FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg."

Transkript

1 FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med noen innspill i forhold til rapporten. Dette er et stort område og ha legevakt i, og det bør tenkes på hvor mange innbyggere og fritidsbeboere dette vil omfatte. Nore og Uvdal kommune har alene ca 3000 hytter. Visst det i gjennomsnitt oppholder seg 3 til 4 stk på hver hytte, øker antall pr kommune drastisk. Slik det er i ferier og helger er det over dobbelt så mange som oppholdere seg i Øvre delen av Numedal enn på hverdagene. Derfor kan vi ikke kartlegge bare etter innbygger antallet i hver enkelt kommune. Fagforbundet Nore og Uvdal vil påpeke viktigheten av at dette drøftes med organisasjonene i enkelt kommune. Hver enkelt kommune må sikre seg medbestemmelse og involvering, jfr Hovedta riffavta len. hver Opplæring må være på plass, før legevakt samarbeidet settes i gang. Bemanningen må vurderes jevnlig. Hvor mange nyansatte, og stillingenes størrelse, hver enkelt kommune trenger. Flott at fast legene blir en del av vaktordningen. Det må kartlegges hva hver enkelt kommune trenger av medisinsk teknisk utstyr, og hva det vil koste. Nore og Uvdal kommune mangler både medisinsk teknisk utstyr og akutt rom. Vi har hatt pasienter på overbelegg i hele Rødberg Med hilsen Grethe-Marit Trulsen Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Nore og Uvdal

2 arbeidstimer inkl, vakt. det en arbeidsøkt på 80 timer i sammenheng. En gjennomsnittsuke uten helgevakt utgjør 58,5 med Flesberg og Rollag. En vakthelg innebærer at en har vakt fra kl fredag ettermiddag til ki.8.00 mandag morgen, 64 timer. Med vanlig arbeidsdag før og etter helgevakt innebærer 8.00 dagen etter, samt at en har en ekstra vakt hver 3. uke. I helgene har vi vaktsamarbeid kommunen. Det betyr at legene har en fast vaktdag i uken hvor en har vakt fra kl til kl. Dagens organisering: Legevakt-tilbudet i kommunen er idag i ukedagene delt mellom de tre fastlegene som er i Uttalelse angående organisering av legevakt i Nore- og Uvdal kommune rcl I G APR, 2013 gjennomførbart å operere med at vikarbyrå skal kunne stille med bakvakt for vikaren på kort Kongsberg legevakt om den bakvaktfunksjonen. evt. bakvakt kan komme til kommunen. En annen løsning vil være å ha en avtale med varsel. Det innebærer at vi som fastleger i kommunen vil kunne bli beordret til vakt inntil en belastende for oss som fastleger i kommunen. Det vil etter vår mening og erfaring ikke være Vi mener at en organisering av legevakten med 40 helger med vikarlege i året vil være svært forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Legeforening. I følge paragraf 4,2 i denne avtalen er arbeidsmiljølovens på en helg. Slik det er i dag er arbeidstidsbestemmelser for legene i legevakt regulert i Sentral nye avtalen blir sluttført, vil det derfor etter all sannsynlighet bli nødvendig med to vikarleger bevissthet rundt at det er svært belastende å gå flere døgn i strekk på legevakt. pasienten og de viktige medisinske beslutningene som skal tas. Når forhandlingene om den mtp. økt risiko ved bilkjøring og kirurgiske inngrep spesielt, og ikke minst sikkerheten for ikke være mulig å pålegge legen så lange arbeidsøkter som det er i dag. Dette nettopp fordi det er for belastende åjobbe flere døgn i strekk. Her tenker en både på sikkerheten til legen Legeforeningen sentralt har nå startet reforhandlinger av avtalen. På sikt vil det derfor trolig arbeidstidsbestemmelser ikke gjeldene i legevaktsarbeid. Det har siste tiden vært en økende er avgjørende for å rekruttere fastleger og få en stabil legedekning over år. villige til atjobbe som man gjorde før i tiden. Man må derfor gå ut i fra at det vil bli enda vanskeligere at få stabil legedekning, hvis vaktordningen fortsetter som nå. Det innebærer stor kommunens befolkning/pasienter som stadig må skifte fastlege. Vi vet at gode vaktordninger vaktbelastningen.der er i disse tider et generasjonsskifte på gang blandt almennleger. Eldre flere år vært svært vanskelig å få en stabil legedekning i kommunen grunnet den store Det er en stor belastning for legene å gå i vakt i tillegg til full arbeidsuke. Det har gjennom leger fritas fra vakt, og blandt den yngre generasjonen ser man, at nesten ingen yngre leger er slitasje på legekontoret med stadig nye vikarer, og ikke minst en stor belastning for nye vikarer. vanskelig å sikre seg at vaktiegens arbeid har god kvalitet. Mye tid går med til opplæring av det ofte er leger på vakt som ikke er kjent på legekontoret eller i legevaktdistriktet. Det er Ved dagens ordning er det mange helger som må dekkes opp av vikarer. Dette innebærer at Nore og Uvdal kommune

3 vakt mener vi at dette må tas med i planene rundt videre organiseringen av legevakt i kommunen. Hvis en mener at legevakten i fremtiden skal være stasjonert i kommunen, må det etableres en legevakt i tilknytning til Bergtun Omsorgsenter, evt.må legevakten bemannes med hjelpepersonell i eksisterende lokaler. Ved å gå inn i et vaktsamarbeid med Kongsberg kommune, Rollag kommune og Flesberg Samorganisert legevakt i Kongsberg: to leger på vakt samtidig. En legevaktiege skal aldri arbeide alene. Mtp sikkerhet for legen på luftambulanse stasjonert i Ål. I disse årene undersøkes også muligheter for enda en luftambulanse stasjonert i Telemark. Utover denne tryggheten dette gir, vil det viktigste, etter kommune og de øvrige numedalskommunene vil sikre kommunens befolkning den beste legetjenesten samlet sett. interkommunalt legevaktsamarbeid. Vi mener at et legevaktsamarbeid med Kongsberg Det skal fortsatt være trygt å bo i Nore- og Uvdal kommune. Ved akutte livstruende tilstander har vi en godt utbygd ambulansetj eneste med ambulanse både på Rødberg og i Veggli, samt vår mening, være å ha en stabil fastlegetj eneste i kommunen. Dette sikres ved et godt Konklusjon vil etter planen være stasjonert på Bergtun omsorgssenter. telemedisinske hjelpemidler for bedre kommunikasjon med legevaktén. Denne sykepleieren sykepleier med spesiell opplæring der det vil være tilgang til enkelt utstyr og etter hvert mindre alvorlig sykdom vet vi at 50 % av de som søker legevakt vil få bedre hjelp hos sin fastlege dagen etter. De som trenger hjelp til mindre alvorlige tilstander vil få hjelp av du venter på ambulansen et viktig supplement til den ordinære gode ambulansetjenesten vi Med tanke på den økte avstanden det blir til legevakten for kommunens innbyggere er mens har i kommunen. Ved alvorlig sykdom er det svært viktig å komme raskt til sykehus, og det er her sjelden legen som er den avgjørende faktoren for utfallet. Ved henvendelser grunnet og raskere behandling med tilgjengelig hjelpepersonel til prøvetaking, assistanse ved mindre til å ta de viktige beslutningene legevaktsarbeidet krever at en tar. I Nore og Uvdal kommune legevaktsarbeidet. Det vil også bli arrangert årlige øvelser. Vaktdøgnet blir delt i tre slik at en vakt aldri er lenger enn 8 timer. Dette vil sikre at en til enhver tid har en opplagt legevakt-lege Det vil være en lege i 40 % stilling som har ansvaret for å sikre gode rutiner og kvalitet i har legen på vakt inntil nå vært uten hjelpepersonell. I mange tilfelder får pasienterne bedre inngrep mm. I samorganisert legevakt i Kongsberg vil der til en hver tid være kvalifisert kommune om felles legevakt i Kongsberg vil kvaliteten på Iegevaktsarbeidet bli bedre sikret. hjelpepersonell i form av sykepleier på døgnbemanding. handlingspian for legevakt. Her står det at det i utgangspunktet som en minstenorm skal være Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har utarbeidet et forslag til en nasjonal

4 Vigdis Grete B. Melby Stasjonsleder ambulansen Rødberg Nore og Uvdal kommune Mctttt: 09 APR 2013 Arkivkode:_Q 2C Saksnr,: L/iÖfz e Saksbeh.:HS HØRINGSSVAR PÅ RAPPORT LEGEVAKTSSAMARBEID I NUMEDAL OG KONGSBERG Jeg er blitt bedt om, av Helsesjef i Nore og Uvdal kommune, å kommentere rapporten opp i mot den lokale ambulansetjenesten. I all hovedsak ser det ut som om rapporten i utgangspunktet kun drøfter driftsmodeller angjeldende Kongsberg Legevakt. Legevaktstilbudet i Numedal for øvrig fremstår som lite kommentert og ikke minst pasifisert med forklaring i at de fleste leger ikke kan pålegges vakt. (Jfr. 2.1 Bakgrunn) Det er tatt utgangspunkt i at de respektive Numedals kommunene skal ha egen Legevakt i oppgitte tidsrom. (Jfr. 5.1 Omfang av ny Legevakt. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål: * I hvilken grad ser man for seg legebesøk i hjemmet ved for eksempel dødsfall i tjenestetiden til interkommunal Legevakt? Ambulansetjenesten har ingen funksjon i så fall etter avsluttet ev. Hjerte/Lungeredning. * I hvilken grad vurderes transport/logistikk for å få pasienter til nødvendig Legevaktsbesøk i interkommunal Legevakts tjenestetid? * Hvem har ansvaret for å avklare om en pasient blir gitt rett transportnivå til Kongsberg fra for eksempel øverst i Uvdal? * Hva slags avviksrapportering/håndtering ser man for seg ved for eksempel urimelig bruk/rekvirering av ambulanse? * Hvem står ansvarlig for og vite nøyaktig hvor pasienten befinner seg opp i mot rekvirering av ambulansetransport med tanke på Legevaktsbesøk? Dette er noen spørsmål som umiddelbart slår meg etter å ha lest nevnte rapport. I tillegg må jeg få påpeke faktafeil i punkt Det fremkommer i rapporten at Prosjekt Førstehjelper inkluderer brannmannskap i Kongsberg. Dette medfører ikke riktighet. Det er avdelingen i Hvittingfoss som er med og de er et frivillig brannvesen! Utover dette vil jeg få kommentere viktigheten av å ha en legebil som kan bistå ambulansetjenesten. Det er ingen tvil om at det ihht Lov om kommunehelsetjeneste er vakthavende kommunelege som har ansvaret for helsehjelp til de som bor og/eller oppholder seg i en kommune. Ambulansetjenesten kan ikke overta dette ansvaret. Samtidig tillater jeg meg å anmode om betraktninger rundt

5 katastrofehåndtering i kommunen med vakthavende lege i Kongsberg og ingen baktvaktslege ordning. (Jfr. Pkt 7.2. Bakvakt leger-) Det er heller ikke garantert dekning på håndholdte radioterminaler i Nødnett høyere enn til kommunegrense Rollag/Nore og Uvdal. I praksis er det i dag dekning på håndholdt terminal til i om rådet Straumen. Med bilmontert kommunikasjonsutstyr midt på Norefjord. Det gamle helseradionettet er svært ustabilt og lite egnet til kommunikasjon per i dag. Mobil er derfor mer brukt ved henvendelser til lege eller andre. Jeg ser fram til et videre inkluderende samarbeid vedrørende lokale forhold/behov basert på hva ambulansen på Rødberg til enhver tid erfarer, og takker for muligheten til å uttale meg i forhold til rapporten. Med vennlig hilsen Vigdis Grete Bergstøl Melby Stasjonsleder Ambulansen Rødberg

6 Nore og Uvdal kommune Mottatt: 10 APR 2013 VEDLEGG ArkvkOde Saksnr.: Saksbeh_ Rapport om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg NSF ved tidligere plasstillitsvalgt i Kongsberg kommune og nå ved hovedtillitsvalgt i Kongsberg kommune har deltatt i samarbeid rundt interkommunal legevakt og kjenner derfor mye av innholdet i rapporten og deler også mye av hovedtrekkene. NSF ønsker allikevel å trekke frem noen punkter: I tillegg til at rapporten behandles politisk i hver kommune er det viktig at den også drøftes med de ansattes organisasjoner. Selv om NSF har vært representert på et overordnet nivå, er det viktig at man i hver enkelt kommune sikrer medbestemmelse og involvering. For sykepleiere i Kongsberg kommune som er en vertskommune vil endringene for eksempel bli av en annen karakter enn de vil bli for sykepleiere lenger opp i Numedal og det kan være NSF i de ulike kommuner vektlegger ulike momenter. NSF ønsker også å påpeke viktigheten av at rammebetingelser er på plass før man innfører legevaktsamarbeidet. Sykepleierne må få den opplæring og kompetanseheving som er nødvendig for å kunne ivareta nye oppgaver og økt ansvar på en faglig god måte. Ny teknologi må også på plass, blant annet kommunikasjonssystemer som beskrevet i rapporten. Et område NSF mener det må prioriteres å jobbe med, er legevaktlokalene. De er alt for trange slik de er i dag og gjør at helsepersonell til tider ikke greier å ivareta personvern for de pasientene som er innom legevakta. Det er ikke akseptabelt. I tillegg er det tungvint for de som er på jobb. Når det gjelder behov for personale, er NSF opptatt av at dette jevnlig vurderes med tanke på om den bemanningen man har er tilstrekkelig. NSF støtter prioriteringen av nye vakttider for legene slik at man kanskje kan få flere fastleger til å ta del i vaktturnus på legevakta. Fastlegene kjenner ofte flere av pasientene og kommunale forhold bedre slik at det kanskje kan bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Fra hovedtillitsvalgt for NSF i Nore og Uvdal kommune trekkes det frem følgende: I sammendraget i rapporten står det at en felles ordning for legevakt i Kongsberg og Numedal bør kunne realiseres fullt ut i Der dukker det opp mange spørsmål vi gjerne ønsker svar på. - Skal de telemedisinske basene på plass iløpet av 2013, og hva slags utstyr følger evt med? (vil også få kommentere et punkt i rapporten der det står at sykepleierne har uttrykt stor 24

7 entusiasme for telemedisin: Ingen av sykepleierne her oppe vet hva dette er, og har derfor ikke kunnet være så entusiastiske). - Det står i rapporten s. 16 (punkt 8.3) at det ikke er behov for investeringer i 1. driftsår. Vi mangler pr. dags dato mye akutt-medisinsk utstyr på Bergtun Omsorgssenter. Hvem skal ta konstnadene? - Vi forventer at rom/prosedyrer/opplæring/utstyr/ressurser er på plass før ordningen evt trer i kraft. - Det står i rapporten side 4 at Kommunene i Numedal og Kongsberg kommune i 2012 har møtt utfordringen ifht Samhandlingsreformen på en meget god måte osv I hele 2012 har man hatt pasienter på overbelegg her på Bergtun Omsorgssenter som en direkte følge av samhandlingsreformen! Vi har hatt, og har, pasienter på bad, på rom i kjelleren og på treningsrommet på Korttids-rehab.avd. Vi kan derfor ikke se at et rom kan frigjøres til akutt-rom i nærmeste framtid. -Skal sykepleierne i øvre Numedal få tilgang til Winmed? -Det står videre i rapporten at det i løpet av 2013 skal vurderes behov for etablering av lege i bakva kt. Det er et sterkt ønske om at legene i Nore og Uvdal og Rollag (4 stk) skal ha bakvakt på kveld/natt og 4. hver helg. Dette p.g.a. lang avstand til Kongsberg (140 km fra øverst i Uvdal), og for at ambulansene i Nore og Uvdal og Veggli kan ha legefølge når det er behov for det. Hege Askestad HTV Norsk Sykepleierforbund Kongsberg kommune Stine Nyhus Haugen HTV Norsk Sykepleierforbund Nore og Uvdal kommune 25

8 Nore og Uvdal kommune 11 JLJN 2013 Arkivkode 2 _2 TIL HOVEDUTVALG I LIVSLØP OG KULTUR, KOMMUNESTYRET VI ORDFØRER, DEN NEDSATTE FAGGRUPPEN I LEGEVAKTSAKEN Rødberg, 11. Juni 2013 INNBYGGERINITIATIV FOR LOKAL LEGEVAKT: HOVEDMÅL: LOKAL LEGEVAKT PÅ RØDBERG DELMAL: VI ØNSKER AT SAKEN SKAL BEHANDLES PÅ NYTT I KOMMUNESTYRET! VIRKEMIDDEL: ÅPENT BREV TIL POLITIKERNE OG NEDSATT FAGGRUPPE, OPPSLAG I LP, UNDERSKRIFTSKAMPANJE Vi ønsker med dette initiativet å nå fram til de deler av befolkning og politikere som ikke benytter seg av Facebook, der store deler av diskusjonen omkring denne saken foregår. Vi føler at det haster å nå ut med dette, for å orientere befolkningen og for å om mulig å påvirke dere politikere. Når ennå mer er fastlagt, vil det være for sent! Vi vil at folk skal forstå alvoret I det forslaget som nå ligger på bordet: Flertallet i siste kommunestyremøte gikk inn for og vedtok I kommunestyremøtet 6.5. : Nore og Uvdal kommune ønsker å utrede innholdet i samarbeidet med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevakttjeneste slik det er beskrevet i rapporten Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg som vertskommune. Som en del av forhandlingene skal det ses spesielt på lokale tilpasninger som sikrer innbyggerne i Nore og Uvdal en trygg og forsvarlig legevakt. En gruppe sammensatt av bi. a. helsefaglige kompetente personer utarbeider samarbeidsavtale som omhandler særskilte ordninger som f. eks bl.a. - kveldsåpent legekontor i dag pr uke - nødvendige forsterkninger med stedlig lege og annet helsepersonell - stedlig ambulansetjeneste Formannskap og hovedutvalg for Livsløp og kultur holdes løpende orientert underveis i forhandlingene. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for behandling i kommunestyret før Nore og Uvdal kan inngå en forpliktende avtale. Vi sender dette skrivet til hovedutvalget, til kommunestyret og til faggruppen, dels for å orientere om initiativet vårt og dels for å stille dere følgende spørsmål, da vi er usikre på hva ovennevnte vedtak egentlig betyr: 1) Betyr dette vedtaket at det er hele forslaget om interkommunal legevakt som skal utredes, altså hvorvidt Nore og Uvdal skal gå inn på det eller ikke? Eller er løpet om Nore og Uvdals deltakelse i en interkommunal legevakt på Kongsberg allerede lagt, og er det da kun den lokale delen som nå skal utredes? 2) Når skal saken opp til behandling I kommunestyret igjen, og når forventes det at en eventuell ny ordning skal tre I kraft? 3) Hvordan har kommunen tenkt å løse det som ligger I samhandlingsreformen (mer om dette nedenfor)?

9 Vi må få lov å si at vi synes det så langt har vært en lite åpen prosess; saken har vært jobbet med I to år. Mange har tatt kontakt med oss og uttrykt bekymring, folk er ikke nok informert, mye er uklart, og det er fåtallet som velger å uttrykke seg offentlig. Derfor vil vi også gå til lokalavisen med vårt initiativ, slik at befolkningen kan bli orientert. Vi ønsker imidlertid å gjøre det klart overfor dere politikere at vi ønsker samarbeid og det beste for alle parter. Men vi vil også gi klart uttrykk for at vi er langt ifra overbevist om at interkommunal legevakt er det rette for oss og vi vil ikke bli overbevist om det før andre løsninger er utredet. Vi synes saken kort og godt er for lite utredet. Derfor ønsker vi at saken skal behandles på nytt. Vår bekymring er særlig basert på geografi i vår langstrakte kommune, 2 timers kjøring til legevakt på Kongsberg (som det vil bli for dem i øvre Uvdal) er etter vår mening uakseptabelt. LEGEVAKTA SKAL GI HJELP NÅR DET HASTER - ved helseproblem som ikke kan vente til vanlig kontortid ved akutte tilfeller. Det er naturlig å nevne at Nore og Uvdal klarer å drifte en døgnåpen dyrlegetjeneste ved hjelp av 2, 3 personer. Dette viser etter vår mening at det går an - hvis alle er innstilt på å få det til! Vi regner med at politikere og faggruppe er godt kjent med problemer vi trenger legevakt til, men vil allikevel nevne noen tilfeller: Symptomer på hjerteinfarkt og hjerneslag, pustevansker, smerter i brystet/magen, alvorlig forverring av kronisk sykdom, nedsatt allmenntilstand hos barn, spedbarn med uklare symptomer, akutt psykisk sykdom! rusproblematikklforgiftning, kuttskader som må sys, halsbetennelse (som kan forveksles med kyssesyke), hjernehinnebetennelse, høy feber og frostanfall uten kjent årsak, svangerskap utenfor livmor m.m. Det er mange tilfeller, spesielt kanskje for eldre mennesker, der det ikke er enkelt å skulle sitte I en bil I så mange timer som det vil ta frem og tilbake til Kongsberg. Mange vil kanskje derfor unnlate å oppsøke legevakt, noe som I enkelte tilfeller vil kunne få katastrofale følger. DEN NYE SAMHANDLINGSREFORMEN sier at vi skal få hjelp lokalt, og vi har funnet følgende punkter: Flytte tjenester nærmere der folk bor - Lettere f helsehjelp lokalt - Folk skal f bistand til koordinering av behandling og oppfølging - Tilbudet i kommunene vil bli bredere - Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre - Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken - Folk vil også merke mer fokus p helsefremmende arbeid i nærmiljøet. Vi er jo også kjent med at samhandlingsreformen innebærer at folk skal raskere ut av sykehuset og overføres til hjemkommunen. - Vi ønsker å få svar på hvordan man har tenkt å løse disse målsettingene lokalt for vår kommune? Vi tenker at legekontoret snarere burde oppgraderes fremfor nedgraderes, utvikles fremfor avvikles, og viser I den anledning til næringsselskapets artikkel I dagens Lp. Vi er bekymret for at folk vil flytte vekk og I hvert fall at nye ikke vil flytte til bygda dersom legevakta blir borte. Daglig leder I næringsselskapet er svært ambisiøs, hun vil at hytteeiere skal bli permanente innbyggere. Da trenger vi I hvert fall en lokal legevakt, noe tydeligvis daglig leder I næringsselskapet er enige med oss I hun ønsker seg et godt utbygd legesenter i kommunen! Et oppgradert legekontor med alt nødvendig utstyr vil være livreddende og virke tiltrekkende på legenes fagmiljø, som igjen bedrer rekrutteringen til vår kommune. Ikke minst vil det spare

10 pasienter for unødvendige reiser og lang ventetid til allerede overfylte sykehus. Alle innbyggere, hytteeiere, vårt næringsliv og turister vil kunne nyte godt av et lokalt, oppgradert legekontor! Videre snakkes det om forandringer I ambulansetjenesten fra VVHF s side; det vil I så fall svekke helsetilbudet vårt ytterligere, I årene fremover vil både en eventuell svekkelse I ambulansetjenesten, en eventuell legevakt på Kongsberg og sykehus lengre unna skape svært farlige situasjoner for befolkningen I Numedal, og I Nore og Uvdal I særdeleshet. Vi synes ikke det er et verdig tilbud for befolkningen vår! Vi ber både politikere og faggruppe ha alle disse momentene vi nevner friskt i skal behandle denne svært vanskelige og svært viktige saken! minnet når dere Vi håper dere, etter å ha tenkt dere om, er enige med oss i at det er fornuftig å behandle denne saken på nytt i kommunestyret! En komplisert sak krever en grundig behandling. Vi ønsker I den forbindelse at den faggruppa som er nedsatt skal vurdere andre alternativer som vi vil gi konkrete innspill til. Dette kommer vi tilbake til. For å vise dere politikere hvilken bredde blant befolkningen som står bak et slikt ønske, lager vi nå en underskriftskampanje, i første omgang frem til førstkommende kommunestyremøte. Mvh Anne Lise Bergerud, Gunn Berit Fjøslid, Sonja Levorsen, Inger Lassegård, Janne Nina Lislelid, Gro Sevle, Gulbrand Kirkevollen, Hans Skriudalen, Olav Skarpås.

11 Vidar Skreprud Fra: Eli Hovd Prestegården Sendt: 5. september :50 Til: NU-Postmottak Emne: VS: Til kommunestyrerepresentantane i Nore og Uvdal Kommune Vedlegg: Deputasjon om legevaktsaken til kommunestyret doc; ATT00001.htm; Scan underskrifter del 1.pdf; ATT00002.htm; Scan underskrifter del 2.pdf; ATT00003.htm; Scan underskrifter del 3.pdf; ATT00004.htm; Scan underskrifter del 4.pdf; ATT00005.htm; UNDERSKRIFTER LEGEVAKT.xlsx; ATT00006.htm; Underskriftskampanje forside.doc; ATT00007.htm Fra: Inger Lassegård Sendt: 2. september :20 Til: Per Lassegaard; Eli Hovd Prestegården; Kirsten Gjestemoen Hovda; Pål Sandnæs; Joker Egedahl; Anne Grete Svendsen; Kari Kleiv Redalen; Viola Bergerud; Elsi Haug; Kirsten Gjestemoen Hovda; Emne: Til kommunestyrerepresentantane i Nore og Uvdal Kommune Takk for at dere ville ta i mot deputasjonen fra innbyggerinitiativgruppa for lokal legevakt på dagens kommunestyremøte:-) Her kommer alle vedleggene, både punktene gruppen har jobbet med, samt alle underskrifter fra innbyggerne, der de ønsker lokal legevakt. Originalene som er levert ordfører, er scannet, samt at de er sortert alfabetisk, både som innbyggere og støttesignatur fra fritidsbeboere i kommunen vår. Mvh Guldbrand kirkevollen Olav skarpås Gro sevle Sonja levorsen Anne lise Bergerud Gunn berit fjøslid Hans skriudalen Inger Lassegård Sendt fra min ipad Videresendt melding: Fra: "Sonja Gmail" Til: "Inger Lassegård" Emne: Fwd: Alle vedlegg som skal sendes videre til kommunestyret Opprinnelig melding

12 Emne: Alle vedlegg som skal sendes videre til kommunestyret Dato: Sun, 01 Sep :41: Fra: Sonja Gmail Til: Gro Sevle 2

13 Til: Rådmann/ordfører/kommunestyret møte Fra: Innbyggerinitiativgruppa Dato: Deputasjon om legevaktsaken (PS 31-13): Ønske om ny behandling av alternativ 2, lokal legevakt, basert på underskriftslister fra innbyggerne og på innspill fra innbyggerinitiativgruppa. Vi er en innbyggerinitiativgruppe som over lang tid har vært engasjert i legevaktsaken, fordi vi anser lokal legevakt som den viktigste saken for vår befolkning på svært mange år. Innbyggerinitiativgruppa har bedt om å få møte kommunestyret som en deputasjon i dagens kommunestyremøte, for å overrekke underskriftslistene sammen med en egen uttalelse fra gruppa. A. UNDERSKRIFTSLISTER FRA INNBYGGERNE I NORE OG UVDAL: Majoriteten av Nore og Uvdals voksne befolkning sier at de vil ha lokal legevakt (alternativ 2), og de vil at saken skal opp til ny utredning/behandling. Dette vil vi tro er et folkekrav som kommunen ikke kan overse. Underskriftskampanjen ble satt i gang I midten av juni, og resultatet av denne foreligger nå. Vi har fått inn 1020 underskrifter fra innbyggere og 347 støtteunderskrifter fra våre hyttebeboere. Tatt i betraktning at listene kun har ligget på enkelte butikker og mange ikke har visst om dem, synes vi dette er et betydelig antall. (I tillegg er det 134 navn som vi ikke klarte å tyde. Dessuten vet vi at listen i Tunhovd er blitt borte, og at den inneholdt ca. 150 underskrifter). Alternativ 2 sies å være ferdig utredet, men av hvem og hvordan? Hvorfor foreligger ikke denne utredningen åpent for alle? Dette er etter vår mening ikke bra nok, og vi mener alternativ 2, utifra folkekravet, bør utredes på nytt. B. INNSPILL FRA INNBYGGERINITIATIVGRUPPA: Vi understreker at de følgende punkter og underskriftene som er samlet inn, ikke har noe med hverandre å gjøre. Følgende punkter er derfor kun fra Innbyggerinitiativgruppa: B1. NYE RETNINGSLINJER FRA STATEN DATERT , SOM VI MENER KREVER NY BEHANDLING AV ALTERNATIV 2: Vi er kjent med at i mars kom følgende informasjon (datert ) til kommunene: Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at systemet med kvotefordeling av legestillinger til sykehus og kommuner skal avvikles. Det særegne styringssystemet for legestillingene med søknadsprosesser og tildeling av kvoter oppheves med virkning fra og med 1. Juli Allerede ble dette varslet i brev til Helsedirektoratet fra Helse- og Omsorgsdepartementet, der helseministeren uttaler følgende: Kommunene skal kunne opprette de legestillinger som det er behov for, uten å søke helsedirektoratet om dette. Dette betyr altså at kommunen fritt kan ansette så mange leger de vil, og at dermed hovedproblemet med økt vaktbelastning i en lokal legevaktsordning er borte. I juni 13 kom også bestemmelsen om at regjeringen hever grensen for rett til fritak fra deltagelse i legevakt fra 55 til 60 år. Tilbakemeldinger på fritaksbestemmelser viser blant annet at retten til fritak fra legevakttjeneste når legen fyller 55 år, har redusert kvaliteten på tjenesten. Legevakten skal fungere best mulig for pasienten og kommunen. Derfor hever vi nå aldersgrensen til 60 år, sier helseog omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Dette trådte også i kraft fra 1. juli Denne fritaksbestemmelsen var også nevnt som en av grunnene til at lokal legevakt var så vanskelig. Hvorfor tok ikke fagsjef frem dette poenget i kommunestyremøtet 6. mai da saken ble behandlet? Hvorfor fortalte ikke fagsjef om hvilke muligheter som var til stede? Etter vår mening er legevaktsakens pkt. 2 om lokal legevakt, utifra dette, behandlet på feil grunnlag, og bør derfor utredes og behandles på nytt på lik linje med alt. 1. Vi oppfordrer rådmann/helsesjef og ordfører til å ta dette opp ved første mulige anledning, og politikerne til å følge opp! På bakgrunn av de nye momentene i saken, ser vi det slik at også noe av grunnlaget for regional legevaktsmodell er borte.

14 B2. FORSLAG TIL ANNEN LØSNING AV LOKAL LEGEVAKT Vi mener alternativ 2 er for dårlig utredet i forhold til at videreføring av de lokale avtaler med legene og vikarpool er den eneste løsningen man har kommet opp med for dette alternativet. I henhold til hva det åpnes opp for i pkt. B1 ovenfor, bør det vurderes å ansette flere leger og se på dette kostnadsbildet i forhold til antall vakthelger med vikarpool. Det blir sagt at alternativ 2, Lokal legevakt, er ferdig utredet. Det står I saksfremlegget at i dette forslaget videreføres de lokale avtalene inngått med legene og at man da har behov for en vikarpool for å kunne dekke 40 vakthelger årlig. Vi mener kommunen bør utrede alternativ 2 på nytt med ansettelse av nye leger, gjerne personer med tilknytning til Nore og Uvdal, utifra følgende: - Vi vet at det er forholdsvis lang ventetid på noen av legene på dagtid dette tyder på at vi har for få leger også på dagtid. - Vi er kjent med at det har vært flere leger som har henvendt seg til kommunen og tilbudt sin arbeidskraft men fått beskjed om at det ikke er behov. Ved å ansette flere hadde man både løst ventetiden på dagtid og hatt flere leger til å delta i den lokale legevaktsordningen. - Vi har fått melding om at det finnes en person fra Nore og Uvdal, en utdannet lege som jobber et annet sted, som er villig til å ta helgevakt her oppe en gang i måneden. Kanskje finnes det flere slike? Dette viser at det finnes løsninger dersom man er innstilt på å se på flere muligheter - for å velge det beste alternativet for befolkningen. Kommunestyret er vårt øverste organ og har ansvar for befolkningen; derfor mener vi det er en selvfølge at kommunestyret har innsyn i disse ansettelsesavtalene. Vi mener også at kommunestyret bør sørge for at praksis med slike særavtaler (som ikke er vanlig i legeyrket) ikke videreføres. Det står følgende om alternativ 2: Man får en forsvarlig ordning, men med mange vikarleger som ikke kjenner verken innbyggere eller tilbudet/kompetansen lokalt og på sykehusene særlig bra. Ved å følge vårt forslag får man leger som kjenner alt dette. I alternativ 1 har man heller ikke leger som kjenner innbyggerne. C. NÅR SAKEN SKAL UTREDES OG BEHANDLES PÅ NYTT De tre punktene ovenfor, A, B1 og B2, er de viktigste grunnene til at saken, og spesielt alternativ 2, bør utredes og behandles på nytt. I tillegg vil vi nevne følgende punkter som viktige å ta i betrakning: 1) Samsvar mellom tilbud I kommunens strategiske næringsplan er turisme og hyttebygging et satsningsområde. Hvordan kan kommunen tenke på å ta bort en så sentral kommunal tjeneste som legevakt og tro at vi skal satse på turisme og hyttebygging? I hyttebrukerundersøkelsen av 2009 rangerer god legedekning mye høyere enn mange andre tilbud og aktiviteter i kommunen. (Ref. side 17 i rapporten fremgår det at ikke bare er det 57% som mener det; men de finner også legetjenestene viktigere enn variasjon av stier (54%), godt fisketilbud (50%), servicenivået generelt (41%). preparering av alpint (41%), servicekontoret (40%), god service i alpinsenteret (39%), variasjon i nedfarter alpint (35%), turistinformasjon (32%), Langedrag (30%), tannlegetjenester (29%), aktivitetstilbud generelt (29%), jaktmuligheter (28%), stavkirkene og bygdetun (25%), kulturtilbudet (22%). 2) Økonomisk samsvar Vi mener det bør være konkret sammenlignbare tall mellom de to alternativene, dvs. samme utregningsmåte slik at de kan sammenlignes. Slik det ser ut i rapporten Helseløft er refusjon tatt med i alt. 1 og ikke i alt. 2. Dessuten vet vi ikke hva den lokale tilpasningen som det jobbes med, vil koste. Vi må vite hva er forskjellen mellom dagens ordning og ny ordning. Legevaktpool skal for eksempel koste kr , hvor er de tallene fra? Tilbudet er unntatt offentlighet og man ser ikke hvor påslagene kommer. Kongsberg kjører med 80% innleide vikarer på vaktene; kostnadene blir altså de samme. 3) Konsekvensanalyse Det bør være en liste som inneholder pro & kontra for de ulike forslagene der konsekvensene er tydelig definert. På bakgrunn av denne analysen bør kommunestyret ta sin beslutning. 4) Folkemøte I en så viktig sak for kommunens innbyggere bør de ikke få en bred orientering? Vi mener at før

15 noen bestemmelse tas i denne saken, bør kommunen ha arrangert et folkemøte der befolkningen kan få svar på spørsmål og komme med innspill. For eksempel kan den gruppa som arbeider med lokal tilpasning av alternativ 1, presentere sitt arbeid i et slikt folkemøte. All dokumentasjon om alternativ 2 bør fremlegges i samme møte. Dette mener vi bør skje før hovedutvalget og deretter kommunestyret skal behandle saken. Til slutt en liten appell: Hvorfor vil kommunestyret ha legevakten til Kongsberg? Vi håper dere vil tenke igjennom er dette i samsvar med innbyggernes mening? Vi minner kommunestyrerepresentantene på at dere skal fatte vedtak på vegne av innbyggerne! Vil dere virkelig heller kjøre til Kongsberg enn til Rødberg i alt slags vær og føre med syke barn og eldre? Spiller kronene noen rolle eller gjør det ikke? Hvorfor vil dere velge et alternativ som gjør at innbyggerne må reise så langt hvis penger ikke betyr noe? At det er for dyrt med lokal legevakt er iallfall underordnet det å ha et godt tilbud for befolkningen! Kommunestyret skal også huske at det er viktig å motivere folk til å se en framtid i bygda vår; Å LEGGE LEGEVAKTEN TIL KONGSBERG FREMMER IKKE BOLYST! La oss være en kommune som tør å gå nye veier, være innovative og tale sentraiiseringskreftene midt imot! Mvh Innbyggerinitiativgruppa v/ Anne Lise Bergerud Inger Lassegård Gunn-Berit Fjøslid Sonja Levorsen Gro Sevle Gulbrand Kirkevollen Hans Skriudalen Olav Skarpås

16 UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR LOKAL LEGEVAKT PÅ RØDBERG! I kommunestyremøtet 6.5. ble det vedtatt at Nore og Uvdal ønsker å utrede innholdet i samarbeidet med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevakttjeneste på Kongsberg. Hvis dette går igjennom, vil det kun bli lege i Nore og Uvdal fra kl 09 til 15 hverdager, dvs. vi vil være helt uten lege kvelder, netter, helligdager og helger. Vi synes dette blir en uforsvarlig ordning for vår befolkning. Avstanden til Kongsberg er altfor lang. Det er satt ned en lokal faggruppe som skal se på lokale løsninger - det kan dreie seg om kveldsåpent legekontor en dag i uken o.l., noe som også vil bli for dårlig. Vi er en tverrpolitisk gruppe som ønsker å påvirke til at politikerne tenker igjennom denne vanskelige saken en gang til, og vil derfor at saken skal behandles på nytt med det mål å få en lokal legevakt. Med denne kampanjen ønsker vi å dokumentere hvor mange av bygdas innbyggere som står bak et slikt ønske. Rødberg, Hilsen Innbyggerinitiativgruppa: Gulbrand Kirkevollen, Hans Skriudalen, Olav Skarpås, Anne Lise Bergerud, Gunn Berit Fjøslid, Inger Lassegård, Janne Nina Lislelid, Gro Sevle og Sonja Levorsen.

17 o LEGEVAKT PA

18 LEGEVAKT PÅ

19 o LEGEVAKT PA

20 o LEGEVAKT PA

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Frivilligheten mobiliseres mot vold

Frivilligheten mobiliseres mot vold Nr. 3 - september - 63. årgang Frivilligheten mobiliseres mot vold TEMA: oppvekst og trygghet Side 2 og 5-9 Ordføreren i et eksklusivt intervju. Les hva han svarer når vi spør om kommunens forhold til

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer