Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012"

Transkript

1 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid 15. januar 2013 Prosjektleder: Hege Linnestad Oslo universitetssykehus HF Oslo kommune Bydeler i Oslo

2 Innhold Prosjektinformasjon...2 Bakgrunn for prosjektet...3 Mål med prosjektet...3 Delmål 1 Videreutdanning og kontinuitet...3 Delmål 2 - Evaluering og forskning...4 Gjennomføring...4 Del 1 Videreutdanning og kontinuitet...5 Nærmere om utdanningen: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid...5 Opptak og fordeling av studieplasser...6 Erfaringer...6 Oversikt over gjennomførte aktiviteter...7 Del 2 Evaluering og forskning...7 Prosjektets overføringsverdi og veien videre...8 Regnskap...9 VEDLEGG

3 Prosjektinformasjon Tittel på prosjektet: Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Deltakende parter: Fra Oslo kommune / bydelene i Oslo Helseinstitusjoner i bydeler i Oslo med stor andel befolkning med minoritetsspråklig bakgrunn Representanter fra Helse- og velferdsetaten Helseforetak Andre Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Lovisenberg diakonale sykehus Vestre Viken HF Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som faglig utdanningsinstans Brukerrepresentanter med flerkulturell bakgrunn (innvandrerorganisasjoner) Representanter for arbeidstakerorganisasjonene Studentrepresentanter fra kull 2009/2010 ( likemannsrepresentant ) Prosjektansvarlig: Tove Strand, Viseadministrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF Prosjektleder: Hege Linnestad, Leder, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus HF 2

4 Bakgrunn for prosjektet Norge har blitt et flerkulturelt land med en mangfoldig befolkning, noe som også gjenspeiles i tjenesteytere og brukere i helsevesenet. Per 2012 bor det mennesker som har innvandret til Norge eller som er født i Norge med innvandrerforeldre. Dette utgjør totalt 13,1 % av den samlede befolkningen 1. Av disse bor 70 % i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde. Innvandrertettheten varierer sterkt, men med en betydelig konsentrasjon i opptaksområdene til OUS, A-hus og Vestre Viken. Når mennesker kommuniserer, kan det lett oppstå misforståelser som bygger på forutinntatte sannheter. Når mennesker med ulik kulturell bakgrunn møtes, er risikoen for at man kommuniserer forbi hverandre, særlig stor. Prosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (prosjektbeskrivelse vedlagt) er et overordnet samhandlingsprosjekt med aktører fra fem sykehus samt institusjoner fra Oslo kommune / bydelene i Oslo. Prosjektet innbefatter en rekke større og mindre tiltak og er en forlengelse av Prosjekt likeverdige helsetjenester (med særlig fokus på innvandrere) ledet av Helse Sør-Øst RHF , og vil følge opp vedtak fattet i dertil relaterte styresaker i Helse Sør-Øst RHF i Det arbeides for at helsetjenesten skal tilrettelegges i henhold til Helse Sør-Østs visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisk bakgrunn. Primær- og spesialisthelsetjenesten har store utfordringer i forhold til å innfri krav om likeverd i helsetilbudet til en mer sammensatt og mangfoldig befolkning. Alle pasienter skal behandles likeverdig. For å sikre dette, trenger enkelte grupper en tilrettelagt oppfølging; for å forstå og gjøre seg forstått og for å være trygg på omgivelsene. Det forutsetter god håndtering av kulturelle forskjeller for å skape tillit til det norske helsevesnet. At helsepersonell har innsikt i ulik virkelighetsforståelse og sykdomsforståelse, inkludert subjektiv opplevelse av sykdomstilfellets alvorlighetsgrad, er avgjørende for å sikre likeverdige helsetjenester. Gjennom å utdanne egne ansatte til veiledere i flerkulturelt helsearbeid, ønsker de deltakende helseinstitusjoner og bydeler / Oslo kommune å bidra til bedre kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter. Behandlingstilbudet kan gjennom detter arbeidet lettere kunne tilpasses den enkelte pasients behov og kulturelle integritet. Mål med prosjektet Delmål 1 Videreutdanning og kontinuitet Målet med prosjektet var å styrke det allerede etablerte nettverket av kulturveiledere og øke antall ansatte med kompetanse innenfor flerkulturell forståelse og arbeid med minoritetsspråklige pasienter. Ved at dette var et samhandlingsinitiativ basert på felles 1 (15.jan 2013). 3

5 utdanning og kompetanseutvikling av egne ansatte, ble det samtidig lagt til rette for at det etableres nettverk på tvers av institusjonene noe som igjen kan resultere i nye felles prosjekter. Det ble lagt opp til jevnlig oppfølging av ferdig utdannede veilederne, blant annet via faglunsjer, fagmøter og erfaringsutveksling. Utdanningen legger vekt på å utvikle kompetanse hos studentene for at de skal bli en veiledningsressurs i egen institusjon. I situasjoner der ansatte og minoritetsspråklige pasienter møtes, kan den ansatte iblant føle seg usikker på hvordan hun/han bør opptre, eller hvordan situasjonene bør tilrettelegges for å ivareta pasientens rett til likeverdig behandling. Økt bevissthet vil bidra til kvalitativt bedre tjenester for den enkelte minoritetsspråklige pasient, i tillegg til at trygge medarbeidere i større grad gir trygge pasienter. Ansatte som blir veiledere i flerkulturelt helsearbeid, vil også kunne fungere som holdningsskapende ambassadører på sykehuset, i hjemmetjeneste og sykehjem, blant annet ved aktivt å invitere seg selv til å holde innlegg på ledermøter, morgenmøter etc., men også i sitt daglige virke som forbilde for sine kollegaer. Delmål 2 - Evaluering og forskning Målet med tidligere prosjekter har vært at utdanning av veiledere i flerkulturelt helsearbeid skal være et kvalitativt godt tilbud til ansatte som reflekteres i interaksjon med pasienter, og at selve utdanningen og operativ drift av veilederne blir en naturlig del av tjenestene, og dertil legges i ordinær drift hos de respektive partene. Nå ønsket vi å evaluere nytteverdien av tidligere tiltak, samt forutsetninger og suksesskriterier for et velfungerende ressursnettverk som ble dannet etter de første kullene. Prosjektet har også undersøkt hvordan vi kan vedlikeholde og videreutvikle en god samhandling. Ved å ha evaluert tidligere tiltak kan vi nå gi føringer for videre drift og utvikling av tilbudet. Den vil også gi føringer for hvordan videreutdanningen kan bli et fast tilbud. Det ble utforsket i hvilken grad kontinuiteten er en forutsetning for et velfungerende ressursnettverk og likeverdige helsetjenester generelt. Evalueringen har også vist hvilken rolle profesjonsutøvere har i forhold til å kunne yte gode tjenester og praktisere målene beskrevet i strategiske dokumenter, oppdragdokumenter og diverse lover. Vi har kartlagt hvilke begrensinger ferdigutdannede veiledere møter ute i praksis, og slik fikk vi kunnskap om hvordan vi kan jobbe videre med å tilrettelegge deres virke, samt kjennskap til hvilke nye tiltak som må til for at målene om likeverdige helsetjenester skal kunne etterleves i praksis. Gjennomføring I mai 2011 fikk vi tilbakemelding om at prosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap 4

6 og muligheter. Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid hadde mottatt kr fra Samarbeidsutvalget. Prosjektet har vært organisert i to faser/deler: Del 1: Planlegging og gjennomføring av selve studiet samt implementering av ferdigutdannede i drift Del 2: Gjennomføring av evaluering og forskning Del 1 besto av forberedelse, planlegging og gjennomføring: Partene i hovedprosjektets arbeidsutvalg har hatt planleggingsmøter hvor kriterier for søknad og opptak til studiet samt fordeling av studieplasser ble definert. Prosjektet har i planleggingsfasen og underveis også blitt debattert i den overordnede prosjektgruppen. Det ble også etablert et tverrgående koordinatorteam, med en representant fra hver deltakende virksomhet. Disse har hatt ansvar for markedsføring av studiet både via Intra- og Internett, i tillegg til øvrig informasjonsformidling til ledelsen og ellers i organisasjonen. Ledelsesforankringen har vært et viktig moment i rekrutteringen, da de som deltar på studiet ikke bare tilegner seg ny kunnskap, men også blir en ressurs i egen virksomhet som kulturveileder etter endt utdanning, med tilhørende ansvar. Da er det viktig at leder er inneforstått med hva dette innebærer, og er villig til å sette av tid for den ansatte som deltar i prosjektet. Koordinatorteamet, delvis gjennom prosjektleder, har i oppstartsfasen hatt kontakt med Høgskolens administrative koordinatorer og fagansvarlig ved studiet, og har kunnet komme med innspill til studieplan og pensumlisten. Videre har det vært tett kontakt med fagansvarlig på HiOA og prosjektleder gjennom hele prosjektperioden. Del 2 bestod av kartlegging av mulige forskningsinstitusjoner som kunne utføre evalueringen av tiltaket, og oppfølging og bistand av den utvalgte. Del 1 Videreutdanning og kontinuitet Nærmere om utdanningen: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Videreutdanning i Veiledning i flerkulturelt helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt et omfang på 15 studiepoeng fordelt på tre samlinger á 3 og 4 studiedager, totalt 11 dager. Overordnet fokus har vært refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Det ble lagt vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet. Studiet er utviklet for å møte behov hos yrkesutøvere som arbeider med flerkulturelle spørsmål knyttet til helse, sykdom og behandling i et flerkulturelt helsevesen. Målet har vært å videreutvikle den ansattes kunnskap fra handlingsberedskap til handlingskompetanse i et flerkulturelt miljø. 5

7 Opptak og fordeling av studieplasser Antall studenter fra hver av institusjonene ble vurdert i samråd med partene (etter antall ansatte, behov i fht pasientgrunnlag med minoritetsspråklig bakgrunn, arbeidsbelastning og en helhetlig vurdering foretatt av ledelsen ved den enkelte virksomhet). Opptakskrav fra Høgskolen sin side er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Opptaket til studiet var åpent for alle yrkesgrupper tilknyttet samarbeidspartenes virksomheter, og vi ønsket både ansatte med flerkulturell bakgrunn og etnisk norske. Dette fordi en slik sammensetning bidrar til dynamikk og interkulturell dialog i studiesettingen. Søknad, opptak og dedikert tid til veilederrollen etter endt utdanning skjedde i dialog med nærmeste leder. Søknadsfristen til studiet var 28. september For best oppfølging av studentene på studiet, hadde Høgskolen i Oslo og Akershus en begrensning på 28 studenter. Søkerne representerer mangfold når det gjelder yrke, utdanningsnivå, erfaring, alder og (etnisk)bakgrunn. Fordeling av tildelte studieplasser: Institusjon Antall tildelte plasser Oslo Universitetssykehus HF 11 Lovisenberg DS 1 Vestre Viken HF 5 Akershus universitetssykehus HF 6 Oslo kommune /Bydelene i Oslo 6 Erfaringer Studentene har i løpet av utdanning: skaffet seg innsikt i kulturelt betingete begrepsforskjeller knyttet til helse, sykdom og behandling blitt bevisst ansvar og roller som yrkesutøver i et flerkulturelt helsevesen tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i veiledning og kommunikasjon i et flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø Studentenes samlede evaluering etter siste samling, viser at utdanningen har vært viktig for deres virke; De melder om at de har fått utbytte av det faglige innholdet, og at deltakelsen i utdanningen vil forbedre kvaliteten av eget og kollegaers arbeid. Studentene har vært svært aktive på samlingene, har vist initiativ og bidratt til god diskusjon seg i mellom og med forelesere. Studentene har vist engasjement og ser frem til å starte sitt virke på sine respektive arbeidsplasser. De har også meldt at deres kollegaer og ledere ser frem til en ny ressurs i deres virksomheter. Samarbeidet på tvers av virksomhetene har fungert godt, likeledes har samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus vært godt og konstruktivt. 6

8 Oversikt over gjennomførte aktiviteter Dato 2011 Mai Juni Aktivitet Rammer/ felles prosedyrer for opptak til studiet utarbeidet Videreutdanning annonseres på inter- og intranettsidene og i ledergruppene hos de respektive partene, med søknadsfrist 28. september 28. september Søknadsfrist Tilbakemelding om opptak på studiet 1. oktober november Studiestart ca 14. november Samling I 12. desember Fag chat januar Samling II 16. februar Innlevering av refleksjonsnotat februar Fag chat mars Samling III April Eksamen 10. april Innlevering refleksjonsnotat april Workshop - Fagsamling med nyutdannede og erfarne veiledere i flerkulturelt helsearbeid Juni Sensur Januar-august Forskningsstudiet og evaluering av prosjektet / studiet /veilederordningen FAFO 15. August Levering av FAFO-rapport 10. September Avslutningsmarkering September Implementering i drift Del 2 Evaluering og forskning Vi engasjerte Forskningsstiftelse FAFO til å gjennomføre evalueringen av tiltaket. Studiet er utført av Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad som prosjektleder. Sammendrag av FAFO-rapport: Det står mye på spill. En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Denne rapporten handler om veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Formålet med rapporten er å evaluere tiltaket Veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Utdanningen og etableringen av tilknyttede nettverk er ett av flere tiltak i prosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet, som er en satsing initiert for å sikre at det ytes gode og tilpassede helsetjenester til hele befolkningen. Med i prosjektet er ulike helseforetak og sykehus i hele hovedstadsområdet, samt Oslo kommune og bydelene i Oslo. Det vi her har omtalt som Likeverdsprosjektet, er organisert ut fra tre delmål. 7

9 - Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp - Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid - Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis De empiriske resultatene indikerer at studentene har fått økt kunnskap og forståelse for tematikken, og ikke minst styrket sin interesse for fagfeltet og føler at de har fått tilført viktige kompetanse. Samtidig synes det å være noe usikkerhet knyttet til hva som forventes av dem etter avsluttet utdanning. Det skyldes trolig at rollen som kulturveileder ikke er klart nok definert. Det synes å være et gap mellom idealer om mangfoldshåndtering på den ene siden og mangel på tid og ressurser til faktisk å nyttegjøre kompetansen, på den andre. Til tross for noen innvendinger skal det understrekes at de fleste var positive til utdanningen. Med bedre lederforankring og en avklaring av forventingene, vil kulturveiledere kunne spille en betydelig rolle. I dag syns det imidlertid som om det er mange ildsjeler som er viktige. De gjør åpenbart en betydelig jobb, og mange velger å bruke egen fritid på å få fram kompetansen de har ervervet. En utfordring framover vil likevel være å institusjonalisere deres kunnskap og praksis, slik at den ikke blir for personavhengig. En barriere kan skyldes manglende bevissthet om tematikken, mens noen har opplevd at det er negative holdninger på arbeidsplassen. Andre beskriver også det de opplever som en generell motstand mot teorikunnskap og fagutvikling. Det er følgelig ingen tvil om at rollen som kulturveileder er krevende. Og det står mye spill. Prosjektets overføringsverdi og veien videre I løpet av prosjektet har vi delt våre erfaringer med andre helseforetak og sykehus, kommuner og interessenter ved å lage informasjonsmateriell og rapporter samt ved aktiv bruk av inter- og intranett. Videre har vi holdt en rekke innlegg og presentasjoner på nasjonale konferanser, regionale fagsamlinger og interne seminarer og møter. Prosjektet har også vært referert på partenes nettsider, nettartikkel på Helse Sør-Øst sin hjemmeside samt hos Norsk sykepleierforbund. Prosjektet bygger videre på en første pilot i regi av Pilotsykehusprosjektet Likeverdig helsetjenester for en flerkulturell befolkning samt to kull i regi av Likeverdsprosjektet og vi har derfor kunnet basere presentasjoner og generell bekjentgjøring av studiet og prosjektet med bakgrunn i disse erfaringene. Mange institusjoner, helseforetak og kommuner har vist interesse for prosjektet og utdanningen, og har ytret ønske om å få delta på utdanningen. Likeverdsprosjektet har hele tiden hatt et ønske og mål om at prosjekter som blir positivt evaluert og gir gode resultater, skal videreføres og gjøres til varige tilbud. Fra høsten 2012 er det derfor svært gledelig at kulturveilederutdanningen er blitt en del av Høyskolen i Oslo og Akershus ordinære studietilbud åpent for alle kvalifiserte søkere. På denne måten har et prosjekt blitt gjort om til ordinær drift. I mai 2013 skal 46 studenter levere sin eksamen, og får da tilbud om å bli en del av kulturveiledernettverket. 8

10 Veien videre består i tillegg av å opprettholde engasjementet og videreutvikle kulturveiledernes kompetanse. I den forbindelse ser vi stor nytte av å opprette lokale, mindre nettverk, og at eierskapet av oppfølgingen forankres på de ulike arbeidsplassene. Regnskap Prosjektet fikk tildelt kr fra Samarbeidsutvalget i mai Den største utgiftsposten vår har bestått i å dekke studieavgiften til Høgskolen i Oslo og Akershus, evalueringsstudiet gjennomført av FAFO, samt kostnader relatert til andre samlinger i nettverket. Partene har også lagt ned et betydelig beløp i egeninnsats, gjennom administrativ oppfølging, frikjøp av studentenes tid til deltakelse på samlinger og studentenes egen finansiering av semesteravgift. Resterende midler på kr vil bli benyttet i arbeidet med nettverksetablering i REGNSKAP FOR 2011/ Bevilgede midler kr Studieavgift til Høgskolen i Oslo og Akershus Delbetaling 1 (1) kr Studieavgift til Høgskolen i Oslo og Akershus Delbetaling 2 (1) kr Evaluering FAFO - delbetaling 1 kr Evaluering FAFO - delbetaling 2 kr Totalt kr Restbeløp kr Egenfinansiering/egeninnsats Semesteravgift til Høgskolen i Oslo og Akershus 2*420 kr x 28 (2) kr Frikjøp av ansattes tid/permisjon til deltakelse på undervisningsdager (3) kr Avsatt arbeidstid til å drive internkursing og holdningsarbeid for kolleger og andre ansatte Kontorplass, møte/konferanselokaler, IKT-utstyr med mer. Egenfinansiering kr (1) inkluderer studieadministrasjon (opptak/registrering/studiepoeng), faglig opplegg med forelesere, veiledning og oppfølging) (2) Semesteravgiften betales av studenten. Semesteravgiften er på 380 kr, må betales for høst 2010 og vår (3) Egenfinansiering: frikjøp av ansattes tid/permisjon til deltakelse på undervisningsdager (11 dager * 28 studenter). 9

11 VEDLEGG 10

12 Brosjyre videreføring av Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 11

13 VIDEREUTDANNING I VEILEDNING I FLERKULTURELT HELSEARBEID Program 1. samling Høgskolen i Oslo og Akershus november 2011 Mandag 14.november Sted: Pilestredet 46, PA Kl Informasjon om studiet og samlingene, v/ Hege Linnestad, OUS, representant fra LEO og Tone Horntvedt, HIOA KL Introduksjon til grunnleggende begreper og perspektiver (kultur, identitet, etnisitet, samfunn) v/ Tone Horntvedt, 1. lektor HIOA Kl Lunsj Kl Grunnleggende begreper fortsetter Kl Arbeide med refleksjonsnotatene i plenum og i grupper Kl Innføring i bruk av Fronter og stud.web Tirsdag 15.november Kl Kl Kl Onsdag 16.november Kl Kl Kl Kl Torsdag 17.november Kl Kl Kl Kl Kl Sted: Pilestredet 40, T221 Likeverdige helsetjenester i et flerkulturelt helsevesen? v/inger Daae-Qvale, Ahus Lunsj Veiledning i fokus. Styrking og videreutvikling av den enkeltes veiledningskompetanse- Grunnleggende teori og praksis om veiledning og veiledning som strukturert pedagogisk prosess. Med vekt på planlegging og oppstartfasen i en veiledningsprosess og veilederrollen. ved Gro Røkholt, høgskolelektor HIOA Sted: Pilestredet 40, T221 Folkehelse i et migrasjonsperspektiv og papirløse flyktningers situasjon ved Bernadette N. Kumar Dr. med. NAKMI Lunsj Religion og religiøsitet hos mennesker i vanskelige livssituasjoner ved Cato Christensen 1. lektor HIOA Arbeid med refleksjonsnotatene i grupper Sted: Pilestredet 40 T221 Medisinsk antropologi ved Tone Horntvedt, Lunsj Kort presentasjon fra gruppene om notatene Oppsummering og diskusjon av innholdet i samlingen Evaluering FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningene Pilestredet 40 og 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT Vennlig hilsen Tone 12

14 VIDEREUTDANNING I FLERKULTURELT HELSEARBEID Program 2. samling Høgskolen i Oslo og Akershus Mandag 23.januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Diskursbegrepet normalitet og avvik, symbolsk konstruksjon av grenser; er dette et nyttig begrep i flerkulturelt helsearbeid ved Tone Kl Lunsj Kl Flere begreper diaspora, etnosentrisme og kulturrelativisme, emisk og etisk, kategoriseringsmekanismer ved Tone Kl Arbeide i grupper med forarbeid til refleksjonsnotatene Tirsdag 24. januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Religion, psykisk helse og kjønn som variabler for å reflektere ressurser og utfordringer i et flerkulturelt helsevesen. Perspektiv på Somaliske tradisjoner. v/ Bashe Musse Kl Lunsj Kl Veiledning: Muligheter og utfordringer i veiledningsprosessen; ulike innfallsvinkler og metoder i veiledning. Hvordan utfordre i arbeidsfasen ved Gro Røkholt. OBS nytt rom P 40 T 225 Onsdag 25. januar Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Om veilederfunksjonen ved en tidligere student og representant fra prosjektledelsen KL Universelle fellestrekk finns de? Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Kl Lunsj Kl En aldri så liten gjennomgang av ulike typer av religioner ved Cato Christensen Kl Arbeide med refleksjonsnotatene Torsdag 26. januar Sted: Pilestredet 48, Athene 1 Kl Om skriving av notater ved Cato KL Begynn å skrive på notatet Kl Lunsj Kl Kjønn, profesjon og etnisitet, ved Anne Leseth, Kl En meget kort oppsummering av samlingen v/tone FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningen Pilestedet 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT IGJEN! Vennlig hilsen Tone 13

15 Program 3. samling Høgskolen i Oslo og Akershus Mandag 12. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Flerkulturell kommunikasjon- om toleranse, respekt og ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn ved Lars Gule postdok. Stipend. SPS HIOA Kl Lunsj Kl Flere begreper Bourdieu s mest sentrale begreper ved Tone Kl Kulturforskjeller i detaljene, hvorfor er det forskjell på hva vi «bryr oss» om? Ved Per Inge Båtnes, INT, HIOA Tirsdag 13. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Tillitt og arbeid i kulturelt utsatte posisjoner ved Per Inge Båtnes, HIOA Kl Lunsj Kl Veiledning: utveksle, reflektere og bearbeide erfaringer og opplevelser knyttet til veiledning i praksis.ved Gro Røkholt. OBS nytt rom P 40 T 225 Onsdag 14. mars Sted: Pilestredet 46, Athene 1 Kl Profesjonspraksis og marginalisering av brukergrupper. Om behandlingsprosesser og samhandling i et flerkulturelt perspektiv. Temaet knyttes opp mot rusavhengighet, ved Elin Berg, SAM, HIOA Kl Lunsj Kl En aldri så liten innføring i nasjonale minoriteter og urfolk ved Cato Kl Refleksjoner rundt refleksjonsnotatene og sammenfatning av studiet og evaluering ved Cato og Tone Kl Muligheter og utfordringer i den tolkede samtalen ved Tatjana Radanovic Feldberg, INT, HIOA FREMMØTE PÅ HØGSKOLEN: Bygningen Pilestedet 46 ligger nederst i Høgskolens campus, i lyskrysset Pilestredet/Stensberggt. Trikk fra byen (Oslo Sentralstasjon): 17,18 og 11. Holdeplass: Høgskolesenteret Trikk fra Ullevål. 17 og 18. Med holdeplass i Parkveien, evt. Holbergs Plass. VEL MØTT IGJEN! Vennlig hilsen Tone Rett til endring forbeholdes 14

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 11.4. 2011 Tove Strand og Hege Linnestad Bakgrunn og utfordringer Demografiske utfordringer Befolkningsvekst Flere eldre Flere med

Detaljer

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hege.Linnestad@uus.no NSH 6. Mai 2010 Minoritetshelse lik rett til god helse og likeverdige

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Pilotsykehussamling Førde 13. Oktober 2010 1 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Likeverdige helsetjenester for en Mål: flerkulturell

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning 1 Hege Linnestad Likeverdige helsetjenester Sykehuset skal gi reelt likeverdig helsetilbud til alle brukere, uavhengig av hvilken bakgrunn brukeren

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Erfaringskonferanse: Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet 29.

Erfaringskonferanse: Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet 29. Erfaringskonferanse: Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet 29. November 2012 Oslo kommune Bydeler i Oslo Tove Strand,Viseadm.dirOUS, Prosjektansvarlig

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET Kontorfaglig ansattes rolle i profesjonelle organisasjoner Siri Jensen, prosjektleder LDS, 26.02.14 TEMA FOR FOREDRAGET Presentere et studieprogram

Detaljer

Interkulturell kommunikasjon.

Interkulturell kommunikasjon. NO EN Interkulturell kommunikasjon. Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon

Detaljer

En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester

En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste NONEMI 10 årskonferanse 22.11.16 Likeverdig tjenester -

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

NONEMI. Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus

NONEMI. Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus NONEMI Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus Et likeverdig helsetilbud? NONEMI 10 år 22.November 2016 Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder NAKMI NONEMI Nettverk for sykehus i Norge opprettet

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Hege Linnestad Utviklingsprosjekt: Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS fra beslutning til reelt engasjement på ledelsesnivå Nasjonalt topplederprogram November 2013 Culture hides more than it

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Årsrapport 2010 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektansvarlig: Tove Strand Prosjektleder: Hege Linnestad

Detaljer

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling!

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling! GFU-skolen: språk og flerkultur Velkommen til første samling! 10.10.2014 Program 9. okt. 2014, kl. 08.30-11.15 08.30: Introduksjon v/ Jannike Hegdal Nilssen og kort om kulturelt mangfold, språk og læring

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Emneplan for Flerkulturelt helsearbeid (30 studiepoeng)

Emneplan for Flerkulturelt helsearbeid (30 studiepoeng) HH 20.01.15 Emneplan for Flerkulturelt helsearbeid (30 studiepoeng) Multicultural Health Care (30 ECTS) Studieprogramkode: FKFHA Emnekode: FKFH6000 Deltid Emneplanen ble godkjent av rektor 20. august 2009

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Sommerskole i Rekruttering 10 stp

Sommerskole i Rekruttering 10 stp Sommerskole i Rekruttering 10 stp HR Akademiet Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF 3 3& C)5 i5sto Oslo kommune HELSE SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Oppdraget. Data fra kartlegginga ble brukt til utvikling av en ide- og kunnskapsbank for Aktiv omsorg.

Oppdraget. Data fra kartlegginga ble brukt til utvikling av en ide- og kunnskapsbank for Aktiv omsorg. Oppdraget I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen satsningsområdet Aktiv omsorg,

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Karriereveiledning (2017-2018) Studiepoeng: 30 Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Refleksjonshåndbok for helsepersonell

Refleksjonshåndbok for helsepersonell Refleksjonshåndbok for helsepersonell xxx Om mestring av flerkulturelle utfordringer Migrasjonshelsekonferansen 15.11.17 Ingrid Vassli Flateby Likeverdige helsetjenester i OUS o Pasienter/Pårørende o Medarbeidere

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Innføringskurs i migrasjon og helse Innføringskurs i migrasjon og helse Opplæring av helsepersonell i klinisk praksis Ida Marie Bregård Kurs- og formidlingskoordinator 26.04.13 Bakgrunn Medisin, psykolog og sykepleierstudenter lærer lite

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 12/ /GRSA Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 12/ /GRSA Oppgis ved henvendelse Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag Til Styret ved St. Olavs Hospital HF Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 12/2098-17/GRSA 008 09.12.2013 Oppgis ved henvendelse Etiske retningslinjer

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning

Videreutdanning i veiledning Ledelse Videreutdanning i veiledning VID vitenskapelige høgskole Studier Veiledning VID vitenskapelige høgskole har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste 29 årene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 KVALIFISERING AV MINORITETER I AURE KOMMUNE Helsefagarbeider utdanning Eva Alsvik enhetsleder for sykehjemmene i Aure kommune Bakgrunn Planleggingen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer