Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små."

Transkript

1 Fra: anna kristine dale bayram Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn i utkantenes mulighet til å tilhøre skolekrets i nabokommune. Dette er en tilbakemelding i forhold til kommunens avgjørelse om å avslutte samarbeidet med Vennesla kommune i forhold til at barn fra Birkenes går på skole i Vennesla. I 1978 var det mine foreldre, Kirsten og Gustav Dale, som søkte kommunen om at jeg skulle få begynne på Samkom skole da det fra gården vår Dale er ca 6 km til Samkom mens det er 18 km til Birkeland.Det fikk de innvilget, og den muligheten har vi siden den gang hatt i bygda vår som tilfeldigvis deles mellom Birkenes, Vennesla og Iveland. Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Nå er saken den at vi solgte Dale ved årsskiftet til familien Bäckstrøm som har overtatt og flyttet inn på gården, og vi har blitt venndøler. Slik det er nå, opplever jeg dette nærmest pinlig all den tid jeg forhørte meg med politikere i kommunen i fjor vår i forhold til om det har vært noe politisk tema å tvinge våre barn til å reise til Birkeland i stedet for å kunne fortsatt bruke Samkom, var beskjeden jeg fikk at det har aldri vært noe tema til debatt. Grunnen til min forespørsel var at jeg hadde hørt rykter om at barna på Steinsland ble forsøkt flyttet. Da vi så hadde Kristian Øverbø ved Økonomisk Rådgivning AS i Arendal som takstmann for gården i mai 2011 ble informasjonen om Samkom som skolekrets tatt med som positivt i forhold til takst. Familien Bäckstrøm fikk høre via felles kjente at vi planla å selge og tok kontakt. Eva Bäckstrøm forsikret seg da om at Samkom er skolekrets da dette er viktig for dem. De hadde fra før tomt på Jeppestøl all den tid de ville velge bosted ut fra skolekrets. Den politiske avgjørelsen dere har foretatt, er tatt helt uten at de berørte innbyggere er informert og tatt med på råd før dere fattet en slik omgripende avgjørelse.jeg anser dette som helt uhørt og svært krenkende, både for meg som har hentet inn inforamsjon ang skolekrets, og for dem som har flyttet til Birkenes i denne tro og oppfattelse. Jeg må understreke på det sterkeste at jeg ber dere virkelig om å revurdere hele planen og avgjørelsen deres. Ellers gir dere i mine øyne sterke signaler om at barnefamiler ikke er ønsket, og det er et trist signal. Som Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Vennesla kommune ser jeg nok til samarbeidet som kommunene har inngått i Knutepunkt Sørlandet til å kunne forvente at det er mulig å fortsette et videre samarbeid der barna som bor på disse vanskelige kommune- og fylkesgrense kan fortsette å gå på den skolen som familien opplever som mest hensiktsmessig.

2 Jeg ber om en tilbakemelding på min henvendelse. Vennlig hilsen Anna Kristine Dale Bayram Mob Jobbmail:

3 Fra: Torunn Steinsland Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: skolekretsgrensene Hei! Når det gjelder hvilken nærskole som vi ønsker for vårt barn er det selvsagt Samkom som våre barn har gått på i alle år. Det er ikke for at vi tror at Birkenes har dårligere kvalitet o.l. på skoleopplæringen, men det er for at vi alltid har følt at vi sogner til Vennesla.Det er her våre barn er på fritidsaktiveteter,venner og de har overhode ingen tilknytning til Birkenes.Vi håper og tror at dere også ser at det er meningsløst og ta vekk barna fra de trygge og kjente omgivelsene de er vant til.det at skyssen tar 5 min og at de reiser kl er jo heller ikke noe minus,i forhold til at de kanskje må ta turen innom klepp,svaland osv..jeg møter skolebussen litt over syv oppover bakkene mot svalandskrysset om morgenene, og blir det endringer blir det enda tidligere.. Men med tanke på at vi har barnebarn som om seks år skal begynne på skole i Birkenes kommune håper vi at det blir bedre forutsigbarhet for henne enten det blir Samkom eller Birkeland skole, for det er slitsomt når det med jevne mellomrom kommer opp at barna kanskje må flytte på en anna skole.det skaper utrygghet. Vil til slutt si at hvis det i følge opplæringsloven er slik at grunnskoleeleven har rett til og gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiliøet som de sogner til så hadde det vært kjekt og vite hvem som har siste ordet,og hva som teller mest barn/foreldres ønske eller kommuneøkonomien. Ha en fin dag! Mvh Torun og Olaf Steinsland

4 Fra: Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: nærskoleprinsippet Viser til brevet jeg fikk fra dere hvor dere ber om tilbakemelding. Jeg har tre barn som går på samkom skole, og er veldig fornøyd med det. Må få understrekt at mine barn har sin tilhørighet til samkom og vennesla. Di har alle vennene, alle aktiviteter og hele sin familie her. Jeg ber dere å ta hensyn til dette. Et argument for meg er også skole skyss. Mine barn bruker nå fem minut til skolen, hadde sikert brukt en halv time til birkeland med skole buss. Håper på det sterkeste at dere tar hensyn til dette. Vensig hilsen nille høyåsen

5

6

7 Birkenes kommune TJENESTEOMRÅDE SKOLE OG OPPVEKST Dok. ref. Dato: 12/341-9/K2-B12//ANME Notat om: intern vurdering ang forsvarlig saksbehandling - Samkomelevene Vedtaket om å endre praksisen med å tilby elever fra Birkenes kommune mulighet til å gå på skole utenfor kommunens grenser, ble gjort i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling den Enhver forvaltningsmessig avgjørelse i kommunen krever en forsvarlig saksbehandling, og siden det ikke har vært en saksbehandlingsprosess i forkant her (spesielt at berørte parter ikke er blitt hørt om selve overflyttingsspørsmålet), er min vurdering at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til forvaltningslovens prinsipp om forsvarlig saksbehandling. Det neste spørsmålet blir da hva slags type saksbehandling vi burde ha hatt/må ha. Her er det ikke et fasitsvar, og jeg kan skissere to alternativer: A. Saksbehandling som skal munne ut i en forskrift. En lokal forskrift vedtatt av kommunestyret kan omhandle en presisering av skolekretsgrenser/evt endring av skolekretsgrenser hvor det også inngår at alle elever som hovedregel skal gå på skole i egen kommune, og at unntak kan gjøres ved søknad som så skal behandles som enkeltvedtak. B. Saksbehandling som har som målsetning å ende opp med et saksfremlegg og vedtak i kommunestyret som sier at Birkenes kommune som utgangspunkt ikke lenger skal tilby elever skoleplass i andre kommuner. Vurdering Begrepet forskrift er definert i forvaltningsloven (fvl) 2 første ledd bokstav c som vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Forskrifter er altså generelle vedtak som er bestemmende for privates rettigheter eller plikter. Forskrifter kan ha stor betydning for dem som blir berørt, og derfor har forvaltningsloven gitt et eget kapittel om saksbehandlingsregler for utarbeidelse av forskrifter. Fvl kap. VII inneholder regler om utredningsplikt, forhåndsvarsel, høring og krav til form for forskrifter. Regelen om kunngjøring i Norsk Lovtidend kommer ikke til anvendelse, jf oppll. 8-1, første ledd, tredje punktum. Hvis forskriften skal fastsettes av kommunestyret eller et annet folkevalgt organ, må resultatet av utredningen fremgå av saksfremlegget for organet. Det følger av opplæringsloven 8-1 første ledd annet punktum, at kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til: Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Dette er en kan bestemmelse som innebærer at det vil være opp til kommunen om de ønsker å forskriftsfeste hvilke skole de ulike områdene sokner til (skolestruktur). Slik jeg ser det, er dette en ryddig, men et forholdsvis omfattende arbeid som vil ta noe tid ikke minst fordi man må ha en rimelig høringsfrist (i hvert fall 2 mnd.) for berørte parter, og fordi alle relevante forhold må utredes og legges frem for kommunestyret. Forskrift er kanskje også mest aktuelt hvis vi ønsker å se på skolestrukturen som helhet, og ikke bare få elevene som har skoleplass i andre kommuner, hjem. I et brev som fylkesmannen i Troms har skrevet til alle sine kommuner, anbefales Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO

8 fremgangsmåten med forskrift i kommuner hvor det er mer enn en skole som er aktuell for barna å gå på. Hvis gjeldende skolestruktur er forskriftsfestet, SKAL en endring skje i form av en endringsforskrift. Alternativet til å lage en forskrift, er altså å fremme en sak for kommunestyret som innbefatter at Birkenes kommune som utgangspunkt ikke lenger skal tilby elever skoleplass i andre kommuner (alternativ B). Også et slikt vedtak er en avgjørelse som krever at kommunen følger de generelle forvaltningsrettslige prinsipper som gjelder all myndighetsutøvelse. Et slik prinsipp er blant annet at saken skal være forsvarlig utredet før avgjørelse blir tatt i saken. I en sak som det vi står overfor her, vil det blant annet kunne innebære at kommunestyret skal: Ha rimelig kjennskap til synspunktene blant de parter som blir berørt Hvilke skole som anses for å være nærskolen Hvordan det vil bli i forhold til skoleskyss Økonomiske konsekvenser. KONKLUSJON: Saksforberedelsen er forholdsvis lik uansett om man velger å utarbeide forskrift eller å fremme sak for kommunestyret. Likevel er det nok en mer omfattende prosess og flere saksbehandlingskrav hvis man går for å utarbeide forskrift. Forutsatt at det ikke eksisterer en forskrift om skolestruktur allerede, antar jeg at det letteste for oss nå er å forberede en sak for kommunestyret hvor vi forslår å hjemkalle de elevene som har skoleplass i andre kommuner. Det materielle innholdet i saken Gjeldende praksis har eksistert lenge, og en endring av denne må begrunnes. En begrunnelse kan være at Birkenes kommune har praktisert en ordning som er romsligere enn opplæringsloven, og som vi ikke lenger ser oss råd til å ha. Ordningen har altså ikke vært praktisert fordi noen har hatt en lovmessig rett. Kommunen ønsker nå å legge seg på en praksis som den opplæringsloven skisserer. I følge opplæringsloven (oppll) 8-1, er det slik at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Dette er det vi ofte omtaler som nærskoleprinsippet. Opplæringsloven åpner for at elever kan gå på andre skole enn nærskolen, også i andre kommuner, men det skal i henhold til 8-1 annet ledd skje etter søknad. Kommunen skal i så fall behandle søknaden etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Noen foreldre vil kanskje mene at nærskolen for dem er Samkom skole. En nærskole kan aldri bli en skole i en annen kommune. Kommunen har rett og plikt til å sørge for skoleplass til barn i egen kommune (m.m. enkeltvedtak om noe annet). Vi bør ta stilling til hva vi gjør med de elevene som allerede går på skoler i andre kommuner. Et forslag er å la de som er i avslutningsfasen gå ut for eksempel 10. trinn eller 9. og 10.trinn, mens resten flytter over til Birkenes kommune. Her må vi også ta hensyn til barnets beste, jf Barnekonvensjonen artikkel 3 og barns rett til å bli hørt i artikkel 12. Merk: selv om denne praksisendringen/avgjørelsen ikke er å anse for å være et enkeltvedtak, så er avgjørelsen av hvilken skole den enkelte skal gå på å anse som et enkeltvedtak, jf NOU 1995:18 s Dette gjelder uavhengig av om foreldrene har søkt eller ikke. Anette Meling Rådgiver

9 Fra: Annicka Dale Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: ang høringen Hei.mitt navn er Annicka Synøve Dale.Dere har jo fått en epost av meg i forrige uke der vi svarte på høringen deres om hvor vi ønsket at Henriette Nomeland skulle gå på skole.siden dere sa opp avtalen med Samkom skole ifra høsten 2012 måtte vi velge en skole innen for den kommunen vi bodde i.da valgte vi Engesland siden begge barna våres går der i bhg idag.men vi har selvfølgelig ett sterkt ønske enda om at hun må få gå på Samkom skole slik alle de andre foreldrene vil at sine barn skal.dette er vårt første valg og andre valget er Engesland.Kan hun få gå på en av disse 2 skolene kan mathias fortsette i Engesland bhg som før.mulig denne eposten er skrevet forsent men sender den allikavel.håper dere tenker dere gått om før dere tar noen endelige avgjørelser.samkom skole er den nærmeste skolen for vår del.ikke bare tenk penger men også på framtiden til våres barn og oss som foreldre. Mvh Annicka Syøve Dale

10 Fra: Annicka Dale Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Høringsbrev ang skolekretsgrensene i Birkenes Hei.Mitt navn er Annicka Synøve Dale og bor på klepp.jeg er samboer med Jantore Nomeland og sammen har vi to barn.henriette på snart 6 år og Mathias på snart 2 år.idag går begge barna i Engesland bhg og er veldig fornøyd med det.til høsten skal Henriette begynne på skolen men vi vet enda ikke hvor.nå er dette runde to med høring for våres del og håper endelig dette er siste gang jeg skriver ett sånn brev.både jeg og Jantore har selv gått på Samkom og vil at Henriette skal det samme.vi annser Samkom som våres nærskole siden det kun er 7.1 km ned og hele 16.5 til Birkeland barneskole.om Henriette får gå på Samkom kan Mathias fortsette i Engesland bhg til høsten.synes dere begynner å bli veldig trege til å finne ut av hvor min datter skal få gå på skole.nå er vi snart i april og vi har ikke vært i nærheten av å snakke med henne om noe som har med skolen å gjøre bare pga dette rotet.hun er ett sånt type barn som må forberedes på ting og har ikke villet nevne skolen for henne en gang bare fordi jeg er redd for å gi henne falske forhåpninger.planen var jo at første hørings brev som var ute skulle opp til endelig vedtak 27 mars.men nå sender dere hørings brev nr 2.Når skal vi få ett endelig svar?er mye som skal tenkes på når det gjelder denne skole saken.blandt annet jobbene våres.ingenting får vi gjort med noe siden dere aldri får bestemt dere.ikke bare tenk penger og på hva som er det beste for dere.tenk på barna også og oss som foreldre.vi har ingen tilknyttning til Birkeland bortsett ifra bank,lege og helsestasjon.når det gjelder alt annet reiser vi til Vennesla.Vet ikke om dette brevet er så godt sammen satt men skriver rett ifra levra.er så lei av å bruke min fritid på dette.igjen,når SKAL VI FÅ ETT ENDELIG SVAR?det må da kunne gå ann å spare inn de kronene en annen plass uti systemet.er ikke så mange barn dette er snakk om.få litt fortgang i tingene!!!!!!!!!! mvh Annicka Synøve Dale og Jantore Nomeland

11 Fra: Simon Martin Reinken Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Skolekretsene Angående høringsbrev skolegrenser i Birkenes Våre barn er ikke berørt av problemstillingen, siden barna våres går på skole i Engesland. Vi er svært fornøyd der. Allikevel vil jeg gjerne uttale meg kort om saken, barnas beste burde står foran kommune økonomien, at en miljøveksel, inkludert motsetning av foreldrene, ikke kan være bra sier seg selv. Vil dere forandre på praksisen dere kjørte før, burde det være slik at de som er på en annen skole kan forbli der inntil det er naturlig å bytte, og alle som skal begynne på skolen fra høsten av og fremtidig må gå på skolen i kommunen våres. Med vennlig hilsen Simon Reinken Vatnestrøm

12 Fra: Veronica Berentsen Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Svar på høringsbrev om skolekretsgrenser Hei! Vi har egentlig ikke tenkt mye på dette med skole, sønnen vår er bare 1,5 år gammel. For oss vil enten Engesland eller Birkeland sentrum være mest naturlig, så en endring i dagens praksis vil ikke berøre oss. Mvh Veronica Berentsen

13 Bjørge og Eva Bäckstrøm Dale 4730 Vatnestrøm Birkenes kommune PB Birkeland Telefon: / Telefon: Viser til brev ang. nærskole for barn som bor i utkanten av kommunen På spørsmål om hvilken skole vi som foreldre anser som den naturlige nærskole for våre barn er svaret fremdeles Samkom skole. Birkenes har ingen nærskoler i kommunen slik vi ser det. I forrige brev til dere, gikk vi inn på naturlig tilhørighet for våre barn. Det er Samkom skole og Vennesla. Vår sønn går i dag i barnehage med ei jente som skal begynne på Samkom. Vi kjenner også 4 andre barn som begynner der i august. I forhold til oppvekst, lek og aktiviteter er hele familien knyttet til, og har nettverk i Vennesla. Når det gjelder vår arbeidssituasjon jobber vi begge i Søgne og starter kl Om våre barn skulle gått på skole i Birkenes som er 18 km unna, hadde vi vært avhengig av SFO. Til Birkeland skole tar det ca. 25 minutter å kjøre, og videre til Søgne er det ytterligere 60 minutter fra Birkenes. Det vil si at våre barn må leveres på SFO kl Hver morgen. Og vi ville ikke hentet de før kl17.30 Det er ikke noe alternativ å la en 6-åring være alene hjemme fra til skoleskyss kommer. Hvordan har Birkenes kommune tenkt å løse det? Ved å la våre barn gå på Samkom kan de være hos besteforeldre som bor på Samkom før og etter skolestart. Om Birkenes kommune skulle finne på og gjennomføre dette og dermed tvinge familier til å godta disse nye reglene, må vi se på andre løsninger. Vi frykter at verdi på vår bolig faller dersom nærmeste skole er 18 km unna, og med så dårlig skolevei. Hvem ønsker dette for sine barn? I taksten som ble foretatt våren 2011, når takstmann og selger var i kontakt med birkenes kommune ang skole. Da var svaret fra dere at det ikke var noe tema å bryte samarbeidet med samkom skole for barn som bodde på Dale. På bakgrunn av dette, og nærheten til Vennesla ble Boverditillegg i hht. Beliggenhet satt til kr ,- Neste alternativ er å ta ut separasjon etter 14-års ekteskap slik at Eva og barna kan flytte til hennes foreldre på Samkom. Hva synes dere politikere om det? Passer det bedre enn å selge boligen på "tilbud? For oss så er det dessverre ikke annet alternativ enn samkom skole som er mulig. Clas Bjørge og Eva Bäckstrøm

14

15 Fra: Jan Willy Ramse Sendt: 13. april :24 Til: Arild Windsland Emne: Grundetjern. Hei. Jeg går rett på sak! Vi har kjøpt en eiendom på grundetjern for 14 dager siden, eiendommen er i underkant av 500 mål det står ett hus på eiendommen som mine foreldre skal flytte inn i, meg og kona ønsker da og bygge nytt hus på eiendommen og flytte fra vennesla. Jeg driver ett malerfirma med 10 annsatte, kona mi jobber som innspektør på vennesla musikkgymnas.jeg har 5 barn i alder 7-20 år! Men så høre vi at dere vuderer å flytte barnene som bor på Grundetjern som i dag går på samkom skole? som er 6 km unna og ligger på veg til våre respektive jobber, til engesland o.l som ligger flere mil unna, og i motsatt retning, Da ser vi det som uaktuelt og flytte over grensen til Birkenes. Kan du go meg noe kjøtt på beinet i denne saken? Mvh. Turid og Jan willy Ramse.

16 Ang endring av praksis med å tilby elever fra Birkenes kommune skoleplass utenfor kommunens grenser. Kjære skolesjef, kommunestyret og rådmann i Birkenes kommune. Atter en gang må jeg ta pennen fatt, det gjelder Birkenes elever som bor helt på grensen til Vennesla kommune som i flere ti år har gått på Samkom skole. Samkom er en relativt liten skole, som jeg nå kjenner svært godt. Jeg har selv gått på denne skolen i 6 år og har nå en sønn i 5. trinn og en datter i 3. trinn. For mine barn tar det ca. 5 minutter å kjøre til skolen. Det nye forslaget som nå er kommet er at alle som bor i Birkenes kommune, må gå på skole i Birkenes. Birkenes kommune sliter med dårlig økonomisk styring og må derfor sette i gang innsparings tiltak. Skal mine barn gå på skole på Birkeland, tar det ca. 30 minutter i bil for å komme seg til skolen, dette er kun ren kjøre tid, ikke medregnet stopp på veien for å ta med andre elever. Men dette med reisetid er bare ett av ulempene med flytting av elevene, mine barn har all sin tilhørighet i Vennesla. De går på skole der og følger noen av sine klassevenner også på fritiden. Fritidsaktivitetene er for oss da naturligvis, i Vennesla. Så dere som har myndighet til å fatte dette vedtaket: Ikke gjør et slikt overgrep mot våre barn! Mine to barn som går på Samkom skole er glad i skolen sin, de er trygge og godt kjent med lærerne og sine medelever. Lærerne vet godt hvilke behov de har, samt hvilke utfordringer de trenger. De er to trygge og tilfredse barn, men jeg som mor får virkelig frysninger over hele meg, når jeg tenker på at de til høsten kanskje skal rives opp fra denne tilhørigheten og tryggheten som de har til sine venner og SIN skole. Det er ingen andre enn vi som bor her langt ute i distriktet som vet hvordan livet her er, vi har det godt og vi trives. Det er ikke så mange av oss og vi ønsker derfor at ikke kommunen splitter dette lille samfunnet. La barna få gå på samme skole som nabo barna gjør! Samkom skole er og blir vår nærskole. Det må også sies at skolen på Birkeland har ca. 400 elever, våre barn går i dag på en skole med ca. 100 elever. Vi har ingen tilhørighet til Birkeland, så det aller meste blir helt fremmed for disse barna, samt oss som foreldre. Sjokket kom i februar 2012, da vi fikk brev fra Geir Svenningsen, skolesjefen i Birkenes der han ønsket en uttalelse per brev om hvilken skole vi ønsket å sokne til i Birkenes. Jeg kontaktet da skolesjefen per telefon og fikk da ikke noe mer klarhet i hvordan dette ville bli. Han sa: Det hele er noe uavklart, men det kan godt være at dine barn må bytte skole. Tidligere i år ble det fattet et vedtak der det ble bestemt at framtidige barn fra Klepp, Steinsland og omegn skulle begynne på skole i Birkenes, og at de som allerede hadde begynt på Samkom skole, skulle ha en glidende overgang. Det ble den gangen utdypet at den glidende overgangen var ar de som allerede hadde startet på Samkom skole skulle få gå ut 10. klasse i Vennesla kommune. Dette vil jeg si er et noe mer humant sparetiltak. Men også sist nevnte forslag vil skape en stor inngripen i de involverte familiers liv. Så kjære dere som sitter på myndigheten til å avgjøre mine barns hverdager framover, ta gjerne kontakt med oss som dette vedtaket gjelder, det er tross alt lovfestet at de involverte parter skal få lov til å uttale seg før et slikt vedtak kan fatte.

17 Jeg og mange andre foreldre som dette gjelder er villige til å stille opp for å belyse denne saken, slik at du som er med på å ta denne viktige avgjørelsen, kan ta et opplyst valg. Dette vedtaket gjelder noen få, men ikke desto mindre viktige barns hverdag. Tør du å gamble på at det går bra å dra disse barna opp fra noe som er trygt og kjent, til noe som er stort og ukjent? Jeg kjenner at jeg blir sint og redd av å tenke på at dette kan bli en realitet. Vi som bor her ute i distriktet ønsker å kunne fortsette å nyte at våre barn får gå på sin nærskole, vi som foreldre yter faktisk en del klingende skattekroner som også VI vil nyte godt av. Ellen Heggland Klepp

18 Fra: Kathrine. Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: ref 12/341-12/K2-B12//ANME Hei. Angående høringsbrev skolekretsgrenser i Birkenes. Denne nye praksis endring vil ikke fungere for vår familie, vi kjøpte dette huset med visshet om at barna skulle gå på samkom skole, noe de har gjort i alle år. Aldri har noen her oppe måtte gå på en skole i birkenes kommune, uten eget ønske. Avstanden fra Grundetjern til Birkeland er på ca 25 km en vei, og uforstålig å måtte kjøre forbi skolen som vi anser som vår nærskole. I tilleggg vil vi være bekrymret hver gang vi sender barna våres til og fra skolen. Dette er pågrunn av den DÅRLIG vedlikeholdt og SMALE veien fra Grundetjern og til Birkeland/Engesland, som også delvis ikke har mobildekning. Vi har begge jobb i Kristiansand,og det ville bli en umulig oppgave å kjøre til og hente på SFO. Dette er pga avstanden fra våres hjem til Birkeland/Engesland i forhold til Samkom skole som vi ser som vårt eneste nærskole. Vi stiller oss uforsåelig å måtte kjøre 50 km ekstra hver dag for å hente/bringe. Dette er heller ikke mye miljøvennlig. Vi har heller ikke noen tilknytning til Birkeland (Birkenes) hverken venner eller sosial. alle våre aktiviteter skjer i vennesla. Handling, venner, kirke, osv. Det største problemet er at praksis endringen ikke tar hensyn til barna som må kjøre forbi skolen, der de har sine venner og det sosiale utenfor skolen, slik som musikken, fotball, o.l. Dette tror vi vil føre til at våres barn vil føle seg utenom felleskapet, noe ikke barn burde oppleve allerede på barneskolen. Det blir ikke "trygghet og trivsel" for våre barn dersom denne praksisen blir endret. Hilsen Kathrine og Halvor Laland Grundetjern 4700 Vennesla

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent.

Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent. Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent. Kommunestyret har i sak: Skoletilhørighet vedtatt at den gamle forskriften skal erstattes av en ny som

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/2351-2 Olav Jørgen Bjørkås 74 22 11 01 26.03.2012

Økonomi og administrasjon. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/2351-2 Olav Jørgen Bjørkås 74 22 11 01 26.03.2012 Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Nord-Trøndelag Fylkets Hus 7735 Steinkjer fylkeskommune 1,21v16.66 Kui4 Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/2351-2 Olav Jørgen

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RBJ-14/13326-2 78474/14 22.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 03.09.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/12 08/1040 NAVNEVEDTAK VEINAVN - SKÅNLAND KOMMUNE Ettersendt vedlegg

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/12 08/1040 NAVNEVEDTAK VEINAVN - SKÅNLAND KOMMUNE Ettersendt vedlegg Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skånland skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 08 95 10 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

0602 Oslo FAU Karlsrud skole, 23.10.2015

0602 Oslo FAU Karlsrud skole, 23.10.2015 Utdanningsetaten v/dag Hovdhaugen Pb 6127 Etterstad 0602 Oslo FAU Karlsrud skole, 23.10.2015 Høringstilsvar Opprettelse av inntaksområde for Nordseter skole og endring av inntaksområdet for Bekkelaget,

Detaljer

Ringerike kommune - lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak 66/14

Ringerike kommune - lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak 66/14 Vår dato: 26.06.2014 Vår referanse: 2014/3414 Arkivnr.: 630 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Ringerike

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven Aleneforeldreforeningen har gjennomgått de ulike forslagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: 009 A20 Arkivsaksnr.: 14/3685

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: 009 A20 Arkivsaksnr.: 14/3685 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: 009 A20 Arkivsaksnr.: 14/3685 HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - SKOLEBYTTE I MOBBESAKER Rådmannens innstilling:

Detaljer

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse Tromsø kommune ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Muotka, Silje Karine, 15/228-5 12.01.2015 silje.muotka@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/oppgis ved

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Olweusprogrammet Tema i foreldremøtet Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre!

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! Nytt Fra Fredag Lørdag Søndag Vidaråsen landsby 22 21 20 Posten Fredag 14. august 2015 I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! I dag er

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Elevens rett til et godt psykososialt miljø. Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak?

Elevens rett til et godt psykososialt miljø. Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak? Elevens rett til et godt psykososialt miljø Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak? Retten til et godt psykososialt miljø Opplæringsloven 9a-1 Rett til et godt psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-227 Miriam Abildsnes Opprettelse av inntaksområde

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 17.00 (se del 1) SAKSLISTE NR 8 DEL 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Samarbeidsutvalget v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Høringsuttalelse Det vises til kommunestyrevedtak PS 118/12 Årsbudsjett 2013, punkt 9: Endelig

Detaljer

Forslag til lovvedtak, Prop. 129 L (2012-2013) Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid

Forslag til lovvedtak, Prop. 129 L (2012-2013) Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Forslag til lovvedtak, Prop. 129 L (2012-2013) Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde for saker om psykososialt miljø Bevisbyrde som ellers ligger på skadelidte

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 12.05.09 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 19:00 Møtet ble ledet av nestleder Jørgen Dalaker Til stede: Kjell Gunnar Eskildt,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer