Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014"

Transkript

1 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1

2 2

3 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell, Arendal Innholdsfortegnelse: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 27: Innholdsfortegnelse Praktiske opplysninger Saksliste og kjøreplan Arbeidsordning / årsmøtefunksjonærer Innkomne forslag Vedtekter Side 38: Styrets årsberetning 2013 Side 57: Årsberetning fra fylkestingsgruppa 2013 Side 61: Årsberetning for AUF i Aust-Agder 2013 Side 67: Regnskap 2013 / budsjett 2014 Side 67: Side 68: Side 69: Valgkomiteens innstilling Styrets innstilling til valgkomite Reiseregningsskjema 3

4 Praktiske opplysninger: 1. Årsmøtedokumenter blir trykket og delt ut på møtet. 2. Reiseregninger må fylles ut, undertegnes og leveres senest innen årsmøtets avslutning, dersom reiseutgiftene ønskes refundert. Det forutsettes mest mulig samordnet kjøring. Parkering i P-hus er svært dyrt og vi ber dere benytte andre muligheter. Ved fylkeshuset er det gratis offentlig parkering hele helgen og på gateplan i byen er det gratis etter kl lørdag. Reiseutgiftene inkludert parkering, for delegatene må kommunepartiene betale etter reisefordelingsprinsippet. 3. Regning for hotellopphold blir sendt til fylkespartiet som videresender til ditt kommuneparti (fylkespartiet dekker for styret og ft-gruppa). All belastning som gjøres på rommet må den enkelte gjøre opp selv. 4. Rom og måltider er i utgangspunktet bestilt i henhold til den tilbakemelding du har gitt partikontoret. Gi beskjed straks dersom det blir endringer i dette. 5. Eventuell drikke til maten, utover vann, må betales av den enkelte. 6. Møtet starter lørdag 22. mars kl presis! Alle skal registreres og får utdelt saksmapper før dette, så dere må være ute i god tid. 7. En del av årsmøtet er lagt opp som kurs. Alle må derfor undertegne på deltakerskjema som vil bli sendt rundt. 8. Bruk nummerlappen du får utdelt ved møtets begynnelse når du skal be om ordet eller stemme. Vi minner også om: Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering Arbeiderpartiet ønsker en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre dette. Tillitsvalgte i Arbeiderpartiet må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og har selv ansvar for at denne regelen blir fulgt. Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet må ta alle slike henvendelser alvorlig. Dersom en tillitsvalgt får kjennskap til at seksuell trakassering forekommer i organisasjonen eller på arrangementer i regi av organisasjonen, må den tillitsvalgte forsøke å hindre at dette fortsetter. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken. Den bør også sikres støttepersoner i organisasjonen. Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som hevder å være utsatt for overgrep. Overgrepsofferet er den svake part, men den som hevdes å være overgriper bør også sikres støttepersoner. Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om eventuelle saker om seksuelle overgrep er i strid med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta. 4

5 Saksliste: 1. Åpning a) Kulturinnslag ved Sofie Valle b) Minneord ved Inger Løite c) Åpningstale ved Inger Løite d) Godkjenning av fullmakter e) Sakslisten f) Arbeidsordning g) Hilsningstale fra gjester 2. Valg av årsmøtefunksjonærer a) 2 dirigenter b) 2 sekretærer c) Valg av redaksjonskomité 3. Innkomne forslag 4. Den politiske situasjonen v/ stortingsrepresentant Rigmor Aasrud 5. Vedtektsendringer 6. Beretning for Regnskap for 2013/ budsjett for Valg 9. Avslutning Kjøreplan: Lørdag: 09.30: Frammøte/innsjekking 10.00: Åpning 10.45: Innkomne forslag 12.30: Den politiske situasjonen v/ stortingsrepresentant Rigmor Aasrud 13.30: Lunsj 14.30: Debatt 16.30: Oppsummering ved Rigmor Aasrud 16.15: Pause 17.00: Kommunikasjon og strategi mot 2015 v/ Øyvind Arum, partikontoret (redaksjonskomiteen jobber) 18.30: Avslutning for dagen Middag Sosialt samvær Søndag: 09.00: Programdebatt Innledninger/diskusjoner/gruppearbeid 11.30: Vedtekter 11.40: Beretning, regnskap, budsjett 12.00: Redaksjonskomiteens innstillinger Valg og avslutning 13.30: Lunsj og hjemreise 5

6 SAK 1 f: ARBEIDSORDNING. 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det. 2. Det velges 2 dirigenter til å lede forhandlingene. Dirigentene har rett til å stille forslag om ordskiftes avslutning med de inntegnede talere og forslag om begrensing av taletida. 3. Etter at strek er satt kan ingen nye forslag framsettes. Framsatte forslag kan ikke trekkes tilbake dersom noen forlanger det opprettholdt. 4. Valgene foregår ved skriftlig avstemming dersom noen forlanger det. 5. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer. 6. I protokollen innføres alle saker som behandles, alle forslag som framsettes og alle vedtak med angivelse av antall stemmer for og imot. Protokollen godkjennes av styret. 7. Møtet tar til kl på lørdag og kl på søndag 8. Alle forslag må framsettes skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn og kommuneparti. 9. Representantene har rett til ordet 2 ganger i samme sak. Første gang inntil 5 minutter og andre gang inntil 3 minutter. Representantene som forlanger ordet til forretningsorden tilstås inntil 1 minutt taletid. Ingen kan forlange ordet til forretningsorden mer enn 1 gang i samme sak. SAK 2 a, b: Valg av årsmøtefunksjonærer. Fylkesstyrets innstilling: Dirigenter: Jon Rolf Næss og Gro Bråten Sekretærer: Ole Henrik Grønn og May-Lene Rasmussen Noddeland SAK 2 c: Valg av redaksjonskomité Fylkesstyrets innstilling: Robert c. Nordli - leder Kristine Hallingstad Bård Nylund Else Haugland Marcus sagmo 6

7 SAK 3: Innkomne forslag Fra Arendal Arbeiderparti: Forslag 1 Ny veg til Arendal Havn og tilførselsveg til E18. Arendal Kommune har investert svært mange millioner kroner i nytt havneanlegg og nye næringsarealer på Eydehavn. For å kunne utnytte havna og næringsarealene på en riktig måte, er en avhengig av løsning på dagens vegproblemer. Det er svært uheldig med tungtransport gjennom boligområder og langs skoleveg for et stort antall barn. Årsmøte i Arendal AP ber om fortgang i planene for vegløsning for Arendal Havn og næringsvirksomheten i området. Vegløsningen må også innebærer en så kort tilførselsveg som mulig til E18. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 2 I 2013 feiret vi 100 års jubileum for allmenn stemmerett for kvinner. Til tross for alle disse hundre årene, er det enda ikke lovfestet at det i folkevalgte organ skal være tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn. Kommunevalg etter kommunevalg opplever vi at kvinner ikke blir valgt og derved blir svært underrepresentert i kommunestyrer/bystyrer i hele landet. Dette er sløsing med engasjement og kompetanse som er viktig for samfunnsutviklingen. Vi ber om at kommunevalgloven endres slik at valgresultatene gir tilnærmet lik representasjon av menn og kvinner i kommunestyrer/bystyrer. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 3 Ja til strengere praktisering av byggeforskrifter For å forhindre uthuling av eksisterende lovverk, forskjellsbehandling mellom ulike aktører i markedet og sikre en forutsigbar politisk behandling av byggesaker i Bystyret for alle aktører, ønsker Arendal arbeiderparti en strengere oppfølging av byggeprosjekter i kommunen. Lovbrudd skal videre gi sterkere reaksjoner enn i dag. Det vil bidra til større grad av forutsigbarhet, likebehandling og vil spare samfunnet for kostnader forbudet med avvikshåndtering. Arendal Arbeiderparti vil: Ha intensivert oppfølging av byggeprosjekter i kommunen Innføre sterkere reaksjoner ved alvorlige brudd Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene i forslaget synes å være dekket i dagens lovverk og at det her er snakk om en strengere praktisering i kommunen. Forslaget hører derfor ikke hjemme på fylkespartiets årsmøte og avvises. 7

8 Forslag 4 La lærerne få gjøre jobben sin! Årsmøtet i Arendal Arbeiderparti er sterkt urolige over KS sin aggressive linje i forhold til forhandlingene om ny arbeidstidsavtale mellom lærerorganisasjonene og KS. Arendal Arbeiderparti ser med sterk uro på at det har blitt brudd i forhandlingene, og at man nå går inn i et krevende tariffoppgjør i møte til våren. Årsmøtet i Arendal Arbeiderparti vil anbefale KS å sette seg inn i hva som er kjernen i læreryrket. KS sin nye strategi vitner om en organisasjon som driver en ny og liberalistisk arbeidsgiverpolitikk. Dette er ikke til det beste for en god skole, hverken for elever, foresatte eller lærere. Arendal Arbeiderparti vil be KS velge en annen linje enn hva det til nå har vært lagt opp til. Det er viktig med en arbeidstidsavtale for skoleverket der man gir lærerne mulighet til å gjøre en god jobb. Konflikten som nå er skapt mellom lærerne og KS er svært uheldig. Den norske skolen står overfor mange utfordringer som bare kan løses når nasjonale og lokale skolestyresmakter og lærere spiller på lag. Arendal arbeiderparti slår fast: Den frie forhandlingsretten er viktig. Det er partenes ansvar og finne en god forhandlingsløsning. Årsmøtet i Arendal arbeiderparti har stor sympati med lærerne og støtter dem i deres kamp om arbeidstida. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om retten til sentrale avtaler og vern av faglige rettigheter. Det vises også til fylkesstyrets eget vedtak ang. samme sak som er gjengitt nedenfor. Disse bør sees i sammenheng og oversendes samlet til redaksjonskomiteen. «Ny kurs i arbeidstidsforhandlingene! KS skal i løpet av våren forhandle frem en ny arbeidstidsavtale med organisasjonene i undervisningssektoren. Som tillitsvalgte for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, ser vi med bekymring på den prosessen som for tiden pågår. For å skape en god skole, er en av forutsetningene god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den må basere seg på gjensidig tillit og respekt. Vi har tillit til den jobben lærerne utfører. De fleste yrker har sine spesielle forutsetninger, dette gjelder også undervisningsyrkene. Derfor har det historisk vært slik at lærerne har et komprimert arbeidsår, som man tar ut i avspasering senere. Vår oppfatning er at dette i all hovedsak har vært en god og fornuftig ordning. Det ligger allerede i dag betydelige muligheter for blant annet kompetansehevende tiltak innenfor fremforhandlet bundet arbeidstid. Vi vil derfor be KS revurdere sin strategi for arbeidstidsforhandlingene, der organisasjonen har bedt om en utvidelse av arbeidsåret til inntil 45 uker. Vi mener at en utvidelse av arbeidsåret ikke er det rette tiltaket, i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i skolen.» 8

9 Fra AUF i Aust-Agder Forslag 5 Ny og bedre barnetrygd Arbeiderpartiet har opp gjennom historien vært den sterkeste drivkraften for gode, universelle velferdsordninger. Allerede i 1946 innførte Gerhardsen-regjeringen barnetrygden, den første trygden i den norske folketrygden, det trygge norske sikkerhetsnettet. Det er positivt at det fødes barn her i landet, og det skal ikke være sånn at det står på økonomien når man vurderer om man vil ha et barn eller ikke. Likevel er det sånn i dag at mange av de fattigste her i landet er nettopp småbarnsfamilier. Å oppleve fattigdom som barn kan være veldig vondt, og vi har alle hørt historiene om barna som aldri drar i bursdager fordi de ikke har råd til gaver, eller de barna som kommer hjem etter sommerferien og gruer seg til det er sin tur til å fortelle, fordi de har ikke gjort noe flott den sommeren. Som samfunn må vi ta vare på disse. Barnetrygden er ikke blitt større siden 1996, men kostnadsnivået ved å ha barn er steget drastisk. Likevel er ikke løsningen å simpelthen øke barnetrygden drastisk, for det er voldsomt dyrt. Det er mange i landet som ikke har det store behovet for barnetrygd. Likevel vil behovsprøving av barnetrygden ha flere negative sider. At vi som samfunn kun skal støtte dem som er dårligere stilt når de får barn svekker den universelle velferdsstaten, samtidig som nettopp de dårligere stilte må «stå med lua i hånda». Det er ikke en utvikling AUF ønsker. AUF mener at å doble barnetrygden, og også sette den inn i den ordinære skatteseddelen, vil sørge for en rettferdig differensiert barnetrygd for alle. AUF i Aust-Agder vil: doble barnetrygden legge barnetrygden inn i den ordinære skatteseddelen Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene om å styrke barnetrygden støttes, men forslaget om dobling og skattelegging vil ikke være særlig treffsikkert i forhold til ønsket om å komme de som trenger det mest til gode. Bl.a. vil rike som ikke betaler inntektsskatt få økt barnetrygd. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 6 Utrede stipendordningen Fellesskolen er en grunnstein i den norske velferdsstaten, og selve essensen i Arbeiderpartiets tanke om at vi best løser de store oppgavene i fellesskap. Arbeiderpartiet har bygget ut fellesskolen, og med stadig flere krav fra AUF har vi fått en norsk skole som er gratis. Norske elever får stipend til utstyr, gratis pc, gratis skolebøker, og det er heller ikke lov å kreve penger til dyre skoleturer. Dette er viktig for å gi alle muligheten til å realisere seg selv. Man får flere ting gratis av skolen, men mange ting betaler man også med gjennom stipendene sine. På studiespesialiserende løp betales eksempelvis datamaskinen med utstyrsstipendet, og på design og håndverk-løpet betaler utstyrsstipendet også malerkoster og annet nødvendig utstyr. På denne måten skal alle være garantert å 9

10 gjennomføre utdannelsen sin. Man har også gratis transport til og fra skolen om man bor lang nok vekk. Dermed skal skolen være gratis. Likevel er det slik i dag, at om foreldrene dine har lav inntekt, eller de er skilt, har du også rett på grunnstipend. Dette skal være til økonomisk utjevning. Vi har altså i dag et gratis skolesystem, hvor man i utgangspunktet har ganske nær ingen utgifter. Likevel gir vi stipend til unge mennesker fordi foreldrene deres ikke tjener veldig mye penger. Dette systemet sluker enorme summer fra den norske velferdskassa. Den norske stat betaler ut enorme summer i kontantoverføringer til åringer. Med et gratis skolesystem er det lite grunnlag for dette. AUF i Aust-Agder vil: Utrede grunnstipendordningen Minske kontantutbetalinger Sørge for at borteboerstipend følger faktiske bokostnader Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene om å frata de med dårligst økonomi stipendet, støttes ikke. Forslaget avvises Forslag 7 Glemte konflikter Verden over dør mennesker hver dag i konflikter. I Vest-Sahara dør ungdom i kampen for friheten, i den Sentralafrikanske Republikk dør barn og på Madagaskar dør mennesker i såkalte lavintensitets-konflikter. AUF mener det er en skam at disse konfliktene blir glemt. Det er vanskelig for norsk ungdom å gjøre noe med disse konfliktene, men det er helt umulig å gjøre noe med dem om man ikke vet om dem. AUF mener derfor at det skal være et krav til lærebokforlag at lærebøkene i hensiktsmessige fag, som samfunnsfag, samfunnsgeografi og politikk og menneskerettigheter, skal alle pågående konflikter av en viss størrelse være nevnt. AUF i Aust-Agder vil: At alle pågående konflikter av en viss størrelse skal være nevnt i norske lærebøker i hensiktsmessige fag At oppmerksomheten rundt pågående konflikter økes at alle nettressurser i hensiktsmessige fag skal være oppdatert på pågående konflikter Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om at det må opplyses godt om alle konflikter av betydning, men vi overlater til fagfolk å bestemme innholdet i fagbøkene. Forslaget avvises 10

11 Forslag 8 Styrking av riksantikvaren. Arendal AUF ønsker å styrke riksantikvaren og gi dem mer penger som de kan gi til private som skal restaurere og vedlikeholde verneverdige bygg. I dag får ikke private slik støtte. De blir bare bedt om å la bygge bli stående eller restaurere på egen regning, de får heller ikke lov til å gjøre endringer som modernisering osv. Dette gjør at mange verneverdige bygninger eid av private blir stående og med tiden eliminert. Dette mener vi i Arendal AUF er hårreisende. Vi ønsker at riksantikvaren kan gå inn med penger og redde gamle verneverdige bygninger. Dette vil føre til at mange eldre bygg blir fikset og overlever også fremtiden. AUF i Aust-Agder vil: Gi mer penger til riksantikvaren Redde flere verneverdige bygg Unngå at private alene må pusse opp og restaure gamle bygninger Redusere eiendomsskatt på verveverdige bygninger Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om en bedre statlig finansieringsordning for bevaring av verneverdige bygg. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 9 Nei til EU! Ved folkeavstemningen i 1994 besluttet det norske folk at Norge ikke skal være medlem av EU. Utviklingen i Norge siden 1994 viser at vi har greid oss svært bra økonomisk. Utviklingen i EU viser at unionen fremdeles lider av et stort demokratisk underskudd, som ikke ser ut til å bli noe mindre i overskuelig fremtid. Norge er heller ikke blitt isolert fordi vi valgte å si nei til norsk medlemskap i EU. Vi er derimot en aktiv aktør internasjonalt. Arendal AUF ser at Norges uavhengighet gir oss en større mulighet til å være med på å løse de store internasjonale problemene, enn vi ville hatt som medlem av EU. Verden trenger en selvstendig stemme blant de rike landene, og Norge har i mange tilfeller fylt denne rollen godt. Som forkjemper for gode internasjonale avtaler om bl. a klima og klasevåpen, og i de store internasjonale foraene som WTO, har Norge ofte tatt initiativ til løsninger som ville ha gagnet land i sør, og som EU som union i flere tilfeller har vært mot. Norge har også kunnet ta større roller i fredsmeklinger og internasjonal diplomati enn vi ville kunnet som EU-medlem. EU har for eksempel Hamas på sin liste over terrororganisasjoner, og nekter dermed alle sine medlemsland å føre diplomati med de palestinske styresmaktene, som ledes av Hamas. Dette gjør en dialog vanskelig, og bidrar på ingen måte til noen fredelig løsning i Palestina. 11

12 EUs markedsliberalistiske grunntanke om de fire friheter (Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft), står også i stor kontrast til AUFs ideologiske prinsipper om likhet, solidaritet og bærekraft. I det siste har EUs fri flyt -politikk i mange tilfeller ført til at regler som er til for å beskytte arbeidstakere har blitt fjernet. Arendal AUF mener at arbeidstakeres rettigheter er en viktig del av den norske velferdsstaten, og ønsker ikke å sette vår samfunnsmodell på spill ved å melde oss inn i EU. Den eneste store bærekraftige torskebestanden som er igjen i verden, holder til utenfor Lofoten og Vesterålen. Norge har en selvstendig fiskeripolitikk som tar hensyn til bærekraft og god naturbruk. Dette står i stor kontrast til EUs fiskeripolitikk, som har ført til at europeiske farvann nå er så godt som tomme for fisk, og at europeiske trålere også tråler i andre lands farvann, særlig farvannene utenfor Afrikas vestkyst. Denne rovdriften fører til tap av arbeid og levegrunnlag for mange. Arendal AUF ønsker at Norge skal beholde kontrollen over vår fiskebestand, og ikke la den lide samme skjebne som bestandene i de europeiske farvannene. Som EU-medlem vil Norge også bli medlem av ØMU, EUs økonomiske samarbeide. Dette kan medføre at man bytter ut Kronen med Euroen, og styringsrenta til Norges bank med den sentralt fastsatte renta til den europeiske sentralbanken. Siden Norge er en oljeeksporterende økonomi og Eurosonen sett over ett er en oljeimporterende økonomi, er konjunkturene til de to økonomiene sjelden like. dermed vil renta som den europeiske sentralbanken fastsetter passe Norges økonomiske behov ekstra dårlig, og kan føre til økt arbeidsledighet og en mindre stabil økonomi. EUs strategiske mål er verken solidaritet med verdens fattige, sosial utjevning, full sysselsetting eller miljøvern. EUs vedtatte strategiske mål er å bli verdens mest konkurransedyktige økonomi. Arendal AUF ønsker ikke en verden der hensynet til markedskreftene står høyere enn miljø, solidaritet og rettferdig fordeling. AUF i Aust-Agder vil: At Norge sier nei til medlemskap i EU Fylkesstyrets innstilling: Norge har sagt nei til EU og det er ingenting som tyder på at den debatten vil bli aktualisert med det første. Forslaget avvises. Forslag 10 Hev pensjonsalderen nå! Det norske samfunnet er bygget opp som et spleiselag. Vi får det vi vil av utdanning, og lever trygt med universelle velferdsgoder. Prinsippet er at alle skal ha samme muligheter til å lykkes. Dette spleiselaget skal gi alle i Norge trygghet, også etter man er ferdig i arbeidslivet. Det norske spleiselaget gir en mulighet til å lykkes, så gir en tilbake, før en til slutt får igjen. For at dette spleiselaget skal fungere er det viktig at størrelsesforskjellene mellom dem som bidrar og dem som mottar ikke er for store. 12

13 Det må være nok mennesker i arbeid til å finansiere dem som enda ikke er kommet i arbeid, og dem som er ferdig med å være i arbeid. Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå viser at yrkesdeltakelsen, eller arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen år, gikk ned fra 72,4 prosent i 3. kvartal 2006 til 71,5 prosent i 3. kvartal Beregninger foretatt av Statistisk sentralbyrå viser at denne nedgangen i stor grad skyldes at det er blitt relativt flere personer i alderen år. Selv om yrkesaktiviteten i denne aldersgruppen har økt med 3,0 prosentpoeng fra 2006, ligger den fortsatt mer enn 20 prosentpoeng lavere enn for aldersgruppen år. En nedgang i yrkesaktiviteten blant de yngre har også bidratt til at yrkesdeltakelsen for hele befolkningen år har gått ned fra 2006 til Blant personer i alderen år har det i løpet av denne perioden vært en nedgang i yrkesdeltakelsen på 2,2 prosentpoeng, og blant personer i alderen år var nedgangen på 2,1 prosentpoeng. Disse beregningene fra statistisk sentralbyrå er ikke sjokkerende. De viser at det er mange som jobber i Norge. Men det den også viser er at i noen aldersgrupper er det færre som jobber enn før. Andelen unge som jobber mellom er gått ned. Med arbeidslivets krav til stadig høyere utdanning, og også mulighetene vi unge i dag har til å ta utdanning, er ikke dette spesielt overraskende, og det må også sies å være en bra ting. Andelen som jobber i alderen år er også gått ned. Med mulighetene for tidlig pensjon, og nordmenns stadig voksende rikdom, er heller ikke det overraskende. Likevel er ikke disse to tingene entydig positive. For om en regner på det, får en tall som ikke har noe med spleiselag å gjøre. En vanlig norsk 18-åring i dag har allerede vært en utgift for staten i form av barnetrygd, foreldrepermisjon, skoleplass, helsetjenester og i stipend. Nå skal de snart ut for å studere. Da blir de en utgift i form av stipend, studielån, skoleplass og en rekke andre aspekter. Unge i dag studerer stadig lengre, og er gjerne ute i arbeidslivet i en alder av 26. Da skaper de inntekter til staten. Men så har man muligheten til å si at man ved 62 er litt sliten, har greit med penger, og vil tilbringe tid med familien. Da går man av med avtalefestet pensjon, og blir en utgift for staten igjen. Ifølge SSB ligger dagens 18-åringer an til å leve til de er minst 75. Hvis man summerer opp vil de være en utgift for staten i minst 39 år, og en inntekt i omtrent 36 år. Disse tallene er heller ikke voldsomt skremmende, men om man så husker at i deres yrkesaktive tid får Norge en enorm eldrebølge å forsørge, blir de plutselig litt verre. Så kan man også se at dette er en trend. Behovet for utdanning vil trolig ikke minke, og levealderen for kvinner er allerede oppe i 83,4 år, med andre ord vil denne generasjonen jevnt over være en utgift mer enn en inntekt. Hvor ble det av spleiselaget? I dag har vi en pensjonsalder på 67 i Norge, men i 2005 var gjennomsnittsalderen for faktisk avgang med pensjon 63 år. Dette skaper et problem, om vi fortsatt ønsker et fungerende spleiselag. Regjeringen Stoltenberg II begynte å ta grep ved å justere pensjonsordningen slik at det lønte seg å stå lengre i arbeid. Likevel mener AUF i Aust-Agder at det er på høy tid at vi anerkjenner at gjennomsnittlig levealder i dag er omtrent ti år lenger enn i 1973, da pensjonsalderen ble nedjustert fra 70 år til 67 år. AUF i Aust-Agder mener det er på høy tid å heve pensjonsalderen, for så heldige vi har vært som har blitt født i et rikt og mulighetsfylt Norge, skulle det bare mangle at vi gjorde opp etter oss. AUF i Aust-Agder vil: Heve pensjonsalderen 13

14 Gjøre det mindre gunstig å gå av med pensjon ved 62 år Utrede muligheten for at pensjonsalderen følger levealderen Fylkesstyrets innstilling: Det vises til pensjonsforliket i Stortinget der disse spørsmål blir avklart. Forslaget avvises Forslag 11 FRITT PALESTINA I over 40 år har de palestinske områdene vært under israelsk okkupasjon, daglig undertrykkelse, fordrivelse fra egne hjem og gjentatte angrep. AUF krever at den folkerettsstridige muren som er bygget i de okkuperte områdene rives, at byggingen av nye bosettinger stanses og at blokaden av Gaza opphører. På tross av flere fredsavtaler, FN-resolusjoner og uttalelser fra Den internasjonale domstolen i Haag, så forverrer Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, og palestinerne møter store hindre i sine dagligliv. Verden kan ikke tolerere denne typen systematiske brudd på folkeretten. En utvikling mot fremtidig fred mellom israelere og palestinere forutsetter en total omlegging av Israels politiske linje, og dette krever internasjonalt press. AUF krever at den rødgrønne regjeringen legger kraftig press på Israel, og vi mener at nye og sterkere virkemidler må tas i bruk. Det er ikke to likeverdige parter i denne konflikten, men en okkupant, og en part som er okkupert og det er på høy tid at Norge behandler partene deretter. Vi må stoppe Israels krigføring mot et undertrykt folk, og ta i bruk de virkemidlene demokratiet vårt har. AUF i Aust-Agder mener: At Norge må anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. At Statens Pensjonsfond Utland skal trekke ut alle investeringer fra israelske selskaper som bryter menneskerettighetene eller folkeretten og av israelske statsobligasjoner At Norge må innføre en våpenembargo av Israel og at Norge må fremme forslag om våpenembargo av Israel i FN-regi. At Norge må innføre smarte sanksjoner mot Israel og boikotte alle varer som kommer fra okkupert land. At Norge tar initiativ til en internasjonal økonomisk boikott av varer fra okkuperte områder i Palestina. Fylkesstyrets innstilling: Det vises til tidligere landsmøtevedtak som støtter utviklingen av Palestina som selvstendig stat og krav om at Israel stanser og reverserer byggingen av ulovlige bosettinger i okkuperte områder. Forslaget avvises. 14

15 Forslag 12 Ny Giv innføres i grunnskolen Begrunnelse: Ny Giv prosjektet har vært en nasjonal satsning som handler om tiltak mot frafall i videregående skole. En har klart å ta tak i de 10 % av elevene som sliter mest. Ny Giv har vært vellykket. Lærere har fått ny kompetanse som kan brukes til tilpasset opplæring og variert metodebruk. Prosjektet og fokuset har ført til større samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Samarbeidet gir effekt på overgangsfaser, i dette tilfellet mellom ungdomsskole og videregående skole. Erfaringene og prosjektet bør nå videreføres til grunnskolen for å sette fokus på den store bruken av spesialundervisning som spesielt ungdomskolen har. Rundt 8 % av alle elever mottar spesialundervisning, som er en mer omfattende form for tilpasset opplæring. (11 % i ungdomsskolen, 7 % i barneskolen) Elever som ikke får godt nok utbytte av vanlig opplæring har rett til spesialundervisning. Forskning på norsk spesialundervisning viser at det er langt fra nasjonale mål til faktiske resultater. Utbyttet står ikke i samsvar med ressursinnsatsen. Verre er det dersom spesialundervisning gir lavere selvbilde og motivasjon. Forskning viser at spesialundervisning lykkes best når eleven får tilbudet i klassen med de andre. Ved å iverksette tiltak tidligere vil det være med på å redusere antall elever med enkeltvedtak. Det har vært noen pilotprosjekt på barnetrinn, blant annet i Frogn kommune. Pilotprosjektet har fått gode tilbakemeldinger og Ny Giv bør inn i grunnskolene i hele landet. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Bør også kobles mot tidlig innsats. Sees i sammenheng med forslag 31. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 13 NEI til pelsdyroppdrett! Hovedargumentet vi ofte hører for å bevare pelsnæringen er at den er viktig for distriktene og at den skaper arbeidsplasser. Virkeligheten er at syv av ti pelsfarmer har måttet legge ned de siste femten årene; i dag er det i underkant 300 farmer igjen i Norge. Pelsnæringen skaper kun rundt årsverk, og er på størrelse med en middels bedrift. Argumentet holder ikke. Det kommer stadig forferdelige avsløringer om hva som foregår bak lukkede dører på enkelte pelsfarmer. Rever og mink blir holdt i trange bur hvor de ikke har noen mulighet for å dekke sine behov, som å få utløp for jaktatferd osv. Enkelte dyr reagerer på dette med abnorm atferd, som for eksempel å bite på egen kropp eller drepe egne valper. Vi i AUF i Aust-Agder er imot å bruke flere millioner i statsstøtte på en ulønnsom og unødvendig næring. Som en overgangsordning kan praksis endres slik at næringen ikke forbys, men at pelsdyroppdrettere kun kan motta statsstøtte om den brukes som omstillingsmidler, altså om man vil avvikle sin pelsydvirksomhet. Vi sier nei til pelsfarmer, og vi sier nei til dyrs lidelser for menneskets forfengelighet. AUF i Aust-Agder vil: 15

16 Gi næringsutøverne en omstillingsfase hvor statsstøtten blir brukt som omstillingsmidler Lage en overgangsordning hvor kun oppdrettere som ønsker å avvikle og omstille mottar statsstøtte. På kort sikt avvikle pelsdyroppdrett i Norge Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene i forslaget er allerede ivaretatt i partiprogrammet for Forslaget avvises. Forslag 14 JA til rovdyr i Norge! I Norge i dag har vi lover og regler som skal holde rovdyrbestanden på et lavt nivå. Ulv, bjørn, jerv og gaupe blir drept for å gi plass til blant annet beitende sau. I andre land ser vi ikke slik praksis, her blir rovdyrene tatt vare på og fredet. I Norge i dag er det registrert ca 40 ulv som kun har tilhold i Norge og litt over 100 brunbjørner. Rovdyrbestanden er truende lav, og vi mener Norge har et ansvar for å bevare disse artene. Om bøndenes sauer blir drept av rovdyr mottar de enorme summer i erstatning. Ofte mottar bøndene erstatning selv om de ikke kan bevise at dyrene har blitt drept av rovdyr. Grimstad AUF mener denne ordningen må utredes på nytt. Vi vil at rovdyrbestanden i Norge skal holdes på et bærekraftig nivå, da rovdyrene har en naturlig plass i norsk natur. AUF i Aust-Agder vil: Holde bestanden av rovdyr på et bærekraftig nivå Se på ordningen med erstatning for drepte beitende dyr At sauebønder ikke får erstatning for ulveangrep med mindre de kan bevise at de har brukt tilstrekkelige forholdsregler Gjøre det vanskeligere å få tillatelse til å felle rovdyr Fylkesstyrets innstilling: Det vises til rovdyrforliket som alle partiene på Stortinget stiller seg bak. Forslaget avvises Forslag 15 Ja til fastpsykolog Psykisk helse er et tema som fortsatt er relativt tabubelagt. Det har forbedret seg med årene, men det er fortsatt mange som føler at det er tabu å si at man for eksempel går til psykolog. Vi ønsker at det skal bli mindre stigma rundt det å ha psykiske lidelser, og ønsker blant annet derfor å innføre en ordning med fastpsykolog. 16

17 Dette skal fungere på ca samme måte som med fastlegeordningen, og være et lavterskeltilbud. Å innføre dette vil gjøre det lettere for mennesker med psykiske plager å oppsøke hjelp, da man slipper og gå gjennom fastlegen og så en relativ lang ventetid. Ventetiden for barn og ungdom som trenger psykisk oppfølging har gått ned de siste årene, men er fremdeles for lang. Grimstad AUF mener barn og unge som venter på psykisk hjelp skal garanteres behandling innen 30 dager. AUF i Aust-Agder vil: Innføre en ordning med fastpsykolog Innføre behandlingsgaranti på 30 dager for barn og unge som trenger psykisk oppfølging Likestille fysiske og psykiske skader med tanke på behandling og økonomi Gi helsesøster rett til å henvise til psykolog Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 16 Bedre busstilbud Vi i AUF Aust-Agder mener at det burde gjøres noe med busstilbudet. AUF i Aust-Agder vil: På lang sikt innføre et nasjonalt kollektivkort for ungdom. Utrede dagens bussruter for å se om de er hensiktsmessige. Ha 50% rabatt på verdikort og månedskort i Aust-Agder for ungdom, i påvente av den nasjonale ordningen, slik at det blir billigere å benytte seg av buss. I tillegg vil vi at busskortet også skal gjelde for nattbuss. Av hensyn til miljøet vil AUF i Aust-Agder bruke mer miljøvennlige busser. Vi ønsker og at det i skolebusskortene til skolene bør inngå et visst antall turer, i steden for at det bare er gratis frem til kl , grunnen til dette er at skolene slutter på forskjellige tidspunkt. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om et bedre busstilbud. Oversendes programkomiteen. Forslag 17 Kulturrota Kulturrota for barn og ungdom er et flott tilbud til unge. Men på kulturarrangementer, spesielt kinoene, er prisene i overkant stive. Skal du se en god kvalitetsfilm i 3D må du punge ut med opp til 120 kroner pluss 20 kroner for 3D-briller. AUF i Aust-Agder ønsker at kulturrota i større grad skal gjelde aktuelle filmer på kinoen, og andre aktuelle arrangementer. Vi mener at kulturrota må få en større bredde. Videre mener vi at kulturrota må markedsføres bedre, så flere unge kan utnytte tilbudet. Dette trenger ikke være dyrt, men eksempelvis en oppslagstavle med 17

18 aktuelle arrangementer til gulrotpris på alle aktuelle steder, og en hyppig oppdatert facebook-side. AUF i Aust-Agder vil: At kulturrota skal gjelde flere aktuelle filmer på kino, og andre kulturarrangementer. At kulturrota skal markedsføres bedre til ungdom. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes programkomiteen Forslag 18 Flytting av Arendal videregående skole. Arendal AUF ønsker å flytte Barbu videregående skole. Vi vil se om det er en mulighet for å flytte skolen ned til eiendommen hvor Statens hus er i dag. I dag fungerer det slik at Arendal videregående skole er en felles skole fordelt på to bygg. Et ved Barbu og et på Tyholmen. Det tar ca. 15 minutter å gå mellom de to skolebygningene. Vi mener at dette gjør det vanskeligere for elever og lærere når de ofte må pendle mellom skolene. En flytting av Barbu vil forenkle hverdagen for alle elever og lærere. Forhåpentligvis vil man ikke miste så mye viktig tid og læring som i dag, og man vil også få ned fraværet. AUF i Aust-Agder mener dette er en flott måte å utnytte det verneverdige Statens Hus. AUF i Aust-Agder vil: Flytte Barbu videregående skole ned til Statens Hus. Fylkesstyrets innstilling: Forslag 19 Intensjonene om å opprettholde et videregående skoletilbud i Arendal sentrum støttes. Forslaget om å bruke statens hus til videregående skole avvises av bygningstekniske grunner. Nød-SMS AUF i Aust-Agder ønsker at det skal være mulig å sende tekstmelding til politiet i en nødssituasjon. Dette mener vi fordi vi tror politiet da kan få en bedre oversikt over hva som skjer rundt omkring, om det så faktisk er en krisesituasjon eller om det bare er noe som virker mistenksomt. Dette vil hjelpe om noen ligger skadet et sted og ikke greier å snakke, eller er i en nødssituasjon der du ikke har mulighet for å snakke, som blant annet innbrudd, ran eller noe lignende. Dette vil også gjøre det mulig for personer med funksjonshemninger som stumhet og døvhet å kontakte politiet på en enkel måte. AUF i Aust-Agder vil: At det skal være mulighet for å sende sms til politiet på lik linje som å ringe nødnummeret 18

19 Fylkesstyrets innstilling: Aust-Agder Arbeiderparti støtter forslaget om at det skal være mulig å sende sms til politiet på lik linje som å ringe nødnummeret. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 20 Ny vetorett i FNs sikkerhetsråd. FNs sikkerhetsråd overvåker verdenssituasjonen og har plikt til å gripe inn når internasjonal sikkerhet og menneskerettighetene er truet. Gjennom FN-pakten har Sikkerhetsrådet myndighet til å bruke militærmakt, og alle medlemsland i FN er pliktige til å følge vedtak gjort av Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet består av 15 medlemsland, hvor fem er faste. De faste medlemslandene er Frankrike, USA, Kina, Russland og Storbritannia. Disse landene har også vetorett i rådet, det vil si at om et av de faste medlemmene er uenig med resten av rådet, kan de stemme imot og lamme hele rådets handlekraft. Flere ganger har vetoretten blitt brukt og stoppet FN i å handle i internasjonale voldelige konflikter. Dette temaet er veldig aktuelt i dag når vi ser på situasjonen i Syria. Det er en stor og livsfarlig konflikt i landet, hvor mange tusen til nå har mistet livet. Flertallet i sikkerhetsrådet mener konflikten har gått for langt og er villige til å innføre sanksjoner og gripe inn med bombing fra luften. Men på grunn av vetoretten blir ingen ting gjort med situasjonen. Kina og Russland delvis støtter Assad-regime og stemmer imot resten av rådet. Dermed fortsetter kampene, drapene og menneskerettighetsforbrytelsene i Syria, mens resten av verden bare er passive tilskuere. De ser på at menneskerettighetene daglig blir brutt. Dette mener vi i Arendal AUF er udemokratisk og uholdbart. FN skal være med på å samle verdens land, skape fred og demokrati i verden. FNs visjon om en verden uten krig ser egentlig helt urealistisk og umulig ut når de selv ikke har demokrati. At fem store land bare kan si imot de andre, uansett hvor mange liv som går tapt, er for oss totalt uakseptabelt og udemokratisk. Vi ønsker at flertallet skal bestemme, og at når de bestemmer seg for noe skal det være for å gagne freden, ikke egne nasjonale økonomiske interesser som Kina og Russland gjør. Derfor ønsker vi i Arendal AUF å endre vetoretten i FNs sikkerhetsråd. Vetoretten bør endres til fordel for et mer demokratisk stemmesystem. AUF i Aust-Agder vil: Innføre flertallsveto, hvor over halvparten av vetomaktene må legge ned veto for at en sak skal bli avvist. Innføre et nytt og mer demokratisk system i sikkerhetsrådet. Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene støttes. Det vises til også til gjeldende partiprogram. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 21 Timer i privatøkonomi til asylsøkere Asylsøkere som kommer til Norge kan ha problemer med å omstille seg til den Norske pengeøkonomien. Kjennskap til ordningen for pengebruk, lån, kreditt osv. Er viktig for en god integrasjon i det norske samfunn, og kan hindre at man kommer inn i langvarige økonomiske problemer. AUF i Aust-Agder mener det skal tilbys timer i privatøkonomi på asylmottak der dette er hensiktsmessig, for eksempel der det kommer asylsøkere fra land med vesentlig forskjellige økonomisystemer fra Norges. 19

20 Informasjon om tilgjengelig økonomisk rådgivning og støtte skal også gis alle asylsøkere. AUF i Aust-Agder vil: Innføre tilbud om undervisning i privatøkonomi på alle norske asylmottak. Gjøre informasjon om rådgivning og støtteordninger lett tilgjengelig for asylsøkere. Fylkesstyrets innstilling: Opplæring i norske samfunnsforhold, herunder det økonomiske systemet, er en del av introduksjonsprogrammet som alle innvandrere som har fått opphold får tilbud om. De har for øvrig rett på økonomisk hjelp og rådgiving på lik linje med andre. Forslaget avvises. Forslag 22 Ny kommunestruktur Norge har i dag 428 kommuner. Disse kommunene er svært forskjellige, akkurat som menneskene i dem. Kommunene spenner fra den minste kommunen Utsira med 210 innbyggere til den største kommunen Oslo med innbyggere (pr. 30. september 2012). I alle disse kommunene jobber det en rådmann. I alle disse kommunene jobber også mange dyktige mennesker med å tilby oss alle gode velferdstjenester. Rundt alle disse velferdstjenestene er også et stort byråkrati. AUF i Aust-Agder mener at det er på tide å lage en ny kommunestruktur. Vi mener at å effektivisere kommunesektoren ved å skape nye større og mer robuste kommuner vil kunne tilby bedre velferdstjenester, samtidig som man kan samkjøre byråkratiet og dermed få raskere saksbehandling i stedet. AUF i Aust-Agder mener at om vi skal klare å tilby like gode velferdstjenester i fremtiden blir vi nødt til å effektivisere. Det er viktig at Arbeiderpartiet går foran i arbeidet med å lage en ny kommunestruktur. Dette er fordi vi har andre prioriteringer for kommunene enn våre politiske motstandere, og det er viktig at inndelingen av kommuner gjøres med beboernes beste som hovedhensyn. AUF i Aust-Agder mener det er et problem om landets kommuner skal trenere, eller fullstendig avbryte, disse så nødvendige prosessene. Derfor ønsker AUF i Aust- Agder at kommuner skal slås sammen, om nødvendig med tvang. AUF i Aust-Agder vil: Om nødvendig, tvangssammenslå kommuner Aust-Agder Arbeiderparti setter sammen et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide forslag til ny kommunestruktur Fylkesstyrets innstilling: Sees i sammenheng med forslag 29. Det vises til gjeldende partiprogram som legger til grunn lokale ønsker for en eventuell endring av kommunestrukturen. Tvangssammenslåing og forslag om at et utvalg på fylkesplan skal utarbeide forslag til ny kommunestruktur er 20

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser

Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser 1. Pels 2. Dyrevelferd 3. Pant på pels 4. Avvikle pelsdyrnæringen innen 2020 5. Fusjonskraft 6. Subsidier av økologisk landbruk 7. Opprettelse av egen enhet i mattilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Rosthaug videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren KS kompetanseprogram Norsk kommunesektor og EU/EØS i praksis - 27. november 2013 EU-delegasjonen og ambassaden

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI 5. MARS 2016 Side 1 av 7 FORSLAG 1: Forslagstiller: Fredrik Bjørnebekk-Waagen, fraksjonsleder og Tor Egil Brusevold, utvalgsleder utvalg for landbruk og teknikk

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene.

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene. 1 Innlegg fv156 Kjære alle sammen, i oktober var jeg så heldig å få den tilliten å bli gjenvalgt som ordfører. Jeg er veldig klar over det ansvaret som ligger i denne posisjonen og næringsutvikling er

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Til alle foreldre: Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Gode tips for å forebygge mobbing: Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna. Oppfordre

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer