1dp. Skadeforsikring FORSIKRINGSBEVIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1dp. Skadeforsikring FORSIKRINGSBEVIS"

Transkript

1 FORSIKRINGSBEVIS 1dp Skadeforsikring Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene for denne. Det vises til vilkårene for gruppelivsforsikring i KLP. Ikrafttredelse Forsikringen trer i kraft med virkning fra og med Dette forutsetter at forsikringstaker har betalt premien innen den avtalte frist, I motsatt fall trer forsikringen i kraft når premien betales. Hva forsikringen omfatter: Gruppelivsforsikringen omfatter en dødsrisikodekning. Uførekapital Forsikringen omfatter en uførekapitaldekning. Uførekapitaldekningen er en selvstendig forsikring knyt tet til gruppelivsforsikringen. Uførekapital kan under visse vilkår utbetales i form av en engangs for sikringssum ved varig uførhet. Barnetillegg: Forsikringen omfatter et barntillegg. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for alle ansatte i Norsk Sykepleierforbund Forsikringen gjelder også for ansatte som er i permisjon i inntil 12 måneder med mindre vedkommende er midlertidig ansatt hos annen arbeidsgiver. Forsikringen opprettholdes også for arbeidstakere som har permisjon utover 12 måneder pga militærtjeneste eller siviltjeneste. Arbeidstakere som dør innen to år etter overgang til uførepensjon fra folketrygden eller offentlig tjen estepensjonsordning og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden omfattes av forsikringen. Det er en forutsetning at vedkommende har hatt pensjon sammenhengende fra det tidspunkt han eller hun sluttet i forsikringstakerens tjeneste på grunn av sykdommen. Forsikringsdekningen opphører likev el ved utløpet av den måned vedkommende når særaldersgrensen for stillingen eller fyller 67 år. Forsikringen opphører likevel ved utløpet av den måned vedkommende når særaldersgrensen for stillin gen eller fyller 67 år. Hvem er berettiget til forsikringssummen: Gruppeliv I samsvar med det som er avtalt som begunstiget rekkefølge mellom arbeidsgiveren og de ansatte, til faller forsikringen forsikredes ektefelle/samboer, jf. FAL 19-Il. Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle/samboer, tilfaller forsikringsummen forsikredes arvinger etter lov eller testament. Forsikringskravet etter gruppelivsforsikringen kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet. Uførekapital Uførekapitalen utbetales til den forsikrede så snart vedkommende har fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for rett til uførekapital er oppfylt. Barnetillegg:

2 Skadetorsikring Forsikringssummen utbetales ved den forsikredes død dersom vedkommende etterlater seg barn under 21 år. Når forfaller forsikringssummen til utbetaling: Gruppeliv Forsikringssummen forfaller til utbetaling dersom en forsikret dør i forsikringstiden. Uførekapital Forsikringssummen forfaller til utbetaling når følgende vilkår er oppfylt: I. Forsikrede er blitt minst 50% arbeidsufør i forsikringstiden 2. minst 50% av arbeidsuførheten har vart i minst 2 år sammenhengende 3. arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50% varig 4. minst 50% av arbeidsuførheten er inntruffet før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er viten skapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Barnetillegg: Forsikringssummen utbetales når den forsikrede dør i forsikringstiden. Erstatningens størrelse: Gruppeliv Full utbetaling utgjør 10 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Uføre kapital Forsikringssummen utgjør 8 G. Ved beregning av forsikringssummen er det G på forfallstidspunktet for uførekapitalen som legges til grunn. Forsikringssummen kan ikke utgjøre mer enn 80% av hovedforsikringen. Forfaller uførekapitalen i det kalenderår forsikrede fyller 40 àr eller tidligere, utbetales hele forsikringssum men. Forfaller uførekapitalen senere, reduseres den med 3,75% av forsikringssummen for uførekapitalen for hvert etterfølgende kalenderår inntil forsikrede fyller 60 år. Dersom den forsikrede blir ufør senest ved fylte 60 år, men uførekapitalen blir utbetalt senere på grunn av kravet til varig uførhet, reduseres forsikringssummen fortsatt med 3,75% for hvert kalenderår. Barnetillegg: Forsikringssummen utgjør 4 G. Høyeste forsikringssum kan ikke utgjøre høyere beløp enn hovedforsikringen. Når opphører forsikringen: Når den forsikrede trer ut av den gruppe som gruppelivsforsikringen omfatter, opphører forsikringen to måneder etter at vedkommende trådte ut av gruppen. Det samme gjelder når den kollektive forsikringsav talen med KLP som sådan opphører. Ved uttreden eller opphør av gruppelivsforsikringen har den forsikrede rett til uten helseprøving å tegne individuell livsforsikring, se nærmere om dette i forsikringsvilkårene.

3 Xii? Skadeforsikring Dersom forsikrede er minst 50 % arbeidsufør på tidspunktet da uførekapitalforsikringen opphører, er forsikrede dekket av forsikringen så lenge arbeidsuførheten varer og da eventuelt frem til uførekapital kommer til utbetaling. Dersom uførheten reduseres til mindre enn 50% eller forsikrede blir helt frisk, opphører forsikringen. Barnetillegget opphører også når barnet blir 21 år. Foreldelse: Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år regnet fra utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår da dødsfallet inntraff, jfr. FAL 18-6 og foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18. Bistand i klagesaker: Dersom en mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder grupp&ivserstatningen, kan saken klages inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Saken kan alternativt også alltid bringes inn for de ordinære domstoler innen 3 år. Generelt: For forsikringen gjelder avtale inngûtt mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP, forsikringsvilkår for gruppeliv i KLP, lov om forsikringsavtaler (FAL), samt annen lovgivning som danner grunnlaget for rettsforholdet mellom forsikringstaker, deg som ansatt og KLP. Ved avvik mellom forsikringsbevis og forsikringsvilkårene, gjelder det som fremgår av forsikringsbe viset. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til KLP eller på KLP

4 Skadetorsikring

5 Alder pr i det år Uførekapital i % av uførekapitalen forfaller: forsikringssum til utbetaling: 1dp Skadeforsikring Under 41 år 100% 41 år 96,25% 42 år 92,50% 43 år 88,75% 44 år 85,00% 45år 81,25% 46 år 77,50% 47 år 73,75% 48 år 70,00% 49 år 66,25% 50 år 62,50% SI år 58,75% 52 år 55,00% 53år 51,25% 54 år 57,50% 55 år 43,75% 56 år 40,00% 57 år 36,25% 58 år 32,50% 59 år 28,75% 60 år 25,00% 61 år 21,25% 62 år 17,50% 63år 13,75% 64 år 10,00% 65 år 6,25% 66 år 2,50% 67år 0% Barnetillegg Forsikringssummen utgjør 4 G. Høyeste forsikringssum kan ikke utgjøre høyere beløp enn hovedforsikringen. Rett til forsikringsytelsene Gruppeliv I samsvar med det som er avtalt som begunstiget rekkefølge mellom arbeidsgiveren og de ansatte, til faller forsikringen forsikredes ektefelle/samboer,jf. FAL 19-Il. Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle/samboer, tilfaller forsikringsummen forsikredes arvinger etter lov eller testament. Forsikringskravet etter gmppelivsforsikringen kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet. Uførekapital Uførekapitalen utbetales til den forsikrede så snart vedkommende har fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for rett til uførekapital er oppfylt. Barnetillegg side 7 av 22

6 Forsikringssurnmen tilfaller avdødes barn under 21 år. 5 kadc fars ilçr ing For denne avtalen gjelder følgende vilkår: Generelle vilkår GENOI, Tilleggsforsikring Uførekapi tal (KGLOI-UFR-O1) Tilleggsforsikring Barnetillegg (KOLOI-BAR-Ol) Melding om dødsfall Ved den forsikredes død, skal det straks sendes melding til selskapet. Klagerett Ved tvist i forbindelse med forsikringsavtalen, kan tvisten forelegges Finansklagenernnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Saken kan alternativt også alltid bringes inn for ordinære domstoler innen 3 år. side 8 av 22

7 Generelle vilkår - GENO1 Bestemmelsene gjelder for gruppeliv og yrkesskade, eventuelt an dre kollektive personforsikringer i forsikringsavlalen Innhold I. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Når trer forsikringen i kraft 3. Forsikringsavtalens varighet 4. Opphør av forsikringen i avtalepedoden 5. Endring av vilkår og premie 6. Oppsigelse av forsikringen 7. Særlige begrensninger i selskapels erslatningsplikl I Forsikringsavlalen og lovheslrmmelser Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL)- og det øvrige lovverket. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i for sikringsbeviset gjelder foran fonikringsvilkår og sikkerliets fon,krifter. De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i silkår for de enkelte produkter eller i forsikringsbeviset. 2 Når trer fonikringen i kraft Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som fremgår av for. sikringsavtalen under forutsetning av at premien blir betalt innen den fastsatte frist, I motsatt fall trer forsikringen i kraft når premien betales. 3 Forsikringsavtalens varighet Avtalt forsikringspedode gjelder normalt for ett år og fremkomtner av forsikringsbeviset. Avtalen fomyes automatisk for ett år av gan gen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp forsikringen. 4 Opphor av forsikring i avtaleperitiden Opphorer en forsikring i aviateperioden, beregnes tilgodepremie for gjenstående del av forsikringstiden, med mindre annet fremgår av det enkelte forsikdngsvilkår. Premie gothkrives kunden for el helt antall måneder eller en opp sigelsestid på minimum I måned 5 Endring av vilkår og premie Selskapet kan endre forsikringsvitkår og premie. Endringen blir gjeldende fra fomvelsesdag, jf. FAL 3-3. Endringer i tariffav tale/overenskomst eller annen avtale som forsikdngstaker er bundet av. medfører tilsvarende endringer av bestemmelsene i denne for sikring fra samme tidspunkt. 6 Oppsigelse av forsikringen 6.t Oppsigelse fra forsikringstaker Ved oppsigelse av forsikringsavtalen skal forsikringslaker varsle sel skapet med en frist på minst I måned. Ved flytting til annet selskap. skal det i varselet opplyses om hvilke selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flyttingen. 6.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen Selskapet kan si opp forsikdttgen ved: manglende betaling uriktige eller mangelfulle opplysttinger xli Skade[orsikring 7 Særlige hegrensninger i selskapets erstatningsplikt (gjelder ikke gruppeliv og lovpålagt yrkesskade) Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller slår i sammenheng med: - Jordskjelv og vulkanske utbrudd. Atomskade - uansett årsak - fra alomsuhstans (se atomen. ergiloven av 12. mai1972 nr2s, I cog h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens I c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr I. Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstynelser av den offentlige orden. - Tenorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjemefy sisk eller annen form for forurensning. Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling. Ved tenorltandling er selskapets samlede erstatingsansvar overfor alle kunder og andre knvstillere begrenset til kr 300.O.O pr. skadehendelse. Alle skader som intttref fer i et tidsrom på 48 timer regnes som satnme ltendelse. Overstiges denne grensen, -il erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusen forltoldsmessig. Med tegorltandling forstås en rettstridig Itandling rettet mot almennlteten, og som forstås å være utført i den itensikt å utøve innflytelse pâ politiske, religiose eller andre ideolo giske organer eller fretnkalle ftykt. Forsikrede ting som & rtnner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorltandlit,g. Spesielt for gruppeliv Innhold: I. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvor forsikdngen gjelder 5. PremiefastseaeLe 6. Forsikringsbevis 7. Forsikringstakers plikter 8. Selskapets regressadgang 9. Utbetaling av forsikringssum, renter, foreldelse m.v. 10. Uttredelse/oppltør av forsikdngen II. Rett til fnrtsettelsesforsikring 12. Krig og annen katastofe KLP Skadeforsikring AS bistår i salgsprosessen av gruppelivspro dukter som leveres av Kommunal Landspensjonskasse (KLPL side 15 av22

8 I Deftnisjoner Selskapet Med selskapet menes KLR Forsiktingstaker Med forsikringstaker menes den arbeidsgiver som har inngått for siktingsavlalen med selskapet. Forsikrede Forsikrede er den twrsons liv eller helse som forsikringen er knyttet dp Skadeforsikring 4 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder hele verden. både i arbeid og på fritiden 5 Premiefastscttelse Premien beregnes ut fra samlet antall ansatte på beregningstidspunk ter. Premien belaste forskuddsvis årlig. Anlall ansatte raporteres el ler avtale med forsikringstaker. Ved automatisk endring av ytelsene som følge av endringer i tariffavtale/overenskomst eller annen avtale sent forsikringstaker er bundet av, endres premien tilsvarende fra sattlttte tidspunkt. Ektt{elle Den person forsikrede lovfurtnelig er gift med. En person regnes ikke lengersottt ektefelle nårdet ergitt bevilling til, elleravsagt dom for separasjott eller skilsntisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er retiskraftig eller endelig. Santbiter Som samhoer regnes: Person av motsatt eller samme kjønn som har felles bopel og felles barn med forsikrede, eller Person av motsatt eller samme kjønn som den forsikrede levde sammen med på dødsfallstidspunktet og som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboer forholdet har hestålt de siste to årene. Dette gjelder likevel ikke dersom det på dødsfalistidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap kunne inngås. Barn Med ham menes forsikredes hiologiske ham og adoptivham. Fo rsikringsavtalen Med forsikringsavtalen menes avtale om forsikring som itingås mel lom forsiktiogstaker og KLP. Forsikringsbevis Dokument som bekrefter avtalen mellom forsikdtigstakeren og forsik rin gs se Is k a pe I. Forsikringsvilkår De vilkår som gjelder for avtalen. G Med G menes grunnbeløpet i folkettygden. Fo rs ik rio gs tid en Med forsikringstiden menes den perioden forsiktingsavtalen er i kraft i selskapet. For den enkelte arbeidstaker menes med for sikringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppe for. sikringsavtalen omfatter. Fonikringsår Med forsikringsår menes den 12 mtiåneden perioden fra forsikringen trer i kraft. 2 Hvem Forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for de personer som er angitt som forsikrede i forsikringsbevisel. 3 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter dødsfallserstatning ved forsikringstakers død. 6 Fitrsikringsbevis Da selskapet ikke fører fonegnelse o er det enkelte tttedlem. plik ter forsikringstakeren å di.saibuere forsikritigsbeviset. utstedt av selskapet, til den enkelte fonikrede jf. FAL 19.3, I. ledd. For sikrittgstaker skal innen rimelig tid etter avtaleinngåelsett og ved senere nyanseilelser i forsikringspedoden sørge for al forsikrede tnoltar forsikringshevis. 7 Forsikringstakers plikter 7.1 Distribusjon av forsikringshevis Da selskapet ikke fører fortegnelse over det enkelte medletu. plikter forsikringstakeren (arbeidsgiveren) å distribuere forsikringsbeviset, utstedt av selskapet, til den enkelle forsikredejf FAL l9-1, I. ledd. Forsikringstaker skal innen ritstelig tid etter inngåelse av denne av tale og ved senere nyansettelser i forsikringsperioden sørge for at forsikrede (arbeidstaker) mottar forsikdngsbevis. 7.2 Inforntasjon om fortsettelsesforsikring Dersom den forsikrede trer ut av forsiktingstakers gruppelivsfor sikring, skat forsikrittgstaker infortnere vedkotnmende om adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring. Skjema for fortsetlelsesforsikring finnes på Il Selskapets regressadgang Hvis forsikringstaker ikke overholder sitte plikter i Itenltold til denne avtale og forsikrittgsvilkårene, kan selskapet søke regress Itos for sikringstaker dersom selskapet likevel er forpliktet til å utbetale erstatning. 9 Utbetaling av forsikringsstam, renter, foreldelse mv. 9.1 Fonikringsutbetaling Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden. 9.2 Retten til forsikdngsytckene Utbetaling av dødsfallserstatning skjer i satnsvar med forsikdngsa talen og forsikringsbeviset. 9.3 Fonikflngssummens størrelse Forsikdngssummen for den enkelte forsikrede fremkomnter av for s ikrittgsbeviset. 9.4 Dødsfallmtelding Vedden forsikredes død. skai det stmkssendes meldittg til selskapet. 9.5 Opptysningspt(kt ved entatningsoppgjttr For selskapets videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen, fremskaffe de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for vedkotumnende, og som selskapet Irenger for 5 kunne la stilling til kravet og utbetale forsikringssummeti. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethven erslattdtigskrav mot selskapet i henhold til FAL IS-I. Opplysninger gitt av tnegler/fullmektig er likestilt med opplysninger gitt av forsiktingstaker/forsikrede selv og er dermed bindende for denne. side 16 av 22

9 Skadetorsikring 9.6 Forfallstidspunkt dividuell livsforsikring. Forsikringstaker (arbeidsgiver) plikter å in- Krav på erstatning forfaller til betaling så snart selskapet har hatt formere forsikrede om denne retten. For legning av individuell livsrimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdel og beregne sitt endelige forsikring som nevnt, gjelder: ansvar. 9.7 Renter a) Forsikringen kan ikke tegnet med høyere forsikhngssum KLP betaler renter fra 2 måneder etter at melding om dødsfall er eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for vedsendt KLE For KLPs plikt til betale reniergjelderforøvrigbestem- kommende i gruppelivsforsikringen. U likevel pkt. d.) tuelsene i FAL 184. b) Premien beregnes eller selskapets tariff for individuell livsforsikring. 9.8 Foreldelse Krav på forsikhngssutn foreldes etter 10 år regnet fra utløpet av c) Skriftlig melding om at vedkommende vil bruke denne rett det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det må være kommet inn til selskapet innen 6 måneder fra den forhold som begrunner kravet. Kravet foretdes likevel senest 20 år dag forsikringen i henhold til avtalen opphøhe. etter utløpet av det kalenderår da dødsfallet inntraff. jf. FAL 18.6 d) Hvis det uten utgift for selskapet blir godtgjon at den forog foreldelsesloven av IS. mai 1979 nr. IS. sikredes helse er tilfredsstillende, kan rett til preiniefritak ved ervervsuførltet tilknyttet. 10 Uttredelse /npplipr av forsikringen e) Rett til å tegne individuelt livsforsikdng uten helseprøving Når den forsikrede trer ut av den gruppe som gruppclivsforsikringen gjelder ikke når gruppeltvsforsiknngen opphører for å over omfatter, oppltorer forsikringen in måneder etter at vedkommende føres til annet selskap. trådte ut av gruppen. Ved forsikringstilfeltel som selskapet svarer fl En gruppelivsfonikring har ikke gjenkjøps- eller fripoli for etter første punktum, vil det bli gjort fradrag i erstatningen i den severdi, utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under den. t2 Krig og annen katastrofe Hvis Norge kotnmer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter IL Rett lit ftirtscttck&onikring livsforsikringsavtater bare utbetales delvis. Kongen kan også gjøre Ved uttreden som nevnt i punkt 0. eller ved oppttør av gruppelivs- andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke un forsikringen. Itar den forsikrede rett til uten helseproving å tegne in- derskudd i et livsforsikdngsselskap som følge av krig. side 17 av22

10 Skadeforsikring side 18av22

11 Forsikringsvilkår Tilleggsforsikring Uførekapital 4 Hcgrensninger i KLPs ansvar Skadeforsikring Retten til uførekapital inntrer ikke når arbeidsuførheten skyldes skade som er fremkalt med forsett av den fdrsikmde selv. KGLO1UFRO1 KLP svarer ikke for arbeidsuførltet som inntrcr innen 2 år etter at KLPs ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom eller skade som forsikrede hadde på det tidspunkt, og som det mâ antas at ved- Innhold: kommende da kjente til. Dersom forsikringen uten avbmdd er flyttet 1. Omfang fra annet rorsikringssebkap. gjelder 2 års fristen fra det tidspunkt 2. Definisjoner avgiende selskaps ansvar begynte å løpe. 3. Vilkår for rett til ufor:kapital forfallstid%punkt 1. flegrensninger i KLPs ansvar 5. Forsikrtngssummetts størrelse s Forsikringsummens størrelse 6. Retten til forsikringsytelsene 7. Opplysningsplikt i erstatningsoppgjør Størrelsen på uførekapitalen regnes i forhold til den forsikdngssutn som er fastsatt i gruppelivsforsikringsavtalen. 8. Ullredelse I opphør av forsikringen 9. Forsikringsvilkår Forsikringssutnmen kan ikke utgjøre mer enn 80 % av hovedfor i Omfang sikringen. Når gruppelivsforsikringen er tilknyttet rett til uforekapital, skal denne tilleggsdekningen gjelde for alle som omfattes av gruppelivs- Forsikringssummen fastsettes i el avtalt antall folketrygdens forsikringen. grunnbeløp (G). Ved beregningen av forsikringssumtnen som skal utbetales, legges størrelsen på G på forfallstid.spunklet for uførekap Dettne dlleggsforsikdogen kan kun te1es for forsikringstakere med italen til grunn. minst 10 ansatte. Forfaller uførekapitalen i det kalenderår forsikrede fyller 40 år eller Denne tileggsforsikringen kan ikke knyttes (il forsikring legnel på tidligere, utbetales hele forsikringssummen. Forfaller uførekapi ektefelle/samers liv. talen senere, reduseres den med 3.75% av forsikringssummen for 2 Definisjoner uforekapitalen for hvert etterfølgende kalenderår inntil forsikrede fyller 60 år. urorekapilal Dersotnden forsikrede bliruførsenest ved fylte 60 år. men uforekap Ufømkapital er en selvstendig forsikringsdekoing knyttet til grupitalen blir utbetalt senere på grunn av kravet til varig uførltet, re pelivsforsikringen som under visse vilkår utbetales i form av en duseres forsikringssummen fortsatt med 3,75% for [tvert kalenderår. engangs forsikringssum ved varig uførhet. Forsikri ngstaker Skala for forsikdngssummens størrelse: Forsikriogstaker er den arbeidsgiver som har inngått avtale om for- Alderpr i det år Uførekapital i % av sikring med KLP. uførekapitalen forfaller: forsikringssum til utbetaling: Forsikrede Under 41 år 100% Forsikrede er arbeidstaker sotn omfattes av forsikringen. 41 år 96,25% 42 år 92,50% Arbeidsufarhet 43 år 88,75% Med arbeidsuførltet menes Itelt eller delvis varig tap av evnen til 44 år 85.00% innlektsgivende arbeid sont følge av sykdom eller skade. 45 år 81,25% 46 år 77,50% 3 Vilkår for rett til uførekapital foffallstidsponkt 47 år 73,75% 48 år 70.00% Retten til uforekapital forfaller når fogende fire vilkår er oppfylt: 39 år 66.25% I. ftrsikrede er blitt mitist 50% arbeidsufor i forsikringstiden 50 år 62.50% 2. minst 50% av arbeidsufurheten Itar vart i minst 2 år sammen- SI år 58,75% hengettdc 52 år 55,00% 3. arbeidsuførlteten godkjennes å være minst 50% varig 53 år 51,25% 4. minst 50% av arbeidsuførheten er inntruffet før utgangen av 54 år 57,50% det kalenderår forsikrede fyller 60 år 55 år 4375% 56 år 40,00% Ved bedømmelsen av om og i hvilken grad arheidsevt,en skal anses 57 år 36,25% varig nedsatt, tas det hensyn til den forsikredes reelle muligheter for ss år 32,50% arheidsinntekt eller innsats i et arbeid som passer for vedkommende, 59 år 28,75% sammenlignet med tilsvarende muligheter før arbeidsuforheten in- 60 år 25,00% ntridle. 61 år 21,25% 62år 27.50% Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, skal det legges til 63 år 13.75% grunn et sykdomshegrep son, er vitenskapelig basen og alminnelig 63 år 10.00% anerkjent i medisinsk praksis. 65 år 6,25% 66 år 2.50% 67år 0% side 19 av 22

12 Skadeforsikring 6 Retten til forsikringsytelsene må skaffe legeerktaring dersom KLP krever detopplysnineene og Forsikhngssummen utbetale.s iii den forsikrede så snari vedkom- tegeerklæringen gis på skjema fasisatt av KLR mende tar fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for rett til uførekapital er oppfylt. l Uttreddse / opphør av fordngen Wd opphør eller uttreden av uførekapilalforsikringen. oppret Ved utbetaling senere enn 2 måneder etter at uforekapilalen er for- Ittotdes denne forsikhngen uten preitiiebetalittg med uforandret falt, betaler KLP renter for euerføtgende tid mm. fnrsikritigssutn for forsikrede som er minst 50% a±eidsuføre ved oppltoret så lenge arbeidsuførheten varer inntil uførekapitalen for- For KU s pltkt til å betale renter gjelder FAL falteropptiorer uførtteten, etter reduseres uføregraden uten at for sikriede har fått rett til uførekapttal. opphører også forsikdngen. Dersotn forsikrede dør etter at uførekapitalen er fnrfalt. men for utbetating har futtnet sted. utbetate uforekapitaten til forsikredes Forsikringen opphører senest i det katetiderår forsikrede fyller 60 dødsbo. ar. 7 Opplvsningsplikt ved erstatningsoppgjor 9 Fondkringsvilkår Den som vil sette frem krav ottt uforekapiiat. plikter å gi ap- ilvis ikke attnet fsstger av disse titteugsvitkårene, får for plysninger om alle forltold i forbindelse med arbeidsuførl,eteti. og sikrittgsvilkårene for gruppehivsforsikrittge tilsvarende anvendelse. side 20 av 22

13 Forsikringsvilkår Tilleggsforsikring Barnetillegg KGLO1-BAR-O1 død. 1dp Skadetorsikring Htsvedlùrsikring Gruppelivsforsikring som er tegnet på den ansattes liv. Tilleggsforsikring Bantetillegg knyttet til gruppelivsforsikringen. Innhold: I. Omfang Barn Med barn menes den forsikrede arbeidstakers egne barn og 2. Definisjoner adoptivbarn. 3. Forsikdngssummens størrelse 3 Forsikringssummens størrelse 4. Retten til forsikringsytelsene Høyeste forsikringssum kan ikke utgjøre høyere beløp enn hoved 5. Dødsfallsmelding forsikringen. 6. Uttredelse/Oppltør av forsikringen 7. Forsikringsvilkår Forsikringssummens størrelse fremgår av forsikringsbeviset. 4 Retten til forsikringsytelsene I Ontfang Banietillegget tilfaller det barn som utløser bametillegget. Bametillegg er en tilleggsforsikdng til gmppelivsforsikdngen (ltov edforsikringen) som utbetales ved forsikrndes død dersom vedk- s Dødsfallsmelding ommende etterlaler seg barn. Aldersgrensen for rett til barnetillegg Ved den forsikrede arbeidstakers død, skal det straks sendes melding fremgår av forsikringsbeviset. til selskapet. Denne tilleggsforsikhngen kan kun tegnes for forsikringstakere med 6 Uttredelse / opphør av forsikringen minst 10 ansatte. Uttredelse av forsikhngen skjer når den forsikrede etter Itovedfor sikringen trer ut eller dør eller når barnet når den avtalte alders Denne tilleggsforsikringen kan ikke tilknyttes uførekapital. grensen som fremkommer i forsikringsheviset. 2 DeI anisjoner 7 Forsikringsvilkår Gruppeliv Hvis ikke annet følger av disse tilleggsvilkårene, får for Gmppeliv er en dødsrisikoforsikdng som gir engangsutbetaling ved sikringsvilkårene for gruppelivsforsikring tilsvarende anvendelse. side 21 av22

14 Skadeforsikring side 22 av 22

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer