Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012"

Transkript

1 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid 15. januar 2013 Prosjektleder: Hege Linnestad Oslo universitetssykehus HF Oslo kommune Bydeler i Oslo

2 Innhold Prosjektinformasjon...2 Bakgrunn for prosjektet...3 Mål med prosjektet...3 Delmål 1 Videreutdanning og kontinuitet...3 Delmål 2 - Evaluering og forskning...4 Gjennomføring...4 Del 1 Videreutdanning og kontinuitet...5 Nærmere om utdanningen: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid...5 Opptak og fordeling av studieplasser...6 Erfaringer...6 Oversikt over gjennomførte aktiviteter...7 Del 2 Evaluering og forskning...7 Prosjektets overføringsverdi og veien videre...8 Regnskap...9 VEDLEGG

3 Prosjektinformasjon Tittel på prosjektet: Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Deltakende parter: Fra Oslo kommune / bydelene i Oslo Helseinstitusjoner i bydeler i Oslo med stor andel befolkning med minoritetsspråklig bakgrunn Representanter fra Helse- og velferdsetaten Helseforetak Andre Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Lovisenberg diakonale sykehus Vestre Viken HF Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som faglig utdanningsinstans Brukerrepresentanter med flerkulturell bakgrunn (innvandrerorganisasjoner) Representanter for arbeidstakerorganisasjonene Studentrepresentanter fra kull 2009/2010 ( likemannsrepresentant ) Prosjektansvarlig: Tove Strand, Viseadministrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF Prosjektleder: Hege Linnestad, Leder, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus HF 2

4 Bakgrunn for prosjektet Norge har blitt et flerkulturelt land med en mangfoldig befolkning, noe som også gjenspeiles i tjenesteytere og brukere i helsevesenet. Per 2012 bor det mennesker som har innvandret til Norge eller som er født i Norge med innvandrerforeldre. Dette utgjør totalt 13,1 % av den samlede befolkningen 1. Av disse bor 70 % i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde. Innvandrertettheten varierer sterkt, men med en betydelig konsentrasjon i opptaksområdene til OUS, A-hus og Vestre Viken. Når mennesker kommuniserer, kan det lett oppstå misforståelser som bygger på forutinntatte sannheter. Når mennesker med ulik kulturell bakgrunn møtes, er risikoen for at man kommuniserer forbi hverandre, særlig stor. Prosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (prosjektbeskrivelse vedlagt) er et overordnet samhandlingsprosjekt med aktører fra fem sykehus samt institusjoner fra Oslo kommune / bydelene i Oslo. Prosjektet innbefatter en rekke større og mindre tiltak og er en forlengelse av Prosjekt likeverdige helsetjenester (med særlig fokus på innvandrere) ledet av Helse Sør-Øst RHF , og vil følge opp vedtak fattet i dertil relaterte styresaker i Helse Sør-Øst RHF i Det arbeides for at helsetjenesten skal tilrettelegges i henhold til Helse Sør-Østs visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisk bakgrunn. Primær- og spesialisthelsetjenesten har store utfordringer i forhold til å innfri krav om likeverd i helsetilbudet til en mer sammensatt og mangfoldig befolkning. Alle pasienter skal behandles likeverdig. For å sikre dette, trenger enkelte grupper en tilrettelagt oppfølging; for å forstå og gjøre seg forstått og for å være trygg på omgivelsene. Det forutsetter god håndtering av kulturelle forskjeller for å skape tillit til det norske helsevesnet. At helsepersonell har innsikt i ulik virkelighetsforståelse og sykdomsforståelse, inkludert subjektiv opplevelse av sykdomstilfellets alvorlighetsgrad, er avgjørende for å sikre likeverdige helsetjenester. Gjennom å utdanne egne ansatte til veiledere i flerkulturelt helsearbeid, ønsker de deltakende helseinstitusjoner og bydeler / Oslo kommune å bidra til bedre kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter. Behandlingstilbudet kan gjennom detter arbeidet lettere kunne tilpasses den enkelte pasients behov og kulturelle integritet. Mål med prosjektet Delmål 1 Videreutdanning og kontinuitet Målet med prosjektet var å styrke det allerede etablerte nettverket av kulturveiledere og øke antall ansatte med kompetanse innenfor flerkulturell forståelse og arbeid med minoritetsspråklige pasienter. Ved at dette var et samhandlingsinitiativ basert på felles 1 (15.jan 2013). 3

5 utdanning og kompetanseutvikling av egne ansatte, ble det samtidig lagt til rette for at det etableres nettverk på tvers av institusjonene noe som igjen kan resultere i nye felles prosjekter. Det ble lagt opp til jevnlig oppfølging av ferdig utdannede veilederne, blant annet via faglunsjer, fagmøter og erfaringsutveksling. Utdanningen legger vekt på å utvikle kompetanse hos studentene for at de skal bli en veiledningsressurs i egen institusjon. I situasjoner der ansatte og minoritetsspråklige pasienter møtes, kan den ansatte iblant føle seg usikker på hvordan hun/han bør opptre, eller hvordan situasjonene bør tilrettelegges for å ivareta pasientens rett til likeverdig behandling. Økt bevissthet vil bidra til kvalitativt bedre tjenester for den enkelte minoritetsspråklige pasient, i tillegg til at trygge medarbeidere i større grad gir trygge pasienter. Ansatte som blir veiledere i flerkulturelt helsearbeid, vil også kunne fungere som holdningsskapende ambassadører på sykehuset, i hjemmetjeneste og sykehjem, blant annet ved aktivt å invitere seg selv til å holde innlegg på ledermøter, morgenmøter etc., men også i sitt daglige virke som forbilde for sine kollegaer. Delmål 2 - Evaluering og forskning Målet med tidligere prosjekter har vært at utdanning av veiledere i flerkulturelt helsearbeid skal være et kvalitativt godt tilbud til ansatte som reflekteres i interaksjon med pasienter, og at selve utdanningen og operativ drift av veilederne blir en naturlig del av tjenestene, og dertil legges i ordinær drift hos de respektive partene. Nå ønsket vi å evaluere nytteverdien av tidligere tiltak, samt forutsetninger og suksesskriterier for et velfungerende ressursnettverk som ble dannet etter de første kullene. Prosjektet har også undersøkt hvordan vi kan vedlikeholde og videreutvikle en god samhandling. Ved å ha evaluert tidligere tiltak kan vi nå gi føringer for videre drift og utvikling av tilbudet. Den vil også gi føringer for hvordan videreutdanningen kan bli et fast tilbud. Det ble utforsket i hvilken grad kontinuiteten er en forutsetning for et velfungerende ressursnettverk og likeverdige helsetjenester generelt. Evalueringen har også vist hvilken rolle profesjonsutøvere har i forhold til å kunne yte gode tjenester og praktisere målene beskrevet i strategiske dokumenter, oppdragdokumenter og diverse lover. Vi har kartlagt hvilke begrensinger ferdigutdannede veiledere møter ute i praksis, og slik fikk vi kunnskap om hvordan vi kan jobbe videre med å tilrettelegge deres virke, samt kjennskap til hvilke nye tiltak som må til for at målene om likeverdige helsetjenester skal kunne etterleves i praksis. Gjennomføring I mai 2011 fikk vi tilbakemelding om at prosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap 4

6 og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid hadde mottatt kr fra Samarbeidsutvalget. Prosjektet har vært organisert i to faser/deler: Del 1: Planlegging og gjennomføring av selve studiet samt implementering av ferdigutdannede i drift Del 2: Gjennomføring av evaluering og forskning Del 1 besto av forberedelse, planlegging og gjennomføring: Partene i hovedprosjektets arbeidsutvalg har hatt planleggingsmøter hvor kriterier for søknad og opptak til studiet samt fordeling av studieplasser ble definert. Prosjektet har i planleggingsfasen og underveis også blitt debattert i den overordnede prosjektgruppen. Det ble også etablert et tverrgående koordinatorteam, med en representant fra hver deltakende virksomhet. Disse har hatt ansvar for markedsføring av studiet både via Intra- og Internett, i tillegg til øvrig informasjonsformidling til ledelsen og ellers i organisasjonen. Ledelsesforankringen har vært et viktig moment i rekrutteringen, da de som deltar på studiet ikke bare tilegner seg ny kunnskap, men også blir en ressurs i egen virksomhet som kulturveileder etter endt utdanning, med tilhørende ansvar. Da er det viktig at leder er inneforstått med hva dette innebærer, og er villig til å sette av tid for den ansatte som deltar i prosjektet. Koordinatorteamet, delvis gjennom prosjektleder, har i oppstartsfasen hatt kontakt med Høgskolens administrative koordinatorer og fagansvarlig ved studiet, og har kunnet komme med innspill til studieplan og pensumlisten. Videre har det vært tett kontakt med fagansvarlig på HiOA og prosjektleder gjennom hele prosjektperioden. Del 2 bestod av kartlegging av mulige forskningsinstitusjoner som kunne utføre evalueringen av tiltaket, og oppfølging og bistand av den utvalgte. Del 1 Videreutdanning og kontinuitet Nærmere om utdanningen: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Videreutdanning i Veiledning i flerkulturelt helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt et omfang på 15 studiepoeng fordelt på tre samlinger á 3 og 4 studiedager, totalt 11 dager. Overordnet fokus har vært refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Det ble lagt vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet. Studiet er utviklet for å møte behov hos yrkesutøvere som arbeider med flerkulturelle spørsmål knyttet til helse, sykdom og behandling i et flerkulturelt helsevesen. Målet har vært å videreutvikle den ansattes kunnskap fra handlingsberedskap til handlingskompetanse i et flerkulturelt miljø. 5

7 Opptak og fordeling av studieplasser Antall studenter fra hver av institusjonene ble vurdert i samråd med partene (etter antall ansatte, behov i fht pasientgrunnlag med minoritetsspråklig bakgrunn, arbeidsbelastning og en helhetlig vurdering foretatt av ledelsen ved den enkelte virksomhet). Opptakskrav fra Høgskolen sin side er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Opptaket til studiet var åpent for alle yrkesgrupper tilknyttet samarbeidspartenes virksomheter, og vi ønsket både ansatte med flerkulturell bakgrunn og etnisk norske. Dette fordi en slik sammensetning bidrar til dynamikk og interkulturell dialog i studiesettingen. Søknad, opptak og dedikert tid til veilederrollen etter endt utdanning skjedde i dialog med nærmeste leder. Søknadsfristen til studiet var 28. september For best oppfølging av studentene på studiet, hadde Høgskolen i Oslo og Akershus en begrensning på 28 studenter. Søkerne representerer mangfold når det gjelder yrke, utdanningsnivå, erfaring, alder og (etnisk)bakgrunn. Fordeling av tildelte studieplasser: Institusjon Antall tildelte plasser Oslo Universitetssykehus HF 11 Lovisenberg DS 1 Vestre Viken HF 5 Akershus universitetssykehus HF 6 Oslo kommune /Bydelene i Oslo 6 Erfaringer Studentene har i løpet av utdanning: skaffet seg innsikt i kulturelt betingete begrepsforskjeller knyttet til helse, sykdom og behandling blitt bevisst ansvar og roller som yrkesutøver i et flerkulturelt helsevesen tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i veiledning og kommunikasjon i et flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø Studentenes samlede evaluering etter siste samling, viser at utdanningen har vært viktig for deres virke; De melder om at de har fått utbytte av det faglige innholdet, og at deltakelsen i utdanningen vil forbedre kvaliteten av eget og kollegaers arbeid. Studentene har vært svært aktive på samlingene, har vist initiativ og bidratt til god diskusjon seg i mellom og med forelesere. Studentene har vist engasjement og ser frem til å starte sitt virke på sine respektive arbeidsplasser. De har også meldt at deres kollegaer og ledere ser frem til en ny ressurs i deres virksomheter. Samarbeidet på tvers av virksomhetene har fungert godt, likeledes har samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus vært godt og konstruktivt. 6

8 Oversikt over gjennomførte aktiviteter Dato 2011 Mai Juni Aktivitet Rammer/ felles prosedyrer for opptak til studiet utarbeidet Videreutdanning annonseres på inter- og intranettsidene og i ledergruppene hos de respektive partene, med søknadsfrist 28. september 28. september Søknadsfrist Tilbakemelding om opptak på studiet 1. oktober november Studiestart ca 14. november Samling I 12. desember Fag chat januar Samling II 16. februar Innlevering av refleksjonsnotat februar Fag chat mars Samling III April Eksamen 10. april Innlevering refleksjonsnotat april Workshop - Fagsamling med nyutdannede og erfarne veiledere i flerkulturelt helsearbeid Juni Sensur Januar-august Forskningsstudiet og evaluering av prosjektet / studiet /veilederordningen FAFO 15. August Levering av FAFO-rapport 10. September Avslutningsmarkering September Implementering i drift Del 2 Evaluering og forskning Vi engasjerte Forskningsstiftelse FAFO til å gjennomføre evalueringen av tiltaket. Studiet er utført av Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad som prosjektleder. Sammendrag av FAFO-rapport: Det står mye på spill. En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Denne rapporten handler om veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Formålet med rapporten er å evaluere tiltaket Veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Utdanningen og etableringen av tilknyttede nettverk er ett av flere tiltak i prosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet, som er en satsing initiert for å sikre at det ytes gode og tilpassede helsetjenester til hele befolkningen. Med i prosjektet er ulike helseforetak og sykehus i hele hovedstadsområdet, samt Oslo kommune og bydelene i Oslo. Det vi her har omtalt som Likeverdsprosjektet, er organisert ut fra tre delmål. 7

9 - Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp - Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid - Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis De empiriske resultatene indikerer at studentene har fått økt kunnskap og forståelse for tematikken, og ikke minst styrket sin interesse for fagfeltet og føler at de har fått tilført viktige kompetanse. Samtidig synes det å være noe usikkerhet knyttet til hva som forventes av dem etter avsluttet utdanning. Det skyldes trolig at rollen som kulturveileder ikke er klart nok definert. Det synes å være et gap mellom idealer om mangfoldshåndtering på den ene siden og mangel på tid og ressurser til faktisk å nyttegjøre kompetansen, på den andre. Til tross for noen innvendinger skal det understrekes at de fleste var positive til utdanningen. Med bedre lederforankring og en avklaring av forventingene, vil kulturveiledere kunne spille en betydelig rolle. I dag syns det imidlertid som om det er mange ildsjeler som er viktige. De gjør åpenbart en betydelig jobb, og mange velger å bruke egen fritid på å få fram kompetansen de har ervervet. En utfordring framover vil likevel være å institusjonalisere deres kunnskap og praksis, slik at den ikke blir for personavhengig. En barriere kan skyldes manglende bevissthet om tematikken, mens noen har opplevd at det er negative holdninger på arbeidsplassen. Andre beskriver også det de opplever som en generell motstand mot teorikunnskap og fagutvikling. Det er følgelig ingen tvil om at rollen som kulturveileder er krevende. Og det står mye spill. Prosjektets overføringsverdi og veien videre I løpet av prosjektet har vi delt våre erfaringer med andre helseforetak og sykehus, kommuner og interessenter ved å lage informasjonsmateriell og rapporter samt ved aktiv bruk av inter- og intranett. Videre har vi holdt en rekke innlegg og presentasjoner på nasjonale konferanser, regionale fagsamlinger og interne seminarer og møter. Prosjektet har også vært referert på partenes nettsider, nettartikkel på Helse Sør-Øst sin hjemmeside samt hos Norsk sykepleierforbund. Prosjektet bygger videre på en første pilot i regi av Pilotsykehusprosjektet Likeverdig helsetjenester for en flerkulturell befolkning samt to kull i regi av Likeverdsprosjektet og vi har derfor kunnet basere presentasjoner og generell bekjentgjøring av studiet og prosjektet med bakgrunn i disse erfaringene. Mange institusjoner, helseforetak og kommuner har vist interesse for prosjektet og utdanningen, og har ytret ønske om å få delta på utdanningen. Likeverdsprosjektet har hele tiden hatt et ønske og mål om at prosjekter som blir positivt evaluert og gir gode resultater, skal videreføres og gjøres til varige tilbud. Fra høsten 2012 er det derfor svært gledelig at kulturveilederutdanningen er blitt en del av Høyskolen i Oslo og Akershus ordinære studietilbud åpent for alle kvalifiserte søkere. På denne måten har et prosjekt blitt gjort om til ordinær drift. I mai 2013 skal 46 studenter levere sin eksamen, og får da tilbud om å bli en del av kulturveiledernettverket. 8

10 Veien videre består i tillegg av å opprettholde engasjementet og videreutvikle kulturveiledernes kompetanse. I den forbindelse ser vi stor nytte av å opprette lokale, mindre nettverk, og at eierskapet av oppfølgingen forankres på de ulike arbeidsplassene. Regnskap Prosjektet fikk tildelt kr fra Samarbeidsutvalget i mai Den største utgiftsposten vår har bestått i å dekke studieavgiften til Høgskolen i Oslo og Akershus, evalueringsstudiet gjennomført av FAFO, samt kostnader relatert til andre samlinger i nettverket. Partene har også lagt ned et betydelig beløp i egeninnsats, gjennom administrativ oppfølging, frikjøp av studentenes tid til deltakelse på samlinger og studentenes egen finansiering av semesteravgift. Resterende midler på kr vil bli benyttet i arbeidet med nettverksetablering i REGNSKAP FOR 2011/ Bevilgede midler kr Studieavgift til Høgskolen i Oslo og Akershus Delbetaling 1 (1) kr Studieavgift til Høgskolen i Oslo og Akershus Delbetaling 2 (1) kr Evaluering FAFO - delbetaling 1 kr Evaluering FAFO - delbetaling 2 kr Totalt kr Restbeløp kr Egenfinansiering/egeninnsats Semesteravgift til Høgskolen i Oslo og Akershus 2*420 kr x 28 (2) kr Frikjøp av ansattes tid/permisjon til deltakelse på undervisningsdager (3) kr Avsatt arbeidstid til å drive internkursing og holdningsarbeid for kolleger og andre ansatte Kontorplass, møte/konferanselokaler, IKT-utstyr med mer. Egenfinansiering kr (1) inkluderer studieadministrasjon (opptak/registrering/studiepoeng), faglig opplegg med forelesere, veiledning og oppfølging) (2) Semesteravgiften betales av studenten. Semesteravgiften er på 380 kr, må betales for høst 2010 og vår (3) Egenfinansiering: frikjøp av ansattes tid/permisjon til deltakelse på undervisningsdager (11 dager * 28 studenter). 9

11 VEDLEGG 10

12 Brosjyre videreføring av Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 11

13 VIDEREUTDANNING I VEILEDNING I FLERKULTURELT HELSEARBEID Program 1. samling Høgskolen i Oslo og Akershus november 2011 Mandag 14.november Sted: Pilestredet 46, PA Kl Informasjon om studiet og samlingene, v/ Hege Linnestad, OUS, representant fra LEO og Tone Horntvedt, HIOA KL Introduksjon til grunnleggende begreper og perspektiver (kultur, identitet, etnisitet, samfunn) v/ Tone Horntvedt, 1. lektor HIOA Kl Lunsj Kl Grunnleggende begreper fortsetter Kl Arbeide med refleksjonsnotatene i plenum og i grupper Kl Innføring i bruk av Fronter og stud.web Tirsdag 15.november Kl Kl Kl Onsdag 16.november Kl Kl Kl Kl Torsdag 17.november Kl Kl Kl Kl Kl Sted: Pilestredet 40, T221 Likeverdige helsetjenester i et flerkulturelt helsevesen? v/inger Daae-Qvale, Ahus Lunsj Veiledning i fokus. Styrking og videreutvikling av den enkeltes veiledningskompetanse- Grunnleggende teori og praksis om veiledning og veiledning som strukturert pedagogisk prosess. Med vekt på planlegging og oppstartfasen i en veiledningsprosess og veilederrollen. ved Gro Røkholt, høgskolelektor HIOA Sted: Pilestredet 40, T221 Folkehelse i et migrasjonsperspektiv og papirløse flyktningers situasjon ved Bernadette N. Kumar Dr. med. NAKMI Lunsj Religion og religiøsitet hos mennesker i vanskelige livssituasjoner ved Cato Christensen 1. lektor HIOA Arbeid med refleksjonsnotatene i grupper Sted: Pilestredet 40 T221 Medisinsk antropologi ved Tone Horntvedt, Lunsj Kort presentasjon fra gruppene om notatene Oppsummering og diskusjon av innholdet i samlingen Evaluering FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningene Pilestredet 40 og 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT Vennlig hilsen Tone 12

14 VIDEREUTDANNING I FLERKULTURELT HELSEARBEID Program 2. samling Høgskolen i Oslo og Akershus Mandag 23.januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Diskursbegrepet normalitet og avvik, symbolsk konstruksjon av grenser; er dette et nyttig begrep i flerkulturelt helsearbeid ved Tone Kl Lunsj Kl Flere begreper diaspora, etnosentrisme og kulturrelativisme, emisk og etisk, kategoriseringsmekanismer ved Tone Kl Arbeide i grupper med forarbeid til refleksjonsnotatene Tirsdag 24. januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Religion, psykisk helse og kjønn som variabler for å reflektere ressurser og utfordringer i et flerkulturelt helsevesen. Perspektiv på Somaliske tradisjoner. v/ Bashe Musse Kl Lunsj Kl Veiledning: Muligheter og utfordringer i veiledningsprosessen; ulike innfallsvinkler og metoder i veiledning. Hvordan utfordre i arbeidsfasen ved Gro Røkholt. OBS nytt rom P 40 T 225 Onsdag 25. januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Om veilederfunksjonen ved en tidligere student og representant fra prosjektledelsen KL Universelle fellestrekk finns de? Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Kl Lunsj Kl En aldri så liten gjennomgang av ulike typer av religioner ved Cato Christensen Kl Arbeide med refleksjonsnotatene Torsdag 26. januar Sted: Pilestredet 48, Athene 1 Kl Om skriving av notater ved Cato KL Begynn å skrive på notatet Kl Lunsj Kl Kjønn, profesjon og etnisitet, ved Anne Leseth, Kl En meget kort oppsummering av samlingen v/tone FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningen Pilestedet 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT IGJEN! Vennlig hilsen Tone 13

15 Program 3. samling Høgskolen i Oslo og Akershus Mandag 12. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Flerkulturell kommunikasjon- om toleranse, respekt og ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn ved Lars Gule postdok. Stipend. SPS HIOA Kl Lunsj Kl Flere begreper Bourdieu s mest sentrale begreper ved Tone Kl Kulturforskjeller i detaljene, hvorfor er det forskjell på hva vi «bryr oss» om? Ved Per Inge Båtnes, INT, HIOA Tirsdag 13. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Tillitt og arbeid i kulturelt utsatte posisjoner ved Per Inge Båtnes, HIOA Kl Lunsj Kl Veiledning: utveksle, reflektere og bearbeide erfaringer og opplevelser knyttet til veiledning i praksis.ved Gro Røkholt. OBS nytt rom P 40 T 225 Onsdag 14. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Profesjonspraksis og marginalisering av brukergrupper. Om behandlingsprosesser og samhandling i et flerkulturelt perspektiv. Temaet knyttes opp mot rusavhengighet, ved Elin Berg, SAM, HIOA Kl Lunsj Kl En aldri så liten innføring i nasjonale minoriteter og urfolk ved Cato Kl Refleksjoner rundt refleksjonsnotatene og sammenfatning av studiet og evaluering ved Cato og Tone Kl Muligheter og utfordringer i den tolkede samtalen ved Tatjana Radanovic Feldberg, INT, HIOA FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningen Pilestedet 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT IGJEN! Vennlig hilsen Tone Rett til endring forbeholdes 14

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hege.Linnestad@uus.no NSH 6. Mai 2010 Minoritetshelse lik rett til god helse og likeverdige

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Hege Linnestad Utviklingsprosjekt: Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS fra beslutning til reelt engasjement på ledelsesnivå Nasjonalt topplederprogram November 2013 Culture hides more than it

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Årsrapport 2010 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektansvarlig: Tove Strand Prosjektleder: Hege Linnestad

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

KOMPETANSEBROEN. Prosjekt kompetansebroen En generell presentasjon av prosjektet

KOMPETANSEBROEN. Prosjekt kompetansebroen En generell presentasjon av prosjektet Prosjekt kompetansebroen En generell presentasjon av prosjektet KOMPETANSEBROEN Kompetansedeling mellom kommuner/- bydeler, Akershus universitetssykehus og utdanningsinstitusjoner Prosjektleder Hanne-Merethe

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Delprosjekt Kontinuerlig forbedring

Delprosjekt Kontinuerlig forbedring Delprosjekt Kontinuerlig Kunnskapsutvikling og god praksis Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med brukerrepresentanter

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 KVALIFISERING AV MINORITETER I AURE KOMMUNE Helsefagarbeider utdanning Eva Alsvik enhetsleder for sykehjemmene i Aure kommune Bakgrunn Planleggingen

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer