Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy."

Transkript

1 LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. Arbeid innen psykiatrien, med psykisk utviklingshemmede og noen botilbud kan tilstås en årlig godtgjøring istedenfor arbeidstøy. 1.2 FERIEPENGER UNDER SYKDOM OG SVANGERSKAP Fast ansatte i Askim kommune får medregnet i feriepengegrunnlaget den lønn de får under den tid de har svangerskapspermisjon eller sykepermisjon. 1.3 SMUSSTILLEGG Det gis smusstillegg for følgende arbeid: ikke maskinelt arbeid i åpne kloakker, etter timelister 1.4 LØNN I FORBINDELSE MED DØDSFALL Ved dødsfall foretas ingen reduksjon/trekk i avdødes lønn for vedkommende måned. 1.5 ARBEIDSTID - SPISEPAUSE Ansatte i Askim kommune har spisepause på 20 min. inkl. i arbeidstiden.

2 Endringsdato : Versjon nr: FLEKSIBEL ARBEIDSTID HVEM OMFATTES AV ORDNINGEN Avtalen om fleksibel arbeidstid gjelder for ansatte i avtalte administrative stillinger. Deltidsansatte som arbeider hele dager omfattes av ordningen GENERELT Det forutsettes at service overfor publikum ikke svekkes pga. fleksibel arbeidstid. Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid skal være underlagt kontroll med arbeidstiden ved bruk av manuell protokoll der den ansatte selv fører opp sin arbeidstid. Kontrollen med arbeidstiden skal utøves av virksomhetsleder eller den som bemyndiges KJERNETID OG YTRE ARBEIDSTID Med kjernetid menes det tidsrom på en arbeidsdag da alle ansatte må være i arbeid. Det skal legges til grunn en kjernetid fra kl om vinteren fra kl om sommeren. Ytre arbeidstid er det tidsrommet som er fastsatt før og etter kjernetiden hvor den enkelte ansatte har anledning til å velge ankomst og avgang. Den ytre arbeidstiden er fra kl og fra kl om sommeren, fra kl og fra kl om vinteren AVREGNINGSPERIODE Avregningsperioden skal være 6 måneder, 1. september og 1. mars.

3 Endringsdato : Versjon nr: TIDSOVERFØRING Det tillates overført 45 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Plusstid over 45 timer blir strøket, og skyldig tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn AVSPASERING Det kan avspaseres 12 dager pr. år Det er også anledning til å avspasere 1/2 dager. Fridagene må tas ut av opparbeidede plusstimer, og kan ikke tas ut på forskudd. Avspasering skal avtales med overordnede i god tid på forhånd. 1.7 SKYSSGODTGJØRELSE VED DELTAKELSE PÅ KURS. Arbeidstakere som deltar på kurs, og pendler til og fra hjemmet hver dag, skal som hovedregel benytte rimeligste offentlige transportmidler. Utgiftene dekkes etter regning. Dersom dette ikke er hensiktsmessig, benyttes egen bil som godtgjøres etter kommunens reiseregulativ. Arbeidsstedet er utgangspunkt for beregning av km. godtgjørelse. Dersom bopel er nærmere kursstedet enn arbeidsstedet og det er uhensiktsmessig å reise innom arbeidsstedet først, beregnes km. godtgjørelse fra bostedet Bruk av bil i tjenesten Dersom ansatte i Askim kommune benytter bil i tjenesten, skal som hovedregelarbeidsgiver stille bil til disposisjon. Dette gjelder der man er avhengig av bil for å få utført tjenesten. Det drøftes i de enkelte virksomheter hvordan dette skal praktiseres. Dersom man jevnlig benytter egen bil i tjenesten og /eller har med seg passasjerer eller kommunalt utstyr i bilen tilstås grunnkompensasjon ihht. SGS Påtatte vaker som avlyses Påtatte ekstravakt som avlyses når man kommer på jobb eller etter at man har reist hjemmefra godtgjøres med 2 timer. Det gis ingen godtgjøring dersom de avlyses tidligere.

4 Endringsdato : Versjon nr: AVTALENS VARIGHET Særavtalen gjelder fra til og med Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom ingen av partene sier opp avtalen med 3 tremåneders varsel, gjelder den videre for 1 ett år om gangen.

5 Endringsdato : Versjon nr. 5 2 TILPASNINGSAVTALEN. Dette er en lokal tilpasningsavtale til hovedavtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Askim Kommune med hjemmel i Hovedavtalens del B 3-3 a og 3-3c. 2.1 Arbeidstakerorganisasjoner i Askim Kommune som omfattes av tilpasningsavtalen. LO Kommune YS - K UNIO Utdanningsgruppens hovedorganisasjon Akademikerne kommune Frittstående forbund Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Skolenes Landsforbund Delta Norsk skolelederforbund Bibliotekarforbundet Utdanningsforbundet Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Akademikerforbundet Tekna Norges Juristforbund Norsk Psykologforening Samfunnsviternes Fagforening Norsk Lektorlag Naturviterne Den Norske Jordmorforening NITO (samarbeidsavtale med Akademikerne K)

6 Endringsdato : Versjon nr: 5 2 HOVEDAVTALENS 3-1 TILLITSVALGT. a) Hovedtillitsvalgt. Den enkelte arbeidstakerorganisasjon har rett til å velge en hovedtillitsvalgt. Dvs. at alle organisasjoner kan ha sin hovedtillitsvalgt som har rettigheter i henhold til avtalen. Jfr. hovedavtalens Del B 3 3, d se dog 2-3 De organisasjoner som ønsker det kan ha felles hovedtillitsvalgt. b)tillitsvalgt. I tillegg til hovedtillitsvalgt kan organisasjonene ha et antall tillitsvalgte i rimelig forhold til antall medlemmer og arbeidsoppgaver. Dette kan knyttes til virksomheter og yrkesgrupper., jfr. 3-3, e. På neste side kommer oversikt over de tillitsvalgte ut fra det vi har avtalt. Dette er liggende og legges derfor ved som eget dokument. Ansvarsområde for de tillitsvalgte kan endres innenfor det antall som er avtalt dersom fagforeningen finner det hensiktsmessig. Dersom det for enkelte organisasjoners vedkommende er hensiktsmessig med talsmenn/- kvinner innenfor enkelte arbeidsplasser, blir disse ikke å anse som tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Styre. Medlemmer av en organisasjon som sitter i organisasjonens styre og ikke samtidig har betegnelsen tillitsvalgt etter 3-3, e har ingen rettigheter etter Hovedavtalen. Forhandlingsutvalg. I forbindelse med lokale forhandlinger kan den enkelte organisasjon ha et forhandlingsutvalg på inntil 3 medlemmer. Disse har rett til fri lønn etter 3-5,a for å delta i lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget har rett til permisjon med lønn for å gå på forhandlingskurs i organisasjonens regi. Permisjon med lønn innvilges normalt bare en gang.

7 Endringsdato : Versjon nr: RETT TIL FRI FRA ORDINÆRT ARBEID. a) Tillitsvalgte. Tillitsvalgte har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede. Denne tiden skal brukes til nødvendig kontakt/møter med arbeidsgiver og hovedtillitsvalgt evt.. kontakte medlemmer på arbeidsplassen. Ved kurs og møter som arbeidsgiver innkaller til på turnusfridager eller utenom arbeidstid, skal det på forhånd avklares om dette skal kompenseres med timelønn eller avspaseres. Kurs og andre aktiviteter som det enkelte forbund arrangerer og som faller på fridager er ikke omtalt i hovedavtalen. Det vil si at man ikke har krav på godtgjøring for dette. Ordinære medlemmer har ingen rett til fri etter dette pkt. b) Hovedtillitsvalgt. Frikjøp av tid: Fagforbundet: 6 dager pr. uke Norsk Sykepleierforbund 1 dag pr. uke. Utdanningsforbundet 3 dager. pr. uke Delta 1 dag pr. uke Det gis ikke overtidsbetaling eller avspasering dersom man arbeider som tillitsvalgt utover avtalt tid. Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte som deltar på kurs i organisasjonens regi på sine fridager opparbeider ikke rett til lønn eller avspasering LØNN. a) Tillitsvalgte beholder sin lønn inkl. alle tillegg. b) Hovedtillitsvalgte lønnes i henhold til Hovedtariffavtalens kap. 3.5 Blir en tv/htv innkalt på møte på en fridag i egenskap av vervet som tillitsvalgt av arbeidsgiver, regnes dette som arbeidstid. Dersom en tv/htv selv velger å drive med tillitsvalgtarbeid på sin fritid, gis det ikke kompensasjon for dette. Lønnspostering. Lønn til hovedtillitsvalgte med frikjøpt tid belastes strategienheten. Annen lønn til tillitsvalgte belastes den avdeling vedkommende arbeider.

8 Endringsdato : Versjon nr: RETT TIL PERMISJON. a og b) Lokale og sentrale forhandlinger. Det er ingen begrensning i antall dager etter denne bestemmelsen. Organisasjonene kan ha et forhandlingsutvalg på inntil 3 personer. Hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt skal normalt inngå i dette utvalget. c) Valgte, faste medlemmer av sentrale distrikts-/fylkesorganer gis inntil 12 arbeidsdager fri pr. år for deltakelse i disse organer. Dette er fri man har rett til i tillegg til fri som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt i kommunen. Bestemmelsen omfatter ikke varamedlemmer. Dersom hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt deltar i lokale forhandlinger i annen kommune i Østfold kommer de inn under denne bestemmelsen. Søknad om permisjon dokumenteres med innkalling. Utvalg av tillitsvalgte. Organisasjoner som ikke har hovedtillitsvalgt med frikjøpt tid kan danne et utvalg av tillitsvalgte på til sammen tre hovedtillitsvalgte. Dette utvalget har rett til inntil 1 møte pr. måned sammen med hovedtillitsvalgte med frikjøpt tid. Det forutsettes at møter holdes på dager hvor organisasjonene har frikjøpt tid OPPLÆRING SOM HAR BETYDNING FOR ARBEIDSTAKERENS FUNKSJON SOM TILLITSVALGT. Rett til permisjon har de som er definert som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt etter 2 2 og 2 3. Hovedtillitsvalgt har rett til permisjon med hel lønn, 3-6, 3. ledd. Tillitsvalgt kan få permisjon med hel eller delvis lønn, 3-6, 3. ledd. Askim Kommune mener det er hensiktsmessig for begge parter at de tillitsvalgte er best mulig skolert. Permisjon bør derfor normalt innvilges med lønn. I tillegg til de som er definert som tillitsvalgt, gis rett til tillitsvalgtopplæring for 1. medlem pr. organisasjon, Fagforbundet 2 medlemmer Permisjon innvilges med lønn. Hvem innvilger permisjon til hovedtillitsvalgte/ tillitsvalgte? Permisjonssøknader behandles av virksomhetslederen.

9 Endringsdato : Versjon nr: 4 Dersom nærmeste overordnede er i tvil om søknaden er innenfor det område som gir rett til permisjon, sendes søknaden til HR- enheten for avgjørelse. Søknad om permisjon leveres tidligst mulig og helst 14 dager forut for permisjonen. Permisjoner som ikke er skriftlig varslet senest 7 dager før permisjonen, vil bli avslått dersom permisjonen ikke kan gjennomføres uten ulemper for virksomheten. Skjema for permisjonssøknaden benyttes. Nødvendig dokumentasjon angående opplæringen vedlegges. Det er ikke nødvendig med permisjonssøknad ved interne møter og forhandlingsmøter hvor arbeidsgiver innkaller. Arbeidsgiver orienteres så snart innkallingen foreligger. 2.7 AVTALENS VARIGHET Avtalen gjelder fra til og med Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom ingen av partene sier opp avtalen med 3 tremåneders varsel, gjelder den videre for 1 ett år om gangen.

10 Endringsdato : Versjon nr: 4 3 LOKAL SÆRAVTALE - KULTURSKOLEN. Avtalen gjelder for personale med oppgaver i tilknytning til opplæring og ledelse ved Kulturskolen i Askim, Skiptvet & Spydeberg. I de tilfeller Askim Kommune ikke kan stille høvelige instrumenter og /eller arbeidsredskap til rådighet for bruk i tjenesten og til egenøving, vil de ansatte få godtgjort sine utgifter til vedlikehold/bruk av sådant. 3.0 SATSER Som grunnlag for utregning av godtgjørelsen, legges instrumentets forsikringsverdi eller takst til grunn. Utgifter til evt. taksering av instrument(ene), dekkes av Askim Kommune. Godtgjøringen gjøres gjeldende pr. hovedinstrument, dersom det undervises i flere disipliner. 3.1 Som utgangspunkt for utregning av kompensasjon for bruk av eget instrument i tjenesten, benyttes 10% av fastsatt forsikringsverdi eller takst. Kompensasjonen utbetales to ganger pr. år, fortrinnsvis desember og juni. 3.2 For undervisningspersonell tilknyttet visuelle kunstfag, dans og teater dekkes nødvendige utgifter til arbeidstøy av arbeidsgiver 3.3 For undervisningspersonell tilknyttet piano/sang, dekkes utgifter til stemming av eget piano etter bilag en gang pr. år. 3.4 Undervisningspersonell med behov for lyddempende tiltak, kan etter avtale med arbeidsgiver få dekket utgifter til støping av personlige ørepropper med inntil kr.2000,- 3.5 Dokumenterte utgifter til vedlikehold av samt forbruksmateriell til private instrumenter som er pålagt brukt i tjenesten dekkes etter bilag med opp til kr 1000,- pr. år 3.6 Ved bruk av egen datamaskin, blekk/toner knyttet til arbeid med programvare for komponering/arrangering av musikk til bruk i undervisning, ytes en kompensasjon pålydende kr 1 000,- pr. år. Faktiske utgifter ut over dette kompenseres etter avtale mot bilag. Bruk av annet privat utstyr som, men ikke utelukkende, videokamera, lydanlegg, opptaksutstyr eller andre bærbare medier, dekkes etter avtale med rektor oppad til kr 1 500,- pr år DEKNINGSGRADER Satsene i ovenstående pkt. gjelder for bruk av instrumentet i 100% stilling. Godtgjørelse gis etter stillingsstørrelse, dog ikke lavere enn 20%. 3.8 FORSIKRING Det forutsettes at private instrumenter brukt i tjenesten er forsikret. Dokumenterte utgifter til forsikring av private instrumenter brukt i tjenesten dekkes etter MFO s gjeldende satser, for

11 Endringsdato : Versjon nr: 4 tiden en premie på kr.605,-pr.år for instrumenter med verdi opp til kr.90,000,- (utover denne verdi; 2.15% av overskytende beløp) Egenandel ved skade i tjenesten (Kr.1000,-) dekkes av arbeidsgiver. 3.9 UTGIFTER TIL UNDERVISNINGSMATERIELL Utgifter til noter og annet undervisningsmateriell er arbeidsgivers ansvar. 4.0 DEKNING AV TELEFONUTGIFTER Bruk av privat telefon/mobiltelefon dekkes med kr pr.100% stilling. Utbetales 2 ganger pr. år, juni og desember. 4.1 BRUK AV EGEN BIL I TJENESTE Bruk av egen bil i tjenesten dekkes etter kommunens særavtale på området AVTALENS VARIGHET Avtalen gjøres gjeldende Dersom avtalen ikke er skriftlig sagt opp av en av partene innen 1 mnd. før gyldighetens utløp, anses avtalen forlenget med ett år. I så fall indeksreguleres satsene etter gjeldende lønns- og prisstigning pr.1 mai, og avtalen sendes ut med nye satser.

12 Endringsdato : Versjon nr: 4 4 SÆRAVTALE ASKIM BRANNVESEN Askim kommune - Fagforbundet KFO - Askim brannvesen Avtalen er basert på sentral forbundsvis særavtale SFS nr branntjeneste som er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap STILLINGSSTØRRELSE Stillingen fordelt på antall timer vakt pr. og øvelser pr. år utgjør 19%. 4.2 LOMMEVARSLER Det utbetales kr , pr. år for bæring av lommevarsler. Dette utbetales som T-trinn. Det forutsettes at mannskapene alltid bærer lommevarsler både på hjemmevakt og frivakt. 4.3 BILGODTGJØRELSE Bilgodtgjørelse ved utrykning godtgjøres etter kommunens reiseregulativ med 10 km. 4.4 EKSTRAVAKT Ekstravakt godtgjøres etter tariffavtalens bestemmelser pluss 25%. Dette gjelder vakt, ikke utrykning på vakt. 4.5 KURS I forbindelse med kurs ved Norges Brannskole dekker arbeidsgiver kost og losji direkte med Norges brannskole. Utover dette dekker arbeidsgiver kr. 60 pr. døgn (takst for administrativ forpleining) for dekning av diverse utgifter. I forbindelse med kurs ved Norges brannskole dekker arbeidsgiver ekstra fri hjemreise tilpasset etter kursets varighet og timeplan. 0 3 uker ingen ekstra hjemreise 0 5 uker en hjemreise 0 8 uker to hjemreiser 4.6 UTDANNING AVLØNNING Etter gjennomført opplæring ved Norges Brannskole skal mannskapene avlønner etter

13 Endringsdato : Versjon nr: 4 følgende oppsett (videreføring av protokoll fra 2008 Brannkonstabel grunnkurs avlønnes som fagarbeider med fagbrev Brannformann befalskurs 1 avlønnes som fagarbeider med fagbrev + tillegg kr Underbrannmester Befalskurs 2 - avlønnes som fagarbeider med fagbrev + tillegg kr Brannmester/inspektør Befalskurs 3 avlønnes som fagarbeider med fagbrev + tillegg kr IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET Avtalen gjelder fra til og med Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom ingen av partene sier opp avtalen med 3 tremåneders varsel, gjelder den videre for 1 ett år om gangen.

14 ORIENTERING OM LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD - BRANNVESENET HJEMMEVAKT Hjemmevakt medregnes ikke i den ordinære arbeidstiden. Det benyttes omregningsfaktor 1:5. Ved utrykning på vakt betales for faktisk medgått tid henhold til den timesats den enkelte har. Utrykning fra hjemmevakt godgjøres som overtid etter HTA dersom man har hovedstilling i kommunen. Det vil si at man fram til kl har 50% tillegg til lønnen. Betalingen forhøyes med 100% mellom kl og kl , på lørdager og søndager og etter den ordinære arbeidsdags slutt på dager før søn- og helgedager. Betalingen forhøyes med 133% på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12. på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. UTTRYKNING UTENOM HJEMMEVAKT Ved uttrykning når man har fri utbetales for minimum 2 timer. Betalingen forhøyes med 100% mellom kl og kl , på lørdager og søndager og etter den ordinære arbeidsdags slutt på dager før søn- og helgedager. Betalingen forhøyes med 133% på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12. på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Utrykning for personell som ikke har hovedstilling i kommunen godtgjøres med timelønn og eventuelle ubekvemstillegg etter ansettelseskontrakten/hta. PENSJON Den del av stillingsprosenten som ikke er hjemmevakt, dvs. 2,7%, utgjør pensjonsgrunnlaget. Det kreves gjennomsnittlig minimum 14 timers arbeidsuke for å bli innmeldt i KLP.

15 Endringsdato : Versjon nr: 1 5. LOKAL SÆRAVTALE ANSATTE I VANNVERKET Særavtalen gjelder i hovedavtaleperioden, frem til Hvis avtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 tre måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 ett år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 5.1 Avtalens virkeområde Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskapsvakt for driftspersonell på vann og avløp ved avdeling for Teknikk og beredskap i Askim kommune. En ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel for å sikre trygg vanntilførsel og avløpshåndtering i Askim kommune. 5.2 Særskilt om beredskapsvakt/hjemmevakt, HTA Kap. 1, Beredskapsvakt/hjemmevakt regnes ikke med i arbeidstiden. Beredskapsvakten godgjøres med avspasering der ordinære timer deles på 5-fem (1:5). Dette utgjør 26,1 t pr. vakt. Med hjemmevakt forstås en vakt utenom den ordinære arbeidstid fra arbeidstidens slutt på en ukedag til arbeidstidens begynnelse på tilsvarende dag i uken etter. For driftspersonell ved vann og avløp starter vakten etter ordinær arbeidstid torsdag og slutter ved arbeidstidens begynnelse påfølgende torsdag. Vedkommende som går av vakt beholder vakttelefonen denne dagen. Under sommerferieavvikling kan vaktuken flyttes til å gjelde fra arbeidstidens slutt på mandag til 07:30 påfølgende mandag dersom det er nødvendig for ferieavviklingen. 5.3 Utrykning fra hjemmevakt Ved utkalling på vakt betales overtidsgodtgjøring etter HTA for faktisk medgått tid. 5.4 Utrykning utenfor vakt Ved utrykning når man har fri utbetales overtid for minimum 2 timer etter HTA kap og 6.7.

16 Endringsdato : Versjon nr: Godtgjøring for hjemmevakt Hjemmevakt godtgjøres med kr 6500,- pr. vaktuke. I dette tillegget ligger godtgjøring for timer som ikke avspaseres etter punktet under, henvendelser det ikke skrives timer for, meransvar og ulempetillegg. 5.6 Avspasering etter vakt Fredag og mandag helgen før vakt avspaseres. Det er muligheter for å overføre avspaseringsdager ved særskilte behov. Dette gjøres etter avtale med leder. Det skal føres lister som til enhver tid er oppdatert over vakt og avspasering for alle i vaktordningen 5.7 Kompensasjon for ansvar/kompetansetillegg/ Etter gjennomført opplæring av obligatoriske kurs (ADK-kurs, Driftsoperatørkurs vannverk) som virksomheten har nytte av gis et fast lønnstillegg på kr ,- Dette tillegget skal ligge på toppen av fast lønn. Tillegger er pensjonsgivende etter HTA kap Tilsyn vannverk Den som har vakt skal føre tilsyn med vannverket på lørdager, søndager og bevegelig helligdager. Det beregnes 2,5 timer pr. dag for dette. Så lenge dette utføres av 5 personer utgjør dette ca. 68 dager i året, 1,5 t. pr. uke eller 20 minutter pr. dag. Virksomhetsleder og tillitsvalgt avtaler 1 gang pr. år hvordan den ordinære arbeidstid skal reduseres. Ordningen skal være lik for alle og det skrives protokoll fra møte hvor dette avklares. Dersom ingen av partene har ønsker om endring vil avtalt reduksjon av arbeidstid løpe videre med 1 et år om gangen. 5.9 Ekstravakt ved sykdom Ekstravakt ved sykdom lønnes med 50% tillegg. Det føres lister over ekstravakter Mobilt bredbånd/kompensasjon for bredbånd Arbeidstaker får mobilt bredbånd gjennom Askim kommune for å kunne utføre arbeidsoppgaver som krever nettilgang i eller utenfor hjemmet. Arbeidstaker står fritt til å

17 Endringsdato : Versjon nr: 4 bruke det mobile bredbåndet utenom vakten. Betaling for bredbånd bortfaller fra den dag mobilt bredbånd er på plass. Det forutsettes samme dag for alle som er i vaktordningen.

18 Endringsdato : Versjon nr. 2 Utviklingsenheten 6. LOKAL SÆRAVTALE BYGGESAK OG REGULERING KJØREGODTGJØRING ETTER SGS 1001 Oppmålere på Byggesak og regulering tilstås kr. 5000,- pr år som kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. Det er begrunnet med kjøring på dårlige veier og at der har med seg mye redskap/utstyr i bilen. Enhetsleder avgjør hvem dette skal være og sender melding til lønningskontorer med henvisning til denne avtalen. Det stilles ikke krav om tilleggsforsikring.

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Overenskomster i Oslo kommune (DOKUMENT 25)

Overenskomster i Oslo kommune (DOKUMENT 25) Overenskomster i Oslo kommune (DOKUMENT 25) Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere

Detaljer

Overenskomster i Oslo kommune (DOKUMENT 25)

Overenskomster i Oslo kommune (DOKUMENT 25) Overenskomster i Oslo kommune (DOKUMENT 25) Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer