NOR/309R T OJ L 17/09, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35"

Transkript

1 NOR/309R T OJ L 17/09, p COMMISSION REGULATION (EC) No 53/2009 of 21 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 32 and IAS 1

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32 og IAS 1 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder( 1 ), særlig artikkel 3 nr. 1, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008( 2 ) ble det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger som forelå 15. oktober ) 14. februar 2008 vedtok IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32 : «Finansielle instrumenter presentasjon» og IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» finansielle instrumenter med innløsningsrett og plikter som oppstår ved avvikling, heretter kalt «endringer av IAS 32 og IAS 1». Endringene krever at visse instrumenter som er utstedt av selskaper som nå er klassifisert som forpliktelser til tross for at de har egenskaper som ligner på ordinære aksjer, skal klassifiseres som egenkapital. Det kreves tilleggsopplysninger med hensyn til slike instrumenter, og det bør gjelde nye regler for hvordan de skal omklassifiseres. 3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 32 og IAS 1 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)( 3 ) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert og objektiv, og underrettet Kommisjonen dette. 4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering ( 1 ) EFT L 243 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 320 av , s. 1. ( 3 ) EUT L 199 av , s. 33.

3 2 VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 1. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32: «Finansielle instrumenter presentasjon» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 2. IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 3. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7, IAS 39 og tolkning nr. 2 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) endres i samsvar med endringene av IAS 32 og IAS 1 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Alle selskaper skal anvende endringene av IAS 32 og IAS 1 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 21. januar For Kommisjonen Charlie McCREEVY Medlem av Kommisjonen

4 3 VEDLEGG INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER IAS 32 IAS 1 Endringer av IAS 32: «Finansielle instrumenter presentasjon» Endringer av IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes fra IASB på

5 4 ENDRINGER AV IAS 32: «FINANSIELLE INSTRUMENTER PRESENTASJON» OG IAS 1: «PRESENTASJON AV FINANSREGNSKAP» FINANSIELLE INSTRUMENTER MED INNLØSNINGSRETT OG PLIKTER SOM OPPSTÅR VED AVVIKLING Endringer av IFRS-er I dette dokument fastsettes endringer av IAS 32: «Finansielle instrumenter presentasjon» og IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007) og konsekvensendringer av IFRS 7: «Finansielle instrumenter opplysninger», IAS 39. «Finansielle instrumenter innregning og måling» og IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter». Dette dokument inneholder også endringer av konklusjonsgrunnlaget for IAS 32 og IAS 1 samt eksempler (Illustrative Examples) vedlagt IAS 32. Endringene bygger på forslag som ble framlagt i et høringsutkast om forslag til endringer av IAS 32 og IAS 1 «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling», kunngjort i juni Foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal det opplyse om dette. Endringer av IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon I nr. 11 i standarden endres definisjonene av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse, og definisjonen av et instrument med innløsningsrett tilføyes etter definisjonen av virkelig verdi. DEFINISJONER (se også AG3 AG23) 11 Følgende begreper anvendes i denne standard: En «finansiell eiendel» er enhver eiendel i form av a) d) en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er i) ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel mot et fast

6 antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. For dette formål omfatter foretakets egne egenkapitalinstrumenter ikke finansielle instrumenter med innløsningsrett som er klassifisert som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B, instrumenter som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling og er klassifisert som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16C og 16D, eller instrumenter som er kontrakter om framtidig mottak eller levering av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. En «finansiell forpliktelse» er enhver forpliktelse som er a) en kontraktsmessig plikt til å i) levere kontanter eller en annen finansiell eiendel til et annet foretak, eller 5 ii) bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med et annet foretak på betingelser som kan være ugunstige for foretaket, eller b) en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er i) et ikke-derivat som foretaket er eller kan bli forpliktet til å levere et variabelt antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter for, eller ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel mot et fast antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. For dette formål omfatter foretakets egne egenkapitalinstrumenter ikke finansielle instrumenter med innløsningsrett som er klassifisert som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B, instrumenter som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling og er klassifisert som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16C og 16D, eller instrumenter som er kontrakter om framtidig mottak eller levering av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. Som et unntak kan et instrument som oppfyller definisjonen av en finansiell forpliktelse, klassifiseres som egenkapitalinstrument dersom det har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Et «instrument med innløsningsrett» er et finansielt instrument som gir innehaveren rett til å innløse instrumentet hos utsteder mot kontanter eller mot en annen finansiell eiendel, eller som innløses automatisk hos utsteder dersom en usikker framtidig hendelse skulle inntreffe eller dersom instrumentets innehaver dør eller går av med pensjon. Ny overskrift tilføyes før nr. 15, og nr. 16 endres. Etter nr. 16 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 16A og 16B, ny overskrift og nytt nr. 16C og 16D, og ny overskrift og nytt 16E og 16F.

7 6 PRESENTASJON Forpliktelser og egenkapital (se også AG13 AG14J og AG25-AG29A) 16 Når en utsteder anvender definisjonene i nr. 11 til å avgjøre om et finansielt instrument er et egenkapitalinstrument og ikke en finansiell forpliktelse, er instrumentet et egenkapitalinstrument dersom, og bare dersom begge betingelsene i bokstav a) og b) nedenfor er oppfylt. a) b) Dersom instrumentet vil eller kan bli gjort opp i utstederens egne egenkapitalinstrumenter, må det være i) ii) et derivat som vil bli gjort opp bare ved at utstederen bytter et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel mot et fast antall av utsteders egne egenkapitalinstrumenter. For dette formål omfatter foretakets egne egenkapitalinstrumenter ikke instrumenter som har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D, eller instrumenter som er kontrakter om framtidig mottak eller levering av utsteders egne egenkapitalinstrumenter. En kontraktsmessig plikt, herunder en plikt som oppstår av et finansielt derivat, som vil eller kan føre til framtidig mottak eller levering av utstederens egne egenkapitalinstrumenter, men ikke oppfyller betingelsene i bokstav a) og b) ovenfor, er ikke et egenkapitalinstrument. Som unntak kan et instrument som oppfyller definisjonen av en finansiell forpliktelse, klassifiseres som egenkapitalinstrument dersom det har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Instrumenter med innløsningsrett 16A Et finansielt instrument med innløsningsrett omfatter en kontraktsmessig plikt for utstederen til å gjenkjøpe eller innløse dette instrumentet mot kontanter eller mot en annen finansiell eiendel når innløsningsretten skal utøves. Som unntak fra definisjonen av en finansiell forpliktelse kan et instrument som omfatter en slik plikt, klassifiseres som egenkapitalinstrument dersom det har alle de følgende egenskapene: a) Det gir innehaveren rett til en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling av foretaket. Foretakets nettoeiendeler er de eiendelene som er igjen etter fradrag for alle andre krav på foretakets eiendeler. En proratarisk andel fastsettes ved at i) foretakets nettoeiendeler ved avvikling inndeles i enheter på like store beløp, og

8 7 ii) dette beløpet multipliseres med antallet enheter som innehaveren av det finansielle instrumentet eier. b) Instrumentet tilhører en klasse av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter. For at det skal tilhøre en slik klasse i) må instrumentet ikke ha noen prioritet framfor andre krav på foretakets eiendeler ved avvikling, og ii) er det ikke nødvendig å konvertere instrumentet til et annet instrument før det tilhører den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter. c) Alle finansielle instrumenter i den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter, har de samme egenskapene. Alle må for eksempel kunne innløses, og den formel eller annen metode som brukes for å beregne gjenkjøps- eller innløsningsprisen, er den samme for alle instrumentene i denne klassen. d) Bortsett fra den kontraktsmessige plikten som utsteder har til å gjenkjøpe eller innløse instrumentet mot kontanter eller mot en annen finansiell eiendel, omfatter instrumentet ikke noen kontraktsmessig plikt til å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel til et annet foretak, eller til å utveksle finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med et annet foretak på betingelser som kan være ugunstige for foretaket, og det er ikke en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter som fastsatt i bokstav b) i definisjonen av en finansiell forpliktelse. e) De samlede forventede kontantstrømmene som kan henføres til instrumentet i instrumentets levetid, er i hovedsak basert på resultatet, på endringen i innregnede nettoeiendeler eller på endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets levetid (instrumentets eventuelle virkninger medregnes ikke). 16B For at et instrument skal klassifiseres som egenkapitalinstrument må det ha alle de førnevnte egenskapene, og i tillegg må utsteder ikke inneha andre finansielle instrumenter eller kontrakter der a) kontantstrømmene i hovedsak er basert på resultatet, på endringen i innregnede nettoeiendeler eller på endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets levetid (instrumentets eventuelle virkninger medregnes ikke), og b) restavkastningen i hovedsak begrenses eller fastsettes til innehaverne av instrumentene med innløsningsrett. Ved anvendelse av denne betingelsen skal foretaket ikke vurdere ikke-finansielle kontrakter med en innehaver av et finansielt instrument som beskrevet i nr. 16A som har kontraktsvilkår som ligner kontraktsvilkårene i en tilsvarende kontrakt som kan inngås mellom en part som ikke er innehaver av et instrument og det utstedende foretaket. Dersom foretaket ikke kan fastslå at denne betingelsen er oppfylt, skal instrumentet med innløsningsrett ikke klassifiseres som egenkapitalinstrument.

9 8 Instrumenter eller deler av instrumenter som pålegger foretaket en plikt til å levere en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler til en annen part ved en eventuell avvikling 16C Noen finansielle instrumenter innebærer en kontraktsmessig plikt for det utstedende foretaket til å levere en proratarisk andel av sine nettoeiendeler til en annen part ved en eventuell avvikling. Denne plikten oppstår når avviklingen helt sikkert vil finne sted og ligger utenfor foretakets kontroll (for eksempel et foretak med begrenset levetid) eller det er usikkert om avviklingen vil finne sted, men når avgjørelsen om avvikling vil bli tatt av instrumentets innehaver. Som unntak fra definisjonen av en finansiell forpliktelse kan et instrument som omfatter en slik plikt, klassifiseres som egenkapitalinstrument dersom det har alle de følgende egenskapene: a) Det gir innehaveren rett til en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling av foretaket. Foretakets nettoeiendeler er de eiendelene som er igjen etter fradrag for alle andre krav på foretakets eiendeler. En proratarisk andel fastsettes ved at i) foretakets nettoeiendeler ved avvikling inndeles i enheter på like store beløp, og ii) dette beløpet multipliseres med antallet enheter som innehaveren av det finansielle instrumentet eier. b) Instrumentet tilhører en klasse av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter. For at det skal tilhøre en slik klasse i) må instrumentet ikke ha noen prioritet over andre krav på foretakets eiendeler ved avvikling, og ii) er det ikke nødvendig å konvertere instrumentet til et annet instrument før det tilhører den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter. c) Alle finansielle instrumenter i den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter, må innebære de samme kontraktsmessige pliktene for det utstedende foretaket til å levere en proratarisk andel av sine nettoeiendeler ved avvikling. 16D For at et instrument skal klassifiseres som egenkapitalinstrument må det ha alle de førnevnte egenskapene, og i tillegg må utsteder ikke inneha andre finansielle instrumenter eller kontrakter der a) kontantstrømmene i hovedsak er basert på resultatet, på endringen i innregnede nettoeiendeler eller på endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets levetid (instrumentets eventuelle virkninger medregnes ikke), og b) restavkastningen i hovedsak begrenses eller fastsettes til instruments innehavere. Ved anvendelse av denne betingelsen skal foretaket ikke vurdere ikke-finansielle kontrakter med en innehaver av et finansielt instrument som beskrevet i nr. 16C som har

10 kontraktsvilkår som ligner kontraktsvilkårene i en tilsvarende kontrakt som kan inngås mellom en part som ikke er innehaver av et instrument, og det utstedende foretaket. Dersom foretaket ikke kan fastslå at denne betingelsen er oppfylt, skal instrumentet ikke klassifiseres som egenkapitalinstrument. Omklassifisering av instrumenter med innløsningsrett og instrumenter som pålegger foretaket en plikt til å levere en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler til en annen part ved en eventuell avvikling 16E Et foretak skal klassifisere et finansielt instrument som egenkapitalinstrument i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D fra tidspunktet da instrumentet har alle egenskapene og oppfyller betingelsene fastsatt i de nevnte numrene. Et foretak skal omklassifisere et finansielt instrument fra tidspunktet da instrumentet opphører å ha alle egenskapene eller oppfylle betingelsene fastsatt i de nevnte numrene. Dersom et foretak for eksempel innløser alle sine utstedte instrumenter uten innløsningsrett samt eventuelle instrumenter med innløsningsrett som har alle egenskapene og oppfyller alle betingelsene angitt i nr. 16A og 16B, skal foretaket omklassifisere instrumentene med innløsningsrett som egenkapitalinstrumenter fra tidspunktet da foretaket innløser instrumentene uten innløsningsrett. 16F Et foretak skal regnskapsføre omklassifiseringen av et instrument i samsvar med nr. 16E på følgende måte: a) Foretaket skal omklassifisere et egenkapitalinstrument som finansiell forpliktelse fra tidspunktet da instrument opphører å ha alle egenskapene eller oppfylle betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Den finansielle forpliktelsen skal måles til instrumentets virkelige verdi på tidspunktet for omklassifisering. Foretaket skal innregne i egenkapitalen eventuelle differanser mellom egenkapitalinstrumentets balanseførte verdi og den finansielle forpliktelsens virkelige verdi på tidspunktet for omklassifisering. b) Foretaket skal omklassifisere en finansiell forpliktelse som egenkapital fra tidspunktet da instrumentet har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Et egenkapitalinstrument skal måles til den finansielle forpliktelsens balanseførte verdi på tidspunktet for omklassifisering. Nr endres. Ingen kontraktsmessig plikt til å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel (nr. 16 a)) 17 Bortsett fra de omstendigheter som beskrives i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D, er et kritisk trekk ved forskjellen mellom en finansiell forpliktelse og et egenkapitalinstrument tilstedeværelsen av en kontraktsmessig plikt hos det finansielle instrumentets ene part (utstederen) til enten å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel til den annen part (innehaveren), eller å bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med innehaveren på betingelser som kan være ugunstige for utstederen. 18 Det reelle innholdet i et finansielt instrument, og ikke dets juridiske form, styrer klassifiseringen av instrumentet i foretakets balanseoppstilling. Reelt innhold og 9

11 10 juridisk form er ofte, men ikke alltid, overensstemmende. Enkelte finansielle instrumenter har en juridisk form som tilsvarer egenkapital, men er i realiteten forpliktelser, mens andre kan kombinere trekk knyttet til egenkapitalinstrumenter og trekk knyttet til finansielle forpliktelser. Eksempler: a) b) Et finansielt instrument som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter eller en annen finansiell eiendel (et «instrument med innløsningsrett»), er en finansiell forpliktelse, bortsett fra de instrumentene som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Det finansielle instrumentet er en finansiell forpliktelse selv om kontantbeløpet eller andre finansielle eiendeler blir fastsatt på grunnlag av en indeks eller et annet element som kan øke eller minske. Det faktum at det finnes en mulighet som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter eller en annen finansiell eiendel, betyr at instrumentet med innløsningsrett oppfyller definisjonen av en finansiell forpliktelse, bortsett fra de instrumentene som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Verdipapirfond med variabel kapital, aksjefond, ansvarlige selskaper og visse samvirkeforetak kan for eksempel gi andelseiere eller medlemmer rett til å innløse sine interesser hos utsteder når som helst mot et kontantbeløp, noe som medfører at andelseiernes eller medlemmenes interesser klassifiseres som finansielle forpliktelser, bortsett fra de instrumentene som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Klassifisering som en finansiell forpliktelse er imidlertid ikke til hinder for bruk av benevnelser som «netto eiendelsverdi henførbar til andelseiere» og «endring i netto eiendelsverdi henførbar til andelseiere» som er spesifisert i regnskapsoppstillingene til et foretak som ikke har noen innskutt egenkapital (for eksempel enkelte verdipapirfond og aksjefond, se Illustrative Example nr. 7), eller bruk av tilleggsopplysninger for å vise at de samlede medlemsinteressene omfatter poster, for eksempel reserver, som oppfyller definisjonen av egenkapital, og instrumenter med innløsningsrett, som ikke oppfyller denne definisjonen (se Illustrative Example nr. 8). 19 Dersom et foretak ikke har noen ubetinget rett til å unngå levering av kontanter eller en annen finansiell eiendel for å gjøre opp en kontraktsmessig plikt, oppfyller plikten definisjonen av en finansiell forpliktelse, bortsett fra de instrumentene som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Eksempler: Nr. 22, 23 og 25 endres. Etter nr. 22 tilføyes nytt nr. 22A. Oppgjør i foretakets egne egenkapitalinstrumenter (nr. 16 b)) 22 Unntatt som beskrevet i nr. 22A er en kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at foretaket (mottar eller) leverer et fast antall av egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel, et egenkapitalinstrument. En utstedt aksjeopsjon som for eksempel...

12 22A Dersom foretakets egne egenkapitalinstrumenter som skal mottas eller leveres av foretaket ved oppgjør av kontrakten, er finansielle instrumenter med innløsningsrett og har alle egenskapene og oppfyller betingelsene beskrevet i nr. 16A og 16B, eller er instrumenter som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling, og har alle egenskapene og oppfyller betingelsene beskrevet i nr. 16C og 16D, er kontrakten en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse. Dette gjelder også en kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at foretaket mottar eller leverer et fast antall slike instrumenter i bytte mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel. 23 Bortsett fra de omstendighetene som er beskrevet i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D, fører en kontrakt som innebærer en plikt for et foretak til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter eller en annen finansiell eiendel, til en finansiell forpliktelse for nåverdien av innløsningsbeløpet (for eksempel for nåverdien av framtidig gjenkjøpspris, opsjonens utøvelseskurs eller et annet innløsningsbeløp). Dette er tilfellet selv om selve kontrakten er et egenkapitalinstrument. Et eksempel Vilkår for betinget oppgjør 25 Et finansielt instrument kan tvinge foretaket til å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel eller til å på foreta oppgjør på annen måte slik at det vil utgjøre en finansiell forpliktelse, i tilfelle det inntreffer eller ikke inntreffer noen usikre framtidige hendelser (eller avhengig av utfallet av usikre omstendigheter) som ligger utenfor kontrollen til både utsteder og innehaver av instrumentet, som for eksempel en endring i en aksjemarkedsindeks, konsumprisindeks, rentesats eller skattekrav, eller utsteders framtidige inntekter, nettoinntekt eller forholdstallet mellom gjeld og egenkapital. Utsteder av et slikt instrument har ikke en ubetinget rett til å unngå levering av kontanter eller en annen finansiell eiendel (eller på annen måte gjøre den opp slik at det vil utgjøre en finansiell forpliktelse). Derfor er den en finansiell forpliktelse for utsteder, med mindre a) den delen av bestemmelsen om betinget oppgjør som ville kunne framtvinge oppgjør i kontanter eller en annen finansiell eiendel (eller på en annen måte slik at det ville utgjøre en finansiell forpliktelse), ikke er reell, b) utsteder kan bli tvunget til å gjøre opp plikten i kontanter eller i en annen finansiell eiendel (eller å gjøre den opp på en annen måte slik at det ville utgjøre en finansiell forpliktelse) bare ved en eventuell oppløsning, eller c) instrumentet har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B. Overskriften foran nr. 96 endres. Etter nr. 96 tilføyes nye nr. 96A-96C. Etter nr. 97B tilføyes nytt nr. 97C. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 96A Ved «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling» (endringer av IAS 32 og IAS 1), utstedt i februar 2008, ble det stilt krav om at finansielle instrumenter som inneholder alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D skal klassifiseres som 11

13 egenkapitalinstrument, nr. 11, 16, 17 19, 22, 23, 25, AG13, AG14 og AG27 ble endret, og nye nr. 16A 16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A AG14J og AG29A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette, og samtidig anvende de tilknyttede endringene av IAS 1, IAS 39, IFRS 7 og IFRIC 2. 96B Ved «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling» ble det innført et unntak med begrenset virkeområde. Et foretak skal derfor ikke anvende unntaket analogt. 96C Klassifiseringen av instrumenter i henhold til dette unntaket skal begrenses til regnskapsføring av slike instrumenter i henhold til IAS 1, IAS 32, IAS 39 og IFRS 7. Instrumentet skal ikke betraktes som et egenkapitalinstrument i henhold til andre veiledninger, for eksempel IFRS 2. «Aksjebasert betaling». 97C Ved anvendelse av endringene beskrevet i nr. 96A, kreves det av foretaket at et sammensatt finansielt instrument med plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling, deles inn i separate forpliktelses- og egenkapitaldeler. Dersom forpliktelsesdelen ikke lenger er utestående, innebærer en tilbakevirkende anvendelse av endringene av IAS 32 at to deler av egenkapitalen skilles ut. Den første delen er i opptjent egenkapital, og representerer kumulativ samlet rente påløpt på forpliktelsesdelen. Den andre delen representerer den opprinnelige egenkapitaldelen. Derfor trenger ikke foretaket å foreta denne todelingen dersom forpliktelsesdelen ikke lenger er utestående på tidspunktet da endringene trer i kraft. I vedleggets «Veiledning i anvendelse» endres AG13 og AG14. Etter AG14 tilføyes en overskrift, AG14A AG14D, en ny overskrift, AG14E, en ny overskrift, AG14F AG14I, en ny overskrift og AG14J. Egenkapitalinstrumenter 12 AG13 Eksempler på egenkapitalinstrumenter omfatter ordinære aksjer uten innløsningsrett, enkelte typer preferanseaksjer (se nr. 16A og 16B), enkelte instrumenter som pålegger foretaket en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling (se nr. 16C og 16D), enkelte typer preferanseaksjer (se AG25 og AG26) og tegningsretter eller utstedte kjøpsopsjoner som tillater innehaver å tegne seg for eller kjøpe et fast antall ordinære aksjer uten innløsningsrett i det utstedende foretaket i bytte mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel. Et foretaks plikt til å utstede eller kjøpe et fast antall av egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel er et egenkapitalinstrument for foretaket (unntatt som beskrevet i nr. 22A). Dersom en slik kontrakt imidlertid medfører en plikt for foretaket til å betale i kontanter eller med en annen finansiell eiendel (og kontrakten ikke er klassifisert som egenkapital i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D), medfører den også at det oppstår en forpliktelse for nåverdien av innløsningsbeløpet (se AG27 a)). En utsteder av ordinære aksjer uten innløsningsrett påtar seg en forpliktelse når denne gjør de formelle handlinger for å foreta en utdeling og blir rettslig forpliktet overfor aksjonærene til dette. Dette kan være tilfellet etter en

14 erklæring om utbytte eller når foretaket kommer under likvidasjon og eventuelle eiendeler som er igjen etter at forpliktelsene er oppfylt, utdeles til aksjonærene. 13 AG14 En kjøpt kjøpsopsjon eller en annen tilsvarende kontrakt anskaffet av et foretak som gir foretaket rett til å gjenanskaffe et fast antall av sine egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot levering av et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel, er ikke en finansiell eiendel for foretaket (unntatt som beskrevet i nr. 22A). Et eventuelt vederlag som ble betalt for en slik kontrakt, blir isteden fratrukket i egenkapitalen. Klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser (nr. 16A b) og 16C b)) AG14A AG14B AG14C AG14D Nr. 16A og 16C innebærer blant annet at det finansielle instrumentet tilhører den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser. Når foretaket skal fastsette hvorvidt et instrument tilhører den underordnede klassen, skal foretaket evaluere instrumentets krav ved avvikling som om det skulle avvikles på tidspunktet da instrumentet klassifiseres. Et foretak skal revurdere klassifiseringen dersom relevante omstendigheter endres. Dersom foretaket utsteder eller innløser et annet finansielt instrument, kan dette for eksempel virke inn på hvorvidt det aktuelle instrumentet tilhører den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser. Et instrument som har fortrinnsrett ved avvikling av foretaket, er ikke et instrument med rett til en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler. Et instrument har for eksempel fortrinnsrett ved avvikling dersom det gir innehaveren rett til et fast utbytte ved avvikling, i tillegg til en andel av foretakets nettoeiendeler, når andre instrumenter i den underordnede klassen som gir rett til en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler, ikke har samme rett ved avvikling. Dersom et foretak bare har én klasse av finansielle instrumenter, skal denne klassen behandles som om den var underordnet alle andre klasser. Samlede forventede kontantstrømmer som kan henføres til instrumentet i instrumentets levetid (nr. 16A e)) AG14E De samlede forventede kontantstrømmene som kan knyttes til instrumentet i instrumentets levetid, er i hovedsak basert på resultatet, på endringen i innregnede nettoeiendeler eller på endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets levetid. Resultatet og endringen i innregnede nettoeiendeler skal måles i samsvar med de relevante IFRS-er. Transaksjoner som inngås av en innehaver av et instrument som ikke er foretakets eier (nr. 16A og 16C) AG14F Innehaveren av et finansielt instrument med innløsningsrett eller et instrument som pålegger foretaket en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling, kan inngå transaksjoner med

15 foretaket i en annen rolle enn den som en eier har. Innehaveren av et instrument kan for eksempel også være ansatt i foretaket. Det er bare de kontantstrømmene og kontraktsvilkårene som er knyttet til instrumentet og berører innehaveren av instrumentet i hans rolle som foretakets eier, som skal tas hensyn til ved vurderingen av hvorvidt instrumentet skal klassifiseres som egenkapital i henhold til nr. 16A eller 16C. 14 AG14G AG14H AG14I Som eksempel kan nevnes et kommandittselskap med både kommandittister og komplementarer. Noen komplementarer kan stille garanti for foretaket og motta vederlag for denne garantien. I slike situasjoner vil garantien og de tilknyttede kontantstrømmene berøre instrumentets innehavere i deres rolle som garantister, og ikke i deres rolle som foretakets eiere. En slik garanti med tilknyttede kontantstrømmer vil derfor ikke medføre at komplementarene blir betraktet som underordnet kommandittistene og ikke blir tatt hensyn til ved vurderingen av hvorvidt kontraktsvilkårene for kommandittistenes og komplementarenes instrumenter er identiske. Et annet eksempel er en resultatdelingsordning der gevinster og tap fordeles på instrumentets innehavere på grunnlag av tjenester de har ytt eller forretninger de har generert i inneværende og tidligere år. Slike ordninger er transaksjoner med innehavere av instrumenter som ikke handler i sin rolle som eiere, og skal ikke tas hensyn til ved vurderingen av de egenskaper som er oppført i nr. 16A eller 16C. Resultatdelingsordninger der gevinster og tap fordeles på instrumentenes innehavere ut fra disse instrumentenes nominelle beløp sett i forhold til andre i samme klasse, representerer transaksjoner med instrumentenes innehavere i deres rolle som eiere, og skal tas hensyn til ved vurderingen av egenskapene oppført i nr. 16A eller 16C. Kontantstrømmene og kontraktsvilkårene for en transaksjon mellom instrumentets innehaver (ikke i dennes rolle som eier) og det utstedende foretaket må svare til en tilsvarende transaksjon som kan finne sted mellom en part som ikke er innehaver av et instrument, og det utstedende foretaket. Ingen andre finansielle instrumenter eller kontrakter der de samlede kontantstrømmene i betydelig grad fastsetter eller begrenser restavkastningen til innehaveren av instrumentet (nr. 16B og 16D) AG14J En av betingelsene for at et finansielt instrument som ellers oppfyller kriteriene i nr. 16A eller 16C, kan klassifiseres som egenkapital, er at foretaket ikke har noen andre finansielle instrumenter eller kontrakter a) der de samlede kontantstrømmene i hovedsak er basert på resultatet, på endringen i innregnede nettoeiendeler eller på endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler, og b) som i stor grad begrenser eller fastlegger virkningen av restavkastningen. Det er lite sannsynlig at de følgende instrumentene, når det inngås avtale om dem på normale kommersielle vilkår mellom ikke-nærstående parter, vil forhindre at andre instrumenter som ellers oppfyller kriteriene i nr. 16A eller 16C, skal klassifiseres som egenkapital: a) Instrumenter der de samlede kontantstrømmene i hovedsak er basert på foretakets særskilte eiendeler.

16 15 b) Instrumenter der de samlede kontantstrømmene er basert på en prosentdel av driftsinntektene. c) Kontrakter som er utformet for å belønne enkelte ansatte for tjenester de har utført for foretaket. d) Kontrakter som krever at en mindre prosentdel av gevinsten skal utbetales som betaling for tjenesteytelser eller leverte varer. AG27 endres, og etter AG29 tilføyes nytt AG29A. AG27 Følgende eksempler illustrerer hvordan ulike typer av kontrakter vedrørende et foretaks egne egenkapitalinstrumenter klassifiseres: a) En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at det mottar eller leverer et fast antall av egne aksjer uten noe framtidig vederlag, eller bytter et fast antall av egne aksjer mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel, er et egenkapitalinstrument (unntatt som beskrevet i nr. 22A). Derfor blir et eventuelt vederlag som mottas eller betales for en slik kontrakt, lagt til eller trukket fra direkte i egenkapitalen. Et eksempel er en utstedt aksjeopsjon som gir motparten en rett til å kjøpe et fast antall av foretakets aksjer til et fast kontantbeløp. Dersom kontrakten imidlertid krever at foretaket kjøper (innløser) sine egne aksjer for kontanter eller en annen finansiell eiendel på et tidspunkt som er fastsatt eller lar seg fastsette, eller ved påkrav, skal foretaket også innregne en finansiell forpliktelse for nåverdien av innløsningsbeløpet (unntatt når det gjelder instrumenter som har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D). Et eksempel er et foretaks plikt i henhold til en ikkebørsomsatt terminkontrakt til å kjøpe tilbake et fastsatt antall egne aksjer til et fastsatt kontantbeløp. b) Et foretaks plikt til å kjøpe sine egne aksjer for kontanter fører til en finansiell forpliktelse for innløsningsbeløpets nåverdi, selv om antallet aksjer som foretaket er forpliktet til å kjøpe tilbake, ikke er fast, eller plikten er betinget av at motparten utøver en innløsningsrett (unntatt som beskrevet i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D). Ett eksempel på en betinget plikt er et utstedt opsjon som krever at foretaket kjøper tilbake sine egne aksjer for kontanter dersom motparten utøver sin opsjon. c) En kontrakt som skal gjøres opp i kontanter eller med en annen finansiell eiendel, er en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse selv om kontantbeløpet eller en annen finansiell eiendel som vil mottas eller leveres, er basert på endringer i markedsprisen på foretakets egen egenkapital (unntatt som beskrevet i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D). Et eksempel på dette er en aksjeopsjon som skal gjøres opp netto i kontanter. d) AG29A Noen typer instrumenter som pålegger foretaket en kontraktsmessig plikt, er klassifisert som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Klassifisering i samsvar med disse numrene er et unntak fra de

17 prinsipper som ellers anvendes i denne standard for å klassifisere et instrument. Dette unntaket gjelder ikke for klassifisering av ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskapet. Instrumenter som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med enten nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i det separate eller individuelle finansregnskapet, og som er ikke-kontrollerende eierinteresser, klassifiseres derfor som forpliktelser i konsernets finansregnskap. 16 Endringer av IAS 1 DEFINISJONER Etter nr. 8 tilføyes nytt nr. 8A. Presentasjon av finansregnskap (revidert i 2007) 8A Følgende begreper er beskrevet i IAS 32: «Finansielle instrumenter presentasjon», og benyttes i denne standard i den betydning som er fastsatt i IAS 32: a) finansielle instrumenter med innløsningsrett som er klassifisert som egenkapitalinstrument (beskrevet i IAS 32 nr. 16A og 16B), b) et instrument som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling og er klassifisert som egenkapitalinstrument (som beskrevet i IAS 32 nr. 16C og 16D). Informasjon som skal presenteres enten i balanseoppstillingen eller i notene Etter nr. 80 tilføyes nytt nr. 80A. 80A Dersom et foretak har omklassifisert a) et finansielt instrument med innløsningsrett som er klassifisert som egenkapitalinstrument, eller b) et instrument som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling og er klassifisert som egenkapitalinstrument. mellom finansielle forpliktelser og egenkapital, skal foretaket opplyse om hvilket beløp som er omklassifisert til og fra hver kategori (finansielle forpliktelser eller egenkapital), samt tidspunktet for og årsaken til omklassifiseringen. Etter nr. 136 tilføyes ny overskrift og nytt nr 136A. Nr. 138 endres.

18 17 Finansielle instrumenter med innløsningsrett klassifisert som egenkapital 136A Når det gjelder finansielle instrumenter med innløsningsrett klassifisert som egenkapital, skal foretaket opplyse om følgende (i den grad opplysningene ikke er gitt et annet sted): a) sammendrag av kvantitative data om beløpet som er klassifisert som egenkapital, b) foretakets mål, politikk og framgangsmåter for å håndtere sin plikt til å gjenkjøpe eller innløse instrumentene når instrumentets innehaver krever dette, herunder eventuelle endringer fra forrige periode, c) den forventede utgående kontantstrømmen ved innløsning eller gjenkjøp av denne klassen av finansielle instrumenter, og d) informasjon om hvordan den forventede utgående kontantstrømmen ved innløsning eller gjenkjøp ble fastsatt. Andre opplysninger 138 Et foretak skal gi opplysninger om følgende dersom dette ikke er gjort andre steder i opplysninger som offentliggjøres sammen med finansregnskapet: a) foretakets hjemsted og juridiske form, hvilken stat foretaket er registrert i, samt foretakets forretningskontor (eller hovedstedet for virksomheten, dersom dette er forskjellig fra foretakets registrerte forretningskontor), b) en beskrivelse av arten av foretakets virksomhet og hovedaktiviteter, c) navnet på morforetaket og det overordnede morforetaket i konsernet, og d) dersom det dreier seg om et foretak med begrenset levetid, informasjon om foretakets levetid. Etter nr. 139A tilføyes nytt nr. 139B. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 139B Ved «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling» (endringer av IAS 32 og IAS 1), utstedt i februar 2008, ble nr. 138 endret og nye nr. 8A, 80A og 136A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette, og samtidig anvende de tilknyttede endringene av IAS 32, IAS 39, IFRS 7 og IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter».

19 18 Endringer av IFRS 7, IAS 39 og IFRIC 2 Foretakene skal anvende følgende endringer av IAS 7, IAS 39 og IFRIC 2 når de anvender de tilknyttede endringene av IAS 32 og IAS 1. Nr. 3 endres. VIRKEOMRÅDE IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 3 Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: a) f) instrumenter som skal klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Etter nr. 44B tilføyes nytt nr. 44C. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 44C Et foretak skal anvende endringene i nr. 3 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling» (endringer av IAS 32 og IAS 1), utstedt i februar 2008, på en tidligere periode, skal endringen av nr. 3 anvendes på denne tidligere perioden. Nr. 2 d) endres. VIRKEOMRÅDE IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling 2 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: d) finansielle instrumenter som er utstedt av foretaket, og som oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument i IAS 32 (herunder opsjoner og tegningsretter), eller som skal klassifiseres som egenkapitalinstrument i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal

20 19 imidlertid anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i bokstav a) ovenfor. Etter nr. 103E tilføyes nytt nr.103f. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 103F Et foretak skal anvende endringene i nr. 2 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling» (endringer av IAS 32 og IAS 1), utstedt i februar 2008, på en tidligere periode, skal endringen av nr. 2 anvendes på denne tidligere perioden. IFRIC 2 Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter Under «Henvisninger» endres fotnoten. (*) I august 2005 ble tittelen på IAS 32 endret til IAS 32: «Finansielle instrumenter presentasjon». I februar 2008 endret IASB IAS 32 ved å kreve at instrumenter skal klassifiseres som egenkapital dersom de har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Nr. 6 og 9 endres, og nytt nr. 14A skal lyde: KONSENSUS 6 Medlemsandeler som ville ha blitt klassifisert som egenkapital dersom medlemmene ikke hadde hatt en rett til å kreve innløsning, er egenkapital såframt en av betingelsene i nr. 7 og 8 er oppfylt, eller såframt medlemsandelen har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Bankinnskudd på anfordring, herunder foliokonti, innskuddskonti og tilsvarende kontrakter som oppstår når medlemmer opptrer som kunder, er finansielle forpliktelser i foretaket. 9 Et ubetinget forbud kan være absolutt på den måten at all innløsning er forbudt. Et ubetinget forbud kan være partielt på den måten at det forbyr innløsning av medlemsandeler dersom en innløsning ville medføre at antallet andeler eller størrelsen på innskuddskapital fra medlemsandeler ville falle under et visst nivå. Medlemsandeler som overstiger det beløp som det er forbudt å innløse, er forpliktelser, med mindre foretaket har en ubetinget rett til å nekte innløsning som beskrevet i nr. 7, eller medlemsandelene har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. I noen tilfeller kan antallet andeler eller størrelsen på innskuddskapital som omfattes av forbudet mot innløsning, variere fra tid til annen. En slik endring i innløsningsforbudet medfører en overføring mellom finansielle forpliktelser og egenkapital.

21 20 IKRAFTTREDELSE 14A Et foretak skal anvende endringene i nr. 6, 9, A1 og A12 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig verdi, og plikter som oppstår ved avvikling» (endringer av IAS 32 og IAS 1), utstedt i februar 2008, på en tidligere periode, skal endringene av nr. 6, 9, A1 og A12 anvendes på denne tidligere perioden. I vedlegget (Eksempler på anvendelse av denne tolknings konsensus) endres nr. A1 og A12. EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AV DENNE TOLKNINGS KONSENSUS A1 Dette vedlegg inneholder sju eksempler på anvendelse av IFRICs konsensus. Eksemplene utgjør ikke en uttømmende liste; andre mønstre er mulige. I hvert eksempel antas det at det ikke finnes andre betingelser enn dem som er angitt som saksforhold i eksempelet, som ville kreve at det finansielle instrumentet ble klassifisert som finansiell forpliktelse, og at det finansielle instrumentet ikke har alle egenskapene eller oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Eksempel 4 Klassifisering A12 I dette tilfellet blir VE klassifisert som egenkapital og VE som finansielle forpliktelser. I tillegg til de numrene i IAS 32 som allerede er sitert, står det blant annet følgende i nr. 18 b):... Et finansielt instrument som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter eller en annen finansiell eiendel (et «instrument med innløsningsrett»), er en finansiell forpliktelse, bortsett fra de instrumentene som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Det finansielle instrumentet er en finansiell forpliktelse selv om kontantbeløpet eller andre finansielle eiendeler blir fastsatt på grunnlag av en indeks eller et annet element som kan øke eller minske. Det faktum at det finnes en mulighet som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter eller en annen finansiell eiendel, betyr at instrumentet med innløsningsrett oppfyller definisjonen av en finansiell forpliktelse, bortsett fra de instrumentene som klassifiseres som egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D.

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R T OJ L 244/09, p. 6-9

NOR/309R T OJ L 244/09, p. 6-9 NOR/309R0839.00T OJ L 244/09, p. 6-9 Commission Regulation (EC) No 839/2009 of 15 September 2009 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005. av 7. juli 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005. av 7. juli 2005 Nr. 38/463 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005 2008/EØS/38/57 av 7. juli 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6 NOR/310R0550.00T OJ L 157/10, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1375.sd OJ L 346/13, p. 42-46 COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p

NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p. 16-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0301.sd OJ L 90/13, p. 78-85 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 460/2009 of 4 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1165.00T OJ L 314/09, p. 21-26 COMMISSION REGULATION (EC) No 1165/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Nr. 22/690 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 22/690 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 22/690 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2237/2004 2008/EØS/22/70 av 29. desember 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse

Detaljer

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 254/2009 of 25 March 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41

NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41 NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41 Commission Regulation (EC) No 2237/2004 of 29 December 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/308R T OJ L 338/08, p

NOR/308R T OJ L 338/08, p NOR/308R1260.00T OJ L 338/08, p. 10-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010 Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010 2015/EØS/37/19 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Nr. 58/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010. av 19. juli 2010

Nr. 58/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010. av 19. juli 2010 Nr. 58/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010 2015/EØS/58/64 av 19. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Nr. 69/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009. av 25. mars 2009

Nr. 69/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009. av 25. mars 2009 Nr. 69/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009 2014/EØS/69/14 av 25. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

NOR/305R0211.00T OJ L 41/05, p. 1-27

NOR/305R0211.00T OJ L 41/05, p. 1-27 NOR/305R0211.00T OJ L 41/05, p. 1-27 Commission Regulation (EC) No 211/2005 of 4 February 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005 Nr. 23/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005 2008/EØS/23/14 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOR/310R T OJ L 77/10, p

NOR/310R T OJ L 77/10, p NOR/310R0243.00T OJ L 77/10, p. 33-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 243/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 Commission Regulation (EC) No 1864/2005 of 15 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 36/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009 2015/EØS/36/29 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1174.sd OJ L 312/13, p. 1-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1864/2005. av 15. november 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1864/2005. av 15. november 2005 Nr. 9/323 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1864/2005 2009/EØS/9/32 av 15. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/307R1358.00T OJ L 304/07, p. 9-20

NOR/307R1358.00T OJ L 304/07, p. 9-20 NOR/307R1358.00T OJ L 304/07, p. 9-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1358/2007 of 21 November 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009 2014/EØS/56/52 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/311R0149.sd OJ L 46/11, p. 1-13

NOR/311R0149.sd OJ L 46/11, p. 1-13 NOR/311R0149.sd OJ L 46/11, p. 1-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 149/2011 of 18 February 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1254.em OJ L 360/12, p. 1-77 COMMISSION REGULATION (EU) No 1254/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004 Nr. 54/859 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004 2007/EØS/54/27 av 6. april 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Nr. 22/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004. av 19. november 2004

Nr. 22/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004. av 19. november 2004 Nr. 22/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004 2008/EØS/22/68 av 19. november 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1255.em OJ L 360/12, p. 78-144 COMMISSION REGULATION (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17 NOR/304R0707.00T OJ L 111/04, p. 3-17 Commission Regulation (EC) No 707/2004 of 6 April 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

NOR/304R2236.00T OJ L 392/04, p. 1-145

NOR/304R2236.00T OJ L 392/04, p. 1-145 NOR/304R2236.00T OJ L 392/04, p. 1-145 Commission Regulation (EC) No 2236/2004 of 29 December 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004 Nr. 38/445 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/38/55 av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper(*) (2004/913/EF) KOMMISJONEN FOR DE

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Høring NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt

Høring NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Oslo, 2.12.2015 Høring NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt Det vises til brev fra Finansdepartementet av 2.9.2015

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005 Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.2.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005 2009/EØS/9/33 av 8. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

NOR/312R0475.em OJ L 146/12, p. 1-40

NOR/312R0475.em OJ L 146/12, p. 1-40 NOR/312R0475.em OJ L 146/12, p. 1-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 475/2012 of 5 June 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

Nr. 10/190 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 108/2006. av 11. januar 2006

Nr. 10/190 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 108/2006. av 11. januar 2006 Nr. 10/190 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.2.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 108/2006 2009/EØS/10/30 av 11. januar 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0070.00T OJ L 21/09, p. 16-37 COMMISSION REGULATION (EC) No 70/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/304R T OJ L 363/04, p. 1-65

NOR/304R T OJ L 363/04, p. 1-65 NOR/304R2086.00T OJ L 363/04, p. 1-65 Commission Regulation (EC) No 2086/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 on the adoption of certain international accounting standards in

Detaljer