SKOGSELSKAPET BUSKERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGSELSKAPET BUSKERUD"

Transkript

1 SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012

2 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap s 16 Noter til regnskapet s 17 Revisors beretning s 19 Fylkesmannen i Buskerud s 20 Regnskapsoversikt s 26

3 Innkalling til årsmøte i Skogselskapet i Buskerud for 2012 SKOGSELSKAPET BUSKERUD TID: TIRSDAG 11. JUNI 2013 KL STED: TREKLYNGEN, FOLLUM, HØNEFOSS PROGRAM Kl Registrering og servering av kaffe og rundstykke Kl Styreleder Hans Eid Grøholt ønsker velkommen Temaet i tillegg til årsmøtet er fremtids utsikter for skog og trebruk. Kl Daglig leder Inge Myrlund ønsker velkommen til Follum Kl Fremtids utsiktene og planene til Viken Skog SA for skog og trebruk V/ - Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog SA Kl Orientering om Treklyngen V/ Prosjekt leder Ole Petter Løbben, Treklyngen Kl Pause Kl Orientering om og befaring av Follum Drift V/ Daglig leder Inge Myrlund, Follum Drift AS Kl Middag. Kaffe og kake - serveres Kl Årsmøte Åpning av årsmøtet ved styrets leder Hans Eid Grøholt SAKSLISTE 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning 5. Regnskap med revisors beretning 6. Valg 7. Honorarer 8. Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse 9. Fastsetting av medlemskontingent Av hensyn til bevertning må vi ha påmelding til møtet innen 31. mai til planteskolen, tlf eller e-post til eller Styret ønsker velkommen til årsmøtet. Hans Eid Grøholt Lars Kihle Styreleder Daglig leder 3

4 4

5 Styrets beretning Skogselskapets formål og virksomhet Skogselskapet i Buskerud (SIB) har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning, bidra til økt verdiskapning og langsiktig bærekraftig forvaltning av skogressursene. Virksomheten drives i tråd med formålet og en strategi som ble utarbeidet i SIB har en todelt virksomhet som består av produksjon og salg av skogplanter av høy kvalitet med basis i planteskolen på Sem, og en informasjonsavdeling der målgruppene er skoler, skogeiere og allmennheten. Skogbruket i Buskerud Som det fremgår av Fylkesmannens rapport om Buskerudskogbruket er den høye aktiviteten fra 2011 videreført i Det ble omsatt m3 skogsvirke i 2012 til en førstehåndsverdi på ca. kr 310 mill. mot m3 skogsvirke i 2011 til en førstehåndsverdi på ca. kr 400 mill. Det er en nedgang på m3. Nedgangen skyldes i all hovedsak at mye tid og ressurser har gått med til å rydde opp etter stormen «Dagmar» med et opprydningskvantum på opp ca m3. Det var Nedre Buskerud, særlig Ringerike og Eiker bygdene som ble rammet av stormen Dagmar. Stormens herjinger setter særlige krav til oppfølging slik at ikke viktige resurser går tapt eller øker faren for billeangrep på frisk skog. Tynningskvantumet ble mindre som følge av oppryddingen. Gjennomsnittlig tømmerpris viste en nedgang på kr 45 til kr 315 pr. m3. Skogbruket er nå inne i en negativ økonomisk utvikling med stadig lavere rotnetto som sannsynligvis vil slå ut i lavere investeringsvilje med mindre myndighetene setter inn økonomiske insentiver som kan snu denne utviklingen. Planteaktiviteten har vært høy og det ble totalt satt ut ca. 2,075 mill planter i 2012 mot ca. 2,470 mill i I følge våre salgstall er det levert ca. 2,2 mill planter til Buskerud. Fortsatt plantes det for lite i forhold til kartlagt behov og målet i strategiplanen for Buskerudskogbruket med 2,8 mill utsatte skogplanter. Etablering av ny skog med foredlet plantemateriale, i særdeleshet på granmark, er et av de viktigste verdiøkende tiltakene i skogbruket sammen med intensivert skogkultur. Gjennom informasjonsvirksomheten vil vi i samarbeid med de øvrige aktører i skogbruksnæringen, bidra til økt aktivitet innen skogplanting og skogkultur. Avvirkningen i Buskerud er nå på et nivå med balansekvantumet på ca. 1,1 mill m3, iht. målsetningen i strategiplanen. De tilgjengelige arealene blir avvirket iht. planene, men de utilgjengelige arealene må ha bedre infrastruktur til for å kunne øke avvirkningen. Balansekvantumet kan økes på lang sikt ved intensivert skjøtsel ved økt planting med foredlet plantemateriale, ungskogpleie og tynning. Det er viktig at det avsettes tilstrekkelig med midler for å kunne virkeliggjøre iverksatte strategier. I tillegg til den negative økonomiske utviklingen skaper også nedleggelsen av Follum og usikkerhet knyttet til fremtiden for Sødra Cell på Tofte negative fremtidsbilder for skogbruket i vårt område. Det er positivt at Viken Skog satser store midler på annen anvendelse av Follum ved opprettelse av Treklyngen som skal være starten ny verdiskapning med tømmer som råstoff. Riksrevisjonen har nylig framlagt en rapport om skogbruket i Norge. Her slår det fast at det avvirkes for lite skog i Norge, og ber samtidig Regjeringen om å bedre tilgjengeligheten til skogressursene gjennom infrastrukturtiltak og sikre bedre oppfølgning av skogeierne. Dette gjelder imidlertid i liten grad Buskerud Fylke. Informasjonsvirksomheten Ny informasjonskonsulent startet opp 1. april Største enkeltsatsning er rekrutteringsprosjektet - Velg Naturbruk. Prosjektet er etablert i samarbeid med Fylkesmannen og Buskerud Fylkeskommune og skal i første omgang gå over 3 år. I tillegg har informasjonsavdelingen stått som arrangør eller bistått ved en rekke skogdager for skoleelever, skogeiere og arrangementer i samarbeid med Det Norske Skogselskap (DnS). Etter at ny informasjonskonsulent var på plass i april måned er det nå kapasitet til å gjennomføre de oppgaver som styret prioriterer. Styret stiller seg positiv til å forsterke samarbeidet med DnS og andre fylkesskogselskap for økt slagkraft og bedre ressursutnyttelse. 5

6 Kostnadene ved informasjonsvirksomheten skal normalt og sett over flere år dekkes gjennom tildeling av rentemidler eller annen prosjektfinansiering. I 2012 var det et mindre driftsunderskudd, men dette skyldes i det vesentligste at prosjektmidler først blir inntektsført i Skogplanteproduksjon Produksjonen av skogplanter er gjennomført på en tilfredsstillende måte i 2012 uten uhell av vesentlig karakter. Det var god etterspørsel etter granplanter. Totalt salg endte på 3,0 mill planter. Det er lagt opp til en økning i produksjonen for å dekke stigende etterspørsel. Det er ikke gjennomført større investeringer i år, men planmessig vedlikehold har bidratt til at produksjonen har gått uten problemer. Det er investert i en ny traktor for å øke kapasiteten. Det utarbeides nå en strategi for å modernisere og øke produksjonen. Det er jobbet aktivt for å øke sikkerheten i avsetningen av skogplanter til tilfredsstillende driftsmarginer. Det er nå inngått rammeavtale med Viken Skog med priser og kvantum som legger grunnlaget for bedre utnyttelse av nåværende anlegg og inntjening i forhold til risiko og anvendt kapital. Det arbeides med å skaffe flerårige avtaler også med andre større kunder for å sikre produksjonsvolumet. Styret vil fortsette arbeidet med å optimalisere planteproduksjonen for å møte fremtidig konkurranse både i forhold til pris, kvalitet og miljøkrav. Dette arbeidet skal gjøres dels innenfor rammene av eget produksjonsanlegg, men kan også vurderes i samarbeid med andre produsenter for å optimalisere produksjonsstrukturen. Resultat og balanse Skogselskapet hadde i 2012 totale driftsinntekter på kr 8,1 mill, en økning på kr 0,5 mill i forhold til Dette skyldes økte inntekter per plante og reduserte driftskostnader. De totale driftskostnader var på kr 7,9 mill som er en reduksjon på kr 0,5 mill sammenlignet med i foregående år. Regnskapet for 2012 viser derved et positivt driftsresultat på kr 0,2 mill. Netto finansinntekter utgjorde kr 0,8 mill. Regnskapet er derved gjort opp med et positivt resultat på kr som lagt til egenkapitalen. Skogselskapet har totale eiendeler på kr 37,8 mill. Anleggsmidler utgjør kr 8,6 mill, mens bankinnskudd utgjør hele 24,6 mill. Bokført egenkapital var ved årsslutt på kr 36 mill. Styret mener at regnskapet for 2012 gir et rettvisende bilde av den økonomiske virksomheten i skogselskapet, og er i henhold til regnskapsloven avlagt under forutsetninger av fortsatt drift. Risikoen i virksomheten er i hovedsak knyttet til å beherske naturgitte faktorer som kulde, varme, tørke og næring når man produserer levende materiale. Høy kompetanse på planteskoledrift reduserer denne risikoen. Likeledes er det knyttet risiko til svingende etterspørsel i forhold til mulighetene til å tilpasse produksjonen til disse svingningene. Langsiktige avtaler med større kunder er med på å redusere denne risikoen. På finansområdet har styret valgt en meget lav risikoprofil med det vesentligste av finanskapitalen plassert i bank. Styret mener at virksomhetens risiko er godt tilpasset opparbeidet kapitalgrunnlag. Det vises for øvrig til regnskap med noter og administrasjonens oppsummering av virksomhetsområdene. Personal og arbeidsmiljø Skogselskapet hadde ved årsskiftet seks faste ansatte, hvorav fire menn og to kvinner. Karl Henrik Berke ble ansatt som ny informasjonskonsulent med tiltredelse 1. april. I tillegg har det vært engasjert 12 sesongarbeidere i planteproduksjonen for kortere eller lengre perioder. Samlet utgjør dette 9 årsverk. Det er registrert et sykefravær på 2,8 % som er en liten økning i forhold til Det har vært et registrert arbeidsuhell som har medført sykemelding i en periode. Det er etablert et betryggende opplegg for og kontroll av HMS. Det har blitt laget et nytt interkontroll system, som er sendt inn og blitt godkjent av Arbeidstilsynet. Det har blitt utført medarbeidersamtaler med alle faste ansatte og sesong ansatte i SiB. Konklusjonen fra disse samtalene var at alle var fornøyde med sin arbeidsgiver. Styret oppfatter at det er et godt arbeidsmiljø i Skogselskapet med meget lavt sykefravær. Skogselskapet tilstreber å ha begge kjønn representert i styrende organer. Styre og valgkomite har en kvinneandel på henholdsvis 40 % og 33,3 %. Både styret og daglig ledelse arbeider bevisst for å fremme likestilling i organisasjonen. Ytre miljø Produksjon av skogplanter skjer etter retningslinjer fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet, men er ikke regulert av særskilte konsesjoner eller pålegg av miljømessig 6

7 karakter. Planteskolen benytter i begrenset grad og i henhold til forskrifter plantevernmidler i produksjonen og ved behandling av ferdigvarer. Planteskolen er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårnet og følges opp gjennom HMS internkontroll. For å ivareta vår sertifisering gjennom Miljøfyrtårnet har vi sendt inn påkrevet rapport og denne har blitt godkjent i januar SiB er dermed sertifisert gjennom Miljøfyrtårnet for tre nye år. Medlemsorganisasjonen Pr var det 561 medlemmer i Skogselskapet i Buskerud der 498 er personlige medlemmer og 63 er selskaper, kommuner, skoler, lag og foreninger. Styret ser det som en stor utfordring å rekruttere nye og yngre medlemmer til skogselskapet, og vil ha økt fokus på dette fremover. Skogselskapet avholdt sitt årsmøte 6. juni på Planteskolen. Årsmøtet startet med bespisning av lokal mat laget av elever fra Rosthaug vgs, og dessert fra Eiker Gårdsysteri. Styreleder Hans Eid Grøholt startet med å oppdatere årsmøtet på hva som hadde skjedd med virksomheten i året som hadde gått og strategier i regi av DnS. Deretter ble det gjennomført behandling og godkjenning av styrets beretning. Nestleder Aashild Bang redegjorde for regnskapet og dette ble godkjent. Etter valgene består styret av følgende: Hans Eid Grøholt, leder, Aashild Bang, Gunny Temte, Sigvart Pedersen og Sven Brun. Som varamedlemmer ble valgt Åsmund Grønning og Britt Kjerstin Tangen Redalen. Valgkomiteen består etter valgene av Dag Simenstad, leder, Dag Heintz og Andres Lundesgaard. Einar Garpestad og Olav Evju fra Flesberg ble i 2011 tildelt Skogselskapets Diplom med følgende begrunnelse: Einar Garpestad fra Flesberg En sjelden dyktig, kvalitetsbevisst, samvittighetsfull og selvstendig skogsarbeider med høye prestasjoner og en unik arbeidsteknikk. Å arbeide jevnt og systematisk er ett av hans mange, gode kjennetegn Slik sett må Einar kunne sies å være et kaliber av de sjeldne en type skogsarbeider av godt gammelt merke, som i mange år har vært med på å sette standarden for en skogsarbeiders fagmannsverk og som vi i dag ikke kan få verdsatt høyt nok. Ikke minst har han også vist evnen til å tilpasse seg nye tider og nye krav til skogsarbeidet. Olav Evju fra Flesberg Han har i hele sitt yrkesaktive liv vært engasjert og ansatt innenfor skogbrukssektoren. Han var avdelingssjef i var Drammensdistriktets skogeierforening ( i dag Viken Skog SA) fra Undervisningsinspektør ved Statens Yrkesskole for skogbruk/saggrenda Kongsberg, Seksjonsleder på Saggrenda fra Saggrenda, med på oppbyggingen av Viken Region Numedal og leder av Flesberg skogeierlag Hans bidrag for å gjøre noe for Saggrenda og skogbruket i Buskerud, spesielt i Numedal har vært veldig betydningsfullt. Etter årsmøtet var temaet rekrutering. Simon Anderson holdt et foredrag om Velg Skog og om skogselskapets ungdom i Hedmark. Saggrenda loggers stod for motorsag underholdning. Tilslutt var det befaring på Planteskolen for de som var interessert Det norske Skogselskap, DnS Hele skogselskapsfamilien representerer i alt medlemmer gjennom DnS og 19 fylkeslag. Med basis i et landsmøtevedtak fra 2010 er de enkelte fylkesskogselskap invitert til å inngå avtaler med DnS om sentralisering av medlemsregister, regnskap og fakturering samt arbeidsgiverfunksjonen. SIB stiller seg positive til å styrke samarbeidet innenfor skogselskapet, og har foreløpig takket ja til å ta i bruk felles medlemsregister som tas i bruk i Det er ønskelig at medlemskontingenten samkjøres for hele Skogselskapet slik at kontingenten blir lik i alle fylkesskogselskapene. Dette er nødvendig når felles hjemmeside benyttes ved verving av nye medlemmer. På grunn av den integrerte driftsmodellen i SiB har det foreløpig ikke vært aktuelt å benytte de øvrige tjenestene. På landsmøte i DnS i juni ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som fikk mandat til å komme med forslag til en mer hensiktsmessig organisering av skogselskapsfamilien som gir bedre ressursutnyttelse og økt slagkraft i forhold til gjennomføring av gjeldende strategi. SiB er representert i arbeidsgruppen med styreleder Hans Eid Grøholt. Utvalget regner med å avlegge 7

8 sin innstilling til styret i DnS i juni Innstillingen skal deretter sendes ut på høring til fylkesskogselskapene. Deretter blir saken behandlet i ekstraordinært landsmøte i november Fylkesskogselskapene behandler saken på sine ordinære årsmøter i 1. halvår i Det legges således opp til en omfattende og betryggende behandling av innstillingen om fremtidig organisering av skogselskapsfamilien. Fremtidsutsikter Med styrket bemanning i informasjonsavdelingen fra annet kvartal 2012 har styret store forventninger til å øke aktivitet innenfor de tradisjonelle informasjonsoppgaver, bedre oppfølging av løpende prosjekter og muligheten til å ta på seg nye utfordringer i forhold til skogselskapets strategi. Planteproduksjonen er inne i en positiv utvikling med økt etterspørsel etter skogplanter og etablering av langsiktige avsetningsavtaler med viktige kunder. Dette gir, etter styrets mening grunnlag for bærekraftig og rasjonell produksjon av skogplanter. Styret vil avslutningsvis takke kunder og forbindelser for godt samarbeid, og alle ansatte for strålende innsats i Hokksund Hans Eid Grøholt Aashild Bang Sigvart Pedersen styreleder nestleder styremedlem Gunny Temte styremedlem Sven Brun styremedlem Tillitsvalgte og ansatte Styret Leder: Hans Eid Grøholt, Drammen, valgt 2011 på valg 2013 Nestleder: Aashild Bang, Ringerike, valgt 2009 på valg 2012 (fortsetter) Styremedlemmer: Sven Brun, Ringerike, valgt 2011 på valg 2014 Sigvart Pedersen, Kongsberg, valgt 2011 på valg 2013 Gunny Temte, Modum, valgt 2009 på valg 2014 Varamedlemmer 1.varamedlem Åsmund Grønning, valgt 2012 på valg varamedlem Britt Kjerstin Tangen Redalen, Modum, valgt 2012 på valg 2013 Valgkomité Leder: Dag Simenstad, Kongsberg, valgt 2012 på valg 2013 Medlem: Dag Heintz, Kongsberg, valgt 2011 på valg 2014 Medlem: Andres Lundesgaard, Ringerike, valgt 2012 på valg 2015 Ansatte Lars Kihle, daglig leder Randi R. Killingstad, kontorleder Hans Egon Nielsen, driftsleder Torfinn Harald Larsen, fagarbeider Egil Holte, fagarbeider (sluttet april 2012) Karl Henrik Berke, informasjonsleder (fra 1. april 2012) Grethe Nielsen, renholdsmedarbeider (fra 1. januar 2012) 8

9 Informasjonsvirksomheten 2012 Lars Kihle fungerte som både daglig leder og som informasjonskonsulent frem til Karl Henrik Berke startet som informasjonsleder i april Dette har økt kapasiteten betraktelig og det har kunnet blitt satset for fullt i begge stillingene. Aktiviteter i 2012 Det har vært en stor aktivitet i Det har blitt gjennomført flere skogdager, flere aktiviteter innen info avdelingen og det har vært en meget stor aktivitet i prosjektet Velg Naturbruk. Skogdager for 5. og 6. klassinger - samarbeidet med skognæringen i Buskerud på åtte skogskoledager. - samarbeidet med skogselskapet i Vestfold på en skoleskogdag - samarbeidet med Det norske Skogselskap på skogskoledager i Oslo - temaer om trevirke, kulturminner i skog, foryngelse, planting, bioenergi, tynning og hogst m.m. Skogdag for 8., 9. og 10. klasse. - samarbeidet med skogeierandelslaget i Hole på en skogskoledag. Skogdag for 10. klassinger Det er arrangert en begeistringsdag med tema skog og naturbruk på Hønefoss ungdomsskole. Sigurd Backe som er lærling i Viken Skog og europamester i motorsag, var med på opplegget. Det ble arrangert skogsti, div konkurranser og en oppvisning av Sigurd Backe, som også forklarte om naturbruksutdanning. Skogselskapets skogpris 2012 Skogselskapet i Buskerud ønsker også i år å belønne den mest skogbruksaktive 4H-klubben i 4H Buskerud med en pris på kr Det kom inn totalt 3 søknader på Skogselskapets skogpris Klubben som har vunnet hadde i medlemmer med skogbruksrelaterte 4H-prosjekt. Klubben er aktiv ute i friluft og har hatt flere møter ute klubbens fine gapahuk. I 2013 har flere valgt skogbruksrelaterte prosjekt og vi håper og oppfordrer disse til å delta på våre skogrelaterte helgeprosjektkurs som dere får mer informasjon om straks. Skogselskapets skogpris 2012 går til Uvdal 4H." Jentene heter fra venstre Ellen V. Wetlesen og Gunhild Vøllo. Samarbeid med Drammen og Opland Turistforening SiB har deltatt på Opptur sammen med turistforeningen. På opptur ble det samarbeidet med Viken Skog i Drammensområdet ved Einar Beheim og fra Eiker var det Knut Lande. Det ble vist frem bruk av motorsag og fortalt om skogen som arbeidsplass. Skogdag for SFO - Sylling Infoleder hadde en skogaktivitetsdag for SFO v/ Sylling skole Jakt og fiske dagene i Elverum SiB bisto Skogselskapet i Hedmark med hjelp på Skogtunet under årets jakt og fiskedager på Elverum. I tillegg hadde vi et samarbeid med Saggrenda i regi av Velg Naturbruk. Konkurransen tre om tre Nes barneskole stakk av med seieren, de ble fylkesvinnere i Buskerud i "tre om tre". I forkant av dette har det blitt arrangert en skolekonkurranse for alle 6. klassinger i Norge. Her ble elevene spurt om de kunne formidle hva de tenker og syntes om skogen, i form av 3 bilder med tekst ved siden av. 9

10 Juryen som rangerte innslagene var ingen ringere enn: - Kåre Magnus Bergh, NRK profilen - Ivar Ekanger, avdelingsdirektør fra Landbruks- og matdepartementet - Trygve Enger, administrerende direktør fra Det norske Skogselskap - Marit Venn, elevrepresentant Skogselskapets representanter fra Buskerud, Lars Kihle og Karl Henrik Berke, reiste den oppover for å overbringe premien. Det varmet et skogbrukers hjerte, at elever og lærere allerede hadde fyrt opp i gapahuken og hengt opp alle bidragene i skogen. Så inntok alle en god bållunsj sammen, deretter var det tid for utdeling av premier. Og stemningen sto i det høye gapahuktaket, og "kollen" brølet fungerer utmerket i Nes også. Etter at elevene fikk tatt en nærmere titt på det råflotte kamera, stativet og vesken måtte vi selvfølgelig spikke litt med elevene. Her satte elevene kjapt i gang, med full iver og fantasi. Takk til elever og lærere på Nes barneskole. Topp elever, topp stemning, topp dag å være i skogselskapet på. Skog og Tre Skogselskapet i Buskerud bidro med planter og plantebrett. Hurdagene 2012 SiB hadde egen rekruteringsstand og arrangerte motorsagtevling for elever fra Saggrenda og andre skogskoler. Vi hjalp til med å servere 440 skogsentreprenører grillet, hjort og elg, og sørget for at de var utørste til langt ut i de sene nattetimer. Kurs, møter og fagdager Skog og Tre, 5 og 6. juni. Nestleder, styremedlem, info leder og daglig leder deltok. Årsmøte i Sønsterud Eiendom, 5. juni, nestleder og daglig leder deltok Landsmøte SiB, nestleder, infoleder og daglig leder deltok. Rådsmøte SiB, Gardemoen, november, styreleder, info leder og daglig leder deltok. Info samling DnS, Kristiansand, juni, infoleder og daglig leder deltok. Studietur til Østerrike med skogoppsynslaget, august, info leder og daglig leder deltok. Skognettverksmøte, Modum, mars, info leder og daglig leder deltok. Møter om Flå prosjekt i regi av DnS, daglig leder deltok. KOLA VIKEN samling, Kongsberg, daglig leder deltok. Velg Naturbruk prosjektet Rekruttering Rekruttering til naturbruksskolene har vært lav i mange år. Det samme gjelder rekruttering til høyere landbruksutdanning. Dette gjør at mange av sektorene innen landbruket nå har store utfordringer med å rekruttere personer med fagkompetanse både til operatørstillinger og til konsulent-, administrasjons- og lederstillinger. Både landbruksnæringene og myndighetene ønsker derfor at det settes i gang tiltak for å bedre denne situasjonen. Organisering Organiseringen av hovedprosjektet er tenkt gjennomført på samme måte som forprosjektet. Prosjekteier er Skogselskapet i Buskerud og prosjektleder er ansatt der Det er etablert en styringsgruppe som består av følgende representanter: Buskerud Bondelag, Torunn Hovde (leder av styringsgruppa) Buskerud Bonde- og småbrukarlag, Torgny Moen Viken Skog, Stig Sorthe Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, Nina Åshaug Fylkesmannen i Buskerud; Helge Nordby Representant for naturbruksskolene, Øivind Kjøll Representant for ungdomsskolene, Aud Stormoen 10

11 Målsetting og gjennomføring I hovedprosjektet har vi brukt de erfaringene vi har fått fra forprosjektet. Prosjektet er helt avhengig av samarbeid med de tre naturbruksskolene, noe som vi føler har fungert godt. Det har vært flere møter og vi har arrangert flere rekrutteringsaktiviteter i fellesskap. Vi har fått lov til å bruke mange av de dyktige elevene til å profilere og markedsføre naturbruk. Vi ser at en direkte kontakt med 8., 9. og eller 10. klassingen fungerer best i dialog med en elev. Dette vil vi derfor fortsette med. Det å få kontakt med elevene fungerer best, når vi deltar på spesifikke rekruttering/ yrkesveiledning/ utdannings/informasjonsopplegg. Ny prosjektleder ble ansatt april 2012 i Skogselskapet i Buskerud, Karl Henrik Berke. Prosjektet han overtok har allerede vært i gang siden Dermed så var mye grunnarbeid på plass. Styringsgruppen var etablert, nettverksgruppen til «velg naturbruk» var også aktiv. Dermed ble den nye prosjektlederen iverksatt med umiddelbar virkning. Økte elevtall Det er meget gledelig å se at prosjektet bærer frukter så fort, og vi kan være godt fornøyde med at det er en økning i antall elever ved de tre naturbruksskolene i Buskerud ELEVANTALL FORDELT PÅ NATURBRUKSSKOLENE: 2011/ /2013 Rosthaug vgs. avd. Buskerud 31 elever 42 elever Ål vgs. avd. Fjellandbruksskolen 25 elever 21 elever Kongsberg vgs. avd. Saggrenda 22 elever 29 elever Suksessfaktorer og kvalitetssikring For at budskapet skal nå frem til ungdomsskoleeleven så må prosjektet få innpass på de forskjellige ungdomsskolene. Det har blitt brukt store ressurser forbundet med å kontakte rådgivere ved ungdomsskolene og avtale forskjellige arrangement, eksempel skolebesøk. Prosjektleder har vært i møte med en gruppe rådgivere fra midtfylket. Prosjektleder ble invitert til å holde et foredrag om «velg naturbruk», noe som ga et tydelig løft om informasjon om hva naturbruksskolene kan tilby elevene. Noen av rådgiverne fikk informasjon om naturbruksskolene som de tidligere ikke var klar over. Samtidig er samtlige av Buskerud sine rådgivere forsøkt kontaktet på e-post/telefon, uheldigvis har ikke samtlige respondert på henvendelsene, selv etter ytterlige forsøk. Prosjektet ser at rådgiveren kan gi feil og mangelfull informasjon om naturbruk, dette ønsker vi å rette opp, ved å satse på en god og forståelig informasjon til rådgiverne i ungdomsskolen. Arrangement - 4H Landsleir - Utdanningsmesse (Hønefoss kultursenter) - Opptur (Samarbeid med turistforeningen) - Stihl-cup (motorsagkonkurranse på Lampeland) - Jordnært (Landbrukets festdag på Fossesholm i Vestfossen) - Timbersports (Verdensmesterskap i øks/motorsag på Lillehammer) - Yrkesmesse (Storefjell) - Jakt- og fiskedagene (Elverum) - Hurdagene (skogbrukets egen messe, motorsagkonkurranse) - Hospitering (KVS avd. Saggrenda har hatt 19 overnattende hospitanter) - Praksisdager (Rosthaug og Saggrenda) - Skogdag (Dåsetunet Flesberg) - Skogdag Blektjern 11

12 Planteskolens virksomhet Planteleveranser SiB har levert det meste av behovet for planter i Buskerud og levert deler av plantebehovet i andre fylker. Våre leveranser til Buskerud hadde en nedgang på fra 2011 til Viken Skog har kjøpt 1,4 mill planter som i hovedsak har gått til Buskerud. I 2011 og 2012 har avvirkningen vært høy i hele landet. Dette har ført til et stort behov for planter. Både SiB og de andre planteskolene fikk solgt stort sett all sin produksjon i På grunn av den høye avvirkningen vil plantebehovet være stort også de nærmeste to årene. Det store fokuset på planting, og skogen som bidragsyter i klimasammenheng, fører til økt behov for planter. Den tidligere reduserte planteaktiviteten og plantetetthet har vært oppe til drøftelse på flere konferanser og det er gjennomført flere prosjekter rettet mot økt planting og plantetetthet. I tillegg har det offentlige innskjerpet kontrollen av foryngelsesplikten. Hele varebeholdningen for våren 2012 på til sammen planter ble solgt ut. Høstleveringen ble på hele planter. Dette gir som konsekvens at det er noe færre planter på kjølelager for levering våren 2013, ca planter. Tabell 1. Planteleveranse fordelt type, treslag, vår og høst Treslag og type Vår Høst Sum Gran M95 1 år Gran M95 2 år Gran M60 2 år Furu M Bjørk Svartor Lerk Lauv Andre treslag SUM Tabell 1. viser at det var en nedgang i plantesalget på planter i forhold til året før. Denne reduksjonen skyldes lavere antall disponible salgsplanter på våren. Med solgte planter på høsten i 2012 er dette et høyt antall i forhold til tidligere år og mer en i Dette skyldes en stor etterspørsel og et etterslep fra våren. 12 Tabell 2. Fordeling av planteleveransene i 2012 Fylke Privat Viken Skog Andre Vestfold Vest - Agder Aust - Agder Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Telemark Rogaland Buskerud Sum totalt Tabell 2. viser at vi selger 72 % (73 % 2011) av plantene våre til Buskerud og 28 % (27 % 2011) selges til andre fylker. Av disse er Akershus størst med 12 % (8 % 2011).

13 Tabell. 3. Fordeling av proveniens og plantetype for gran Proveniens M60 2 M95-2 M95-1 Stange Kilen Sanderud Svenneby Drogseth Kaupanger Bv Stein Sum totalt Tabell 4. Fordeling av proveniens og plantetype for furu Proveniens M95-1 Cv Cv Bv Bv Sum totalt Tabell 5. Fordeling av proveniens og plantetype for bjørk Proveniens M60-1 Syd Nord B Sum totalt Tabell 6. Fordeling av planteleveranse fra SiB til Norge - historikk År Buskerud Andre fylker Andre Pl.skoler Sum

14 Klima Overvintringsforholdene for produksjonsplanter på friland var gode med godt snødekke frem til siste del av februar. Mars måned ble vårmåneden med døgnmiddeltemperaturer på grader flere døgn og så mye som 14,5grader 27.mars. April ble til gjengjeld forholdsvis kald med nattetemperaturer på minus 7-8 grader i påskeuken. Med bakgrunn i de høye temperaturene i mars måned var det, til tross for at ingen tegn på vekststart var synlige, en mistanke om at plantene var avherdet og ikke tålte kuldegrader. Frostvernvanning ble igangsatt på kvelden, mens det ennå var plussgrader, og sto på til ut på natten når sprederne frøs. Enkelte steder hadde ikke frostvernvanningen fungert tilfredsstillende, i mai måned kunne det på de samme steder registreres en del skader som var frostskader på knoppene. Siste frostnatt registrert på værstasjonen var natt til 6.mai. Også sommeren 2012 var i sin helhet nedbørrik, noe som gjør det til en utfordring å holde riktig gjødselnivå i pottebrettene. Det ekstremt kraftige regnværet 6.august traff også planteskolen, heldigvis uten å føre til andre skader enn utvasking av næring i pottebrettene. Analyseresultatene av barprøver fra salgsplanter tatt medio oktober viste verdier innen for grenseverdiene. Nattefrost på høsten ble registrert første gang natt til 6.september med rim på plantene og med første frostvernvanning natt til 13. september. Frø og spiring Det ble sådd totalt pottebrett derav 7400 M60. Andelen furu utgjorde 850 brett. Det ble innkjøpt totalt 32 kg frø fra Skogfrøverket i 2011 hvorav 29,8 kg foredlet frømateriale av gran. Spiringene i helårshusene gikk alle bra med godt tilslag. Spiringen i Dejehuset gav et noe dårlige tilslag, det er ikke mulig å oppnå den ønskede temperatur i spirefasen, spesielt nattetemperaturen blir fort i laveste laget. Ugress Det har i 2012 vært gjort en aktiv innsats mot ugress med sprøyting av tilstøtende arealer. Endrede rutiner for temperatursenking i veksthusene på varme dager har blitt innført. Det har vært betydelig mindre innslag av ugress i veksthusene på sensommeren enn det som har vært observert tidligere år. Sortering og pakking Sortering og pakking for innlegging på kjølelager startet 22. oktober og ble avsluttet 20. desember. Innkjøringen gikk forholdsvis greit, en god del av plantene kunne kjøres rett fra dyrkingsarealene og inn til pakking, men som vanlig måtte en del planter tines i veksthus før sortering og pakking. Investeringer og vedlikehold Det er ikke gjort noen store investeringer i planteskolen. Det er foretatt jevnlig og årlig vedlikehold av produksjonsutstyret. En ny traktor ble kjøpt på slutten av året. Sprøyteanlegget for snutebille har blitt oppjustert for å fungere optimalt med Merit Forrest. Verkstedet har blitt pusset opp. De fleste lokaler har blitt ryddet og ubrukelige gjenstander har blitt kastet. Kontorbygget har blitt pusset opp i 1. etg. Daglig leder og driftsleder samt styreleder og et styremedlem var i august på studietur til noen svenske planteskoler for å se på dyrkningsmetoder, utstyr og tekniske løsninger. Formålet med turen var å skaffe seg et best mulig grunnlag for beslutninger om fremtidige investeringer i planteskolen. Turen var et samarbeid med Skogplanter Østnorge Biri Planteskole Kurs, møter og fagdager Planteskoledagen, april, Flå, daglig leder deltok Planteskolekurs, Honne og Hokksund/ ÅS, driftsleder deltok Honne og Hokksund/Ås. Skogselskapet i Buskerud var vertskap for den delen av kurset som ble arrangert på Hokksund. Nordgens temadag Stockholm, mars, driftsleder deltok (temadag om "Fremtidens drømmeplante" ) Studietur, Sverige, august, styreleder, styremedlem, driftsleder og daglig leder deltok. 14

15 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter og andre finansinntekter Annen finanskostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Overføringer mot annen egenkapital SPESIFIKASJON AV REGNSKAPET Planteskolen Skogselskapet Infokonsulent Sum Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftskostnader Beholdningsendring varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

16 BALANSEREGNSKAP Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Maskiner og anlegg 1, Inventar 1, Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler 1, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 1, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hokksund, Gunny Temte styremedlem Aashild Bang styremedlem Hans E. Grøholt styreleder 16 Sven Brun styremedlem Lars Kihle Daglig leder Helge S. R. Pedersen styremedlem

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntektene inntektsføres når de opptjenes. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler er verdsatt til anskaffelseskost etter fradrag for påløpte lineære avskrivninger. Aksjer er nedskrevet for verditap som ikke anses forbigående. NOTE 2 Lønnskostnader Lønninger etc Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Antall årsverk 9,0 9,0 Lønn til daglig leder Andre ytelser til daglig leder Pensjonkostnader daglig leder Samlet godtgjørelse til styret Oppført lønn til daglig leder for 2011 er totale lønnsytelser for 2011 til fungerende daglig leder pr Vedkommende var ansatt i en annen stilling i selskapet fram til han tiltrådte som daglig leder. Tidligere daglig leder mottok i 2011 kr i lønn, og kr i andre ytelser. I tillegg har han mottatt kr som sluttvederlag ved sin fratredelse som daglig leder. Selskapet er omfattet av plikten til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og det er etablert en ordning som dekker lovens minstekrav. Honorar til revisor utgjør kr eks. merverdiavgift, hvorav kr gjelder revisjon og kr gjelder honorar for andre tjenester. NOTE 3 Varer Plantebeholdning Handelsvarer og råvarer Varebeholdning er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, hvor virkelig verdi er beregnet ut fra antatt salgsverdi påfølgende år. Anskaffelseskost er beregnet ut fra direkte og indirekte variable og faste produksjonskostnader. 17

18 NOTE 4 Spesifikasjon av anleggsmidler Bygninger Veksthus, uteanlegg Maskiner, utstyr Inventar Pottebrett Sum Kostverdi Tilgang i året Avgang i året Kostverdi Akk.avskrvn Årets avskrivning Bokført verdi Avskrivningssats 2 % 4 % 10 % % 10 % Planteskolens tomteareal er i tillegg bokført med kr per NOTE 5 Aksjer og andeler Selskapet har aksjer i Sønsterud Eiendom AS og andeler i Ski BS. Aksjer og andeler er oppført til kostpris. NOTE 6 - Skatter Skogselskapet i Buskerud er ikke skattepliktig for resultatet av sin virksomhet ved planteskolen. NOTE 7 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekk med kr Posten annen langsiktig gjeld på kr gjelder tilskuddsmidler og øremerkede midler som forvaltes av skogselskapet. Midlene inngår i selskapets bokførte bankinnskudd. 18

19 Til årsmøtet i Skogselskapet i Buskerud Revisors beretning for 2012 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Skogselskapet i Buskerud som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2012 og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Skogselskapet Buskerud pr 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har opp fylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskaps opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Hønefoss, 18. mars 2013 Hverven Revisjon AS Rune Elnæs registrert revisor 19

20 Rapport fra skogbruket i Buskerud 2012 Fylkesmannen i Buskerud Tømmeromsetning og verdiskaping i skogbruket Tømmeromsetning og verdiskaping i skogbruket I 2012 ble det omsatt l m 3 skogsvirke til treforedlingsindustri og sagbruk til en verdi av 310 millioner kr i Buskerud. I tillegg kommer virke til energiflis og ved til eget bruk som ikke er ført i virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP). Det ble behandlet 34 saker knyttet til ordningen med tilskudd til energiflis i Avvirkningen er av de høyest registrerte avvirkningskvantum i Buskerud siden I forhold til toppåret 2011 er det er nedgang på 9,4%. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk ned med hele 4 7 kr pr m tømmer fra 353 kr i 2011 til306 kr i Dette tilsvarer en prisreduksjon på 13%. Det har tidvis vært utfordringer med avsetningen, spesielt av massevirke. Dette henger sammen med bortfall av Peterson i Moss, Norske Skog Follum på Hønefoss og til tider redusert produksjon hos Sodra Cell Tofte på Hurum. Avvirkningen er fordelt med m 3 gran, m 3 furu, m 3 lauvvirke til industriformål og m 3 til ved. Dette gjelder registrert avvirket kvantum. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet. Noen utfordringer for skogbruket i Buskerud Fylkesmannen arbeider målrettet med å øke aktiviteten i primærskogbruket i fylket. Blant annet ble det i 2009 gjennomført et eget prosjekt med å utarbeide strategi for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud Dette arbeidet ble bredt forankret i skognæringen og bidrar positivt til økt fokus på å utnytte de skogressursene Buskerud skogbruket står for. Den vedtatte skogstrategien brukes aktivt i Fylkesmannen sitt arbeid. Når det gjelder avvirkning er det en utfordring at en så stor andel av hogsten forgår på gran. Tall fra landskogtakseringen viser en betydelig større tilgjengelig reserve for avvirkning av furu og lauvtrevirke. Beregnet balansekvantum i Buskerud utført av Skog og landskap, (inkl. miljøhensyn og lignende) er om lag 1,25 millioner (skogs-) m3 ved middels skogkulturinnsats. Det tilsvarer om lag 1,1 millioner (salgs-) m3. Avvirkningen i 2012 sett under ett må sies å være bra i forhold til denne beregningen. Dette indikerer at det drives en bærekraftig forvaltning av skogene i Buskerud KUBIKKMETER ÅR Mål Balansekvantum 20 Avvirkning i Buskerud. Tall fra VSOP

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2011 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2011 s 9 Planteskolens virksomhet s 11 Resultatregnskap s 13 Spesifikasjon av regnskap s 13 Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer