FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg."

Transkript

1 FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med noen innspill i forhold til rapporten. Dette er et stort område og ha legevakt i, og det bør tenkes på hvor mange innbyggere og fritidsbeboere dette vil omfatte. Nore og Uvdal kommune har alene ca 3000 hytter. Visst det i gjennomsnitt oppholder seg 3 til 4 stk på hver hytte, øker antall pr kommune drastisk. Slik det er i ferier og helger er det over dobbelt så mange som oppholdere seg i Øvre delen av Numedal enn på hverdagene. Derfor kan vi ikke kartlegge bare etter innbygger antallet i hver enkelt kommune. Fagforbundet Nore og Uvdal vil påpeke viktigheten av at dette drøftes med organisasjonene i enkelt kommune. Hver enkelt kommune må sikre seg medbestemmelse og involvering, jfr Hovedta riffavta len. hver Opplæring må være på plass, før legevakt samarbeidet settes i gang. Bemanningen må vurderes jevnlig. Hvor mange nyansatte, og stillingenes størrelse, hver enkelt kommune trenger. Flott at fast legene blir en del av vaktordningen. Det må kartlegges hva hver enkelt kommune trenger av medisinsk teknisk utstyr, og hva det vil koste. Nore og Uvdal kommune mangler både medisinsk teknisk utstyr og akutt rom. Vi har hatt pasienter på overbelegg i hele Rødberg Med hilsen Grethe-Marit Trulsen Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Nore og Uvdal

2 arbeidstimer inkl, vakt. det en arbeidsøkt på 80 timer i sammenheng. En gjennomsnittsuke uten helgevakt utgjør 58,5 med Flesberg og Rollag. En vakthelg innebærer at en har vakt fra kl fredag ettermiddag til ki.8.00 mandag morgen, 64 timer. Med vanlig arbeidsdag før og etter helgevakt innebærer 8.00 dagen etter, samt at en har en ekstra vakt hver 3. uke. I helgene har vi vaktsamarbeid kommunen. Det betyr at legene har en fast vaktdag i uken hvor en har vakt fra kl til kl. Dagens organisering: Legevakt-tilbudet i kommunen er idag i ukedagene delt mellom de tre fastlegene som er i Uttalelse angående organisering av legevakt i Nore- og Uvdal kommune rcl I G APR, 2013 gjennomførbart å operere med at vikarbyrå skal kunne stille med bakvakt for vikaren på kort Kongsberg legevakt om den bakvaktfunksjonen. evt. bakvakt kan komme til kommunen. En annen løsning vil være å ha en avtale med varsel. Det innebærer at vi som fastleger i kommunen vil kunne bli beordret til vakt inntil en belastende for oss som fastleger i kommunen. Det vil etter vår mening og erfaring ikke være Vi mener at en organisering av legevakten med 40 helger med vikarlege i året vil være svært forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Legeforening. I følge paragraf 4,2 i denne avtalen er arbeidsmiljølovens på en helg. Slik det er i dag er arbeidstidsbestemmelser for legene i legevakt regulert i Sentral nye avtalen blir sluttført, vil det derfor etter all sannsynlighet bli nødvendig med to vikarleger bevissthet rundt at det er svært belastende å gå flere døgn i strekk på legevakt. pasienten og de viktige medisinske beslutningene som skal tas. Når forhandlingene om den mtp. økt risiko ved bilkjøring og kirurgiske inngrep spesielt, og ikke minst sikkerheten for ikke være mulig å pålegge legen så lange arbeidsøkter som det er i dag. Dette nettopp fordi det er for belastende åjobbe flere døgn i strekk. Her tenker en både på sikkerheten til legen Legeforeningen sentralt har nå startet reforhandlinger av avtalen. På sikt vil det derfor trolig arbeidstidsbestemmelser ikke gjeldene i legevaktsarbeid. Det har siste tiden vært en økende er avgjørende for å rekruttere fastleger og få en stabil legedekning over år. villige til atjobbe som man gjorde før i tiden. Man må derfor gå ut i fra at det vil bli enda vanskeligere at få stabil legedekning, hvis vaktordningen fortsetter som nå. Det innebærer stor kommunens befolkning/pasienter som stadig må skifte fastlege. Vi vet at gode vaktordninger vaktbelastningen.der er i disse tider et generasjonsskifte på gang blandt almennleger. Eldre flere år vært svært vanskelig å få en stabil legedekning i kommunen grunnet den store Det er en stor belastning for legene å gå i vakt i tillegg til full arbeidsuke. Det har gjennom leger fritas fra vakt, og blandt den yngre generasjonen ser man, at nesten ingen yngre leger er slitasje på legekontoret med stadig nye vikarer, og ikke minst en stor belastning for nye vikarer. vanskelig å sikre seg at vaktiegens arbeid har god kvalitet. Mye tid går med til opplæring av det ofte er leger på vakt som ikke er kjent på legekontoret eller i legevaktdistriktet. Det er Ved dagens ordning er det mange helger som må dekkes opp av vikarer. Dette innebærer at Nore og Uvdal kommune

3 vakt mener vi at dette må tas med i planene rundt videre organiseringen av legevakt i kommunen. Hvis en mener at legevakten i fremtiden skal være stasjonert i kommunen, må det etableres en legevakt i tilknytning til Bergtun Omsorgsenter, evt.må legevakten bemannes med hjelpepersonell i eksisterende lokaler. Ved å gå inn i et vaktsamarbeid med Kongsberg kommune, Rollag kommune og Flesberg Samorganisert legevakt i Kongsberg: to leger på vakt samtidig. En legevaktiege skal aldri arbeide alene. Mtp sikkerhet for legen på luftambulanse stasjonert i Ål. I disse årene undersøkes også muligheter for enda en luftambulanse stasjonert i Telemark. Utover denne tryggheten dette gir, vil det viktigste, etter kommune og de øvrige numedalskommunene vil sikre kommunens befolkning den beste legetjenesten samlet sett. interkommunalt legevaktsamarbeid. Vi mener at et legevaktsamarbeid med Kongsberg Det skal fortsatt være trygt å bo i Nore- og Uvdal kommune. Ved akutte livstruende tilstander har vi en godt utbygd ambulansetj eneste med ambulanse både på Rødberg og i Veggli, samt vår mening, være å ha en stabil fastlegetj eneste i kommunen. Dette sikres ved et godt Konklusjon vil etter planen være stasjonert på Bergtun omsorgssenter. telemedisinske hjelpemidler for bedre kommunikasjon med legevaktén. Denne sykepleieren sykepleier med spesiell opplæring der det vil være tilgang til enkelt utstyr og etter hvert mindre alvorlig sykdom vet vi at 50 % av de som søker legevakt vil få bedre hjelp hos sin fastlege dagen etter. De som trenger hjelp til mindre alvorlige tilstander vil få hjelp av du venter på ambulansen et viktig supplement til den ordinære gode ambulansetjenesten vi Med tanke på den økte avstanden det blir til legevakten for kommunens innbyggere er mens har i kommunen. Ved alvorlig sykdom er det svært viktig å komme raskt til sykehus, og det er her sjelden legen som er den avgjørende faktoren for utfallet. Ved henvendelser grunnet og raskere behandling med tilgjengelig hjelpepersonel til prøvetaking, assistanse ved mindre til å ta de viktige beslutningene legevaktsarbeidet krever at en tar. I Nore og Uvdal kommune legevaktsarbeidet. Det vil også bli arrangert årlige øvelser. Vaktdøgnet blir delt i tre slik at en vakt aldri er lenger enn 8 timer. Dette vil sikre at en til enhver tid har en opplagt legevakt-lege Det vil være en lege i 40 % stilling som har ansvaret for å sikre gode rutiner og kvalitet i har legen på vakt inntil nå vært uten hjelpepersonell. I mange tilfelder får pasienterne bedre inngrep mm. I samorganisert legevakt i Kongsberg vil der til en hver tid være kvalifisert kommune om felles legevakt i Kongsberg vil kvaliteten på Iegevaktsarbeidet bli bedre sikret. hjelpepersonell i form av sykepleier på døgnbemanding. handlingspian for legevakt. Her står det at det i utgangspunktet som en minstenorm skal være Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har utarbeidet et forslag til en nasjonal

4 Vigdis Grete B. Melby Stasjonsleder ambulansen Rødberg Nore og Uvdal kommune Mctttt: 09 APR 2013 Arkivkode:_Q 2C Saksnr,: L/iÖfz e Saksbeh.:HS HØRINGSSVAR PÅ RAPPORT LEGEVAKTSSAMARBEID I NUMEDAL OG KONGSBERG Jeg er blitt bedt om, av Helsesjef i Nore og Uvdal kommune, å kommentere rapporten opp i mot den lokale ambulansetjenesten. I all hovedsak ser det ut som om rapporten i utgangspunktet kun drøfter driftsmodeller angjeldende Kongsberg Legevakt. Legevaktstilbudet i Numedal for øvrig fremstår som lite kommentert og ikke minst pasifisert med forklaring i at de fleste leger ikke kan pålegges vakt. (Jfr. 2.1 Bakgrunn) Det er tatt utgangspunkt i at de respektive Numedals kommunene skal ha egen Legevakt i oppgitte tidsrom. (Jfr. 5.1 Omfang av ny Legevakt. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål: * I hvilken grad ser man for seg legebesøk i hjemmet ved for eksempel dødsfall i tjenestetiden til interkommunal Legevakt? Ambulansetjenesten har ingen funksjon i så fall etter avsluttet ev. Hjerte/Lungeredning. * I hvilken grad vurderes transport/logistikk for å få pasienter til nødvendig Legevaktsbesøk i interkommunal Legevakts tjenestetid? * Hvem har ansvaret for å avklare om en pasient blir gitt rett transportnivå til Kongsberg fra for eksempel øverst i Uvdal? * Hva slags avviksrapportering/håndtering ser man for seg ved for eksempel urimelig bruk/rekvirering av ambulanse? * Hvem står ansvarlig for og vite nøyaktig hvor pasienten befinner seg opp i mot rekvirering av ambulansetransport med tanke på Legevaktsbesøk? Dette er noen spørsmål som umiddelbart slår meg etter å ha lest nevnte rapport. I tillegg må jeg få påpeke faktafeil i punkt Det fremkommer i rapporten at Prosjekt Førstehjelper inkluderer brannmannskap i Kongsberg. Dette medfører ikke riktighet. Det er avdelingen i Hvittingfoss som er med og de er et frivillig brannvesen! Utover dette vil jeg få kommentere viktigheten av å ha en legebil som kan bistå ambulansetjenesten. Det er ingen tvil om at det ihht Lov om kommunehelsetjeneste er vakthavende kommunelege som har ansvaret for helsehjelp til de som bor og/eller oppholder seg i en kommune. Ambulansetjenesten kan ikke overta dette ansvaret. Samtidig tillater jeg meg å anmode om betraktninger rundt

5 katastrofehåndtering i kommunen med vakthavende lege i Kongsberg og ingen baktvaktslege ordning. (Jfr. Pkt 7.2. Bakvakt leger-) Det er heller ikke garantert dekning på håndholdte radioterminaler i Nødnett høyere enn til kommunegrense Rollag/Nore og Uvdal. I praksis er det i dag dekning på håndholdt terminal til i om rådet Straumen. Med bilmontert kommunikasjonsutstyr midt på Norefjord. Det gamle helseradionettet er svært ustabilt og lite egnet til kommunikasjon per i dag. Mobil er derfor mer brukt ved henvendelser til lege eller andre. Jeg ser fram til et videre inkluderende samarbeid vedrørende lokale forhold/behov basert på hva ambulansen på Rødberg til enhver tid erfarer, og takker for muligheten til å uttale meg i forhold til rapporten. Med vennlig hilsen Vigdis Grete Bergstøl Melby Stasjonsleder Ambulansen Rødberg

6 Nore og Uvdal kommune Mottatt: 10 APR 2013 VEDLEGG ArkvkOde Saksnr.: Saksbeh_ Rapport om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg NSF ved tidligere plasstillitsvalgt i Kongsberg kommune og nå ved hovedtillitsvalgt i Kongsberg kommune har deltatt i samarbeid rundt interkommunal legevakt og kjenner derfor mye av innholdet i rapporten og deler også mye av hovedtrekkene. NSF ønsker allikevel å trekke frem noen punkter: I tillegg til at rapporten behandles politisk i hver kommune er det viktig at den også drøftes med de ansattes organisasjoner. Selv om NSF har vært representert på et overordnet nivå, er det viktig at man i hver enkelt kommune sikrer medbestemmelse og involvering. For sykepleiere i Kongsberg kommune som er en vertskommune vil endringene for eksempel bli av en annen karakter enn de vil bli for sykepleiere lenger opp i Numedal og det kan være NSF i de ulike kommuner vektlegger ulike momenter. NSF ønsker også å påpeke viktigheten av at rammebetingelser er på plass før man innfører legevaktsamarbeidet. Sykepleierne må få den opplæring og kompetanseheving som er nødvendig for å kunne ivareta nye oppgaver og økt ansvar på en faglig god måte. Ny teknologi må også på plass, blant annet kommunikasjonssystemer som beskrevet i rapporten. Et område NSF mener det må prioriteres å jobbe med, er legevaktlokalene. De er alt for trange slik de er i dag og gjør at helsepersonell til tider ikke greier å ivareta personvern for de pasientene som er innom legevakta. Det er ikke akseptabelt. I tillegg er det tungvint for de som er på jobb. Når det gjelder behov for personale, er NSF opptatt av at dette jevnlig vurderes med tanke på om den bemanningen man har er tilstrekkelig. NSF støtter prioriteringen av nye vakttider for legene slik at man kanskje kan få flere fastleger til å ta del i vaktturnus på legevakta. Fastlegene kjenner ofte flere av pasientene og kommunale forhold bedre slik at det kanskje kan bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Fra hovedtillitsvalgt for NSF i Nore og Uvdal kommune trekkes det frem følgende: I sammendraget i rapporten står det at en felles ordning for legevakt i Kongsberg og Numedal bør kunne realiseres fullt ut i Der dukker det opp mange spørsmål vi gjerne ønsker svar på. - Skal de telemedisinske basene på plass iløpet av 2013, og hva slags utstyr følger evt med? (vil også få kommentere et punkt i rapporten der det står at sykepleierne har uttrykt stor 24

7 entusiasme for telemedisin: Ingen av sykepleierne her oppe vet hva dette er, og har derfor ikke kunnet være så entusiastiske). - Det står i rapporten s. 16 (punkt 8.3) at det ikke er behov for investeringer i 1. driftsår. Vi mangler pr. dags dato mye akutt-medisinsk utstyr på Bergtun Omsorgssenter. Hvem skal ta konstnadene? - Vi forventer at rom/prosedyrer/opplæring/utstyr/ressurser er på plass før ordningen evt trer i kraft. - Det står i rapporten side 4 at Kommunene i Numedal og Kongsberg kommune i 2012 har møtt utfordringen ifht Samhandlingsreformen på en meget god måte osv I hele 2012 har man hatt pasienter på overbelegg her på Bergtun Omsorgssenter som en direkte følge av samhandlingsreformen! Vi har hatt, og har, pasienter på bad, på rom i kjelleren og på treningsrommet på Korttids-rehab.avd. Vi kan derfor ikke se at et rom kan frigjøres til akutt-rom i nærmeste framtid. -Skal sykepleierne i øvre Numedal få tilgang til Winmed? -Det står videre i rapporten at det i løpet av 2013 skal vurderes behov for etablering av lege i bakva kt. Det er et sterkt ønske om at legene i Nore og Uvdal og Rollag (4 stk) skal ha bakvakt på kveld/natt og 4. hver helg. Dette p.g.a. lang avstand til Kongsberg (140 km fra øverst i Uvdal), og for at ambulansene i Nore og Uvdal og Veggli kan ha legefølge når det er behov for det. Hege Askestad HTV Norsk Sykepleierforbund Kongsberg kommune Stine Nyhus Haugen HTV Norsk Sykepleierforbund Nore og Uvdal kommune 25

8 Nore og Uvdal kommune 11 JLJN 2013 Arkivkode 2 _2 TIL HOVEDUTVALG I LIVSLØP OG KULTUR, KOMMUNESTYRET VI ORDFØRER, DEN NEDSATTE FAGGRUPPEN I LEGEVAKTSAKEN Rødberg, 11. Juni 2013 INNBYGGERINITIATIV FOR LOKAL LEGEVAKT: HOVEDMÅL: LOKAL LEGEVAKT PÅ RØDBERG DELMAL: VI ØNSKER AT SAKEN SKAL BEHANDLES PÅ NYTT I KOMMUNESTYRET! VIRKEMIDDEL: ÅPENT BREV TIL POLITIKERNE OG NEDSATT FAGGRUPPE, OPPSLAG I LP, UNDERSKRIFTSKAMPANJE Vi ønsker med dette initiativet å nå fram til de deler av befolkning og politikere som ikke benytter seg av Facebook, der store deler av diskusjonen omkring denne saken foregår. Vi føler at det haster å nå ut med dette, for å orientere befolkningen og for å om mulig å påvirke dere politikere. Når ennå mer er fastlagt, vil det være for sent! Vi vil at folk skal forstå alvoret I det forslaget som nå ligger på bordet: Flertallet i siste kommunestyremøte gikk inn for og vedtok I kommunestyremøtet 6.5. : Nore og Uvdal kommune ønsker å utrede innholdet i samarbeidet med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevakttjeneste slik det er beskrevet i rapporten Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg som vertskommune. Som en del av forhandlingene skal det ses spesielt på lokale tilpasninger som sikrer innbyggerne i Nore og Uvdal en trygg og forsvarlig legevakt. En gruppe sammensatt av bi. a. helsefaglige kompetente personer utarbeider samarbeidsavtale som omhandler særskilte ordninger som f. eks bl.a. - kveldsåpent legekontor i dag pr uke - nødvendige forsterkninger med stedlig lege og annet helsepersonell - stedlig ambulansetjeneste Formannskap og hovedutvalg for Livsløp og kultur holdes løpende orientert underveis i forhandlingene. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for behandling i kommunestyret før Nore og Uvdal kan inngå en forpliktende avtale. Vi sender dette skrivet til hovedutvalget, til kommunestyret og til faggruppen, dels for å orientere om initiativet vårt og dels for å stille dere følgende spørsmål, da vi er usikre på hva ovennevnte vedtak egentlig betyr: 1) Betyr dette vedtaket at det er hele forslaget om interkommunal legevakt som skal utredes, altså hvorvidt Nore og Uvdal skal gå inn på det eller ikke? Eller er løpet om Nore og Uvdals deltakelse i en interkommunal legevakt på Kongsberg allerede lagt, og er det da kun den lokale delen som nå skal utredes? 2) Når skal saken opp til behandling I kommunestyret igjen, og når forventes det at en eventuell ny ordning skal tre I kraft? 3) Hvordan har kommunen tenkt å løse det som ligger I samhandlingsreformen (mer om dette nedenfor)?

9 Vi må få lov å si at vi synes det så langt har vært en lite åpen prosess; saken har vært jobbet med I to år. Mange har tatt kontakt med oss og uttrykt bekymring, folk er ikke nok informert, mye er uklart, og det er fåtallet som velger å uttrykke seg offentlig. Derfor vil vi også gå til lokalavisen med vårt initiativ, slik at befolkningen kan bli orientert. Vi ønsker imidlertid å gjøre det klart overfor dere politikere at vi ønsker samarbeid og det beste for alle parter. Men vi vil også gi klart uttrykk for at vi er langt ifra overbevist om at interkommunal legevakt er det rette for oss og vi vil ikke bli overbevist om det før andre løsninger er utredet. Vi synes saken kort og godt er for lite utredet. Derfor ønsker vi at saken skal behandles på nytt. Vår bekymring er særlig basert på geografi i vår langstrakte kommune, 2 timers kjøring til legevakt på Kongsberg (som det vil bli for dem i øvre Uvdal) er etter vår mening uakseptabelt. LEGEVAKTA SKAL GI HJELP NÅR DET HASTER - ved helseproblem som ikke kan vente til vanlig kontortid ved akutte tilfeller. Det er naturlig å nevne at Nore og Uvdal klarer å drifte en døgnåpen dyrlegetjeneste ved hjelp av 2, 3 personer. Dette viser etter vår mening at det går an - hvis alle er innstilt på å få det til! Vi regner med at politikere og faggruppe er godt kjent med problemer vi trenger legevakt til, men vil allikevel nevne noen tilfeller: Symptomer på hjerteinfarkt og hjerneslag, pustevansker, smerter i brystet/magen, alvorlig forverring av kronisk sykdom, nedsatt allmenntilstand hos barn, spedbarn med uklare symptomer, akutt psykisk sykdom! rusproblematikklforgiftning, kuttskader som må sys, halsbetennelse (som kan forveksles med kyssesyke), hjernehinnebetennelse, høy feber og frostanfall uten kjent årsak, svangerskap utenfor livmor m.m. Det er mange tilfeller, spesielt kanskje for eldre mennesker, der det ikke er enkelt å skulle sitte I en bil I så mange timer som det vil ta frem og tilbake til Kongsberg. Mange vil kanskje derfor unnlate å oppsøke legevakt, noe som I enkelte tilfeller vil kunne få katastrofale følger. DEN NYE SAMHANDLINGSREFORMEN sier at vi skal få hjelp lokalt, og vi har funnet følgende punkter: Flytte tjenester nærmere der folk bor - Lettere f helsehjelp lokalt - Folk skal f bistand til koordinering av behandling og oppfølging - Tilbudet i kommunene vil bli bredere - Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre - Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken - Folk vil også merke mer fokus p helsefremmende arbeid i nærmiljøet. Vi er jo også kjent med at samhandlingsreformen innebærer at folk skal raskere ut av sykehuset og overføres til hjemkommunen. - Vi ønsker å få svar på hvordan man har tenkt å løse disse målsettingene lokalt for vår kommune? Vi tenker at legekontoret snarere burde oppgraderes fremfor nedgraderes, utvikles fremfor avvikles, og viser I den anledning til næringsselskapets artikkel I dagens Lp. Vi er bekymret for at folk vil flytte vekk og I hvert fall at nye ikke vil flytte til bygda dersom legevakta blir borte. Daglig leder I næringsselskapet er svært ambisiøs, hun vil at hytteeiere skal bli permanente innbyggere. Da trenger vi I hvert fall en lokal legevakt, noe tydeligvis daglig leder I næringsselskapet er enige med oss I hun ønsker seg et godt utbygd legesenter i kommunen! Et oppgradert legekontor med alt nødvendig utstyr vil være livreddende og virke tiltrekkende på legenes fagmiljø, som igjen bedrer rekrutteringen til vår kommune. Ikke minst vil det spare

10 pasienter for unødvendige reiser og lang ventetid til allerede overfylte sykehus. Alle innbyggere, hytteeiere, vårt næringsliv og turister vil kunne nyte godt av et lokalt, oppgradert legekontor! Videre snakkes det om forandringer I ambulansetjenesten fra VVHF s side; det vil I så fall svekke helsetilbudet vårt ytterligere, I årene fremover vil både en eventuell svekkelse I ambulansetjenesten, en eventuell legevakt på Kongsberg og sykehus lengre unna skape svært farlige situasjoner for befolkningen I Numedal, og I Nore og Uvdal I særdeleshet. Vi synes ikke det er et verdig tilbud for befolkningen vår! Vi ber både politikere og faggruppe ha alle disse momentene vi nevner friskt i skal behandle denne svært vanskelige og svært viktige saken! minnet når dere Vi håper dere, etter å ha tenkt dere om, er enige med oss i at det er fornuftig å behandle denne saken på nytt i kommunestyret! En komplisert sak krever en grundig behandling. Vi ønsker I den forbindelse at den faggruppa som er nedsatt skal vurdere andre alternativer som vi vil gi konkrete innspill til. Dette kommer vi tilbake til. For å vise dere politikere hvilken bredde blant befolkningen som står bak et slikt ønske, lager vi nå en underskriftskampanje, i første omgang frem til førstkommende kommunestyremøte. Mvh Anne Lise Bergerud, Gunn Berit Fjøslid, Sonja Levorsen, Inger Lassegård, Janne Nina Lislelid, Gro Sevle, Gulbrand Kirkevollen, Hans Skriudalen, Olav Skarpås.

11 Vidar Skreprud Fra: Eli Hovd Prestegården Sendt: 5. september :50 Til: NU-Postmottak Emne: VS: Til kommunestyrerepresentantane i Nore og Uvdal Kommune Vedlegg: Deputasjon om legevaktsaken til kommunestyret doc; ATT00001.htm; Scan underskrifter del 1.pdf; ATT00002.htm; Scan underskrifter del 2.pdf; ATT00003.htm; Scan underskrifter del 3.pdf; ATT00004.htm; Scan underskrifter del 4.pdf; ATT00005.htm; UNDERSKRIFTER LEGEVAKT.xlsx; ATT00006.htm; Underskriftskampanje forside.doc; ATT00007.htm Fra: Inger Lassegård Sendt: 2. september :20 Til: Per Lassegaard; Eli Hovd Prestegården; Kirsten Gjestemoen Hovda; Pål Sandnæs; Joker Egedahl; Anne Grete Svendsen; Kari Kleiv Redalen; Viola Bergerud; Elsi Haug; Kirsten Gjestemoen Hovda; Emne: Til kommunestyrerepresentantane i Nore og Uvdal Kommune Takk for at dere ville ta i mot deputasjonen fra innbyggerinitiativgruppa for lokal legevakt på dagens kommunestyremøte:-) Her kommer alle vedleggene, både punktene gruppen har jobbet med, samt alle underskrifter fra innbyggerne, der de ønsker lokal legevakt. Originalene som er levert ordfører, er scannet, samt at de er sortert alfabetisk, både som innbyggere og støttesignatur fra fritidsbeboere i kommunen vår. Mvh Guldbrand kirkevollen Olav skarpås Gro sevle Sonja levorsen Anne lise Bergerud Gunn berit fjøslid Hans skriudalen Inger Lassegård Sendt fra min ipad Videresendt melding: Fra: "Sonja Gmail" Til: "Inger Lassegård" Emne: Fwd: Alle vedlegg som skal sendes videre til kommunestyret Opprinnelig melding

12 Emne: Alle vedlegg som skal sendes videre til kommunestyret Dato: Sun, 01 Sep :41: Fra: Sonja Gmail Til: Gro Sevle 2

13 Til: Rådmann/ordfører/kommunestyret møte Fra: Innbyggerinitiativgruppa Dato: Deputasjon om legevaktsaken (PS 31-13): Ønske om ny behandling av alternativ 2, lokal legevakt, basert på underskriftslister fra innbyggerne og på innspill fra innbyggerinitiativgruppa. Vi er en innbyggerinitiativgruppe som over lang tid har vært engasjert i legevaktsaken, fordi vi anser lokal legevakt som den viktigste saken for vår befolkning på svært mange år. Innbyggerinitiativgruppa har bedt om å få møte kommunestyret som en deputasjon i dagens kommunestyremøte, for å overrekke underskriftslistene sammen med en egen uttalelse fra gruppa. A. UNDERSKRIFTSLISTER FRA INNBYGGERNE I NORE OG UVDAL: Majoriteten av Nore og Uvdals voksne befolkning sier at de vil ha lokal legevakt (alternativ 2), og de vil at saken skal opp til ny utredning/behandling. Dette vil vi tro er et folkekrav som kommunen ikke kan overse. Underskriftskampanjen ble satt i gang I midten av juni, og resultatet av denne foreligger nå. Vi har fått inn 1020 underskrifter fra innbyggere og 347 støtteunderskrifter fra våre hyttebeboere. Tatt i betraktning at listene kun har ligget på enkelte butikker og mange ikke har visst om dem, synes vi dette er et betydelig antall. (I tillegg er det 134 navn som vi ikke klarte å tyde. Dessuten vet vi at listen i Tunhovd er blitt borte, og at den inneholdt ca. 150 underskrifter). Alternativ 2 sies å være ferdig utredet, men av hvem og hvordan? Hvorfor foreligger ikke denne utredningen åpent for alle? Dette er etter vår mening ikke bra nok, og vi mener alternativ 2, utifra folkekravet, bør utredes på nytt. B. INNSPILL FRA INNBYGGERINITIATIVGRUPPA: Vi understreker at de følgende punkter og underskriftene som er samlet inn, ikke har noe med hverandre å gjøre. Følgende punkter er derfor kun fra Innbyggerinitiativgruppa: B1. NYE RETNINGSLINJER FRA STATEN DATERT , SOM VI MENER KREVER NY BEHANDLING AV ALTERNATIV 2: Vi er kjent med at i mars kom følgende informasjon (datert ) til kommunene: Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at systemet med kvotefordeling av legestillinger til sykehus og kommuner skal avvikles. Det særegne styringssystemet for legestillingene med søknadsprosesser og tildeling av kvoter oppheves med virkning fra og med 1. Juli Allerede ble dette varslet i brev til Helsedirektoratet fra Helse- og Omsorgsdepartementet, der helseministeren uttaler følgende: Kommunene skal kunne opprette de legestillinger som det er behov for, uten å søke helsedirektoratet om dette. Dette betyr altså at kommunen fritt kan ansette så mange leger de vil, og at dermed hovedproblemet med økt vaktbelastning i en lokal legevaktsordning er borte. I juni 13 kom også bestemmelsen om at regjeringen hever grensen for rett til fritak fra deltagelse i legevakt fra 55 til 60 år. Tilbakemeldinger på fritaksbestemmelser viser blant annet at retten til fritak fra legevakttjeneste når legen fyller 55 år, har redusert kvaliteten på tjenesten. Legevakten skal fungere best mulig for pasienten og kommunen. Derfor hever vi nå aldersgrensen til 60 år, sier helseog omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Dette trådte også i kraft fra 1. juli Denne fritaksbestemmelsen var også nevnt som en av grunnene til at lokal legevakt var så vanskelig. Hvorfor tok ikke fagsjef frem dette poenget i kommunestyremøtet 6. mai da saken ble behandlet? Hvorfor fortalte ikke fagsjef om hvilke muligheter som var til stede? Etter vår mening er legevaktsakens pkt. 2 om lokal legevakt, utifra dette, behandlet på feil grunnlag, og bør derfor utredes og behandles på nytt på lik linje med alt. 1. Vi oppfordrer rådmann/helsesjef og ordfører til å ta dette opp ved første mulige anledning, og politikerne til å følge opp! På bakgrunn av de nye momentene i saken, ser vi det slik at også noe av grunnlaget for regional legevaktsmodell er borte.

14 B2. FORSLAG TIL ANNEN LØSNING AV LOKAL LEGEVAKT Vi mener alternativ 2 er for dårlig utredet i forhold til at videreføring av de lokale avtaler med legene og vikarpool er den eneste løsningen man har kommet opp med for dette alternativet. I henhold til hva det åpnes opp for i pkt. B1 ovenfor, bør det vurderes å ansette flere leger og se på dette kostnadsbildet i forhold til antall vakthelger med vikarpool. Det blir sagt at alternativ 2, Lokal legevakt, er ferdig utredet. Det står I saksfremlegget at i dette forslaget videreføres de lokale avtalene inngått med legene og at man da har behov for en vikarpool for å kunne dekke 40 vakthelger årlig. Vi mener kommunen bør utrede alternativ 2 på nytt med ansettelse av nye leger, gjerne personer med tilknytning til Nore og Uvdal, utifra følgende: - Vi vet at det er forholdsvis lang ventetid på noen av legene på dagtid dette tyder på at vi har for få leger også på dagtid. - Vi er kjent med at det har vært flere leger som har henvendt seg til kommunen og tilbudt sin arbeidskraft men fått beskjed om at det ikke er behov. Ved å ansette flere hadde man både løst ventetiden på dagtid og hatt flere leger til å delta i den lokale legevaktsordningen. - Vi har fått melding om at det finnes en person fra Nore og Uvdal, en utdannet lege som jobber et annet sted, som er villig til å ta helgevakt her oppe en gang i måneden. Kanskje finnes det flere slike? Dette viser at det finnes løsninger dersom man er innstilt på å se på flere muligheter - for å velge det beste alternativet for befolkningen. Kommunestyret er vårt øverste organ og har ansvar for befolkningen; derfor mener vi det er en selvfølge at kommunestyret har innsyn i disse ansettelsesavtalene. Vi mener også at kommunestyret bør sørge for at praksis med slike særavtaler (som ikke er vanlig i legeyrket) ikke videreføres. Det står følgende om alternativ 2: Man får en forsvarlig ordning, men med mange vikarleger som ikke kjenner verken innbyggere eller tilbudet/kompetansen lokalt og på sykehusene særlig bra. Ved å følge vårt forslag får man leger som kjenner alt dette. I alternativ 1 har man heller ikke leger som kjenner innbyggerne. C. NÅR SAKEN SKAL UTREDES OG BEHANDLES PÅ NYTT De tre punktene ovenfor, A, B1 og B2, er de viktigste grunnene til at saken, og spesielt alternativ 2, bør utredes og behandles på nytt. I tillegg vil vi nevne følgende punkter som viktige å ta i betrakning: 1) Samsvar mellom tilbud I kommunens strategiske næringsplan er turisme og hyttebygging et satsningsområde. Hvordan kan kommunen tenke på å ta bort en så sentral kommunal tjeneste som legevakt og tro at vi skal satse på turisme og hyttebygging? I hyttebrukerundersøkelsen av 2009 rangerer god legedekning mye høyere enn mange andre tilbud og aktiviteter i kommunen. (Ref. side 17 i rapporten fremgår det at ikke bare er det 57% som mener det; men de finner også legetjenestene viktigere enn variasjon av stier (54%), godt fisketilbud (50%), servicenivået generelt (41%). preparering av alpint (41%), servicekontoret (40%), god service i alpinsenteret (39%), variasjon i nedfarter alpint (35%), turistinformasjon (32%), Langedrag (30%), tannlegetjenester (29%), aktivitetstilbud generelt (29%), jaktmuligheter (28%), stavkirkene og bygdetun (25%), kulturtilbudet (22%). 2) Økonomisk samsvar Vi mener det bør være konkret sammenlignbare tall mellom de to alternativene, dvs. samme utregningsmåte slik at de kan sammenlignes. Slik det ser ut i rapporten Helseløft er refusjon tatt med i alt. 1 og ikke i alt. 2. Dessuten vet vi ikke hva den lokale tilpasningen som det jobbes med, vil koste. Vi må vite hva er forskjellen mellom dagens ordning og ny ordning. Legevaktpool skal for eksempel koste kr , hvor er de tallene fra? Tilbudet er unntatt offentlighet og man ser ikke hvor påslagene kommer. Kongsberg kjører med 80% innleide vikarer på vaktene; kostnadene blir altså de samme. 3) Konsekvensanalyse Det bør være en liste som inneholder pro & kontra for de ulike forslagene der konsekvensene er tydelig definert. På bakgrunn av denne analysen bør kommunestyret ta sin beslutning. 4) Folkemøte I en så viktig sak for kommunens innbyggere bør de ikke få en bred orientering? Vi mener at før

15 noen bestemmelse tas i denne saken, bør kommunen ha arrangert et folkemøte der befolkningen kan få svar på spørsmål og komme med innspill. For eksempel kan den gruppa som arbeider med lokal tilpasning av alternativ 1, presentere sitt arbeid i et slikt folkemøte. All dokumentasjon om alternativ 2 bør fremlegges i samme møte. Dette mener vi bør skje før hovedutvalget og deretter kommunestyret skal behandle saken. Til slutt en liten appell: Hvorfor vil kommunestyret ha legevakten til Kongsberg? Vi håper dere vil tenke igjennom er dette i samsvar med innbyggernes mening? Vi minner kommunestyrerepresentantene på at dere skal fatte vedtak på vegne av innbyggerne! Vil dere virkelig heller kjøre til Kongsberg enn til Rødberg i alt slags vær og føre med syke barn og eldre? Spiller kronene noen rolle eller gjør det ikke? Hvorfor vil dere velge et alternativ som gjør at innbyggerne må reise så langt hvis penger ikke betyr noe? At det er for dyrt med lokal legevakt er iallfall underordnet det å ha et godt tilbud for befolkningen! Kommunestyret skal også huske at det er viktig å motivere folk til å se en framtid i bygda vår; Å LEGGE LEGEVAKTEN TIL KONGSBERG FREMMER IKKE BOLYST! La oss være en kommune som tør å gå nye veier, være innovative og tale sentraiiseringskreftene midt imot! Mvh Innbyggerinitiativgruppa v/ Anne Lise Bergerud Inger Lassegård Gunn-Berit Fjøslid Sonja Levorsen Gro Sevle Gulbrand Kirkevollen Hans Skriudalen Olav Skarpås

16 UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR LOKAL LEGEVAKT PÅ RØDBERG! I kommunestyremøtet 6.5. ble det vedtatt at Nore og Uvdal ønsker å utrede innholdet i samarbeidet med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevakttjeneste på Kongsberg. Hvis dette går igjennom, vil det kun bli lege i Nore og Uvdal fra kl 09 til 15 hverdager, dvs. vi vil være helt uten lege kvelder, netter, helligdager og helger. Vi synes dette blir en uforsvarlig ordning for vår befolkning. Avstanden til Kongsberg er altfor lang. Det er satt ned en lokal faggruppe som skal se på lokale løsninger - det kan dreie seg om kveldsåpent legekontor en dag i uken o.l., noe som også vil bli for dårlig. Vi er en tverrpolitisk gruppe som ønsker å påvirke til at politikerne tenker igjennom denne vanskelige saken en gang til, og vil derfor at saken skal behandles på nytt med det mål å få en lokal legevakt. Med denne kampanjen ønsker vi å dokumentere hvor mange av bygdas innbyggere som står bak et slikt ønske. Rødberg, Hilsen Innbyggerinitiativgruppa: Gulbrand Kirkevollen, Hans Skriudalen, Olav Skarpås, Anne Lise Bergerud, Gunn Berit Fjøslid, Inger Lassegård, Janne Nina Lislelid, Gro Sevle og Sonja Levorsen.

17 o LEGEVAKT PA

18 LEGEVAKT PÅ

19 o LEGEVAKT PA

20 o LEGEVAKT PA

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail.

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail. LAG OG FORENINGER pr. 23.05.11 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Lars Egedahl 3629 Nore Nore Spelemannslag Eli H. Enerstvedt 3629 Nore Undomslaget Noringen Lars Fullu lful@online.no Teater/revy

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-92 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.10.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Andreas

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

0633 NORE OG UVDAL OVERSIKT KANDIDATER

0633 NORE OG UVDAL OVERSIKT KANDIDATER Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011 Side i av 1 Det norske Arbeiderparti A A Antall kandidater registrert: 21 01 x K Hovda, Kirsten Gjestemoen Øvre Skogen 37 1951 02 x M Beltesbrekke, Hans 1953 03 K

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15:40 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien Viola

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 72-76 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19.20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:15 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-26 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12 17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 50-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 50-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 50-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 JENTER 10 år 400 m - J10 Nr. Navn Klubb Født Res. Pl. Sted Dato-år 1 Gro Elisabeth Håkenrud IF Liv

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83 Tidenes beste kvinner pr. 31.10.15. Fratrekk i tid oppnådd automatisk for å sammenligne med manuell tid: 0,20 sek. 60m, 0,24 sek. 100 og 200m, 0,14 sek. 400m 14.3 Signe Dyrøy (65) 80 14.58 Signe Berger

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25 31 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :03:30 Valgoppgjør for Nord-Aurdal Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Fremskrittspartiet :03:30 Valgoppgjør for Nord-Aurdal Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Fremskrittspartiet 1 Olaf Nils Diserud 1 ** 15,25 17 5 37,25 67,25 140 16 223,25 260,50 2 Tor Erling Sæthre 2 ** 15,25 12 1 28,25 67,25 34 4 105,25 133,50 5 Silje Diserud 3 ** 0,00 3 0 25 1

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu KLASSE REKRUTT 1 Ole Gunnar Holland Knutsen 12 12 12 12 48 Gull 2 Camilla Håkedal Nøtterø 10 10 10 7 37 Sølv 3 Hanna Håkedal Nøtterø 9 8 8 10 35 Bronse 4 Fredrik Wikerøy Nøtterø 8 4 6 9 27 7 Adrian Herland

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Kvennstuguløpet 2016

Kvennstuguløpet 2016 Gutter 13 år og yngre 11,5 km 1 Markus Løken Vallset IL 3 1:08:51 00:00 Menn 19-30 år 11,5 km 1 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion 8 51:41 00:00 Menn 31-50 år 11,5 km 1 Tormod Strand NOTEAM 12 54:39 00:00

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer