Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap."

Transkript

1 møtepapirene er også å finne på: Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Allmøte vår 2011 Onsdag 4. mai 2011 kl kl i Festsalen på Samfunnet Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god og konstruktiv debatt slik at møtet er ferdig til kl Snacks og grillmat blir servert etter møtet! Hvis regn: Pizza under møtet!

2 ALLMØTE VÅR

3 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ALLMØTE OPPNEVNING AV TELLEKORPS RAPPORT FRA VÅRENS VIRKSOMHET STUDENTSTYRET NSO-ÅS Rapport fra vårens virksomhet utover handlingsprogrammet Evaluering av handlingsprogrammet for våren FORSKNINGSNEMNDA STUDIENEMNDA SIÅS-STYRET UNIVERSITETSSTYRET FELLESSTYRET SEMESTERETS BESTE FORELESER HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET STUDENTSTYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM HØSTEN LANGSIKTIG HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET VEDTAKSSAK ENDRING AV STILLINGSINNSTRUKS FOR STYREMEDLEM VALGT PÅ VÅREN PRESENTASJON TIL URNEVALG STUDENTSTYRET NSU-ÅS Leder Internasjonalt ansvarlig Styremedlem UNIVERSITETSSTYRET VED UMB Fast representant Vara representant STUDENTDEMOKRATIETS VALGNEMND EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Guro Karoline Flugon Aase Presentasjon ALLMØTE VÅR

4 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Godkjenning av forretningsorden 1.3 Godkjenning av referat fra forrige Allmøte Referatet fra Høstallmøtet-2010 er lagt ut på vår hjemmeside, og ligger ikke ved i papirutgaven av sakspapirene. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Se ellers Oppnevning av tellekorps Rapport fra vårens virksomhet 2.1 Studentstyret NSO-Ås Rapport fra vårens virksomhet utover handlingsprogrammet Studentstyret våren 2011 Studentstyret har dette semesteret bestått av følgende personer: Leder: Ole Martin Steien Nestleder: Kaja Mathilde Heltorp Velferdsansvarlig: Zuzana Mičeková Internasjonalt ansvarlig: Nora Svenson Paus Markedsføringsansvarlig: Erika Berle Styremedlem: Helene Lund-Johansen Studentting våren 2011 Det har som normalt avholdt tre Studentting våren Saker som har blitt diskutert/behandlet utover de faste postene er blant annet: Studentenes innspill til reforhandling av avtaler mellom UMB Faglig organisering av det nye universitetet Studenttinget har blitt løpende orientert om utviklingen i byggingen av vetrinærfasilitetene og har fått utale seg om Studentstyrets innspill i prosessen Dyp jordvarme som framtidig energikilde for UMB Innspill til Studentstyrets uttalelse til internasjonaliseringsplan Vedtatt studentenes ønske om satsning på e-læring Helsetilbudet til UMB studentene ALLMØTE VÅR

5 Norsk studentorganisasjon (NSO) Studentdemokratiet NSO-Ås er et medlemslag i Norsk studentorganisasjon. NSO har om lag 44 medlemslag og representerer nesten studenter i Norge. NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter. Ås er representert ved en representant i Landsstyret (LS) og med fire delegater på Landsmøtet (LM). I tillegg er det flere underkomiteer og utvalg bestående av UMBstudenter. Dette semesteret er det hittil blitt arrangert to LS-møter og NSOs første LM i historien. Viktige politiske saker som har vert diskutert og vedtatt dette semesteret er: Politisk plattform: Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Arbeidsprogram for NSO 2011/2012 Høringssvar: Ny lov om Studentsamskipnader Av organisatoriske vedtak er det dette semesteret bestemt: Organisasjonserklæring for NSO 2011/2012 Vedtekter Valg av nytt arbeidsutvalg i NSO Se for øvrig På Landsmøtet stilte følgende delegater fra UMB, valgt på høstallmøtet Nora Svenson Paus - Lene Elizabeth Hodge - Torbjørn Kornstad - Frida Holand (vara for Ulla Jensen) - Ole Martin Steien (observatør) På Landsmøtet ble følgende UMB-studenter valg til diverse verv i NSO - Nora Svenson Paus Leder, internasjonal komité - Liv Arnica Hovland Kontroll- og organisasjonskomiteen NSO-Ås har også hatt besøk fra European Student Union (ESU) da de var i Norge for å akkreditere NSO som medlemsland i ESU. Dette var et hyggelig og inspirerende besøk. Fadderordning Studenttinget har valgt Torbjørn Kornstad til Faddergeneral for fadderuken høst Arbeidet med planleggingen er i gang og semesterstart og fadderuke er i år en uke senere enn tidligere. Dvs at oppstartshelgen begynner 13. august. Likestillingskomiteen Komiteen ledes av prorektor Mari Sundli Tveit. I Likestillingskomiteen har man sett på hvilke utfordringer man står overfor ved UMB med tanke på likestilling og hvordan man kan utjevne ulikheter på best mulig måte. I 2010 ble det tildelt kr i strategiske midler. Dette ble brukt til to stipender på kr til kvinner som ønsket å kvalifisere seg til professor. I 2011 ble det tildelt kr for å øke rekrutteringen av kvinner. Disse skal gå til kurs, kvalifiseringsstipend og startpakke for kvinner. Startpakker er et av mange konkrete tiltak som skal gis til kvinner på institutter der kvinneandelen er lavere enn 20 % på førsteamanuensis - eller professornivå. Vi har hatt besøk av KIF komiteen som er Komiteen for kjønnsbalanse i forskning, nedsatt av Kunnskapsdepartementet. De var imponert over stasingen til UMB og mener vi er på riktig vei fremover. Men det er fortsatt mange utfordringer som gjenstår for å få en lik kjønnsbalanse på Universitetet. ALLMØTE VÅR

6 Utdanningsprisen Studentstyret har hatt to plasser i komiteen for utdanningsprisen. Universitetet tildeler Utdanningsprisen annen hvert år. Utdanningsprisen skal stimulere og motivere fagmiljøene ved UMB til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger og å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvaliteten. Prisen utdeles etter nominasjon for tiltak som igangsetter vedvarende aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet. I 2011 skal Utdanningsprisen tildeles på vårkonferansen. Strategiske handlingsplaner for UMB Denne våren har det vært jobbet med to strategiske handlingsplaner på UMB; en for internasjonalisering og en miljøhandlingsplan. Internasjonalt ansvarlig har deltatt i arbeidsgruppen for handlingsplan for internasjonalisering, mens Lene Elizabeth Hodge og Bård Sødal Grasbekk representerer studentene i den nyoppstartede arbeidsgruppen for handlingsplan for miljø. Karrieresenteret I februar ble Audun Melhus ansatt på UMB, og skal drive Karrieresenteret. Han vil jobbe med utvikling av karrieretjenester i samarbeid med studieavdelingen og studieveiledrene for å gjøre dem mer bevisst mot karriere. Karrieresenteret vil sammen med Samfunnet bidra til å gjøre Karrieredagen på UMB enda bedre. Styremedlem i Studentstyret er også med komiteen på Samfunnet som jobber med Karrieredagen. Læringsmiljøutvalget (LMU) LMU er et pålagt utvalg for samtlige høyskoler og universiteter. Utvalget er pålagt av loven å ha lik representasjon av studenter og ansatte, og har som sitt mandat å anbefale tiltak til Universitetsstyrets budsjettbehandling. Studentrepresentantene i LMU har vært velferdsansvarlig, nestleder og leder i Studentstyret, i tillegg til styreleder i SIÅs. Sanksjonene for forsinket sensur går til mindre læringsmiddeltiltak som fordeles av læringsmiljøutvalget. De mindre læringsmiljøtiltakene ble prioritert av Studentstyret på bakgrunn av søknader fra fagutvalg. Det kom inn totalt 7 søknader. Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak våren 2011: Tiltak Kostnadsoverslag ergonomiske stoler til utlån ,- 2 Bedre tilpassede lesesalsmøbler på BT3A ,- 3 Nye stoler til datasal ved IHA, ,- 4 Nye stoler til datasal på TF, TF ,- SUM ,- Prosjektene iverksettes etter et samarbeid mellom fagutvalgene, instituttene, studieavdelingen og DSA. Det må utarbeides detaljplaner og kostnadsramme for hvert prosjekt, og detaljplaner, innkjøp og montering organiseres i samarbeid mellom SA og DSA. Videre har LMU fulgt opp vedtak om fordeling av LMU midler fra 2010 og blitt forelagt en særdeles flott møbleringsplan for kjelleren i tårnbygningen. LMU har gjennomgått og revidert spørsmålene til trivselsundersøkelsen som alle UMB studenter blir spurt om å svare på dette semesteret. Vi avventer resultatet av undersøkelsen i spenning. ALLMØTE VÅR

7 Toppmøter Toppmøtet er et uformelt organ hvor de øverste tillitsvalgte studentene fra Studentstyret, Universitetsstyret, SiÅs, Samfunnsstyret, Fellesstyret og UKA møter toppledelsen ved UMB og SiÅs. Det har vært avholdt to møter i vårsemesteret. Sakene som har vært tatt opp er blant annet: Nye studentboliger Kvotestudenter og tildeling av bolig gjennom SiÅs Mottak og oppstart august 2011 Status boligtildeling høsten 2011 Orienteringer om status i DnU arbeidet Fremgangsmåter for støtte til fellesarrangementer UMB/NVH i regi av Studentsamfunnet og UKA Utleie av rom ved UMB, status på arbeidet med regler Instituttlederteamet Instituttlederteamet (ILT) består av instituttlederne, rektor, prorektor for undervisning og prorektor for forskning, universitetsdirektøren, leder i Studentstyret, samt andre fra ledelsen når det er saker som er innenfor deres område. ILT ledes av rektor og holdes ukentlig. Dette er et uformelt, men svært viktig organ for påvirkning og informasjon som er til stor nytte i Studentstyrets arbeide. ILT har dette semesteret blant annet jobbet med: - Samarbeidsavtalen mellom UMB og SiÅs - Fusjonen med NVH - Samorganisering av bibliotekene på UMB - Langsiktig plan for bygg på campus - Finansieringsmodell for DnU - Samfunnsoppdrag DnU - Faglig organisering DnU - LivLevende-prosjektet - Medarbeiderundersøkelse på UMB - Nytt senter for husdyrforsøk - Handslingsplan for internasjonalisering - Nytt satsningsområde: MAT - Saker til Universitetsstyret Det nye Universitetet Faglig organisering, styring og ledelse Studentdemokratiet, representert ved Nils-Ener Lundsbakken sitter i arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse på DnU. Arbeidsgruppen skal komme med et konkret forslag til ny organisasjons og styringsmodell for DnU (NVH+UMB) og vil levere en endelig rapport til Fellesstyret rett før sommeren Studenttinget og Studentstyret holder seg oppdatert på den store og viktige prosessen og har gitt innspill til arbeidsgruppens forslag til rapport. Samlokaliseringsprosessen Statsbygg Campus-Ås Leder sitter i referansegruppen til Statsbyggs prosjektgruppe (PG) for nye bygg på Campus-Ås i forbindelse med samlokaliseringen med NVH og VI. Byggeprosessen har hittil vært på skissenivå, men forprosjektet tar nå over. Det har vært veldig spennende og interessant og følge denne prosessen som er meget stor, kompleks og farer av gårde i veldig høyt tempo. Studentene har kommet med mange forslag og disse har til en viss grad blitt tatt videre i prosjektet. Når forprosjektet kommer ordentlig i gang vil det bli flere undergrupper som skal gå mer i detalj på forskjellige deler av prosjektet. Her vil det være svært viktig med gode studentrepresentanter fra UMB. ALLMØTE VÅR

8 Matsatsingen på UMB Universitetet har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan UMB skal satse på matområdet. Leder sitter i gruppen og det vil bli avgitt en rapport før sommeren som gir råd om hvilken retning UMB kan satse på utdanning og forskning innenfor mat. Bibliotekprosessen UMB har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på samorganisering av UMBs biblioteker til en enhet. Leder sitter i gruppen og Universitetsstyret vil få oversendt rapport i løpet av mai. Tanken er å legge NORAGRIC- og Sørhellingabiblioteket under et nytt Universitetsbibliotek sammen med det som er dagens Universitetsbibliotek. Dette vil kunne gi gode synergieffekter, både økonomisk og faglig for bibliotektilbudet for Ås-studentene. Det muliggjør også en fremtidig satsing i form av sentralt læringssenter under UB. Oslofjordalliansen Høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud, samt UMB har et formalisert samarbeid gjennom Oslofjordalliansen (OFA). Leder sitter i styret for samarbeidet. For UMBs del har alliansen ikke hatt stort fokus denne våren. Dette skyldes at HiØ, HiVe og HiBu nå har startet formelle fusjonsprosesser og UMB ikke er en del av dette. OFA består enda og har potensial til å være til nytte for UMBstudenter, men denne våren er ikke dette arbeidet prioritert i så særlig grad. Omorganisering av Studentdemokratiet På bakgrunn av vedtaket fra Vårallmøtet 2010 skulle det settes ned en gruppe som presenterer forslag til nye vedtekter og organisasjonsmodell for Studentdemokratiet NSO-Ås. På Studentting 4 i september var det en vedtakssak om å opprette denne gruppen, og Ole Martin Steien ble valgt inn med mulighet til å supplere gruppen. Tanken var på den tiden å utarbeide en rapport og også få til en studiepoenggivende oppgave tilknyttet arbeidet for å få en god prosess og faglig begrunnet forslag til vedtak. I løpet av høsten 2010 ble det opprettet en gruppe under Fellesstyret som skal se på den faglige organiseringen og styrig og ledelse ved Det nye Universitetet. Et arbeid som blant annet vil resultere i en ny organisasjonsmodell for Universitetet. Både antallet fakulteter, antall styringsnivåer, sentrale organer, og så videre vil dirkete påvirke hvordan organiseringen av Studentdemokratiet må være. Den Fellesstyrenedsatte arbeidsgruppens forslag vil ikke være endelig klart før sommeren Vedtaket av ny faglig organisering og styring og ledelse på Det nye Universitetet er planlagt vedtatt av Fellesstyret høsten 2011 med virkning fra Det ble avholdt et Ekstraordinært Allmøte 13. mars som svar på vedtaket fra Vårallmøtet Det ble ikke fremmet forslag til ny organiseringsform og nye vedtekter, slik vedtaket fra 2010 lyder. Begrunnelsen er den store usikkerheten til den helhetlige organiseringen av Det nye Universitetet og at det ikke vil være hensiktsmessig med en omorganisering av Studentdemokratiet NSO-Ås på nåværende tidspunkt. Studentdemokratiet bør heller starte omorganiseringen så snart det blir fattet vedtak om hvordan den nye organiseringen av universitetet blir. Studentdemokratiets Kick-off Studentdemokratiets Kick off ble arrangert 9. mars. Etter innspill fra Studentting og fagutvalg ble arrangementet avholdt i en sammenhengende bolk på kveldstid dette semesteret. Karrieresenter leder Audun Melaas holdt et innledende inspirasjonsforedrag. Julie Tangstad (US) og Ole Martin Steien (Sts) holdt en rask budsjettforståelsesinnføring. Temaene ble valgt på bakgrunn av dialog med tillitsvalgte i fagutvalgene og med Studentting. Det ble servert pizza, salat og snacks. Vi avsluttet Kick-off med uformell mingling i 5 etg. i Tårnbygningen. Arrangementet var godt besøkt, da spesielt den faglige biten. ALLMØTE VÅR

9 Rådgivningstjenesten og helsetjenesten Studentstyret har i løpet av vinteren fortsatt arbeidet fra høsten 2010 med å utvide helsetilbudet for studenter i Ås. Vi har arrangert fellesmøter med Helsestasjonen for ungdom og studenter (HFU), Ås kommune, Studentsamskipnaden og UMB-ledelsen. Bakgrunnen for at vi arbeider med dette er at det på deler av helse- og sosialrådgivingstilbudet er ganske presset på kapasitet, blant annet grunnet kraftig studentvekst. Målet er større kapasitet og tilgjengelighet på helsetjenestene til HFU, samt fjerning av øvre aldersgrense som i dag er 25 år. I dag ligger ballen hos UMB og SiÅs og Studentstyret vil presse på for å få et utvidet tilbud gjeldene fra høsten Saken var også oppe til behandling på Studentting 3, 11. april. Digitale læringsformer I Handlingsprogrammet for våren 2011 ble det fastsatt at Studentstyret skulle jobbe får økt e-læring ved UMB. Studentstyret har hatt møte med IT-sjef Geir Tutturen og Mike Moulton i sentraladministrasjonen. På dette møtet kom det frem at UMB ønsket en uttalelse fra studentene for å prioritere e-læring. På læringssenteret fremmet Studentstyret e-læring som en diskusjonssak på Studentting 1. På studentting 2 ble det fattet et vedtak om at Studenttinget ønsket at UMB skal satse på digitale læringsformer som et supplement i undervisningen for å øke læringsutbyttet. Bruk av digitale læringsformer må ikke gå på bekostning av kvalitet og læringsutbytte i fagene. UMB må også satse på at det startes flere kurs som er interaktive over nett slik at Ås-studenter kan følge kurs på andre læresteder og omvendt. Det forventes at opptak av forelesninger legges ut åpent tilgjengelig. Det forventes at UMB starter formelle prøveprosjekter i e-læring fra høsten Velferdsmidler Komiteen for tildeling av velferdsmidler har i år kr ,- til rådighet. Det ble til sammen søkt om kr ,- fra 56 lag og foreninger (10 mer enn i fjor), og det ble tildelt til sammen kr ,-. Det vil si at det står igjen NOK til høstens tildeling. Som i siste år det var en del søknader som manglet dokumentasjon på bruk av aktivitetsmidler mottatt ved forrige tildeling. Derfor legges det opp til at både reglement og søknadsskjema skal bli endret i løpet av høsten 2011, slik at det presiseres klarere at det skal legges ved regnskap. Inkluderingsmidler Komité for tildeling av inkluderingsmidler har i år kr til rådighet for tildeling kr blir direkte overført til ISU, og komiteen står igjen med kr til utdeling. Potten ble økt med i UMBs budsjett for Komiteen for utdeling av inkluderingsmidler sendte i november et brev til ledelsen med ønske om mer finansiering ettersom flere organisasjoner og arrangementer stadig søker om mer penger til aktiviteter som ansees som viktige og tradisjonsrike. Totalt ble det søkt for kr i perioden januar-april. Det ble tildelt kr + de som går automatisk til ISU hvert semester. Dermed står inkluderingsmiddelkomiteen igjen med kr for De tiltakene som har fått mest støtte vårsemesteret 2011 er internasjonal matfestival, Studentsamfunnet og Ringfesten. Etter diskusjoner i komiteen og godkjenning på Studenttinget, har det blitt gjort noen endringer i reglement og søknadsskjema for inkluderingsmidler for å tydeliggjøre noen uklare momenter og også et punkt for spesifisering av markedsføring. ALLMØTE VÅR

10 Inkludering av internasjonale studenter Studentstyret var med å planlegge introduksjonshelg for internasjonale studenter i januar og deltok også på noen av arrangementene. Dette er første gang man har arrangert et introduksjonskurs i januar, vanligvis gjøres dette kun i august, men i og med at mange studenter kommer i januar er det også behov for informasjon da. SiT og ISU sto for hovedansvaret for helga og det ble et vellykket arrangement. Studentstyret sørger for oversetting av alle sakspapirer slik at dette er tilgjengelig for alle før Studenttingsmøter og Allmøter. Studentstyret har en egen post på studentdemokratiets budsjett til oversetting. Dette er noe Studentstyret mener er svært viktig og det bør forbedres ettersom det har vist seg at flere internasjonale studenter har vært aktive i studentdemokratiet dette semesteret. Internasjonale studenter har blitt oppfordret til å møte på ulike arrangementer og oversettelse har blitt tilbudt. Dette kan det jobbes enda mer fremover. Internasjonalt ansvarlig har vært med i arrangementkomiteen på Samfunnet og jobbet for å få Samfunnet til å informere om aktiviteter på både engelsk og norsk. Internasjonalt ansvarlig var også med på å skape samarbeid mellom ISU og Samfunnet blant annet arrangerte de skidag sammen i februar. Samarbeidet med arrangementsjef Ole Gunnar Skinnes har fungert godt. Internasjonalt ansvarlig har hatt dialogmøte med Nepalese Student Association om hvordan man kan bedre inkluderingen av internasjonale studenter. Dette var svært vellykket og dette er noe Studentstyret bør fortsette med for å få til en bedre inkludering av internasjonale studenter. I løpet av våren har det også vært arbeidet for at UMB og SiÅs skal fornye en avtale ang. phd-studenter som går under kvoteordningen. Avtalen som har vært gjeldene gikk ut i oktober og uten fornyelse av avtalen ville disse studentene vært uten bolig fra og med juni Men like før påske ble det inngått en forlengelse av avtalen og de vil nå være sikret bolig ut juli Det vil være naturlig at det blir diskutert hvordan boliger skal prioriteres på Studentting i løpet av neste år. International Students Union (ISU) ISU gjennomførte valg av nytt styre som en del av introduksjonen for nye internasjonale studenter i januar. Dette medførte at de nye studentene ble informert om ISU og deres arbeid og fikk muligheten til å engasjere seg i organisasjonen. Det ble valgt ny leder; Wei Yuet Wong som var nestleder i høstsemesteret. ISU har fortsatt å arrangere filmkvelder hele vårsemesteret, de har arrangert skidag sammen med Samfunnet i tillegg til den tradisjonelle internasjonale matfestivalen med stor suksess og planlagt tur til Stavanger og Prekestolen i mai. ISU skaffet skøyter til utleie rett før jul og har leid ut skøyter hele vintersesongen. ISU har også vært aktive i studentdemokratiet og blant annet vært med på flere av Studenttingsmøtene. Studentstyret synes samarbeidet med ISU har fungert veldig bra. Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH ) SAIH har dette semesteret arrangert flere møter og filmvisninger på campus. De deltok også på ISUs internasjonale matfestival. I april hadde SAIH-Ås besøk av den colombianske studentforeningen for å fortelle om den vanskelige situasjonen som studenter i Colombia. Studentstyret ble invitert til å møte dem og internasjonalt ansvarlig deltok på middag og fordrag sammen med dem. Det var et veldig vellykket og viktig arrangement. Samarbeidet mellom SAIH og Studentstyret har fungert veldig bra. ALLMØTE VÅR

11 2.1.2 Evaluering av handlingsprogrammet for våren Studentstyret skal følge den pågående prosessen med kutt i UMBs emneportefølje, og spesielt jobbe for at det blir sett på fag på tvers av instituttene, slik at overlappende fag blir kuttet og at det ikke kun fokuseres på antall studenter per emne. Studentstyret skal jobbe spesielt for god bredde av emner som dekker UMBs grønne profil. Arbeidet med emnekutt gjøres etter initiativ fra studienemnda, der studentstyret er representert ved nestleder. En del institutter har gjort til dels omfattende emnekutt, først og fremst i overlappende emner. Studentstyret har tatt opp emnekutt med fagutvalgsledere/nestleder i dialogsamtaler for å kartlegge om planlagte emnekutt går ut over bredde og studiekvalitet, vår oppfattelse er at arbeidet som har vært gjort på instituttene er solid og godt og at hensyn til studentene er godt ivaretatt. Det er UU på hvert institutt som foretar de konkrete kuttene. Her er studentene også representert med representanter valgt på instituttallmøtene. Grønn profil har vært drøftet spesielt med studiedirektør. Prosessen med emnekutt vil avsluttes denne våren, da det er grunn til å anta at de fleste gode kutt nå er tatt og det er andre hensyn enn prosentkutt i emner som vil bedre studiekvaliteten. 2. Studentstyret skal følge arbeidet i samlokaliseringsprosessen og etableringen av det nye universitetet, og sørge for at det blir etablert felles møteplass sentralt på campus i form av et nytt fellesbygg med felles storkantine, bokhandel, bibliotek, studiesenter, åpne leseplasser, grupperom, undervisningsrom og andre felles studentfasiliteter. Leder i Studentstyret har deltatt på Stavbyggs workshops og spilt inn studentenes mening. Studentstyret har svart på offisielle og uoffisielle høringer og gjennom leder i Studentstyret og representant i Fellesstyret sørget for at studentenes interesser blir ivaretatt, i tillegg har Nils Ener Lundsbakken sittet i gruppen for faglig organisering. De første skissene til fellesbygg inneholder en større kantine (som studentstyret jobber for at skal bli ytterligere større) auditorium, minglearealer, leseplasser osv. Studentstyret vil følge prosessen videre og spille inn Allmøtets videre i prosessen. Fellesbygget er i skrivende stund på skissestadiet, men studentstyret ser positivt på de planene som foreligger, så fremt arealene til studentfasiliteter økes betraktelig. 3. Studentstyret skal jobbe for at det blir etablert et tilfredsstillende antall studentboliger på Ås i årene som kommer. Gjennom Norsk studentorganisasjon (NSO) sørger Studentstyret fot at nasjonale studentpolitikere er klar over boligsituasjonen på Ås og at det også presses fra sentralt hold på boligtildelninger. NSO har oppjustert sitt krav om bygging av studentboliger i statsbudsjettprioriteringene. Ås fikk januar ytterligere 50 enheter i statsbudsjettet for Studentstyret er også i dialog med UMB og SiÅs om hvordan vi kan få bygget disse, og andre flere studentboliger innen kort tid. Studentstyret har bidratt til at rektor, fellesstyrets leder, med fler alltid nevner studentboliger i relevante fora. Det er også opprettet kontakt med Ås kommune og Akershus fylkeskommune. Dette samarbeidet vil bli formalisert i regi av UMB og Fellesstyret utover våren og vil møtes jevnlig i fremtiden. NSO skal i slutten av mai vedta et boligpolitisk dokument. Studentstyret vil fortsette å arbeide, både direkte mot departement og KUF komiteen og akershusbenken på stortinget, gjennom NSO nasjonalt og gjennom andre formelle og uformelle kanaler for at Ås skal bli prioritert i det kommende statsbudsjettet hva studentboliger angår. 4. Studentstyret skal jobbe for å forbedre og formalisere masterstudentenes rettigheter rundt masteroppgaven og veiledning. Dette punktet vil Studentstyret arbeide mer konkret med resten av våren, temaet har vært drøftet med studiedirektør. ALLMØTE VÅR

12 5. Studentstyret skal jobbe for at e-læring og andre digitale undervisningsmetoder skal bli et satsningsområde for universitetet, for å tilrettelegge og bedre kvaliteten i utdanningen. Studentstyret har fremmet sak om dette til Studentting som har vedtatt at de ønsker en bred satsning på området. Markedsføringsansvarlig er studentrepresentant i OF- gruppa for e-læring, det sees på muligheter for å etablere e-lærings baserte kurs med høyskolene tilknyttet OFA. OFA har også noen midler øremerket til slik type satsning. UMB jobber også med pilotprosjekter innenfor e-læringstiltak internt på campus. Prosessen går noe sakte, men vi er optimistiske på en god løsning med digitale læringsformer på UMB i nær fremtid. Studentstyret jobber også for at biblioteket skal kunne være en del av satsingen på digitale læringsmidler. 6. Studentstyret skal jobbe for at det blir sett nærmere på mengden obligatoriske aktiviteter i studiehverdagen, og eventuelt vurdere hvorvidt dette nivået er hensiktsmessig. Studenstyret skal eventuelt gå i dialog med UMB og diskutere tiltak for å justere nivået av obligatoriske aktiviteter. Studentstyret vil arbeide mer konkret med dette punktet resten av våren. Studentstyret har drøftet dette med studiedirektør og prorektor for utdanning. Mye av arbeidet med nivå av obligatorisk aktivitet foregår innad på instituttene. Noen institutter har smart learning prosjekter, der forelesere selv blir oppfordret til å se på hvordan de med å justere mengde obligatorisk aktivitet kan frigjøre mer tid. Obligatoriske aktiviteter er i alle fall satt på dagsorden hos flere institutter og vi vil følge saken videre og jobbe for gode løsninger som gir hensiktsmessig læring for studentene. 7. Studentstyret skal jobbe for at det blir sett nærmere på antall studiepoeng i forhold til arbeidsmengde i enkelte fag, og følge opp der dette eventuelt ikke samsvarer med normen. Studentstyret har bidratt til at dette arbeidet foregår i SN og i UU på det enkelte institutt, med bakgrunn i emneevalueringene. Det har i forbindelse med evnekutt også vært sett på arbeidsmengde i fag og justering/ sammenslåing av og oppdeling av fag. Studentstyret oppfordrer alle til å svare på emneevalueringer slik at man har et godt grunnlag for de vurderingene som tas. 8. Studentstyret skal undersøke hvilke faktorer som påvirker studentenes muligheter for utveksling i utlandet og sammen med universitetet iverksette tiltak for å tilrettelegge og motivere for mer utveksling ut fra UMB. Dette har blitt tatt opp i fagutvalgene og på Studentting 3 der alle instituttene kom med innspill fra sine erfaringer på linje- og instituttnivå. Det ble også holdt møte med med SiT med diskusjon rundt hvordan man kan øke antallet studenter som drar på utveksling fra UMB. Dette punktet på handlingsprogrammet vil (antagelig) taes inn i UMBs handlingsplan for Internasjonaliserings. Punktet er også tatt opp i SN og med studiedirektør. 9. Studentstyret skal jobbe sammen med SiÅs, ISU og ESN for å forbedre informasjonsflyten mot utvekslings- og internasjonale studenter. Velferdsansvarlig og Internasjonalt ansvarlig er i løpene dialog med SIÅS, ISU og ESN ang dette, for å vurdere hvordan og hva som er hensiktsmessig informasjon. Studentstyret har spesielt oppfordret til lett tilgjengelig informasjon på engelsk på hjemmesider og vært spesielt i dialog for å fange opp de internasjonale studentene som tas opp som norske studenter og som derfor ikke får informasjon på engelsk. Internasjonalt ansvarlig har sammen med SiÅs kvalitetssikret for eksempel kart over campus slik at disse er oppdaterte. Dette arbeidet blir å følge tett utover våren før informasjon sendes ut til nye studenter som tilbys plass på UMB. ALLMØTE VÅR

13 2.2 Forskningsnemnda Studentenes representanter i forskningsnemnda våren 2011 har vært Marte Skogen og Anders Eika. Siri Heggebø (vara) har også deltatt på møter. Møte i FoN Sak 2/2011: Handlingsplan for internasjonalisering. Bakgrunn: UMB er et av Norges mest internasjonale universitet hvis man måler i andelen internasjonale studenter. Internasjonalisering er ikke et mål i seg selv, men kan bidra til å styrke både utdanning og forskning. En arbeidsgruppe har jobbet med denne saken, og kommet med flere punkt. I punktene som omhandler utdanning blir det framhevet at det bør bli flere enkeltemner og studieprogrammer som tilbys på engelsk og at det er viktig at både akademisk og administrativt tilsatte blir forberedt på den utfordringen det er å ha internasjonale studenter. Når det gjelder forskning vektlegger gruppen samarbeid med EU-land og utveksling. Gruppen ønsker også en økning i antallet PhD-kurs. FoN stiller seg bak disse forslagene og foreslår i tillegg at emner på 400 nivå (PhD-emner) bør gi uttelling økonomisk for instituttene. Sak 3/2011: Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger Fordeling av plasser i kvoteordningen studieåret Bakgrunn: Det er fire kategorier av statsfinansierte PhD-stipend. Kategori 1 ligger i budsjettrammen til instituttene, kategori 2 blir fordelt mellom instituttene etter en nøkkel som er vedtatt av styret, kategori 3 blir fordelt av rektor etter en strategisk vurdering og kategori 4 er øremerket fra Kunnskapsdepartementet. En av FoNs oppgaver er å foreslå fordeling og retningslinjer for fordeling av disse statsfinansierte stipendene i kategori 2. I år fant ikke FoN det nødvending å endre disse retningslinjene, og stipendene ble fordelte etter gjeldene retningslinjer. FoN mener at det er viktig at retningslinjene ikke endres for ofte, slik at det er mulig å planlegge rundt tildelingen. FoN ønsker også at antallet stillinger som fordeles på denne måten øker. Møte i FoN Sak 8/2011: Tildeling av midler til forskingsinfrastruktur 2011 Følgende tildeling vedtas: Inst. Infrastruktur Tildeling (kr) IHA Freeze drier IHA Texture analyzer IPM Laser analyzer IPM GEO radar IMT H-S camera INA Imaging-PAM IKBM NMR-apparatus FoN opforderer ILP til å sende sin søknad om midler til opprettelse av digitalt arkiv på nytt til neste år, hvor den vil vektes ekstra. FoN ber om at det I neste utlysning spesifiseres at middlene skal brukes til forskningshevende infrastruktur, ikke generelt utstyr. Det skal vurderes om det skal være et maksimalt beløp på hver enkelt søknad. ALLMØTE VÅR

14 Sak 9/2011: Tildeling av gjesteforskarstipend 2011 Følgende søknader innvilges: Institutt Søkjar Gjesteforskar Søkt beløp(kr) Tildeling (kr) IKBM Vincent Peter Biely Eijsink IKBM Morten Sørlie Takayuki Ohnuma IMT Hans Sharon Crook Ekkehard Plesser APC Margareth Francisco Øverland Javier Moyano IKBM og IPM Åsa James P Frostegård Shapleigh IPM Brit Salbu Carmel Mothersill Noragric Stig Jarle David M Hansen Berry Noragric Pål Vedeld Marja Spierenburg Totalt: Disse kriteriene, utover de i utlysninga, ble brukt i tildelinga: a) Forskere som tidligere har fått gjesteforskerstipend ved UMB blir ikke prioritert for tildeling b) Unge forskere blir prioritert c) Gjevn fordeling mellom instituttene. Sak 10/2011: Fagområde i PhD-utdanninga FoN spesifiserer at det er institutta som bestemmer hvilket felter som kan brukes som fagområde i PhD-utdanninga. Sak 13/2011: Forskningsformidlingspris ved UMB Statuttene for forskningsformidlingsprisen og forslag til jury oversendes universitetsstyret. Ekstra møte i FoN Vedtaket i sak 09/2011 påklages på grunnlag at det er brukt utenforliggende hensyn i behandlinga. FoN tar ikke selvkritikk for at det ble brukt skjønn utover utlysninga i sak 09/2011, og vedtaket står. FON-SEMINAR OG MØTE: på vakre Holmsbu bad- og fjordhotel 17. Mars: ; FoNs rolle og arbeidsform diskuteres. Papirmengden som genereres i anledning FoNmøtene sees på som et stort problem. Tiltak for å bedre kvalitet og kvantitet av vitenskaplig produksjon diskuteres. Det hersker en viss enighet om at instituttene må fokusere kapitalinvesteringene om ett felt. 18. mars: FoN informeres om, og debatterer forskjellige former for faglig organisering av DnU. Missnøye over VHs manglende villighet til å integrere seg uttrykkes. ALLMØTE VÅR

15 2.3 Studienemnda Studentrepresentanter i SN har våren 2011 vært Cato Andersen, Idunn Landa, Ulla Jensen og Marte Skogen. Nestleder i studentstyret sitter i tillegg fast i studienemnda. Hans Kristiansen (vara) har også deltatt på et møte. Vårsemesteret 2011 Studienemda (SN) har avholdt tre møter så langt i 2011, og vil også møtes og Som i alle andre fora ved UMB har fusjonsprosessen mellom UMB og NVH vært et sentralt tema også i SN i vår, og da særlig det nye fellesbyggets lokalisering og innhold. Studentrepresentantene i SN har også påpekt viktigheten av integrert undervisning i innføringsfag for å skape en fellesskapsfølelse mellom UMB- og veterinærstudentene. Andre temaer denne våren har vært oppfølging av strategisk handlingsplan for området utdanning, 1. gangs-drøfting rundt fordelingen av nye studieplasser og diskusjon rundt utdanningsstrategi som innspill til Universitetsstyret. Studentrepresentantene har i disse sakene lagt vekt på at nye studieplasser må komme i takt med at kapasiteten på blant annet lab og undervisningsrom økes, dersom man skal kunne tilby tilfredsstillende undervisning. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på studiekvalitetsrapporten for Under følger en utdyping av de mest relevante sakene som er behandlet i SN denne våren. Kandidtaundersøkelsen Resultatene fra kandidatundersøkelsen (gjennomført på studenter som gikk ut fra UMB ) ble lagt fram i vår, og dette er oppløftende lesning for alle studenter! Resultatene er tilgjengelige på nett, og har, på oppfordring fra studentrepresentantene i SN, også vært gjenstand for en artikkel i Tuntreet. SN ønsker å gjennomføre en slik undersøkelse med 5-års mellomrom, og vi vil derfor oppfordre alle nåværende studenter til å svare på undersøkelsen når den etter 5+X år sendes ut til dere! Utveksling og internasjonalisering Strategic Action Plan for Internationalization, som nå er ute på høring, ble lagt fram i SN i januar. Studienemda etterlyste etterprøvbare mål og mer konkrete tiltak i planen, og etter avsluttet høringsrunde vil saken behandles på nytt. Studentrepresentantene har særlig lagt vekt på at det må tilrettelegges bedre for utveksling i alle studieprogram, slik at det å få studieplanen til å gå opp ikke bli et hinder for utenlandsopphold. Det er et ønske fra UMBs side at flere studenter skal reise ut, og i den sammenheng pekte vi på at det kan være lurt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke faktorer som ligger bak beslutningen om ikke å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieveiledning I februar behandlet SN oppfølgingsplan strategisk handlingsplan området utdanning der vi ba om at arbeidet med å styrke studieveilederes kompetanse skulle være en prioritering i SN har også fått en presentasjon av det nye Karrieresenteret ved nyansatt karriererådgiver Audun Melaas. Han uttrykte ønske om felles kursing av alle studieveiledere, noe SN ga full tilslutning. God studieveiledning krever gode studieveiledere, og studentrepresentantene i SN håper disse tiltakene kan være med på å øke kvaliteten på alle instituttene. ALLMØTE VÅR

16 Fronter og e-læring Det arbeides med en felles mal for alle rom i Fronter, slik at det skal blir mer oversiktlig å navigere i disse. SN fikk i mars framlagt et utkast til denne malen, og ser fram til at det ryddes opp i Fronter. Studienemda har også ytret ønske om større åpenhet rundt emneinformasjonen i Fronter. Det er et problem for foreleserne at mange studenter melder seg opp i emner kun for å få tilgang på informasjon, og at man derfor ikke vet hvor mange studenter man faktisk har på et kurs. En måte å unngå dette på er å gi studenter og andre tilgang til informasjonen og materialet som ligger på Fronter, f.eks. pensumlister, timeplaner og kanskje introduksjonsforelesninger, uten at man behøver å være oppmeldt i faget. Studentrepresentantene stiller seg svært positive til en sånn løsning, da det kan ha mange fordelere for studentene å få tilgang på mer informasjon særlig når man skal plukke ut valgfrie emner. Samtidig kan en slik åpenhet skape problemer med copyright etc., og SN forutsetter derfor at en slik løsning vil innebære gradering av åpenhet og at personvern og copyright ivaretas. Studienemnda ser også behovet for at kapasiteten innefor digitale læringsmidler må økes slik at det kommende behovet for, og etterspørselen etter, slik undervisningsstøtte kan dekkes. SN har derfor bedt om at utviklingsarbeidet innefor dette området fortsettes. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til Studienemndas arbeid, er det bare å ta kontakt med en av oss! På vegne av studentrepresentantene i SN, Marte Nyheim 2.4 SiÅs-styret SiÅs (fortset) å sende søknad om nye studentbustadar til Pentagon. Vi vil fortette Pentagon med nye hyblar. Kunnskapsdepartementet har gitt oss tilsegn om dei (første) 100 hybeleiningane og vi jobbar med reguleringsplan for Nye Pentagon. Styret har bedt administrerande direktør om å lage ei forstudie som viser om det er mogleg og eventuelt korleis vi kan byggje fleire studentbustadar utan statstilskot. Dette skal framleggast for styret i juni Det har oppstått ein stor diskusjon om prioritering av ulike grupper i studentbustadar og styret har nyleg nedsett eit utval som skal drøfte dette. Gruppa skal ha ferdig sitt arbeid 31. august 2011 og saka må handsamast av Studenttinget før styret i SiÅs fattar vedtak. Styret har vedteke budsjett for 2011 der det framleis vert satsa stort på rehabilitering av studentbustadar. Vi totalrenoverer Skogveien 24 og 26 og dette skal stå ferdig til sommaren Renoveringa har eit budsjett på nesten 12 mill. kr. I tillegg rehabiliterer vi fellesrom på Pentagon (kjøkken, toalett og bad) i Arken, Børsen og Casino. Kjøkkendrifta på Samfunnet er lagt om til ein vesentlig meir miljøvennlig produksjon og vi tilbyr no tre ulike middagsrettar kvar dag (fisk, kjøtt og vegetar). Vi har òg tilsett ny sjef for kantinedrift. SiÅs Boksmia har saman med dei minste studentbokhandlane i Noreg gått saman i Campusbok AS. Dette er for å sikre at studentar ved dei mindre studiestadane fortsett kan kjøpe pensumlitteratur på campus og for å dekkje særbehova ( smale bøker) mange av dei mindre institusjonane har. Styret har nedsett ei gruppe som skal gjennomgå organiseringa av dei administrative funksjonane i SiÅs med tanke på samordning og forenkling. SiÅs har ein trygg og god økonomi med eit svært godt økonomisk resultat på 6,1 mill. kr i 2010 som er mykje takke vere veldig lave renter. Pengane vil bli brukt til å renovere og rehabilitere studentbustadar. Inger Haugsgjerd Styreleiar, SiÅs ALLMØTE VÅR

17 2.5 Universitetsstyret Siden forrige Allmøte har det vært fire Universitetsstyremøter. Hovedfokuset denne våren har vært sammenslåingen med NVH, hvor styret har blitt informert om prosessen på hvert styremøte. Vi har hatt et styreseminar hvor ble det diskutert hvilke strategiske mål styret bør sette for styreperioden og utfordringer i forbindelse med DnU. Det har også vært et styreseminar sammen med styret ved NVH og Fellesstyret. Noen saker som har blitt behandlet i US siden forrige Allmøte: Opptaksramme og studieprogramportefølje Opptaksrammen blir vedtatt hver høst og ledelsen ønsket å opprettholde rammen fra i fjor på 1365 studenter. UMB fikk tildelt 50 nye studieplasser for 2011, og med disse vil man redusere andelen studenter på marginalen. Studenter som ikke er fullfinansiert sier man er på marginalen og disse får UMB kun dekket 40 % av kostnadene på. Flere læresteder ønsket å kutte i opptaksrammen for å redusere antall studenter på marginalen slik at studiekvaliteten øker. Dette ble møtt med trusler fra KD om mindre penger til de lærerstedene som gjennomførte kutt. For å gi et signal til KD valgte vi å legge til en protokolltilførsel da ingen andre i styret var for å minke opptaksrammen: Protokolltilførsel fra Nils-Ener Lundsbakken og Julie Tangstad: En opptaksramme på 1365 studenter for studieåret 2011/2012 er for stor med tanke på at UMB skal sikre kvalitet, kapasitet og velferdstilbud for studentene. Vedtak: 1. Opptaksramme Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1365 studenter studieåret 2011/2012. Det settes av ytterligere 0,6 mill kroner (utover allerede innarbeidet 3,0 mill kroner) til ekstra læringsmiljøtiltak i Disse midlene forvaltes av Læringsmiljøutvalget (LMU). Det settes i tillegg av 1 mill kr. som disponeres av universitetsdirektøren til gjennomføring av tiltak som følge av opptaket. 2. Endringer på studieprogram i 2011/2012 Universitetsstyret vedtar nedlegging av bachelorprogrammet i akvakultur Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Innen universitets- og høgskolesektoren i Norge praktiseres i dag tre ulike modeller for eierskap til bygningsmassen: 1. Institusjonene eier og drifter egen bygningsmasse 2. Institusjonene leier av Statsbygg 3. Institusjonene leier av andre (private eller offentlige) aktører UMB har konkret to relativt akutte arealbehov som kan tenkes løst gjennom eksternfinansierte samarbeidsprosjekter. Dels er det behov for nye og utvidede arealer for å dekke økt aktivitetsnivå innen teknologifagene (IMT), og dels er det nødvendig å finne lokaler for samlokalisering av ILP. Det er de siste par årene vært en prosess sammen med SIVA, Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap for å se på muligheter for å etablere et nytt innovasjonsbygg på campus. Prosessen er nå kommet så langt at man kan forvente en beslutning om ev. utbygging i regi av SIVA tidlig i Et slikt innovasjonsbygg er, dersom det kan lokaliseres på campus øst, tenkt å romme en samlokalisering av Norsk institutt for skog og landskap og den delen av Bioforsk som per i dag er lokalisert i Sagabygget og Jordforskbygget. Et innovasjonsbygg vil i tillegg kunne romme UMB-funksjoner, for eksempel nødvendige arealer for IMT og ev. også ILP. ALLMØTE VÅR

18 Fordeling av nye studieplasser UMB ble tildelt 50 nye studieplasser for 2011, og disse ble fordelt slik: - 15 plasser til 2-årig master i folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap - 10 plasser til 5-åring master i teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi -15 plasser til 2-årig master i fornybar energi ved Institutt for naturforvaltning -5 plasser til 2-årig master i entreprenørskap ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning -5 plasser til bachelor i økonomi og administrasjon Konsept Campus Ås Statsbygg la frem sitt konsept for Campus Ås den 15. desember. Dette er skisser over hvordan Campus Ås kan se ut i Statsbygg ønsker å forankre de overordnede løsningene som grunnlag for samlokaliseringen og det videre utviklingsarbeid. Formålet med konseptrapporten er å komme frem til en enighet mellom partene i samlokaliseringsprosjektet om det som kalles fotavtrykket til de nye byggene. Høringsfristen var satt til 15. januar, så styret fikk kun komme med synspunkter på høringsuttalelsen. Det ble mest diskusjon rundt plassering av fellesbygget, hvor det kom ønsker om å plassere det øst for Frognerhaugen. Fjernvarmeanlegget På Studentting 1 ønsket studentene dyp jordvarme i stedet for biobasert fyring i det nye fjernvarmeanlegget og dette ble tatt opp på styremøte. Argumentasjonen fra administrasjonen gikk på at prosessen hadde gått for langt og at det er en ekstern aktør som skal drifte anlegget og at forhandlingene med denne var i mål. Det ble derfor ingen endring i forslag til vedtak. Det er nå offisielt hvem den nye aktøren er, det er Statskraft varme AS. Statkraft er den største aktøren på fornybar energi i Nord - Europa. Fjernvarmeanlegget skal levere varme til hele campus og Ås sentrum, det er snakk om ett stort anlegg. At Statkraft etablerer seg på campus er en kjempemulighet for å utvikle fornybar energi på UMB. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap har som del av sitt stasoppdrag i 2010 utredet arbeidsformer for å øke resultatene fra arbeidet med innovasjon i egne institusjoner og i samarbeid med øvrige aktører på Campus Ås, herunder et konsept for bygging av et innovasjonsbygg. Styringsgruppa, som ledes av Knut Hove, mener det er en viktig forutsetning for å få en felles innovasjonskultur at man samlokaliserer de som jobber med innovasjon i dag. Innovasjonsbygget planlegges med tre hovedfunksjoner: Innovasjonssenter Bedrifts og samfunnskontakt og andre utadvendte aktiviteter Kunnskapshuber FoU-aktivitet med kommersielt potensial av felles interesse for forskere og kunnskapsintensive bedrifter Kontorlokaler Det ble i rapporten fremmet forslag på hvor dette senteret skal plasseres, hvor campus vest hvor veterinærbyggene skal plasseres eller campus øst ble diskutert. I forbindelse med denne saken fremmet vi et ønske om en utredning om fremtiden til teknologiutdanningen på UMB og av campus øst sett i sammenheng med det nye innovasjonssenteret som er under planlegging. Ansettelse av instituttledere på IKBM og IMT Are Halvor Aastveit ble tilbudt stillingen som instituttleder ved IKMB og Jarle Tommy Bjerkholdt ble tilbudt stillingen som instituttleder ved IMT. Dersom du lurer på noe, eller vil høre mer om hva vi gjør mellom hvert møte i Universitetsstyret, ta gjerne kontakt med oss, eller kom på Allmøtet og still spørsmål! Mvh, Anders Klaseie Julie Tangstad ALLMØTE VÅR

19 2.6 Fellesstyret Møter: Fellesstyret har hatt 3 møter siden vi startet året januar på UMB, 1. mars på NVH (der min kjære vara Kåre Gunnar Fløystad var tilstede) og 12. april på UMB. Alle sakspapirer og referater fra møtene finnes på Der ligger også referater fra ledergruppen, som forbereder sakene til fellesstyremøtene. Ledergruppen består av fellesstyrets leder, de to rektorene, universitetsdirektør/administrerende direktør og sekretariatsleder. Det er ofte noen andre fra sekretariatet som deltar på ledergruppemøtene. Høringsmøter og seminarer Fellesstyret har arrangert fire åpne høringsmøter, to på hver institusjon. Det første var om visjonen, navnet og samfunnsoppdraget, som jeg personlig opplevde velsig positivt. Det kom veldig mange gode innspill, spesielt fra NVH. Organisasjonene har opplevd dette som veldig positivt, selv om det som kommer frem på disse møtene har ofte blitt belyst før. Man synes heller ikke at det kan bli for mange av dem. Derfor har fellesstyret lagt opp til flere høringsmøter videre. Vi har også hatt et styreseminar der høyskolestyret på NVH og Universitetsstyret her på UMB var invitert, pluss instituttlederne og studentdemokratiene. Det er tydelig at møteplasser og mingling bryter barrierer. Planen for videre arbeid Fellesstyret har vedtatt en videre plan for når beslutningene fattes Godkjenning av grunnlag for skisseprosjektet Samfunnsoppdrag for det nye universitetet. Fellesstyret tar stilling til sekretariatets forslag til samfunnsoppdrag. Forslaget bygger på høringsmøtet , og uttalelsene fra styrene ved NVH og UMB Dimensjonering av det nye universitetet Fellesstyret drøfter dimensjoneringen av det nye universitetets utdanningskapasitet frem til Fellesstyret kan be om en samlet oversikt over kapasitetsbehov (areal, lærekrefter etc) som må sikres i årene fremover. Dette kan være et grunnlag for å utarbeide en samlet strategisk plan for det nye universitetet Høringsmøtet kan avholdes Anbefaling om videreføring av Statsbyggs skisseprosjekt til et forprosjekt Høringsmøte kan avholdes Fellesstyret får fremlagt det endelige grunnlaget for forprosjektet for nye bygg til veterinærmedisinsk forskning og utdanning, og kan formidle til Statsbygg kommentarer og endringsforslag Første gangs behandling av faglig organisering Fellesstyret har første gjennomgang og drøfting av rapport fra arbeidsgruppen ledet av professor Knut Fægri om forslag til faglig organisasjonsmodell for det nye universitetet. Høringsmøtet kan avholdes Forslag til faglig organisasjonsmodell for det nye universitetet Sekretariatet legger frem forslag til faglig organisasjonsmodell på grunnlag av høringsmøter og anbefalinger fra NVH og UMB. Høringsmøtet kan avholdes Inviterte deltakere: Knut Fægri Felles satsing på Ås som studiested Fellesstyret ber samarbeidsutvalget med Akershus fylkeskommune, Ås kommune, Samskipnaden i Ås og Campus-instituttene om å utarbeide en plan for langsiktig utvikling av Ås som studiested for det nye universitetets studenter Høringsmøtet kan avholdes Anbefaling om navn på det nye universitetet Vedtak om samfunnsoppdrag og faglig organisasjonsmodell for det nye universitetet er grunnlaget for sekretariatets anbefaling om navn på det nye universitetet. Vurdere å ha eget høringsmøte ALLMØTE VÅR

20 Fellesstyrets budsjett for 2012 Fellesstyret får fremlagt forslag til budsjett for 2012 med utgangspunkt i en tentativ handlingsplan for Sekretariatet legger frem forslag til søknad til KD om budsjettmidler innenfor rammen av SAK-midler (Samarbeid-Arbeidsdeling-Konsentrasjon) Ikke behov for høringsmøte Forslag til samlet bruk av eksisterende bygningsmasse og infrastruktur Fellesstyret får fremlagt en samlet plan for rehabilitering og omdisponering av eksisterende areal for forsknings og undervisningsformål Høringsmøte Oppstart av arbeidet med den første strategiske planen for det nye universitetet (todelt campusperioden) Fellesstyret har første drøfting av mandat og sammensetning av et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide den første strategiske planen for det nye universitetet Høringsmøtet kan finne sted Som dere ser kommer ting til å bli forankret i organisasjonene så godt som mulig før det gjøres en beslutning. Arbeidsgruppa for Faglig organisering De har lagt fram sin rapport, som er i skrivende stund ute på høring. Fellesbygget Nøyaktig plassering for fellesbygget er bestemt, det ligger midt i aksen bak Ur-bygningen. Innholdet i bygget er enda ikke bestemt, men fellesbygget er helt vernet og det skal gagne alle studenter og ansatte på Universitetet. Dette betyr at vi får en stor kantine og antageligvis et auditorium på størrelse med Bio-Tek i fellesbygget, og det vil være muligheter for alle til å sitte å lese der. Styringsdokument og studentenes representasjon i grupper Vi har kommet frem til et utkast på styringsdokument, men det har ikke vært godt nok behandlet til at vi kan benytte det som styringsdokument helt ennå. Samarbeidet med studentene på NVH Har fortsatt vært godt, men litt færre møter og mindre dialog, siden David har vært på utveksling i Edinburgh. Vi håper at det kommer i gang igjen nå når David er tilbake. Samfunnsmøtet om Det Nye Universitetet Jeg arrangerte et samfunnsmøte for det nye Universitetet i Festsalen 3. februar der vi tok opp blant annet navnedebatten. Målet med møtet var at studentene kunne høre på Finn Bergesen, leder av Fellesstyret, en fra ledelsen på UMB og Ole Martin Steiens perspektiver på sammenslåingen. Siden mange studenter hadde engasjert seg sterkt i diskusjonene om navnet Universitetet for Livsvitenskap, tenkte jeg at mange kom med kritiske spørsmål og nye perspektiver. Det var dessverre et litt tynt oppmøte, og da ble dette panelet litt kjedelig. Det ble en hyggelig, men litt stille kveld (og egentlig ikke slik vi ønsket det skulle bli) Fellespraten Jeg har i hvert tuntre skrevet om det som skjer i fusjonen og i fellesstyret, og har fått gode tilbakemeldinger på det. Det er noe jeg vil fortsette med! Takk for et fint semester! Mvh, Frida Holand, studentenes representant fra UMB i Fellesstyret ALLMØTE VÅR

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda MØTEBOK FRÅ 08.02.2011 GODKJENT PER E-POST 25.02.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 08.02.2011 Til stades: Dag Austbø, forskingsleiar ved IHA

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret UTKAST TIL MØTEBOK GODKJENNES 12.5.2011 NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1.4. 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift.

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift. 1302 1901 LMU-SAK NR: 2/2011-3 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 2/2011-3 Retningslinjer

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Møtedatoer 13. januar, 3. februar, 10. mars, 3. mai, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 10. november

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år:

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SN-SAK NR: 47/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR:2003/133 Saksnummer: 47/2010 Studiekvalitetsrapporten

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 Tid: 13.06.2014 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Solheim Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Juan Valenzuela Oleg Sashchenko Anne

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Priser innen utdanningsområdet, NMBU

Priser innen utdanningsområdet, NMBU SU-sak 17/2014 Priser innen utdanningsområdet, NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bodil Norderval Vedlegg: 1. Statutter for masteroppgavepris ved Universitetet

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2012:

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2012: 1302 1901 LMU-SAK NR: 12/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 12/2012

Detaljer

Saksnummer: 43/2013 Studiekvalitet og NMBU - videreføring av priser innen utdanningsområdet

Saksnummer: 43/2013 Studiekvalitet og NMBU - videreføring av priser innen utdanningsområdet SN-SAK NR: 43/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 43/2013 Studiekvalitet og NMBU - videreføring

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013 1302 1901 LMU-SAK NR: 11/2013 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.02.2012 GODKJENNING TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 29.02.2012 Torbjørn Kornstad (TK), Siri Margrethe Løksa (SML),

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

«Mulig fakultetsorganisering av UMB»

«Mulig fakultetsorganisering av UMB» «Mulig fakultetsorganisering av UMB» Mandat: Hvilke fakultet skal det nye universitetet ha, og hvilke fagområder skal være i hvilket fakultet? Antall nivå i den interne faglige organiseringen Antall nivå

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer