Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012"

Transkript

1 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid 15. januar 2013 Prosjektleder: Hege Linnestad Oslo universitetssykehus HF Oslo kommune Bydeler i Oslo

2 Innhold Prosjektinformasjon...2 Bakgrunn for prosjektet...3 Mål med prosjektet...3 Delmål 1 Videreutdanning og kontinuitet...3 Delmål 2 - Evaluering og forskning...4 Gjennomføring...4 Del 1 Videreutdanning og kontinuitet...5 Nærmere om utdanningen: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid...5 Opptak og fordeling av studieplasser...6 Erfaringer...6 Oversikt over gjennomførte aktiviteter...7 Del 2 Evaluering og forskning...7 Prosjektets overføringsverdi og veien videre...8 Regnskap...9 VEDLEGG

3 Prosjektinformasjon Tittel på prosjektet: Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Deltakende parter: Fra Oslo kommune / bydelene i Oslo Helseinstitusjoner i bydeler i Oslo med stor andel befolkning med minoritetsspråklig bakgrunn Representanter fra Helse- og velferdsetaten Helseforetak Andre Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Lovisenberg diakonale sykehus Vestre Viken HF Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som faglig utdanningsinstans Brukerrepresentanter med flerkulturell bakgrunn (innvandrerorganisasjoner) Representanter for arbeidstakerorganisasjonene Studentrepresentanter fra kull 2009/2010 ( likemannsrepresentant ) Prosjektansvarlig: Tove Strand, Viseadministrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF Prosjektleder: Hege Linnestad, Leder, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus HF 2

4 Bakgrunn for prosjektet Norge har blitt et flerkulturelt land med en mangfoldig befolkning, noe som også gjenspeiles i tjenesteytere og brukere i helsevesenet. Per 2012 bor det mennesker som har innvandret til Norge eller som er født i Norge med innvandrerforeldre. Dette utgjør totalt 13,1 % av den samlede befolkningen 1. Av disse bor 70 % i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde. Innvandrertettheten varierer sterkt, men med en betydelig konsentrasjon i opptaksområdene til OUS, A-hus og Vestre Viken. Når mennesker kommuniserer, kan det lett oppstå misforståelser som bygger på forutinntatte sannheter. Når mennesker med ulik kulturell bakgrunn møtes, er risikoen for at man kommuniserer forbi hverandre, særlig stor. Prosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (prosjektbeskrivelse vedlagt) er et overordnet samhandlingsprosjekt med aktører fra fem sykehus samt institusjoner fra Oslo kommune / bydelene i Oslo. Prosjektet innbefatter en rekke større og mindre tiltak og er en forlengelse av Prosjekt likeverdige helsetjenester (med særlig fokus på innvandrere) ledet av Helse Sør-Øst RHF , og vil følge opp vedtak fattet i dertil relaterte styresaker i Helse Sør-Øst RHF i Det arbeides for at helsetjenesten skal tilrettelegges i henhold til Helse Sør-Østs visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisk bakgrunn. Primær- og spesialisthelsetjenesten har store utfordringer i forhold til å innfri krav om likeverd i helsetilbudet til en mer sammensatt og mangfoldig befolkning. Alle pasienter skal behandles likeverdig. For å sikre dette, trenger enkelte grupper en tilrettelagt oppfølging; for å forstå og gjøre seg forstått og for å være trygg på omgivelsene. Det forutsetter god håndtering av kulturelle forskjeller for å skape tillit til det norske helsevesnet. At helsepersonell har innsikt i ulik virkelighetsforståelse og sykdomsforståelse, inkludert subjektiv opplevelse av sykdomstilfellets alvorlighetsgrad, er avgjørende for å sikre likeverdige helsetjenester. Gjennom å utdanne egne ansatte til veiledere i flerkulturelt helsearbeid, ønsker de deltakende helseinstitusjoner og bydeler / Oslo kommune å bidra til bedre kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter. Behandlingstilbudet kan gjennom detter arbeidet lettere kunne tilpasses den enkelte pasients behov og kulturelle integritet. Mål med prosjektet Delmål 1 Videreutdanning og kontinuitet Målet med prosjektet var å styrke det allerede etablerte nettverket av kulturveiledere og øke antall ansatte med kompetanse innenfor flerkulturell forståelse og arbeid med minoritetsspråklige pasienter. Ved at dette var et samhandlingsinitiativ basert på felles 1 (15.jan 2013). 3

5 utdanning og kompetanseutvikling av egne ansatte, ble det samtidig lagt til rette for at det etableres nettverk på tvers av institusjonene noe som igjen kan resultere i nye felles prosjekter. Det ble lagt opp til jevnlig oppfølging av ferdig utdannede veilederne, blant annet via faglunsjer, fagmøter og erfaringsutveksling. Utdanningen legger vekt på å utvikle kompetanse hos studentene for at de skal bli en veiledningsressurs i egen institusjon. I situasjoner der ansatte og minoritetsspråklige pasienter møtes, kan den ansatte iblant føle seg usikker på hvordan hun/han bør opptre, eller hvordan situasjonene bør tilrettelegges for å ivareta pasientens rett til likeverdig behandling. Økt bevissthet vil bidra til kvalitativt bedre tjenester for den enkelte minoritetsspråklige pasient, i tillegg til at trygge medarbeidere i større grad gir trygge pasienter. Ansatte som blir veiledere i flerkulturelt helsearbeid, vil også kunne fungere som holdningsskapende ambassadører på sykehuset, i hjemmetjeneste og sykehjem, blant annet ved aktivt å invitere seg selv til å holde innlegg på ledermøter, morgenmøter etc., men også i sitt daglige virke som forbilde for sine kollegaer. Delmål 2 - Evaluering og forskning Målet med tidligere prosjekter har vært at utdanning av veiledere i flerkulturelt helsearbeid skal være et kvalitativt godt tilbud til ansatte som reflekteres i interaksjon med pasienter, og at selve utdanningen og operativ drift av veilederne blir en naturlig del av tjenestene, og dertil legges i ordinær drift hos de respektive partene. Nå ønsket vi å evaluere nytteverdien av tidligere tiltak, samt forutsetninger og suksesskriterier for et velfungerende ressursnettverk som ble dannet etter de første kullene. Prosjektet har også undersøkt hvordan vi kan vedlikeholde og videreutvikle en god samhandling. Ved å ha evaluert tidligere tiltak kan vi nå gi føringer for videre drift og utvikling av tilbudet. Den vil også gi føringer for hvordan videreutdanningen kan bli et fast tilbud. Det ble utforsket i hvilken grad kontinuiteten er en forutsetning for et velfungerende ressursnettverk og likeverdige helsetjenester generelt. Evalueringen har også vist hvilken rolle profesjonsutøvere har i forhold til å kunne yte gode tjenester og praktisere målene beskrevet i strategiske dokumenter, oppdragdokumenter og diverse lover. Vi har kartlagt hvilke begrensinger ferdigutdannede veiledere møter ute i praksis, og slik fikk vi kunnskap om hvordan vi kan jobbe videre med å tilrettelegge deres virke, samt kjennskap til hvilke nye tiltak som må til for at målene om likeverdige helsetjenester skal kunne etterleves i praksis. Gjennomføring I mai 2011 fikk vi tilbakemelding om at prosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap 4

6 og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid hadde mottatt kr fra Samarbeidsutvalget. Prosjektet har vært organisert i to faser/deler: Del 1: Planlegging og gjennomføring av selve studiet samt implementering av ferdigutdannede i drift Del 2: Gjennomføring av evaluering og forskning Del 1 besto av forberedelse, planlegging og gjennomføring: Partene i hovedprosjektets arbeidsutvalg har hatt planleggingsmøter hvor kriterier for søknad og opptak til studiet samt fordeling av studieplasser ble definert. Prosjektet har i planleggingsfasen og underveis også blitt debattert i den overordnede prosjektgruppen. Det ble også etablert et tverrgående koordinatorteam, med en representant fra hver deltakende virksomhet. Disse har hatt ansvar for markedsføring av studiet både via Intra- og Internett, i tillegg til øvrig informasjonsformidling til ledelsen og ellers i organisasjonen. Ledelsesforankringen har vært et viktig moment i rekrutteringen, da de som deltar på studiet ikke bare tilegner seg ny kunnskap, men også blir en ressurs i egen virksomhet som kulturveileder etter endt utdanning, med tilhørende ansvar. Da er det viktig at leder er inneforstått med hva dette innebærer, og er villig til å sette av tid for den ansatte som deltar i prosjektet. Koordinatorteamet, delvis gjennom prosjektleder, har i oppstartsfasen hatt kontakt med Høgskolens administrative koordinatorer og fagansvarlig ved studiet, og har kunnet komme med innspill til studieplan og pensumlisten. Videre har det vært tett kontakt med fagansvarlig på HiOA og prosjektleder gjennom hele prosjektperioden. Del 2 bestod av kartlegging av mulige forskningsinstitusjoner som kunne utføre evalueringen av tiltaket, og oppfølging og bistand av den utvalgte. Del 1 Videreutdanning og kontinuitet Nærmere om utdanningen: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Videreutdanning i Veiledning i flerkulturelt helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt et omfang på 15 studiepoeng fordelt på tre samlinger á 3 og 4 studiedager, totalt 11 dager. Overordnet fokus har vært refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Det ble lagt vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet. Studiet er utviklet for å møte behov hos yrkesutøvere som arbeider med flerkulturelle spørsmål knyttet til helse, sykdom og behandling i et flerkulturelt helsevesen. Målet har vært å videreutvikle den ansattes kunnskap fra handlingsberedskap til handlingskompetanse i et flerkulturelt miljø. 5

7 Opptak og fordeling av studieplasser Antall studenter fra hver av institusjonene ble vurdert i samråd med partene (etter antall ansatte, behov i fht pasientgrunnlag med minoritetsspråklig bakgrunn, arbeidsbelastning og en helhetlig vurdering foretatt av ledelsen ved den enkelte virksomhet). Opptakskrav fra Høgskolen sin side er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Opptaket til studiet var åpent for alle yrkesgrupper tilknyttet samarbeidspartenes virksomheter, og vi ønsket både ansatte med flerkulturell bakgrunn og etnisk norske. Dette fordi en slik sammensetning bidrar til dynamikk og interkulturell dialog i studiesettingen. Søknad, opptak og dedikert tid til veilederrollen etter endt utdanning skjedde i dialog med nærmeste leder. Søknadsfristen til studiet var 28. september For best oppfølging av studentene på studiet, hadde Høgskolen i Oslo og Akershus en begrensning på 28 studenter. Søkerne representerer mangfold når det gjelder yrke, utdanningsnivå, erfaring, alder og (etnisk)bakgrunn. Fordeling av tildelte studieplasser: Institusjon Antall tildelte plasser Oslo Universitetssykehus HF 11 Lovisenberg DS 1 Vestre Viken HF 5 Akershus universitetssykehus HF 6 Oslo kommune /Bydelene i Oslo 6 Erfaringer Studentene har i løpet av utdanning: skaffet seg innsikt i kulturelt betingete begrepsforskjeller knyttet til helse, sykdom og behandling blitt bevisst ansvar og roller som yrkesutøver i et flerkulturelt helsevesen tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i veiledning og kommunikasjon i et flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø Studentenes samlede evaluering etter siste samling, viser at utdanningen har vært viktig for deres virke; De melder om at de har fått utbytte av det faglige innholdet, og at deltakelsen i utdanningen vil forbedre kvaliteten av eget og kollegaers arbeid. Studentene har vært svært aktive på samlingene, har vist initiativ og bidratt til god diskusjon seg i mellom og med forelesere. Studentene har vist engasjement og ser frem til å starte sitt virke på sine respektive arbeidsplasser. De har også meldt at deres kollegaer og ledere ser frem til en ny ressurs i deres virksomheter. Samarbeidet på tvers av virksomhetene har fungert godt, likeledes har samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus vært godt og konstruktivt. 6

8 Oversikt over gjennomførte aktiviteter Dato 2011 Mai Juni Aktivitet Rammer/ felles prosedyrer for opptak til studiet utarbeidet Videreutdanning annonseres på inter- og intranettsidene og i ledergruppene hos de respektive partene, med søknadsfrist 28. september 28. september Søknadsfrist Tilbakemelding om opptak på studiet 1. oktober november Studiestart ca 14. november Samling I 12. desember Fag chat januar Samling II 16. februar Innlevering av refleksjonsnotat februar Fag chat mars Samling III April Eksamen 10. april Innlevering refleksjonsnotat april Workshop - Fagsamling med nyutdannede og erfarne veiledere i flerkulturelt helsearbeid Juni Sensur Januar-august Forskningsstudiet og evaluering av prosjektet / studiet /veilederordningen FAFO 15. August Levering av FAFO-rapport 10. September Avslutningsmarkering September Implementering i drift Del 2 Evaluering og forskning Vi engasjerte Forskningsstiftelse FAFO til å gjennomføre evalueringen av tiltaket. Studiet er utført av Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad som prosjektleder. Sammendrag av FAFO-rapport: Det står mye på spill. En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Denne rapporten handler om veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Formålet med rapporten er å evaluere tiltaket Veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Utdanningen og etableringen av tilknyttede nettverk er ett av flere tiltak i prosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet, som er en satsing initiert for å sikre at det ytes gode og tilpassede helsetjenester til hele befolkningen. Med i prosjektet er ulike helseforetak og sykehus i hele hovedstadsområdet, samt Oslo kommune og bydelene i Oslo. Det vi her har omtalt som Likeverdsprosjektet, er organisert ut fra tre delmål. 7

9 - Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp - Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid - Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis De empiriske resultatene indikerer at studentene har fått økt kunnskap og forståelse for tematikken, og ikke minst styrket sin interesse for fagfeltet og føler at de har fått tilført viktige kompetanse. Samtidig synes det å være noe usikkerhet knyttet til hva som forventes av dem etter avsluttet utdanning. Det skyldes trolig at rollen som kulturveileder ikke er klart nok definert. Det synes å være et gap mellom idealer om mangfoldshåndtering på den ene siden og mangel på tid og ressurser til faktisk å nyttegjøre kompetansen, på den andre. Til tross for noen innvendinger skal det understrekes at de fleste var positive til utdanningen. Med bedre lederforankring og en avklaring av forventingene, vil kulturveiledere kunne spille en betydelig rolle. I dag syns det imidlertid som om det er mange ildsjeler som er viktige. De gjør åpenbart en betydelig jobb, og mange velger å bruke egen fritid på å få fram kompetansen de har ervervet. En utfordring framover vil likevel være å institusjonalisere deres kunnskap og praksis, slik at den ikke blir for personavhengig. En barriere kan skyldes manglende bevissthet om tematikken, mens noen har opplevd at det er negative holdninger på arbeidsplassen. Andre beskriver også det de opplever som en generell motstand mot teorikunnskap og fagutvikling. Det er følgelig ingen tvil om at rollen som kulturveileder er krevende. Og det står mye spill. Prosjektets overføringsverdi og veien videre I løpet av prosjektet har vi delt våre erfaringer med andre helseforetak og sykehus, kommuner og interessenter ved å lage informasjonsmateriell og rapporter samt ved aktiv bruk av inter- og intranett. Videre har vi holdt en rekke innlegg og presentasjoner på nasjonale konferanser, regionale fagsamlinger og interne seminarer og møter. Prosjektet har også vært referert på partenes nettsider, nettartikkel på Helse Sør-Øst sin hjemmeside samt hos Norsk sykepleierforbund. Prosjektet bygger videre på en første pilot i regi av Pilotsykehusprosjektet Likeverdig helsetjenester for en flerkulturell befolkning samt to kull i regi av Likeverdsprosjektet og vi har derfor kunnet basere presentasjoner og generell bekjentgjøring av studiet og prosjektet med bakgrunn i disse erfaringene. Mange institusjoner, helseforetak og kommuner har vist interesse for prosjektet og utdanningen, og har ytret ønske om å få delta på utdanningen. Likeverdsprosjektet har hele tiden hatt et ønske og mål om at prosjekter som blir positivt evaluert og gir gode resultater, skal videreføres og gjøres til varige tilbud. Fra høsten 2012 er det derfor svært gledelig at kulturveilederutdanningen er blitt en del av Høyskolen i Oslo og Akershus ordinære studietilbud åpent for alle kvalifiserte søkere. På denne måten har et prosjekt blitt gjort om til ordinær drift. I mai 2013 skal 46 studenter levere sin eksamen, og får da tilbud om å bli en del av kulturveiledernettverket. 8

10 Veien videre består i tillegg av å opprettholde engasjementet og videreutvikle kulturveiledernes kompetanse. I den forbindelse ser vi stor nytte av å opprette lokale, mindre nettverk, og at eierskapet av oppfølgingen forankres på de ulike arbeidsplassene. Regnskap Prosjektet fikk tildelt kr fra Samarbeidsutvalget i mai Den største utgiftsposten vår har bestått i å dekke studieavgiften til Høgskolen i Oslo og Akershus, evalueringsstudiet gjennomført av FAFO, samt kostnader relatert til andre samlinger i nettverket. Partene har også lagt ned et betydelig beløp i egeninnsats, gjennom administrativ oppfølging, frikjøp av studentenes tid til deltakelse på samlinger og studentenes egen finansiering av semesteravgift. Resterende midler på kr vil bli benyttet i arbeidet med nettverksetablering i REGNSKAP FOR 2011/ Bevilgede midler kr Studieavgift til Høgskolen i Oslo og Akershus Delbetaling 1 (1) kr Studieavgift til Høgskolen i Oslo og Akershus Delbetaling 2 (1) kr Evaluering FAFO - delbetaling 1 kr Evaluering FAFO - delbetaling 2 kr Totalt kr Restbeløp kr Egenfinansiering/egeninnsats Semesteravgift til Høgskolen i Oslo og Akershus 2*420 kr x 28 (2) kr Frikjøp av ansattes tid/permisjon til deltakelse på undervisningsdager (3) kr Avsatt arbeidstid til å drive internkursing og holdningsarbeid for kolleger og andre ansatte Kontorplass, møte/konferanselokaler, IKT-utstyr med mer. Egenfinansiering kr (1) inkluderer studieadministrasjon (opptak/registrering/studiepoeng), faglig opplegg med forelesere, veiledning og oppfølging) (2) Semesteravgiften betales av studenten. Semesteravgiften er på 380 kr, må betales for høst 2010 og vår (3) Egenfinansiering: frikjøp av ansattes tid/permisjon til deltakelse på undervisningsdager (11 dager * 28 studenter). 9

11 VEDLEGG 10

12 Brosjyre videreføring av Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 11

13 VIDEREUTDANNING I VEILEDNING I FLERKULTURELT HELSEARBEID Program 1. samling Høgskolen i Oslo og Akershus november 2011 Mandag 14.november Sted: Pilestredet 46, PA Kl Informasjon om studiet og samlingene, v/ Hege Linnestad, OUS, representant fra LEO og Tone Horntvedt, HIOA KL Introduksjon til grunnleggende begreper og perspektiver (kultur, identitet, etnisitet, samfunn) v/ Tone Horntvedt, 1. lektor HIOA Kl Lunsj Kl Grunnleggende begreper fortsetter Kl Arbeide med refleksjonsnotatene i plenum og i grupper Kl Innføring i bruk av Fronter og stud.web Tirsdag 15.november Kl Kl Kl Onsdag 16.november Kl Kl Kl Kl Torsdag 17.november Kl Kl Kl Kl Kl Sted: Pilestredet 40, T221 Likeverdige helsetjenester i et flerkulturelt helsevesen? v/inger Daae-Qvale, Ahus Lunsj Veiledning i fokus. Styrking og videreutvikling av den enkeltes veiledningskompetanse- Grunnleggende teori og praksis om veiledning og veiledning som strukturert pedagogisk prosess. Med vekt på planlegging og oppstartfasen i en veiledningsprosess og veilederrollen. ved Gro Røkholt, høgskolelektor HIOA Sted: Pilestredet 40, T221 Folkehelse i et migrasjonsperspektiv og papirløse flyktningers situasjon ved Bernadette N. Kumar Dr. med. NAKMI Lunsj Religion og religiøsitet hos mennesker i vanskelige livssituasjoner ved Cato Christensen 1. lektor HIOA Arbeid med refleksjonsnotatene i grupper Sted: Pilestredet 40 T221 Medisinsk antropologi ved Tone Horntvedt, Lunsj Kort presentasjon fra gruppene om notatene Oppsummering og diskusjon av innholdet i samlingen Evaluering FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningene Pilestredet 40 og 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT Vennlig hilsen Tone 12

14 VIDEREUTDANNING I FLERKULTURELT HELSEARBEID Program 2. samling Høgskolen i Oslo og Akershus Mandag 23.januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Diskursbegrepet normalitet og avvik, symbolsk konstruksjon av grenser; er dette et nyttig begrep i flerkulturelt helsearbeid ved Tone Kl Lunsj Kl Flere begreper diaspora, etnosentrisme og kulturrelativisme, emisk og etisk, kategoriseringsmekanismer ved Tone Kl Arbeide i grupper med forarbeid til refleksjonsnotatene Tirsdag 24. januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Religion, psykisk helse og kjønn som variabler for å reflektere ressurser og utfordringer i et flerkulturelt helsevesen. Perspektiv på Somaliske tradisjoner. v/ Bashe Musse Kl Lunsj Kl Veiledning: Muligheter og utfordringer i veiledningsprosessen; ulike innfallsvinkler og metoder i veiledning. Hvordan utfordre i arbeidsfasen ved Gro Røkholt. OBS nytt rom P 40 T 225 Onsdag 25. januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Om veilederfunksjonen ved en tidligere student og representant fra prosjektledelsen KL Universelle fellestrekk finns de? Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Kl Lunsj Kl En aldri så liten gjennomgang av ulike typer av religioner ved Cato Christensen Kl Arbeide med refleksjonsnotatene Torsdag 26. januar Sted: Pilestredet 48, Athene 1 Kl Om skriving av notater ved Cato KL Begynn å skrive på notatet Kl Lunsj Kl Kjønn, profesjon og etnisitet, ved Anne Leseth, Kl En meget kort oppsummering av samlingen v/tone FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningen Pilestedet 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT IGJEN! Vennlig hilsen Tone 13

15 Program 3. samling Høgskolen i Oslo og Akershus Mandag 12. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Flerkulturell kommunikasjon- om toleranse, respekt og ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn ved Lars Gule postdok. Stipend. SPS HIOA Kl Lunsj Kl Flere begreper Bourdieu s mest sentrale begreper ved Tone Kl Kulturforskjeller i detaljene, hvorfor er det forskjell på hva vi «bryr oss» om? Ved Per Inge Båtnes, INT, HIOA Tirsdag 13. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Tillitt og arbeid i kulturelt utsatte posisjoner ved Per Inge Båtnes, HIOA Kl Lunsj Kl Veiledning: utveksle, reflektere og bearbeide erfaringer og opplevelser knyttet til veiledning i praksis.ved Gro Røkholt. OBS nytt rom P 40 T 225 Onsdag 14. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Profesjonspraksis og marginalisering av brukergrupper. Om behandlingsprosesser og samhandling i et flerkulturelt perspektiv. Temaet knyttes opp mot rusavhengighet, ved Elin Berg, SAM, HIOA Kl Lunsj Kl En aldri så liten innføring i nasjonale minoriteter og urfolk ved Cato Kl Refleksjoner rundt refleksjonsnotatene og sammenfatning av studiet og evaluering ved Cato og Tone Kl Muligheter og utfordringer i den tolkede samtalen ved Tatjana Radanovic Feldberg, INT, HIOA FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningen Pilestedet 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT IGJEN! Vennlig hilsen Tone Rett til endring forbeholdes 14

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Samtalepartnere om tro og livssyn

Samtalepartnere om tro og livssyn Prosjektrapport 2011/12 Samtalepartnere om tro og livssyn En rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus Forfatter: Anders Huuse Kartzow Fredrikke Qvams

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer