Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni 2015"

Transkript

1 1

2 Lenvik kommune Behandles i: Formannskap 10. juni 2015 Kommunestyret 25. juni

3 Innhold 3

4 Innstilling til vedtak: 1. Lenvik kommunestyre tar økonomirapport 2 til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivningene for 2015 inn i driftset. 3. Lenvik kommunestyre vedtar omdisponering av midler i tråd med vedlagte reguleringsskjemaer for drift og investering. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide reguleringene i de obligatoriske skjemaene og legge skjemaene som referatsak til kommunestyret i september. 4

5 1. Økonomisk status Rådmannen legger frem økonomirapport som en orientering til politikerne. Denne økonomirapporten er laget med grunnlag av regnskapsdata pr 12. mai. Rådmannen legger frem en økonomirapport som er i balanse ved årets slutt. I økonomirapport 2 er det meldt økonomiske utfordringer for Plan og teknisk, Barnevernstjenesten, Hjemmetjenesten, Tjenesten for utviklingshemmede og NAV Lenvik. Det jobbes med å gjennomføre tiltak for å minimere utfordringene ved årets slutt. Rådmannen forventer mindreutgifter på rentesiden og større refusjoner på ressurskrevende tjenester. Totalt sett medfører det at kommuneøkonomien balanserer pr 2. kvartal. Rådmannen vil ikke på dette tidspunktet foreslå styrking av et til noen av virksomhetene. Meldte avvik dekkes innenfor vedtatte rammer. I økonomirapport 3 vil rådmannen legge frem mer nøyaktige prognoser hvor nødvendige reguleringer vil foreslås og foreslås innarbeidet i økonomiplan Det vises for øvrig til virksomhetenes økonomirapporter. For investeringssiden ser rådmannen at en del investeringsprosjekter ikke vil komme til realisering. Rådmannen viser til egne kommentarer til investeringspostene og til egne investeringsrapporter på de største investeringsprosjektene. Nærværet i kommunen er redusert fra 91 % i første kvartal 2014 til 89,8 % i Nærværsprosjektet og prosjektet «Sammen om en bedre kommune» fortsetter også i 2015, som et ledd i arbeidet for å øke nærværet. 5

6 2. Driftset Økonomirapporten er bygd opp med et ekstra rammeområde i forhold til det som er vedtatt i økonomireglementet. Rammeområde 12 fellesutgifter personell er nå kommet til etter ønske fra formannskapet for å skille kommunens fellesutgifter fra utgiftene knyttet til administrative funksjoner. Det er nå 16 ulike rammeområder hvor hvert rammeområde er delt inn i virksomheter som samsvarer med hvordan kommunen er organisert i dag. Oversikt virksomheter/støtteenheter/andre rapporteringsområder: 1 Ordfører Geir-Inge Sivertsen (rådmannen rapporterer) 2 Strategisk ledelse Margrethe Hagerupsen (rådmannen rapporterer) 3 IKT Jan-Eirik Nordahl 4 Kundetorget Hennie Eidissen Utgått som egen enhet 5 Økonomi Geir-Henning Iversen Utgått som egen enhet 6 Personal og organisasjon Jens Vidar Viken (konst.) Utgått som egen enhet 7 Plan og utvikling Asle Bogen Utgått som egen enhet 8 Felles skoler Rådmannen rapporterer 9 Nord-Senja skolene Birgit R. Johansen 10 Finnsnes barneskole Ingunn Jørgensen 11 Finnsnes ungdomsskole Berit Gillebo 12 Gibostad skole Egil Kai Hansen 13 Kårvik skole Olaug Goa Berntsen 14 Rossfjord skole Ingrid Rognli 15 Silsand barneskole Monika J. Rønneberg 16 Silsand ungdomsskole Børge B. Angell 17 Trollvik skole Wenche Jakobsen 18 Senter for læring og integrering Britt-Tove Sletten 19 Barnehager Senja Mette Granheim 20 Barnehager fastlandet Kari Sandsnes 21 Kultur og idrett Cato Simonsen 22 Barnevernstjenesten Inger Slettum Olsen 23 Institusjonstjenesten Jostein Jenssen 24 Hjemmetjenesten Monica Karlsen 25 PU-tjenesten Lars Johansen 6

7 26 Helse og rehabiliteringstjenesten Evy Nordby 27 DMS (Distrikts Medisinsk Senter) Hanne N. Eidsvik 28 NAV Elin Rognmo 29 Interkommunale samarbeid Kommunestyret (rådmannen) 30 Tekniske tjenester (inkl VAR) Jan Erik Hansen Utgått som egen enhet 31 Andre overføringer Kommunestyret (rådmannen) 32 Frie inntekter Kommunestyret (rådmannen) 33 Finans Kommunestyret (rådmannen) 34 Momskomp investering Kommunestyret (rådmannen) 35 Tildelingsenheten Mona Hagensen 36 Psykisk helsetjeneste Lill Storås 37 Pleie og omsorg felles Rådmannen rapporterer 38 Fellesutgifter Lenvik Rådmannen rapporterer 39 Pensjon Rådmannen rapporterer 40 Personal og utviklingsenheten Jens Vidar Viken (konstituert) 41 Økonomi- og adm. enheten Geir-Henning Iversen 42 Plan og teknisk Geir Fredriksen 7

8 Rammeområdene Det har vært en del omorganisering i sentraladministrasjonen og innenfor det tekniske området som også skal vises gjennom reguleringer. Reguleringen er vedlagt økonomirapport 2. Det er totalt sett meldt avvik for ca 6,6 mill kroner. Som følge av økte refusjoner og lave finansutgifter forventer rådmannen at meldte avvik vil kunne dekkes innenfor Lenvik kommunes totale drifts. I økonomirapport 1 signaliserte rådmannen en svikt i skatteinntektene for egen kommune og på landsbasis. Pr mai ser det ut til at Lenviks egen skatteinngang blir bedre enn ert samtidig som at kommunene kompenseres gjennom inntektssystemet for dårligere skatteinngang. Dette ser ut til å slå positivt ut for Lenvik. Meldt avvik Virksomheter Merforbruk/mindreforbruk Barnevernstjenesten Hjemmetjenesten TPU Tjeneste for utviklingshemmede Plo felles Nav Lenvik Plan og teknisk 700 Sum avvik virksomheter Overordnede forhold Andre overføringer 0 Frie inntekter og finans Sum avvik overordnede forhold 0 Avvik totalt sett 0 Inndekning/tilpasning Ramme (Tall i 1000 kroner) Meldt avvik Styrking/reduk sjon Tilpasning Barnevernstjene 7 sten Hjemmetjeneste n TPU Tjeneste for utviklingshemme de Pleie og omsorg felles Nav Lenvik Plan og teknisk Frie inntekter og 21/22 Finans Sum meldte avvik

9 Rådmannen ser at meldte avvik vil kunne dekkes innenfor kommunens totale økonomi, men foreslår at meldte avvik ikke dekkes nå. Rådmannen foreslår at virksomhetene skal fortsette å jobbe med å minimere utfordringene man står ovenfor og at man i økonomirapport 3 gjør reguleringer i forhold til meldte avvik. Regnskapstallene vil være betydelig sikrere og prognosene skal dermed også kunne være betydelig riktigere. Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å ikke bruke av midlene som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For at kommunen skal kunne meldes ut av ROBEK så er vi avhengig av å levere et regnskap i balanse ved årets slutt. Hvis disse midlene disponeres så vil det ikke være noen buffer til å dekke eventuelle avvik. Utmelding av ROBEK vil avhenge av at ert underskuddsdekning blir inndekket som forutsatt i et inneværende år. 1. Politisk Følgende virksomheter ligger under rammeområde 1: %forbruk 00 Ordfører/politikk , POLITISK , Det forventes ingen avvik ved årets slutt. Formannskapets reservertbevilgning: Formannskapets reservertbevilgning ble redusert med kr i vedtaket for Av formannskapets reservertbevilgning på kr er følgende utbetalinger vedtatt pr. 31. mars: F-sak 136/12 Finnkroken golfpark kr F-sak 8/15 Krigens kulturminner kr F-sak 11/15 Støtte til VM i sjømat kr til disposisjon er da kr ,- Disposisjonsfond: Pr stod det kr 0 på disposisjonsfondet. I regnskapssaken foreslås det å sette ca 6,5 mill kroner til disposisjonsfond. 2. Strategisk Følgende virksomheter ligger under rammeområde 2: %forbruk 01 Strategisk ledels e , IKT enheten , Pers onal og utviklings enheten , Økonom i og adm inis trasjons enheten , STRATEGISK ,

10 Dette rammeområdet inneholder strategisk ledelse, stab, Økonomi- og administrasjonsenheten, Personal- og utviklingsenheten (Barnebyen ligger organisert under denne virksomheten), IKT-enheten, UKM. Som følge av omorganisering i sentraladministrasjonen må det gjøres reguleringer mellom virksomhetene for at ene til de enkelte virksomhetene skal vare tilpasset ny organisering. Dette gjøres i denne økonomirapporteringen. Rådmannen forventer ingen avvik ved årets slutt på dette rammeområdet. 3. Skole/SFO/Senter for læring og integrering Følgende virksomheter ligger under rammeområde 3: %forbruk 07 Skoler felles , Nord-Senja s kolene , Finns nes barneskole , Finns nes ungdom ss kole , Gibostad skole , Kårvik skole , Ros sfjord skole , Silsand barnes kole , Silsand ungdom sskole , Trollvik s kole , Senter for læring og integrering , SKOLE/SFO/SENTER FOR L og I , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. Noen virksomheter ligger noe høyt regnskapsmessig, men dette vil korrigeres av utestående refusjoner og inntekter. Totalt sett forventes rammen å balansere ved årets slutt. 4. Barnehage Følgende virksomheter ligger under rammeområde 3: %forbruk 18 Barnehager Senja , Barnehager fas tlandet , BARNEHAGER , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Etterberegning av tilskudd 2014 for ikke-kommunale barnehager vil belastes regnskapet for Tilskudd til ikke kommunale barnehager skal for 2015 beregnes basert på kommunale regnskapstall fra 2013 korrigert for deflator 2014 og Kultur Følgende virksomheter ligger under rammeområde 5: 10

11 %forbruk 20 Kultur og idrett , KULTUR , Det forventes totalt sett ingen avvik ved årets slutt. 6. Barnevern Følgende virksomheter ligger under rammeområde 6: %forbruk 21 Barnevernet , BARNEVERN , Fra tjenesten meldes det et høyt antall omsorgssaker for årets første måneder, i tillegg er det satt inn ekstra innsats for å lukke påpekte saker fra fylkesmannen. Pr i dag kan det se ut som at rammen er for lav i forhold til aktivitetsnivå. Resultatet for 2014 ble påvirket av at virksomheten hadde en buffer knyttet til erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og at rammen ble økt. For 2015 er disse bufferne ikke der og aktivitetsnivået er fortsatt høyt med mange pågående og kostnadskrevende tiltak. Slik rådmannen vurderer det så styrer virksomheten mot et merforbruk på ca. 1,8 mill kr i Pleie og omsorg Følgende virksomheter ligger under rammeområde 7: %forbruk 22 PLO s ykehjem m ene , Hjem m etjenes ten , PU-tjenesten , Tildelings enhet , Psykis ke hels etjenes ter , Felles pleie og om s org , PLEIE OG OMSORG , Institusjonstjenesten melder balanse ved årets slutt. Virksomheten har noen ekstrautgifter knyttet til ressurskrevende brukere, noe som medfører at det kan se ut som at virksomheten får et merforbruk. Økte refusjoner for ressurskrevende brukere som bokføres på pleie og omsorg felles (ansvar 38000) vil sørge for at virksomheten er i balanse ved årets slutt. Hjemmetjenesten melder et merforbruk ved årets slutt på ca 1 mill kroner før tiltak iverksettes. Merforbruket knytter seg blant annet til økt brukerbehov. Noen brukere har fått økte tjenester i påvente av sykehjemsplass, samtidig ser tjenesten at behovet for helse og omsorgstjenester har økt. Korttidsavdelingen og områdegeriatrisk avdeling har vært under oppgradering og som følge av dette har kapasiteten her vært redusert, dette har blant annet medført større trykk på hjemmetjenesten. Noe av merforbruk knytter seg til hjemmetjenesten Vardnesveien og hjemmetjenesten Gibostad som må ses under ett. Her har det pågått og 11

12 pågår fortsatt en jobb med å tilpasse driften til. Virksomheten klarer å spare inn ca kr på fokus på sykefraværsoppfølging og mindre innleie av vikarer. Etter at virksomheten har gjennomføring av beskrevne tiltak, forventes det et merforbruk på ca kr ved årets slutt. Psykisk helsetjenester forventes å være i balanse ved årets slutt. Tildelingsenheten forventes å være i balanse ved årets slutt. Tjenesten for utviklingshemmede forventer et merforbruk på 2,1 mill kroner ved årets slutt før iverksatte tiltak. Blant annet vises det til økte utgifter på Bjørkli barnebolig, noe som er tatt opp til behandling i Utvalg for helse og omsorg i sak 9/15. Vedtak i utvalget tilfører tjenesten 2,25 mill kr ved regulering innenfor eget rammeområde. erende merforbruket knytter seg til kjøp av private tjenester (2,5 mill kroner) og økt tjenesteproduksjon på avlastningsenhetene. Rådmannen ser at det er usikkerhet knyttet til prognosene, men det jobbes med å minimere merforbruket ved årets slutt. Virksomheten foreslår tiltak som vil kunne gi ca kr i reduserte utgifter. Pr 2. kvartal kan det se ut som at virksomheten får et merforbruk på ca 1,8 mill kroner. 8. Helsetjenester/sosialtjenester Følgende virksomheter ligger under rammeområde 8: %forbruk 25 Hels e og rehab.tjenesten , Distrikts m edis insk senter , NAV Lenvik , HELSETJ./SOSIALTJ , Helse og rehabiliteringstjenesten forventes å være i balanse ved årets slutt. DMS forventer å være i balanse ved årets slutt. Kan bli en utfordring knyttet til korttidsavdelingen som følge av redusert kapasitet vedrørende oppgradering av lokaler, samt fokus på å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra UNN. Nav melder merforbruk på ca kr på kjøp av private tjenester, merforbruket kan kobles mot ressurskrevende tjenester. For øvrig registrerer rådmannen at ene til sosialhjelp og livsopphold neppe vil holde. Det er flere årsaker til at sosialhjelpsutgiftene er høye. Et eksempel er flyktninger som har fått opphold i Norge på humanitært grunnlag. De har ikke rett på norsk uføretrygd, og vil måtte leve på sosialhjelp hvis de ike kommer i arbeid som følge av alvorlig sykdom. En annen problematikk er personer som lever på sosialhjelp med tunge psykiske lidelser, men som ikke ønsker å ta i mot behandling. Når man ikke er i et behandlings- eller arbeidsavklaringsløp oppfyller man ikke vilkårene for arbeidsavklaringspenger, og man vil heller ikke få uføretrygd selv om man i realiteten er uten 12

13 arbeidsevne. I tillegg ser rådmannen at gruppen med rusmiddelavhengige øker. Det rekrutteres nye, unge personer til denne gruppen, og tjenesten har ikke nok ressurser til følge disse ungdommene så tett opp som ønsket. Tett oppfølging krever heldøgnstilbud som tjenesten ikke har i dag. Rådmannen ser at tjenesten vil ha store utfordringer med å overholde et for Tjenesten har utfordringer med å lage en kvalifisert prognose, men rådmannen vurderer utfordringen til å være ca 1 mill kroner. 9. Interkommunalt samarbeid Følgende virksomheter ligger under rammeområde 9: %forbruk 28 Interkom m, Kirke m.m , INTERKOMMUNALT M.M , Det forventes ingen avvik ved årets slutt. Krisesenteret har meldt store utfordringer med å klare å overholde et for Saken er løftet inn i administrativt råd. 10. Teknisk Tidligere Tekniske tjenester er slått sammen med tidligere Plan og utvikling. Ny virksomhet heter Plan og tekniske tjenester. Følgende virksomheter ligger under rammeområde 10: %forbruk 41 Plan og Teknisk ,15 10 TEKNISK TJENESTER ,15 Plan og tekniske tjenester melder merforbruk på kr ved årets slutt. Virksomheten sliter med at inntektene er ert noe høyt. Regnskapet hittil i år viser at gebyrinntektene ikke er i nærheten av fjorårsnivået og dette skyldes blant annet mindre igangsetting av store byggeprosjekter. Virksomheten har utfordringer med at det er lave er på vedlikehold, noe som betyr at etterslepet på vedlikehold øker. Brann har hatt utgifter som følge av brannen på Nygård. Avdelingen har turnusordninger som medfører overtid hver gang det er utrykning som følge av at det kun er på dagtid at det er faste brannmannskaper (bare i sentrum). Virksomheten har et avvik på kr vedrørende 110-sentralen som følge av at tiltak fra fjorårets drift ikke ble videreført i økonomiplanen. Virksomheten foreslår å dekke inn noe av meldt merforbruk ved hjelp av å utsette vedlikehold. Rådmannen mener dette ikke er en god løsning og vil vurdere om virksomheten skal tilføres ekstra midler ved neste økonomirapportering. Virksomheten forventer å være i balanse ved årets slutt hvis det ikke skulle oppstå uforutsette problemer og at planlagt vedlikeholdsarbeid utsettes. Det vises for øvrig til virksomhetens egen økonomirapport. 11. Vann, avløp og renovasjon (VAR), slam Følgende virksomheter ligger under rammeområde 11: %forbruk 41 Plan og Teknisk , VAR ,

14 Foreløpige prognoser viser at det ligger an til balanse i forhold til vedtatt. Kommunen har pr i dag mottatt noe høyere gebyrinntekter enn forutsatt ved årets begynnelse, men på den annen side så har det oppstått noen driftsmessige utfordringer på Var-området som kan løses innenfor disse merinntektene. Det er viktig å påpeke at de tiltak som skal iverksettes kun er helt nødvendige tiltak. Selvkostberegningene ved årets slutt kan medføre at mindreforbruk/merinntekter må settes av regnskapsmessig til bundne selvkostfond. Dette vil i så fall få innvirkning på resultatet for kommunen ved årets slutt. 12. Fellesutgifter personell Følgende virksomheter ligger under rammeområde 12: %forbruk 37 Felles utgifter Lenvik , Pensjon , FELLESUTGIFTER PERSONELL , På dette tjenesteområdet ligger kommunens overordnede pensjonsføringer ert, kommunens fellesutgifter, lønnsavsetning (tilleggsbevilgninger) og utgiftene vedrørende skjenkekontroll. Det er pr i dag ingenting som skulle tilsi at det blir avvik på denne rammen ved årets slutt. Konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2015 vil ikke være klare før etter ferien. Det er avsatt 7,5 mill kroner til lønnsoppgjøret for Dette beløpet kan være noe lavt, men rådmannen må komme tilbake til dette når lønnsoppgjørene er ferdigforhandlet. Amortisering premieavvik for 2015 var ert noe for høyt i forhold til mottatte beregninger fra pensjonsleverandør i februar. Av den grunn ble det i formannskapssak vedrørende Arctic Race of Norway omdisponert kr til dette formålet, hvor amortiseringen premieavvik skulle reduseres tilsvarende. Dette er regulert i disse tallene. Det kan være en liten buffer her som vil kunne brukes til å saldere eventuelle avvik ved årets slutt. 20. Andre overføringer Følgende virksomheter ligger under rammeområde 20: %forbruk 30 Andre s tatlige inntekter , ANDRE OVERFØRINGER , Her ligger konsesjonsavgifter, skjenkekontroll og integreringstilskuddet vedrørende flyktninger ert. Lave renter kan medføre avvik på rentekompensasjonsordningen, men det vil eventuelt rådmannen komme tilbake til. Pr andre kvartal så forventes det ikke noen avvik på dette rammeområdet. 21. Frie inntekter, inkl eiendomsskatt Følgende virksomheter ligger under rammeområde 21: 14

15 %forbruk 31 Frie inntekter , FRIE INNTEKTER INKL E-SKATT , Her føres skatt på formue og inntekt, rammetilskudd og eiendomsskatt. I henhold til grønt hefte og inntektssystemet er det ert med ca 238 mill kroner i skatteinntekter for Dette er ca 13 mill kroner høyere enn regnskapet for Foreløpig skatteinngang viser at kommunen de 5 første månedene av 2015 har fått ca 9 mill kroner mer enn regnskapet for 2014 i samme periode. Hvis dette vedvarer vil skatteanslaget for egen kommune kunne bli noe høyere enn ert. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til dette. Skattetallene for landet første kvartal er urovekkende svake og rådmannen er usikker på om merinntektene det er lagt opp til i inntektssystemet (grønt hefte) er for optimistiske. Svake skattetall på landsbasis fører til at inntektsutjevningen mellom kommunene blir utfordrende for skattesvake kommuner slik som Lenvik. Det er ert med 414 mill kroner i rammetilskudd og inntektsutjevning. Regjeringen har vedtatt å kompensere for noe av skattesvikten, dette medfører at Lenvik kommune får 1,8 mill kroner mer, og at faren for at ert inntektsutjevning blir som forutsatt. Dette vil i så fall kunne medføre merinntekter på dette rammeområdet Totale skatteinntekter og rammetilskudd ert ved årets begynnelse er 652,7 mill kroner. Det forventes ingen avvik på eiendomsskatten ved årets slutt. 22. Finans, renter og avdrag. Følgende virksomheter ligger under rammeområde 22: %forbruk 32 Finansutgifter , FINANS, RENTER OG AVDRAG , Finans, renter og avdrag er ikke knyttet til noen virksomhet, ansvarene som ligger inn under denne ansvarsrammen er: 83500, 91000, 91100, 91200, 91300, 91500, Her føres rente og avdragsutgifter knyttet til Lenvik kommunes låneportefølje, aksjeutbytte, renter startlån og mottatte renter, rentekompensasjon og avdrag fra Lenvik havn KF. Første del av låneopptak for 2015 er gjennomført. Fylkesmannen har godkjent første del av låneopptak, tilsvarende 80 mill kroner. Dette ble lånt inn som et obligasjonslån, med fastrente over 5 år på 1,72 % nominell rente. Det er lånt inn 8,5 mill kroner i etableringslån, noe som er lavere enn vedtatt. Beløpet ble lavere fordi rammen til husbanken var for liten til å innfri alle søknadene. Rådmannen har nå mottatt fylkesmannens godkjenning av resterende låneopptak for Renter og avdrag Lenvik Havn er ert kr lavere enn hva som ligger i avtale mellom foretaket og kommunen. 15

16 Aktivering av renter blir betydelig lavere enn ert for Kanskje opp mot 2,5 mill kroner. Renteutgiftene til kommunen blir lavere enn ert, dette skyldes blant annet svært lave rentenivåer. Utlysning av stilling på finans ga få kvalifiserte søkere, stillingen har vært lyst ut på nytt med en del endrede kvalifikasjonskrav og blir nå besatt. Aktiv finansforvaltning er derfor ikke kommet helt i gang, men det jobbes med dette. Første del av årets låneopptak ble gjort i obligasjonsmarkedet med gode rentebetingelser. Et møte med KLP har også medført betydelig lavere marginer på lånene som kommunen har der. Rådmannen jobber ut fra målet om at renteutgiftene skal bli betydelig lavere enn ert ved årets slutt. Renteinntektene vil bli lavere en ert fordi kommunen vil ha lite overskuddslikviditet og at rentenivået er så lavt som det er. Likviditeten til kommunen er ok, men til tider så er den utfordrende. Som følge av betydelig lavere overskuddslikviditet (ubrukte lånemidler), premieavviksproblematikk og forskuttering av ressurskrevende tjenester og interkommunale samarbeid, så har det vært nødvendig å trekke av kassekreditten i flere omganger i første kvartal, og det er stor sannsynlighet for at det må gjøres flere ganger i år. Dette medfører noe økte renteutgifter. Det er satt av kr til dette og slik rådmannen vurderer det så bør dette holde. 23. Momskompensasjon/motpost avskrivninger Følgende virksomheter ligger under rammeområde 23: %forbruk 33 MVA-kom p/m otpost avskr ,00 23 MVAKOMP/MOTPOST AVSKR , ######## Her ligger motpost avskrivninger og dekning av tidligere års merforbruk ert. Det er ert med underskuddsdekning på ca 6,65 mill kroner. Av dette er ca 2,2 mill kroner fra underskuddet i 2013, resterende underskuddsdekning gjelder Av den grunn så vil Lenvik kommune fortsatt være på ROBEK når regnskapet for 2014 er behandlet i juni I regnskapssaken foreslår rådmannen at resterende underskudd bokført i balansen også inndekkes i år slik at kommunen kan være ute av ROBEK neste sommer når regnskapet er vedtatt. Regnskapsoversikt pr 1. kvartal (i 1000 kr) Tall i tusen Ansva r Tekst Regnskap Reguler t %forbruk ORDFØRER , POLITISKE STYRINGSORGANER , KOMMUNESTYRE , FORMANNSKAP , UTVALG FOR OPPVEKST OG ,41 Regnskap pr

17 KULTUR UTVALG FOR HELSE OG OMSORG , UTVALG FOR MILJØ OG ,95 FORVALTNING ELDRERÅDET , UNGDOMSDEMOKRATI , KOMMUNE- OG STORTINGSVALG , Ordfører/politikk , POLITISK , STRATEGISK LEDELSE , STAB STRATEGISK LEDELSE , PROSJEKTER STRAT.LEDELSE , NÆRINGSARBEID , PROSJEKTER NÆRING , Lenvik Frivilligsentral , UKM Arctic , Strategisk ledelse , IT-SEKSJONEN , DRIFT AV FIBER , ØKONOMISYSTEM , IKT enheten , PERSONAL OG ,00 UTVIKLINGSENHETEN KOMPETANSEUTVIKLING , LÆRLINGER , BEDRIFTSHELSETJENESTE , BARNEBYEN , PROSJEKT SJUMILSSTEGET , FRISKLIVSARBEID , UTEKONTAKT , Personal og utviklingsenheten , KUNDETORG , BOLIGTILSKUDD ETABLERING , REGNSKAP , SKATT/INNFORDRING , ØKONOMI , LØNN , KANTINA , Økonomi og administrasjonsenheten ,

18 02 STRATEGISK , FELLESKONTO SKOLER , FELLES KONTO SFO , NEWTONROMMET - KP , Skoler felles , BOTNHAMN SKOLE , BOTNHAMN SFO , FJORDGÅRD SKOLE , HUSØY SKOLE , HUSØY SKOLE SFO , Nord-Senja skolene , FINNSNES BARNESKOLE , FINNSNES BARNESKOLE SFO , Finnsnes barneskole , FINNSNES UNGDOMSSKOLE , Finnsnes ungdomsskole , GIBOSTAD SKOLE , Gibostad skole , KÅRVIK SKOLE , Kårvik skole , ROSSFJORD SKOLE , ROSSFJORD SKOLE SFO , Rossfjord skole , SILSAND BARNESKOLE , SMÅSLETTAN SKOLE SFO , Silsand barneskole , SILSAND UNGDOMSSKOLE , Silsand ungdomsskole , TROLLVIK SKOLE , TROLLVIK SKOLE SFO , Trollvik skole , VOKSENOPPLÆRING FELLES , VOKSENOPPLÆRING NORSK DEL , FLYKTNINGEUNDERVISNING , FLYKTNINGEKONTOR , INTRODUKSJONSPROGRAM , KUNNSKAPSPARKEN KAFE ,

19 23070 SLI - JOBBSJANSEN - INNVANDRERTILTAK , Senter for læring og integrering , SKOLE/SFO/SENTER FOR L og I , LOGOPED , PRIVATE BARNEHAGER , SKOGEN BARNEHAGE , FELLES BARNEHAGE SPES.PED , BOTNHAMN BARNEHAGE , FURUMOEN BARNEHAGE , GIBOSTAD BARNEHAGE , HUSØY BARNEHAGE , SILSAND BARNEHAGE , Barnehager Senja , FELLES BARNEHAGE GENERELT , BERGLIA BARNEHAGE , BLOMLI BARNEHAGE , KÅRVIK BARNEHAGE , ROSSFJORD BARNEHAGE , TROLLVIK BARNEHAGE , ØVRE HAMNA BARNEHAGE , Barnehager fastlandet , BARNEHAGER , ADM KULTURETATEN , FIRST LEGO LEAGUE , LENVIK FOLKEBIBLIOTEK , LENVIK BYGDEMUSEUM , KUNST- OG KULTURFORMIDLING , IDRETT, FELLESUTGIFTER , BARNE- OG UNGDOMSARBEID , FINNSNES UNGDOMSSENTER , FRITIDSAKTIVITETER , ANDRE KULTURFORMÅL , KULTURHUSAKTIVITETER , KINODRIFT , KULTURSKOLEN , Kultur og idrett ,

20 05 KULTUR , ADMINISTRASJON BARNEVERN , BARNE OG UNGDOMSVERNTILTAK , Barnevernet , BARNEVERN , LANGTIDSAVD ROSSFJORD , FINNSNES OMSORGSSENTER , SENTRALKJØKKEN (TIDL DRIFTSAVD. FINNSNES OMSORGSSENTER) , PLAN 2 FINNSNES OMSORGSSENTER , PLAN 3 FINNSNES OMSORGSSENTER , PLAN 4 FINNSNES OMSORGGSENTER , DAGTILBUD HJEMMEBOENDE DEMENTE , PLO sykehjemmene , HJEMMETJENESTER SENTRUM ØST , RØDE KORS ELDRESENTER , HJEMMETJENESTER SENTRUM ,32 VEST HJEMMETJENESTER VARDNESVEIEN , HJEMMETJENESTER ROSSFJ , HJEMMETJ. PU STRAUMEN , HJEMMETJ DISTR GIBOSTAD , GIBOSTAD SERVICESENTER , BOTNHAMN SERVICESENTER ,00-23 Hjemmetjenesten , TJENESTER PU - FELLES , BJØRKLIA AVLASTNING , HJEMMETJENESTER BUSLETTA , BAKKELY ARBEIDSSENTER , LIAVEIEN AVLASTNING , HJEMMETJENESTER HAMNAVEIEN , HJEMMETJENESTER NAUSTVEIEN , HJEMMETJ. SANDVIKLIA , HJEMMETJ. SELJEBERGAN , PU-tjenesten , Administrasjon Tildelingsenhet , Omsorgslønn / støttekontakt ,

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0 Rapportnavn: 1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 0 273 040 275 935 0 273 040 275 935 1001 Politisk virksomhet, Ordfører og varaordfører utgifter 0 940 720 952 502

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer