Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy."

Transkript

1 LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. Arbeid innen psykiatrien, med psykisk utviklingshemmede og noen botilbud kan tilstås en årlig godtgjøring istedenfor arbeidstøy. 1.2 FERIEPENGER UNDER SYKDOM OG SVANGERSKAP Fast ansatte i Askim kommune får medregnet i feriepengegrunnlaget den lønn de får under den tid de har svangerskapspermisjon eller sykepermisjon. 1.3 SMUSSTILLEGG Det gis smusstillegg for følgende arbeid: ikke maskinelt arbeid i åpne kloakker, etter timelister 1.4 LØNN I FORBINDELSE MED DØDSFALL Ved dødsfall foretas ingen reduksjon/trekk i avdødes lønn for vedkommende måned. 1.5 ARBEIDSTID - SPISEPAUSE Ansatte i Askim kommune har spisepause på 20 min. inkl. i arbeidstiden.

2 Endringsdato : Versjon nr: FLEKSIBEL ARBEIDSTID HVEM OMFATTES AV ORDNINGEN Avtalen om fleksibel arbeidstid gjelder for ansatte i avtalte administrative stillinger. Deltidsansatte som arbeider hele dager omfattes av ordningen GENERELT Det forutsettes at service overfor publikum ikke svekkes pga. fleksibel arbeidstid. Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid skal være underlagt kontroll med arbeidstiden ved bruk av manuell protokoll der den ansatte selv fører opp sin arbeidstid. Kontrollen med arbeidstiden skal utøves av virksomhetsleder eller den som bemyndiges KJERNETID OG YTRE ARBEIDSTID Med kjernetid menes det tidsrom på en arbeidsdag da alle ansatte må være i arbeid. Det skal legges til grunn en kjernetid fra kl om vinteren fra kl om sommeren. Ytre arbeidstid er det tidsrommet som er fastsatt før og etter kjernetiden hvor den enkelte ansatte har anledning til å velge ankomst og avgang. Den ytre arbeidstiden er fra kl og fra kl om sommeren, fra kl og fra kl om vinteren AVREGNINGSPERIODE Avregningsperioden skal være 6 måneder, 1. september og 1. mars.

3 Endringsdato : Versjon nr: TIDSOVERFØRING Det tillates overført 45 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Plusstid over 45 timer blir strøket, og skyldig tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn AVSPASERING Det kan avspaseres 12 dager pr. år Det er også anledning til å avspasere 1/2 dager. Fridagene må tas ut av opparbeidede plusstimer, og kan ikke tas ut på forskudd. Avspasering skal avtales med overordnede i god tid på forhånd. 1.7 SKYSSGODTGJØRELSE VED DELTAKELSE PÅ KURS. Arbeidstakere som deltar på kurs, og pendler til og fra hjemmet hver dag, skal som hovedregel benytte rimeligste offentlige transportmidler. Utgiftene dekkes etter regning. Dersom dette ikke er hensiktsmessig, benyttes egen bil som godtgjøres etter kommunens reiseregulativ. Arbeidsstedet er utgangspunkt for beregning av km. godtgjørelse. Dersom bopel er nærmere kursstedet enn arbeidsstedet og det er uhensiktsmessig å reise innom arbeidsstedet først, beregnes km. godtgjørelse fra bostedet Bruk av bil i tjenesten Dersom ansatte i Askim kommune benytter bil i tjenesten, skal som hovedregelarbeidsgiver stille bil til disposisjon. Dette gjelder der man er avhengig av bil for å få utført tjenesten. Det drøftes i de enkelte virksomheter hvordan dette skal praktiseres. Dersom man jevnlig benytter egen bil i tjenesten og /eller har med seg passasjerer eller kommunalt utstyr i bilen tilstås grunnkompensasjon ihht. SGS Påtatte vaker som avlyses Påtatte ekstravakt som avlyses når man kommer på jobb eller etter at man har reist hjemmefra godtgjøres med 2 timer. Det gis ingen godtgjøring dersom de avlyses tidligere.

4 Endringsdato : Versjon nr: AVTALENS VARIGHET Særavtalen gjelder fra til og med Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom ingen av partene sier opp avtalen med 3 tremåneders varsel, gjelder den videre for 1 ett år om gangen.

5 Endringsdato : Versjon nr. 5 2 TILPASNINGSAVTALEN. Dette er en lokal tilpasningsavtale til hovedavtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Askim Kommune med hjemmel i Hovedavtalens del B 3-3 a og 3-3c. 2.1 Arbeidstakerorganisasjoner i Askim Kommune som omfattes av tilpasningsavtalen. LO Kommune YS - K UNIO Utdanningsgruppens hovedorganisasjon Akademikerne kommune Frittstående forbund Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Skolenes Landsforbund Delta Norsk skolelederforbund Bibliotekarforbundet Utdanningsforbundet Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Akademikerforbundet Tekna Norges Juristforbund Norsk Psykologforening Samfunnsviternes Fagforening Norsk Lektorlag Naturviterne Den Norske Jordmorforening NITO (samarbeidsavtale med Akademikerne K)

6 Endringsdato : Versjon nr: 5 2 HOVEDAVTALENS 3-1 TILLITSVALGT. a) Hovedtillitsvalgt. Den enkelte arbeidstakerorganisasjon har rett til å velge en hovedtillitsvalgt. Dvs. at alle organisasjoner kan ha sin hovedtillitsvalgt som har rettigheter i henhold til avtalen. Jfr. hovedavtalens Del B 3 3, d se dog 2-3 De organisasjoner som ønsker det kan ha felles hovedtillitsvalgt. b)tillitsvalgt. I tillegg til hovedtillitsvalgt kan organisasjonene ha et antall tillitsvalgte i rimelig forhold til antall medlemmer og arbeidsoppgaver. Dette kan knyttes til virksomheter og yrkesgrupper., jfr. 3-3, e. På neste side kommer oversikt over de tillitsvalgte ut fra det vi har avtalt. Dette er liggende og legges derfor ved som eget dokument. Ansvarsområde for de tillitsvalgte kan endres innenfor det antall som er avtalt dersom fagforeningen finner det hensiktsmessig. Dersom det for enkelte organisasjoners vedkommende er hensiktsmessig med talsmenn/- kvinner innenfor enkelte arbeidsplasser, blir disse ikke å anse som tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Styre. Medlemmer av en organisasjon som sitter i organisasjonens styre og ikke samtidig har betegnelsen tillitsvalgt etter 3-3, e har ingen rettigheter etter Hovedavtalen. Forhandlingsutvalg. I forbindelse med lokale forhandlinger kan den enkelte organisasjon ha et forhandlingsutvalg på inntil 3 medlemmer. Disse har rett til fri lønn etter 3-5,a for å delta i lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget har rett til permisjon med lønn for å gå på forhandlingskurs i organisasjonens regi. Permisjon med lønn innvilges normalt bare en gang.

7 Endringsdato : Versjon nr: RETT TIL FRI FRA ORDINÆRT ARBEID. a) Tillitsvalgte. Tillitsvalgte har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede. Denne tiden skal brukes til nødvendig kontakt/møter med arbeidsgiver og hovedtillitsvalgt evt.. kontakte medlemmer på arbeidsplassen. Ved kurs og møter som arbeidsgiver innkaller til på turnusfridager eller utenom arbeidstid, skal det på forhånd avklares om dette skal kompenseres med timelønn eller avspaseres. Kurs og andre aktiviteter som det enkelte forbund arrangerer og som faller på fridager er ikke omtalt i hovedavtalen. Det vil si at man ikke har krav på godtgjøring for dette. Ordinære medlemmer har ingen rett til fri etter dette pkt. b) Hovedtillitsvalgt. Frikjøp av tid: Fagforbundet: 6 dager pr. uke Norsk Sykepleierforbund 1 dag pr. uke. Utdanningsforbundet 3 dager. pr. uke Delta 1 dag pr. uke Det gis ikke overtidsbetaling eller avspasering dersom man arbeider som tillitsvalgt utover avtalt tid. Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte som deltar på kurs i organisasjonens regi på sine fridager opparbeider ikke rett til lønn eller avspasering LØNN. a) Tillitsvalgte beholder sin lønn inkl. alle tillegg. b) Hovedtillitsvalgte lønnes i henhold til Hovedtariffavtalens kap. 3.5 Blir en tv/htv innkalt på møte på en fridag i egenskap av vervet som tillitsvalgt av arbeidsgiver, regnes dette som arbeidstid. Dersom en tv/htv selv velger å drive med tillitsvalgtarbeid på sin fritid, gis det ikke kompensasjon for dette. Lønnspostering. Lønn til hovedtillitsvalgte med frikjøpt tid belastes strategienheten. Annen lønn til tillitsvalgte belastes den avdeling vedkommende arbeider.

8 Endringsdato : Versjon nr: RETT TIL PERMISJON. a og b) Lokale og sentrale forhandlinger. Det er ingen begrensning i antall dager etter denne bestemmelsen. Organisasjonene kan ha et forhandlingsutvalg på inntil 3 personer. Hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt skal normalt inngå i dette utvalget. c) Valgte, faste medlemmer av sentrale distrikts-/fylkesorganer gis inntil 12 arbeidsdager fri pr. år for deltakelse i disse organer. Dette er fri man har rett til i tillegg til fri som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt i kommunen. Bestemmelsen omfatter ikke varamedlemmer. Dersom hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt deltar i lokale forhandlinger i annen kommune i Østfold kommer de inn under denne bestemmelsen. Søknad om permisjon dokumenteres med innkalling. Utvalg av tillitsvalgte. Organisasjoner som ikke har hovedtillitsvalgt med frikjøpt tid kan danne et utvalg av tillitsvalgte på til sammen tre hovedtillitsvalgte. Dette utvalget har rett til inntil 1 møte pr. måned sammen med hovedtillitsvalgte med frikjøpt tid. Det forutsettes at møter holdes på dager hvor organisasjonene har frikjøpt tid OPPLÆRING SOM HAR BETYDNING FOR ARBEIDSTAKERENS FUNKSJON SOM TILLITSVALGT. Rett til permisjon har de som er definert som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt etter 2 2 og 2 3. Hovedtillitsvalgt har rett til permisjon med hel lønn, 3-6, 3. ledd. Tillitsvalgt kan få permisjon med hel eller delvis lønn, 3-6, 3. ledd. Askim Kommune mener det er hensiktsmessig for begge parter at de tillitsvalgte er best mulig skolert. Permisjon bør derfor normalt innvilges med lønn. I tillegg til de som er definert som tillitsvalgt, gis rett til tillitsvalgtopplæring for 1. medlem pr. organisasjon, Fagforbundet 2 medlemmer Permisjon innvilges med lønn. Hvem innvilger permisjon til hovedtillitsvalgte/ tillitsvalgte? Permisjonssøknader behandles av virksomhetslederen.

9 Endringsdato : Versjon nr: 4 Dersom nærmeste overordnede er i tvil om søknaden er innenfor det område som gir rett til permisjon, sendes søknaden til HR- enheten for avgjørelse. Søknad om permisjon leveres tidligst mulig og helst 14 dager forut for permisjonen. Permisjoner som ikke er skriftlig varslet senest 7 dager før permisjonen, vil bli avslått dersom permisjonen ikke kan gjennomføres uten ulemper for virksomheten. Skjema for permisjonssøknaden benyttes. Nødvendig dokumentasjon angående opplæringen vedlegges. Det er ikke nødvendig med permisjonssøknad ved interne møter og forhandlingsmøter hvor arbeidsgiver innkaller. Arbeidsgiver orienteres så snart innkallingen foreligger. 2.7 AVTALENS VARIGHET Avtalen gjelder fra til og med Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom ingen av partene sier opp avtalen med 3 tremåneders varsel, gjelder den videre for 1 ett år om gangen.

10 Endringsdato : Versjon nr: 4 3 LOKAL SÆRAVTALE - KULTURSKOLEN. Avtalen gjelder for personale med oppgaver i tilknytning til opplæring og ledelse ved Kulturskolen i Askim, Skiptvet & Spydeberg. I de tilfeller Askim Kommune ikke kan stille høvelige instrumenter og /eller arbeidsredskap til rådighet for bruk i tjenesten og til egenøving, vil de ansatte få godtgjort sine utgifter til vedlikehold/bruk av sådant. 3.0 SATSER Som grunnlag for utregning av godtgjørelsen, legges instrumentets forsikringsverdi eller takst til grunn. Utgifter til evt. taksering av instrument(ene), dekkes av Askim Kommune. Godtgjøringen gjøres gjeldende pr. hovedinstrument, dersom det undervises i flere disipliner. 3.1 Som utgangspunkt for utregning av kompensasjon for bruk av eget instrument i tjenesten, benyttes 10% av fastsatt forsikringsverdi eller takst. Kompensasjonen utbetales to ganger pr. år, fortrinnsvis desember og juni. 3.2 For undervisningspersonell tilknyttet visuelle kunstfag, dans og teater dekkes nødvendige utgifter til arbeidstøy av arbeidsgiver 3.3 For undervisningspersonell tilknyttet piano/sang, dekkes utgifter til stemming av eget piano etter bilag en gang pr. år. 3.4 Undervisningspersonell med behov for lyddempende tiltak, kan etter avtale med arbeidsgiver få dekket utgifter til støping av personlige ørepropper med inntil kr.2000,- 3.5 Dokumenterte utgifter til vedlikehold av samt forbruksmateriell til private instrumenter som er pålagt brukt i tjenesten dekkes etter bilag med opp til kr 1000,- pr. år 3.6 Ved bruk av egen datamaskin, blekk/toner knyttet til arbeid med programvare for komponering/arrangering av musikk til bruk i undervisning, ytes en kompensasjon pålydende kr 1 000,- pr. år. Faktiske utgifter ut over dette kompenseres etter avtale mot bilag. Bruk av annet privat utstyr som, men ikke utelukkende, videokamera, lydanlegg, opptaksutstyr eller andre bærbare medier, dekkes etter avtale med rektor oppad til kr 1 500,- pr år DEKNINGSGRADER Satsene i ovenstående pkt. gjelder for bruk av instrumentet i 100% stilling. Godtgjørelse gis etter stillingsstørrelse, dog ikke lavere enn 20%. 3.8 FORSIKRING Det forutsettes at private instrumenter brukt i tjenesten er forsikret. Dokumenterte utgifter til forsikring av private instrumenter brukt i tjenesten dekkes etter MFO s gjeldende satser, for

11 Endringsdato : Versjon nr: 4 tiden en premie på kr.605,-pr.år for instrumenter med verdi opp til kr.90,000,- (utover denne verdi; 2.15% av overskytende beløp) Egenandel ved skade i tjenesten (Kr.1000,-) dekkes av arbeidsgiver. 3.9 UTGIFTER TIL UNDERVISNINGSMATERIELL Utgifter til noter og annet undervisningsmateriell er arbeidsgivers ansvar. 4.0 DEKNING AV TELEFONUTGIFTER Bruk av privat telefon/mobiltelefon dekkes med kr pr.100% stilling. Utbetales 2 ganger pr. år, juni og desember. 4.1 BRUK AV EGEN BIL I TJENESTE Bruk av egen bil i tjenesten dekkes etter kommunens særavtale på området AVTALENS VARIGHET Avtalen gjøres gjeldende Dersom avtalen ikke er skriftlig sagt opp av en av partene innen 1 mnd. før gyldighetens utløp, anses avtalen forlenget med ett år. I så fall indeksreguleres satsene etter gjeldende lønns- og prisstigning pr.1 mai, og avtalen sendes ut med nye satser.

12 Endringsdato : Versjon nr: 4 4 SÆRAVTALE ASKIM BRANNVESEN Askim kommune - Fagforbundet KFO - Askim brannvesen Avtalen er basert på sentral forbundsvis særavtale SFS nr branntjeneste som er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap STILLINGSSTØRRELSE Stillingen fordelt på antall timer vakt pr. og øvelser pr. år utgjør 19%. 4.2 LOMMEVARSLER Det utbetales kr , pr. år for bæring av lommevarsler. Dette utbetales som T-trinn. Det forutsettes at mannskapene alltid bærer lommevarsler både på hjemmevakt og frivakt. 4.3 BILGODTGJØRELSE Bilgodtgjørelse ved utrykning godtgjøres etter kommunens reiseregulativ med 10 km. 4.4 EKSTRAVAKT Ekstravakt godtgjøres etter tariffavtalens bestemmelser pluss 25%. Dette gjelder vakt, ikke utrykning på vakt. 4.5 KURS I forbindelse med kurs ved Norges Brannskole dekker arbeidsgiver kost og losji direkte med Norges brannskole. Utover dette dekker arbeidsgiver kr. 60 pr. døgn (takst for administrativ forpleining) for dekning av diverse utgifter. I forbindelse med kurs ved Norges brannskole dekker arbeidsgiver ekstra fri hjemreise tilpasset etter kursets varighet og timeplan. 0 3 uker ingen ekstra hjemreise 0 5 uker en hjemreise 0 8 uker to hjemreiser 4.6 UTDANNING AVLØNNING Etter gjennomført opplæring ved Norges Brannskole skal mannskapene avlønner etter

13 Endringsdato : Versjon nr: 4 følgende oppsett (videreføring av protokoll fra 2008 Brannkonstabel grunnkurs avlønnes som fagarbeider med fagbrev Brannformann befalskurs 1 avlønnes som fagarbeider med fagbrev + tillegg kr Underbrannmester Befalskurs 2 - avlønnes som fagarbeider med fagbrev + tillegg kr Brannmester/inspektør Befalskurs 3 avlønnes som fagarbeider med fagbrev + tillegg kr IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET Avtalen gjelder fra til og med Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom ingen av partene sier opp avtalen med 3 tremåneders varsel, gjelder den videre for 1 ett år om gangen.

14 ORIENTERING OM LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD - BRANNVESENET HJEMMEVAKT Hjemmevakt medregnes ikke i den ordinære arbeidstiden. Det benyttes omregningsfaktor 1:5. Ved utrykning på vakt betales for faktisk medgått tid henhold til den timesats den enkelte har. Utrykning fra hjemmevakt godgjøres som overtid etter HTA dersom man har hovedstilling i kommunen. Det vil si at man fram til kl har 50% tillegg til lønnen. Betalingen forhøyes med 100% mellom kl og kl , på lørdager og søndager og etter den ordinære arbeidsdags slutt på dager før søn- og helgedager. Betalingen forhøyes med 133% på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12. på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. UTTRYKNING UTENOM HJEMMEVAKT Ved uttrykning når man har fri utbetales for minimum 2 timer. Betalingen forhøyes med 100% mellom kl og kl , på lørdager og søndager og etter den ordinære arbeidsdags slutt på dager før søn- og helgedager. Betalingen forhøyes med 133% på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12. på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Utrykning for personell som ikke har hovedstilling i kommunen godtgjøres med timelønn og eventuelle ubekvemstillegg etter ansettelseskontrakten/hta. PENSJON Den del av stillingsprosenten som ikke er hjemmevakt, dvs. 2,7%, utgjør pensjonsgrunnlaget. Det kreves gjennomsnittlig minimum 14 timers arbeidsuke for å bli innmeldt i KLP.

15 Endringsdato : Versjon nr: 1 5. LOKAL SÆRAVTALE ANSATTE I VANNVERKET Særavtalen gjelder i hovedavtaleperioden, frem til Hvis avtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 tre måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 ett år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 5.1 Avtalens virkeområde Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskapsvakt for driftspersonell på vann og avløp ved avdeling for Teknikk og beredskap i Askim kommune. En ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel for å sikre trygg vanntilførsel og avløpshåndtering i Askim kommune. 5.2 Særskilt om beredskapsvakt/hjemmevakt, HTA Kap. 1, Beredskapsvakt/hjemmevakt regnes ikke med i arbeidstiden. Beredskapsvakten godgjøres med avspasering der ordinære timer deles på 5-fem (1:5). Dette utgjør 26,1 t pr. vakt. Med hjemmevakt forstås en vakt utenom den ordinære arbeidstid fra arbeidstidens slutt på en ukedag til arbeidstidens begynnelse på tilsvarende dag i uken etter. For driftspersonell ved vann og avløp starter vakten etter ordinær arbeidstid torsdag og slutter ved arbeidstidens begynnelse påfølgende torsdag. Vedkommende som går av vakt beholder vakttelefonen denne dagen. Under sommerferieavvikling kan vaktuken flyttes til å gjelde fra arbeidstidens slutt på mandag til 07:30 påfølgende mandag dersom det er nødvendig for ferieavviklingen. 5.3 Utrykning fra hjemmevakt Ved utkalling på vakt betales overtidsgodtgjøring etter HTA for faktisk medgått tid. 5.4 Utrykning utenfor vakt Ved utrykning når man har fri utbetales overtid for minimum 2 timer etter HTA kap og 6.7.

16 Endringsdato : Versjon nr: Godtgjøring for hjemmevakt Hjemmevakt godtgjøres med kr 6500,- pr. vaktuke. I dette tillegget ligger godtgjøring for timer som ikke avspaseres etter punktet under, henvendelser det ikke skrives timer for, meransvar og ulempetillegg. 5.6 Avspasering etter vakt Fredag og mandag helgen før vakt avspaseres. Det er muligheter for å overføre avspaseringsdager ved særskilte behov. Dette gjøres etter avtale med leder. Det skal føres lister som til enhver tid er oppdatert over vakt og avspasering for alle i vaktordningen 5.7 Kompensasjon for ansvar/kompetansetillegg/ Etter gjennomført opplæring av obligatoriske kurs (ADK-kurs, Driftsoperatørkurs vannverk) som virksomheten har nytte av gis et fast lønnstillegg på kr ,- Dette tillegget skal ligge på toppen av fast lønn. Tillegger er pensjonsgivende etter HTA kap Tilsyn vannverk Den som har vakt skal føre tilsyn med vannverket på lørdager, søndager og bevegelig helligdager. Det beregnes 2,5 timer pr. dag for dette. Så lenge dette utføres av 5 personer utgjør dette ca. 68 dager i året, 1,5 t. pr. uke eller 20 minutter pr. dag. Virksomhetsleder og tillitsvalgt avtaler 1 gang pr. år hvordan den ordinære arbeidstid skal reduseres. Ordningen skal være lik for alle og det skrives protokoll fra møte hvor dette avklares. Dersom ingen av partene har ønsker om endring vil avtalt reduksjon av arbeidstid løpe videre med 1 et år om gangen. 5.9 Ekstravakt ved sykdom Ekstravakt ved sykdom lønnes med 50% tillegg. Det føres lister over ekstravakter Mobilt bredbånd/kompensasjon for bredbånd Arbeidstaker får mobilt bredbånd gjennom Askim kommune for å kunne utføre arbeidsoppgaver som krever nettilgang i eller utenfor hjemmet. Arbeidstaker står fritt til å

17 Endringsdato : Versjon nr: 4 bruke det mobile bredbåndet utenom vakten. Betaling for bredbånd bortfaller fra den dag mobilt bredbånd er på plass. Det forutsettes samme dag for alle som er i vaktordningen.

18 Endringsdato : Versjon nr. 2 Utviklingsenheten 6. LOKAL SÆRAVTALE BYGGESAK OG REGULERING KJØREGODTGJØRING ETTER SGS 1001 Oppmålere på Byggesak og regulering tilstås kr. 5000,- pr år som kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. Det er begrunnet med kjøring på dårlige veier og at der har med seg mye redskap/utstyr i bilen. Enhetsleder avgjør hvem dette skal være og sender melding til lønningskontorer med henvisning til denne avtalen. Det stilles ikke krav om tilleggsforsikring.

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Sentral generell særavtale vedrørende 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2009-31.12.2010 mellom KS og LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev liiuol2-2' r7åt.. 4iz p PROTOKOLL Saks.nr. 1 0/0 1 8 5 6-45 Arkivkode: Dato: 02.11 og 08.11.2010 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev Til stede: KS: UNIO:

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen.

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen. Følge 5- PROTOKOLL Saks.nr. 14/02055-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 18.11., 24.11. og 16.12.2014 Oslo KS og Unio SGS 1010 - av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Partene er enige om vedlagte avtale for perioden ,

Partene er enige om vedlagte avtale for perioden , PROTOKOLL Saks.nr. 08/02202 Dato: 10.10.2008 Arkivkode 517 Sted: Kommunenes Hus, Oslo Parter: Sak:, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Psykologforening, Delta, Norsk

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten. Brann- og redningstjeneste (SFS 2404) Del I - Innledende bestemmelser 1.1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 41 femte ledd og HTAs

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

Tariffoppgjøret per

Tariffoppgjøret per Tariffoppgjøret per 1.5.2017 VIRKE, HUK-området Kravet er fra Unios organisasjoner: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %)

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %) Med tariffavtale BYGG ALLMENNGJORT Uten tariffavtale ANLEGG MED TARIFFAVTALE SAMT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ANLEGG PRIVAT UTEN TARIFFAVTALE Minstelønn Fagarbeider kr 193,60 Uten fagbrev med minst 1 år erfaring

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler.

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler. KSE 0 PROTOKOLL Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler Til stede: KS: UNIO Hege Mygland Torfinn Thomassen Unni Green Silje Tangen iohs

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS)

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS) B-rundskriv nr.: B/10-2016 Dokument nr.: 16/01232-2 Arkivkode: 0 Dato: 21.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer