene av 2015 har fått ca 9 mill kroner mer enn regnskapet for 2014 i samme periode. Hvis dette vedvarer vil skatteanslaget for egen kommune kunne bli noe høyere enn ert. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til dette. Skattetallene for landet første kvartal er urovekkende svake og rådmannen er usikker på om merinntektene det er lagt opp til i inntektssystemet (grønt hefte) er for optimistiske. Svake skattetall på landsbasis fører til at inntektsutjevningen mellom kommunene blir utfordrende for skattesvake kommuner slik som Lenvik. Det er ert med 414 mill kroner i rammetilskudd og inntektsutjevning. Regjeringen har vedtatt å kompensere for noe av skattesvikten, dette medfører at Lenvik kommune får 1,8 mill kroner mer, og at faren for at ert inntektsutjevning blir som forutsatt. Dette vil i så fall kunne medføre merinntekter på dette rammeområdet Totale skatteinntekter og rammetilskudd ert ved årets begynnelse er 652,7 mill kroner. Det forventes ingen avvik på eiendomsskatten ved årets slutt. 22. Finans, renter og avdrag. Følgende virksomheter ligger under rammeområde 22: %forbruk 32 Finansutgifter , FINANS, RENTER OG AVDRAG , Finans, renter og avdrag er ikke knyttet til noen virksomhet, ansvarene som ligger inn under denne ansvarsrammen er: 83500, 91000, 91100, 91200, 91300, 91500, Her føres rente og avdragsutgifter knyttet til Lenvik kommunes låneportefølje, aksjeutbytte, renter startlån og mottatte renter, rentekompensasjon og avdrag fra Lenvik havn KF. Første del av låneopptak for 2015 er gjennomført. Fylkesmannen har godkjent første del av låneopptak, tilsvarende 80 mill kroner. Dette ble lånt inn som et obligasjonslån, med fastrente over 5 år på 1,72 % nominell rente. Det er lånt inn 8,5 mill kroner i etableringslån, noe som er lavere enn vedtatt. Beløpet ble lavere fordi rammen til husbanken var for liten til å innfri alle søknadene. Rådmannen har nå mottatt fylkesmannens godkjenning av resterende låneopptak for Renter og avdrag Lenvik Havn er ert kr lavere enn hva som ligger i avtale mellom foretaket og kommunen. 15

16 Aktivering av renter blir betydelig lavere enn ert for Kanskje opp mot 2,5 mill kroner. Renteutgiftene til kommunen blir lavere enn ert, dette skyldes blant annet svært lave rentenivåer. Utlysning av stilling på finans ga få kvalifiserte søkere, stillingen har vært lyst ut på nytt med en del endrede kvalifikasjonskrav og blir nå besatt. Aktiv finansforvaltning er derfor ikke kommet helt i gang, men det jobbes med dette. Første del av årets låneopptak ble gjort i obligasjonsmarkedet med gode rentebetingelser. Et møte med KLP har også medført betydelig lavere marginer på lånene som kommunen har der. Rådmannen jobber ut fra målet om at renteutgiftene skal bli betydelig lavere enn ert ved årets slutt. Renteinntektene vil bli lavere en ert fordi kommunen vil ha lite overskuddslikviditet og at rentenivået er så lavt som det er. Likviditeten til kommunen er ok, men til tider så er den utfordrende. Som følge av betydelig lavere overskuddslikviditet (ubrukte lånemidler), premieavviksproblematikk og forskuttering av ressurskrevende tjenester og interkommunale samarbeid, så har det vært nødvendig å trekke av kassekreditten i flere omganger i første kvartal, og det er stor sannsynlighet for at det må gjøres flere ganger i år. Dette medfører noe økte renteutgifter. Det er satt av kr til dette og slik rådmannen vurderer det så bør dette holde. 23. Momskompensasjon/motpost avskrivninger Følgende virksomheter ligger under rammeområde 23: %forbruk 33 MVA-kom p/m otpost avskr ,00 23 MVAKOMP/MOTPOST AVSKR , ######## Her ligger motpost avskrivninger og dekning av tidligere års merforbruk ert. Det er ert med underskuddsdekning på ca 6,65 mill kroner. Av dette er ca 2,2 mill kroner fra underskuddet i 2013, resterende underskuddsdekning gjelder Av den grunn så vil Lenvik kommune fortsatt være på ROBEK når regnskapet for 2014 er behandlet i juni I regnskapssaken foreslår rådmannen at resterende underskudd bokført i balansen også inndekkes i år slik at kommunen kan være ute av ROBEK neste sommer når regnskapet er vedtatt. Regnskapsoversikt pr 1. kvartal (i 1000 kr) Tall i tusen Ansva r Tekst Regnskap Reguler t %forbruk ORDFØRER , POLITISKE STYRINGSORGANER , KOMMUNESTYRE , FORMANNSKAP , UTVALG FOR OPPVEKST OG ,41 Regnskap pr

17 KULTUR UTVALG FOR HELSE OG OMSORG , UTVALG FOR MILJØ OG ,95 FORVALTNING ELDRERÅDET , UNGDOMSDEMOKRATI , KOMMUNE- OG STORTINGSVALG , Ordfører/politikk , POLITISK , STRATEGISK LEDELSE , STAB STRATEGISK LEDELSE , PROSJEKTER STRAT.LEDELSE , NÆRINGSARBEID , PROSJEKTER NÆRING , Lenvik Frivilligsentral , UKM Arctic , Strategisk ledelse , IT-SEKSJONEN , DRIFT AV FIBER , ØKONOMISYSTEM , IKT enheten , PERSONAL OG ,00 UTVIKLINGSENHETEN KOMPETANSEUTVIKLING , LÆRLINGER , BEDRIFTSHELSETJENESTE , BARNEBYEN , PROSJEKT SJUMILSSTEGET , FRISKLIVSARBEID , UTEKONTAKT , Personal og utviklingsenheten , KUNDETORG , BOLIGTILSKUDD ETABLERING , REGNSKAP , SKATT/INNFORDRING , ØKONOMI , LØNN , KANTINA , Økonomi og administrasjonsenheten ,

18 02 STRATEGISK , FELLESKONTO SKOLER , FELLES KONTO SFO , NEWTONROMMET - KP , Skoler felles , BOTNHAMN SKOLE , BOTNHAMN SFO , FJORDGÅRD SKOLE , HUSØY SKOLE , HUSØY SKOLE SFO , Nord-Senja skolene , FINNSNES BARNESKOLE , FINNSNES BARNESKOLE SFO , Finnsnes barneskole , FINNSNES UNGDOMSSKOLE , Finnsnes ungdomsskole , GIBOSTAD SKOLE , Gibostad skole , KÅRVIK SKOLE , Kårvik skole , ROSSFJORD SKOLE , ROSSFJORD SKOLE SFO , Rossfjord skole , SILSAND BARNESKOLE , SMÅSLETTAN SKOLE SFO , Silsand barneskole , SILSAND UNGDOMSSKOLE , Silsand ungdomsskole , TROLLVIK SKOLE , TROLLVIK SKOLE SFO , Trollvik skole , VOKSENOPPLÆRING FELLES , VOKSENOPPLÆRING NORSK DEL , FLYKTNINGEUNDERVISNING , FLYKTNINGEKONTOR , INTRODUKSJONSPROGRAM , KUNNSKAPSPARKEN KAFE ,

19 23070 SLI - JOBBSJANSEN - INNVANDRERTILTAK , Senter for læring og integrering , SKOLE/SFO/SENTER FOR L og I , LOGOPED , PRIVATE BARNEHAGER , SKOGEN BARNEHAGE , FELLES BARNEHAGE SPES.PED , BOTNHAMN BARNEHAGE , FURUMOEN BARNEHAGE , GIBOSTAD BARNEHAGE , HUSØY BARNEHAGE , SILSAND BARNEHAGE , Barnehager Senja , FELLES BARNEHAGE GENERELT , BERGLIA BARNEHAGE , BLOMLI BARNEHAGE , KÅRVIK BARNEHAGE , ROSSFJORD BARNEHAGE , TROLLVIK BARNEHAGE , ØVRE HAMNA BARNEHAGE , Barnehager fastlandet , BARNEHAGER , ADM KULTURETATEN , FIRST LEGO LEAGUE , LENVIK FOLKEBIBLIOTEK , LENVIK BYGDEMUSEUM , KUNST- OG KULTURFORMIDLING , IDRETT, FELLESUTGIFTER , BARNE- OG UNGDOMSARBEID , FINNSNES UNGDOMSSENTER , FRITIDSAKTIVITETER , ANDRE KULTURFORMÅL , KULTURHUSAKTIVITETER , KINODRIFT , KULTURSKOLEN , Kultur og idrett ,

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer