Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små."

Transkript

1 Fra: anna kristine dale bayram Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn i utkantenes mulighet til å tilhøre skolekrets i nabokommune. Dette er en tilbakemelding i forhold til kommunens avgjørelse om å avslutte samarbeidet med Vennesla kommune i forhold til at barn fra Birkenes går på skole i Vennesla. I 1978 var det mine foreldre, Kirsten og Gustav Dale, som søkte kommunen om at jeg skulle få begynne på Samkom skole da det fra gården vår Dale er ca 6 km til Samkom mens det er 18 km til Birkeland.Det fikk de innvilget, og den muligheten har vi siden den gang hatt i bygda vår som tilfeldigvis deles mellom Birkenes, Vennesla og Iveland. Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Nå er saken den at vi solgte Dale ved årsskiftet til familien Bäckstrøm som har overtatt og flyttet inn på gården, og vi har blitt venndøler. Slik det er nå, opplever jeg dette nærmest pinlig all den tid jeg forhørte meg med politikere i kommunen i fjor vår i forhold til om det har vært noe politisk tema å tvinge våre barn til å reise til Birkeland i stedet for å kunne fortsatt bruke Samkom, var beskjeden jeg fikk at det har aldri vært noe tema til debatt. Grunnen til min forespørsel var at jeg hadde hørt rykter om at barna på Steinsland ble forsøkt flyttet. Da vi så hadde Kristian Øverbø ved Økonomisk Rådgivning AS i Arendal som takstmann for gården i mai 2011 ble informasjonen om Samkom som skolekrets tatt med som positivt i forhold til takst. Familien Bäckstrøm fikk høre via felles kjente at vi planla å selge og tok kontakt. Eva Bäckstrøm forsikret seg da om at Samkom er skolekrets da dette er viktig for dem. De hadde fra før tomt på Jeppestøl all den tid de ville velge bosted ut fra skolekrets. Den politiske avgjørelsen dere har foretatt, er tatt helt uten at de berørte innbyggere er informert og tatt med på råd før dere fattet en slik omgripende avgjørelse.jeg anser dette som helt uhørt og svært krenkende, både for meg som har hentet inn inforamsjon ang skolekrets, og for dem som har flyttet til Birkenes i denne tro og oppfattelse. Jeg må understreke på det sterkeste at jeg ber dere virkelig om å revurdere hele planen og avgjørelsen deres. Ellers gir dere i mine øyne sterke signaler om at barnefamiler ikke er ønsket, og det er et trist signal. Som Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Vennesla kommune ser jeg nok til samarbeidet som kommunene har inngått i Knutepunkt Sørlandet til å kunne forvente at det er mulig å fortsette et videre samarbeid der barna som bor på disse vanskelige kommune- og fylkesgrense kan fortsette å gå på den skolen som familien opplever som mest hensiktsmessig.

2 Jeg ber om en tilbakemelding på min henvendelse. Vennlig hilsen Anna Kristine Dale Bayram Mob Jobbmail:

3 Fra: Torunn Steinsland Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: skolekretsgrensene Hei! Når det gjelder hvilken nærskole som vi ønsker for vårt barn er det selvsagt Samkom som våre barn har gått på i alle år. Det er ikke for at vi tror at Birkenes har dårligere kvalitet o.l. på skoleopplæringen, men det er for at vi alltid har følt at vi sogner til Vennesla.Det er her våre barn er på fritidsaktiveteter,venner og de har overhode ingen tilknytning til Birkenes.Vi håper og tror at dere også ser at det er meningsløst og ta vekk barna fra de trygge og kjente omgivelsene de er vant til.det at skyssen tar 5 min og at de reiser kl er jo heller ikke noe minus,i forhold til at de kanskje må ta turen innom klepp,svaland osv..jeg møter skolebussen litt over syv oppover bakkene mot svalandskrysset om morgenene, og blir det endringer blir det enda tidligere.. Men med tanke på at vi har barnebarn som om seks år skal begynne på skole i Birkenes kommune håper vi at det blir bedre forutsigbarhet for henne enten det blir Samkom eller Birkeland skole, for det er slitsomt når det med jevne mellomrom kommer opp at barna kanskje må flytte på en anna skole.det skaper utrygghet. Vil til slutt si at hvis det i følge opplæringsloven er slik at grunnskoleeleven har rett til og gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiliøet som de sogner til så hadde det vært kjekt og vite hvem som har siste ordet,og hva som teller mest barn/foreldres ønske eller kommuneøkonomien. Ha en fin dag! Mvh Torun og Olaf Steinsland

4 Fra: Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: nærskoleprinsippet Viser til brevet jeg fikk fra dere hvor dere ber om tilbakemelding. Jeg har tre barn som går på samkom skole, og er veldig fornøyd med det. Må få understrekt at mine barn har sin tilhørighet til samkom og vennesla. Di har alle vennene, alle aktiviteter og hele sin familie her. Jeg ber dere å ta hensyn til dette. Et argument for meg er også skole skyss. Mine barn bruker nå fem minut til skolen, hadde sikert brukt en halv time til birkeland med skole buss. Håper på det sterkeste at dere tar hensyn til dette. Vensig hilsen nille høyåsen

5

6

7 Birkenes kommune TJENESTEOMRÅDE SKOLE OG OPPVEKST Dok. ref. Dato: 12/341-9/K2-B12//ANME Notat om: intern vurdering ang forsvarlig saksbehandling - Samkomelevene Vedtaket om å endre praksisen med å tilby elever fra Birkenes kommune mulighet til å gå på skole utenfor kommunens grenser, ble gjort i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling den Enhver forvaltningsmessig avgjørelse i kommunen krever en forsvarlig saksbehandling, og siden det ikke har vært en saksbehandlingsprosess i forkant her (spesielt at berørte parter ikke er blitt hørt om selve overflyttingsspørsmålet), er min vurdering at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til forvaltningslovens prinsipp om forsvarlig saksbehandling. Det neste spørsmålet blir da hva slags type saksbehandling vi burde ha hatt/må ha. Her er det ikke et fasitsvar, og jeg kan skissere to alternativer: A. Saksbehandling som skal munne ut i en forskrift. En lokal forskrift vedtatt av kommunestyret kan omhandle en presisering av skolekretsgrenser/evt endring av skolekretsgrenser hvor det også inngår at alle elever som hovedregel skal gå på skole i egen kommune, og at unntak kan gjøres ved søknad som så skal behandles som enkeltvedtak. B. Saksbehandling som har som målsetning å ende opp med et saksfremlegg og vedtak i kommunestyret som sier at Birkenes kommune som utgangspunkt ikke lenger skal tilby elever skoleplass i andre kommuner. Vurdering Begrepet forskrift er definert i forvaltningsloven (fvl) 2 første ledd bokstav c som vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Forskrifter er altså generelle vedtak som er bestemmende for privates rettigheter eller plikter. Forskrifter kan ha stor betydning for dem som blir berørt, og derfor har forvaltningsloven gitt et eget kapittel om saksbehandlingsregler for utarbeidelse av forskrifter. Fvl kap. VII inneholder regler om utredningsplikt, forhåndsvarsel, høring og krav til form for forskrifter. Regelen om kunngjøring i Norsk Lovtidend kommer ikke til anvendelse, jf oppll. 8-1, første ledd, tredje punktum. Hvis forskriften skal fastsettes av kommunestyret eller et annet folkevalgt organ, må resultatet av utredningen fremgå av saksfremlegget for organet. Det følger av opplæringsloven 8-1 første ledd annet punktum, at kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til: Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Dette er en kan bestemmelse som innebærer at det vil være opp til kommunen om de ønsker å forskriftsfeste hvilke skole de ulike områdene sokner til (skolestruktur). Slik jeg ser det, er dette en ryddig, men et forholdsvis omfattende arbeid som vil ta noe tid ikke minst fordi man må ha en rimelig høringsfrist (i hvert fall 2 mnd.) for berørte parter, og fordi alle relevante forhold må utredes og legges frem for kommunestyret. Forskrift er kanskje også mest aktuelt hvis vi ønsker å se på skolestrukturen som helhet, og ikke bare få elevene som har skoleplass i andre kommuner, hjem. I et brev som fylkesmannen i Troms har skrevet til alle sine kommuner, anbefales Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO

8 fremgangsmåten med forskrift i kommuner hvor det er mer enn en skole som er aktuell for barna å gå på. Hvis gjeldende skolestruktur er forskriftsfestet, SKAL en endring skje i form av en endringsforskrift. Alternativet til å lage en forskrift, er altså å fremme en sak for kommunestyret som innbefatter at Birkenes kommune som utgangspunkt ikke lenger skal tilby elever skoleplass i andre kommuner (alternativ B). Også et slikt vedtak er en avgjørelse som krever at kommunen følger de generelle forvaltningsrettslige prinsipper som gjelder all myndighetsutøvelse. Et slik prinsipp er blant annet at saken skal være forsvarlig utredet før avgjørelse blir tatt i saken. I en sak som det vi står overfor her, vil det blant annet kunne innebære at kommunestyret skal: Ha rimelig kjennskap til synspunktene blant de parter som blir berørt Hvilke skole som anses for å være nærskolen Hvordan det vil bli i forhold til skoleskyss Økonomiske konsekvenser. KONKLUSJON: Saksforberedelsen er forholdsvis lik uansett om man velger å utarbeide forskrift eller å fremme sak for kommunestyret. Likevel er det nok en mer omfattende prosess og flere saksbehandlingskrav hvis man går for å utarbeide forskrift. Forutsatt at det ikke eksisterer en forskrift om skolestruktur allerede, antar jeg at det letteste for oss nå er å forberede en sak for kommunestyret hvor vi forslår å hjemkalle de elevene som har skoleplass i andre kommuner. Det materielle innholdet i saken Gjeldende praksis har eksistert lenge, og en endring av denne må begrunnes. En begrunnelse kan være at Birkenes kommune har praktisert en ordning som er romsligere enn opplæringsloven, og som vi ikke lenger ser oss råd til å ha. Ordningen har altså ikke vært praktisert fordi noen har hatt en lovmessig rett. Kommunen ønsker nå å legge seg på en praksis som den opplæringsloven skisserer. I følge opplæringsloven (oppll) 8-1, er det slik at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Dette er det vi ofte omtaler som nærskoleprinsippet. Opplæringsloven åpner for at elever kan gå på andre skole enn nærskolen, også i andre kommuner, men det skal i henhold til 8-1 annet ledd skje etter søknad. Kommunen skal i så fall behandle søknaden etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Noen foreldre vil kanskje mene at nærskolen for dem er Samkom skole. En nærskole kan aldri bli en skole i en annen kommune. Kommunen har rett og plikt til å sørge for skoleplass til barn i egen kommune (m.m. enkeltvedtak om noe annet). Vi bør ta stilling til hva vi gjør med de elevene som allerede går på skoler i andre kommuner. Et forslag er å la de som er i avslutningsfasen gå ut for eksempel 10. trinn eller 9. og 10.trinn, mens resten flytter over til Birkenes kommune. Her må vi også ta hensyn til barnets beste, jf Barnekonvensjonen artikkel 3 og barns rett til å bli hørt i artikkel 12. Merk: selv om denne praksisendringen/avgjørelsen ikke er å anse for å være et enkeltvedtak, så er avgjørelsen av hvilken skole den enkelte skal gå på å anse som et enkeltvedtak, jf NOU 1995:18 s Dette gjelder uavhengig av om foreldrene har søkt eller ikke. Anette Meling Rådgiver

9 Fra: Annicka Dale Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: ang høringen Hei.mitt navn er Annicka Synøve Dale.Dere har jo fått en epost av meg i forrige uke der vi svarte på høringen deres om hvor vi ønsket at Henriette Nomeland skulle gå på skole.siden dere sa opp avtalen med Samkom skole ifra høsten 2012 måtte vi velge en skole innen for den kommunen vi bodde i.da valgte vi Engesland siden begge barna våres går der i bhg idag.men vi har selvfølgelig ett sterkt ønske enda om at hun må få gå på Samkom skole slik alle de andre foreldrene vil at sine barn skal.dette er vårt første valg og andre valget er Engesland.Kan hun få gå på en av disse 2 skolene kan mathias fortsette i Engesland bhg som før.mulig denne eposten er skrevet forsent men sender den allikavel.håper dere tenker dere gått om før dere tar noen endelige avgjørelser.samkom skole er den nærmeste skolen for vår del.ikke bare tenk penger men også på framtiden til våres barn og oss som foreldre. Mvh Annicka Syøve Dale

10 Fra: Annicka Dale Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Høringsbrev ang skolekretsgrensene i Birkenes Hei.Mitt navn er Annicka Synøve Dale og bor på klepp.jeg er samboer med Jantore Nomeland og sammen har vi to barn.henriette på snart 6 år og Mathias på snart 2 år.idag går begge barna i Engesland bhg og er veldig fornøyd med det.til høsten skal Henriette begynne på skolen men vi vet enda ikke hvor.nå er dette runde to med høring for våres del og håper endelig dette er siste gang jeg skriver ett sånn brev.både jeg og Jantore har selv gått på Samkom og vil at Henriette skal det samme.vi annser Samkom som våres nærskole siden det kun er 7.1 km ned og hele 16.5 til Birkeland barneskole.om Henriette får gå på Samkom kan Mathias fortsette i Engesland bhg til høsten.synes dere begynner å bli veldig trege til å finne ut av hvor min datter skal få gå på skole.nå er vi snart i april og vi har ikke vært i nærheten av å snakke med henne om noe som har med skolen å gjøre bare pga dette rotet.hun er ett sånt type barn som må forberedes på ting og har ikke villet nevne skolen for henne en gang bare fordi jeg er redd for å gi henne falske forhåpninger.planen var jo at første hørings brev som var ute skulle opp til endelig vedtak 27 mars.men nå sender dere hørings brev nr 2.Når skal vi få ett endelig svar?er mye som skal tenkes på når det gjelder denne skole saken.blandt annet jobbene våres.ingenting får vi gjort med noe siden dere aldri får bestemt dere.ikke bare tenk penger og på hva som er det beste for dere.tenk på barna også og oss som foreldre.vi har ingen tilknyttning til Birkeland bortsett ifra bank,lege og helsestasjon.når det gjelder alt annet reiser vi til Vennesla.Vet ikke om dette brevet er så godt sammen satt men skriver rett ifra levra.er så lei av å bruke min fritid på dette.igjen,når SKAL VI FÅ ETT ENDELIG SVAR?det må da kunne gå ann å spare inn de kronene en annen plass uti systemet.er ikke så mange barn dette er snakk om.få litt fortgang i tingene!!!!!!!!!! mvh Annicka Synøve Dale og Jantore Nomeland

11 Fra: Simon Martin Reinken Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Skolekretsene Angående høringsbrev skolegrenser i Birkenes Våre barn er ikke berørt av problemstillingen, siden barna våres går på skole i Engesland. Vi er svært fornøyd der. Allikevel vil jeg gjerne uttale meg kort om saken, barnas beste burde står foran kommune økonomien, at en miljøveksel, inkludert motsetning av foreldrene, ikke kan være bra sier seg selv. Vil dere forandre på praksisen dere kjørte før, burde det være slik at de som er på en annen skole kan forbli der inntil det er naturlig å bytte, og alle som skal begynne på skolen fra høsten av og fremtidig må gå på skolen i kommunen våres. Med vennlig hilsen Simon Reinken Vatnestrøm

12 Fra: Veronica Berentsen Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Svar på høringsbrev om skolekretsgrenser Hei! Vi har egentlig ikke tenkt mye på dette med skole, sønnen vår er bare 1,5 år gammel. For oss vil enten Engesland eller Birkeland sentrum være mest naturlig, så en endring i dagens praksis vil ikke berøre oss. Mvh Veronica Berentsen

13 Bjørge og Eva Bäckstrøm Dale 4730 Vatnestrøm Birkenes kommune PB Birkeland Telefon: / Telefon: Viser til brev ang. nærskole for barn som bor i utkanten av kommunen På spørsmål om hvilken skole vi som foreldre anser som den naturlige nærskole for våre barn er svaret fremdeles Samkom skole. Birkenes har ingen nærskoler i kommunen slik vi ser det. I forrige brev til dere, gikk vi inn på naturlig tilhørighet for våre barn. Det er Samkom skole og Vennesla. Vår sønn går i dag i barnehage med ei jente som skal begynne på Samkom. Vi kjenner også 4 andre barn som begynner der i august. I forhold til oppvekst, lek og aktiviteter er hele familien knyttet til, og har nettverk i Vennesla. Når det gjelder vår arbeidssituasjon jobber vi begge i Søgne og starter kl Om våre barn skulle gått på skole i Birkenes som er 18 km unna, hadde vi vært avhengig av SFO. Til Birkeland skole tar det ca. 25 minutter å kjøre, og videre til Søgne er det ytterligere 60 minutter fra Birkenes. Det vil si at våre barn må leveres på SFO kl Hver morgen. Og vi ville ikke hentet de før kl17.30 Det er ikke noe alternativ å la en 6-åring være alene hjemme fra til skoleskyss kommer. Hvordan har Birkenes kommune tenkt å løse det? Ved å la våre barn gå på Samkom kan de være hos besteforeldre som bor på Samkom før og etter skolestart. Om Birkenes kommune skulle finne på og gjennomføre dette og dermed tvinge familier til å godta disse nye reglene, må vi se på andre løsninger. Vi frykter at verdi på vår bolig faller dersom nærmeste skole er 18 km unna, og med så dårlig skolevei. Hvem ønsker dette for sine barn? I taksten som ble foretatt våren 2011, når takstmann og selger var i kontakt med birkenes kommune ang skole. Da var svaret fra dere at det ikke var noe tema å bryte samarbeidet med samkom skole for barn som bodde på Dale. På bakgrunn av dette, og nærheten til Vennesla ble Boverditillegg i hht. Beliggenhet satt til kr ,- Neste alternativ er å ta ut separasjon etter 14-års ekteskap slik at Eva og barna kan flytte til hennes foreldre på Samkom. Hva synes dere politikere om det? Passer det bedre enn å selge boligen på "tilbud? For oss så er det dessverre ikke annet alternativ enn samkom skole som er mulig. Clas Bjørge og Eva Bäckstrøm

14

15 Fra: Jan Willy Ramse Sendt: 13. april :24 Til: Arild Windsland Emne: Grundetjern. Hei. Jeg går rett på sak! Vi har kjøpt en eiendom på grundetjern for 14 dager siden, eiendommen er i underkant av 500 mål det står ett hus på eiendommen som mine foreldre skal flytte inn i, meg og kona ønsker da og bygge nytt hus på eiendommen og flytte fra vennesla. Jeg driver ett malerfirma med 10 annsatte, kona mi jobber som innspektør på vennesla musikkgymnas.jeg har 5 barn i alder 7-20 år! Men så høre vi at dere vuderer å flytte barnene som bor på Grundetjern som i dag går på samkom skole? som er 6 km unna og ligger på veg til våre respektive jobber, til engesland o.l som ligger flere mil unna, og i motsatt retning, Da ser vi det som uaktuelt og flytte over grensen til Birkenes. Kan du go meg noe kjøtt på beinet i denne saken? Mvh. Turid og Jan willy Ramse.

16 Ang endring av praksis med å tilby elever fra Birkenes kommune skoleplass utenfor kommunens grenser. Kjære skolesjef, kommunestyret og rådmann i Birkenes kommune. Atter en gang må jeg ta pennen fatt, det gjelder Birkenes elever som bor helt på grensen til Vennesla kommune som i flere ti år har gått på Samkom skole. Samkom er en relativt liten skole, som jeg nå kjenner svært godt. Jeg har selv gått på denne skolen i 6 år og har nå en sønn i 5. trinn og en datter i 3. trinn. For mine barn tar det ca. 5 minutter å kjøre til skolen. Det nye forslaget som nå er kommet er at alle som bor i Birkenes kommune, må gå på skole i Birkenes. Birkenes kommune sliter med dårlig økonomisk styring og må derfor sette i gang innsparings tiltak. Skal mine barn gå på skole på Birkeland, tar det ca. 30 minutter i bil for å komme seg til skolen, dette er kun ren kjøre tid, ikke medregnet stopp på veien for å ta med andre elever. Men dette med reisetid er bare ett av ulempene med flytting av elevene, mine barn har all sin tilhørighet i Vennesla. De går på skole der og følger noen av sine klassevenner også på fritiden. Fritidsaktivitetene er for oss da naturligvis, i Vennesla. Så dere som har myndighet til å fatte dette vedtaket: Ikke gjør et slikt overgrep mot våre barn! Mine to barn som går på Samkom skole er glad i skolen sin, de er trygge og godt kjent med lærerne og sine medelever. Lærerne vet godt hvilke behov de har, samt hvilke utfordringer de trenger. De er to trygge og tilfredse barn, men jeg som mor får virkelig frysninger over hele meg, når jeg tenker på at de til høsten kanskje skal rives opp fra denne tilhørigheten og tryggheten som de har til sine venner og SIN skole. Det er ingen andre enn vi som bor her langt ute i distriktet som vet hvordan livet her er, vi har det godt og vi trives. Det er ikke så mange av oss og vi ønsker derfor at ikke kommunen splitter dette lille samfunnet. La barna få gå på samme skole som nabo barna gjør! Samkom skole er og blir vår nærskole. Det må også sies at skolen på Birkeland har ca. 400 elever, våre barn går i dag på en skole med ca. 100 elever. Vi har ingen tilhørighet til Birkeland, så det aller meste blir helt fremmed for disse barna, samt oss som foreldre. Sjokket kom i februar 2012, da vi fikk brev fra Geir Svenningsen, skolesjefen i Birkenes der han ønsket en uttalelse per brev om hvilken skole vi ønsket å sokne til i Birkenes. Jeg kontaktet da skolesjefen per telefon og fikk da ikke noe mer klarhet i hvordan dette ville bli. Han sa: Det hele er noe uavklart, men det kan godt være at dine barn må bytte skole. Tidligere i år ble det fattet et vedtak der det ble bestemt at framtidige barn fra Klepp, Steinsland og omegn skulle begynne på skole i Birkenes, og at de som allerede hadde begynt på Samkom skole, skulle ha en glidende overgang. Det ble den gangen utdypet at den glidende overgangen var ar de som allerede hadde startet på Samkom skole skulle få gå ut 10. klasse i Vennesla kommune. Dette vil jeg si er et noe mer humant sparetiltak. Men også sist nevnte forslag vil skape en stor inngripen i de involverte familiers liv. Så kjære dere som sitter på myndigheten til å avgjøre mine barns hverdager framover, ta gjerne kontakt med oss som dette vedtaket gjelder, det er tross alt lovfestet at de involverte parter skal få lov til å uttale seg før et slikt vedtak kan fatte.

17 Jeg og mange andre foreldre som dette gjelder er villige til å stille opp for å belyse denne saken, slik at du som er med på å ta denne viktige avgjørelsen, kan ta et opplyst valg. Dette vedtaket gjelder noen få, men ikke desto mindre viktige barns hverdag. Tør du å gamble på at det går bra å dra disse barna opp fra noe som er trygt og kjent, til noe som er stort og ukjent? Jeg kjenner at jeg blir sint og redd av å tenke på at dette kan bli en realitet. Vi som bor her ute i distriktet ønsker å kunne fortsette å nyte at våre barn får gå på sin nærskole, vi som foreldre yter faktisk en del klingende skattekroner som også VI vil nyte godt av. Ellen Heggland Klepp

18 Fra: Kathrine. Sendt: Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: ref 12/341-12/K2-B12//ANME Hei. Angående høringsbrev skolekretsgrenser i Birkenes. Denne nye praksis endring vil ikke fungere for vår familie, vi kjøpte dette huset med visshet om at barna skulle gå på samkom skole, noe de har gjort i alle år. Aldri har noen her oppe måtte gå på en skole i birkenes kommune, uten eget ønske. Avstanden fra Grundetjern til Birkeland er på ca 25 km en vei, og uforstålig å måtte kjøre forbi skolen som vi anser som vår nærskole. I tilleggg vil vi være bekrymret hver gang vi sender barna våres til og fra skolen. Dette er pågrunn av den DÅRLIG vedlikeholdt og SMALE veien fra Grundetjern og til Birkeland/Engesland, som også delvis ikke har mobildekning. Vi har begge jobb i Kristiansand,og det ville bli en umulig oppgave å kjøre til og hente på SFO. Dette er pga avstanden fra våres hjem til Birkeland/Engesland i forhold til Samkom skole som vi ser som vårt eneste nærskole. Vi stiller oss uforsåelig å måtte kjøre 50 km ekstra hver dag for å hente/bringe. Dette er heller ikke mye miljøvennlig. Vi har heller ikke noen tilknytning til Birkeland (Birkenes) hverken venner eller sosial. alle våre aktiviteter skjer i vennesla. Handling, venner, kirke, osv. Det største problemet er at praksis endringen ikke tar hensyn til barna som må kjøre forbi skolen, der de har sine venner og det sosiale utenfor skolen, slik som musikken, fotball, o.l. Dette tror vi vil føre til at våres barn vil føle seg utenom felleskapet, noe ikke barn burde oppleve allerede på barneskolen. Det blir ikke "trygghet og trivsel" for våre barn dersom denne praksisen blir endret. Hilsen Kathrine og Halvor Laland Grundetjern 4700 Vennesla

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer