ET TREDELT ARBEIDSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET TREDELT ARBEIDSLIV"

Transkript

1 ET TREDELT ARBEIDSLIV Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse Les mer om: Sosial dumping og utviklingen av A-, B- og C-lag i arbeidslivet

2 Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse Norges tilslutning til EØS i 1994, EUs østutvidelse i 2004 og frisleppet av bemanningsselskapene («vikarbyråene») i 2000, har lagt grunnlag for en dramatisk endring av norsk arbeidsliv. Vi ser konturene av et tredelt arbeidsliv: A-laget blant arbeidstakerne jobber i norske organiserte bedrifter med ryddige forhold. B-laget er hyret av bemanningsbransjen og er gjerne øst-europeere. De er dårlig organisert, men går på «lovlig» minstelønn, ofte uten betaling for overtid og har ulovlige arbeidstidsordninger. C-laget kommer fra hele verden, er helt uorganisert og utsatt for omfattende ulovligheter. ET TREDELT ARBEIDSLIV Andelen som er organisert i fagforeninger i landene i EØS-området, varierer fra rundt 10 til over 80 prosent. 1

3 Fri flyt i et delt Europa I 2004 ble åtte tidligere østblokkland medlemmer av EU. Senere har ytterligere tre land kommet til (Romania, Bulgaria og Kroatia). I dag har derfor bedrifter og arbeidstakere fra disse landene fri adgang til det norske arbeidslivet gjennom EØS-avtalen. Dette er blitt et betydelig problem. Noe av årsaken finner vi i ved å sammenstille timelønnskostnader i EU-landene, arbeidsløsheten og andelen fagorganiserte i EU/EØS. Timelønnskostnader Timelønnskostnader Norway Sweden Denmark Belgium Luxembourg France Netherlands Finland Austria Germany Ireland Italy European Union Spain United Kingdom Cyprus Slovenia Greece Malta Portugal Czech Republic Estonia Croatia Slovakia Poland Hungary Latvia Lithuania Romania Bulgaria 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Figur 1: Timelønnskostnader i EU-land (lønn og andre kostnader). Euro. Figur 1: Timelønnskostnader i EU-land (lønn og andre kostnader). Euro. 2

4 Arbeidsløshet Arbeidsløshet Greece Spain Croatia Cyprus Portugal Slovakia Italy Ireland Bulgaria Latvia France European Union Lithuania Slovenia Finland Poland Belgium Sweden Estonia Hungary Romania Netherlands Denmark Czech Republic Luxembourg United Kingdom Malta Iceland Austria Germany Norway 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Figur 2 : 2: Arbeidsløshet i EU i EU-land.. Prosent Prosent.. ET TREDELT ARBEIDSLIV Som det framgår av figur 1-3; EØS er i dag et fri flyt-område der timekostnadene for arbeid varierer fra fem euro til 40 euro i timen, der arbeidsløsheten varierer fra 3,5 prosent (i Norge) til 26 prosent (i Hellas) og der andelen som er organisert i fagforeninger varierer fra rundt 10 til over 80 prosent. Organisasjonsprosenten 3 har de siste tjue årene stupt i nesten alle land (unntatt Norge). I dag er under en fjerdedel av arbeidstakerne i EUs fire største land medlemmer 3

5 Andel fagorganiserte Andel fagorganiserte Estonia France Hungary Poland Czech Republic Switzerland Slovak Republic OECD countries Spain Netherlands Germany Portugal Greece United Kingdom Austria Ireland Luxembourg Italy Norway Belgium Denmark Sweden Finland Iceland Figur 3: Andel fagorganiserte i EU/EØS-land. i EU/EØS-land. Prosent. Prosent. av fagforeninger. Etter at store deler av det gamle Øst- Europa er blitt innlemmet i EU/EØS, har arbeidsinnvandringen til Norge økt dramatisk. Ved utgangen av 2002 var det registrerte bosatte og sysselsatte innvandrere. Drøyt ti år senere, ved utgangen av 2013 var tallet økt til , altså en økning på , om lag innbyggertallet i Bergen. Det tilsvarer dessuten mer enn hele økningen i sysselsettingen i Norge i perioden. I tillegg er det til enhver tid minst innvandrere sysselsatte på korttidsopphold i Norge. 4

6 Sysselsatte, bosatte bosatte innvandrere innvandrere Figur 4: Sysselsatte, bosatte innvandrere i Norge etter år. Antall. ET TREDELT ARBEIDSLIV Den norske modellen bryter sammen? EU/EØS-reglene legger sterke begrensninger på hva slags politiske tiltak statene kan benytte for å regulere arbeidsinnvandring. Kombinasjonen av EØS-avtalen, veksten i innog utleie av arbeidskraft og de sterkt svekkede fagforeningene i Europa legger et voldsomt press på den norske fagbevegelsens styrke, innflytelse og makt. Dermed kommer hele den «nordiske modellen» med små forskjeller, felles velferdsgoder, høy tillit og sterk produktivitet i spill. Lederen for LOs samfunnspolitiske avdeling Stein Reegård mener for eksempel at vi fikk «et sjokk av EUs østutvidelse». Han mener at inntektspolitikken hviler på at vi har organiserte arbeidstakere: Med fallende organisasjonsgrad, som har noe sammenheng med innvandringen, blir det 5

7 vanskeligere. Og det blir vanskeligere å holde en jevn lønnsfordeling. Vi vil få et økende lavlønnsproblem på grunn av dette. Reegård frykter at ytterligere arbeidsinnvandring kan føre til «lavtlønnskonkurranse, svak produktivitet og lav kompetanseutvikling, uten at flere av dem som står utenfor arbeidsmarkedet kommer i jobb»: Når man har lett tilgang på billig arbeidskraft, venner man seg til mindre effektive produksjonsmetoder og mer manuell kraft. Kanskje flere korttidskontrakter, som peker i samme retning. Like bekymret er politiet og kontrollinstanser som Skatteetaten og Arbeidstilsynet. I en omfattende fellesrapport fra ti etater konkluderes det slik: Fri flyt av arbeidskraft er i utgangspunktet en ønsket utvikling innenfor EU og EØS, men økt arbeidsinnvandring fører også til økt arbeidsmarkedskriminalitet, på grunn av den store tilgangen av (billig) utenlandsk arbeidskraft. Dette gir større spillerom for kriminelle aktører, på en måte som truer med å undergrave sentrale lønns- og arbeidsbetingelser i deler av norsk arbeidsliv, og som fører til omfattende svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Et stort fellesnordisk forskningsprosjekt om den nordiske modellens framtid, ledet av Forskningsstiftelsen Fafo, konkluderer på samme måte: Med fri bevegelse av arbeidstakere og 6

8 Verftsindustrien er en av sektorene med høy andel utenlandsk og innleid arbeidskraft. (Illustrasjonsfoto: Wikipedia.) tjenesteytere, EU-regler som begrenser handlingsrommet for nasjonal regulering av arbeidsforhold hos utenlandske virksomheter, og tiltakende «regimekonkurranse» på arbeidsplassene, er de ytre forutsetningene for den nordiske arbeidslivsmodellen grunnleggende forandret. Fafo-forskerne påpeker videre at «i mange bransjer har uorganiserte virksomheter fått tilgang til et nesten ubegrenset tilbud av internasjonal arbeidskraft, som ofte er villig til å arbeide på helt andre vilkår. Dette har skapt problemer med 7

9 sosial dumping og har gitt bedriftene insentiver og muligheter til å legge aktivitet på siden av avtalesystemet for å høste kostnadsfordeler». Situasjonen er med andre ord: Svært alvorlig. Arbeidsinnvandringen Andelen innvandrere øker i alle bransjer, men det er svært store forskjeller mellom ulike deler av norsk arbeidsliv. Andelen innvandrere i ulike bransjer Andelen innvandrere i ulike bransjer Oppføring av bygninger Annen landtransport med passasjerer Overnattingsvirksomhet Serveringsvirksomhet Utleie av arbeidskraft Rengjøringsvirksomhet Figur 5: Andelen bosatte innvandrere blant sysselsatte i ulike bransjer. Prosent. (Kilde: SSB.) Figur 5: Andelen bosatte innvandrere blant sysselsatte i ulike bransjer. Prosent. (Kilde: SSB.) Figur 5 viser veksten av (bosatte) innvandreres andel i en del viktige bransjer i norsk arbeidsliv. Som vi ser, har andelen vokst betydelig i løpet av de siste fem årene. 64 prosent av alle ansatte i renhold er nå bosatte utlendinger, i hotell og restaurant nærmer andelen seg 40 prosent og i 8

10 den store byggebransjen har andelen innvandrere nesten doblet seg fra 13 til 23 prosent i løpet av en femårsperiode. Hvis vi også tar med utlendinger som er sysselsatte på korttidsopphold og ikke bosatt i Norge, øker andelen utlendinger i en del bransjer (ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse AS) betydelig, for eksempel til hele 65 prosent av de sysselsatte i utleieselskapene. Organisasjonsgrad Andelen fagorganiserte varierer svært mye mellom bransjer, og den er ofte lav der innvandrerandelen er høy. Fafo beskriver svekkede fagforeninger, økt omgåelse og uthuling av avtaleverket i utsatte bransjer som for eksempel bygg, transport og deler av privat tjenesteyting. Dette har «ført til at en del arbeidstakere igjen må stå med lua i handa og fallby sin arbeidskraft»: ET TREDELT ARBEIDSLIV Økt arbeidsinnvandring, outsourcing, lavlønns-konkurranse og ledighet etter krisen har forsterket slike tendenser og tegner konturene av et mer lagdelt arbeidsliv, hvor seriøse virksomheter utfordres av konkurrenter som opererer i gråsonen av lover og regler. Rettsliggjøring av interessetvister og spenninger i forhold til EU-regimet har gjort det vanskeligere å finne gode kompromisser både for partene og politikerne. Med 25 millioner arbeidsledige i Europa og utsikt til lav vekst og tøffere konkurranse, vil presset på avtalemodellen øke. 9

11 Arbeidstakeres organisasjonsgrad Arbeidstakeres organisasjonsgrad Overnatting og servering Detaljhandel Engroshandel Forretningsmessig tjenesteyting elles Renhold, vakt, utleie av arbeidskraft Bygg og anlegg, el og kraft Transport og lagring Finansiering og forsikring Olje/industri Sosialtjenester Helsetjenester Offentlig administrasjon Undervisning Statlig sektor Kommunal sektor Privat tjenesteproduksjon Privat vareproduksjon Primærnæringer Offentlig sektor Privat sektor I alt Series1 Figur 6. Organisasjonsgrad blant arbeidstakere Etter bransje. Prosent. (Kilde: Fafo notat 2014:14.) Figur 6. Organisasjonsgrad blant arbeidstakere Etter bransje. Prosent. (Kilde: Fafo notat 2014:14.) Som vi ser av figur 6, varierer organisasjonsgraden mye. Den er gjerne lav der innvandrerandelen er høy. Bemanningsselskapene vokser Problemene skjerpes av «vikar»byråenes - eller bemanningsselskapenes - vekst. Disse firmaene leier ut arbeidstakere til alle bransjer. Arbeidstakeren er ansatt i utleiefirmaet, men underlagt arbeidsledelsen til innleiefirmaet. Fram til 2000 var det forbudt å leie ut arbeidskraft i Norge. Utleieselskaper ble ansett som skadelige snyltere i arbeidslivet. Daværende direktør på Rosenberg Verft i Stavanger sa for 10

12 LO streiket i 2012 for første gang mot et EU-direktiv: Vikarbyrådirektivet. (Foto: Eivind Formoe.) eksempel i 1970 at «utleiefirmaene har ikke vært noe problem for oss, men det kan bli et problem om noen begynner å bruke dem». I 2000 var plutselig disse vikarbyråene blitt en «naturlig» og nødvendig del av arbeidslivet. Det offentlige Blaalidutvalget foreslo å legalisere ut- og innleie i alle bransjer. LOs representant i utvalget stilte seg bak forslagene, men etter kraftig motstand i medlemsforbundene måtte ledelsen snu og kreve en rekke begrensninger i utleien. LO krevde blant annet at innleie bare skulle være tillatt for navngitte vikarer og at vikarbyråene måtte ansette sine vikarer fast med full lønn. Vanlig praksis var at vikarene bare ble ansatt hver gang de ble utleid uten noen som helst garanti for lønn eller arbeidstid. LOs krav ble avfeid av stortingsflertallet, og det ble fritt fram for bemanningsbyråer med ett viktig unntak: Det kan bare leies ut i situasjoner der det ellers er tillatt med midlertidige 11

13 ansettelser; altså ved sykdom, permisjoner og sesongvariasjoner i arbeidet. I tillegg kunne det inngås avtale med fagforeningen om innleie utover dette. Arbeidsgiverne bryr seg i dag lite om disse begrensningene. De omfattende lovbruddene blir overhodet ikke fulgt opp av Arbeidstilsynet. Omfanget av arbeidskraftutleie har derfor økt dramatisk. Det går fram av figur 7, som viser SSBs beregninger av omsetningen til bemanningsbransjen. Omsetning i bemanningsselskaper Omsetning i bemanningsselskaper Figur 7: Omsetning i bemanningsselskaper etter år. Millioner kroner. Figur 7: Omsetning i bemanningsselskaper etter år. Millioner kroner. Mange hevdet at bruk av innleie ville gå ned da EUs vikarbyrådirektiv, som påbyr likebehandling av innleide med fast ansatte, ble norsk lov fra Det skjedde ikke. Det skyldes blant annet at regelverket i stor grad omgås; enten ved at det leies inn til ordinær drift uten avtale med tillitsvalgte (som altså er forbudt), eller ved at det brukes underentreprenører som ikke har tillitsvalgte og som leier inn uten å bry seg med at det er forbudt. Endelig er det mange tilfeller der utleie kamufleres som underentreprise, der det 12

14 tilsynelatende virker som en annen entreprenør utfører en del av arbeidet. Det kan bli enda verre. Regjeringen vil gi bemanningsselskaper med tariffavtale unntak fra likebehandlingsregelen. Dermed kan «likebehandlingen» effektivt omgås ved hjelp av en mer eller mindre fiktiv tariffavtale med dårlige lønnsog arbeidsvilkår i utleiefirmaet. Regjeringen vil dessuten gi arbeidsgiverne tilnærmet fri adgang til å ansette midlertidig, Men den vil likevel at dagens begrensninger for utleie fortsatt skal gjelde for vikarbyråer. De skal bare få leie ut ved sykdom og sesongtopper. NHO mener dette er i strid med EØS-reglene, og vi må regne med at arbeidsgiverne vil forfølge saken i domstolene. Euro-LO frykter i tillegg resultatet av en finsk sak om vikarbyråer som skal behandles i EU-domstolen i løpet av Ifølge Statistisk sentralbyrå var det hele 1256 bedrifter som drev med utleie av arbeidskraft i Det sammenlignbare tallet for 1999 var ET TREDELT ARBEIDSLIV Mange hevdet at bruk av innleie ville gå ned da EUs vikarbyrådirektiv, som påbyr likebehandling av innleide med fast ansatte, ble norsk lov fra Det skjedde ikke. (Illustrasjonsfoto: UNN) 13

15 drøyt 200. Bare fra 2010 har antallet økt med ytterligere 200, men det meste av økningen kommer i små foretak med én til fire ansatte. Det finnes mange NUF-er (Norsk Utenlandsregistrert Foretak) i bemanningsbransjen. Mens NUF-selskapene for hele næringslivet samlet utgjorde tre prosent av totalen, utgjorde de hele 18 prosent av bemanningsselskapene. En tredjedel av alle NUF-selskaper er registrert i Storbritannia. NUF-selskapene har ingen regnskaps- og revisjonsplikt overfor norske myndigheter, og representerer en stor kilde til useriøsitet i arbeidslivet generelt og i bemanningsbransjen spesielt. Jan Egil Kristiansen, leder av skattekrimavdelingen i Skatt Øst, sier det slik: Nuf-selskap er overrepresentert når det gjelder all slags svindel. Ofte er det multikriminalitet. De svindler ikke bare skatt og trygd, men er involvert i grov utroskap og konkurser. Driver fram et to-lønnssystem På tross av at EUs vikarbyrådirektiv påbyr likebehandling, driver bemanningsbransjen i dag fram et tolønnssystem, der nordmenn er i A-laget og der innvandrere ofte havner i B-laget. En svært stor andel av østeuropeerne som jobber i Norge er i dag ansatt i bemanningsselskaper, og ikke hos dem som driver virksomhetene. Det gjelder etter hvert i mange bransjer, særlig i bygg, men i stadig økende grad også i helse, fiskeindustrien og anlegg. 14

16 Ansettelsesform for polakker i Oslo Ansettelsesform for polakker i Oslo Bygg og anlegg Renhold Annet Fast ansatt Midlertidig Illegal Figur 8: Ansettelsesform for polakker i Oslo etter bransje og år. Prosent. Figur 8: Ansettelsesform for polakker i Oslo etter bransje og år. Prosent. ET TREDELT ARBEIDSLIV Av figuren ser vi at blant polske bygningsarbeidere var færre enn én av fem fast ansatte i ordinære norske selskaper, og situasjonen var marginalt bedret i perioden fra 2006 til Det er heller ikke noe som tyder på at det er bedre i dag. Vi ser også at blant dem som jobber i renhold var det fortsatt i 2010 slik at flertallet var i illegale arbeidsforhold, men situasjonen var blitt noe bedre enn i Bemanningsselskapene sier de praktiserer likebehandling, men i praksis betales innleide ofte langt dårligere enn fast ansatte. Et eksempel fra byggebransjen: Minstesatsene i tariffavtalen for byggfagene er allmenngjort (det vil si at deler av avtalen er gjort til lov), men nesten uten unntak betales østeuropeiske bygningsarbeidere med minstesatsen for ufaglærte, uansett hva slags fagutdanning de måtte ha. Ofte trekkes østeuropeere kr pr måned til dekning av husleie i motsetning til nordiske. 15

17 På denne måten skuffer bemanningsselskapene millioner fra bygningsarbeiderne til bolighaier, som håver inn superprofitter på å stue sammen mann i små leiligheter, særlig i Osloområdet. Når østeuropeiske bygningsarbeidere ansettes fast i norske bedrifter, øker lønna deres med kroner pr time, selv om de ikke har godkjent fagbrev. De kommer da opp på «norsk» lønn. Mange ulemper med innleie I tillegg til at de innleide østeuropeerne betales under norsk standard, har den kortsiktige innleiepolitikken en rekke andre negative sider: Utleiefirmaene har ikke lærlinger. Dermed undergraves fagutviklingen og utdanningen av nye generasjoner fagfolk. Mangelen på læreplasser er prekær i mange fag, og hvert år avlegges det bare halvparten så mange fag- og svenneprøver som det som trengs for å dekke arbeidskraftbehovet. Det blir åpenbart mindre attraktivt for norske ungdommer å jobbe i bransjer der et stadig større flertall av kollegene snakker polsk eller litauisk. Det betyr at behovet for innleie fra utlandet kommer til å bli større og større i årene fremover. Tall viser at i bransjer med mye innleie, er produktivitetsutviklingen dårligere enn i andre deler av arbeidslivet. Innleide arbeidstakere bryr seg naturlig nok mindre om bedriften de er innleid til enn fast ansatte i en virksomhet gjør. 16

18 Praksis med å leie inn utenlandske arbeidstakere svekker fagorganiseringen. Andelen fagorganiserte blant midlertidige ansatte er langt lavere enn blant fast ansette (23 prosent mot 38 prosent i privat sektor). Organisasjonsgraden er også langt lavere blant utenlandske enn blant norske arbeidstakere. Et av de største selskapene i utleie av helsevikarer, Orange Helse, hadde i november 2014 ingen tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Tall fra byggebransjen i Osloområdet tydet på at bare fem prosent av de ansatte polakkene er fagorganiserte. Dette skjer til tross for et langvarig, systematisk og tålmodig arbeid fra fagforeningene. I følge Samfunnsøkonomisk Analyse har organisasjonsgraden i bransjen totalt sunket med ti prosentpoeng i løpet av de siste ti årene. ET TREDELT ARBEIDSLIV «Fast ansatt uten garantilønn» Det er mange grunner til at rekrutteringsarbeidet i liten grad har lykkes. En er at ansatte i vikarbyråer kan risikere å stå uten oppdrag hvis de driver fagforeningsarbeid eller melder seg inn i fagforeninger. Det skyldes blant annet at prinsippet med løse ansettelser av medarbeidere i bemanningsbyråer nå er etablert som en sedvanepraksis. En undersøkelse av ansatte i vikarbyråer i 2009 viste at bare 16 prosent har «fast ansettelse med garantilønn», mens ca. 20 prosent har «fast ansettelse uten garantilønn». 43 prosent oppgir å være midlertidig ansatt og 21 prosent 17

19 oppgir ikke å være ansatt. NHO Service har utarbeidet en normalkontrakt der såkalt «fast ansettelse uten garantilønn» anbefales. I september 2014 sendte Fellesforbundet et brev til departementet der man krevde en gjennomgang av lovligheten av denne typen «fast» ansettelse. Foreløpig har forbundet ikke fått noe svar. Det skyldes kanskje at regjeringens venner i NHO mener det er fullt lovlig med en praksis hvor ansatte i bemanningsselskapene ikke får lønn mellom oppdrag. Opplegget med «ingen lønn mellom oppdrag» fungerer som et effektivt middel for å tvinge medarbeiderne til lojalitet og lydighet. Det fins eksempler på at tillitsvalgte i bemanningsselskaper med tariffavtale har blitt gående uten oppdrag og lønn i månedsvis etter at de har tatt opp kritikkverdige forhold. Sprer seg som virus Problemene med fri innleie av utenlandske arbeidstakere fra lavlønnsområdene i EØS er økende i en rekke bransjer. Resultatet er inndeling i et A-lag, et B-lag og noen steder også et C-lag med økonomisk kriminalitet. Tømmer Baltikum for pleiere Stadig flere kommuner bruker bemanningsselskaper i helse og omsorg. Bergen kommune har f.eks. en omfattende avtale om innleie med Orange Helse. Deloitte skrev i en revisjon av kontraktene i august 2014 at «ikke-standardiserte avlønningsordninger utgjør en risiko for at ansatte har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det kommune legger til grunn i sine avtaler» 18

20 Revisjonen mener derfor at Bergen kommune i langt større grad burde undersøkt om de innleide faktisk fikk den lønna de skulle ha, ikke basert seg på forsikringer fra Orange Helse. I november 2014 advarte lederen for Fagforbundet i Bergen, Sara Bell, mot å bruke selskapet som lever av å hente pleiere fra Baltikum og leie dem ut til norske sykehus og kommuner. Ifølge Fagforbundet har Orange Helse et ugjennomtrengelig system av selskaper som i praksis gjør det umulig for Bergen kommune å holde kontroll med at lønns- og arbeidsforhold oppfyller vilkårene i avtalen med Bergen kommune. Orange Helse sier at alt er i orden, men nekter NRK tilgang til lønnsavtaler, og byråd Liv Røssland kunne ikke garantere at hun har kontroll. Den omfattende innleien skaper mange andre problemer: Ordningen tapper de baltiske landene for sykepleiere de har god bruk for selv. I 2012 reiste 84 prosent av de nydannede sykepleiere i Litauen vestover. Bare 16 prosent ble igjen. Det gjør det mulig for norske kommuner og sykehus å fylle turnusen uten å bedre vilkårene for pleierne. Det undergraver fagorganiseringen i bransjen. Det skaper et to-lønnssystem der de innleide balterne utgjør B-laget med dårligere turnuser og dårligere pensjon Sommeren 2014 ble alle pleierne som skulle være sommervikarer i Vestre Toten kommune avvist som «ubrukelige». Deretter ble de sendt rett hjem som en annen vare. ET TREDELT ARBEIDSLIV 19

21 Ulovlig godstransport EØS-reglene gir internasjonale selskap fri adgang til å drive transporttjenester over grensene. Nesten all godstransport ut og inn av Norge kjøres derfor i dag av utenlandske sjåfører på utenlandsk lønn. En undersøkelse gjennomført på Svinesund av Yrkestrafikkforbundet (YS) våren 2014 viste at den midlere lønna for sjåførene på vei inn i Norge var kroner i måneden. En fjerdedel av sjåførene tjente 1000 euro (8000 kroner) eller mindre i måneden. Dette er ønsket EU-politikk. Men «kabotasje», dvs. at utenlandske biler tar interne oppdrag i Norge, er formelt begrenset. Biler som bringer last ut eller inn av Norge har lov til å kjøre tre innenlandske oppdrag i løpet av en uke. Så må bilen ut av landet igjen. Registrert, lovlig kabotasje i Norge ble ifølge SSB tredoblet fra 2009 til I Sverige viste en omfattende studie i 2013 at hele 2200 utenlandske trekkvogner aldri forlot Sverige i løpet av den seks-ukers perioden undersøkelsen varte. Alle de 2200 bilene brøt altså loven. I Danmark viste en tilsvarende studie mye mindre ulovlig kabotasje. Årsaken er først og fremst at danske myndigheter driver et ganske hardhendt kontroll- og strafferegime mot ulovlig lastebilkjøring. Det liker ikke EU-kommisjonen. Den er overhodet ikke bekymret for sjåfører med luselønn og farlige kjøretøy. Den trekker tvert imot Danmark inn for EU-domstolen fordi den mener bøtene for overtredelse av regelverket er for høye, og fordi danskene krever for grundig dokumentasjon fra de utenlandske bilene. Livbøye i fiskeindustrien I en årrekke har fiskeindustrien hatt problemer. Lønnsomheten har vært dårlig, antall sysselsatte 20

22 EØS-reglene gir internasjonale selskap fri adgang til å drive transporttjenester over grensene. (Illustrasjonsfoto: Eivind Lie Nitter.) ET TREDELT ARBEIDSLIV har sunket. I dag tilbyr bransjen ofte ustabile lavlønnsjobber som lokalbefolkningen i liten grad vil ha. For de pressede bedrifter har det vært fristende å satse på billig, innleid østeuropeisk arbeidskraft. I sjømatindustrien har derfor andelen innvandrere steget fra ca. 28 prosent i 2008 til 42 prosent i Sosiologen Ottar Brox beskriver dette slik: «Havbruksbedriftene benytter seg av muligheten til å redusere sine arbeidskostnader ved å skaffe seg billigere og lettere styrbare arbeidsmigranter». På bakgrunn av tidligere undersøkelser og presseoppslag om elendige forhold, gjennomførte Arbeidstilsynet vinteren 2014 en større kontrollkampanje. Resultatet var skremmende: Ved 24 av 29 virksomheter fant tilsynet avvik som medførte reaksjoner. I ni av 29 var det alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, i sju virksomheter ble det ikke utbetalt overtidstillegg. Det finnes en rekke tegn på at det har utviklet seg et c-lag av underbetalte arbeidstakere med svært lav lønn, ulovlig lange arbeidstider, ingen fagforeninger og manglende sikkerhetsopplæring. 21

23 I sjømatindustrien har andelen arbeidsinnvandrere steget fra ca. 28 prosent i 2008 til 42 prosent i (Illustrasjonsfoto: Wikipedia.) Fagforbundet NNN krevde derfor allmenngjøring av tariffavtalen, dvs. at (deler av) lønnsbestemmelsene i tariffavtalen i bransjen blir gjort til lov. I november 2014 aksepterte Tariffnemnda kravet. Fra 2015 blir det dermed ulovlig å betale fiskeindustriansatte under minstelønna i tariffavtalen. Det er en livbøye som forhåpentligvis hindrer at et C-lag blir varig etablert langs kysten i Nord-Norge. I stedet får vi etter alt dømme et B-lag av innleide østeuropeere på minstelønnssatser. Dumping i anlegg Anleggsbransjen blir stadig sterkere internasjonalisert, både på selskapssiden og når det gjelder arbeidstakernes nasjonalitet. EØS-avtalen er en viktig årsak. Svært mange av de store anleggsprosjektene er i utgangspunktet offentlige og betalt av skattepenger. Det gjelder blant annet vei-, bru- og jernbanebygging. Det offentlige utfører stort sett ikke 22

24 anleggs-arbeidet selv. Nesten alt blir satt bort på anbud til private entreprenører. Gjennom EØSavtalen er norske myndigheter tvunget til å tilby alle anleggsjobber over 40,5 millioner i hele EØSområdet. Normalt vinner entreprenøren som tilbyr seg å bygge veien eller brua billigst. For å bygge billig er det enkelt å bruke dårligst mulig betalt arbeidskraft. Det betyr et sterkt press på entreprenørene for å hente inn arbeidsfolk fra de delene av EØS-området der arbeidsløsheten er størst og lønnsnivået lavest. Ofte vil en utenlandsk entreprenør vinne anbudet. Deretter settes deljobber ofte bort til andre internasjonale selskaper og/eller entreprenøren leier inn folk fra bemanningsselskaper. Et talende eksempel er byggingen av Hardangerbrua: Bruarbeidene ble i tråd med EØSreglene satt ut på europeisk anbud. Kontrakten om stålarbeidene ble vunnet av MTHøjgaard, en av Danmarks største entreprenører. Konkurrentene klaget umiddelbart, fordi Højgaard lå hele 50 prosent under de øvrige anbudene. Kritikken ble avvist av Statens Vegvesen, Højgaard fikk jobben og hyret inn det beryktede irske bemanningsselskapet Atlanco, som flere av de ledende norske entreprenørene nekter å bruke. Dansk TV avslørte i mai 2014 at Atlanco fører lister over de ansatte, der de som søker kontakt med fagforeninger blir svartelistet og aldri mer får oppdrag. Så lenge tariffavtalen i en bransje ikke er allmenngjort, kan lønna være så lav den vil. Men arbeidstida er regulert av arbeidsmiljøloven. Under et kontrollbesøk ved byggingen av Hardanger-brua fant Arbeidstilsynet blant annet: Arbeidsdager på timer Arbeidsuker på timer over lang tid, også ET TREDELT ARBEIDSLIV 23

25 nattskift Nattevakter på 16,5 timer 25 dagers sammenhengende arbeid uten fridager Overtid som fast ordning Hva slags konsekvenser har så ulovlighetene fått? Foreløpig ingen. Arbeidstilsynet anmeldte både byggherren og hovedentreprenøren til politiet som ennå ikke har ferdigbehandlet saken. Brudd på arbeidsmiljøloven blir stort sett ikke straffet. Arbeidstilsynet har de siste fem årene gått til nærmere 500 politianmeldelser for brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge TV2 har ingen av anmeldelsene ført til straff. sett ikke straffet. Arbeidstilsynet har de siste fem årene gått til nærmere 500 politianmeldelser for brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge TV2 har ingen av anmeldelsene ført til straff. Fagforeninger og EØS Det er helt umulig (og lite ønskelig) at det offentlige skal kontrollere og overvåke hver eneste arbeidsplass i Norge. Den eneste reelle garanti for et ordnet arbeidsliv er sterke fagforeninger som kan følge opp saker både kollektivt og individuelt. Fagorganisering krever igjen ordinære bedrifter med faste ansettelser. Da er det også mulig å sikre fagopplæring og lærlingeordninger. Bemanningsbransjen står i et klart motsetningsforhold til dette. Men selv sterke fagforeninger er avhengig av lover og regler som gjør det mulig å bekjempe sosial dumping og utvikling av A-, B- og C-lag i arbeidslivet. EØS-avtalen er i dag et viktig hinder for slike lover og regler. 24

26 EØS-avtalen krever fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft i hele EU/EØS-området. Bemanningsbransjen vokser sterkt og tilbyr nå stort sett arbeidskontrakter «uten garantilønn». Arbeidstakerne blir «ansatt» uten å vite hvor mange timer de får jobbe i uka. Denne kombinasjonen legger grunnlag for et tredelt arbeidsliv i Norge: Et A-lag som jobber i norske organiserte bedrifter med ryddige forhold. Et B-lag som gjerne kommer fra det gamle øst-europa, som er hyret i bemanningsbransjen, som er dårlig organisert, men som går på «lovlig» minstelønn, ofte uten betaling for overtid og med ulovlige arbeidstidsordninger. Et C-lag som kommer fra hele verden, er helt uorganisert og utsatt for omfattende ulovligheter. I denne brosjyren beskriver vi utviklingen nøyere. Utgitt av De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo Februar 2015 ISBN

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

20 år med EØS-avtalen

20 år med EØS-avtalen 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård 09.01.14 Bakgrunn Internasjonalisering globalisering av økonomi og næringsliv Europeisering: EUs indre marked med

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Bildekilde: dagbladet.no «Den nordiske fattigdommen er utryddet» Oddvar Nordli, Nordisk ministerråd 1979

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Hvor skal vi fremme den ansattes helse?

Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Skal vi ha helsefremmende aktiviteter på arbeidsplassen eller skal vi ha arbeidsplasser som fremmer den ansattes helse? arbejdsmiljøkonferencen 20.-21. oktober 2008

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård Fafo Tema Presentere hovedfunn fra en ny undersøkelse om norske bedrifters

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007 Organisasjonsgraden

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn Allmenngjøring og minstelønn - Norge og Europa Line Eldring Fafo Østforum, 27. januar 2015 Landbruk Verftsindustri Arbeidstilsynet A Likeverdige vilkår ESA Innsynsrett TransportA Informasjonsog påseplikt

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

HMS-arbeid i Adecco eneste bemanningsselskap med egen BHT

HMS-arbeid i Adecco eneste bemanningsselskap med egen BHT HMS-arbeid i Adecco eneste bemanningsselskap med egen BHT Oslo 24.10.2006 Petter Wold, HMS-rådgiver Adecco Norge AS Rekruttering og formidling av arbeidskraft fra det nye Europa Bakgrunn. Regelverk. Gjennomføring.

Detaljer

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring og sosial dumping Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring 555 000 innvandret siden 2004 (netto 315 000, hvorav 45% fra EU Øst) 2/3 av sysselsettingsøkningen fra 2004 120 000 sysselsatte

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Ida Langdalen Kristiansen Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold Forord... 3 Feilkilder... 4 Analyser... 5 Generell informasjon... 5 Arbeidsforhold:...

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Arbeidsplasser som gir helse

Arbeidsplasser som gir helse Arbeidsplasser som gir helse Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte? Folkehelsekonferansen 2014 Hefa åpning HELSE sosial velvære psykisk velvære

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten 1870 1901 3 1930 Bildekilde: lokalhistoriewiki.no 4 2012 1. Norge 2. Australia 3. New

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

20 år med EØS-avtalen

20 år med EØS-avtalen 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård 29.01.14 Disposisjon Virkninger av EØS-avtalen for norsk arbeidsliv Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Hovedspørsmål i evalueringen Hvordan har tiltakene blitt gjennomført og fulgt opp? I hvilken grad

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Seminar om sykefravær, 12. januar 2010. Roger Bjørnstad, SSB

Seminar om sykefravær, 12. januar 2010. Roger Bjørnstad, SSB 1 Seminar om sykefravær, 12. januar 2010 Er et høyt sykefravær tegn på et mer inkluderende d eller ekskluderende arbeidsliv? Roger Bjørnstad, SSB Sykelønnsordningen er en velferdsordning, d men påvirker

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område*

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* Nr. 6 2009 Aktuell kommentar En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* *Synspunktene i denne kommentaren

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Bransjestudier hotell, verfts-, fiske- og kjøttindustrien. Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo Østforum, 31.oktober 2011

Bransjestudier hotell, verfts-, fiske- og kjøttindustrien. Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo Østforum, 31.oktober 2011 Bransjestudier hotell, verfts-, fiske- og kjøttindustrien Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo Østforum, 31.oktober 2011 Problemstillinger Omfang og rekruttering av arbeidskraft fra de nye medlemslandene

Detaljer

Bruk av innleid arbeidskraft

Bruk av innleid arbeidskraft LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen,

Detaljer

Høringssvar 26.oktober.2010

Høringssvar 26.oktober.2010 Høringssvar 26.oktober.2010 Gjennomføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett EL & IT Forbundet har mottatt LOs høringsbrev av 20. september 2010. Vi har behandlet saken og vil her gi våre merknader og

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet?

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet? Jon Horgen Friberg Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet? Arbeidsmigrasjon og sosial ulikhet ti år etter EU-utvidelsen Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april 2014 Hvorfor risikerer nye arbeidsinnvandrere

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010 Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa etter 2004: Den største migrasjonsstrømmen til Norge noensinne Fri bevegelse, korte avstander, gode kommunikasjonsmuligheter gir muligheter for midlertidige,

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år Oddbjørn Raaum - i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed Fafo Østforum 29.4.2014

Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år Oddbjørn Raaum - i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed Fafo Østforum 29.4.2014 Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år Oddbjørn Raaum - i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed Fafo Østforum 29.4.2014 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic

Detaljer

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området Line Eldring Fafo Østforum 26. juni 2007 Organisasjonsgraden i EU og Norge Frankrike Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo Fafo Østforum 22. september 2005 Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Lovfestet minstelønn. Fastsatt ved lov eller hjemmel i lov. Som regel én sats for alle voksne arbeidstakere

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen Publiseringsseminar, 27. oktober 2015 Senter for lønnsdannelse (Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo) Statistisk

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Norsk lastebiltransport i et internasjonalt marked

Norsk lastebiltransport i et internasjonalt marked Økonomiske analyser 6/21 Astri Kløvstad Vogntog og andre store godsbiler utgjør en stadig større del av trafikkbildet vårt. Og de norske lastebilene har ikke vært alene om økningen. Flere og flere av godsbilene

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter?

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? ved Katja Reitan TEKMAR konferansen, 4.-5. desember 2007, Trondheim ACAPO AS Acapo AS er resultatet av fusjon mellom

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Introduksjonsprogrammet - en god ordning for kvinner? Hanne C. Kavli www.fafo.no

Introduksjonsprogrammet - en god ordning for kvinner? Hanne C. Kavli www.fafo.no Introduksjonsprogrammet - en god ordning for kvinner? Hanne C. Kavli www.fafo.no Et godt program for kvinner? Lønnet arbeid Ikke lønnet arbeid Samfunnsdeltakelse 1. Strålende resultat 3. Bedre en ingenting,

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 14.02.2013

Saksframlegg Vår dato 14.02.2013 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 14.02.2013 Vår referanse 13/260-2 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Samfunnspolitisk avdeling Økonomisk og politisk rapport februar

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

arbeidskraft på norske byggeplasser

arbeidskraft på norske byggeplasser HMS-utfordringer ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft på norske byggeplasser Anne Mette Ødegård, Fafo, 20.10.09 Dagens tema Hva er de viktigste HMS-utfordringene ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft?

Detaljer